འབྲུག་གི་ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན།

Jun 9, 2018 | Views: 53,232
Share this article
An 18th century mural of Zhabdrung Ngawang Namgyal (1594-1651), considered the founding father of Bhutan. Surrounding him are his two attendants, while above are the two manifestations of the bodhisattva of compassion, Avalokiteshvara, and the Buddha of long life, Amitayus. Below are two forms of Tara and a Drukpa Kagyu Lama. Click on image to enlarge.

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ ༼༡༥༩༤-༡༦༥༡༽ ནི་འབྲུག་པའི་ཡུལ་སྲོལ་གཏོད་མཁན་གྱི་མེས་པོ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དོལ་རྒྱལ་ཤུགས་ལྡན་དཔྱད་ཞིབ་ཚོགས་པ་ནས། ཁོང་དང་ཁོང་གི་ཞབས་ཕྱི་གཉིས་གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་པའི་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ལྡེབས་རིས་ཞིག་རེད། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

འབྲུག་ཞེས་པའི་མིང་སྟོན་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཚོས་ས་ཐག་རིང་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཧི་མ་ལ་ཡའི་ནང་ཚན་ཞིག་ཡིན་པ། རྫོང་ཆེན་པོ་རྙིང་པ་དཀར་པོ་ཡོད་པ། ཤིང་ནགས་གཙང་མ་སུ་ཞིག་ཀྱང་འགྲོ་མ་མྱོང་བའི་འཁོར་གཡུག་ཡག་པོ་ཡོད་པ། རི་མང་པོ་ཡོད་ས། ནང་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅན་གྱི་རིག་གཞུང་ཡོད་པ། ཡུལ་མི་ཚོ་སམས་པ་བཟང་པོ་དང་གཞན་ལ་རོགས་པ་ཕན་ཐོགས་བྱེད་མཁན། དྲང་པོ། ཞི་བདེ་དང་བདེ་སྐྱིད་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་འཛིན་ཅིང་། རྒྱུ་དཔལ་འབྱོར་ལ་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་མ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

Map of Bhutan, click on image to enlarge.

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁྲ། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

འབྲུག་ནང་གི་མི་མང་ཆེ་བ་ནང་པ་ཡིན་པ་དང་། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་ནས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཐོག་མ་ནས་རང་དབང་གཙང་མ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་པས་སྤོབས་པ་ཆེན་པོ་བྱེད། རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་གནས་ཀྱང་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་གནས་ཡོད་པ་དང་། ད་དུང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་ས་མཚམས་ཀྱི་སྐོར་རྩོད་རྙོག་བྱུང་ཀྱང་དེ་ཚོས་ས་མཚམས་མཐུན་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་དུ་སྤྱོད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ད་དུང་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་དབང་དུ་བསྒྱུར་མེད་ཅིང་། མི་འགས་བཤད་སྲོལ་ལ་གང་ཡོད་ཅེ་ན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱལ་པོས་འཆར་གཞི་གདིང་མཁས་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ཆབ་ཅིག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་མཁས་པ་དང་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཉམས་ལེན་ཆ་ཚང་ཞིག་གནས་ཡོད་པའི་གོང་འཕེལ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཏུ་གྲགས་སོ།།

ཐོག་མར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའམ་སློབ་དཔོན་པདྨ་སཾ་བྷ་བས་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལ་དབུ་བཙུགས་པ་རེད། དུས་རབས་སྔ་མ་དེར་རྙིང་མའི་ལུགས་ཡོངས་གྲགས་སུ་དར་སྲོལ་ཡོད་ཀྱང་ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་མང་བ་དར་བ་ནི་གཤམ་གསལ་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་།

 • དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་གྱི་ནང་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ནས་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་འབྲུག་ནང་ལ་སྲོལ་གཏོད་པ་རེད།
 • དུས་རབ་བཅོ་ལྔའི་ནང་བྱུང་བའི་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ནི་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་གཞན་དང་མི་མཐུན་པའི་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་གྲུབ་ཆེན་ཞིག་རེད། ཚང་མས་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་བྱེད་སའི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཞིག་རེད།
 • དུས་རབས་བཅུ་བདུན་ནང་ལ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ནས་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་འབྲུག་པ་ཡོངས་རྫོགས་འབྲུག་ཞེས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་བ་རེད།
Phajo Drukgom Shigpo

བླ་མ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོས་འབྲུག་རྒྱབ་ཁབ་ནང་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སྲོལ་གཏོད་པ་ཡིན།

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ནི་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞིའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། ད་བར་དུ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ནི་འབྲུག་གི་གཞུང་གི་ཆོས་ལུགས་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་སང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་གཙོ་བོ་ནི་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་དེ་ཧ་ཅང་གི་བརྟན་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ནི་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཆེ་བཞིའི་ནང་ནས་གཅིག་རེད། ལོ་མང་པོའི་རྗེས་ལ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ནི་གཞུང་དེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ལུགས་ཞིག་ཆགས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནི་དེང་གི་སྐབས་སུ་ཡུལ་དེར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལུགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཡུལ་ཆགས་པ་རེད། གནས་ཚུལ་བདེན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་མི་ཚོས་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་དེ་ཚོས་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་པ་དང་། ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་ནི་མང་པོས་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་རེད། འབྲུག་པའི་བླ་མ་ཆེན་པོ་སོ་སོའི་གསུང་འབུམ་ནང་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོ་དང་། འཕྲིན་བཅོལ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་སྐྱོང་གི་བསྐང་གསོ་དང་འཕྲིན་བཅོལ་བརྩམས་གནང་མཁན་གྱི་བླ་མ་དེ་ཚོ་ནི་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་རབས་དང་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཆུ་དང་འོ་མ་བཞིན་ཁ་བྲལ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། དེ་ནས་གྲུབ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་ནི་དྲེའུ་ལྷས་ཡང་སྲིད་ཡིན་པ་དང་། དེ་དང་ལྷན་དུ་བླ་མ་གཞན་ཞིག་གིས་བརྩམས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐངས་གསོ་ཡོད། དེའི་མཚན་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གྱི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་འདོད་འཇོ། ཅེས་གསལ་ཡོད། ཕྱག་དཔེ་དེ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བེའུ་འབུམ་ནང་བཞུགས་ཡོད།

དེ་ག་ནང་བཞིན་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ནི། ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་གསུང་འབུམ་ནང་བསྐང་གསོ་དང་འཕྲིན་བཅོལ་ཁག་གཉིས་ཡོད།

 • བཀའ་གཏེར་བསྲུང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་ཅིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་རིམ་པ་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོས་པའི་གད་རྒྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་ཞེས་ཁྱོན་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ཡོད།
 • རྒྱལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གྱི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་མྱུར་གྲུབ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་ཞེས་པ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཡོད།
Place actual Jigme Norbu painting here. Click on image to enlarge.

ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་ཐང་ཞིག   སྤྲུལ་སྐུ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་འཕྲིན་མཛད་ནས་འབྲུག་མི་རྣམས་ལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་རེད། ཁོང་གི་སྟེང་ཕྱོགས་སུ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་པ་དང་། ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ནི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པར་གྲགས། གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩེ་མོར་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་སམྦྷ་བ་དང་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་གདན་ས་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་བཅས་ཡོད་པས། ཁོང་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ནི་ཞལ་ཐང་དུ་བོད་ཡིག་ཤླཽཀ་གཅིག་གི་ནང་འོག་ཏུ་གསལ་ཡོད་པ་རེད།
ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ།།
སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་སྣ་ཚོགས་དང་།།
ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ཡིས།།
རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་འཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་མཛད།།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་དེས་འབྲུག་པའི་མི་མང་དང་མི་གཞན་རྣམས། དེང་སང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ཐོག་ལ་བྱུང་བའི་རྩོད་པའི་རྩ་བར་གྱུར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལོག་བཤད་དེ་ཚོ་རྣམས་མི་འོས་ཤིང་ནོར་བ་དང་། དེ་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། འདི་ལ་རྟེན་ནས་ལོག་བཤད་དེ་ཚོ་བསལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་དགེ་ལུགས་པ་ཁོ་ནའི་སྲུང་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་བདེན་པ་མིན་པར་ཤེས་ཐུབ། ཕྱག་དཔེ་དེ་ཚོ་དང་། བསྐང་གསོ་དེ་དག་གིས་ཆོས་ལུགས་བཀའ་བརྒྱུད་དང་ས་སྐྱ་རྙིང་མ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུའང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

གཞན་ཡང་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ལྟ་བུ་བླ་མ་ཡང་སྲིད་རྩ་ཆེན་དེ་དག་གི་སྐུ་སྐྱེས་ཚོས་བསྟེན་གསོལ་གནང་བས་དེ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་དེ་ཉིད་ངེས་དོན་དུ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་ངོ་བོ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྲུང་མ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་ང་ཚོས་དོགས་པ་བྱེད་དགོས་མེད་པ་དང་དེ་ཚོ་ནི་བོད་གཞུང་གིས་གང་བཤད་པ་དེ་ལས་ལྡོག་པའོ།། དེ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་པ་ནི་ཁུངས་ལུང་ལྡན་པ་དང་ཕན་ཐོགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཚོས་བསྟེན་གསོལ་གནང་བ་རེད། དེ་བཞིན་ཆེ་མཐོང་ཅན་གྱི་བླ་མ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་སྐྱེ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་། འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟེན་པ་ལྟར་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐྱེ་ཆེན་དམ་པ་དེ་དག་ནས་ངོས་འཛིན་ཇི་ལྟར་ཞུས་པ་དེ་ཚོས་བཙན་འབྱོལ་བོད་གཞུང་གི་མཛད་གཙོ་ཚོས་མཁྱེན་པ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

བོད་པའི་དབུ་འཁྲིད་ཚོས་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་དང་ནོར་བ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ཁོང་ཚོས་དངོས་སུ་བཤད་ཡ་ལ་དམངས་གཙོ་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་ཚོ་བདེན་པ་མ་རེད། ༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ངས་བོད་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་དེ་མེད་གསུང་གི་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱབ་ནས་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་དང་སྟངས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད།

འབྲུག་གཞུང་ལ་ཆ་བཞག་ན་བོད་གཞུང་གི་བྱེད་སྟངས་དང་འགལ་བ་རྟག་རྟག་རེད་དེ་ཡོད་པ་རེད། འབྲུག་རྒྱལ་པོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་མི་དམངས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བོད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོར་འབྲུག་རྒྱལ་འཇིགས་མེད་གེ་གསར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་དྭང་བླངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་འོས་བསྡུས་ལམ་ནས་མི་དམངས་ནས་བདམ་པའི་སྲིད་བློན་ཡོད་པ་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དེ་སྤྲད་ཡོད་པ་དང་། བོད་གཞུང་དེ་དང་རྟག་རྟག་འགལ་བ་རེད། མི་དམངས་སོ་སོས་ལྷ་གང་བསྟེན་རང་དབང་མེད།

King Jigme Khesar Namgyal Wangchuck

འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡང་སྲིད་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། དེང་སང་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁ་ཤས་ནས་སྲུང་མ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་ཆོག་གི་མ་རེད་ཟེར་བ་དེའི་ལན་ལས་སླ་པོ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེ་ཚོ་བོད་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་པ་དང་། བོད་གཞུང་ནས་སྔ་ཕྱི་མང་པོར་འབྲུག་གཞུང་དང་མི་མང་ལ་གནོད་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

འབྲུག་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས། བོད་གཞུང་ནས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཁོང་ཚོའི་ལུང་པའི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་སྤྲོད་ཀྱི་རེད་བསམ་པའི་ཞེ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ལོར་ཡིན་པ་འདྲ། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མཆེད་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་གྲོས་ངན་བྱེད་ནས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་པོ་བསད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བྱེད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་གནས་ཚུལ་འབྲུག་གཞུང་དང་མི་མང་ནས་འབྲུག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲུག་ཟིང་ལངས་ནས་དེ་ཚོའི་དབང་ཆ་ཕྲོག་རྒྱུའི་ལས་འཆར་བྱས་པ་དེ། ག་ལེར་དེ་གསལ་པོ་ཧ་གོ་ནས་བོད་པ་མང་པོ་ཞིག་འབྲུག་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་དགོས་བྱུང་བ་རེད།

དེ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་གཞུང་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་རྙོག་ཁྲ་དེ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་བཏང་བ་ནང་བཞིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུའང་དེ་འདྲ་བྱེད་རྩིས་ཀྱི་འཆར་གཞི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འབྲུག་པས་ཤེས་ནས་ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་དག་ཆབ་སྲིད་ཐོག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་ཞེ་སྣང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བྱེད་ན་འབྲུག་པའི་མི་དམངས་དང་། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བར་ལ་འབྲེལ་བ་ཆུ་དང་འོ་མ་འདྲེས་པ་ལྟ་བུའི་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་དེའི་ནང་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ཐོག་ལ་རྙོག་ཁྲ་བཟོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འབྲུག་པས་ཤེས་ཞིང་དེའི་ཐོག་ལ་ལག་པ་འཆང་འདོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།

The book 'Dolgyal Shugden: A History' also acknowledges that both Zhabdrung Jigme Norbu and Drubwang Tenzin Zangpo composed propitiation texts to Dorje Shugden.

༼དོལ་རྒྱལ་ཤུགས་ལྡན༽་ཞེས་པའི་དོལ་རྒྱལ་ལམ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་པ་ནས་སྟོན་པའི་དེབ་འདིའི་ནང་། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་། གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོ་རྩོམ་པ་ཡང་བྱུང་རབས་གནང་གསལ་འདུག   ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་ནོན་རོགས་གནང་།

བོད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་གཙོ་བོ་དེ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པ་དང་། རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་རྒྱུའི་རྙོག་ཁྲ་དེ་བོད་ནང་དུའང་བཟོས་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་མང་པོས་མཐོང་གི་ཡོད་པ་དང་འབྲུག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་བཟོ་ཡོང་བསམ་ནས་ཧ་ཅང་གི་བོད་པར་ཟབ་ཟབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བྱས་ན། བོད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་ག་བ་ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་བཟོས་བཞིན་ཡོད། དེ་ཚོ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱིས་བཟོས་པ་མ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཧ་ཅང་གི་ཡར་རྒྱས་ཆེ་བ་དང་། མི་མང་རྣམས་མཐུན་ལམ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་དེ་ལས་ལྡོག་ཏེ་མི་མང་ནས་དབུ་ཁྲིད་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་འཐབ་རྩོད་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་འགོ་ཁྲིད་ནས་མི་དམངས་ལ་བལྟ་སྐྱོངས་ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ་མེད་པའི་རྟགས་མཚན་གསལ་པོ་རེད།

An old thangka painting of Dorje Shugden, atop sits Guru Rinpoche or Padmasambhava. This shows that what people say about Dorje Shugden being sectarian is not true. Click on image to enlarge.

འོག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དང་། སྟེང་དུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འམ་སློབ་དཔོན་པདྨ་སམྦྷ་བ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ཞལ་ཐང་རྙིང་པ་ཞིག   འགའ་ཤས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་ཆོས་བརྒྱུད་ཕྱོགས་རིས་འཛིན་མཁན་ཞིག་རེད་ཟེར་བ་ནི་བདེན་པ་མིན་པ་འདིས་སྟོན། ཞལ་ཐང་འདིའི་ནང་ཆོས་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལྷ་སྲུང་མ་སོགས་བསྡུས་ཡོད་པས། དཔེ་རིས་ཀྱི་ལམ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚང་མ་ལ་གྲོགས་འཕྲིན་ལས་རྩོལ་གྱི་ཡོད་པ་སྟོན། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་། ལྷ་སྲུང་མ་སྐོར་ཤེས་ཆེད་དུ་འདིར་ནོན་རོགས།

བོད་དེ་ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཤོར་བ་རེད། ད་ལྟ་བོད་དེ་སོ་སོའི་ལག་པར་མ་རག་པར་བྱས་ནས་བསྡད་དེ་ཡོད་པ་རེད། བཤད་ཡ་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་རྒྱུ་བཞག་པ་ཡིན་ན་བོད་རང་བཙན་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་ཀྱང་། ད་ག་རེ་བྱས་པ་རེད། བོད་དེ་དབུ་ཁྲིད་སྐྱོ་དྲགས་ནས་སོ་སོའི་ལུང་པ་ཤོར་བ་རེད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་ནས་བོད་ཀྱི་ལུང་པ་ཤོར་བ་མ་རེད། འགན་འཛིན་བྱེད་མཁན་སྐྱོ་དྲག་ནས་ཤོར་བ་རེད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་གཞག་བྱེད་པ་དེས་ཀྱང་བོད་རང་བཙན་ཐོབ་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡང་མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་པ་དེས་ཆོས་ལུགས་ཕྱོགས་རིས་ཡིན་པར་བཤད་པ་ནི་ཧ་ཅང་གི་ཧམ་པ་དང་གནོད་འཚེ་ཅན་གྱིས་སྐད་ཆ་ཞིག་རེད། བོད་གཞུང་ནས་རྟག་པར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ཁ་གཏད་དུ་ལོག་བཤད་ཤ་རྟག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ངས་འོག་ཏུ་རྣམ་པ་ཚོར་དཔང་རྟགས་དེ་ཚོ་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དང་འབྲུག་པའི་བར་ལ་འབྲེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་བསྟན་གྱི་ཡིན།

བོད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དེ་དགེ་ལུགས་པ་གཅིག་པུའི་སྲུང་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རྫུན་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པའི་དཔང་རྟགས་གཅིག་རེད། དགེ་ལུགས་པ་ཁོ་ནའི་སྲུང་མ་རེད་ཟེར་བ་དང་། ཁོས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་བདེན་པ་མིན་པ་གསལ་པོ་རེད། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ནང་ལའང་བསྟེན་མཁན་ཡོད་པ་དེས་ཁོང་ཚོས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་རྫུན་མ་ཡིན་པའི་དཔང་རྟགས་རེད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དེ་ཕྱོགས་རིས་ཅན་གྱི་སྲུང་མ་ཡིན་ན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཚོས་གང་བྱས་ནས་བསྟེན་གྱི་ཡོད་རེད། གང་བྱས་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་བྱས་ནས་བསྐང་གསོ་དང་འཕྲིན་བཅོལ་བརྩམས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཚོ་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་ན་ཁོང་ཚོས་ནམ་ཡང་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་དུས་གནོད་པ་ཅན་ཞིག་མིན་པ་གསལ་པོ་ཤེས་ཐུབ། ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ན་སོ་སོ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་མི་རིགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་གྲོགས་འཕྲིན་ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་བོད་གཞུང་ནས་འབྲུག་ནང་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པའི་སྲུང་མ་ཞིག་ལ་ཁ་བཏང་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་དེ་འབྲུག་པ་མི་མང་ལ་དམའ་འབེབས་བྱེད་པ་རེད། བོད་གཞུང་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་ནི། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་འབྲུག་པའི་བླ་མ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་དམའ་འབེབས་དང་ཐུབ་ཚོད་བཏང་བ་རེད། བོད་གཞུང་གཅིག་པུ་ཞིག་འགྲིགས་བསྡད་པ་དང་གཞན་པ་ཚོ་ནོར་བ་རེད་ཟེར་བ་ནི། ཧ་ཅང་གི་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་རེད། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ནི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་ཞིག་གི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པ་དང་། དེས་བསྟེན་པའི་སྲུང་མ་ཞིག་ལ་ལྡོག་ཕྱོགས་ནས་ཚིག་ངན་སྣ་ཚོགས་ཟེར་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་མི་འོས་པའི་གཏམ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།

Zhabdrung Ngawang Namgyal

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་འདྲ་སྐུ་དེ་འབྲུག་གི་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་ཁྱིམ་སོགས་ནང་མཇལ་ཐུབ།

ངས་ད་ལྟ་ཁྱེད་རྣམ་པར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་ཞབས་དྲུང་ཆེན་པོ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་སྤྲུལ་བཞི་པ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་བརྩམས་པའི་རྩོམས་དེ་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་གི་དགའ་པོ་བྱུང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན། འབྲུག་ནང་གི་བླ་མ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་དང་། འབྲུག་ནང་གི་མི་མང་ཚང་མས་ནང་ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་དང་སྐུ་དཔར་ཐང་ཀ་སོ་སོའི་ནང་ལ་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་གི་དད་མོས་ཆེན་པོ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོ་དང་འཕྲིན་བཅོལ་བརྩམས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཕྱོགས་རིས་ཅན་མིན་པ་དང་། བསྟེན་གསོལ་བྱེད་པ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་པ་རེད། མི་དབང་ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་མཆོག་ནི་རྟོགས་པ་མཐོ་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཐོག་ལ་ནོར་འཁྲུལ་དེ་དག་བྱུང་མི་སྲིད། ཁོང་གིས་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རང་བཞིན་དེ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་ནི་མ་འོངས་མངོན་མཁྱེན་གྱིས་ད་ལྟའི་དུས་སུ་དཀའ་ངལ་དེ་དག་བསལ་ཆེད་གསུངས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།

མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཧ་མ་གོ་བའི་འབྲུག་གི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་གཞུང་དེ་དག་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་པས་ང་རང་ཞེ་དྲགས་དགའ་པོ་བྱུང་དང་དེ་ལ་བརྟེན་བོད་གཞུང་གི་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་བྱེད་པ་དེ་ཚོ་བྱ་མ་རླུང་གིས་འཁྱེར་བ་བཞིན་ཆགས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་བཞིན་འབྲུག་གི་རིག་གཞུང་དེ་དག་འབྲེལ་བ་སྐྱར་གསོ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་རེད། ངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་གེ་གསར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཉེ་འབྲེལ་རྣམས་དང་། གང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲིས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མི་དབང་མཆོག་གིས་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དོན་མཐའ་དག་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། འབངས་མི་སེར་རྣམས་ཀྱང་བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོང་བའི་སྨོན་ལམ་དུས་རྟག་ཏུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ཚེམས་རིན་པོ་ཆེ་ནས།


 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བལྟ་བ།

copy

སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་ནི་འབྲུག་ནང་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་སམྦྷ་བ་སྟག་དང་མཉམ་དུ་ནམ་མཁར་འཕུར་ནས་གནས་འདིར་བྱོན་ནས་ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་མཚམས་ལ་བཞུགས་གནང་བ་རེད།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ལུང་པ་ཡོངས་རྫོགས་ནགས་ཚལ་དང་སྐམ་ས་ཆེན་པོས་བསྐོར་ནས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། འདི་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་། ཕྱོགས་དེ་ལ་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ཡང་ཟེར། འདིའི་ས་མཚམས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་འཁེལ་བ་དང་། རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ་སི་ཀིམ་མམ་སྒང་ཏོག་དང་། བོད་ཀྱི་ཆུ་འབི་ལུང་པའི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་འཁེལ། དེར་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་ཨ་རུ་ན་ཅལ་དང་ཨ་སམ་གཉིས་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་འཁེལ་ཅིང་། བྱང་བེང་གལ་དེ་ཉིད་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འཁེལ། ཐིམ་པུ་ནི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་དང་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན། ཕུན་ཚོགས་གླིང་ནི་དངུལ་འབབ་ཀྱི་བསྟི་གནས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆག་གི་ཡོད།

དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་འབྲུག་ཡུལ་ཞེས་གཞུང་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་། འབྲུག་ཡུལ་ཞེས་པའི་དོན་ནི། འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་ས་ཆ་དང་འབྲུག་པ་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྗོད། ལུང་པ་དེའི་ཆོས་དང་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་པོ་དེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་སྡང་ཟུག་ཅན་གྱི་ས་བདག་སོགས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བ་དང་། གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་དབང་དུ་བསྒྱུར་མཁན་དེ་ནང་པའི་སློབ་དཔོན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྗོད།

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་ལས་འདས་རྗེས་ཁོང་གི་དབང་བསྒྱུར་ལམ་ལུགས་དེ་ཉིད་ཉམས་ནས་དུས་རབས་བཅུ་དགུར་རྒྱབ་ཁབ་ནང་འཁྲུག་བྱུང་། མངའ་རིས་དེ་དག་ནང་ནས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དེ་དབང་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དང་ལྡན་མཁན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་ཆགས་ནས། ཕྱི་ལོ་༡༩༠༧ནང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱིས་གཞུང་འཛིན་པ་འགོ་འཛུགས་པ་ཡིན་པས་ད་བར་རྒྱལ་བརྒྱུད་འདིའི་གཞུང་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། འབྲུག་རྒྱལ་པོ་དང་པོ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གིས་ཨིན་ཇི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བ་ཉེ་པོ་བཟོས་པ་ཡིན་པས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཤེས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཉིད་ཡང་ཨིན་ཡུལ་རྒྱ་གར་དང་བོད་བར་གྱི་བར་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡོང་བ་ཞེས་རེ་འདུན་འཆར་འགོད་མཛད་དོ།།

Ugyen Wangchuk, the 1st King of Bhutan.

འབྲུག་གི་རྒྱལ་པོ་དང་པོ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག

འབྲུག་རྒྱལ་པོ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གིས་གསར་དུ་བཞེས་པའི་རྒྱ་གར་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བ་སོར་གནས་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་བའི་ཆེད་དུ་ཁོང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རག་ལུས་པ་དང་། སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་བདག་ཏུ་བཟུང་། འབྲུག་རྒྱལ་པོ་གསུམ་པ་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་དོན་གཅོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཟབ་པར་བཏང་པས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ལ་དུས་འགྱུར་སྐབས་ད་དུང་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁོང་ཚོས་འབྲེལ་བ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་དང་བརྟན་ཚུགས་ནས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཉིད་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་ཇུས་དེ་དང་འབྲེལ།

འབྲུག་རྒྱལ་པོ་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་གིས་རྒྱལ་སྲིད་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་ཇུས་ཐོག་འགྱུར་བ་ཐེབས། རྒྱལ་ཁམས་ནང་དེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་འབད་བརྩོན་བྱེད་པ་སོགས་འབྱུང་བ་དང་། དམངས་གཙོ་གཞུང་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་སོགས་བྱུང་། འབྲུག་རྒྱལ་པོ་འཇིགས་མེད་གེ་གསར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་སྐབས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནང་རྒྱལ་པོའི་སྲིད་དབང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་མང་གཙོ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བས་ལོ་འདིའི་ནང་ཁོང་ཚོས་མི་མང་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་དང་པོ་འཚོག་པ་རེད།

 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ནང་པའི་ཆོས་དང་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་བྱུང་ཚུལ།

Tibetan King Songtsen Gampo

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ནང་པའི་ལྷ་ཁང་དང་པོ་བཞེངས་པ།

རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེབ་གཞིར་བཟུང་བྱེད་ན། དུས་རབས་བདུན་པར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་འབྲུག་པའི་ཡུལ་དུ་ནང་ཆོས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། ཁོང་གིས་འབྲུག་ནང་ནང་པའི་ལྷ་ཁང་དང་པོ་དེ་བཞེངས།

འབྲུག་བུམ་ཐང་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སི་དྷུ་ར་ཇ་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས་སྐབས་ནང་ཆོས་དར་ཞིང་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། ས་གནས་ཀྱི་གཞི་བདག་མ་དགའ་བ་བྱེད་པ་ལ་རྟེན་ནས་རྒྱལ་པོ་འདི་ཉིད་སྐུ་སྙུང་བས། ཁོང་གི་ཆེད་དུ་ཞབས་བརྟན་སྒྲུབ་པར་ནང་པའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་རྒྱལ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས། སྐབས་དེ་དུས་དང་ཕྱིས་སུ་ཐེངས་གཉིས་འབྲུག་རྒྱལ་དུ་ཕེབས་པས། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་ཡུལ་གནས་ས་ཆ་མང་པོར་མཚམས་དུ་བཞུགས་པ་དང་། མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བའི་རྗེས་སུ་ནང་ཆོས་རྙིང་མ་རུ་གྲགས། དེང་དུས་རྙིང་ལུགས་དེ་ལུང་པ་གང་སར་ཆོས་ལུགས་ཁྱབ་ཆེ་བ་ཆགས།

དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ནི། བོད་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་སྲོལ་གཏོད་མཁན་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་བོད་རྭ་ལུང་དུ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཞིག་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་བ་དང་། གདན་ས་དེ་ཉིད་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་རྣམས་ཀྱི་གཏན་གནས་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། གཙང་པ་རྒྱ་རེ་ནི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་དང་པོ་ཡིན།

དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་མཐར། ༧རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་བཞི་པ་ཀུན་མཁན་པདྨ་དཀར་པོ་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་རྗེས་སུ། ཁོང་གི་གོ་གནས་ལ་ཐོབ་དབང་རྩོད་ལེན་བྱེད་མཁན་ཁག་གཉིས་བྱུང་། གཙང་པ་རྒྱལ་པོས་མི་དབང་དཔག་བསམ་དབང་པོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པས། ཐ་མར་ཁོང་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་ལྔ་པར་ཁྲི་འདོན་ཞུས། གཙང་གི་རྒྱལ་པོས་དབང་འཛིན་གྱིས་སྡུག་སྦྱོང་ལས་ཐར་བའི་ཆེད་དུ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དེ་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་། ཁོང་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་རྟགས་མཚན་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷོ་འབྲུག་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས། དེར་ཁོང་གིས་ལུང་པ་མང་པོ་དབང་དུ་འདུས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བ་དང་། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རྩ་འཛུགས་བྱས་པས་དེ་ནས་བཟུང་ནང་ཆོས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡུལ་འདིར་ཆགས།

A statue of Zhabrung Ngawang Namgyel is enshrined at Simtokha Dzong

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་ཞིག་གསུམ་མདོ་ཁ་རྫོངས་ཀྱི་མཆོད་ཁང་དུ་བཞུགས་ཡོད།

དུས་དེ་ནས་བཟུང་འབྲུག་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་གྱེས་བས། བྱང་འབྲུག་སྡེ་ཚན་དེ་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པའི་བོད་དུ་འགོ་འཁྲིད་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། འབྲུག་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ལྷོ་འབྲུག་སྡེ་ཚན་དེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་བརྒྱུད་ཀྱིས་འགོ་འཁྲིད་བྱས། ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ནས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་འགན་དེ་རྗེ་མཁན་པོས་གནང་རྒྱུའི་ལུགས་སྲོལ་གཏན་འབེབས་གནང་།

སྔོན་གྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ལ་ལྟ་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དེ་ཉིད་བར་འབྲེལ་བ་ཟབ་པོ་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། དེ་ལྟར་བྱུང་རབས་ཀྱི་འགོ་ནས་མཇུག་བར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་སོ་སོའི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ལ་རག་ལས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ནས་འདི་གཉིས་ལ་ཁྱད་མེད་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་རྣམས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཡོད་མཁན་ཡིན་པས། དེ་དག་གིས་བརྩོམ་གནང་བའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོ་རྣམས་ལ་ཡང་གུས་བཀུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

 

ཞབས་དྲུང་སྐུ་སྐྱེ་རིམ་པ།

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། ༼༡༥༩༤ – ༡༦༥༡༽

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དེ་སྲོལ་གཏོད་མཁན་གྱི་མེས་པོ།

A statue of Zhabdrung Ngawang Namgyal is kept in Nangkor Lhakhang as a relic. There is a small stupa to the left and a pair of trumpet  to the right of the statue.

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་ཞིག་ནང་བསྐོར་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བ།

འབྲུག་ཡུལ་གྱི་གནད་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐུ་སྐྱེ་རིམ་པའི་སྐོར་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ཆག་གི་ཡོད་པ་དང་། ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་མ་བརྗོད་པར་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་བྱུང་རབས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཁག་པོ་ཡིན། ཡབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་བརྩི་བའི་རྭ་ལུང་ཁྲི་འཛིན་ ༡༨ པ་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་སྲས་ནི། ༧རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་དང་པོ་གཙང་པ་རྒྱ་རེ་དེའི་རྒྱལ་པོ་སྐྱོང་བའི་རིགས་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་པ་ཡིན། ༧རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་དང་པོ་དེ་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་ལྷ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཞིག་ཡིན་པར་བདེན་པར་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་སྐུ་སྐྱེ་གོང་མ་གྲགས་ཅན་ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང་། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རལ་པའི་ཐུགས་སྲས་རྗེ་སྒམ་པོ་པ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་སོགས་བྱུང་ཡོད།

A statue of Mipham Tenpai Nyima

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡབ་མི་ཕམ་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

སྔོན་མ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ནི་༧རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་ཁྲི་འཛིན་གྱི་འོས་དམིགས་དུ་ཞུགས་ཡོད་པས། གཙང་རྒྱལ་པོས་ཁོང་འཇུ་བར་སླེབས་སྐབས་ཆོས་སྐྱོང་མ་ཧ་ཀ་ལ་བྱ་རོག་གི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ནས་འབྲུག་གི་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་དགོས་པར་རྟགས་མཚན་སྟོན་ནས་ཁོང་འབྲུག་ཡུལ་དུ་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས། ཁོང་དུས་དེ་འདྲ་ཞིག་ན་ཕེབས་ཞེས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་བསྟན་ཡང་བྱུང་བ་རེད། ཁོང་ནི་འབྲུག་ཡུལ་ནང་ཁུལ་གཅིག་གྱུར་བཟོས་མཁན་དང་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ནི་དེང་རབས་ཀྱི་འབྲུག་པའི་ཡུལ་གྱི་སྲོལ་འབྱེད་ཡིན་པ་ཚང་མས་བསམ་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་གིས་ལོ་༣༥རིང་གར་འབྲུག་ནང་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་དབུ་ཁྲིད་འགན་འཁུར་བཞེས་པ་དང་། འབྲུག་ནང་ཁོང་གི་གོ་གནས་དང་དབང་ཆ་ནི་བོད་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་གོ་གནས་དབང་ཆ་དང་འདྲ་བ་ཡོད།

གཙང་གི་རྒྱལ་པོས་འབྲུག་ཡུལ་གློ་བུར་དུ་བཙན་རྒོལ་བྱེད་པར་བོད་པའི་དམག་མི་གཏོང་བ་དང་། འབྲུག་ཡུལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཁོང་ནས་འབྲུག་པའི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་གཏོར་བཅོམ་མི་ཡོང་བའི་དོན་དུ་རྫོངས་གང་མང་བཞེངས་ཡོད་པ་རེད། རྗེས་སུ་༧རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་དམག་མི་བཏང་ཡོད་པ་རེད། རྫོངས་དེ་དག་ད་ལྟའི་དུས་ན་ཆོས་ཕྱོགས་དང་སྲིད་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟི་གནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

A statue of Zhabdrung Ngawang Namgyal

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་ཞིག །

དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་བཅའ་ཡིག་ཆེན་མོ་གསར་གཏོད་བྱེད་ནས་ཡུལ་ལྗོངས་གང་སར་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་ནས། ས་གནས་ཁག་གི་དམག་དཔོན་སོགས་གཞུང་འཛིན་གྱི་འོག་ཏུ་སླེབས་པ་དང་། དེ་ནས་གཞུང་གི་དབང་ཆ་དེ་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བས། གཞུང་གི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་སྡེ་སྲིད་དང་། དགོན་པ་དང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་མཁན་དེ་རྗེ་མཁན་པོ་སོགས་གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་གནང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༧ ན་སྡེ་སྲིད་བཀོད་ཁྱབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ནི་འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་སྲིད་དབང་དུ་འགྱུར་བ་རེད།

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ནི་འབྲུག་མི་མང་གི་ངོར་སྙན་གྲགས་ཅན་ཡིན་པས། ཁོང་སྐུ་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསང་བ་བྱས་ནས་ཉར་བ་རེད། ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༥༡ ལོར་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་རྗེས་སུ། ཁོང་གསང་བའི་སྒོ་ནས་མཚམས་བཞུགས་ཡོད་ཅེས་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཅིང་། འབྲུག་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་བཀའ་ཤོག་གནང་བ་དེ་དག་ཁོང་གི་མིང་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༠༥ བར་སྟངས་འཛིན་བྱས། ད་ལྟ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་ཉིན་དེར་རྒྱལ་ཁབ་ཆ་ཚང་གུང་སེང་བཏང་གི་ཡོད་པ་དང་། དུས་ཆེན་དེ་འབྲུག་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་ལ་ཁེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

Simtokha Dzong, legend has it that the site was inhabited by demons therefore Zhabdrung subdued one particular demon and enclosed it in a rock. The dzong was built over this rock thus deriving the name sinmo (demon), do (stomach), and kha (on) – the dzong on top of the demon’s stomach. It was built in 1629.

ཐིམ་པུ་གསུམ་མདོ་ཁ་རྫོངས་དུ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ས་གནས་ཞིག་ནང་སྡོད་མཁན་འདྲེ་ཞིག་དབང་དུ་འདུས་ནས་བྲག་ཞིག་གི་ནང་དུ་འཇུག་པ་ཡིན། རྫོངས་འདི་ནི་བྲག་དེའི་སྒང་དུ་བཞེངས་ཡོད། འདིའི་མིང་ལ་གཤིན་མོ་༼འདྲེ༽ ལྟོ་ ༼གྲོད་པ་༽ ཁ་ ༼སྒང་༽ ཡིན་པས། གཤིན་འདྲེའི་ལྟོ་བ་སྒང་དུ་ཡོད་པའི་རྫོངས་ཞེས། འདི་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༢༩ ལོར་བཞེངས་པ་ཡིན།

Chagri Dorjeden Monastery or also known as Cheri Monastery, is a hermitage and monastery in the Upper Thimphu valley in Bhutan. It was built in 1619 by Zhabdrung Ngawang Namgyel as his first monastery in Bhutan, where he established the first monastic body.

ཕྱག་རི་རྡོ་རྗེ་གདན་གྲྭ་ཚང་ངམ་ཕྱག་རི་དགོན་པ་དེ་ཉིད་རི་ཁྲོད་དང་གྲྭ་ཚང་ཡིན་པའི་འབྲུག་གོང་མར་ཐིམ་ཕུ་ལུང་པར་ཡོད་པ་དང་། གྲྭ་ཚང་དེ་ཉིད་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༡༩ ནང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བཞེངས་པའི་གྲྭ་ཚང་དང་པོ་དེ་ཡིན། ཁོང་གིས་ཕྱག་བཏབ་གདན་ས་དང་པོ་དེ་ཡིན།

A mural painting of Zhabdrung Ngawang Namgyal

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ལྡེབས་རིས།

རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུད།

Pg 319, click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༡༩ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Pg 320, click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༠ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Pg 321, click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༡ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Pg 322, click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༢ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

ཞབས་དྲུང་གི་ཡང་སྲིད་དེ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཕེབས་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲགས་རེད། སྔར་གྱི་ལུགས་སྲོལ་གཞིར་བཟུང་བྱེད་པ་ཡིན་ན། ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དེ་ཉིད་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡང་སྲིད་ངོ་མ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ནི་ཡང་སྲིད་གཙོ་བོ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་གཙོ་བོ་རུ་ངོས་འཛིན་ཅིང་། ཡིན་ན་ཡང་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་ནང་ཁོང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོར་མི་བརྩི་ཞིང་། ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པ་ཞེས་པའི་བརྩི་ཚུལ་ནི། ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྗེས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད།

ཞབས་དྲུང་སྐུ་སྐྱེ་རིམ་པ། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

ཞབས་དྲུང་སྐུ་སྐྱེ་རིམ་པ། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

 

ཞབས་དྲུང་དང་པོ་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ། ༼༡༧༢༤ – ༡༧༦༡༽

ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་དང་པོ།

རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུད།

Source: Jewel Treasure of Elegant Writings: Biography of Saint-Scholars of the Drukpa Lineage Volume-1, pg 325. Click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༥ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Source: Jewel Treasure of Elegant Writings: Biography of Saint-Scholars of the Drukpa Lineage Volume-1, pg 326. Click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༦ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

 

ཞབས་དྲུང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། ༼༡༧༦༢ – ༡༧༨༨༽

ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་གཉིས་པ།

རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུད།

Source: Jewel Treasure of Elegant Writings: Biography of Saint-Scholars of the Drukpa Lineage Volume-1, pg 326. Click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༦ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

 

ཞབས་དྲུང་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་།

ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་གསུམ་པ།

རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུད།

Source: Jewel Treasure of Elegant Writings: Biography of Saint-Scholars of the Drukpa Lineage Volume-1, pg 326. Click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༦ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Source: Jewel Treasure of Elegant Writings: Biography of Saint-Scholars of the Drukpa Lineage Volume-1, pg 327. Click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༧ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ། ༼༡༨༣༡–༡༨༦༡༽

ཞབས་དྲུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ།

Zhabdrung Jigme Norbu

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ།

སྤྱི་ལོ་ ༡༨༣༡ ལྕགས་ཡོས་ལོར་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྦྲ་མིའི་རྩེརུ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ཡབ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་དང་ཡུམ་འབྲུག་རྒྱལ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཡབ་ཀྱི་སྐུ་བརྒྱུད་ནས་བྱེད་ན། ཁོང་སྔོན་སྙིང་མའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་པདྨ་གླིང་པའི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གདུང་སྲས་རིན་པ་ལས་བྱོན།

གཞོན་ནུ་སྐབས་ཁོང་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་པ་དང་། ཁོང་ཞབས་དྲུང་ཆེན་པོ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡང་སྲིད་བཞི་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ། ཁོང་རྒྱལ་སར་གདན་དྲངས་ཏེ་ཁྲིར་འདོན་གནང་།

Jampel Sherab Gyaltsen, one of Zhabdrung Jigme Norbu's main teachers and the 25th Je Khenpo of Bhutan.

འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ནི་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་ཡོངས་འཛིན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་རྗེ་མཁན་པོ་ཉེར་ལྔ་པ་ཡང་ཡིན།

རྗེ་མཁན་པོ་༢༥འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དང་རྗེ་མཁན་པོ་ ༣༡ ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་གཉིས་ནས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་དུ་འགོད་པར་བྱེད་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཞུས། འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་མདུན་ནས་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་ཞུས། པདྨ་བཟང་པོ་དང་རྗེ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ་སོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་བསྟེན། པདྨ་མ་བཟང་པོ་ནི། རྗེ་མཁན་པོ་༢༧དང་༢༩ཁྲིད་འཛིན་པ་ཡིན་ཅིང་། རྗེ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་རྗེ་མཁན་པོ་༣༠ཁྲིད་འཛིན་གནང་།

གཞུང་གྲྭ་ཚང་ནས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་ལྟར་ ༡༨༥༠ དབྱར་ཁར་ཐིམ་ཕུར་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིར་བཀོད། ཁོང་ནས་རའི་རྫི་བོ་མི་འོངས་བཞིན་དུ་རྟ་རྫི་བྱེད་པ་གཉིས་མེད་སེངྒེའི་དཔེ་ལྟར་གསུངས་ཀྱང་གོ་ས་དེ་ཉིད་བདག་ཏུ་འཛིན་པར་བྱས་སོ།།

ཁོང་སྡེ་སྲིད་གོ་གནས་འཛིན་པའི་སྐབས་ཞིག་ལ་ཁོང་གི་གཏོར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་སུ། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་འཁོན་པའི་ཚབས་ཆེན་པོ་ན་བ་རེད། གང་ལྟར་ཡང་། ཁོང་གི་ཆེད་དུ་ཆོ་ག་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་ནས་གེགས་ལས་གྲོལ། མི་རིང་བར་བཀྲས་རྫོང་གི་གཟིམ་ཁང་ཐོག་གི་རྡོ་གཞོང་ཆེན་པོ་གཅིག་དང་མཉམ་དུ་ཟགས་པའི། དེ་རིང་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྣང་བ་ནུབ་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་བླ་མ་ཡིད་ལ་དྲན་པར་བྱས། གང་ལྟར་ཁོང་གིས་ང་གསོན་པོར་གནས་པ་ནི་ཡ་མཚན་དགོས་པ་དང་རྐང་པ་གཡས་ཀྱི་སྤྱི་མགོ་བརྡུང་ཙམ་ལས་རྐྱེན་གཞན་མ་བྱུང་།

Tashichho Dzong

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོངས་ནི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ལ་བཞེངས་པའི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཟིག་ཆགས་ཡོད།

གནས་ཚུལ་དེ་དག་གིས་གཞོན་ནུ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་སེམས་ཤིན་ཏུ་དཀྲོག་ཡོད་པས། དགུང་ལོ་༢༡ཙམ་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཁོང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་སོ་སོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གཉིས་དང་སྦྱིན་བདག་ལྔ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་སྐུ་གཤེགས་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགན་འཛིན་དང་སེམས་ངལ་དེ་དག་ལ་རྟེན་ནས་ཁོང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་དེ་དག་ལས་བྲལ་ནས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་ཁོ་ནར་བཞུགས་པར་འདོད། ཁོང་གི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་གི་ནང་འདི་ལྟར་བྲིས་ཡོད།

ང་སྐྱེས་ནས་བཟུང་ད་བར་དུ་ལོ་ཉི་ཤུ་ཕྱིན་པས།།
གཞན་གྱི་དཀའ་ངལ་བརྒྱ་དང་ངའི་དཀའ་ངལ་གཅིག་འགྲན་ཟླ་མི་ཐུབ།།
ང་ལ་བྱུང་བའི་བྱུས་ངན་དེ་དག་གཞན་ལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན།།
ལུས་དེ་ཉིད་ཐལ་བའི་ངོ་བོ་འགྱུར་གྱི་རེད།།

གང་ལྟར་ཡང་། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་གོ་གནས་ཡུན་རིང་དུ་མི་འཛིན་པ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། སྐབས་དེ་དུས་འབྲུག་ནང་ཐིམ་ཕུ་དང་སྤུངས་ཁའི་ཤོག་ཁག་གཉིས་བར་ནང་འཁྲུག་ཤོར་བའི་རྐྱེན་གྱི་ཡིན། ལོ་གཅིག་རྗེས་ ༡༨༥༢ ནང་དམག་མིའི་གྱེན་ལངས་ཏེ་ཁོང་ལ་སྡེ་སྲིད་རྩ་དགོངས་ཞུ་བར་བཙན་བསྐུལ་བྱས།

ཁོང་རང་སྤྱིར་མི་སྐྱ་བོ་བྱེད་ནས་ཆོས་བྱེད་འདོད་པ་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པར། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བཞག་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་དེ་གསང་ཡུམ་བླངས། ཁོང་གི་ཆུང་མ་བདེ་ཆེན་འཚོ་མོ་དང་བུ་མོ་རིན་ཆེན་འཚོ་མོ་ཡོད་པ་རེད། བློ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་དེང་དུས་ཀྱི་འབྲུག་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་མི་དགའ་བ་བྱས།

Talo Sangngak Choling, where Jigme Norbu's traditional seat was.

རྟ་ལོ་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ནི་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ།

ཁོང་གི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་གོ་གནས་ཉམས་པར་གྱུར་བ་དང་དངུལ་རྩིས་རྒྱབ་སྐྱོར་སོགས་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། ཁོང་སོ་སོའི་གདན་ས་རྟ་ལོ་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དེ་ནས་ཐོན་འགྲོ་བ་ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ་བོད་དུ་གནས་མཇལ་དུ་ཕེབས། ཁོང་གི་བྲིས་པ་ནི།

གཡོ་སྒྱུའི་ངག་གིས་ཐོག་ནས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས།།
བདག་ལ་དབང་བའི་ས་ཞིང་མཁར་དབང་དེ་དག །
ཁྲེལ་མེད་ཅན་གྱིས་དབང་མེད་དུ་འཕྲོག་ནས།
ང་གྲུབ་ཐོབ་དམའ་ས་འཛིན་མཁན།
ངོ་ཚ་ཁྲེལ་མེད་ཅན་གྱི་གང་བའི་གནས་དེར་སྡོད་པ་ལས།
ས་གནས་རྩ་ཆེན་གཞན་དུ་འགྲོ་ན་མི་དགའ་སམ།

Emperor Xianfeng

མ་ཆུའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞིང་ཕེང་།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ལྷ་སར་ཉིན་འགའ་ཤས་གནས་པས་རེ་སྒྲེང་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས་མགྲོན་བསུ་ཧ་ལས་པ་ཡག་པོ་གནང་། ཁོང་ནི་༧གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་༡༢པ་ཆེན་པོ་གཞོན་ནུའི་སྐབས་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞེངས། ཁོང་ལ་སྨན་ཆུའི་བཙན་པོ་སེང་ཕེང་ནས་འབྲུག་པ་ཨིར་ཏི་ནི་ཞེས་གོ་གནས་ཡང་ཐོབ།

བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་སྐབས་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་སོ་སོའི་ཇ་ཕོར་ནང་དུ་རྩམ་པའི་སྤུ་ན་ཁ་རྫོངས་འདྲ་བ་ཞིག་བཞེངས་ནས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་འདིར་ཇ་སྲུབ་མ་བླུག་སྟེ། བདག་གིས་འདོད་ན་སྤུ་ན་ཁ་རྫོངས་འདི་ལྟར་ཆུས་འདེད་ཐུབ་ཞེས་རྟགས་མཚན་སྟོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༨༦༣ ནང་སྤུ་ན་ཁ་རྫོངས་ཆ་ཙམ་ཆུ་ལོག་ཆེན་པོའི་འདེད་འཁྱེར་བ་རེད།

རྗེས་སུ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་རང་གི་ཡོངས་འཛིན་འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གདན་ས་སྤ་རོ་གོ་རི་ན་རུ་ལོག   དེར་ཁོང་༡༨༦༡ལྕགས་བྱ་ལོར་འཆི་བོ་འོད་གསལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་རེད། དེ་དུས་ཁོང་དགུང་ལོ་སུམ་བཅུ་ཙམ་རེད།

རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུད།

Source: Jewel Treasure of Elegant Writings: Biography of Saint-Scholars of the Drukpa Lineage Volume-1, pg 327. Click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༧ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Source: Jewel Treasure of Elegant Writings: Biography of Saint-Scholars of the Drukpa Lineage Volume-1, pg 328. Click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༨ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོ།

A mural painting of Jigme Norbu

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བའི་ལྡེབས་རིས།

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་སྤྲུལ་ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ་ཁྱོན་སྡོམ་ཤོག་གྲངས་ ༡༠༧༡ ཡོད་པ་དེ་དག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་ཡོད། གསུང་འབུམ་འདིའི་ནང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐང་གསོ་དང་འཕྲིན་བཅོལ་ཁག་གཉིས་ཡོད།

ཆོ་ག་དང་པོ་དེ་གསུང་འབུམ་༼ ན ༽པའི་ཤོག་གྲངས་ ༧༣༥ ནས་ ༧༨༥ བར་ལ་ཡོད། འདིའི་མཚན་བྱང་དུ་”བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་ཅིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་རིམ་པ་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོས་པའི་གད་རྒྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།” ཞེས་གསལ་ཡོད། བསྐང་གསོ་རྒྱས་པ་འདིའི་ནང་གྱི་ལེའུ་དང་པོ་ཤོག་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ནང་།

Click on image to enlarge

བཀའ་གཏེར་བསྲུང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་ཅིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་རིམ་པ་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོས་པའི་གད་རྒྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དང་དཔལ་མགོན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བསྐང་གསོའི་ཆོ་ག) ཞེས་ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་མཛད་པ། གསུང་འབུམ་པོད་ ༼ ན ༽ པའི་ནང་ཤོག་གྲངས་ ༥༠ ཙམ་ཡོད་པའི་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་ཕྱག་དཔེ་ཞིག་ཡོད། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

དེ་ཁྱོན་སྡོམ་ཤོག་གྲངས་ ༥༠ ལྷག་ཡོད་པ་དང་འདིའི་ནང་། ཆོས་སྐྱོང་མི་འདྲ་བ་མགོན་པོ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ། ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ། གཟའ་བདུད་ཆེན་པོ། ཞིང་སྐྱོང་མ། ཕ་མ་བུ་གསུམ། ཙིའུ་དམར་པོ། བྱ་ཁྲིད་བཙན་རྒོད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། ཇག་པ་མེ་ལེན་བཅས་ཆོས་སྐྱོང་དེ་ཚོའི་གསོལ་མཆོད་བཞུགས་ཡོད།

མཇུག་བྱང་དུ་མི་ཕམ་འཆི་མེད་དབང་ཕྱུག་ཟིལ་གནོན་པདྨ་དབང་དྲག་རྩལ་ཞེས་པ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཞིག་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། བསྡུས་ན། (འཆི་མེད་དབང་ཕྱུག་) ཞེས་པས། བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཁང་ནས་མཚན་འདི་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དུ་བཀོད་འདུག ། ཁོང་གིས་རང་ལོ་ཉེར་བདུན་ཕེབས་སྐབས་སྔན་ལུང་གསང་བ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་གི་མཆོད་ཁང་ཆེན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བདེ་འཁྱིལ་དུ་བྲིས་པའོ།

Click on image to enlarge

བསྐང་གསོ་དེ་རྩོམ་པ་པོ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་། ཁོང་གི་མཚན་གཞན་འཆི་མེད་དབང་ཕྱུག་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Volume ན includes prayers to Dorje Shugden and authorship is clearly attributed to Zhabdrung Jigme Norbu under his alias Dorje Chechog Düpa Tsel. Click on image to enlarge

བསྐང་གསོ་དེ་ལེའུ་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ལེའུ་གཉིས་པའི་རྩོམ་པ་པོ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་། ཁོང་གི་མཚན་གཞན་རྡོ་རྗེ་ཆེ་མཆོག་འདུས་པ་རྩལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Dorje Chechog Düpa Tsel is listed as one of Jigme Norbu's known aliases in the Buddhist Digital Resource Center website. Click on image to enlarge.

འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་མཚན་གཞན་རྡོ་རྗེ་ཆེ་མཆོག་འདུས་པ་རྩལ་དང་འཆི་མེད་དབང་ཕྱུག་ཞེས་པ་ཁོང་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པ་བོད་ཀྱི་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་དྲ་རྒྱའི་རེའུ་མིག་ནང་བཀོད་ཡོད་འདུག ། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

ཕྱག་དཔེ་དེའི་འཇུག་བྱང་དུ་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་ཆེ་མཆོག་འདུས་པ་རྩལ་ཞེས་པ་དེ་ཡང་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པ། བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཁང་ནས་མཚན་འདི་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དུ་བཀོད་འདུག   བདག་མོ་སྐལ་བཟང་ཀརྨ་མཚོ་མོས་ཆོས་སྐྱོང་དེ་དག་ལ་དད་ཅིང་འཕྲིན་བཅོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་བསྐང་གསོ་བསྡུས་པ་འདི་འདྲ་ཞིག་བརྩོམས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ལ་བཀའ་རྩོམ་གནང་དགོས་རེ་བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་མཛད།

པོད་ ༼ ན ༽ ནང་ལོར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་དོན་ཚན་ཞིག་དེ། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་ལངྐའི་གྲོང་དང་ལྷ་ལྡན་(ལྷ་ས་)ནས་སྤྱན་འདྲེན་བྱས་པ་དང་། ཟུར་དུ་ལངྐ་ཞེས་པ་མཚན་འབོད་དུས་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་གཞན་ཞིག་ནས་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་བརྩམས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་འཕྲིན་བཅོལ་དེ་གཞིར་བྱས་ནས་ཁུངས་གཏུགས་པ་གནང་། ངོ་སྤྲོད་ནང་པདྨ་སམྦྷ་ཝའི་རྣམ་རོལ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་། རྙིང་མའི་གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ། དེའི་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་གཞན་དང་དེ་ཚོའི་སྲུང་མའི་སྐོར་ལ་བཤད་འདུག །

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་གསུང་འབུམ་ནང་ཡོད་པའི་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོ་གཞན་ཞིག་ནི་དེའི་གསུང་འབུམ་པོད་༼ ཕ ༽པའི་ཤོག་གྲངས་ ༩༡༠–༩༣༠ ནང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། ཕྱག་དཔེ་དེའི་མཚན་ལ་ “རྒྱལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གྱི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།” ཞེས་པ་དང་། དེའི་ནང་ལ་བསྐང་གསོ་སྤྱི་འགྲོ་ལྟར། མངོན་རྟོགས་སྤྱན་འདྲེན། གཏོར་འབུལ། བཤགས་པ། བསྐང་བ། བསྟོད་པ། མངའ་གསོལ་རྣམས་ཡོད།

Click on image to enlarge

པོད་ ༼ ཕ ༽ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་མཛད་པའི་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་། འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་ཆོ་ག ། ཤོག་གྲངས་ ༢༡ ཙམ་ཡོད། དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གཅིག་པུའི་བསྐང་གསོ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

གཞན་ཡང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། རྒྱལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གྱི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ཀྱི་ནང་། ཤློཀ་དང་པོ་དེ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་སམ་བྷ་བའི་བསྟོད་ཕྱག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་འདི་ལྟར། “དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་གཟུགས་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞབས་ལ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།” ཞེས་བྱུང་། དེའི་ནང་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་སམ་བྷ་བའི་མཚན་ཚར་ཁ་ཤས་ཞིག་ཐོན་གྱི་འདུག   སྤྱིར་སྟངས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་ནང་ནས་རྙིང་མ་དང་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་བསྟེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོ་དང་འཕྲིན་བཅོལ་ནང་སློབ་དཔོན་པདྨ་སམ་བྷ་བའི་མཚན་ཐོན་པ་དེས། གལ་ཏེ་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་ཕྱོགས་རིས་ཅན་གྱི་སྲུང་མ་ཡིན་པ་དང་རྙིང་མ་དང་རྒྱབ་འགལ་ཅན་རེད་ཅེས་ན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདེན་མིན་དང་རྫུན་མ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད།

Padmasambhava in the form of Guru Pema Thotreng Tsel. In his writings, Zhabdrung Jigme Norbu praises both Padmasambhava and Dorje Shugden, and even requests Dorje Shugden to protect the doctrine of Padmasambhava.

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཞེས་པ་དང་། ཁོང་གིས་གསོལ་འདེབས་རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གཉིས་ཀ་ལ་བསྟོད་ཕྱག་གསོལ་འདེབས་དང་། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་བསྟན་པ་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་གཉེར་གཏད་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་གནང་འདུག །

གལ་སྲིད་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཕྱོགས་རིས་ཅན་དང་གནོད་པ་ཅན་གདོན་འདྲེ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཆེན་པོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོའི་གསུང་འབུམ་ཁག་ནང་གསོལ་འདེབས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ་སྙམ་པས་ཁོ་བོ་ནི་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ཏོ།། བསྟོད་པ་གཅིག་གི་ནང་དུ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གཉིས་ཀ་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ་ནས། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟན་པ་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་འཁོད་འདུག་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་འབྲེལ་བ་དེ་མིག་ཕྱེ་སྟེ་ཟབ་ཟབ་བྱེད་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་གི་འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་མཐོང་ཐུབ་པ་དང་དེ་ལ་དགོས་དོན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་གསལ་ལོ།།

དཔེར་མཚོན་ན།

ཀྱེ༑ ཁྲག་འཐུང་ཧེ་རུ་ཀ་དང་ཐོད་འཕྲེང་རྩལ།།
པདྨ་དབང་དང་འཇམ་དབྱངས་ཡབ་སྲས་ཀྱིས།།
སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་བཀའ་སྒོས་པ།།
རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་འཁོར་བཅས་བདག་ལ་དགོངས།།

Pg 925, click on image to enlarge.

བོད་ཡིག་ཏུ་གནས་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཚིག་བཅད་ཞིག   ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་ལ་གནན་རོགས།

ཞེས་དང་།

འཆི་མེད་རིག་འཛིན་པདྨ་ཐོད་འཕྲེང་གིས།།
བཀའ་རྟགས་རྡོ་རྗེ་མངོན་པར་དབང་སྐུར་བས།།
སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་བསྲུང་མཛད་པའི།།
ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་ལོ།།
ཞེས་གསུང་ངོ་།།

Click on image to enlarge

བོད་ཡིག་ཏུ་གནས་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཚིག་བཅད་ཞིག   ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་ལ་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

བོད་ཡིག་ཏུ་གནས་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཚིག་བཅད་ཞིག   ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་ལ་གནན་རོགས།

གཞན་ཡང་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་མཆོག་གིས་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནུས་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དེ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་ངོ་བོ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཡིན་པ་ལ་རྩོད་པ་མེད་པ་ཡིན་པར་བཞེད། བོད་གཞུང་ནས་གདོན་འདྲེ་ཡིན་པར་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་རྒྱབ་པ་དེ་དག་རྫུན་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་གོང་གི་ཚིག་འདི་དག་ལས་ཤེས་ཐུབ།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སྐྱེ་འམ་ཡང་སྲིད་དེ་ཚོ་ནི་འབྲུག་ནང་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ནི། ཁོང་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་དང་སྐུ་པར་ཞལ་ཐང་སོགས་འབྲུག་པའི་མི་ཚང་ཚང་མའི་ནང་ལ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྲེང་དེ་དག་ཚང་མ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པ་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་པས། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་སྐོར་ལ་ནོར་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད། བོད་གཞུང་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་དགེ་ལུགས་ཁོ་ན་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས། འདི་ལ་ཁོང་གིས་འབྲུག་ནང་དེའི་མི་མང་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་གནང་ནས་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ནོར་འཁྲུལ་གནང་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད། འདིས་གང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ན། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་གང་ཟག་སོ་སོ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་མི་རིགས་སོགས་གང་ཡིན་ན་ཡང་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པར་གསོལ་བ་བཏབ་ན་གྲོགས་འཕྲིན་ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་ཐུབ།

Chenrezig

ཞབས་དྲུང་སྐུ་སྐྱེ་རྣམས་དང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་སྐྱེ་རྣམས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པ་ཚང་མས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་གཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞེས་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་དང་། གཞན་གྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དེ་གནོད་སེམས་ཅན་གྱི་འདྲེ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་ཐུབ་བམ།

བཤད་དགོས་རྒྱུའི་གནད་དོན་གཞན་འགའ་ཞིག་ནི། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་མཛད་པའི་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོའི་དབུ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོའི་གསུང་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ཤིང་ཁ་བསྒྱུར་བ་ཉུང་ཙམ་ཡོད་པ་མཐོང་། གོང་གི་གསོལ་འདེབས་དེ་ཚོ་འབྲུག་པའི་བླ་མ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་བརྒྱུད་ནས་གཅིག་ལ་ཁྱབ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་གསལ་པོར་སྟོན།

དེ་ག་ནང་བཞིན་བདག་མོ་སྐལ་བཟང་ཀརྨ་མཚོ་མོ་ནི། ཕྱིའི་སྣང་ཚུལ་ལྟར་ན་མི་སྐྱུ་མ་ཞིག་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་ཡང་། དོན་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་གསོལ་མཆོད་བརྩོམས་པར་བསྐུལ་བས་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་མི་མང་དང་བླ་ཆེན་མང་པོས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་བསྟེན་གསོལ་གནང་གི་ཡོད་པའི་དཔང་རྟགས་གསལ་པོ་འདུག་དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། དགེ་ལུགས་པ་གཅིག་པུས་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་དག་ནི་རྫུན་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་མཁྱེན་དགོས། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཚོ་དང་མི་མང་ཚང་མའི་ནང་དུ་བསྟེན་གསོལ་དེ་སིམ་ནས་ཁྱབ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་གསུང་འབུམ་ནས་ལུང་འདྲེན་པ།

 

པོད། ༼ ན ༽

གསུང་འབུམ་པོད་ ༼ ན ༽ ནང་། མགོན་པོ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ། ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་དཔལ་མགོན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བསྐང་གསོའི་ཆོ་ག ། ཞེས་ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་མཛད་པ་དང་། ཆོ་ག་འདིའི་ནང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཡང་སྲུང་མ་དེ་དག་གི་ནང་བཅུག་ཡོད། ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་མཛད་པའི་ཤོག་གྲངས་ ༥༠ ཙམ་ཡོད་པའི་བསྐང་གསོ།

པོད་ ༼ ན ༽ འཐེན་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Volume ན includes prayers to Dorje Shugden and authorship is clearly attributed to Zhabdrung Jigme Norbu under his alias Dorje Chechog Düpa Tsel. Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

པོད་ ༼ ན ༽ འཐེན་པར་འདིར་གནན་རོགས།

 

པོད། ༼ ཕ ༽

གསུང་འབུམ་པོད་ ༼ ཕ ༽ པའི་ནང་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ ༢༥ ལས་ལྷག་པ་དེ་དག་ལ་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ཆོ་ག་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞིག་མཛད་ཡོད་པ་དང་། འཕྲིན་བཅོལ་གྱི་ཆོ་ག་འདི་དག་ནང་། ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་རང་ཉིད་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གཅིག་པུའི་བསྐང་གསོ་ཞིག་ཀྱང་དམིགས་བསལ་གྱི་མཛད་ཡོད།

པོད་ ༼ ཕ ༽ འཐེན་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

པོད་ ༼ ཕ ༽ འཐེན་པར་འདིར་གནན་རོགས།

 

ཐོན་ཁུངས། ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས།

Bibliographic, click on image to enlarge.

