རྒྱ་གར་གསར་ཁང་”The Tribune” ཞེས་པ་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པ་ལྟར། ༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཀོད་བཞིན་འདུག །

Apr 11, 2018 | Views: 149
Share this article

འཛམ་གླིང་ས་གནས་གང་སར་བཞུགས་པའི་བརྩེ་བའི་གྲོགས་པོ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གི་དྲུང་དུ།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རང་ཉིད་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། ངས་ཡིད་ཆེས་མི་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཞིག་གོ་དུས། བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤས་འདི་ནང་ངའི་ལས་མཚམས་ཕྱིར་འཐེན་གྱི་ཆེད་དུ་འཆར་གཞི་གྲ་སྒྲིགས་རབ་དང་རིམ་པ་བྱས་ཡིན། བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤས་སྔོན། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ། (The Wire) ཞེས་པ་དེའི་ནང་ང་ཚོས་མཐོང་བྱུང་། ངས་(Wire) གཞིར་བྱས་ནས་ཁུངས་འདྲེན་གྱི་ཡོད།

འཁྲབ་ཚན་གྱི་འཆར་གཞི་མྱུར་པོར་འདི་ནང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་རྒྱ་ནག་ཀུན་ནུང་དུ་གཏོང་ཡོད་པ་གསལ། P. Stobdan ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ (Wire) ནང་བཀོད་འདུག

དེ་ལ་ཡང་། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་པ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་དགོངས་རེད་ཅེས། (Tibetan Journal) ཞེས་པའི་གསར་འགོད་ནང་བཀོད་ནས་བསྐྱར་དུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་འདུག   ཕྱི་ལོ་ ༡༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས། དེ་ཡིན་ཙང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གཉིས་ནས་དོན་རྐྱེན་འདི་ཚོས་སྟོན་བཞིན་ཡོད། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ཁུ་ཟིམ་ཟིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཀུན་ནིང་དུ་ཐུགས་འཕྲད་ལ་བསྐྱོད་པར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་གཏོང་ཡོད་པ་དེའི་དོན་ནི། མཐར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་སྐོར་གྲོས་མོལ་གནང་བ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མིན། མཐའ་མར་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་སྐོར་གྲོས་མོལ་ཡིན་དགོས་པ་ངས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དོན་རྐྱེན་དེ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མིན་པས་ང་རང་དངོས་གནས་དགའ་བསུ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད།

སྔོན་མ་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་སྐུ་གསོལ་ཞུ་དུས་ཆོས་སྐྱོང་ནས་མ་འོངས་པར་ཕན་ཐོག་གི་ཆེད་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཏན་ཏན་འགྲོ་ཡི་རེད་ཅེས་བཀའ་ལུང་གནང་སོང་། ཕལ་ཆེར་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་འདི་ཚོ་ཡིན་གྱི་རེད། གལ་སྲིད་འདི་ཚོ་དངོས་གནས་བྱུང་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ནང་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱིས་ཆབ་སྲིད་གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སྐོར་བཀའ་ལུང་གནང་བ་བཞིན་རེད། དེ་རིང་ངས་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི། ༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་པའི་འཆར་གཞི་བཀོད་འདུག   གནས་ཚུལ་འདི་དཔེ་མ་སྲིད་པའི་དངོས་འབྲེལ་ཅན་རེད་འདུག   ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཉིན། (The Tribune) ཞེས་པའི་གསར་འགྱུར་ལྟར། དེ་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་པའི་འཆར་གཞི་བཀོད་གནང་འདུག་ཞེས་གནས་ཚུལ་བཀོད་འདུག   བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤས་རྗེས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ ‘discreet’ visit to China ཞེས་པ་ཐབས་བྱུས་མཁས་པའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་པའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་འདུག   ད་ལྟ་ང་ཚོས་༧གོང་ས་མཆོག་ཁོང་ཡང་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲུལ་བཞུད་བསྐྱོད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་དེ་གོ་བྱུང་། ངས་ལོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་རིང་ནང་བཤད་པའི་གནས་ཚུལ་གྱི་ནང་ནས་ཡག་ཤོས་དེ་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཆགས་སྡད་ཡོད།

གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་རང་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བར་བསྐྱར་དུ་འབྲེལ་བ་ཆགས་སྲིད་ཀྱི་རེད། དུས་ཚོད་དེ་ག་རང་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཐུག་འཕྲད་དུ་མ་བསྐྱོད་སྔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་མཛད་རིམ་འདི་འགྱུར་བ་ཡང་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། གཏོང་ཕོད་ཅན་གྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཆོག་ཆན་ཞིག་སྤྲོད་ཚར་བ་དགོས། འདི་གུས་བཀུར་ཙམ་རེད། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ངེས་པར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁོང་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་གནང་བའི་སྐོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བསམ་འཆར་གང་ཡོད་ཚུལ་གྱི་སྐོར་སྐད་ཆ་འདྲི་ཡི་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན་དེ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ས་འབྲེལ་(Sino-Indian) དང་བཅས་པ་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་ཨ་རི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ལས་འཛིན་གོང་མ་ཚོ་ལ་ཐུགས་འཕྲད་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པ་ནི་གཅིག་བྱེད་ན་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་སྲིད། མཐའ་མ་དེ་ལ་ཨ་རི་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་རྡ་སར་ཡོད་པའི་དབུས་བོད་མི་སྒྲིགས་འཛུགས་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་རོགས་རམས་བྱས་ནས་ལོ་བཅུ་ཕྲག་སོང་ཚར་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བ་བཞིན་བཙན་འབྱོལ་བོད་གཞུང་ནས་དབུས་བོད་མི་སྒྲིགས་འཛུགས་ཀྱི་མིང་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་ཚར་རེད། རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་རང་དབང་གཙང་བདག་གི་ལུང་པ་ནང་བཙན་འབྱོལ་བོད་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ་ཞེ་དྲགས་ཁྱད་ཚར་པོ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བོད་གཞུང་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཞིག་རེད་ཅེས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་༧གོང་ས་མཆོག་བཙན་འབྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་བཟུང་ས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བརྒྱད་རྗེས་ཁོང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཧ་གོ་དུས་ང་རང་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཞེ་དྲགས་དགའ་པོ་འབྱུང་། བོད་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འདོད་ཡོད་མཁན་སྟོང་ཕྲག་ནས་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་སྡད་ཡོད་པ་དང་༧གོང་ས་མཆོག་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དེ་གོ་ཐོས་བྱུང་ན་འདི་གནས་ཚུལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲགས་རེད། ང་རང་སྒེར་གྱི་ཆ་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ནས་འདི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་པ་ཞིག་རེད་དྲན་གྱི་འདུག   དེ་རྗེས་འབྲས་བུ་བཟང་པོ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད།

