བོད་མི་དཔའ་བོ་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས་བོད་གཞུང་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་མི་མང་ལྷན་དུ་ཞི་བདེ་མཉམ་མཐུན་བྱེད་དགོས་པར་གྲོས་ཚོགས་ནང་བཤད།

Aug 25, 2019 | Views: 242

(Click here to read the original English article.)

Member of the Tibetan Parliament Tenpa Yarphel, representing the Kagyu school of Tibetan Buddhism, spoke for the need to stop discriminating against Dorje Shugden practitioners, for the sake of Tibetan unity.

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་སྤྱི་འཐུས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་བོད་མི་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ཆེད་དུ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོར་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ་རེད།

ཉེ་བའི་དུས་སུ་བཙན་འབྱོལ་བོད་གཞུང་ངམ་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིགས་འཛུགས་ལས་ཁང་དུ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་འདུ་བཀོང་ཚོགས་བྱས་ཤིང་། དེ་སྐབས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་གྲགས་ཅན་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་བོད་མི་ཆིག་སྒྲིལ་དགོས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་བཤད་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་སྲིད་ཇུས་བཟོ་མཁན་མང་ཆེ་བ་དེ་དག་གིས་ལོ་ཉི་ཤུ་རིང་ཟུར་བགྲོས་བྱས་པའི་ཧ་ཅང་གནོད་འཚེ་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཞུ་འབོད་བྱས་ཤིང་། དེ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་སྒང་ལ་བྱུང་བའི་མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་དེ་རེད། ད་ནས་བཟུང་བོད་མི་ཚོ་ཆིག་སྒྲིལ་མེད་པ་ཆག་ཉེན་ཅན་དུ་འགྱུར་བཞིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཤེས། འདི་དངོས་འབྲེལ་དུ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ཞིག་གིས་བསམ་བློ་གཙང་མའི་ཐོག་བཙན་འབྱོལ་ནང་བོད་མི་ཚོ་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་ངོ་མ་དེའི་སྐོར་བཤད་འོང་དུས་ངལ་དུབ་སངས། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་དངོས་འབྲེལ་གནོད་པའི་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་གྲངས་མེད་སྐབས་དེ་དག་གང་ལའང་མ་ལྟོས་པར་དེའི་ཚབ་ཏུ་མ་འོང་པའི་ཡར་རྒྱས་དམིགས་དོན་དུ་བཟུང་ནས་བཤད་པ་རེད།

བོད་མི་ཚོ་སྤྱིར་བཏང་ཁོ་ཚོ་རྒྱ་གར་དུ་མ་བྲོས་སྔོན་ནས་རྒྱུན་དུ་ཤོག་སྡེར་ཁ་བྲལ་གཏོང་བའི་རང་གཤིས་ངན་པ་ཞིག་ཡོད། ཁ་བྲལ་དུ་གཏོང་བ་དེ་དག་ནི་མངའ་ཁུལ་དང་། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འཁྲུག་རྩོད་རྙིང་པ་དེ་དག་བསྐྱར་བཤད་བྱས་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་ཉེ་བའི་དུས་སུ། བོད་མི་དེ་དག་གི་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་འགའ་ཤས་དང་འབྲེལ་ནས་ཁ་བྲལ་དུ་གཏོང་བ་རེད། ཕྱོགས་གཅིག་ནི་བོད་རང་བཙན་གྱི་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་རང་བཙན་མི་མང་ཚོ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པ་ཚོ་ནི་རྒྱ་ནག་འོག་ཏུ་རང་སྐྱོང་སྲིད་དབང་གི་ལམ་ལུགས་དགོས་པའི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པ་ལྟར་དབུ་མའི་ལམ་རྗེས་སུ་འབྲང་མཁན་དེ་དག་རེད། བོད་མི་ཚོ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་དུ་ཆོས་ལུགས་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཁ་བྲལ་དུ་གཏོང་མཁན་ཡང་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་ཀརྨ་པའི་གནད་དོན་དང་། གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བཞིན་པའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་རྩོད་རྙོག་གི་སྐོར། གནད་དོན་དེ་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་གི་བོད་མི་ཁོ་ནར་ས་ཁུལ་གཅད་མཚམས་བཟོ་བ་མ་རེད། སྡང་སེམས་དེ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་ཡང་དར་ཡོད་པ་དང་ད་དུང་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་སུ་དར་ཡོད། དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་བྱུང་འདོད་མེད་ཅེས་གསལ་པོར་གསུངས་པར་བོད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོ་ནག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

MP Tenpa Yarphel visiting some Tibetan sweater sellers in Mathura, Uttar Pradesh (India).

སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་རྒྱ་གར་ས་གནས་མ་ཐུ་རའི་ནང་བོད་མི་སུ་ཊར་ཚོང་སར་ཐུགས་འཕྲད་དུ་སྐྱོད་པ།

བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་གྱིས་གཏམ་བཤད་དེ་ཛ་དྲག་ཆེན་པོའི་དུས་ཚོད་སྐབས་བྱུང་མ་སོང་། དབུས་བོད་མི་སྒྲིགས་འཛུགས་ལས་ཁང་འོག་གི་བཙན་འབྱོལ་ནང་ཉེ་བའི་དུས་སུ་རྒྱུ་མཚན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཐོར་འགྲོ་ཡི་འདུག སྡེ་ཚན་དེ་དག་ནི་ཁོ་ཚོར་མྱོང་བའི་དབྱེ་འབྱེད་དུ་གླ་ལས་ཀྱི་གོ་སྐབས་མ་འདང་བ་དེ་ལས་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་དཔེར་ན་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོར་མྱོང་བ་ནང་བཞིན། དེར་མ་ཟད་བཙན་འབྱོལ་ནང་གིས་བོད་མི་ཚོས་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིགས་འཛུགས་ལས་ཁང་གི་འོག་ན་གནས་པའི་མ་འོང་མཐོང་ཐབས་མེད་པ་ཆགས་ཡོད། དེ་དུས་དེ་ག་རང་དུ། རྒྱ་ནག་གི་ས་ཕྱོགས་མང་ཆེ་བ་ཡར་རྒྱས་སོང་བས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཉུང་དུ་སོང་ཡོད། ཡིན་ནའང་གཏོང་ཕོད་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་དེ་དག་དང་དམངས་གཙོ་དང་འགལ་བའི་དབུས་བོད་མི་སྒྲིག་འཛུགས་ལས་ཁང་གི་སྲིས་ཇུས་སྒང་ལ་དོ་སྣང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བཞིནའདུག

དམངས་གཙོ་དང་འགལ་བའི་སྲིད་ཇུས་མང་ཤོས་ནང་ནས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གནོད་སྐྱོང་གཏོང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་རྩོད་རྙོག་དེ་ཡིན་ཞིང་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱི་ཉེ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་སྐབས་བཤད་ཡོད་པ་དེ་རེད། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ཆོས་དད་གཞི་བཟུང་གི་དབྱེ་འབྱེད་མུ་འཐུད་པ་དེའི་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་བཤད་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གིས་བཤད་པ་དེར། སྔར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་འཛམ་གླིང་གང་སར་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་དེ་དུས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་མ་གསུངས་ནའང་མི་མང་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་སྒང་ལ་གནང་བའི་བཀག་སྡོམ་དུ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་དེ་དག་ལ་རྟེན་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་སྨད་ཞུ་ཞིང་བོད་གཞུང་གི་ཡང་མིང་ནག་པོ་བཟོ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་བརྟན་པོའི་ཐོག་ནས་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད། བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀག་སྡོམ་དེ་ལས་ཁེ་ཕན་གང་རུང་གྲུབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ཁོ་ཚོ་སྒང་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པར་སྐད་གཏོང་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནས་ཁོ་ཚོར་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་མཐུན་སྒྲིལ་དུ་ཇི་ལྟར་མི་ཕན་པའི་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཡོད།

སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་
ནང་མཐུན་སྒྲིལ་སྤེལ་ཐབས་བྱེད་པ།