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་གསུང་འབུམ་དེ་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཁང་དྲ་མཛོད་ནང་ཡོད་པ་དང་། ཨ་རིར་དེབ་སྐྱེས་བྱས་པའི་ཁེ་མེད་ཚོགས་པས་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ཉར་སྲུང་དང་ཁྱབ་སྤེལ་ཁོངས་སུ་བཞག་ཡོད། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་ལ་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཔེ་མཐོ་དེ་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་དྲ་རྒྱ་ནང་ཡོད་པ། པར་རིས་ཆེར་གཏོང་བར་འདིར་གནན་རོགས

Dorje Chechog Düpa Tsel is listed as one of Jigme Norbu's known aliases in the Buddhist Digital Resource Center website. Click on image to enlarge.

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ནང་ཡོད་པའི་ཡོངས་གྲགས་མཚན་གཞན་གྱི་མཐོ། པར་རིས་ཆེར་གཏོང་བར་འདིར་གནོན་རོགས།

 

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། སྟོད་ཆ།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Content page, click on image to enlarge.

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

པར་སྤུས་དག་པོའི་ཆེད་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། ༼གཙོ་ཐང་།༽

༼གཡོན་དུ།༽ སྒྲོལ་ལྗང་། ༼གཡས་སུ།༽ རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དྲག་པོ། ༼འོག་གི་གཡོན་མར།༽ གུ་རུ་དྲག་པོ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད། ༼འོག་གི་གཡས་ཕྱོགས།༽ བྱ་ཁྱུང་།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་དེའི་དུས་ཀྱི་བསམ་ཤེས་ལོག་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཁོང་རྣམ་གཉིས་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་ཞལ་ཐང་རྩ་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། བསོད་ནམས་དམན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཉེ་ཆར་མཐོང་རྒྱུ་ལ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་རོལ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱིས་ཞབས་འོག་ཏུ་དབུ་ཞ་སྒོར་སྒོར་བཞེས་པའི་གྲྭ་པ་ཞིག་ཞབས་ཀྱིས་གནན་ནས་ཡོད་པ་དེ། མི་ཤེས་འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་གྲྭ་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཡོད་པ་དེ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཡིན་ཞེས་འཛིན་ནས་ཁོང་གདོན་འདྲེ་ཞིག་རེད་ཞེས་བསམ་བློ་ལོག་པ་འཛིན་གྱི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། ཞལ་ཐང་རྩ་ཆེན་པོ་དེས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་ངེས་དོན་ལ་ཐར་པ་ཐོབ་ཟིན་པའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་ལྟ་བུ་བསམ་བློ་ལོག་པ་ཡིས་དོན་དངོས་དེ་མེད་པ་བཟོ་མི་ཐུབ།

 

པར་སྤུས་དག་པོའི་ཆེད་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག

རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད། ༼ དཀྱིལ་དུ་ཡོད་པའི་ཞལ་ཐང་ཆེན་པོ།༽

༼རྩེག་རིམ་དང་པོ།༽ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། ༼རྩེག་རིམ་གཉིས་པ།༽ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་པ། ༼རྩེག་རིམ་གསུམ་པ། སྒྲོལ་དཀར། ༼རྩེག་རིམ་བཞི་པ།༽ རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད། ༼རྩེག་རིམ་ལྔ་པ།༽ མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ། ༼རྩེག་རིམ་དྲུག་པ་གཡོན་དུ།༽ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ། ༼རྩེག་རིམ་དྲུག་པ་གཡས་སུ།༽ རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན།

འདིར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཞིག་ཡིན་པས། ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱི་རྗེས་སུ་བཟུང་མཁན་གྱི་ཆོས་དད་པ་དང་། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་མཆོད་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་པའི་ཉེས་འཛུགས་དེ་འདྲ་མང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དྲང་པོ་དང་བདེན་པ་མ་རེད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་ངེས་པ་དོན་ལ་ཐར་པ་ཐོབ་ཟིན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་ཡིན་པས། གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་གིས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་མཆོད་བྱེད་མི་བྱེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཁོང་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་གི་རེད།

 

པར་སྤུས་དག་པོའི་ཆེད་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། ༼དཀྱིལ་ཐང་།༽

༼གཡོན་རྩེར།༽ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། ༼གཡས་རྩེར།༽ རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ། ༼གཡོན་མཐིལ་ནས་དང་པོར།༽ མགོན་པོ་ཞལ་བཞི། ༼གཡོན་མཐིལ་ནས་གཉིས་པར།༽ རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། ༼གཡོན་མཐིལ་ནས་གསུམ་པར།༽ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ། ༼གཡོན་མཐིལ་ནས་བཞི་པར།༽ རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད།

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཆོས་ཀྱི་སྙོང་པོ་ཡིན་པ་དང་། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་ལྟ་བ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་དང་། ལྟ་བ་དེ་སྲུང་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་དེ་དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཕེབས་པ་ཡིིན། གང་ལྟར་ཡང་། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་ངེས་པ་དོན་ལ་ཐར་པ་ཐོབ་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚོ་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་རྒྱུན་གང་ནས་ཡིན་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་ཐུབ། ཐར་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་བྱམས་སྙིང་རྗེ་དབང་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་གྲོགས་འཕྲིན་ལས་ཤིན་ཏུ་སྦྱིན་པ་ཡིན།

 

པར་སྤུས་དག་པོའི་ཆེད་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག

རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། ༼སྐུ་བརྙན་ཆེན་པོ།༽

རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། ༼སྟེང་གཡས།༽ དཔལ་གུར་གྱི་མགོན་པོ། ༼བར་གྲལ་གཡས་སུ།༽ མགོན་པོ་བེར་ནག་ཅན། ༼འོག་གཡོན།༽ རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། ༼འོག་གཡས་སུ།༽

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ནང་།
རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཞེས་པ་ནི་ཡི་དམ་དྲག་མོའི་སྐུར་བཞེངས་པ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་བདེ་མཆོག་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་ཡུམ་བཀའི་ལྷ་མོ་རེད། སྐུ་འདྲའི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྩལ་ལྟར། ཁོང་ནི་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་ཡུམ་བཀའི་ལྷ་མོ་ཡིན་ཞིང་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་མོང་པོའི་ནང་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དམིགས་བསལ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ནང་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོར་བྱས་ཡོད། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གསུང་གཞི་བཟུང་བྱས་ན། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་གངས་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བར་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྐུར་བཞེངས་ཡོད་ཅེས་ཡོངས་སུ་གྲགས། དེར་མ་ཟད། ཀརྨ་པ་དང་པོ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པས། ༼༡༡༡༠-༡༡༩༣༽ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཉམས་ལེན་གནང་ནས་རྟོགས་པ་མཐོན་པོ་བསྐྱེད་ཡོད་ཅེས་གསུངས། མགོན་པོ་བེར་ནག་ནི་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ནང་གི་སྲུང་མ་གཙོ་བོ་རེད།

 

པར་སྤུས་དག་པོའི་ཆེད་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། ༼དབུས་ཀྱི་སྐུ་ཐང་།༽

༼སྟེང་གཡོན་དུ།༽ སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། ༼འོག་གི་གཡོན་དུ།༽ རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། ༼འོག་དཀྱིལ་དུ།༽ རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། ༼འོག་གི་གཡས་སུ།༽ སྒྲོལ་དཀར།

དུས་འཁོར་ཞེས་པའི་དོན་ནི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ཟེར། དུས་འཁོར་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བླ་མེད་རྒྱུད་ཀྱི་ཡི་དམ་ཞིག་རེད། གསང་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་ལམ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ་ལ་གསང་འདུས་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཉམས་ལེན་རིམ་པ་ཞིག་དང་། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྒོ་ནས་ཚེ་གཅིག་ལ་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་རྩ་བའི་རྒྱུད་ནང་གསུང་ཡོད་པ་རེད། དུས་འཁོར་གྱི་ལུགས་གཞི་བཟུང་བྱས་ན། དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་དེ་ནི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེན་དེང་སང་ཨམ་ར་ཝར་ཏི་ཞེས་པའི་ཤམ་བྷ་ལའི་རྒྱལ་པོ་དང་པོ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་རང་གིས་གསུངས་པ་ཡིན་པ་འདོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེར་མ་ཟད། ངོ་བོ་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཡིན་པ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་སྐྱེ་ཆེན་དམ་པ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པོས་བོད་ནང་དུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཁྱབ་གདལ་དུ་གཏོང་ཞིང་མི་ཉམས་བརྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པར་ཐུགས་འཁུར་གནང་ཡོད། ཆོས་སྐྱོང་གི་བསྐང་གསོའི་དཔེ་ཆ་ལ་གཞི་བཟུང་བྱས་ན། ཆོ་ག་འགོ་འཛུགས་དུས་སུ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་འཛམ་བུ་གླིང་གི་གནས་རྩ་ཆེན་ཁག་དང་དུས་འཁོར་གྱི་རྒྱུད་དང་ཉམས་ལེན་གནས་ས་ཤམྦྷ་ལའི་གནས་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

རྩེ་མོར་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

 


 

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་༼ མཚན་གཞན་དྲེའུ་ལྷས ༽་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པ།

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་༼༡༤༥༥ – ༡༥༢༩༽

ལྷ་བཙུན་གྱི་ཐུགས་སྲས་འབྲུག་སྨྱོན་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ།

A depiction of Drukpa Kunley, click on image to enlarge.

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་མཚོན་དོན། པར་རིས་ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདིར་ནོན་ཞིག

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ནི་གྲུབ་ཐོབ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་དང་། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཚང་མས་དགའ་མོས་བྱེད་སའི་ནང་པའི་སློབ་དཔོན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ནི། བུད་མེད་སྐྱེས་འཕེལ་གྱི་ནུས་པ་མེད་པ་དེ་དག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད། ཁོང་ནི་ཡ་མཚན་པོ་ཆོས་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ནི་གྲུབ་ཐོབ་ཤཱ་ཝ་རི་པའི་སྐུ་སྐྱེ་ཞིག་ཡིན་པར་གྲགས།

ཆོས་པ་སྨྱོན་པ་ལྟ་བུ་འདི་ཉིད་ཀྱི་དཀྲོག་གཏམ་ཚ་པོ་བྱས་རྗེས་ལ་མི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་དང་ར་བཟིའི་སྐོར་ཡོང་གི་ཡོད་པས། ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་དང་ཚང་མས་མོས་པོ་ཡང་བྱེད། ཁོང་གི་ཆོ་ག་མང་པོའི་ནང་མི་ཚངས་སྤྱོད་སྐོར་དང་འཇིག་རྟེན་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཚིག་བཙོག་པའི་རིགས་དེ་ཚོ་བད་སྤྱོད་བཏང་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། སྤྱིར་ལྷ་ཁང་སོགས་ནང་ཡང་དེ་འདྲ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། སྤུ་ན་ཁ་ལུང་པའི་འཆི་མེད་ལྷ་ཁང་ནི་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་ནུས་པ་མེད་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཀྱི་ཡོད།

Drukpa Kunley

གྲུབ་ཆེན་ཤ་བ་རི་པའི་རྣམ་སྤྲུལ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་མདའ་དང་གཞུ་ཕྱག་ཏུ་འཛིན་ནས་རྔོན་ཁྱི་ཁྲིད་པའི་མཚོན་དོན།

ཁོང་གིས་འདྲེ་དང་འདྲེ་མོ་སོགས་དབང་དུ་འདུས་བ་དང་། དེ་དག་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་དང་། བུད་མེད་ཡིད་དུ་འོང་བ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་འདོད་པ་སྤྱོད་དེ་ཁོང་ཚོ་ཆོས་ཀྱི་ལམ་དུ་བཞུགས་པ་བྱེད་པ་དང་། བཟའ་ཆས་ཆེད་དུ་སེམས་ཅན་སོགས་གསོད་ནས་ཡང་སླར་གསོ་བྱེད་པ་དང་། མི་ཚང་གི་བྱ་སྤྱོད་བཟང་ངན་དེ་དང་བསྟུན་ནས་བྱིན་རླབས་དང་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་དང་། མཚན་མའི་རི་མོ་དང་སྣང་བརྙན་སོགས་བཟོ་བར་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་། ཁོང་གི་བརྩོམ་པའི་སྔགས་དེ་འདྲ་ནང་ཚིག་ཐ་མལ་ཡོད་པས། དེས་ལག་ལེན་པ་རྣམས་ལ་འཐོབ་བྱ་མཐོ་བོ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་དང་། གཙེར་བུའི་ངང་ཚུལ་དང་ཞལ་ཐང་སོགས་ལ་གཅིན་པ་གཏོང་བ་སོགས་ཡང་བྱེད་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་རྩོད་རྙོག་དང་སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་དེ་དག་ཡོད། མཐར་ཐུག་ཁོང་དང་འཕྲད་པའི་ཆོས་པ་ཚོས་ཁོང་ལ་དད་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

སྤྱིར་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ནི་ད་ལྟའང་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་། སོ་སོའི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཉིད་ལྷ་ས་ཇོ་ཁང་དུ་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲའི་ནང་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པའི་དུས་ལ་བབས་པར་སྒུག་བཞིན་ཡོད་པར་ཚང་མས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

Chimi Lhakhang

འཆི་མེད་ལྷ་ཁང་། འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས། སྐྱེ་འཕེལ་ནུས་མེད་ཅན་གྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་གནས་དེ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན།

Another depiction of Drukpa Kunley

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་མཚོན་དོན་གཞན་ཞིག

The Tsari region of Tibet

བོད་ཀྱི་ཙ་རི་ལུང་པ།

རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུད།

Pg 273, click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༢༧༣ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Pg 274, click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༢༧༤ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Pg 275, click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༢༧༥ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Pg 276, click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༢༧༦ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ།

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ ༼དྲེའུ་ལྷས༽ སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ།

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་སྐུ་སྐྱེ་རིམ་པ། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་སྐུ་སྐྱེ་རིམ་པ། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

caption here

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་། ༼དབུས་སུ༽ གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ། ༼རྩེ་གཡོན།༽ རྫེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ། ༼རྩ་ེགཡས།༽ འོག་གི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ནི། ༼གཡོན་ནས་གཡས།༽ མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པ། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ། རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད། པར་རིས་སྤུས་དག་ཞིག་ཕབས་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག །

རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུད།

Source: Jewel Treasure of Elegant Writings: Biography of Saint-Scholars of the Drukpa Lineage Volume-2. Click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྨད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༥༤༤ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Content page, click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྨད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༥༤༥ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Source: Jewel Treasure of Elegant Writings: Biography of Saint-Scholars of the Drukpa Lineage Volume-2. Click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྨད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༥༤༦ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་འཕྲིན་བཅོལ།

གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་མཛད་པའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གྱི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་འདོད་འཇོ་ཞེས་པ་འདི། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བེའུ་འབུམ་པོད་ཀ་པའི་༼ཤོ་གྲངས་ ༢༨༣ ནས་ ༢༩༦༽ནང་བཞུགས་ཡོད། འཕྲིན་བཅོལ་འདི་སྔ་ཤོས་གྲགས་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བླ་མ་རྩ་ཆེན་གཉིས་ཏེ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་དང་། ས་སྐྱའི་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྨོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་གཉིས་ནས་རྩོམས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།

Click on image to enlarge

ཤོག་གྲངས་བཅུ་བཞི་བྱེད་པ་”རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གྱི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་འདོད་འཇོ་ཞེས་པ“། ཕྱག་དཔེ་དེ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་དང་། ས་སྐྱའི་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྨོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་གཉིས་ནས་རྩོམས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། འདི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བེའུ་འབུམ་པོད་༼ ཀ ༽་པའི་ནང་བཞུགས་ཡོད། དཔར་རིས་ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདིར་ནོན་ཞིག

རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གྱི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་འདོད་འཇོ་ཞེས་པ། ཕྱག་དཔེ་འདིའི་མཛད་པ་པོ་ནི་དྲེའུ་ལྷས་༼གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ༽་དང་རྨོན་ཆེན་༼རྨོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ༽་ཡོན་ཏན་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད། དཔར་རིས་ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདིར་ནོན་ཞིག

གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་མཛད་པའི་འཕྲིན་བཅོལ་དེའི་ནང་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ངོ་བོ་འམ་ངེས་པའི་དོན་ལ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྲུང་མ་ཞིག་ཡིན་པར་གསུངས་ཡོད། ཆོ་ག་དེ་འགོ་བཙུགས་དུས་དེ་ལྟར་གསུངས་ཡོད། དཔེར་ན།

དེ་དང་དེའི་སྣང་བ་ལྟར་འཆར་བའི་གནས་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབུས་སུ་ཙ་ལས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཐུ་དང་རྩལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆ་བྱད་ཅན།

ཞེས་སོགས་དང་།

Click on image to enlarge

བོད་ཡིག་ཏུ་གནས་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཚིག་བཅད་ཞིག   ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་ལ་གནན་རོགས།

དེ་ནས་སྤྱན་འདྲེན་སྐབས་སུ་འདི་ལྟར་གསུངས་ཡོད།

ཀྱེེ༑ ངོས་གཟུང་བྲལ་བ་ཀ་དག་གདོད་མའི་གཤིས།།
འགག་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ནས་མ་བཅོས་པར།།
མཉམ་ཉིད་བདེ་ཆེན་ཡངས་པའི་ཀློང་ཡངས་ནས།།
གཅིག་ཉིད་ཆུ་ཟླའི་གར་གྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ།།

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེའི་གདུལ་བྱའི་ཞིང་།།
འཇིགས་རུང་གདོང་དམར་ལངྒ་སྲིན་པའི་ཡུལ།།
གནས་དང་ཆོས་འཁོར་གཙུག་ལག་སྐྱོང་མཛད་པའི།།
སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ།།

མཐུ་རྩལ་སྟོབས་ཀྱིས་དགྲ་བགེགས་དཔུང་འཇོམས་ཤིང་།།
སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་དེ་འཛིན་སྐྱེས་བུ་དང་།།
ལྷག་པར་གསང་ཆེན་རྒྱུད་སྡེ་འཛིན་པའི་སྡེ།།
ཆོས་སྲིད་མངའ་ཐང་སྤེལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ།།

ས་ཆེན་རྡུལ་དང་རབ་ཏུ་མཉམ་པ་ཡི།།
རུ་འདྲེན་ཆེན་པོ་སྡེ་བཞིའི་སྤྲུལ་པ་དང་།།
ཡང་སྤྲུལ་མི་སྡུག་གཟུགས་དགུར་བསྒྱུར་བ་ཡི།།
སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ།།

ཞེས་དང་།

Click on image to enlarge

བོད་ཡིག་ཏུ་གནས་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཚིག་བཅད་ཞིག   ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་ལ་གནན་རོགས།

དེ་ག་ནང་བཞིན་བསྟོད་པའི་སྐབས་སུ་འདི་ལྟར་ཡོད།

ཀྱེེ༑ མཐུ་རྩལ་མྱུར་མགྱོགས་སངས་རྒྱས་བསྟན་བསྲུང་ཆེ།།
རབ་འཇིགས་ལྟ་བར་མི་བཟོད་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར།།
བྱུ་རུའི་ལྷུན་པོར་བཅུ་གཉིས་བདག་པོ་ཡིས།།
འཁྱུད་འདྲའི་གཟི་འབར་རབ་བྱུང་ཆ་ལུགས་ཅན།།
ཞལ་གཅིག་ཁྲོ་ལ་རབ་ཏུ་དཀར་བ་ཡི།།

ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན།།

Click on image to enlarge

བོད་ཡིག་ཏུ་གནས་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཚིག་བཅད་ཞིག   ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་ལ་གནན་རོགས།

འདི་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་ནི། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀྱི་བླ་མ་རྩ་ཆེན་གཉིས་ནས་མཉམ་དུ་མཛད་པའི་དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་བསྐང་གསོ་འམ་འཕྲིན་བཅོལ་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཞིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་གསོལ་ཁ་བརྩམས་པ་དང་པོ་རེད། ཕྱོགས་གཞན་ནི་དེ་སྐབས་སུ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་དེ་དག་ས་སྐྱར་སྔ་མ་ནས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་ས་སྐྱའི་རྒྱལ་པོ་གསུམ་ཞེས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་བསེ་ཁྲབ། ཙིའུ་དམར་པོ་དེ་གསུམ་ལ་རྒྱལ་པོ་གསུམ་ཞེས་གསོལ་མཆོད་གནང་གི་ཡོད།

ས་སྐྱའི་རྒྱལ་པོ་གསུམ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། ཙིའུ་དམར་པོ། ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་བསེ་ཁྲབ་བཅས་དེ་གསུམ་ཡིན་ནོ།། ཆོས་སྐྱོང་གསུམ་པོ་དེ་དག་ནི་དེང་སང་དགེ་ལུགས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ནང་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་དགེ་ལུགས་པའི་བླ་མ་ཆེན་པོ་གསེར་སྐོང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་གོང་གི་བླ་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ལྗགས་བརྩོམ་གནང་བའི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འཕྲིན་བཅོལ་ལ་གཞི་བཟུང་ནས་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོ་རྒྱས་པ་ཞིག་མཛད་པ་དང་བླ་མ་གཉིས་པོ་དེའི་མཚན་དང་གསོལ་ཁའི་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། བླ་ཆེན་དེ་གཉིས་ནི་ཧ་ཅང་རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་སུ་ཞིག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མི་རུང་བ་ཞིག་རེད། ཕྱག་དཔེ་དེའི་ནང་ངོ་བོ་དང་བྱིན་རླབས་ཁྱད་པར་ཅན་ལྡན་པ། ཕྱག་དཔེ་དེའི་མཚན་ལ་ཆོས་སྐྱོང་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་ཆོག་རྒྱས་པ་ཞེས་ཟེར་གྱི་ཡོད།

Trode Khangsar

ལྷ་ས་སྤྲོ་བདེ་ཁང་གསར་ནི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྟེན་ཁང་ཐོག་མ་དེ་རེད།

གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་མཛད་པའི་འཕྲིན་བཅོལ་དེ་ལྷ་སར་༧རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་མཛད་པའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྟེན་ཁང་ཐོག་མ་སྤྲོ་བདེ་ཁང་གསར་ལ་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཡར་ཀླུང་རི་བོ་ཆོས་གླིང་བཅས་སུ་འདོན་གྱི་ཡོད།

Lobsang Tamdin

སོག་པོའི་མཁས་དབང་བློ་བཟང་རྟ་མགྲིན་མཆོག་གིས་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོ་དང་འཕྲིན་བཅོལ་དེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བེའུ་འབུམ་ནང་བཞུགས་ཡོད་རེད།

སོག་ཡུལ་དུ་ཆོས་སྐྱོང་བསེ་ཁྲབ་ཀྱིས་སྐུ་གསོལ་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་མཛད་པའི་འཕྲིན་བཅོལ་དེ་འདོན་དགོས་ཚུལ་གྲྭ་བ་ཞིག་ལ་བཀའ་གནང་བ་རེད་གསུང་བ་དང་། དེ་ནས་བཟུང་སོག་ཡུལ་དུ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཁྱབ་སྤེལ་དེ་དག་བྱུང་བ་རེད། དེ་རྗེས་སོག་པོའི་བླ་མ་བློ་བཟང་རྟ་མགྲིན་ནས་དེའི་སྐབས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ཆོ་ག་གང་ཡོད་པ་རྣམས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུ་ནས་བེའུ་འབུམ་དེ་བཟོ་བ་གནང་རེད།

གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོའི་མཛད་པའི་འཕྲིན་བཅོལ་དེ་མཇལ་དུས། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་དེ་ཕན་ཐོག་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ཚོར་གྱི་ཡོད། འཕྲིན་བཅོལ་དེ་བོད། སོག་པོ། འབྲུག་ཡུལ་སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཚང་མར་ཁྱབ་པ་རེད། འཔྲིན་བཅོལ་དེ་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོས་ཚད་ལྡན་དུ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ༧རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་སྤྲོ་བདེ་ཁང་གསར་ལ་འཕྲིན་བཅོལ་དེ་འདོན་བཅུག་པ་རེད། ཆོས་སྐྱོང་བསེ་ཁྲབ་ནས་ཀྱང་འཕྲིན་བཅོལ་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བརྒྱུད། ས་སྐྱ་དང་དགེ་ལུགས་ནས་ཡིན་པའི་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དེ་ཚོས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད། བླ་མ་རྩ་ཆེན་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཕྱོགས་ཆོས་བརྒྱུད་ཚད་མཐོ་ཡིན་པས་བླ་མས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་ནས་འདི་འདྲ་བ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད། ས་སྐྱའི་བླ་ཆེན་རྨོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་ལྷུན་འགྲུབ་དང་གསེར་ཀོང་རྡོ་རྗེ་འཆང་སོགས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ག་འདྲ་སེ་ནོར་སྲིད་ཀྱི་རེད། ངེས་དོན་གྱིས་དབང་དུ་བྱས་ན། ངོ་བོ་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་སྲུང་མ་མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་དང་། བསེ་ཁྲབ་སོགས་ཀྱིས་མ་གཟིགས་པ་ཞིག་བོད་གཞུང་གིས་སྡུག་ཅག་ཡིན་པ་ག་འདྲ་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། རྟེན་རྟེན་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་ནི། དམིགས་ཡུལ་ཞིག་དང་གསང་བའི་ལས་འཆར་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་སོགས་རྒྱབ་པ་ནི་ཧ་ཅང་གི་སྤྱི་ཚོགས་དང་མི་མང་ལ་གནོད་འཚེ་ཅན་ཞིག་རེད།

Serkong Dorje Chang

གསེར་ཀོང་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་ཆོག་རྒྱས་པ་མཛད་དུས། གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ཕྱག་དཔེ་གཞིར་བཟུང་པ་རེད།

དེར་མ་ཟད། དེ་རྗེས་ཀྱི་བླ་མ་གསེར་ཀོང་རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་སོག་པོ་བློ་བཟང་རྟ་མགྲིན་དང་ཛ་ཡ་པཎྜིཏ་སོགས་ཀྱིས་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་བརྩམས་པའི་འཔྲིན་བཅོལ་གྱི་ཕྱག་དཔེ་དེ་དེའི་སྐབས་ཀྱི་གྲྭ་ཚང་དང་། བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དང་། སེར་སྐྱ་མི་མང་སོགས་ཀྱི་བསྟེན་གསོལ་དང་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་མཁྱེན་གསལ་རེད། དེ་ནས་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་བལྟ་དུས། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་བསྟེན་གསོལ་དེ་ཁྱབ་ཚད་གང་འདྲ་ཡོད་པ་དང་བསྟེན་གསོལ་དེ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཇི་ལྟར་ཆགས་ཡོད་མེད། གལ་སྲིད་ཁྱོད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ཁོ་ནར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁྱོད་ཀྱིས་ད་དུང་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་དེ་དག་དང་བསྟེན་གསོལ་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་མཁན་དང་། ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་མཁན། གསུང་ཆོས་གནང་མཁན། བློ་སྟོབས་སྤེལ་མཁན་བླ་ཆེན་རྣམས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ག་ནང་བཞིན་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་ནི། ས་སྐྱ་བཀའ་བརྒྱུད་དགེ་ལུགས་སོགས་ཀྱི་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚང་མ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་རེད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་། དཔེར་ན་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་དང་། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་སོགས་མི་རབས་སྔ་མ་རྣམས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་རེད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཕྱོགས་རིས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་སྐྱེ་ཕྲེང་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་འཕྲིན་བཅོལ་དེ་འདྲ་ཞིག་བརྩམས་སྲིད་ཀྱི་རེད། གྲུབ་ཆེན་དེའི་ཡང་སྲིད་དེ་ཉིད་ལྟ་བུས་འབྲུག་མི་མང་ལ་འདི་འདྲ་བ་གནོད་པ་ཅན་གྱི་གདོན་འདྲེ་ལ་གསོལ་མཆོད་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་དེ་ཇིལྟར་ཡོང་སྲིད་དམ། འདི་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད།

གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་དང་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་བསྐང་འཕྲིན་དེ་དཔང་རྟགས་ཡག་ཤོས་ཞིག་རེད། དེ་ཚོ་དངོས་སུ་མཐོང་ཡོང་དུས་ཁྱེད་རང་ཚོས་བཤད་ཡ་གཅིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། བཤད་རྒྱུ་གཅིག་དེ་ནི་སྐྱག་རྫུན་བཤད་རྒྱུ་རེད། རྡོ་རྗེ་ཤགས་ལྡན་ནི་ངོ་བོ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཡིན་པ་ལ་རྩོད་པ་མེད་པ་རེད། ཁོང་གིས་ཆོས་བརྒྱུད་དང་རིགས་རུས་སོགས་གང་ལ་ཡང་མ་གཟིགས་པར་སོ་སོས་ཀུན་སློང་བཟང་པོའི་ཐོག་ནས་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཐུབ་ན་གྲོགས་འཕྲིན་ལས་གནང་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་དགོས་པ་མ་རེད། གནང་གི་རེད་དོ།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བེའུ་འབུམ་ནས་དྲངས།

 

པོད། ༼ ཀ ༽

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག །

 

དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། སྟོད་ཆ།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Content page, click on image to enlarge.

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

 

དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། སྨད་ཆ།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

རྩེ་མོར་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

 


 

ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་ཤེས་དགོས་ན།

དཀར་ཆག་རེའུ་མིག

 (རིན་མེད་འཕྲུལ་དེབ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག)

 

༼ ཀ ༽ རིག་པ་འཛིན་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་གསལ་བར་བརྗོད་པའི་གཏམ་ཐར་འདོད་ཡིད་ཀྱི་གདུང་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགསོ།། ཨེ་ཝཾ་ཤུ་བྷཾ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ཀ ༽

 

༼ ཁ ༽ དཔལ་འབྲུག་པའི་གདམས་ངག་སྡོང་པོ་གསུམ་འདྲིལ་གྱིས་གཙོས་པའི་ཟབ་ཆོས་རྣམས་ཇི་ཞུས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་གསལ་བའི་སྒྲིན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགསོ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ཁ ༽

 

༼ ག ༽ ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རིམ་པ་འཐོར་བུ་རྣམས་གཆིག་ཏུ་སྒྲིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ག ༽

 

༼ ང ༽ ཆབ་ཤོག་ཞལ་གདམས་སྣ་ཚོགས་དང་གསུང་མགུར་ཟབ་མོ་ཆབ་ཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ང ༽

 

༼ ཅ ༽ སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེར་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཀུན་བཟང་གྲོང་དུ་བགྲོད་པའི་ཉེ་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ཅ ༽

 

༼ ཆ ༽ བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་ཆ་ལག་རབ་གནས་དོན་གསལ་མེ་ལོང་གི་ཆོག་ཁྲིགས་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རབ་གསལ་སྣང་བའི་མུ་ཁྱུད་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ཆ ༽

 

༼ ཇ ༽ རྗེ་བླ་མ་རང་གྲོལ་བློ་བདེའི་དག་སྣང་གཉིས་པ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་དབང་བསྐུར་ཚུལ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་བཅུད་བུམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ཤུ་བྷཾ་མེསྟུ་ཛཱ་གཏཱཾ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ཇ ༽

 

༼ ཉ ༽ ཀློང་གསལ་ཌཱཀྐི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཞབས་བརྟན་ཚེ་དབང་འབུལ་བའི་རིམ་པ་འཆི་མེད་རྒྱུན་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ཤུ་བྷཾ་མསྟུ་སརྦ་ཛཱ་ག་ཏཱཾ།། ཧེ་ཧེ་འཕེལ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ཉ ༽

 

༼ ཏ ༽ པད་གླིང་གཏེར་བྱོན་གུར་དྲག་དམར་ཆེན་མེ་ལྕེའི་འཕྲེང་བའི་དྲག་པོ་ཟོར་གྱི་ལས་མཐའི་མན་ངག་ཐུན་མོང་བ་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར་བཞུགས་སོ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ཏ ༽

 

༼ ད ༽ ལྷ་སྨན་རྒྱལ་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མའི་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་བསམ་འཕེལ་འདོད་འཇོའི་སྙིང་པོ་བཞུགས།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ད ༽

 

༼ ན ༽ བཀའ་གཏེར་བསྲུང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་ཅིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་རིམ་པ་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོས་པའི་གད་རྒྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

དཀར་ཆག་སྙིང་བསྡུས། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་རྣམས་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་མཆོད་ཅིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་ཆོ་ག་བཞུགས་སོ།།

 • ཤོག་གྲངས། ༧༣༨ – ༧༤༡: མངོན་རྟོགས།
 • ཤོག་གྲངས། ༧༤༢ – ༧༤༧: སྤྱན་འདྲེན།
 • ཤོག་གྲངས། ༧༤༨ – ༧༥༢: མཆོད་པ་འབུལ་བ།
 • ཤོག་གྲངས། ༧༥༢ – ༧༥༧: གཏོར་མ་བསྔོ་བ།
 • ཤོག་གྲངས། ༧༥༧ – ༧༦༥: བསྟོད་པ།
 • ཤོག་གྲངས། ༧༦༥ – ༧༧༢: བསྐང་བ།
 • ཤོག་གྲངས། ༧༧༢ – ༧༧༤: བཤགས་པ།
 • ཤོག་གྲངས། ༧༧༦ – ༧༨༥: དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་རྒྱུན་གཏོར་བསྔོ་བའི་ཆོ་ག་མཛད་མེད་ཀུན་བཟང་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ན ༽

 

༼ པ ༽ རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་རྒྱུན་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ པ ༽

 

༼ ཕ ༽ དཔལ་ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་སྲོག་བདུད་ནག་པོ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཉམས་པ་ཚར་གཅོད་དཔའ་བོའི་འཇིགས་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

དཀར་ཆག་སྙིང་བསྡུས། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་རྣམས་དང་དཔའ་བོ་འཇིགས་ཀླུ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་མཆོད་ཅིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་ཆོ་ག་བཞུགས་སོ།།

 • ཤོག་གྲངས། ༨༠༧-༨༣༠ ༼ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༨༣༠-༨༥༡ ༼དམ་ཅན་སྡེ་གསུམ་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༨༥༣-༨༦༧ ༼བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༨༦༨-༨༧༧ ༼བསྟན་བསྲུང་བྱ་རོ་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༨༧༧-༨༨༥ ༼ལས་མཁན་ཙི་མ་ར་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༨༨༥-༨༨༨ ༼རྡོ་རྗེ་གཟི་ལྡན་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༨༨༩-༨༩༧ ༼ལྷ་བཙན་ཞི་དྲག་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༨༩༧-༩༠༣ ༼དྲག་པོ་མེ་ལྕེ་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༠༣-༩༠༨ ༼གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ།༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༠༨-༩༡༠ ༼རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གྱི་མངའ་གསོལ།༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༡༠-༩༣༠ ༼རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༣༠-༩༣༨ ༼དགོན་སྡེ་མ་ལག་གི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༣༩-༩༤༤ གཞི་བདག་ཕ་རིའི་བྲག་བཙན་དང་ཤིང་དཀར་བཙན་གྱི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༤༤-༩༤༩ ༼ཇོ་བོ་རི་བསྲུང་འཁོར་བཅས་ལ་མཆོད་འབུལ་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༥༠-༩༥༤ ༼གཞི་བདག་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ལ་མཆོད་འབུལ་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༥༤-༩༥༧ ༼ལྷ་བཙན་རྡོ་རྗེ་གཟི་འབར་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༥༨-༩༦༢ ༼མཙོ་སྨན་བདུད་སྡེ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༦༤-༩༦༩ ༼རྡོ་རྗེ་བྲག་བཙན་མངའ་གསོལ་གྱི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༦༩-༩༧༣ ༼དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་པདྨ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༧༤-༩༨༠ ༼དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་གེ་སར་གྱི་མཆོད་འབུལ་གྱི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༨༡-༩༨༥ ༼དབྱར་སའི་གཞི་བདག་གི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༨༥-༩༩༢ ༼སྒྲུབ་སྡེ་གསར་འདེབས་ལ་མཆོད་ཅིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༩༣-༡༠༠༤ ༼ཀླུ་སྨན་བདེ་ཆེན་བཟང་མོའི་མཆོག་འབུལ་གྱི་ཆོ་ག །
 • ཤོག་གྲངས། ༡༠༠༥-༡༠༡༨ ༼གཞི་བདག་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༡༠༡༩-༡༠༢༩ ༼གསང་སྔགས་རིག་འཛིན་དགའ་ཚལ་གྱི་གཞིའི་བདག་གི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༡༠༣༡-༡༠༣༨ ༼ཝང་འདུལ་དགྲ་ལྷའི་མཆོད་འབུལ་གྱི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༡༠༣༩-༡༠༤༦ ༼གཞི་བདག་སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་གྱི་མཆོད་འབུལ་གྱི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༡༠༤༧-༡༠༥༨ ༼བསྟན་བསྲུང་སྨན་མོ་རི་བཙན་གྱི་ཆོ་ག །༽

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ཕ ༽

 

༼ བ ༽ འཁྲུལ་ཉམས་རྨི་ལམ་སྣང་བར་ཅི་ཤར་དྲན་གསོར་འགོད་པ་ལྗོན་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཤུ་བྷཾ་མསྟུ་ཛ་ག་ཏཾ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ བ ༽

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ཕྱོག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་རང་རྣམ་བཞུགས་སོ།

 

པོད། ཀ

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

Click on image to enlargeཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

པོད་ ༼ ཀ ༽ འཐེན་པར་འདིར་གནན་རོགས།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

རྩེ་མོར་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

 

དེ་མིན་གསར་འགྱུར་གཞན་ཁག །

 

Tags: , , , , ,

Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:

If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team

Share this article

29 Responses to འབྲུག་གི་ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན།

DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW

Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.

We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party, individual or their beliefs or to contravene any laws.

 1. Valentina Suhendra on Oct 6, 2018 at 5:14 pm

  A Daily Request for Wealth, Peace and Protection

  Composed by H.E. Tsem Rinpoche

  In the heavens there are myriad manifestations of the divine. All those manifestations specifically show us different aspects of divinity in order to be of benefit to all living beings. All the rupakaya forms of the divine have compassion, skillful means and wisdom. We invoke upon them whether we are happy, sad, down, lost, fulfilled, confused, empty, and during the whole range of emotions we constantly experience due to an untrained mind.

  Understanding our nature, Great Wisdom Being Dorje Shugden, therefore all the more so, please hold us close to your bosom as an only child to a parent.

  Though the manifestations of the divine need no offerings and gifts from us, we offer you supreme Manjushri Dorje Shugden a libation of tea, incense and mantras, in order to ask you to bless us, to be a part of our lives, to abide in our dwellings and to give us signs, omens and portents of both good and bad. When the negative arises, quell them immediately. Please increase the positive for my weary and worn mind as I lay my hopes in you.

  When difficulties, problems and confusion arise, we ask you, who is but the culmination of all that is powerful, holy and omniscient to bless myself, family, loved ones, environment and even my pets. May I see wisdom, find hope, and be at peace.

  I request you, O Divine Bhagavān Dorje Shugden, who wears a round dome hat and the three robes of a saffroned bhikshu, who wields a sword of liberty, justice and wisdom and clutches a wish-fulfilling jewel, who rides on a supreme lion of subjugation of all that is negative, to fulfill my wishes. I understand my wishes may not be the best, so I surrender to your wisdom for the outcome though it may not be what I have in mind. Please bless myself and everyone that we may enter into the supreme city of liberation.

  Great Bhagavān Dorje Shugden, I request you sincerely from my heart to be a part of my life, bless my home, and grant me wisdom, solace and comfort, that I might be of service to others without agenda, and that I may focus out onto others and not be fixated on myself, creating more problems for all that I hold dear.

  Bless me to become kinder, wiser, more compassionate, tolerant and very forgiving to all those who hurt and love me. In order to become close to you, Dorje Shugden, we must surrender the banal. We must abandon fixed views, projections and rigidity. Lastly, in my final moment when I leave this plane of existence, only the positive actions I have done will matter as everything and everyone will be left behind. Let me realise this and act upon this now! At this crucial moment, please may I have a vision of yourself, the powerful and merciful Dorje Shugden, to take me to where I may course in the sky to continue my journey of spiritual waxing.

  I offer you saffron-coloured tea and my faith to fulfill my prayers and gain siddhis. By reciting your mantra, may healing, peace, love, long life, protection and perfect view of sunyata arise.