 1. བོད་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་ཇུས་ངེས་པར་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་གི་རེད། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་འོག་ལ་སྡད་ནས་བཙན་འབྱོལ་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚང་མས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་གཞི་བཟུང་དུ་འགྱུར་བ་དགོས་ཞེས་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་ཀྱི་རེད།
 2. ༧གོང་ས་མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་ཐུགས་འཕྲད་ཀྱི་ཆོག་ཆན་ཡོད་པ་བཞིན།ཁོང་དུས་རབས་དང་བསྟུན་པའི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཡིན་པས།འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་གཏོང་དགོས་ཚུལ་ངེས་པར་དུ་མཁྱེན་གྱི་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་འདིས་རྗེས་ཏན་ཏན་བོད་ནང་བསྐྱོད་གནང་གི་རེད།དེ་རྗེས་༧གོང་མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་ལས་གཞན་གང་ཡང་མིན་འདུག
 3. རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་སྲུང་གི་རྐྱེན་གྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་ཆོག་ཆན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། རྗེས་ལ་ཆ་ཚང་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཆོག་པ་ཆགས་སྲིད་ཀྱི་རེད།
 4. བོད་ནང་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡི་རེད། མི་རབས་གོང་མ་མང་པོ་གྲོང་ཚར་ཀྱང་དེ་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་དགུང་ལོ་དང་གཅིག་པ་གང་ཞིག་ས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་བར་༧གོང་ས་མཆོག་མ་མཇལ་བ་ཡིན་ཙང་ད་དངོས་གནས་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡི་རེད།
 5. ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་འགྲིམ་འགྲུལ་ལག་འཁྱེར་དང་བཅས་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཞུས་བཞིན་ཡོད་པས། ཁོང་རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་མ་བཞེས་པར་རྒྱ་གར་གྱི་སྐུ་མགྲོན་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་བྱས་ནས་སྡད་ཡོད། ༧གོང་ས་མཆོག་ལ་གཅིག་བྱེད་ན་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྐྱར་དུ་བསྐྱོད་ཅིང་བཞུགས་པའི་ཐུགས་རེའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་གྱི་ལག་འཁྱེར་དུས་ནམ་ཡང་མ་ལེན་པ་ཡིན་སྲིད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ཁོང་བོད་པའི་མི་སེར་ཆགས་སྡད་ཡོད་རེད།
 6. ༧གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་ཁོང་སོ་སོའི་འཚར་ལོངས་བྱེད་སའི་ས་ཆ་དང་། སོ་སོའི་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་བྱེད་ས། སོ་སོའི་ཕོ་བྲང་། གཅིག་བྱས་ན་སོ་སོའི་སྤུན་ཉེ་དང་བརྩེ་བའི་བོད་མཐོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དགའ་སྤྲོ་ཚད་མེད་སྐྱེས་ཀྱི་རེད། གང་ལྟར་སོ་སོའི་ཕ་ཡུལ་ལ་བསྐྱར་ལོག་ཆོག་དུས་དགའ་ཡི་མ་རེད་པས།
 7. གཅིག་བྱས་ན་རྒྱ་གར་ན་བཞུགས་ཡོད་པའི་བོད་མི་ ༡༥༠,༠༠༠ གཅིག་འབུམ་ལྔ་ཁྲིའང་གཞུང་སྲོལ་དམ་འཛིན་མེད་པའི་སྒོ་ནས་བོད་དུ་ལོག་ཆོག་གི་རེད། གལ་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གཏན་འཇགས་བཞུགས་པ་ཡིན་ན་བོད་མི་རྣམས་ཀྱང་ཡུལ་སྤོ་ཐུབ།
 8. ༧གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མི་རྣམས་སྐུ་མགྲོན་ནང་ལྟར་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་ནས་ལོ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དེ་ནི་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལ་ཕྲན་བུའི་རྐང་པ་ལ་གནོད་པ་ལྟར་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་༧གོང་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་འབྲེལ་བ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡང་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་སྲིད། གཅིག་བྱས་ན་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སེལ་ཐུབ།
 9. ༧གོང་ས་མཆོག་ནི་ད་ལྟ་དགུང་ལོ་༨༢ ཕེབས་ཚར་པ་ཡིན་ཅིང་། འདུས་བྱས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འཛིན་པའི་གང་ཟག་ང་ཚོ་ལྟ་བུ་ལ་ལོ་༨༢ དེ་མཐའ་མཇུག་ལྟར་རེད། ཁོང་ནི་བོད་ནང་ལོག་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་དུས་རིང་པོ་བཞུགས་ཡོད། ད་ལྟ་བོད་དུ་ཕེབས་འདོད་དང་ལོག་འདོད་ནི་ཁོང་རང་རང་གི་སྨོན་འདུན་ཡིན། ཁོང་གིས་འདི་དུས་རྟག་ཏུ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁོང་གིས་སོ་སོའི་མི་ཚེ་དེ་གཞན་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་བསྔོ་ཚར་བ་ཡིན་པས་ཁོང་གི་སྨོན་འདུན་དེ་འགྲུབ་ཐུབ་ན་ཡིད་དུ་འོང་། ཁོང་གིས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་སྐྱོན་ཡོད། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་བརྩེ་བའི་སྨོན་འདུན་དེ་ཉིད་འགྲུབ་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས།
 10. ༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་བོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་སུ་རབ་བཏགས་ཀྱི་གཏམ་བདེན་པ་དང་རྫུན་མ་དེ་དག་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་ཡི་རེད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཁ་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཞེས་པ་དང་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་བར་ཁོང་ཚོའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཕོགས་ལེན་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་ནི་ངས་ནམ་ཡང་ཁས་ལེན་མི་ཐུབ། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་དགག་ཆ་རྒོལ་འཛིང་དེ་དག་ལམ་སང་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། ༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་པའི་གྲ་སྒྲིག་གནང་སྐབས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་གཏད་དུ་གཏམ་ཚོ་པོ་དེ་དག་སྨད་པར་མཚམས་འཇོག་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་དང་མཐའ་མར་བོད་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པའི་ལམ་འཇམ་པོ་བཟོ་དགོས། ༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་རྗེས་སུ་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གང་ལེགས་པོ་ཡོང་སྐོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྩོལ་སྒྲུབ་གནང་གི་ཡོད་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་མེད།

༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་དེར་ཁེ་ཕན་མང་པོ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་འདི་ཉུང་ཉུང་ཙམ་ཡིན། འདིར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་བོད་མི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན་ང་ལྟ་བུ་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་དགའ་མཐུན་བྱེད་མཁན་རེད་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པས་འདི་བདེན་པ་མིན། བདག་གིས་དུས་ནམ་ཡང་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མི་གུས་པ་མེད། དེར་བདག་གིས་ཁོང་ལ་ཤིན་ཏུ་གུས་ཞབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མི་གཞན་དང་གཞུང་གཞན་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་ལ་གནོད་དུ་རུང་བའི་བྱ་བ་དུས་ནམ་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད། བོད་པའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ཉམས་ལེན་དང་འདིའི་བསྟེན་གསོལ་བའི་ཁ་གཏད་དུ་དབྱེ་འབྱེད་གནང་བ་དེ་དག་ལ་ང་མོས་མཐུན་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་ཁོང་ཚོའི་ཆོས་ཉམས་ལེན་ལ་རྟེན་ནས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་དུས། འདིའི་ཕྱི་ལོག་གི་ཚོན་མདོག་དང་། ཕོ་མོའི་རྟགས་ཐོག་ལ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད། འདི་ཡག་པོ་མིན།

དུས་རབས་ ༢༡ པའི་ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་སུ་ཞིག་གིས་གཞན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་མི་ཆོག གལ་ཏེ་གང་ཟག་དེ་ཆོས་ལུགས་ཡང་དག་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ཡང་ན་ཆོས་ལུགས་ལོག་པ་གང་ལ་ཞུགས་ཡོད་ནའང་འདི་ཁོང་རང་གི་རང་དབང་རེད་མ་གཏོགས་དབུ་ཁྲིད་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་རེད། ཡང་ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱིས་གང་ཟག་གཞན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཐོག་ལ་བསླབ་བྱ་དེ་འདྲ་གནང་བ་ནི་ཡག་པོ་མི་མཐོང་། དེ་འདྲ་བྱེད་དུས་ཁོང་ཚོར་མཐོང་ཆུང་བཟོ་བ་དང་། མི་བཟོད་པ་བཟོ་བ་དང་། དམངས་གཙོ་དང་འགལ་བ་དང་ཁོང་ཚོ་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་པ་ཆག་པ། ༧གོང་ས་མཆོག་ལྟ་བུ་ནུས་སྟོབས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་གྱི་ཁ་གཏད་དུ་གནང་བའི་བསླབ་བྱ་དེ་ལ་རྟེན་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་འབྲང་པ་རྣམས་ཀྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་ཐུགས་སྤྲོ་པོ་ཡོང་བར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བ་རྣམས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ནས་འབུད་པ་དང་ཁ་འབྲལ་གཏོང་བ་དང་དམའ་འབེབས་སོགས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད།

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆོས་ལུགས་གང་ལ་བཞུགས་ནའང་ཆོས་དད་རང་དབང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བདག་གི་གྲོགས་པོ་དང་སྤུན་ཉེ་རྣམས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ན་ཡོད་པས་ཁོང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རེད། བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གཞུང་གི་ངོས་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་གནད་དོན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། གལ་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་རྗེས་རྒྱ་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་དང་ལྷན་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ཚོས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞི་བདེ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་ཁ་གཏད་དུ་མ་གསུངས་རོགས་ཞེས་བཀའ་སློབ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཞེས་བདག་གིས་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད། དེ་ལྟར་ལོ་ ༤༠༠ སྔོན་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་ཉམས་ལེན་རྙིང་པ་དེ་ཉིད་ལ་བསྐུལ་སློང་བྱེད་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཁོངས་གཏོགས་ནས་འབུད་པ། ཁ་འབྲལ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ལས་བྲལ་ཐུབ། རྒྱ་གཞུང་གིས་ལོ་ ༤༠༠ སྔོན་གྱི་ལྷ་སར་ཡོད་པའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་རྟེན་ཁང་སྤྲོ་བདེ་ཁང་གསར་དེ་བསྐྱར་གསོ་བྱས་ཡོད། ༧གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྟེན་ཁང་དེ་བཟོས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་བསྔོ་བ་ཡིན་པ་དེ་ལེགས་པོ་མཁྱེན་དགོས།