དོལ་རྒྱལ། – ཟེར་བ་དེ་ནི་བཙན་འབྱོལ་བོད་གཞུང་དང་དེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་དམའ་འབེབས་བྱས་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཐ་སྙད་རེད། དོལ་རྒྱལ་ཟེར་བ་ཐ་སྙད་དེའི་གོ་དོན་ནི་དོལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་འདྲེ་དང་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་སྲུང་རེད་ཟེར་ནས་ཡིད་བརྟན་མི་རུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་ཡིན་པ་རེད། དོལ་རྒྱལ་ཟེར་བ་ནི་བཙན་འབྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་དམའ་འབེབས་བྱས་པའི་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཐ་སྙད་རེད།

སྤྱི་འཐུས་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་གནད་ཅན་ཞིག་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྩོད་རྙོག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་བོད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཁོ་རང་ཚོ་རང་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་གང་ཞིག་མ་རེད། ད་རིང་ད་དུང་། བཙན་འབྱོལ་བོད་གཞུང་གི་དྲ་རྒྱའི་ནང་འཛམ་གླིང་རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱི་བོད་མི་ཚོའི་ཆེད་དུ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་བརྩི་མཐོང་མ་བྱེད་པར་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བྱས་ཡོད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་དབྱེ་འབྱེད་གཏོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དཔེར་ན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་སྐོང་ག་ཚོད་བྱེད་ཀྱང་། དེ་ལ་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པ་དེས་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པོ་ཞིག་གིས་སེམས་ཀྱི་གཏིང་ནས་གད་མོ་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོ་བོད་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ཁང་ལ་འགྲོ་ཆོག་གི་མི་འདུག དེ་བཞིན་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་ཞབས་ནང་དུ་ཡང་གོ་གནས་གང་ཡང་སྤྲོད་ཀྱི་མི་འདུག རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་འོ་མའི་ལྕག་ཊིན་ཙམ་ཉོས་པར་ཚོང་ཁང་ཁག་ཏུ་འཛུལ་མི་ཆོག་ཟེར་ནས་གསལ་སྒྲགས་སྦྱར་ཡོད་པ་རེད།

ཁ་བྲལ་དུ་བཏང་བ་འདི་ཚོ་བོད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་ཤེས་ཤིང་ཁོ་ཚོས་དེ་ལས་མང་བ་དམ་བསྒྲགས་བཀའ་ཆད་གཏོང་བ་གང་ཡོད་དམ། དེ་བཞིན། ཁོ་ཚོ་རྩོད་རྙོག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པ་ནས་བཟུང་འགྱུར་ལྡོག་དངོས་འབྲེལ་གྱི་དཔང་པོ་བྱེད་པར་བོད་གཞུང་དབུ་ཁྲིད་ནས་ཐག་གཅོད་གཏན་ལ་འབེབ་དགོས། དེ་ནས་དེ་སྐབས་བོད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་འགའ་ཤས་ནས་བོད་མི་རྣམས་ཆིག་སྒྲིལ་བྱེད་དགོས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། དོན་དངོས་སུ་ལག་སྟར་མ་བྱེད་བར་དུ་གཏམ་བཤད་འདི་ཚོ་ནི་ཁ་སྟོང་ཞབས་ཞུ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མ་རེད། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན། བོད་གཞུང་གི་དྲ་རྒྱའི་ནང་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་སྡེ་མཚན་རྩ་མེད་གཏོང་དགོས་ཟེར་བ། འདི་ལྟ་བུ་དབྱེ་འབྱེད་རིགས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་མཚམས་འཇོག་གི་ཕྱོགས་སུ་ཐབས་ཤེས་འདི་ལྟ་བུ་དགོས་ཞེས་ལམ་སྟོན་བྱེད་དགོས། དེ་ལ་བོད་མི་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་རེ་བ་དངོས་འབྲེལ་རྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེ་ལ་བོད་གཞུང་དེས་ཁོ་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་གཞི་རྩ་རྣམས་རྩ་མེད་གཏོང་བའི་སྐོར་ཚབས་ཆེན་ཡོང་བའི་དཔང་པོ་བྱེད་ཐུབ།

Until the Tibetan leadership removes this anti-Dorje Shugden section on their website, anything they say about Tibetan unity is purely lip service. This section of the CTA's site is proof of the divisive attitude that the CTA has had towards Dorje Shugden practitioners, which needs to stop for the sake of Tibetan unity. This is the official Tibetan government's website. If Tibet is supposed to have freedom, this website will become representative of the nation. What official website representing the national government of a country discriminates against any religion, and actively discourages and gives "advice" against anyone's religion? This shows you how undemocratic they really are.

བོད་གཞང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་ཁོ་ཚོའི་དྲ་ཚིགས་སུ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྡེ་མཚན་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་རྩ་མེད་མ་གཏོང་བར་དུ་ཁོ་ཚོས་བོད་མི་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་སྐོར་གང་བཤད་ཀྱང་ཁ་སྟོང་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད། བོད་གཞུང་གི་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་སྡེ་མཚན་འདི་ནི་བོད་གཞུང་དེས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་དབྱེ་འབྱེད་དངོས་འབྲེལ་བྱེད་པའི་སྤྱོད་ལམ་གི་དཔང་པོ་བྱེད། བོད་མི་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ཆེད་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་དེ་རེད། འདི་ནི་བོད་གཞུང་གིས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དྲ་ཚིགས་རེད། གལ་སྲིད་བོད་ཀྱི་རང་བཙན་ཡོད་པ་བྱེད་ན། དྲ་ཚིགས་འདི་ནི་ཁོ་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་རྣམ་པར་མཚོན་བྱེད་དུ་འགྱུར་གྱི་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་གཞུང་གི་རྣམ་པར་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་ཚིགས་སྒང་དེས་ཆོས་དད་ཀྱི་རྒྱབ་འགལ་དུ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཅིང་ཆོས་ཧུར་པོའི་སྒོ་ནས་སེམས་ཤུག་གཅོག་ཞིང་ཆོས་དད་གྱི་རྒྱབ་འགལ་དུ་ལམ་སྟོན་བྱེད་མཁན་གཞུང་གང་ཡོད་དམ། འདིས་ཁོ་ཚོ་ཇི་ཙམ་གྱི་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་དོན་མ་མཐུན་པ་དངོས་འབྲེལ་རེད་དེ་ཡོད་རེད།

བོད་མི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ཁོ་རང་གཅིག་པོས་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཁོང་གིས་འདིར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད་ཚུལ་གསལ་པོར་གསལ་བཤད་གནང་། འདིས་ཁོང་གིས་ཁྲབ་སྟོན་གང་བྱས་པ་དེ་ཁོང་རང་སོ་སོའི་སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་པ་ཐག་གཅོག་སླ་པོ་བཟོ་ཞིང་། – ཁོང་ལ་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཁ་གཏད་དུ་བཤད་པ་དེར་རག་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།–དེ་འདྲ་སོང་ཙང་བོད་མི་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ཆེད་དུ་བསམ་བློ་གཏོང་བ་ནི་དངོས་གནས་རྒྱལ་གཅེས་ཀྱི་དཔའ་བོ་རེད། འདི་ལ་བོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་རིག་གཞུང་ཡུན་རིང་པོ་མུ་འཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་པར་གང་བྱེད་དགོས་པའི་སྐོར་གཏན་འབེབ་བྱེད་པར་བློ་སྟོབས་སྤེལ་མཁན་འགའ་ཤས་ཡོད། བོད་མི་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ཁོ་ཚོ་རིག་གཞུང་གཅེས་སྲུང་བྱེད་དགོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་ཡིན་པའི་སྐོར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ཡིན་ནའང་མི་མང་དངོས་འབྲེལ་ཆིག་ཏུ་སྒྲིལ་བར་དོ་སྣང་མ་བྱེད་བར་དུ་ཇི་ལྟར་གཅེས་སྲུང་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ནམ།