  Mantra of fulfillment, peace and wisdom:

  OM BENZA WIKI BITANA SOHA

  (It is good to recite this mantra daily as much as you like or your timing allows.)

  I dedicate this supreme heartfelt prayer to the all-knowing Celestial and Supreme Protector Dorje Shugden, that I may quickly become a being of light, compassion, love and enlightenment.

  Please play the audio included here to follow along with the prayer.

  OR

  Follow on youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9-OSudd323A

  For more information, go to: https://www.tsemrinpoche.com/?p=61394

  https://video.tsemtulku.com/chat-videos/chat-1538813324.mp4


 2. Joy Kam on Sep 20, 2018 at 2:31 am

  Be blessed with these rare videos featuring explanation and advice about Dorje Shugden practice by His Holiness Kyabje Zong Rinpoche in his own voice. The teaching was requested by Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the earliest masters who taught Tibetan Buddhism in the West.

  Video 1: H.H. Kyabje Zong Rinpoche Explains Dorje Shugden Initiation and Benefits (With English Subtitles)

  Kyabje Zong Rinpoche was an erudite scholar, ritual master and practitioner of the highest degree from Tibet. At the request of Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the pioneers who taught Tibetan Buddhism in America, Kyabje Zong Rinpoche gives clear explanation and advice about the life-entrustment initiation of Dorje Shugden and how to go about the practice and get the maximum benefits in this video.

  https://www.youtube.com/watch?v=dzFMvlxAqtc&feature=youtu.be

  Video 2: H.H. Kyabje Zong Rinpoche speaks on the History and Lineage of Dorje Shugden (With English Subtitles)

  In this video, an erudite scholar, ritual master and practitioner of the highest degree from Tibet, Kyabje Zong Rinpoche talks about the incarnation lineage of Dorje Shugden and how the practice arose, with examples of Dorje Shugden’s previous lives that reveal his powerful spiritual attainments and contributions. This very rare teaching was given at the request of Kyabje Zong Rinpoche’s student, Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the pioneers who taught Buddhism in the West to many disciples since the 1970s.

  https://www.youtube.com/watch?v=sIzKSJgK618&feature=youtu.be

  For more information: https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/kyabje-zong-rinpoches-advice-on-dorje-shugdens-practice.html

 3. Pastor Shin Tan on Sep 15, 2018 at 1:23 am

  Many come to Kechara Forest Retreat in Bentong, Malaysia to make offerings and prayers to the increase form of Dorje Shugden who appears like a prince and rides on a golden horse. Many report having their wishes fulfilled and return many times. Am happy to see this. Tsem Rinpoche

  You can learn more about this form of Dorje Shugden here: https://bit.ly/2wxQyes

  and

  See video of this chapel: https://www.youtube.com/watch?v=kEK35F_O5Hg

  caption

  caption

  caption

  caption

 4. Pastor Adeline Woon on Sep 9, 2018 at 5:32 pm

  COMPASSION at its best: His Holiness the Dalai Lama explained in Ladakh, 31 July 2018:

  “Usually at the beginning of an empowerment there is a ritual to drive away interferences. But I no longer feel it’s consistent to regard some beings as evil forces. At the start of each day I cultivate altruism, but in the evening we say, ‘May the evil forces be driven away.’ There seems to be a contradiction here that I’m no longer keen to comply with. I’m not highly realized, but I have great confidence in the power of Bodhichitta.”

  Source: https://bit.ly/2wVsqSb

  ———————————————-

  This latest statement by His Holiness the Dalai Lama is excellent. I fully believe in his compassion and I hope he will fully implement it.

  All negative beings take rebirth with negative minds due to deep attachments. The attachments result in negative states of rebirth and angry minds that carry out harmful actions, like spirits or hungry ghosts who can be very bothersome because they are very angry as they died in the state of attachment in their former rebirths.

  Indeed we need to generate compassion towards these beings, especially the formless type, as it would be the best remedy to stop their harm. We can recite mantras with love and bless them with it. While reciting prayers, we can meditate on them being at peace. When we generate compassion towards these harmful interferences of the formless type, many of them will calm down and stop their harm and even go away. Some of them, you can talk to them and subdue their harm and they will stop harming completely if they feel your love. That is how you can help them.

  Many high masters of India and Tibet generated great compassion towards certain ghosts, spirits or interferers and subdued them in this manner and even made them into protectors of regions. I’ve witnessed this with one of my lamas where he subdued a female spirit that crossed over the Himalayas. After making the spirit promise it will not harm others, my lama gave the spirit a drink to seal the promise.

  Since the Dalai Lama has manifested saying Dorje Shugden is negative (although many high lamas disagree), then he can apply this method to Dorje Shugden. He can ‘subdue’ Dorje Shugden by generating tremendous love, prayers and talking nice to Dorje Shugden who will be ‘subdued’. Then people are henceforth ‘free’ to practice Dorje Shugden without more discrimination, segregation and being called degrading names for practicing this protector.

  Give peace a chance. His Holiness the Dalai Lama can generate great love towards Dorje Shugden and all the hundreds of thousands of Dorje Shugden practitioners that love the Dalai Lama and miss him like I do. May His Holiness the Dalai Lama bring peace and heal the rift with Dorje Shugden practitioners.

  May His Holiness live very long and always be healthy,
  Tsem Rinpoche
  https://www.tsemrinpoche.com

  Reading- https://bit.ly/2wWQGUh

 5. Disappointing on Aug 23, 2018 at 8:57 am

  Why does Bhutan’s lama Dzongsar Kyentse Rinpoche behave and dress in a way that makes people lose faith in Buddhism and it’s teachers? 😒 Why do some Bhutanese accuse other lamas badly when they pray to Dorje Shugden. Look at Dzongsar Kyentse Rinpoche who makes so many lose faith in Buddhism as that is worse than anything else. Why doesn’t the Je Khenpo of Bhutan tell Dzongsar Kyentse to behave nicely and like a teacher? Why Je kenpo ban Dorje Shugden in Bhutan but does not ban bad lamas like Dzongsar Kyentse Rinpoche? 👎Why is Dzongsar Kyentse Rinpocihe friends with the evil Sogyal Rinpoche? Why does Dalai Lama keep quiet about them? Why does Dalai Lama support Sogyal Rinpoche shameful behaviour?

  dscn0209

  PH058detail

  270a307b7dd395359427076a7c7e1206--lamas-ghosts

  bcacbda65d162bae3b1a9dd0b4bf1439--buddhist-wisdom-tibetan-buddhism

  Dzongsar kyentse tattoo

 6. Disappointing on Aug 23, 2018 at 8:46 am

  Why does Bhutan’s lama Dzongsar Kyentse Rinpoche behave and dress in a way that makes people lose faith in Buddhism and it’s teachers? 😒 Why do some Bhutanese accuse other lamas badly when they pray to Dorje Shugden. Look at Dzongsar Kyentse Rinpoche who makes so many lose faith in Buddhism. Why doesn’t the Je Khenpo of Bhutan tell Dzongsar Kyentse to behave nicely and like a teacher? 👎Why is Dzongsar Kyentse Rinpocihe friends with the evil Sogyal Rinpoche? Why does Dalai Lama keep quiet about them?

 7. Pastor Adeline Woon on Aug 22, 2018 at 11:29 pm

  Medicine Buddha puja encourages healing of all levels – physical, mental and emotional healing for those in need.

  High resolution file of this thangka is available for download for all dharma practitioners around the world and for those who just want sacred images in their environment. Enjoy, be blessed and share this with others.

  Here is the link to free download of this image and many other images: https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/downloads/buddha-images.html?nggpage=7

 8. Drug gi paw on Aug 17, 2018 at 4:25 pm

  I really hate those who are talking about our beutifull country Bhutan, without any reason. There are thousands of monks and professor in our country. They will know very well la. please which called Tsemrinpoche we never respect you or any བོད་པ་ guys this is our kind request, dont be make yourself proudy even you didn’t have your country name also .

 9. Beatrix Ooi on Aug 10, 2018 at 5:16 am

  For the first time available, Dorje Shugden and his entourage of 32 asssistants of his mandala.

  Dorje Shugden is a powerful protector deity who is also an emanation of Manjushri, a wisdom bestowing Buddha. Therefore, he has great ability to help us to progress further on the spiritual path. He does this by helping us to overcome obstacles and problems for the modern individual.

  Due to his enlightened nature, Dorje Shugden is able to manifest 32 deities and within the same abode resides Setrap and Kache Marpo:-

  1. 5 Dorje Shugden families or emanations. They consists of the following:-

  – Dulzin Dorje Shugden, which performs activities to eliminate inner and outer obstacles.
  – Shize, which performs activities to pacify all illnesses and disease.
  – Gyenze, which performs activities to increase all desirable material and spiritual wealth.
  – Wangze, which performs activities to control difficult people and circumstances.
  – Trakze, which performs activities to wrathfully eliminate all insurmountable obstacles and life-threatening situations.

  2. 9 Mothers. They represent protection of the five senses and developing control of the four elements. These are all attributes that signify their ability to assist tantric practitioners with their higher meditations.

  3. 8 Guiding Monks. They represent the Eight Great Bodhisattvas (Avalokitesvara, Manjushri, Vajrapani, Samantabhadra, Maitreya, Kshitigarbha, Akashagarbha, Sarva-nivarana-viskambini) and they bring about the growth of the Dharma, through the Sangha, Dharma practitioners and Dharma establishments.

  4. 10 Youthful & Wrathful Attendants. They represent the ten wrathful attendants to avert inner and outer obstacles. They are beings who are from Mongolia, China, Kashmir, India, Bengali, etc.

  5. Setrap. He is a senior Dharma Protector from India and an emanation of Amitabha Buddha. He had enthroned Dorje Shugden as an authentic Dharma Protector. Therefore, he also resides within the same mandala of Dorje Shugden.

  6. Kache Marpo. He is not an emanation of Dorje Shugden but he is still an enlightened Dharma Protector in his own right. He was originally known as Tsiu Marpo of Samye Monastery. However, he has placed himself under the service of Dorje Shugden as his chief minister, performing many activities in order to protect and benefit practitioners. Therefore, he stands guard at the main entrance of Dorje Shugden’s mandala. He often takes trance of qualified mediums to speak.

  7. Namkar Barzin. He is the reincarnation of an old Mongolian monk and when he passed away in Phari area of Tibet, his spirit was placed as a powerful assistant of Dorje Shugden. He guards and protects buildings and great institutions especially those that benefit others. He rides on a mythical Gyaling animal that resembles a goat but with scales.

  These sacred images are available on *Vajrasecrets. They are made of high quality alloy and are one of a kind. They are based on the lineage of His Holiness Panchen Rinpoche’s monastery, Tashilhunpo in Shigatse, Tibet. In fact, the iconography of these statues are based on detailed photographs taken by H. E. Tsem Rinpoche during a trip to Tashilhunpo’s protector chapel. These are based exactly as the 10th Panchen Lama’s personal collection.

  Dorje Shugden mandala: https://www.tsemrinpoche.com/?p=131570

  Dorje Shugden’s benefit and practice: https://www.tsemrinpoche.com/?p=62422

  Dorje Shugden’s origins: https://www.tsemrinpoche.com/?p=106424

  Dorje Shugden chapel in His Holiness Panchen Rinpoche’s Tashilhunpo Monastery in Tibet: https://www.tsemrinpoche.com/?p=68698

  *Stand not included

  000

  001

  002

  003

  005

  006

  004

  007

 10. Pastor Adeline Woon on Aug 4, 2018 at 3:16 am

  His Holiness the 10th Panchen Lama

  Tibetans commonly refer to His Holiness the 14th Dalai Lama and His Holiness 10th Panchen Lama as the “sun and moon” of Tibetan Buddhism. They are the center of Tibetan Buddhist civilization, which draws to its sphere of influence millions of non-Tibetan practitioners. The Panchen Lama’s incarnation line began with the 16th abbot of Tashi Lhunpo Monastery, Lobsang Chokyi Gyeltsen (1570 – 1662). He was bestowed the title of Panchen Lama by His Holiness the 5th Dalai Lama after being declared as an emanation of Amitabha.

  After being given the title, his three previous incarnations were posthumously also bestowed the title, making Lobsang Chokyi Gyeltsen the 4th Panchen Lama. He became a teacher to many Tibetans, Bhutanese and Mongolian religious figures, including His Holiness the 4th and 5th Dalai Lamas, and the 1st Jetsun Dampa of Mongolia. A prolific author, Chokyi Gyeltsen is credited with over a hundred compositions, including a number of commentaries and ritual texts that remain central in the Gelukpa tradition today. Along with his role as a teacher of the Dharma, the Panchen Lamas are usually responsible for the recognition of the rebirths of the Dalai Lamas, and vice versa.

  The 10th Panchen Lama, Lobsang Trinley Lhundrub Chokyi Gyeltsen (19 February 1938 – 28 January 1989) continued both the spiritual and political roles of his predecessors. His Holiness the 14th Dalai Lama, his contemporary, was even heard to say and echo the Panchen Lama’s own words that the Dalai Lama would safeguard Tibet from the outside while the Panchen Lama would safeguard Tibet from the inside, as he never left Tibet after the political troubles of 1959. He was truly loved by the Tibetans, all the way until his passing. When he taught, thousands of people would attend, not only from his own Gelug lineage, but masters and practitioners from all traditions of Tibetan Buddhism.

  At his sprawling monastery of Tashi Lhunpo, he has a special chapel specifically dedicated to Dorje Shugden, where prayers and rituals are performed on a daily basis. In his great omniscience the Panchen Lama held Dorje Shugden as the principal Dharma protector of the monastery. He also personally propitiated Dorje Shugden among other Dharma protectors, and even wrote extensive prayers and rituals to Dorje Shugden. These rituals and prayers are contained within his ‘sung bum’ or collected works, which are provided here. As such a great lama, with an erudite and clear understanding of the Buddhist scriptures, a teacher to millions in both Tibet and China, from an established incarnation line and an emanation of the Buddha Amitabha, he could not be mistaken about his practice of Dorje Shugden.

  His Holiness 10th Panchen Lama is known for his composition of commentaries and practice texts that are still in use by contemporary Buddhist practitioners both in Tibet and across the world. One of these is a powerful ritual composition propitiating the compassionate Dorje Shugden.

  Upon the request by Acharya Lobsang Jangchub to compose a shorter version of the prayer (sadhana) for the exhortation of activities of Dorje Shugden, Panchen Lama immediately composed an abbreviate form of Dorje Shugden’s Kangsol. This text is entitled “Manjunatha’s (Tsongkapa) Lineage protector Dorje Shugden and five forms wrathful propitiations and confessional prayers and fulfilment of activities rites” or “Melodious sound of Accomplishment of the Four Activities” for short. Once the prayers were completed, he had signs and strong feelings that Dorje Shugden has been working hard to protect the Buddhadharma in general and the lineage of Lama Tsongkhapa specifically.

  Mirroring the abilities of one of his earlier incarnations, Khedrub Je, a disciple of Lama Tsongkhapa and master of both sutra and tantra, the Panchen Lama used his compositional skill and poetic prowess to create a masterful sadhana. Worthy of note is a praise in which the first letter of each verse is a Tibetan vowel. Such compositions are rarely seen, and have historically only been used when propitiating senior Dharma protectors such as Palden Lhamo and Kalarupa.

  The Panchen Lama also stated that while composing the Dorje Shugden sadhana (prayers) he was filled with a sense of happiness and bliss. He ends the composition with not only his official title but his ordination name, Tenzin Trinley Jigme Choje Wangchuk, endorsing the validity of his work. He composed the sadhana in his own Tashi Lhunpo monastery while in the Hall of Clear Light and Bliss.

  See the Panchen Lama’s writings and download: https://bit.ly/2KIfeXb

 11. Joy Kam on Aug 2, 2018 at 3:20 am

  Dear Kecharians and friends,

  Last night, I gave a teaching to a group of people who were in Kechara Forest Retreat. I shared with them the correct way to pray for our loved ones and why we shouldn’t “demand” Dorje Shugden with fulfilling our wishes but let Dorje Shugden decide what is the best outcome. He has infinite Manjushri wisdom beyond our own and we should trust this wisdom. Sometimes what we pray for is not what should be fulfilled. Sometimes what we don’t want turns out to be the better result in the future.

  I also shared with them about a beautiful monk, Tsawa Pulthok Rinpoche, who was jailed and badly tortured by the soldiers for 19 years, starting back in 1959 in Lhasa, and yet he has no anger towards his torturers. He was released and had resettled in Nepal where I met him. For the remainder of his life, he spent his time in meditation, retreats and pujas for the public until he passed. He was glowing, happy and very proud of the fact he was a student of His Holiness Kyabje Pabongka Rinpoche, which he told me when we met. He did full meditations on Vajra Yogini and short puja to Dorje Shugden daily in his small room in Kathmandu, Nepal where I had to honor to join in his prayers. He told me he was very happy to have his room to do his meditations, pujas and prayers openly. Whatever happened to him, he accepted as part of his karma and he spent much time in prison meditating and quietly teaching dharma to his other cellmates. He was very much respected in prison in Lhasa because he never showed anger, always meditated and consoled others, giving them great strength. He endured much hardship, torture and beatings but he never lost his monk vows. His full understanding of karma helped him not feel any anger or bitterness towards the soldiers. He told me that daily, he would meditate that the karma of others in prison would come to him. That all the torture and abuse he received was so others in prison did not have to suffer this. He said suffering for others was what kept him going and made him be able to endure the pain.

  We are not bound by our experiences. We are bound by our choice. I also reminded those were present about the good person inside each and every one of us, and how we should not “bury” this good person with our excuses because the more excuses we give, the deeper this good person is buried and soon the layers of excuses will make it very difficult for us to find this good person. We are all beautiful good people and we should not let it get lost by lying, laziness, lack of integrity and procrastination. We all have a choice. If we have to make excuses, we should choose to make excuses to be a winner. When we win, we make ourselves happy and those around us happy.

  The teaching session went well and it was spontaneous, and I requested the people who live and work in and around Kechara Forest Retreat for the talk. We had some good laughs to during the talk.

  Thank you,
  Tsem Rinpoche

  ‘If we trust in karma which exists, then there is no reason for anger’.
  ~ Tsawa Pulthok Rinpoche

 12. Made in Japan on Jul 30, 2018 at 6:49 am

  “If the Dalai Lama, if His Holiness the Dalai Lama can be harmed by Dorje Shugden, then we might as well not practice Buddhism anymore. If His Holiness the Dalai Lama can have his life shortened by a so-called evil spirit, any evil spirit, then can he be Avalokiteshvara? So on one hand you say, we say, I say, everybody says, he is Avalokiteshvara; on the other hand you’re saying that he can be harmed by an evil spirit… Which one is it? Can he be harmed by an evil spirit or is he Avalokiteshvara? Do you think Avalokiteshvara, Manjushri, Vajrapani, Tara all take refuge in something else to protect themselves from Dorje Shugden? How illogical is that? How illogical of people to say His Holiness the Dalai Lama can be harmed by an evil spirit, any evil spirit or “Dorje Shugden” evil spirit. How is that possible?” – Tsem Tulku Rinpoche

  Photo: His Holiness the Dalai Lama, young Tsem Tulku Rinpoche and Tsem Tulku Rinpoche’s tutor Kensur Rinpoche Jampa Yeshe

 13. Valentina Suhendra on Jul 30, 2018 at 4:23 am

  This elderly & innocent monk in India was brutally attacked, find out why. Shocking – https://www.tsemrinpoche.com/?p=163953

 14. Pastor Adeline Woon on Jul 29, 2018 at 1:58 am

  DON’T MISS THIS! FANTASTIC NEW GREAT STUFF! High quality videos redressing the misinformation about Dorje Shugden practice and people and the current sad Tibetan situation and why they are losing ground in the world. Powerful and truthful – CLEAR VIDEOS – https://bit.ly/2LJbo35

 15. Pastor Adeline Woon on Jul 28, 2018 at 12:40 pm

  Nice short video of a new LED signage reminding us of who we can go to for blessings in case of need: https://www.youtube.com/watch?v=EBwrkaKUoH0

 16. Pastor Adeline Woon on Jul 27, 2018 at 9:26 am

  Sakya tradition’s thangka of Dorje Shugden sitting on a throne within his palace with his four emanations and high Sakya Lamas nearby. Tsem Rinpoche

 17. Joy Kam on Jul 26, 2018 at 2:46 am

  Listening to the chanting of sacred words, melodies, mantras, sutras and prayers has a very powerful healing effect on our outer and inner environments. It clears the chakras, spiritual toxins, the paths where our ‘chi’ travels within our bodies for health as well as for clearing the mind. It is soothing and relaxing but at the same time invigorates us with positive energy. The sacred sounds invite positive beings to inhabit our environment, expels negative beings and brings the sound of growth to the land, animals, water and plants. Sacred chants bless all living beings on our land as well as inanimate objects. Do download and play while in traffic to relax, when you are about to sleep, during meditation, during stress or just anytime. Great to play for animals and children. Share with friends the blessing of a full Dorje Shugden puja performed at Kechara Forest Retreat by our puja department for the benefit of others. Tsem Rinpoche

  Listen here: https://www.youtube.com/watch?v=ZbzgskLKxT8&t=5821s

 18. Joy Kam on Jul 25, 2018 at 5:32 am

  Amazing post!!!!!