འདི་ནི་ཞེ་དྲགས་ཀྱི་མཛད་རིམ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་དང་བདག་གི་སེམས་གཏིང་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་དང་མཐའ་མར་བོད་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པར་ཤོག་ཞེས་རེ་སྨོན་ཡོད། ཁོང་ཞེ་དྲགས་ཀྱི་ཐུགས་སྐྱིད་པོ་ཡོད་པ་བདག་གི་ཤེས། དེར་ང་རང་ཡང་ཁོང་གི་ཆེད་དུ་དགའ་བ་སྒོམ་གྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ཞུགས་ཡོད་པའི་བོད་མི་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ད་ནས་བཟུང་སྐྱོན་བརྗོད་མ་བྱེད་ཡ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་སྨོན་སྒྲུབ་པར་ང་ཚོ་ཚང་མས་གང་ཐུབ་ཐུབ་བྱེད་དགོས། བདག་གིས་དྲྭ་རྒྱ་སོགས་ལའང་ང་ཚོ་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་གལ་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་སྨོན་སྒྲུབ་དགོས་ན་རྒྱ་གཞུང་ལ་དམའ་འབེབས་ཀྱི་མིང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཡ་དང་ཚིག་སྡུག་ཅག་བདེ་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་རེད་ཞེས་མང་པོ་ཞུས་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཞི་བར་གནས་དགོས་པ་དང་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་དང་བོད་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པར་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚང་བ་བྱེད་དགོས། ༧གོང་ས་མཆོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོང་བའི་རེ་སྨོན་ཡོད།

གུས་པས།
ཚེམས་སྤྲུལ་སྐུས།


བརྒྱུད་ལམ་ཁྱབ་ཚད།

Source: http://www.tribuneindia.com/news/nation/dalai-lama-headed-to-china-on-pvt-visit/513541.html. Click on image to enlarge.

པར་རིས་ཆེར་གཏོང་ན་འདིར་ནོན་ཞིག ། འབྱུང་ཁུངས། http://www.tribuneindia.com/news/nation/dalai-lama-headed-to-china-on-pvt-visit/513541.html

Source: https://thewire.in/201726/dalai-lama-india-china-tibet/. Click on image to enlarge.

པར་རིས་ཆེར་གཏོང་ན་འདིར་ནོན་ཞིག ། འབྱུང་ཁུངས། https://thewire.in/201726/dalai-lama-india-china-tibet/

Source: http://www.tibetanjournal.com/index.php/2017/12/05/dalai-lamas-envoy-samdhong-rinpoche-visited-china/. Click on image to enlarge.

པར་རིས་ཆེར་གཏོང་ན་འདིར་ནོན་ཞིག ། འབྱུང་ཁུངས། http://www.tibetanjournal.com/index.php/2017/12/05/dalai-lamas-envoy-samdhong-rinpoche-visited-china/

 

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ཟླ་༡༢ཚེས་༡༦ཉིན་གྱི་ཁ་སྐོང་།

Phayul.com  ཞེས་པ་འདི་ནི་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་པའི་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིགས་འཛུགས་ཀྱི་གསར་ཁང་ཞིག་རེད། འདིས་དབྱིན་ཇི་ཤེས་མཁན་བོད་པ་དང་དེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སྡོད་མཁན་བོད་མི་ཚོ་གང་རུང་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་ཚོར་༧གོང་ས་མཆོག་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྱུར་གྱི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན་ཞིག་རེད། ཕྱོགས་རིས་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་བཀྲམ་གྱི་ཡོད་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་གསར་ཁང་གཞན་ནང་བཞིན་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྩོམ་བྲིས་བྱེད་ནས་མི་སྒེར་པ་ཞིག་གི་སྐྱོན་ཆ་དང་། དེ་ཙམ་མ་ཟད་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིགས་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་ལྷོང་མེད་པའི་སྐྱོན་ཆ་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལ་མ་དགའ་བའི་གནས་ཚུལ་བཀྲམ་ན་སྒོ་རྒྱག་གི་རེད།