འདི་ནང་། བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ནི་ཁོ་རང་གཅིག་པོ། མདུན་བསྐྱོད་བྱེད་མཁན་སྐད་གྲགས་ཅན། དམིགས་བསལ་ཅན་འགའ་ཤས་མ་གཏོགས། བོད་པའི་སྤྱི་འཐུས་མང་པོས་བོད་མི་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་ཕན་པའི་སྐོར་བཤད་འདོད་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། བོད་མི་མང་ལ་གལ་སྲིད་ཁོ་ཚོའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོ་སོ་སོའི་དགོས་དོན་གྲུབ་འདོད་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་དེ་ཚོ་བོད་མི་ཚོ་དང་དེ་ཚོའི་མ་འོང་གི་སྐོར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའི་རེ་བ་སྐྱེད་བཅུག ཡིན་ད་ཡིན། སྒེར་གྱི་ལས་འཆར་དེ་དག་གིས་ཐོག་ནས་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཆག་ཅན་གྱི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཅིང་རྙོག་དྲ་མང་པོ་བཟོ་ཡི་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོ་ཚོ་རྣམས་སྒྲིགས་འཛུགས་དང་འགལ་ཞིང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱབ་འགལ། ཡང་ན་བོད་མི་མང་གི་རྒྱབ་འགལ་བའི་མཐོང་སྣང་མི་འདོད་ཅིང་ཁེ་བཟང་ཅན་གྱི་གོ་གནས་ཤོར་བའི་ཉེན་ཚབས་མི་འདོད། མི་མང་དེ་དག་གི་ཆེད་དུ། སྒེར་གྱི་མངོན་འདོད་དང་བསྒྲུབ་བྱ་མཐར་སྐྱེལ་བ་དེ་ནི་བོད་མི་མང་ཆིག་སྒྲིལ་ལས་ཞེ་པོ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་དེའི་ཆོས་ལུགས་གཅེས་སྲུང་གི་འགན་ལེན་བྱེད་པ་དེ། དེ་ནས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་གྱི་གཏམ་བཤད་དེས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་སྒང་ལ་བྱས་པའི་བོད་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་རྒྱབ་ཁ་གཏད་ཅན་དེས་དངོས་འབྲེལ་དྲང་འབྲེལ་བོད་མི་མང་གི་མ་འོང་མི་ཚེའི་སྐོར་དོ་སྣང་བྱེད་པ་གསལ་པོར་སྟོན།

Protests in Dharamsala were organised against Tenpa Yarphel, calling him "anti-Dalai Lama" for his criticisms of Nechung. They also called for his impeachment. Although he knew this reaction was a possibility, Tenpa Yarphel nevertheless still spoke up against what he saw as the Tibetan leadership's damaging policy to rely on Nechung. Click to enlarge.

བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱི་ཁ་གཏད་དུ་རྡ་རམ་ས་ལར་ངོ་རྒོལ་གོ་སྒྲིག་བྱས། ཁོང་གིས་གནས་ཆུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱབ་འགལ་རེད་ཅེས་ནས་སྐད་འབོད་བྱེད་བཞིན་པ། ཁོང་ལ་ད་དུང་ཁོང་གི་ནག་ཉེས་སྐྱོན་འཛུགས་ལའང་སྐད་འབོད་བྱས་འདུག རྣམ་འགྱུར་འདི་འབྱུང་སྲིད་པ་ཡིན་པ་ཁོང་གི་ཤེས་ཀྱང་། དེ་ལྟ་ནའང་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ཁོང་གིས་བོད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་གནས་ཆུང་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་ནས་སྲིད་ཇུས་ཉམས་པའི་ཁ་གཏད་དུ་བཤད། ཆེ་རུ་གཏོང་ནོན།

བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ཉམས་ཆག་ཅན་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཁ་གཏད་དུ་ཇི་ལྟར་བཤད་དགོས་པའི་འཇོན་ཐང་ཡོད་ཅིང་། དེར་ད་དུང་ཁོང་གིས་ཁོང་སྒེར་པ་སོ་སོར་ཉེན་ཚབས་བྱེད་ནས་བཤད། ལོ་གཉིས་ཙམ་གྱི་སྔོན་ལ། ཁོང་གིས་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་བོད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་གནས་ཆུང་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་པའི་སྐོར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ནས་ཁོང་གི་བསམ་འཆར་བཤད་ནས་སྒྲི་གཡོག་སེལ་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་གི་སྐུ་རྟེན་དེ་ནི་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་བསྟེན་གཏུགས་བྱེད། བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱི་དགོས་དོན་ནི་གནས་ཆུང་ལ་ཉེས་འཛུགས་བྱེད་པ་དེ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་བོད་གཞུང་དེ་རྒྱུན་དུ་རྙིང་པའི་བཟོ་ཅན་དུ་སྒྱུར་ཞིང་རང་བཞིན་ལས་འདས་པའི་ཐབས་ལམ་བསྟན་པ་དེའི་ཚབ་ཏུ་སོ་སོའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དཔྱད་གསུམ་དག་པའི་ལྟ་བར་བསྟེན་དགོས་པར་གནོན་ཤུགས་རྒྱག ། གནད་དོན་ཕྲད་སྐབས་དེའི་ཐབས་ཤེས་རྙེད་ཐབས་མ་བྱེད་པ་དེར། བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཆུང་དེ་ནི་འདུལ་བའི་རྣམ་ཤེས་གཅིག་རེད་ཅེས་བསམ་ནས། དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་ཇུས་གལ་ཆེན་པོ་དེ་ཐག་གཅོད་པར་བསྟེན་པ་དེ་ནི་ནོར་ཞིང་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཚུལ་ཁོང་གིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དཔང་པོ་བྱས་ནས་བཤད།

Some supportive Tibetan voices happy to see Tenpa Yarphel is speaking against the divisive and discriminatory Dorje Shugden ban. Click to enlarge.

བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་སྒང་ལ་བྱེད་པའི་བཀག་སྡོམ་དང་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ཁ་གཏད་དུ་བཤད་འོང་དུས་བོད་མི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་དགའ་བའི་སྐད་སྒྲ་སྟོན། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདིར་ནོན།

བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱི་གནས་ཆུང་གི་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ་ནི་ཞེ་པོ་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེན་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཐུགས་ཐག་གཅོད་པ་དེ་སྒང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ལྟ་བུ་མཐོང་གི་ཡོད། གྲུབ་འབྲས་སུ། ཁོང་ལ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱབ་འགལ་བ་རེད་ཅེས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་དང་དངོས་སུ་ཐབ་རྒོལ་བྱས། མི་མང་ཚོས་ཁོ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཁོས་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་སྐྱོན་འཛུགས་ཀྱི་སྐད་འབོད་གོ་སྒྲིགས་བྱས། བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ལ་ཁོང་གི་བསམ་འཆར་སྒང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་མཁན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དེས་བོད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོའི་བསམ་ཤེས་ཇི་ཙམ་གྱི་སྐྱོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་དེང་སང་གི་གཞུང་སྒང་ལ་ཕྲད་པའི་གནད་དོན་ཇི་ལྟར་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པའི་སྐོར་གྲ་སྒྲིག་མེད་པ་གསལ་པོར་སྟོན།

གློ་བུར་དུ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བཀག་སྡོམ་དེ་སྒང་ལ་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་བྱེད་མཁན་དེ་གནས་ཆུང་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་གི་གནས་ཚུལ་རྙིང་པ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་བཀག་སྡོམ་དེར་མ་ལྟོས་པར། བཙན་འབྱོལ་བོད་གཞུང་དེས་རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་ཡར་རྒྱས་གང་ཡང་བཟོ་ཡི་མི་འདུག དེ་ནས་དངོས་འབྲེལ་དུ་མགོ་འཇུག་རྟིང་སློག་གི་ཐོག་གོ་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཉམས་སུ་མྱོང་བཞིན་འདུག དེ་ལྟར་ན་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ངོས་ལེན་བྱེད་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནི་ཞེ་པོ་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན། བོད་མི་ཚོས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་སྒང་ལ་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་དེ་ལ་མ་ལྟོས་པར། བཙན་འབྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་མཐུན་སྒྲིལ་དུ་སྐུལ་མ་གཏོང་ནས་ཉེན་མེད་བཟོ་ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་འོང་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་དེར་བསྟེན་དགོས་པ་ནི་ཞེ་དྲག་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རྣམ་རྟོག་གཞི་བཟུང་བྱེད་ནས་སྲུང་མ་ཞིག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་པ་དེའི་ཚབ་ཏུ་དེ་དྲ་བྱེད་ན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། དཔའ་བོ་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ཁོང་ནི་རྒྱུགས་ཆུ་ཕྱོགས་སུ་རྐྱལ་རྒྱག་པར་ཞེ་སྣང་མེད་མཁན་ཞིག་སྟོན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོང་གིས་གང་བྱེད་པ་དེ་དོན་དང་ལྡན་པ་རེད་ཅེས་ཁོང་གིས་ཤེས།

More Tibetans supportive of MP Tenpa Yarphel's view. Click to enlarge.

བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱི་བསམ་བློར་བོད་མི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་མང་བ། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་ནོན།

སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ཆོས་དད་གཞི་བཟུང་བྱེད་ནས་མི་མང་ལ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་མི་ཆོག་ཟེར་དུས་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆ་ཚང་བར་བྱེད། དམངས་གཙོ་དང་མཐུན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དངོས་གནས་དེས་སོ་སོའི་མི་མང་གི་མཚོན་དོག་དང་ཆོས་ལུགས་གཞི་བཟུང་བྱེད་ནས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་མི་ཆོག་ཞིང་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། བསམ་བློ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་ཡག་པོ་མ་རེད་དམ། ཡིན་ནའང་གཞུང་གང་རུང་ཞིག་གི་གཞི་རྩ་མང་ཆེ་བ་ནི་དམངས་གཙོ་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད། དངོས་འབྲེལ་བྱེད་ན། དེ་ལ་སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་སུ་ཡང་གཞུང་དེས་གནས་སྟངས་དཀྲོག་རྐྱེན་བཟོ་བ་དེ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་ཟེར་བ་དེ་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་མི་དགོས་པ་ཞིག་དགོས་རེད། དབྱེ་འབྱེད་དེ་འགོ་འཛུགས་ཤིང་འབྱུང་ཆོག་གི་ཡོད་མ་རེད། བོད་མི་ཚོར་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བཀག་སྡོམ་དེ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་གཅིག་པོའི་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་པར། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་གང་འཚམ་དུ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད། བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་གང་བཤད་པ་དེའི་སྐོར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མཁས་རྩལ་དང་དམིགས་གསལ་གྱི་སྦྱོང་རྡར་དེ་འདྲ་གང་ཡང་དགོས་མ་རེད། བོད་མི་ཚོས་སོ་སོའི་ཆེད་དུ་ལེགས་ཉེས་དཔྱོད་ཅིང་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཐུབ། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བཀག་སྡོམ་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་པ་ཁོ་ཚོས་དངོས་སུ་མཐོང་།

སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་གནོད་སྐྱོན་དེ་དག་བོད་གཞུང་གིས་མནར་དུ་འཇུག་གི་ཡོད་པ་གསལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག མི་མང་པོ་ཐག་གཅོད་གཅིག་པ་དེར་སླེབ་པ་དེ་ནི་གསལ་པོ་འདུག དཔེར་ན། Arjia Rinpoche ཨར་ཛ་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་གྲོགས་པོ་ཉེ་པོ་ཡིན་མཁན་ཞིག་གི་ཡང་བོད་མི་བར་ལ་ཆིག་སྒྲིལ་བྱེད་དགོས་པའི་གལ་ཆེན་ཡིན་ཚུལ་གྱི་སྐོར་སློབ་སྟོན་བྱས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུ་འགྲན་བསྡུར་གྱི་དུས་ཚོད་སྐབས། ཨ་རི་དང་སྟོབས་མཉམ་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་དེ་འཛམ་གླིང་གསར་པ་དེ་ནང་རིམ་པ་བཞིན་མདུན་སྐྱོད་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། བོད་མི་ཚོ་སྒྱུར་བཅོས་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས་ཤིང་། བོད་པའི་རིག་གཞུང་དང་བཟང་སྤྱོད་གཅེས་སྲུང་བྱེད་པར། ཆིག་ཏུ་སྒྲིལ་བ་དེས་བོད་མིའི་རྩ་དོན་ལ་ངེས་པར་དུ་ཕན་ཐོག་འབྱུང་གི་རེད། གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ནའང་། ང་ཚོ་མི་མང་གི་ཆེད་དུ། བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས་དངོས་གནས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་བོད་པའི་དཔའ་བོ་རེད། འཛམ་གླིང་ནང་ཁོང་གིས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འཇིགས་སྣང་དང་ཕྱོགས་རིས་མེད་པའི་ཐོག་བློ་སྤོབས་སྤེལ་བ་རེད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་འདྲེ་ཡིན་ན་འདྲ་ལྷ་ཡིན་ན་འདྲ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གནད་དོན་མ་རེད། གལ་སྲིད་བོད་མི་ཚོས་འདོན་འདྲེ་དང་ལྷ་གང་རུང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ན་ཁྱད་པར་གང་བཟོ་ཡི་ཡོད་དམ། ཁོ་ཚོ་ད་དུང་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་བརྩི་མཐོང་བྱེད་ཅིང་བོད་མི་གཞན་གྱི་ནང་བཞིན་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡོད་དགོས། འདི་ནི་རང་དབང་གི་སྐོར་ཡིན། དམངས་གཙོ་དང་མཐུན་པའི་ལམ་ལུགས་དངོས་འབྲེལ་ནང་དབྱེ་འབྱེད་གང་ཡང་མེད་པར་ང་ཚོས་གང་འདོད་པ་དེར་གསོལ་བ་འདེབས་ཆོག་གི་རེད། དེ་ནི་གནད་དོན་དངོས་གནས་དེ་རེད།

ང་དང་བོད་མི་ཚོས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ནས་རེ་བ་ལ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ཐུགས་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཐར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་མི་མང་ཚོ་ཡང་ཁོང་གི་མི་མང་དུ་ངོས་ལེན་གནང་ནས་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་ཤོར་བཞིན་པའི་མཐུན་འབྲེལ་དེ་བསྐྱར་བཟོ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། ངས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ནས་བོད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་ཁ་བྲལ་བའི་དགོན་སྡེ་དེ་དག་རྣམས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་ཞིང་བཀག་སྡོམ་དེའི་རྗེས་འབྲས་སུ་འགྱུར་བའི་ཐོར་ཟིན་པའི་མི་ཚང་དང་སྤྱི་ཚོགས་རྣམས་ཆིག་ཏུ་སྒྲིལ་བའི་རེ་བ་ཡོད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་མི་མང་ལ་རྡ་སར་མགྲོན་འབོད་བྱེད་ནས་ཚོགས་འདུ་ལེགས་པར་ཞིག་ཚོགས་དགོས། ཁོ་ཚོས་འགྲིགས་འཇགས་དང་དྲག་སྐྱེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འགོ་འཛུགས་དགོས། ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོ་དང་འདྲ་མཉམ། གྲོགས་པོ། བོད་མི་གཅིག་པ་ཡིན་ཚུལ་སྟོན་དགོས། ངས་བོད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་དབྱེ་འབྱེད་ཁོ་ཚོའི་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་མ་མཐུན་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ཡོད་པའི་ཁ་འབྲལ་དེ་རྩ་མེད་གཏོང་བའི་རེ་བ་ཡོད།

དེ་ནས་མཐར་ངའི་རེ་བར། གོ་ལ་ཡོངས་ཀྱི་གླེང་སྟེགས་སུ་གནོན་ཤུགས་བྱེད་ནས། བོད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་མཐར་བོད་མི་ཚོ་དེ་ཚོའི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྲུང་དང་། མི་ཚེའི་འགྲོ་སྟངས། ཆོས་ཕྱོགས། སོ་སོའི་དད་པ་མ་བརྩིས་པ་དང་། དེ་དག་སོ་སོའི་ཆོས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཆིག་ཏུ་སྒྲིལ་དགོས་པ་མཐོང་གི་རེད། བོད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་དེས་མཐར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་སྒང་ལ་བྱས་པའི་དབྱེ་འབྱེད་མཚམས་འཇོག་བྱེད་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་པ། མི་རིག སྡེ་ཚན་གཅིག་གི་ཁོངས་གཏོགས་སམ་གྲལ་ནས་འབུད་པ་དེ་དག་རྣམས་ཁོ་ཚོས་མགྲོན་འབོད་བྱེད་པའི་ང་ལ་རེ་བ་ཡོད། འགན་འཁུར་ཅན་གྱི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བོད་གཞུང་དེ་དང་པོ་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་ནས་གཏོར་བཤིག་བཏང་པའི་འཛམ་གླིང་གང་སར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་མཉམ་དུ་མཐུན་འབྲེལ་བྱེད་ནས་དྲག་སྐྱེད་ཐབས་ལམ་གཏོང་ཞིང་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་འགྲོ་ལམ་འགོ་འཛུགས་དགོས་སོ།།

ཚེམས་རིན་པོ་ཆེས།

 

[ཁ་སྐོང་།] སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་
བྱེད་མཁན་སྒང་ལ་བྱུང་བའི་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་རྒྱུའི་སེམས་ཤུགས་གཅོག་པ།

 

དེ་མིན་གསར་འགྱུར་གཞན་ཁག

 

Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:

If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team

One Response to བོད་མི་དཔའ་བོ་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས་བོད་གཞུང་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་མི་མང་ལྷན་དུ་ཞི་བདེ་མཉམ་མཐུན་བྱེད་དགོས་པར་གྲོས་ཚོགས་ནང་བཤད།

DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW

Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.