  Dear friends, For months we have been working on this BEAUTIFUL

  and meaningful mural in Kathmandu, Nepal. Please click here to

  enjoy the many stunning pictures of this mural:

  https://bit.ly/2LgOj8J

  Tsem Rinpoche

 19. Joy Kam on Jul 22, 2018 at 8:15 pm

  Antique Pelden Lhamo thangka with sacred Dorje Shugden at the bottom right. Can see Tsongkapa and Guru Rinpoche on the top also. Beautiful and holy.

 20. Pastor Adeline Woon on Jul 20, 2018 at 9:31 pm

  Here we see a Bhutanese woman confirming that His Holiness the 4th Zhabdrung Rinpoche wrote prayers to Dorje Shugden. At first people did not believe that Zhabdrung Rinpoche actually composed the prayers, but people went to check with their monastic authorities, and they confirmed that the prayers were real. Before this, she had vehemently said that there were no such prayers and that she would go to check and then prove that the prayers were false. She must have gone to check and ask about Zhabdrung Rinpoche’s prayers to Dorje Shugden. As we said, the prayers are real but she still cannot accept the fact, even with all the proof.

  Some Bhutanese feel like they cannot openly acknowledge that the article on Zhabdrung Rinpoche’s composition of prayers to Dorje Shugden is true, because it would mean that the Je Khenpo and Bhutanese sold and betrayed their own lineage. So even though they now admit that they prayers are real, they keep saying that he is just a minor deity and in any case, the Je Khenpo banned the practice. But if Dorje Shugden was just a minor deity, why would both Zhabdrung Rinpoche and Drubwang Tenzin Zangpo have composed such extensive prayers to Dorje Shugden? If Bhutan’s founding fathers like Zhabdrung Rinpoche promoted the practice of Dorje Shugden, why is someone like the Je Khenpo, whose position was originally created by the 1st Zhabdrung Rinpoche, banning the practice? Why do they want to go against what Zhabdrung Rinpoche did? If they do that, why do not they ban the entire country of Bhutan, because he founded that too.

  They also claim that thangkas of Zhabdrung Rinpoche with Dorje Shugden are fake. However, there is no such thing as a fake thangka, because when someone has faith, they commission it, place it on their shrine and accept it. How can a thangka be fake when it has been individually commissioned? There is no rule or guideline what someone can or cannot put on a thangka. It is up to a person’s personal choice. That means there is no such thing as a fake thangka.

  This woman came back on social media and confessed that the prayers are real. Even though she was still shocked, angry and dismayed, she told the truth. She could have kept quiet but she did not. Through all her debates and denials, she still had the honesty to leave a comment and admit that the prayers were real. When people can accept something, even though it may make them uncomfortable or angry, it means that they are practicing the Dharma. Dorje Shugden was practiced by the 4th Zhabdrung, and even though it may be an uncomfortable thought to some, it is clear and proven to be the case.

  The 4th Zhabdrung Rinpoche of Bhutan and Dorje Shugden
  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/the-4th-zhabdrung-rinpoche-of-bhutan-and-dorje-shugden.html

  不丹国第四世夏仲仁波切与多杰雄登
  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/dorje-shugden/the-4th-zhabdrung-rinpoche-of-bhutan-and-dorje-shugden-chinese.html

  འབྲུག་གི་ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན།
  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/the-4th-zhabdrung-rinpoche-of-bhutan-and-dorje-shugden-tibetan.html

  Zhabdrung Rinpoche FB negative comment

 21. Brian McDonough on Jul 8, 2018 at 8:16 pm

  Also, why is this guy Je khenpo of Bhutan so terribly FAT? Buddhists are supposed to eliminate desire. This guy can’t even eliminate his third dessert. His own body is an embarrassment to Buddhism. His own reveals his lie.

  images

 22. Joy Kam on Jun 28, 2018 at 2:41 am

  How can a nun curse someone they do not even know and wish the person to die quickly and be born in hell? What kind of nun is this? Shocking! What more she’s cursing a Buddhist teacher and a monk?! Is this the face of Bhutanese Buddhist?

  This is so shameful for her as a nun, her teacher, her monastery, her country and her King. A sangha should not behave in such a manner. A Sangha should carry enlightened Buddha’s teachings of compassion and wisdom to benefit all sentient beings.

  A Sangha is not supposed to promote hatred and certainly should not be cursing or wishing another person to die. That wish itself is already breaking one of the vows.
  A Sangha is one of the 3 Jewels, an object of refuge. They should not behave like an uncivilized person with so much hate. This is how bad the Tibetan Leadership has spread their lies and hate about Dorje Shugden and Shugden Buddhist practitioners.

  Jamyang Choden

 23. Thimphu boy on Jun 20, 2018 at 3:33 am

  I am surprised Dzongsar Kyents e Rinpoche behave and act liek this. Can high lama act like this? Will our Je Khenpo accept this in Bhutan?
  https://video.tsemtulku.com/videouploads/comment-1529436813.mp4


 24. Pema Karzi on Jun 15, 2018 at 7:47 am

  Respected Buddhist teacher under house arrest in Bhutan
  Did you know the 10th Zhabdrung Jigdrel Ngawang Namgyal was arrested as a child and has not been seen since 2014? Click on picture of article to read more. http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=40,3674,0,0,1,0#.WyK4w1Uzayp

  10thzhabdrung

  BuddhistChannel

 25. Tsem Rinpoche on Jun 14, 2018 at 7:47 am

  Beautiful thangka of Dorje Drolod, Guru Rinpoche and Dorje Shugden with Ekazati. Such beautiful artwork. More here for free download- https://www.tsemrinpoche.com/?p=62528

  Sri Natha Arya Nagarjuna 2006A

 26. བླ་མ on Jun 12, 2018 at 2:55 pm

  སྔོན་མ་ག་རེ་ཡིན་ན་ཡིན། དེང་སང་ཚང་མ་དོལ་རྒྱལ་མི་རུང་བ་ཡིན་པ་ཚོར་བ་རེད། མཁས་པའི་སྔ་མའི་གསུང་ལས་ཕྱི་མའི་གསུང་སྤུས་གཙང་ཡོད་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན། དེས་ན་སྔ་མའི་མཁས་པ་ལས་དེང་སང་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ལ་མཐོང་ཆ་བཞག་དགོས་རེད།

 27. སྒྲིབ་སེལ on Jun 12, 2018 at 10:59 am

  ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་མཁྱེན་ནོ།།

 28. Tsem Rinpoche on Jun 12, 2018 at 9:48 am

  Beautiful painting of Guru Rinpoche and many other related artworks free for download. May you be blessed: https://www.tsemrinpoche.com/?p=62528

  gururinpochebuddha2

  gururinpochegreentara2

  gururinpochemedicinebuddha2

  solo4a

  gurutrio002

  solo11

  solo10

  solo12

 29. K.Palden on Jun 9, 2018 at 10:02 pm

  ལོ་རྒྱུས་འདི་དངོས་གནས་ཧང་སང་ཡ་རེད་འདུག དེ་ནས་འབྲུག་གི་བླ་མ་ཆེན་པོ་དེ་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཧ་གོ་མ་སོང་། གནས་ལྟང་འདི་ལ་ལྟ་ནས་ང་ཞེ་དྲགས་ཀྱི་དགའ་པོ་བྱུང་། ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དེ་འཛམ་གླིང་གང་སར་ཁྱབ་བསྡད་འདུག ལོ་རྒྱུས་འདི་ཀློག་ནས་ཞེ་དྲགས་དགའ་པོ་བྱུང་། རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་གནང་།🙏🙏🙏

Leave a Reply

Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: jpg, jpeg, gif, png

 

Maximum file size: 50MB
Allowed file type: mp4
Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: pdf, docx

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
5 - 6AM (PST)
星期五
9 - 10PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SATURDAY
11AM - 12PM (GMT +8)
FRIDAY 7 - 8PM (PST)
SUNDAY
9:30 - 10PM (GMT +8)
4:30 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR OCT / 十月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Lin Mun
  Saturday, Oct 20. 2018 05:48 PM
  It is interesting to read Mahatma Ghandi story. He is such a compassionate person who did everything for the benefit of others although he needs to go through so much pain, jail term and even death. His teaching always remain that is to deal the situation with peace and tolerance, not violent. When he was caught by the British in 1919, and his followers were attacked, his advise to his people is do not use violence and do not damage any property. For most of us, we are driven to revenge with hatred and violence once we are being ‘attack’. That’s how negative our mindset is.

  Thank you Rinpoche for sharing such an inspiring article of Mahatma Ghandi.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/mahatma-gandhi-the-great-soul.html
 • Lin Mun
  Saturday, Oct 20. 2018 05:16 PM
  It is indeed very rude for Roisinelder to come to Rinpoche’s tweet and made baseless allegation. Thing she stated just show how irresponsible she is with her limited knowledge of Buddha’s teaching and Dorje Shugden. We are thankful that Rinpoche has shared so many articles, videos, prayers and etc about Dorje Shugden so all students and people around the world understand the origins of the practise. None of this I found negative and the slander made by Roisinelder not only damage her own integrity but HH Dalai Lama. I hope people who read this type of comments on social media has the right understanding to what is true and not. May Dorje Shugden ban be lifted soon and Rinpoche do not need to receive such attack on social media.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/why-is-she-putting-the-dalai-lama-down.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Oct 20. 2018 04:09 PM
  Zaya Pandita Luvsanperenlei was born a son of a very poor herdsman in Mongolia. He was a disciple of Buddha Shakyamuni in one of his previous incarnations. At a young age he was recognized as tulku, been gifted he studied under many masters. Later HH 5 th Dalai Lama recognised as an incarnation of Zaya Pandita. Amazing at a young boy he learn to read, write and even learning poetry, painting and sculpture. Later years as a young man he even studied medicine and science. He also studied medicine and science and was known to be an excellent painter and poet. An interesting life story of a great Lama. He was one of the key disciples of Drepung Monastery’s Tulku Drakpa Gyaltsen. He also studied medicine and science. An interesting life story of a great Lama He was involved in the construction many temples, founded a monastery and four colleges which had a great influence on Mongolian medicine. Zaya Pandita was a excellent writer having wrote numerous books , texts, prayers and other works to date. He was one of the key disciples of Drepung Monastery’s Tulku Drakpa Gyaltsen.
  Thank you Rinpoche and Seow Choong Liang for this interesting read.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/zaya-pandita-luvsanperenlei-1642-1708.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Oct 20. 2018 04:08 PM
  Geshe Ngawang Wangyal was a Buddhist priest and scholar of Kalmyk origin born in the Astrakhan province,Russia. Folowing his brother footsteps he became a monk at a young age , he was able to learn the Tibetan language and could memorised many Tibetan texts. Geshe Wangyal’s intelligence and passion for Buddhist studies lead him working hard to continue his studies. His struggles paid off and during the Chinese invasion he has helped in the escape of HH Dalai Lama to India. The rest is history and later he made his way to New Jersey his home , working for CIA and as a translator then. In the later years he managed to established and built a Buddhist monastery. He gave teachings to many students of Western background and sponsoring many Tibetian Lamas and monks from India to serve the Buddhist community in the United States. He played a significant role in spreading Tibetan Buddhism in the United States. He has worked tireless to benefit many people , had translated two volumes of popular Tibetan and Sanskrit stories illustrative of Buddhist teachings. His legacy still lives on till today.
  Thank you Rinpoche for this interesting read with folded hands.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/geshe-ngawang-wangyal-americas-first-pioneering-buddhist-lama.html
 • Sofi
  Saturday, Oct 20. 2018 08:24 AM
  Another success story of Kechara Soup Kitchen

  H.E. Tsem Tulku Rinpoche had conceptualised Kechara Soup Kitchen based on his experience of great hunger. He understood that hunger cuts across all barriers of humanity and will unite people in compassion. Kudos to all who held Rinpoche’s wishes and went all the way to the success that it is today. Many had benefitted from Kechara Soup Kitchen and many still will.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/kechara-soup-kitchen-ksk/another-success-story-of-kechara-soup-kitchen.html
 • Sofi
  Saturday, Oct 20. 2018 08:20 AM
  Menlha (Medicine Buddha) practice

  I truly recommend that you to be familiar with this great Medicine Buddha (Menhla) puja (prayer) as it is so beneficial on many levels, for the swift recovery of sick ones, for the dying or those who had passed and for our own well being. It had been said that at the point of death, if Medicine Buddha’s mantra is recited, then one will take rebirth in the human realm. Such is the compassion of Menhla.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/liaisons/menlha-medicine-buddha-practice.html
 • Sofi
  Saturday, Oct 20. 2018 08:15 AM
  My kind of Architecture….

  Find out what kind of architecture Rinpoche likes and do you share the same?

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/me/my-kind-of-architecture.html
 • Sofi
  Saturday, Oct 20. 2018 08:13 AM
  Albert Einstein says about Buddhism

  Great praise coming from Albet Einstein, the genius everyone knows of.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/albert-einstein-says-about-buddhism.html
 • Chris
  Saturday, Oct 20. 2018 08:10 AM
  Tibetan leadership forces Sera Jey monk to propose self-harm

  When a government forces a monk to publicly announce that he will self-immolate if the dirty politics in his own government do not stop, the situation is really bad. Monks are supposed to not interfere with any of the secular matters and only focus on his Dharma study and practice.

  Monks also hold vows of not killing also included himself. Suicide is against their vow and it is one of the major vows. This Sera Jey monk is willing to return his monk vows and kill himself just to raise awareness of the corruption of the Tibetan government.

  Tibetan government should really take a good look at themselves to change for the better. This should be a wake-up call for them already. The sufferings that the public feel will be much more if they stay the same.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/tibetan-leadership-forces-sera-jey-monk-to-propose-self-harm.html
 • Chris
  Saturday, Oct 20. 2018 07:33 AM
  Kyabje Ling Rinpoche does Dorje Shugden

  Kyabje Ling Rinpoche is one of His Holiness the Dalai Lama’s tutors. He is the one that is responsible for His Holiness the Dalai Lama’s education. Since His Holiness the Dalai Lama is not someone ordinary and he will be responsible for the spreading of Dharma later in his life, they will definitely choose the best teacher for him.

  From here, we can see how great this Ling Rinpoche is to be able to be responsible for His Holiness the Dalai Lama’s education. He must be someone respectable and excellent in his knowledge to be able to hold such post.

  How is it possible for CTA to choose someone that does demon practice to teach the Dalai Lama? If Dorje Shugden is a demon and it means Ling Rinpoche is a demon practitioner and what he taught His Holiness will be demon practice. It is not logical.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/dorje-shugden/kyabje-ling-rinpoche-does-dorje-shugden.html
 • Chris
  Saturday, Oct 20. 2018 04:46 AM
  Markham makes it illegal to ban Dorje Shugden

  Dorje Shugden ban has been around for 20 years and many had suffered discrimination and segregation from their own Dharma and secular communities. They are being denied services from restaurants and hotels. They are even being denied by schools and hospitals.

  Dorje Shugden people had suffered tremendously due to their choice of religion. It is unfair to persecute someone based on their choice of religion. That state of Markham recognizes the unjust of the issue and issued a public notice to warn their citizens to not use religious affairs to create trouble especially Dorje Shugden religion.

  Those who are found guilty will be brought under the law. This is a huge step for religious freedom in Tibet and hopefully, more and more cities and counties will follow Markham.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/dorje-shugden/markam-illegal-to-create-conflict.html
 • Yee Yin
  Saturday, Oct 20. 2018 04:44 AM
  Ever since the Dorje Shugden ban was imposed 20 years ago, the Dorje Shugden practitioners have suffered a lot. The CTA issued a directive to the Tibetans telling them to not have any connection with Dorje Shugden practitioners. Families, friends, teachers, and students are split due to the difference in their faiths.

  The CTA said there is no ban on Dorje Shugden practice, this is not true at all. There are notices put up to stop Dorje Shugden practitioners from frequenting. Dorje Shugden practitioner is not allowed to frequent restaurants, shops, guest house, and temples. In addition, Dorje Shugden practitioners are hurt physically. Nothing was done by the CTA to stop these harmful behaviors.

  These 2 videos are another solid proof of the ban. People are turned away because they are Dorje Shugden practitioners. In general ,when people know you practice Dorje Shugden, they will reject you just like how they did in the videos. The CTA should lift the ban as soon as possible beacuse it causes separation and disharmony in the Tibetan community.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/dorje-shugden/they-said-no.html
  [no sender]
 • Yee Yin
  Saturday, Oct 20. 2018 03:25 AM
  China’s passport is becoming more powerful similar to the United States and the United Kingdom. This new development clearly says that China is fast becoming more respected, and more importantly, trusted. It also means with there is a lot of international trade with the Chinese government and Chinese business people and companies. A more powerful Chinese passport also indicates a wealthier and more affluent Chinese domestic economy. As Chinese people find it easier to travel and access the people of the world, the rich Chinese culture and their philosophy will spread to other nations.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/chinese-passports-become-more-powerful.html
  [no sender]
 • Yee Yin
  Saturday, Oct 20. 2018 03:15 AM
  Tulku Drakpa Gyeltsen arose as the great protector Dorje Shugden after he was murdered by some jealous students of the 5th Dalai Lama. Tulku Drakpa Gyeltsen made a promise in his previous life (when he was Dulzin Drakpa Gyeltsen) that he would protect Buddhism, in particular, the Tsongkhapa doctrine. The appearance of Dorje Shugden is to help Dharma practitioners of our time to overcome their obstacles in life and be able to focus in spiritual practice. For non-Dharma practitioners, Dorje Shugden will give them protection and create a connection with them to guide them in their spiritual path when the time is right.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/who-is-tulku-drakpa-gyeltsen.html
  [no sender]
 • Samfoonheei
  Friday, Oct 19. 2018 01:22 PM
  Sakya Pandita Kunga Gyeltsen the greatly learned master and emanation of Manjusri, was born in 1182. At the moment he was born many auspicious signs and omens appeared. This show he was some one very special been able to speak in Sanskrit at the time of birth and when he was 3 years old amazingly ,he could even read and speak Sanskrit, Tibetan, Chinese and Mongolian without having been taught. Wow…. Just within a few years he was able to recite lengthy works of philosophy and Tantra by heart. Since then he studied under many great masers in various subjects such in the Tibetan and Sanskrit languages, astrology, medicine and art, grammar, poetry, and music. He even composed numerous comprehensive logical commentaries, and his skill in debate was unmatched and he possessed with limitless knowledge. He was one of the greatest scholars in Tibetan history.
  Thank you Rinpoche and Pastor David Lai for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/sakya-pandita-kunga-gyeltsen.html

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Writer: Pastor Loh Seng Piow
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
The Reasons Why People Who Practice Dorje Shugden Do Not Go To the Three Lower Realms- https://www.youtube.com/watch?v=vSBbFiexCCE
2 weeks ago
The Reasons Why People Who Practice Dorje Shugden Do Not Go To the Three Lower Realms- https://www.youtube.com/watch?v=vSBbFiexCCE
Very interesting blog post that goes along with this depiction of the Yeti. - https://bit.ly/2E43COF
2 weeks ago
Very interesting blog post that goes along with this depiction of the Yeti. - https://bit.ly/2E43COF
His Holiness Sharpa Choje Rinpoche Jetsun Lobsang Nyima of Gaden Shartse Monastery. He was a supreme master of both Sutra and Tantra. He served as abbot of both Gaden Shartse Monastery as well as Gyuto Tantric college. After serving as abbot of Gyuto Tantric college he entered into a few long term (3 year, 3 month and 3 day) Vajra Yogini retreats in the forest. He completed that long retreat twice and was going to enter it again till he was asked to be abbot of Gaden Shartse Monastery by H.H. the Dalai Lama. He was a great practitioner of Vajra Yogini\'s tantra as well as Dorje Shugden. He was a scholar of the highest renown and he was highly sought after for teachings. He was very devoted to Dorje Shugden throughout his whole life as a pure monk. I was fortunate enough to have him as one of my teachers. Humbly, Tsem Rinpoche