 1. ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཉིན་The Wire ཞེས་པ་གསཪ་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་གོང་མ་ Stobdan ལགས་ཀྱི་རྩོམ་བྲིས་བྱས་པ་འདི་ནས་ཁུངས་འདྲེན་བྱས་པ་དེ་ལ། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་ Kunming རྒྱ་ནག་དུ་You Quan ཞེས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་པའི་འཆར་གཞི་བཀོད་ཡོད་འདུག
 2. བོད་མི་སུ་ཞིག་བོད་ལ་འགྲོ་མི་ཆོག་པ་དང་། གལ་སྲིད་འགྲོ་དགོས་ནའང་ཆོག་མཆན་དང་གོང་རིམ་གྱི་མོས་མཐུན་མང་པོ་ཞིག་བྱས་རྗེས་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  དེ་ཡང་ཁོ་ཚོ་ལ་དམའ་འབེབས་ཀྱི་མིང་ངན་འབོད་ཅིང་། དེ་ཚོ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་རྒྱབ་འགལ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་རྒྱ་གཞུང་དང་འབྲེལ་ནས་ལྐོག་ངན་གྱི་ནག་ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་རེད།  དེ་ལའང་གལ་སྲིད་རྒྱ་ནག་ནང་སོ་སོའི་ཉེ་འབྲེལ་དང་གྲོགས་པོ་ཡོད་ཅིང་དེ་ཚོ་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་པ་འཇུས་ན། ཁྱོད་རང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཅིང་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་ཕོབས་ཀྱི་རེད། བོད་གཞུང་དང་དེའི་ལས་བྱེད་རྣམས་རྒྱ་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྐོར་སུ་ཞིག་ལའང་དངོས་སུ་མ་བཤད་ཅེས་སྐོར་བ་རྒྱག་ནས་བཤད་མཁས་པ་ཡོད་པ་དང་།  དེ་ནས་ནག་ཉེས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཡོང་དུས་ནག་ཉེས་དེ་ལས་རང་ཉིད་གཡོལ་ཐབས་བྱས་ཀྱི་ཡོད།  འདི་ཚོ་བོད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཚོས་མི་མང་ལ་འཇིགས་སྣང་སྐུལ་ནས་ཅིག་སྒྲིལ་ཏུ་བཞག་སྟངས་ཙམ་ཡིན། གལ་སྲིད་བོད་མི་ཚོས་བོད་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་ངོས་ལེན་མ་བྱས་ན། དེ་ཚོ་ལ་རང་བཞིན་གྱི་རྒྱ་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ཡིན་པ་གང་ཞིག་རྒྱལ་ཚོང་པའི་ནག་ཉེས་སུ་འཛུགས་པས། ཁོ་ཚོ་ལ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་ནས། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ནས་བཙན་འབུད་གཏོང་བ་སོགས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་དགོས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཞིག་ཚང་ངོ་། །དེ་ཚོས་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི་དེ་ཚོའི་བསམ་འཆར་དང་སྒྲིགས་ཁྲིམས་ངོས་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན། འདི་ཚོ་ཚང་མ་རྡ་ས་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གིས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གང་འདྲ་བྱས་པའི་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་ང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆ་བཞག་ན། ང་རང་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱས་ནས་ས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༢ ལོ་ནས་བསྟེན་གསོལ་བྱས་ཡིན། ང་རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཡིན་དུས་དབྱེ་འབྱེད་འགོ་བཙུག་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ཏུ་བརྒྱུད་བསྐུལ་བྱས། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་ཁ་དང་ཁ་སྤུ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་དགོས་ཞེས་ཟེར་ནས་ཞབས་འདྲེན་ཞུས་པའི་གཏམ་ངན་བཤད་ཡོད་རེད། འདི་བོད་པའི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་རེད། ཁ་སྤུ་དེ་ཁ་འགྲམ་ལ་ཡོད་དུས་ཁའི་ཆ་ཤས་གཅིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་རེད། ཁ་སྤུ་མེད་དུས་ལོགས་སུ་དབྱེ་དགོས་ཞེས་ཟེར་ནས། ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ནས་བཙན་འབུད་གཏོང་དགོས་ཚུལ་བསྐོར་ནས་བཤད། ཆོས་ལུགས་གཞི་བཟུང་བྱས་ན་འདི་ཚོ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་དབྱེ་འབྱེད་དང་། མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་ཡིན་ལ། དོན་གནད་རྟག་རྟག་འཕྲད་འདུག ། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་ལ་བསྐྱོད་འདུག ། རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་དུས་ཁྱད་པར་མེད་ནའང་ཁོང་བསྐྱོད་འདུག ། ཁོང་ལ་འགྲོ་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཇི་ལྟར་རག་པ་ཡིན་ནམ། “The Wire”དང”Tibetan Journal” “Phayul” “The Tribune”ཞེས་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཡོངས་ཀྱིས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་ཅེས་ཆེད་བསྒྲགས་སྤེལ་འདུག ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་གཙོ་བོ་བློ་བཟང་སེང་གེས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་དུས་དུས་ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་བྱེད་མི་འདུག ། ཁོང་གིས་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོད་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེ་གཞུང་འབྲེལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་པ་དང་དུས་ཚོད་དེ་ག་རང་སྒེར་གྱི་ཐུགས་འཕྲད་ཡིན་ཞེས་བརྗོད། གལ་སྲིད་ཁྱོད་ཀྱིས་གཞུང་འབྲེལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་ན་སྒེར་དོན་ཟེར་བ་གང་ཡིན་ནམ། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་པ་དང་དེ་ངོས་ལེན་བྱས་པ་ནི་དོགས་འདྲོག་ཅན་རེད། ཁོང་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྐྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མ་གསལ་པར་དམིགས་ཡུལ་བཀོད་པ་ནི་༧གོང་ས་མཆོག་ཡང་ན་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་མ་གཏོགས་འགྲོ་ས་མེད་དོ།། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་སྐད་ཆ་གང་བཤད་ཀྱང་གསལ་པོར་མ་བཤད་ནས་སྦས་གསང་བྱེད་པ་ནི་དེ་ཚོ་འགྲོ་སྟངས་ཞིག་རེད། ད་དུང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས། ཁོང་ཚོའི་གཞུང་སྐྱོབ་སྟངས་དེ་ཞེས་དྲགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་མེད་པ་དང་དེ་ཚོའི་ཐབས་ཤེས་ལ་ཡིད་ཆེད་བྱེད་པར་སེམས་འགུལ་ཡང་ཐེབས་ཀྱི་མི་འདུག ། གཞན་ཡང་། གལ་སྲིད་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་སྟབས་ལས་སླ་པོར་རྒྱ་ནག་ལ་འགྲོ་ཐུབས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ནས་བློ་བཟང་སེང་གེ་དང་། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གཞན་སོགས་ཡང་རྒྱ་ནག་ཡང་ན་བོད་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟ་བུ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ནག་ཇི་ཙམ་གྱི་གཏོང་འཕོད་ཅན་ཡིན་པ་སྟོན་གྱི་འདུག   འོ་ན་ང་ཚོ་ལྟ་བུ་མི་དཀྱུས་མ་རྒྱ་ནག་ལ་འགྲོ་དགོས་འབྱུང་ན་ཚད་བཀག་གང་ཡོད་དམ།དོན་རྐྱེན་གང་ཡིན་ཡང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་བྱེད་ནས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཚར་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ལ་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་པ་དེ་གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་ཞིག་རེད། འོ་ན་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་ནག་དང་དེའི་གཞུང་འབྲེལ་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱས་རྗེས་བོད་ནང་དབུ་མའི་ལམ་དང་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་སྐོར་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡིན་ནམ། ༧གོང་ས་མཆོག་དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ནས་གང་བྱེད་ཀྱང་མཐའ་དོན་འདི་བོད་རྩ་དོན་དང་ཁོང་གི་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་སྐོར་རེད། མཐར་བོད་དང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བསྐྱར་འབྲེལ་ཆགས་ཀྱི་རེད།ཕྱི་ལོ ༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ Tibet.net ཞེས་པ་གསར་ཁང་ལྟར་བློ་བཟང་སེང་གེས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་ཅིང་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་མ་རེད་ཅེས་བརྗོད་འདུག   ༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་མེད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་གསལ་པོར་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། “The Tribune”ཞེས་པའི་གསར་ཁང་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པའི་Ajay Banerjee ཁོང་གི་རྩོམ་བྲིས་བཟོ་བཅོས་རྒྱ་འདུག   ཉེ་འཆར་བོད་གཞུང་གི་གཙོ་འཛིན་གོང་མ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་འདུག་ཞེས་བརྗོད། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་ “The Tribune”གསར་ཁང་ལ་གཏན་གཏན་ཁོ་ཚོའི་རྩོམ་བྲིས་ཀྱི་མིང་བྱང་ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཚོ་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཀོད་འདུག   ཞེས་པ་དེ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་བཅུག་འདུག ། མིང་བྱང་བཟོ་བཅོས་ག་ཚོད་རྒྱག་ནའང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་༧གོང་ས་མཆོག་སྒེར་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་པ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ཡིན་པ་མཁྱེན་གསལ་རེད། ཐུག་འཕྲད་དེ་སྒེར་དོན་ཡིན་ན་འདྲ་གཞུང་འབྲེལ་ཡིན་ན་འདྲ་བོད་རྩ་དོན་དང་༧གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་བསྐྱར་ལོག་གནང་རྒྱུའི་སྐོར་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ང་ཚོས་“The Wire”དང་“Phayul”,“Tibetan Journal”“The Tribune”བཅས་གསར་ཁང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གང་བཤད་དེ་གཞི་བཟུང་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་འབད་གསང་བྱེད་ཅིང་། མི་མང་ལ་བྱེད་སྟངས་མ་ཤེས་པའི་རྐྱེན་གྱི་ནོར་སྐྱོན་མེད་དོག་བྱེད་སྡད་ཡོད། བོད་མི་མང་ཚོ་འདི་ལྟ་བུ་གཞུང་གིས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བར་མཐའ་མ་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་སྐོར་གྲོས་མོལ་བྱས་པའི་ང་ཚོ་ལ་ད་དུང་རེ་བ་འདི་འདྲ་ཡོད། གྲོས་མོལ་དེ་མུ་འཐུད་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཅེས་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ལས་གན་ཐོག་མ་ནི་བོད་མི་མང་ཚོའི་དོན་དུ་བོད་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་དང་དེ་ལ་ཕལ་ཆེར་༧གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་དོན་དབུ་མའི་ལམ་འོག་འགྲོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་མེད། ༧གོང་ས་མཆོག་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཁོང་ལོ་ན་རྒས་ཚར་བ་དང་མགྱོག་པོ་བོད་ཡུལ་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་སྐྱོད་འདོད་ཡོད་ཅེས་གསུངས།