We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party, individual or their beliefs or to contravene any laws.

 1. Samfoonheei on Oct 11, 2019 at 1:27 pm

  Tenpa Yarphel a brave , notable Member of the Tibetan Parliament (MP) speaking against the odds up and telling the truth. That’s wonderful and truly inspiring of one who dares to speak up when no one bother to speak. A true patriot Tenpa Yarphel, who really cares for the welfare and need of the Tibetan living miserable unknown to many. The Tibetan Leadership (CTA) has instituted the ban against Dorje Shugden for the past 20 years. Has indeed cause hardships, disharmony among the Tibetans in-exile. Broken families and monasteries divided are some of it. They are denied services to hospitals, schools and so forth. It’s a sad situation no religious freedom at all. Well time will tell us the truth , hopefully the ban soon goes down into history as a memories. May more Tibetans speaking for the sake of everyone.
  Thank you Rinpoche for sharing.

Leave a Reply

Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: jpg, jpeg, gif, png

 

Maximum file size: 50MB
Allowed file type: mp4
Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: pdf, docx

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR OCTOBER / 十月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • sarassitham
  Wednesday, Oct 21. 2020 05:11 PM
  Really love this mysterious and yet beautiful, sacred and holy place. The temple is beautiful preserved with remarkable facts of tantric legacy. This sixty four yogini temple is very unique in many ways and all the yoginis represents the sixty four arts which very fascinating. I believe there are a lot more to discover from this temple.

  Thank you for the article sharing, I’m blessed to see the holy place and hope to visit them.

  https://bit.ly/3jha0Si
 • S.Prathap
  Wednesday, Oct 21. 2020 01:33 PM
  Dorje Shugden, the special protector emanation of Manjushri is a fully enlightened being which will help us at all times when we truly trusted and have faith in him and our Guru.

  There is nothing that is too small or too big or daunting for him, when it comes to helping us.I fold my hands in great faith and devotion to Dorje Shugden.Thank you for sharing this wonderful story and experience with us.


  https://bit.ly/3kl6M1s
 • sarassitham
  Tuesday, Oct 20. 2020 11:52 PM
  I believe that in life, we come across so many different experiences and opportunities to learn and grow, and in turn, every choice we make and everything that we go through shapes us into who we are. Challenging situations take us beyond our comfort zone and trigger fears and anxieties but also have the power to become moments of truth.

  It takes a lot of time to reached a level of acceptance and by doing dharma work we are trying to inculcate compassion into our lives . This powerful teaching helps to purify our karma and transform our thoughts.

  Thank you for the sharing, It serves as a reminder for all of us, of the reason why we are doing Dharma work and what kind of attitude one should have.

  https://bit.ly/3jg6K9E
 • S.Prathap
  Tuesday, Oct 20. 2020 05:37 PM
  This is one of the most sacred sites in all of Buddhism. Yearly thousands of Hindus and Buddhists pilgrims and tourist from all over the world will be come to The Mahabodhi Temple.

  This sacred sites is definitely imbued with the positive energies and blessings of great beings.Thank you very much for the good write up and share this nice article with us
 • S.Prathap
  Monday, Oct 19. 2020 04:52 PM
  Reading this article really me open up my views of what is existing beyond my imagination.They then discovered that the possibility of life on other planets ,the existence of black holes, and so forth.
  The universe, outer space, the galaxies have always fascinated me since I was very very young. I loved pictorial books on planets and space.Thank you very much for the good sharing.
 • Samfoonheei
  Sunday, Oct 18. 2020 04:22 PM
  Niguma is considered one of the most important and influential yoginis and Vajrayana teachers. A mysterious eleventh-century Kashmiri woman who became the source of a major Tibetan Buddhist practice lineage. Niguma was considered an emanation of the great dakini Mandarava. The legacy of Niguma’s teachings and spiritual practices is still available today within the Shangpa Kagyu tradition. Her teachings are also embodied within the Gelug school as well as the other sects of Tibetan Buddhism. Interesting related to Niguma and Khyungpo Naljor about the 500 gold coins and so forth. A very rare insight into the unusual role of women in the development of Buddhist history.
  Thank you Rinpoche and Pastor David so this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/niguma-mistress-of-illusion.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Oct 18. 2020 04:20 PM
  I was once a hypocrites before but coming to Dharma I came out from a nut shell and still learning. Positive thinking, rather, is used so that we can learn, grow, and evolve from what we experience in life. When failure is possible, view it as a challenge, as it makes us stronger. Accept whatever comes along , mistakes and try to correct it and move on. Its better to learn our mistakes then not knowing it. I don’t mind to accept mistakes as I learn from it , with a positive mind. Profound teachings indeed.
  Thank you Rinpoche for this great teachings. Will read again and again to remind myself.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/49708.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Oct 18. 2020 04:17 PM
  Great teachings …..doing purification practice through Vajrasattva’s practice and prostrations. I have plenty to go , glad to come across this old article which I will try to absolve whatever much I could. Reading it , I realised its indeed a very beneficial and effective practice in purifying our negative karma. Since the MCO I have been doing prostrations I could feel a peace and calmness within my mind.
  Thank you Rinpoche for this great teaching which I truly treasured.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/vajrasattva-and-prostrations-transcript.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Oct 17. 2020 01:02 PM
  The Potala Palace is a fortress in the city of Lhasa, in Tibet. It was once a winter imperial palace of the Dalai Lamas but has been a museum since then . This palace is the highest ancient palace in the world, it also once served as a seat of government, and monastery, it’s now a must visit place for Tibet . As the most iconic architecture and top UNESCO world heritage Site in Tibet, at 3750 m . From the Palace one could see the whole area of the Holy Lhasa city. constructed in the 18th century, is a masterpiece of Tibetan art. The beauty of this Palace and the ancient architecture of the buildings integration in a striking landscape, added to their historic and religious interest. Hundred thousands of pilgrims visited this Holy city yearly. I am fortunate to have gone to this Holy sites with my friends. Worth going on a pilgrimage .
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/travel/potala.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Oct 17. 2020 01:00 PM
  Dungkar Lozang Trinlé a Tibetan historian and Buddhist scholar was one of the most important Tibetan historians of the 20th century. He was recognised as the eighth incarnation of Dungdkar Rinpoche. an expert on traditional poetics and a campaigner for modern Tibetan education and cultural development, a rare polymath among Tibetan scholars of the 20th century. After years of forced labour during the Cultural Revolution, he became a leading advocate of education in the Tibetan language. His legacy lives on till this day in his prodigious array of Tibetan-language historical texts and important commentaries on religious subjects. He was well known, recognized by many and also internationally.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/the-eighth-dungkar-dungkar-lobzang-trinle.html
 • sarassitham
  Friday, Oct 16. 2020 10:00 PM
  Thank%2520you%2520for%2520the%2520interesting%2520sharing%252C%2520I%2520love%2520using%2520natural%2520remedies%2520as%2520it%2520helps%2520me%2520in%2520many%2520ways%2520and%2520furthermore%2520it%2520is%2520organic.%2520Besides%252C%2520easily%2520available%2520in%2520our%2520garden%2520and%2520flower%2520pots.%250A%250AHerbal%2520and%2520natural%2520remedies%2520are%2520very%2520popular%2520methods%2520used%2520today%2520since%2520it%2520has%2520many%2520medical%2520benefits.%2520Herbal%2520remedies%2520have%2520proven%2520effective%2520in%2520healing%2520serious%2520illnesses%2520without%2520leaving%2520any%2520side%2520effects.%250A%250AMany%2520plant%2520based%2520herbs%2520remedies%2520are%2520safe%2520to%2520consume%2520and%2520help%2520us%2520to%2520relief%2520symptoms%2520faster.%2520Natural%2520remedies%2520can%2520be%2520prepared%2520easily%2520and%2520less%2520time%2520consuming.%2520Most%2520of%2520them%2520are%2520widely%2520used%2520for%2520immediate%2520relief%2520from%2520symptoms%252C%2520boost%2520energy%2520or%2520lose%2520weight%252C%2520but%2520we%2520need%2520to%2520be%2520very%2520careful%2520choosing%2520the%2520right%2520herbs.%250A%250Ahttps%253A%252F%252Fbit.ly%252F37dqjwQ%250A
  [no sender]
 • sarassitham
  Friday, Oct 16. 2020 10:00 PM
  Thank you for the interesting sharing, I love using natural remedies as it helps me in many ways and furthermore it is organic. Besides, easily available in our garden and flower pots.