To read more- https://bit.ly/2zW2Grz
2 weeks ago
His Holiness Sharpa Choje Rinpoche Jetsun Lobsang Nyima of Gaden Shartse Monastery. He was a supreme master of both Sutra and Tantra. He served as abbot of both Gaden Shartse Monastery as well as Gyuto Tantric college. After serving as abbot of Gyuto Tantric college he entered into a few long term (3 year, 3 month and 3 day) Vajra Yogini retreats in the forest. He completed that long retreat twice and was going to enter it again till he was asked to be abbot of Gaden Shartse Monastery by H.H. the Dalai Lama. He was a great practitioner of Vajra Yogini's tantra as well as Dorje Shugden. He was a scholar of the highest renown and he was highly sought after for teachings. He was very devoted to Dorje Shugden throughout his whole life as a pure monk. I was fortunate enough to have him as one of my teachers. Humbly, Tsem Rinpoche To read more- https://bit.ly/2zW2Grz
Beautiful thangka painting of Lord Yamantaka the slayer of ignorance and who bestows supreme wisdom that eradicates all projections.
2 weeks ago
Beautiful thangka painting of Lord Yamantaka the slayer of ignorance and who bestows supreme wisdom that eradicates all projections.
Kadroma Metsik Nakmo or Dakini Ucchusma who purifies and heals the body.
2 weeks ago
Kadroma Metsik Nakmo or Dakini Ucchusma who purifies and heals the body.
I am reciting a daily prayer to Dorje Shugden. Here is the youtube link to the audio- https://www.youtube.com/watch?v=9-OSudd323A
2 weeks ago
I am reciting a daily prayer to Dorje Shugden. Here is the youtube link to the audio- https://www.youtube.com/watch?v=9-OSudd323A
It\'s hard to not fall in love with little cute Pema baby girl. She is so light, happy and wags her tail super fast when she sees us or anyone. Super friendly. She is a heart breaker for sure. Teehee...She is our Kechara Forest Retreat doggie and runs free throughout our sacred land. Her name Pema means lotus. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
It's hard to not fall in love with little cute Pema baby girl. She is so light, happy and wags her tail super fast when she sees us or anyone. Super friendly. She is a heart breaker for sure. Teehee...She is our Kechara Forest Retreat doggie and runs free throughout our sacred land. Her name Pema means lotus. Tsem Rinpoche
My Nepalese boys work hard and I appreciate them. Today we have purchased special foods for them to snack on and also to cook with so they won\'t be so homesick. These foods are all imported from their country. There\'s a street in downtown K.L. that sell all this. So happy to get this for them. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
My Nepalese boys work hard and I appreciate them. Today we have purchased special foods for them to snack on and also to cook with so they won't be so homesick. These foods are all imported from their country. There's a street in downtown K.L. that sell all this. So happy to get this for them. Tsem Rinpoche
I come out of the bathroom to be greeted by the mess the two monsters made...Some more they want snacks! Monster Oser girl and Monster Dharma boy.
4 weeks ago
I come out of the bathroom to be greeted by the mess the two monsters made...Some more they want snacks! Monster Oser girl and Monster Dharma boy.
This blog post has had amazing response. Since published on July 27, 2018, there has been 114,788 views and still increasing. I am happy to see how this post has made things clearer. Do visit this post here- https://bit.ly/2MATbGe
1 month ago
This blog post has had amazing response. Since published on July 27, 2018, there has been 114,788 views and still increasing. I am happy to see how this post has made things clearer. Do visit this post here- https://bit.ly/2MATbGe
His Holiness Kyabje Zong Rinpoche with his disciple Kyabje Dagom Rinpoche. Beautiful picture.
1 month ago
His Holiness Kyabje Zong Rinpoche with his disciple Kyabje Dagom Rinpoche. Beautiful picture.
This monk takes trance of Dorje Shugden and he was happy to receive THE PROMISE book in Tibet
1 month ago
This monk takes trance of Dorje Shugden and he was happy to receive THE PROMISE book in Tibet
Find out about the blessed healing water for health and healing at Kechara Forest Retreat- https://bit.ly/2CtVQNk
1 month ago
Find out about the blessed healing water for health and healing at Kechara Forest Retreat- https://bit.ly/2CtVQNk
This is my ultimate home!!! Blue waters, trees, skies, mountains, house that is open, retreat, meditation, Buddha images and purple flowers. Wow. Such a perfect place for me. Tsem Rinpoche
1 month ago
This is my ultimate home!!! Blue waters, trees, skies, mountains, house that is open, retreat, meditation, Buddha images and purple flowers. Wow. Such a perfect place for me. Tsem Rinpoche
To see other beautiful portrayals of Dorje Shugden, click here: https://bit.ly/2Nt3FHz
1 month ago
To see other beautiful portrayals of Dorje Shugden, click here: https://bit.ly/2Nt3FHz
Severed head Vajra Yogini has a brilliant orange body, orange darting eyes, wearing a necklace of freshly cut human heads firmly standing within a wisdom fire emanating from her sacred body reminding us to cut off our self damaging ego. Without the ego, our sufferings cannot survive and our happiness will arise. Tsem Rinpoche
1 month ago
Severed head Vajra Yogini has a brilliant orange body, orange darting eyes, wearing a necklace of freshly cut human heads firmly standing within a wisdom fire emanating from her sacred body reminding us to cut off our self damaging ego. Without the ego, our sufferings cannot survive and our happiness will arise. Tsem Rinpoche
A thought on how to repay the kindness of the guru
1 month ago
A thought on how to repay the kindness of the guru
Very nice old artwork on the Bodha Stupa in Nepal.
1 month ago
Very nice old artwork on the Bodha Stupa in Nepal.
This is quite interesting....
1 month ago
This is quite interesting....
Wonderful statement by His Holiness the Dalai Lama. Although Dorje Shugden is not negative, lets hope His Holiness can apply this to the Shugden issue. Then there will be peace.
1 month ago
Wonderful statement by His Holiness the Dalai Lama. Although Dorje Shugden is not negative, lets hope His Holiness can apply this to the Shugden issue. Then there will be peace.
Left to right: Tritul Rinpoche, Gaden Tripa Rinpoche, Zong Rinpoche and Tsem Rinpoche in Gaden Shartse Monastic prayer hall during puja.
1 month ago
Left to right: Tritul Rinpoche, Gaden Tripa Rinpoche, Zong Rinpoche and Tsem Rinpoche in Gaden Shartse Monastic prayer hall during puja.
The oracle of Dorje Shugden Choyang Dulzin Kuten of Gaden making offerings to Kyabje Zemey Rinpoche during a teaching in Gaden Shartse Monastery.
2 months ago
The oracle of Dorje Shugden Choyang Dulzin Kuten of Gaden making offerings to Kyabje Zemey Rinpoche during a teaching in Gaden Shartse Monastery.
Their Holinesses Kyabje Trijang Rinpoche and Kyabje Zong Rinpoche
2 months ago
Their Holinesses Kyabje Trijang Rinpoche and Kyabje Zong Rinpoche
Please click on this picture and see how tragic this is.
2 months ago
Please click on this picture and see how tragic this is.
Advice by His Holiness Kyabje Zong Rinpoche- https://bit.ly/2NiryBg
2 months ago
Advice by His Holiness Kyabje Zong Rinpoche- https://bit.ly/2NiryBg
Zong Rinpoche and Tsem Rinpoche in 1987 Los Angeles.
2 months ago
Zong Rinpoche and Tsem Rinpoche in 1987 Los Angeles.
Beautiful Yamantaka print
2 months ago
Beautiful Yamantaka print
Beautiful and sacred Vajra Yogini painting for you to download free in high file to print out, frame and place on your shrine or share with friends. May you be blessed. Download here: 
 https://bit.ly/2N5zI02
2 months ago
Beautiful and sacred Vajra Yogini painting for you to download free in high file to print out, frame and place on your shrine or share with friends. May you be blessed. Download here: https://bit.ly/2N5zI02
The Fifth Dalai Lama & Dorje Shugden | ༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། | 第五世达赖尊者与多杰雄登---read more--- https://bit.ly/2C65Iwr
2 months ago
The Fifth Dalai Lama & Dorje Shugden | ༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། | 第五世达赖尊者与多杰雄登---read more--- https://bit.ly/2C65Iwr
My childhood researchers: https://bit.ly/2wroucv
2 months ago
My childhood researchers: https://bit.ly/2wroucv
A message to share. Thanks. Do click and share.
2 months ago
A message to share. Thanks. Do click and share.
Buddhist art has a rich and intricate tradition of expressing the divine iconography of awakened beings.~Tsem Rinpoche

Do enjoy the many wonderful Free Art PDF\'s here- https://bit.ly/2nXjK9T
2 months ago
Buddhist art has a rich and intricate tradition of expressing the divine iconography of awakened beings.~Tsem Rinpoche Do enjoy the many wonderful Free Art PDF's here- https://bit.ly/2nXjK9T
Mumu boy was Tsem Rinpoche\'s little Schnauzer. Partly because of Mumu Kechara was started and you must find out why that is. Do read more and see very cute adorable pictures: http://www.tsemrinpoche.com/?p=122472
2 months ago
Mumu boy was Tsem Rinpoche's little Schnauzer. Partly because of Mumu Kechara was started and you must find out why that is. Do read more and see very cute adorable pictures: http://www.tsemrinpoche.com/?p=122472
Kamakura is one of my favorite places
2 months ago
Kamakura is one of my favorite places
Anger...
2 months ago
Anger...
In 1989, Bill Porter, also known by his pen name ‘Red Pine’, travelled to the Zhongnan Mountains in China to meet some of these hermits and learn about their way of life. This resulted in his publishing the work titled Road to Heaven: Encounters with Chinese Hermits in 1993. 25 years later, Bill Porter travelled back to the same mountains to see if life there had changed. The outcome of this particular trip was a documentary titled Hermit, about a modern-day journey into the heart of the hermit tradition in China. This is a must watch documentary with so much to learn to enhance our lives which will give us hope as we are all drowning in materialism’s false promises.~Tsem Rinpoche

Fantastic and profound documentary: http://www.tsemrinpoche.com/?p=163457
2 months ago
In 1989, Bill Porter, also known by his pen name ‘Red Pine’, travelled to the Zhongnan Mountains in China to meet some of these hermits and learn about their way of life. This resulted in his publishing the work titled Road to Heaven: Encounters with Chinese Hermits in 1993. 25 years later, Bill Porter travelled back to the same mountains to see if life there had changed. The outcome of this particular trip was a documentary titled Hermit, about a modern-day journey into the heart of the hermit tradition in China. This is a must watch documentary with so much to learn to enhance our lives which will give us hope as we are all drowning in materialism’s false promises.~Tsem Rinpoche Fantastic and profound documentary: http://www.tsemrinpoche.com/?p=163457
Wrathful Dakini Ucchusma-In the form of wrathful dakini, Ucchusma has 3 eyes; with both hands holding a vase with nectar at her heart level, her hair loose, and no ornaments. She wears a garment of black silk, with two legs, feet together, standing on a lotus and sun disc. This deity functions to remove negative energy and pollutions from body, speech and mind. The practice was conferred by a Dakini to Drupangsa. -Mantra: Om ar-kham zir-kam bu-ma-na-se ou-cus-ha-ma ma-ha tro-da hung phet
2 months ago
Wrathful Dakini Ucchusma-In the form of wrathful dakini, Ucchusma has 3 eyes; with both hands holding a vase with nectar at her heart level, her hair loose, and no ornaments. She wears a garment of black silk, with two legs, feet together, standing on a lotus and sun disc. This deity functions to remove negative energy and pollutions from body, speech and mind. The practice was conferred by a Dakini to Drupangsa. -Mantra: Om ar-kham zir-kam bu-ma-na-se ou-cus-ha-ma ma-ha tro-da hung phet
Tibetan Painted Scrolls Volumes 1-3 in original print is something very rare and expensive to come by. I really like these very much from what I can see.
2 months ago
Tibetan Painted Scrolls Volumes 1-3 in original print is something very rare and expensive to come by. I really like these very much from what I can see.
Kechara Forest Retreat doing the extended puja of Dorje Shugden and Tsem Rinpoche attends the 2nd half. Good video to download: https://www.youtube.com/watch?v=R-an_NAH6Mk
2 months ago
Kechara Forest Retreat doing the extended puja of Dorje Shugden and Tsem Rinpoche attends the 2nd half. Good video to download: https://www.youtube.com/watch?v=R-an_NAH6Mk
A powerful meme to share.
2 months ago
A powerful meme to share.
Beautiful Avalokitesvara scroll painting.
2 months ago
Beautiful Avalokitesvara scroll painting.
Black Garuda. 18th century. U (Central Tibet). Tradition Gelug
2 months ago
Black Garuda. 18th century. U (Central Tibet). Tradition Gelug
Palden Lhamo. 18th century. Tibet. Tradition: Gelug
2 months ago
Palden Lhamo. 18th century. Tibet. Tradition: Gelug
Dorje Jigje. 15th century. Narthang, Tsang (South-Central Tibet). Tradition: Sakya
2 months ago
Dorje Jigje. 15th century. Narthang, Tsang (South-Central Tibet). Tradition: Sakya
The oracle of Dorje Shugden in Dungkar Monastery in Tibet. Very old vintage photo from 1923 by an English Earl Lord Ronaldshay in his book, \"Land Of The Thunderbolt Sikkim, Chunbi & Bhutan\". This Lord met up with Dorje Shugden via the oracle. He devotes a chapter in his book about this oracle and encounter.
2 months ago
The oracle of Dorje Shugden in Dungkar Monastery in Tibet. Very old vintage photo from 1923 by an English Earl Lord Ronaldshay in his book, "Land Of The Thunderbolt Sikkim, Chunbi & Bhutan". This Lord met up with Dorje Shugden via the oracle. He devotes a chapter in his book about this oracle and encounter.
Beautiful old photograph of the Kamakura Buddha in Japan.
2 months ago
Beautiful old photograph of the Kamakura Buddha in Japan.
Never before seen footage of Tsem Rinpoche with various oracles- https://bit.ly/292jMaG
2 months ago
Never before seen footage of Tsem Rinpoche with various oracles- https://bit.ly/292jMaG
In around 2 weeks, there are over 30k views already! Videos are great! Must watch!- https://bit.ly/2K0gNhB
2 months ago
In around 2 weeks, there are over 30k views already! Videos are great! Must watch!- https://bit.ly/2K0gNhB
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Legendary Heart sings “Stairway to Heaven” in tribute to Led Zeppelin. Incredible tribute and rendition. Everyone is blown away. TR
  3 days ago
  Legendary Heart sings “Stairway to Heaven” in tribute to Led Zeppelin. Incredible tribute and rendition. Everyone is blown away. TR
 • In a low-income neighbourhood, this man is growing his own organic produce, and giving extras away for free to neighbours who can’t afford fresh ingredients from the store. Must watch!
  4 days ago
  In a low-income neighbourhood, this man is growing his own organic produce, and giving extras away for free to neighbours who can’t afford fresh ingredients from the store. Must watch!
 • Neat little video
  5 days ago
  Neat little video
 • It is nice to see sangha release animals into the wild. Gen Kunchok Palden and Chodrak contributed to releasing of frogs back into the wild. This is wonderful. Compassion is the mainstay of all spirituality. Tsem Rinpoche
  2 weeks ago
  It is nice to see sangha release animals into the wild. Gen Kunchok Palden and Chodrak contributed to releasing of frogs back into the wild. This is wonderful. Compassion is the mainstay of all spirituality. Tsem Rinpoche
 • This is a special ‘carpet’ for dogs that you hide their snacks and they have to go digging for it. It is challenging and fun where they use their nose, paws and all to dig and find the snacks in between. This dog play carpet is ordered online. You can see little Zopa baby who is a Kechara resident doggie looking for the snacks in this cute video. She is kept busy and entertained! Tsem Rinpoche
  2 weeks ago
  This is a special ‘carpet’ for dogs that you hide their snacks and they have to go digging for it. It is challenging and fun where they use their nose, paws and all to dig and find the snacks in between. This dog play carpet is ordered online. You can see little Zopa baby who is a Kechara resident doggie looking for the snacks in this cute video. She is kept busy and entertained! Tsem Rinpoche
 • Kechara Forest Retreat in Bentong, Malaysia’s dog Pema is super adorable and cute. Everyone loves her. She is wearing a Manjushri blessing pendant.
  1 month ago
  Kechara Forest Retreat in Bentong, Malaysia’s dog Pema is super adorable and cute. Everyone loves her. She is wearing a Manjushri blessing pendant.
 • Spontaneous trance in Tibet by powerful healing Protector Dorje Shugden of a monk who usually takes trance.
  1 month ago
  Spontaneous trance in Tibet by powerful healing Protector Dorje Shugden of a monk who usually takes trance.
 • 喀切玛波向詹杜固仁波切献供养
  1 month ago
  喀切玛波向詹杜固仁波切献供养
  喀切玛波护法降神,向詹杜固仁波切献供曼扎及身语意之供养,同时也加持马来西亚克切拉禅修林道场。喀切玛波护法乃古时候的紫玛护法,他是藏地首座佛教寺院桑耶寺的护法神
 • Huge Chenresig statue being built. Very beautiful.
  2 months ago
  Huge Chenresig statue being built. Very beautiful.
 • Sacred Kache Marpo in trance of oracle makes offerings to Tsem Rinpoche and blesses the temple in Kechara Forest Retreat in Malaysia. Kache Marpo in ancient times was known as Tsiu Marpo the great protector of Samye Monastery which is the first monastery of Tibet.
  2 months ago
  Sacred Kache Marpo in trance of oracle makes offerings to Tsem Rinpoche and blesses the temple in Kechara Forest Retreat in Malaysia. Kache Marpo in ancient times was known as Tsiu Marpo the great protector of Samye Monastery which is the first monastery of Tibet.
 • Shugden practice in Tibet strong and growing
  2 months ago
  Shugden practice in Tibet strong and growing
 • It is Tsunmo Nunnery in Tibet. This nunnery all practise Dorje Shugden.
  2 months ago
  It is Tsunmo Nunnery in Tibet. This nunnery all practise Dorje Shugden.
 • Light offerings to the outdoor Buddha Tara shrine in Kechara Forest Retreat, Malaysia at night. Beautiful.
  2 months ago
  Light offerings to the outdoor Buddha Tara shrine in Kechara Forest Retreat, Malaysia at night. Beautiful.
 • Interesting new interview of Boy George where he mentions about his practicing Buddhism- See the clip I snagged for you above. It’s beautiful to see him chanting. Tsem Rinpoche
  3 months ago
  Interesting new interview of Boy George where he mentions about his practicing Buddhism- See the clip I snagged for you above. It’s beautiful to see him chanting. Tsem Rinpoche
 • Dharma boy is always mooching for a free snack! As shown in the video, Dharma gave up real fast and is waiting anxiously for a free snack!
  3 months ago
  Dharma boy is always mooching for a free snack! As shown in the video, Dharma gave up real fast and is waiting anxiously for a free snack!
 • Oser girl is very determined to get the snacks out! Look at how her cute little hands hold onto the ball.
  3 months ago
  Oser girl is very determined to get the snacks out! Look at how her cute little hands hold onto the ball.
 • Yudroma takes trance at Gyuto
  3 months ago
  Yudroma takes trance at Gyuto
  In Dharamsala there is a famous oracle to the Goddess Yudroma. She is the protector of Gyuto Tantric Monastic College. Many monks consult her for guidance. Here she is attending a puja session at Gyuto Tantric Monastic College where she is pleased with the people helping the monastery and takes trance spontaneously to express this. Tsem Rinpoche
 • The Simpsons: Lisa becomes a Buddhist
  3 months ago
  The Simpsons: Lisa becomes a Buddhist
 • Considering getting a tattoo of a Buddha image? Watch this video.
  3 months ago
  Considering getting a tattoo of a Buddha image? Watch this video.
 • Tsem Rinpoche’s personal shrine. May everyone who view the shrine be blessed and have peace.
  3 months ago
  Tsem Rinpoche’s personal shrine. May everyone who view the shrine be blessed and have peace.
 • Very powerful and heartwarming short video about love. A must watch and a must share. Tsem Rinpoche
  3 months ago
  Very powerful and heartwarming short video about love. A must watch and a must share. Tsem Rinpoche
 • Megnath is such a devotee of Bhagawan Dorje Shugden where he brought this protector to many people. Must watch this short video of him with the school kids. Lovely. Tsem Rinpoche
  3 months ago
  Megnath is such a devotee of Bhagawan Dorje Shugden where he brought this protector to many people. Must watch this short video of him with the school kids. Lovely. Tsem Rinpoche
 • My super adorable Oser girl Schnauzer reaching for a carrot on a chair. Her face looks like a stuffed animal toy. Tsem Rinpoche
  3 months ago
  My super adorable Oser girl Schnauzer reaching for a carrot on a chair. Her face looks like a stuffed animal toy. Tsem Rinpoche
 • This is the shrine next to my working table where I sit daily. Tsem Rinpoche
  3 months ago
  This is the shrine next to my working table where I sit daily. Tsem Rinpoche
 • Who is that?? Wow Wow
  3 months ago
  Who is that?? Wow Wow
  Tsem Rinpoche's pet Schnauzers Oser & Dharma trying to get attention of the life-like statue of Rinpoche's guru Kyabje Zong Rinpoche which was offered by the students
 • Nothing Stops Me from Getting the Snack!
  3 months ago
  Nothing Stops Me from Getting the Snack!
  Tsem Rinpoche's pet Schnauzer Oser got the snack from the ball!
 • I must get the snack!
  3 months ago
  I must get the snack!
  Tsem Rinpoche's pet Schnauzer Oser trying hard to get her snack out of the ball!
 • I love this green snack munch munch munch
  3 months ago
  I love this green snack munch munch munch
  Tsem Rinpoche's pet Schnauzer Oser enjoying her green snack!
 • ‘Ahm-ahm’ video part 3: Starring the two silly doggie clowns doing jumps for carrot tidbits. Teehee
  4 months ago
  ‘Ahm-ahm’ video part 3: Starring the two silly doggie clowns doing jumps for carrot tidbits. Teehee
 • ‘Ahm-ahm’ video part 2: Starring the mega monsters Oser and Dharma. Teehee
  4 months ago
  ‘Ahm-ahm’ video part 2: Starring the mega monsters Oser and Dharma. Teehee
 • This topic is so hot in many circles right now.
  12 months ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  12 months ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  12 months ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  12 months ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  12 months ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  12 months ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  1 years ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  1 years ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  1 years ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  1 years ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  1 years ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  1 years ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  1 years ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  1 years ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  1 years ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.