 

བརྒྱུད་ལམ་ཁྱབ་ཚད།

Source: http://www.tribuneindia.com/news/nation/dalai-lama-headed-to-china-on-pvt-visit/513541.html. Click on image to enlarge.

པར་རིས་ཆེར་གཏོང་ན་འདིར་ནོན་ཞིག ། འབྱུང་ཁུངས། http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=39926

CTA's official Facebook Page, Tibet.net clarified about the change of article title on "The Tribune". Click on image to enlarge.

ཌ་ཏྲི་བུན་ནང་གི་རྩོམ་བྲིས་འགོ་བརྗོད་དེ་འགྱུར་བ་གཏང་བའི་སྐོར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕེ་ས་བུཀ་པེཇ་བརྒྱུད་ནས་ Tibet.net ཡིས་གསལ་བཤད་གནོང་། པར་རིས་ཆེར་གཏོང་ན་འདིར་ནོན་ཞིག །

Source: http://www.tribuneindia.com/news/nation/dalai-lama-headed-to-china-on-pvt-visit/513541.html. Click on image to enlarge.

Tibet.net ཞེས་པ་དེས་ The Tribune ཞེས་པ་གསར་ཁང་ནས་སྤེལ་བའི་རྩོམ་བྲིས་དེའི་འགོ་བརྗོད་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གཙོ་འཛིན་གོང་མས་ཉེ་འཆར་རྒྱ་ནག་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་ཞེས་པར་བརྗེ་པོ་རྒྱག་པར་ད་དུང་རྩོམ་བྲིས་དེའི་འགོ་བརྗོད་དེ་ཡང་བརྗེ་པོ་རྒྱག་འདུག   དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་གྲོས་མོལ་བྱེད་པར་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་པ་འདུག་ཞེས་ནས་རྩོམ་བྲིས་དེའི་འགོ་བརྗོད་དེ་འདྲ་བྲིས་མི་འདུག   པར་རིས་ཆེར་གཏོང་ན་འདིར་ནོན་ཞིག ། འབྱུང་ཁུངས། http://www.tribuneindia.com/news/nation/dalai-lama-headed-to-china-on-pvt-visit/513541.html

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གྱི་ཁ་སྐོང་།

ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་རྒྱ་ནག་དུ་ཕེབས་མེད་ཞེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ཡང་། སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་གང་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ་དང་འགལ། གནད་དོན་འདིར་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་འཐེབ་ཡོད། གནས་ཚུལ་འདི་ཉིད་ནི་ཞེ་དྲགས་ཀྱི་ཁྱད་མཚར་པོ་དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་མཐོང་གིན་འདུག   ང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀ་༧གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བློས་འཁེལ་བའི་སྲིད་དོན་པ་རྣམ་གཉིས་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་སོ་སོའི་ལས་འགུལ་དང་ཆབ་སྲིད་ཐོག་གི་བྱེད་སྟངས་ལ་ཁོང་རང་གཉིས་ཀྱི་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་ཞེས་ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་སྲིད། གང་ལྟར་ཡང་གནད་དོན་འདི་དེ་འདྲ་མིན།

ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དང་བློ་བཟང་སེང་གེ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་མི་མང་ལ་རེ་བ་རྫུན་མ་དང་རེ་བ་སྟོང་པ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ནས་རེ་བ་དེ་ཉིད་འགྲུབ་རྒྱུ་མེད་པ་མ་ཟད་གནས་ཚུལ་སྐྱོ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། འདིའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཕུག་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་གུས་ཞབས་མེད་པ་སྟོན་ཅིང་བོད་མི་རྣམས་དོན་དངོས་གང་ཡིན་མིན་སྐོར་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་དང་མི་ཕེབས། གལ་ཏེ་ཁོང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་དུས་ཡུན་རིང་པོ་རྗེས་སུ་རེ་བ་ཞིག་སྐྱེས་ནས་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོང་ཐུབ། བློ་བཟང་སེང་གེ་ལགས་ཀྱིས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་རྗེས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་ཀྱི་མེད་པ་མངོན། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་རྟོན་སྐུ་ཚབ་གཉིས་སོ་སོའི་བརྡ་ལན་འབྲེལ་མཐུད་མེད་པ་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ།

ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་དགག་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་དེ་ནི་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་མིན། བཙན་བྱོལ་ནང་སྡོད་ནས་ལོ་༦༠ཕྱིན་ཚར་པ་ཡིན་ཡང་བོད་མི་རྣམས་དུས་རྟག་པར་བོད་ལ་ལོག་ཐུབ་པའི་རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། དོན་གནད་ཆེན་པོ་འདི་འདྲའི་ཐོག་ལ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་དགག་པ་རྒྱག་པའི་གནད་དོན་ནི་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན། བབས་མི་ཆགས་པ་དབུ་ཁྲིད་གཉིས་ཀྱིས་བརྡ་ལན་གནད་དགག་ཆེ་བའི་སྐོར་རླུང་འཕྲིན་ཁག་ལ་དངོས་སུ་ཁ་རྩོད་རྒྱག་གི་ཡོད་རེད། དངོས་འབྲེལ་བྱས་ན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དང་བློ་བཟང་སེང་གེ་རྣམས་གཉིས་ཀྱིས་བོད་མི་ཡོངས་མཐུན་སྒྲིལ་བྱེད་པར་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་འགུལ་དང་མ་འོངས་པའི་རེ་བ་དང་ཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པའི་ཚབ་ཏུ་ཁོང་ཚོས་སོ་སོའི་ཁྱད་པར་མི་བྱེད་ཏེ་བོད་མིའི་བདེ་སྐྱིད་ཆེད་དུ་འཐབ་བྱུས་བྱེད་དགོས་པ་དང་ཉིན་གཅིག་༧གོང་ས་མཆོག་དང་ཁོང་གི་མི་མང་རྣམས་བོད་ལ་ལོག་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་བཟོ་དགོས།

དོན་དངོས་འབྲེལ་འདི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་རྒྱ་ནག་འགྲོ་ཡིན་པ་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་གོང་དུ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་རླུང་འཕྲིན་ཁག་ལ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཕེབས་པ་ཡིན་པ་དང་ཁོང་སྒེར་གྱི་འཁོར་ཞག་ལ་ཕེབས་རེད་འདི་མི་མང་གི་ཞེ་དྲགས་ཤེས་མི་དགོས་གསུངས། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་ཡོད་ན་འདྲ་མེད་ན་འདྲ་འདིར་རྙོག་དྲ་དེ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་གང་རུང་གིས་བོད་མི་མང་ལ་སྐད་ཆ་བདེན་པ་གསུང་གི་ཡོད་མ་རེད། གལ་ཏེ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བདེན་པ་གསུངས་བཞིན་ཡོད་ཅིང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཕེབས་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཕེབས་མེད་ཞེས་ངོས་ལེན་མི་བྱས་པ་དེར་ཁོང་རྫུན་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། གལ་ཏེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་ཕེབས་མེད་ཞེས་སྐད་ཆ་བདེན་པ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་བློ་བཟང་སེང་གེས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཕེབས་པ་རེད་ཞེས་རྫུན་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་རེད།

ད་གལ་ཏེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་གནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ཕ་གེར་གང་འདྲ་ལེབས་པ་ཡིན་ན། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་གནང་མཁན་ཡིན་པ་ཚང་མའི་མཁྱེན་གསལ་རེད། དེར་ཁོང་གང་འདྲ་འཛུལ་ཞུགས་མཐོང་མཆན་ཐོབ་པ་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་ཁོང་སྒེར་གྱི་འཁོར་ཞག་ལ་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་སོ་སོ་ཁ་གཏད་དུ་འཛེམ་ཟོན་མེད་པར་ཤོད་མཁན་གང་ཟག་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོང་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ནམ་འཛིན། རྒྱ་ནག་ཏུ་སུ་ཡོང་ཆོག་མི་ཆོག་ཐོག་དང་ས་མཚམས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་ནས་སོ་སོའི་མི་མང་འགྱུར་ལྡོག་བཏང་ཐུབ་མཁན་ལ་ནང་དུ་ཡོང་མི་ཆོག་བཟོ། དྲང་དོན་ལྟར་བཤད་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་དེ་འདྲ་ཐོག་ལ་སེམས་འཁུར་ཆེན་པོ་གནང་། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀྱང་དེ་འདྲ་གནང་། དེར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་མིང་མཐོ་བོ་ཡོད་མཁན་དང་རྒྱ་གཞུང་ཁ་གཏད་དུ་གཏམ་ཚོ་པོ་སྨྲ་ཡོད་པའི་ཁུངས་དང་ལྡན་མཁན་ཞིག་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་གང་འདྲ་ལས་སླ་པོ་ཐོག་ནས་ནང་དུ་འཛུལ་ཆོག་གམ། ཚབ་སྲིད་ལ་མི་འཚུད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་དང་ནང་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱང་མི་སྐྱའི་གོས་ལོག་གྱོན་ནའང་བེ་ཇིང་དང་ས་ཆ་གཞན་ནང་ཕེབས་མི་ཆོག་པའི་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་རེད།