  Herbal and natural remedies are very popular methods used today since it has many medical benefits. Herbal remedies have proven effective in healing serious illnesses without leaving any side effects.

  Many plant based herbs remedies are safe to consume and help us to relief symptoms faster. Natural remedies can be prepared easily and less time consuming. Most of them are widely used for immediate relief from symptoms, boost energy or lose weight, but we need to be very careful choosing the right herbs.

  https://bit.ly/37dqjwQ
 • Samfoonheei
  Friday, Oct 16. 2020 01:52 PM
  Panchen Sonam Drakpa the Fifteenth Ganden Tripa, throneholder of Ganden Monastery was a great master, writer, abbot of all monastic universities. His texts form the core curriculum for most Gelugpa monasteries. He was unique, having served as abbot of the three main Gelug monasteries – Ganden, Sera and Drepung. His collected works spans fourteen volumes, constituting the main textbooks which are used till today in the educational curriculum. His works are highly regarded and been relied on by monks to this day in Drepung Loseling and Ganden Shartse Monasteries. He worked for the welfare of others and the Dharma until he entered clear light.
  Interesting read of a GREAT Lama.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/panchen-sonam-drakpa.html
 • Samfoonheei
  Friday, Oct 16. 2020 01:50 PM
  History is full of unexplained mysteries, and for some reason, we as humans tend to concentrate on the mysterious things more than the undeniable facts. I do enjoyed reading all these mysteries , unexplained and unsolved events. Every one of us might has had weird experiences, things that happen in life. Unexplained phenomena always caught the public eyes imagination. Due to some sort of supernatural connection, it could be strange sightings. Amazing of how Astronaut carving was found on a cathedral that was built 1100 years ago. A picture of a giant mystery river snake wending its way down a tropical river, in Southeast Asia . This I have read about it sometimes ago in papers. A great grandmother’s face seen in the photo of an American girl taken in her cell phone . Well these pictures were unexplained and very mysteries indeed.
  Thank you Rinpoche for sharing this .

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/science-mysteries/10-global-mysterious-events.html
 • Samfoonheei
  Friday, Oct 16. 2020 01:48 PM
  Interesting read ….Sonam Yeshe Wangpo was unmistaken incarnation of Panchen Sonam Drakpa. At such a young tulku (reincarnated lama), he was already giving teachings and inspired those present in the hall. He completed his monastic ordination under many great masters , abbots and so forth. He did travelled tremendously and giving various teachings. Throughout the journey he even composed notable verses of praise of the Dalai Lama along with many ritual liturgies. However, he entered clear light when he was only 37 years old.
  Thank you Rinpoche and Pastor David for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/sonam-yeshe-wangpo.html

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
1,243
Total views up to date
21,311,676

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
According to legend, Shambhala is a place where wisdom and love reign, and there is no crime. Doesn\'t this sound like the kind of place all of us would love to live in? https://www.tsemrinpoche.com/?p=204874
9 months ago
According to legend, Shambhala is a place where wisdom and love reign, and there is no crime. Doesn't this sound like the kind of place all of us would love to live in? https://www.tsemrinpoche.com/?p=204874
108 candles and sang (incense) offered at our Wish-Fulfilling Grotto, invoking Dorje Shugden\'s blessings for friends, sponsors and supporters, wonderful!
9 months ago
108 candles and sang (incense) offered at our Wish-Fulfilling Grotto, invoking Dorje Shugden's blessings for friends, sponsors and supporters, wonderful!
Dharmapalas are not exclusive to Tibetan culture and their practice is widespread throughout the Buddhist world - https://www.tsemrinpoche.com/?p=193645
9 months ago
Dharmapalas are not exclusive to Tibetan culture and their practice is widespread throughout the Buddhist world - https://www.tsemrinpoche.com/?p=193645
One of our adorable Kechara Forest Retreat\'s doggies, Tara, happy and safe, and enjoying herself in front of Wisdom Hall which has been decorated for Chinese New Year
9 months ago
One of our adorable Kechara Forest Retreat's doggies, Tara, happy and safe, and enjoying herself in front of Wisdom Hall which has been decorated for Chinese New Year
Fragrant organic Thai basil harvested from our very own Kechara Forest Retreat farm!
9 months ago
Fragrant organic Thai basil harvested from our very own Kechara Forest Retreat farm!
On behalf of our Puja House team, Pastor Tat Ming receives food and drinks from Rinpoche. Rinpoche wanted to make sure the hardworking Puja House team are always taken care of.
9 months ago
On behalf of our Puja House team, Pastor Tat Ming receives food and drinks from Rinpoche. Rinpoche wanted to make sure the hardworking Puja House team are always taken care of.
By the time I heard about Luang Phor Thong, he was already very old, in his late 80s. When I heard about him, I immediately wanted to go and pay my respects to him. - http://bit.ly/LuangPhorThong
9 months ago
By the time I heard about Luang Phor Thong, he was already very old, in his late 80s. When I heard about him, I immediately wanted to go and pay my respects to him. - http://bit.ly/LuangPhorThong
It\'s very nice to see volunteers helping maintain holy sites in Kechara Forest Retreat, it\'s very good for them. Cleaning Buddha statues is a very powerful and effective way of purifying body karma.
9 months ago
It's very nice to see volunteers helping maintain holy sites in Kechara Forest Retreat, it's very good for them. Cleaning Buddha statues is a very powerful and effective way of purifying body karma.
Kechara Forest Retreat is preparing for the upcoming Chinese New Year celebrations. This is our holy Vajra Yogini stupa which is now surrounded by beautiful lanterns organised by our students.
9 months ago
Kechara Forest Retreat is preparing for the upcoming Chinese New Year celebrations. This is our holy Vajra Yogini stupa which is now surrounded by beautiful lanterns organised by our students.
One of the most recent harvests from our Kechara Forest Retreat land. It was grown free of chemicals and pesticides, wonderful!
9 months ago
One of the most recent harvests from our Kechara Forest Retreat land. It was grown free of chemicals and pesticides, wonderful!
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
1 years ago
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
1 years ago
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
1 years ago
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
1 years ago
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
1 years ago
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
1 years ago
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
1 years ago
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
1 years ago
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat\'s land here in Malaysia
1 years ago
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat's land here in Malaysia
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
1 years ago
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
1 years ago
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
1 years ago
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
1 years ago
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
Sacred Vajra Yogini
1 years ago
Sacred Vajra Yogini
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
1 years ago
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
1 years ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha\'s mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
1 years ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha's mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
Another nun disciple of Lord Buddha\'s. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
1 years ago
Another nun disciple of Lord Buddha's. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
1 years ago
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
1 years ago
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
This is pretty amazing!

First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
1 years ago
This is pretty amazing! First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche

Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
1 years ago
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can\'t stop thinking of you and I can\'t forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
1 years ago
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can't stop thinking of you and I can't forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
1 years ago
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
1 years ago
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
1 years ago
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
1 years ago
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
1 years ago
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
1 years ago
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
1 years ago
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
1 years ago
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
DON\'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
1 years ago
DON'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
1 years ago
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
1 years ago
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
1 years ago
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
1 years ago
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
1 years ago
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
1 years ago
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Pig puts his toys away
  9 months ago
  Pig puts his toys away
  Animals are so intelligent. They can feel happiness, joy, pain, sorrow, just like humans. Always show kindness to them. Always show kindness to everyone.
 • Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  1 years ago
  Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  Whales and dolphins playing with each other in the Pacific sea. Nature is truly incredible!
 • Bodha stupa July 2019-
  1 years ago
  Bodha stupa July 2019-
  Rainy period
 • Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
  1 years ago
  Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
 • Your Next Meal!
  1 years ago
  Your Next Meal!
  Yummy? Tasty? Behind the scenes of the meat on your plates. Meat is a killing industry.
 • This is Daw
  1 years ago
  This is Daw
  This is what they do to get meat on tables, and to produce belts and jackets. Think twice before your next purchase.
 • Don’t Take My Mummy Away!
  1 years ago
  Don’t Take My Mummy Away!
  Look at the poor baby chasing after the mother. Why do we do that to them? It's time to seriously think about our choices in life and how they affect others. Be kind. Don't break up families.
 • They do this every day!
  1 years ago
  They do this every day!
  This is how they are being treated every day of their lives. Please do something to stop the brutality. Listen to their cries for help!
 • What happened at Fair Oaks Farm?
  1 years ago
  What happened at Fair Oaks Farm?
  The largest undercover dairy investigation of all time. See what they found out at Fair Oaks Farm.
 • She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
  1 years ago
  She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
 • Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
  1 years ago
  Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
 • This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
  1 years ago
  This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
 • Beautiful Monastery in Hong Kong
  2 yearss ago
  Beautiful Monastery in Hong Kong
 • This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
 • Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
  2 yearss ago
  Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
 • These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
 • Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
 • Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
  2 yearss ago
  Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
 • Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
  2 yearss ago
  Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
 • Beautiful
  2 yearss ago
  Beautiful
  Beautiful sacred Severed Head Vajra Yogini from Tsem Rinpoche's personal shrine.
 • My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
 • Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
 • Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
 • SUPER ADORABLE and must see
  2 yearss ago
  SUPER ADORABLE and must see
  Tsem Rinpoche's dog Oser girl enjoying her snack in her play pen.
 • Cute!
  2 yearss ago
  Cute!
  Oser girl loves the balcony so much. - https://www.youtube.com/watch?v=RTcoWpKJm2c
 • Uncle Wong
  2 yearss ago
  Uncle Wong
  We were told by Uncle Wong he is very faithful toward Dorje Shugden. Dorje Shugden has extended help to him on several occasions and now Uncle Wong comes daily to make incense offerings to Dorje Shugden. He is grateful towards the help he was given.
 • Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
  2 yearss ago
  Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
 • Cute baby owl found and rescued
  2 yearss ago
  Cute baby owl found and rescued
  We rescued a lost baby owl in Kechara Forest Retreat.
 • Nice cups from Kechara!!
  2 yearss ago
  Nice cups from Kechara!!
  Dorje Shugden people's lives matter!
 • Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  2 yearss ago
  Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  Chirping birds and other forest animals create a joyful melody at the Vajrayogini stupa in Kechara Forest Retreat (Bentong, Malaysia).
 • This topic is so hot in many circles right now.
  3 yearss ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  3 yearss ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  3 yearss ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  3 yearss ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  3 yearss ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  3 yearss ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  3 yearss ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  3 yearss ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  3 yearss ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  3 yearss ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  3 yearss ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  3 yearss ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  3 yearss ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions
Today's quota for questions has been filled. Please come back tomorrow to re-submit your question

CHAT PICTURES

Last weekend a Soup Kitchen activities @ Penang, Johor & Kuala Lumpur. Hot food, water, masks, biscuits, buns & fruits. This is what we give out to our friends living on the streets. Thank you to our sponsor & volunteers that make it happen. Come spread more love by being a volunteer at our activities. WhatsApp us today at 010-333-3260! See you soon! #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
5 days ago
Last weekend a Soup Kitchen activities @ Penang, Johor & Kuala Lumpur. Hot food, water, masks, biscuits, buns & fruits. This is what we give out to our friends living on the streets. Thank you to our sponsor & volunteers that make it happen. Come spread more love by being a volunteer at our activities. WhatsApp us today at 010-333-3260! See you soon! #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Fwd: Dear Sotha
3 weeks ago
Fwd: Dear Sotha
Kechara Earth Project 13/9/2020
1 month ago
Kechara Earth Project 13/9/2020
Thank you Domino's Pizza Malaysia, Kasih & Piza campaign for sponsoring 85 boxes of pizza to our friends who live on the streets. Your flavourful pizzas have put a smile on their faces. Thank you! - Vivan @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #KasihdanPiza #ItsAllAboutYou
1 month ago
Thank you Domino's Pizza Malaysia, Kasih & Piza campaign for sponsoring 85 boxes of pizza to our friends who live on the streets. Your flavourful pizzas have put a smile on their faces. Thank you! - Vivan @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #KasihdanPiza #ItsAllAboutYou
Thank you Novo Nordisk! Your kind monetary donation and 1,320 boxes of masks will benefit many needy families under the Kechara Food Bank Program. Thank you! Much love from the needy families ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #novonordisk #novonordiskmalaysia
2 months ago
Thank you Novo Nordisk! Your kind monetary donation and 1,320 boxes of masks will benefit many needy families under the Kechara Food Bank Program. Thank you! Much love from the needy families ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #novonordisk #novonordiskmalaysia
We were graced with the presence of Tengku Zatashah & The Alice Smith School Foundation yesterday. 130 homeless were blessed to be served by them. RM 20,000 donated by Alice Smith School Foundation will benefit 100 families registered under Kechara Food Bank Program. Thank you! Much love from the needy families ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #alicesmithschoolfoundation #alicesmithschool #volunteerism #homeless
2 months ago
We were graced with the presence of Tengku Zatashah & The Alice Smith School Foundation yesterday. 130 homeless were blessed to be served by them. RM 20,000 donated by Alice Smith School Foundation will benefit 100 families registered under Kechara Food Bank Program. Thank you! Much love from the needy families ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #alicesmithschoolfoundation #alicesmithschool #volunteerism #homeless
Thanks to the effort of our outstation team, we were able to mobilise food provisions to 600 families living in Kelantan, Penang, Negeri Sembilan, Melaka and Johor during the Raya period with each of these families receiving RM200 worth of provisions. Adding onto the current 368 families in Klang Valley, a total of 968 families were benefitted from this. Special thanks to the sponsors who have contributed especially Hong Leong Foundation and partially from Tesco Malaysia (where we also ordered the provisions from). ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen
3 months ago
Thanks to the effort of our outstation team, we were able to mobilise food provisions to 600 families living in Kelantan, Penang, Negeri Sembilan, Melaka and Johor during the Raya period with each of these families receiving RM200 worth of provisions. Adding onto the current 368 families in Klang Valley, a total of 968 families were benefitted from this. Special thanks to the sponsors who have contributed especially Hong Leong Foundation and partially from Tesco Malaysia (where we also ordered the provisions from). ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen
So glad that our soup kitchen operations are back in full swing. Good to see the clients are observing the SOPs. Some of them lost their job during MCO and ended up on the streets. Special thanks to our sponsors and volunteers for the great support! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
4 months ago
So glad that our soup kitchen operations are back in full swing. Good to see the clients are observing the SOPs. Some of them lost their job during MCO and ended up on the streets. Special thanks to our sponsors and volunteers for the great support! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
From serving cooked food to the homeless clients on the streets to mobilising provisions to the needy individuals in PPRs and shelters, we thank everyone of our Johor Bahru team for their kind contributions and effort to make it for the needy despite all the challenges! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
5 months ago
From serving cooked food to the homeless clients on the streets to mobilising provisions to the needy individuals in PPRs and shelters, we thank everyone of our Johor Bahru team for their kind contributions and effort to make it for the needy despite all the challenges! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
More photos taken from our "Hari Raya Hampers" distribution this week. Making sure everyone of our clients have something to be cheerful about. Apart from food, daily used items such as hygiene products, kitchen utensils, assorted fabric items, stationary items and toys were also included into our hamper bags making it extra heavier this month! Food items alone were about 35kg per family! Taking this opportunity to wish everyone of our Muslim volunteers, friends, supporters and clients a Selamat Hari Raya Aidilfitri and Maaf Zahir Batin. No doubt this year's celebration will be very different but appreciate everyone is safe and protected from the pandemic. We are in this together and let's work to fight this pandemic together! Thanking all sponsors and donors for the generous support enabling us to continue serve the needy with food, love and care. Big shoutout too to our wonderful team which already depleted by our very own strict SOP. All of you who worked tirelessly behind the s
5 months ago
More photos taken from our "Hari Raya Hampers" distribution this week. Making sure everyone of our clients have something to be cheerful about. Apart from food, daily used items such as hygiene products, kitchen utensils, assorted fabric items, stationary items and toys were also included into our hamper bags making it extra heavier this month! Food items alone were about 35kg per family! Taking this opportunity to wish everyone of our Muslim volunteers, friends, supporters and clients a Selamat Hari Raya Aidilfitri and Maaf Zahir Batin. No doubt this year's celebration will be very different but appreciate everyone is safe and protected from the pandemic. We are in this together and let's work to fight this pandemic together! Thanking all sponsors and donors for the generous support enabling us to continue serve the needy with food, love and care. Big shoutout too to our wonderful team which already depleted by our very own strict SOP. All of you who worked tirelessly behind the s
Our team have been working extra hours for the past few weeks to deliver provisions and hamper goodies to the needy families before Hari Raya! Heart warming to see the smiling faces of our recipients upon receiving 3 bags full of food and daily used items. Thanks to everyone of you who have contributed to our foodbank enabling us to give all our recipients (especially those celebrating) a Raya to remember! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
5 months ago
Our team have been working extra hours for the past few weeks to deliver provisions and hamper goodies to the needy families before Hari Raya! Heart warming to see the smiling faces of our recipients upon receiving 3 bags full of food and daily used items. Thanks to everyone of you who have contributed to our foodbank enabling us to give all our recipients (especially those celebrating) a Raya to remember! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Thankful to all donors and those who have been committed in contributing not just money but time over the past testing weeks to help us ease the work of our frontliners and also the livelihood of the needy, their struggles over this pandemic period seemed a little easier to bear with because of your contributions! - Vivian @Kechara Soup Kitchen
5 months ago
Thankful to all donors and those who have been committed in contributing not just money but time over the past testing weeks to help us ease the work of our frontliners and also the livelihood of the needy, their struggles over this pandemic period seemed a little easier to bear with because of your contributions! - Vivian @Kechara Soup Kitchen
KSDS Level 2 virtual class, Lin Mun KSDS
5 months ago
KSDS Level 2 virtual class, Lin Mun KSDS
KSDS Level 3 virtual class. Lin Mun KSDS
5 months ago
KSDS Level 3 virtual class. Lin Mun KSDS
Wesak 2020
5 months ago
Wesak 2020
Recycle today for a better tomorrow. KEP-Serena
7 months ago
Recycle today for a better tomorrow. KEP-Serena
Today we are having recycling at Kechara Soup Kitchen. Do drop by here if you would like to get ride of the recyclable items from home. KEP - Serena
7 months ago
Today we are having recycling at Kechara Soup Kitchen. Do drop by here if you would like to get ride of the recyclable items from home. KEP - Serena
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Seen here is Bam, Vajrayogini’s seed syllable and also Kechara's logo. - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Seen here is Bam, Vajrayogini’s seed syllable and also Kechara's logo. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: More melted butter was offered. - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: More melted butter was offered. - shared by Pastor Antoinette
H.E. Zawa Rinpoche in deep concentration. - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
H.E. Zawa Rinpoche in deep concentration. - shared by Pastor Antoinette
Geshela is seen here wearing ceremonial hat called tsoksha. - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
Geshela is seen here wearing ceremonial hat called tsoksha. - shared by Pastor Antoinette
The Shize Fire Puja was performed according to scriptural sources. - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
The Shize Fire Puja was performed according to scriptural sources. - shared by Pastor Antoinette
To find out more about the substances offered during jinsek/fire puja, have a read here: http://bit.ly/WhatIsFirePuja - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
To find out more about the substances offered during jinsek/fire puja, have a read here: http://bit.ly/WhatIsFirePuja - shared by Pastor Antoinette
More about the symbolism of the offering items here: http://bit.ly/WhatIsFirePuja - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
More about the symbolism of the offering items here: http://bit.ly/WhatIsFirePuja - shared by Pastor Antoinette
Amongst all pujas, the fire puja is considered the king of all Pujas. It is the most powerful of all pujas within Tibetan Buddhism and its purpose is basically to remove all obstacles and its stains to enlightenment.
7 months ago
Amongst all pujas, the fire puja is considered the king of all Pujas. It is the most powerful of all pujas within Tibetan Buddhism and its purpose is basically to remove all obstacles and its stains to enlightenment.
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Graceful hand mudras were also part of the ritual. - shared Pastor Antoinette
7 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Graceful hand mudras were also part of the ritual. - shared Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: One by one the offering substances were offered accompanied by traditional Tibetan recitations. - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: One by one the offering substances were offered accompanied by traditional Tibetan recitations. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: JP Thong ensuring that Geshela's ritual items are within easy reach. - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: JP Thong ensuring that Geshela's ritual items are within easy reach. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Pastor David Lai & Frederick Law were also on hand to assist with the puja ritual substances. - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Pastor David Lai & Frederick Law were also on hand to assist with the puja ritual substances. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Pastor Niral Patel assisting H.E. Zawa Rinpoche during the puja. - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Pastor Niral Patel assisting H.E. Zawa Rinpoche during the puja. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Peaceful fire pujas are excellent to remove inauspiciousness, problems that might be coming to our lifespan, wisdom, wealth, growth of Dharma. - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Peaceful fire pujas are excellent to remove inauspiciousness, problems that might be coming to our lifespan, wisdom, wealth, growth of Dharma. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Over 100 Kecharians & their loved ones spent the Sunday evening immersed in this obstacle pacifying puja. - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Over 100 Kecharians & their loved ones spent the Sunday evening immersed in this obstacle pacifying puja. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: H.E. Zawa Dakpa and Geshe Janchup Gyaltsen Lama inspecting the offering substances. - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: H.E. Zawa Dakpa and Geshe Janchup Gyaltsen Lama inspecting the offering substances. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: H.E. Zawa Rinpoche & Geshe Janchup making last minute checks before the commencement of the Jinsek or Fire Puja. - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: H.E. Zawa Rinpoche & Geshe Janchup making last minute checks before the commencement of the Jinsek or Fire Puja. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: The arrival of the Sangha conducting this sacred puja accompanied by Changtso Beng Kooi and Pastor Niral Patel - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: The arrival of the Sangha conducting this sacred puja accompanied by Changtso Beng Kooi and Pastor Niral Patel - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: The site of the Peaceful Fire Puja the calls upon the pacifying energies of Shize Shugden. - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: The site of the Peaceful Fire Puja the calls upon the pacifying energies of Shize Shugden. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: A close-up of the ladle. - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: A close-up of the ladle. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Substances such as sticks, melted butter, kusha grass, lentils and barley were traditionally offered during the prayers to create the causes for merits, long life and to pacify obstacles. - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Substances such as sticks, melted butter, kusha grass, lentils and barley were traditionally offered during the prayers to create the causes for merits, long life and to pacify obstacles. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Beautifully handcrafted torma or food offering to the Buddha. - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Beautifully handcrafted torma or food offering to the Buddha. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Some of the many offering items & substances used during this highly blessed Fire Puja. - shared by Pastor Antoinette
7 months ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Some of the many offering items & substances used during this highly blessed Fire Puja. - shared by Pastor Antoinette
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 5,334,897
Malaysia 4,332,575
India 1,830,719
Nepal 813,891
Singapore 797,309
United Kingdom 733,701
Canada 631,569
Bhutan 628,771
Australia 485,869
Philippines 397,424
Indonesia 359,108
Germany 293,028
France 276,195
Brazil 205,657
Vietnam 184,930
Taiwan 183,494
Thailand 182,599
Italy 144,145
Spain 135,344
Mongolia 134,860
Portugal 130,101
Netherlands 124,390
Turkey 119,861
United Arab Emirates 111,791
Russia 98,595
Sri Lanka 94,601
Romania 91,305
Hong Kong 90,690
South Africa 88,050
Mexico 82,124
Myanmar (Burma) 76,906
New Zealand 75,231
Switzerland 71,773
Japan 71,356
China 68,797
South Korea 63,145
Cambodia 61,661
Pakistan 58,665
Bangladesh 56,786
Total Pageviews: 21,311,598

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....