དེར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཀྱི་གོ་གནས་མཐོ་བོ་དང་ཆབ་སྲིད་གོ་གནས་མཐོ་བོ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པར་ལས་སྣེ་གཙོ་བོའི་མོས་མཐུན་མེད་པ དང་གནས་བཤད་ཡིག་ཆ། དེ་བཞིན་ཕེབས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དངོས་ཡོད་དེ་མེད་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་མི་ཐུབ་པ་ཁོང་ཚོས་བཟོ་ཐུབ། དེའི་ཕྱིར་ཁོང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པ་ཡིན་དུས་ཡང་ན་ཁོང་རྒྱ་ནག་དབུ་ཁྲིད་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་པ་དང་ཡང་ན་འགྲུལ་བཞུད་དེ་གཞུང་གི་དོན་དག་ཆེད་དུ་ཡིན་པས་ཁོང་ལ་ཡོང་ཆོག་པའི་དག་མཆན་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་པ་ཡིན་སྲིད། མཐོང་སྣང་ལ་དོན་གཉིས་པ་དེ་ཡིན་སྲིད་གང་ཡིན་ཟེར་ན་གྲྭ་པ་དགུང་ལོ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཁོང་ལྟ་བུ་སྒེར་གྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ནས་སོ་སོའི་ནང་མི་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཏེ་གཞན་གང་ཡང་མི་གནང་སྲིད་དམ། གལ་ཏེ་འདི་ཁོང་གི་སྒེར་གྱི་འཁོར་ཞག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཁ་གཏད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ལང་མཁན་ཆབ་སྲིད་པ་ཞིག་ལ་གང་འདྲ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཐུབ།

མགོ་རྙོག་འདི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་གཅིག་གསལ་པོ་ཞེ་དྲགས་རེད་འདུག ། དེ་ག་རེད་ཟེར་ན། དབུ་ཁྲིད་གཉིས་བར་གྱི་འཐབ་རྩོད་དེའི་རྩ་བ་དེ་ཁོང་ཚོས་བོད་མི་མང་ལ་ག་རེད་བཤད་ཀྱང་བོད་མི་ཚོས་ཁོང་ཚོ་ཁ་ལ་ཉན་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་རྣམས་གཉིས་ཀྱི་བདེན་པར་འཛིན་གྱི་ཡོད་འདུག །། ཡིན་ན་ཡང་བློ་བཟང་སེང་གེ་དང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་མི་མང་ལ་རྩི་མཐོང་ཆུང་དྲགས་པ་རེད། བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཕེབས་པ་རེད་གསུངས། སྐབས་གཅིག་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་འགྲོ་མེད་གསུངས། མི་སུ་ཞིག་གི་གནད་དོན་འདི་གང་འདྲ་དོ་སྣང་མི་སྤྲད་པ་དང་འདིའི་ཐོག་ལ་དྲི་བ་མི་ཞུས་པ་ཡིན་ནམ། གནད་དོན་འདི་ལྟ་བུ་ཨ་རི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊྭ་རམ་ཁོང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཆོག་ཞེས་ཁོང་གིས་གསུངས་པ་རེད། ཡིན་ཡང་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་རེཀ་ས་ཊེ་ལར་སན་གྱིས་ཊྭ་རམ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཛུལ་ཆོག་གི་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད། དེ་ནས་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རྗེས་སུ་ཚགས་པར་ཞིག་ནང་ཊྭ་རམ་ཁོང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཆོག་འབྲི་ཡོད་པ་དང་གཞན་གཅིག་ནང་ཊེ་ལར་སན་གྱིས་ཊྭ་རམ་རྒྱ་ནག་འཛུལ་མི་ཐུབ་འབྲི་འདུག །། འདིའི་དགོས་མེད་ཀྱི་མགོ་རྙོག་ཆེན་པོ་བཟོས་པ་རེད། དེ་ལྟར་དབུ་ཁྲིད་གཙོ་བོ་རྣམས་གཉིས་སོ་སོའི་འདོད་དོན་ཆེད་དུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་དགག་པ་རྒྱག་པ་ཡིན་ན་གཞུང་ཁོང་རང་གི་མིང་ཞན་དུ་འགྲོའི་ཡོད་པ་དང་དེའི་སོ་སོའི་མི་མང་ལམ་ལོག་པར་འཁྲིད་པ་ལྟ་བུ་མཚོན།།

ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོ་སོའི་བསམ་བློའི་འགྱུར་འགྲོས་གནང་པར་དུས་ཡུན་རིང་སྒུག་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ན་ཞེས་དྲི་བ་ལྷག་ཡོད་རེད། གལ་ཏེ་ཁོང་རྒྱ་ནག་ཕེབས་མེད་པ་ཡིན་ན་གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་གནང་པར་ཁོང་ལ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་སྒུག་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཏག་ཏག་མིན་པ་དེས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་འགུལ་དང་རེ་བ་ལ་ཁྲབ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་དེ་ཉིན་གཅིག་གཉིས་ནང་སྐྱོན་སེལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འཁྱོག་བཤད་འདི་ལྟ་བུ་དལ་ཁྱབ་ཏུ་འགྲོ་སྟེ་གསལ་ཐབས་བྱེད་ཕྱིར་དུས་ཡིན་རིང་པོ་ཕྱིན་པ་གང་ཡིན་ནམ། དེར་དྲི་བ་དེ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་སོ་སོའི་གཏམ་བཤད་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་དེ་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བར་དོ་སྣང་བྱེད་པར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་འགོར་བ་གང་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་དོན་དངོས་ལ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པ་ཡིན་ཅིང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བསྒྲགས་གཏམ་དེ་སྤེལ་དུས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གནད་དོན་དེ་མི་ཤེེས་པ་དང་རྒྱ་ནག་ནས་ཚུར་མ་ལོག་བར་དུ་ཐད་ཀར་བློ་ཁ་འགྱུར་མི་ཐུབ་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་བློ་བཟང་སེང་གེའི་བསྒྲགས་གཏམ་དེའི་ཉིང་ལག་སྐོར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་མི་ཤེས་པ་དང་དེར་ཁོང་གིས་མ་མཐོང་བར་ཁ་ཁག་བཞུགས་པ་ཡིན་ཅིང་ད་དུག་རྒྱ་གཞུང་དང་ཡོད་པའི་འབྲེལ་བ་སྐོར་ཡང་གསལ་སྟོན་མི་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ།

ག་རེད་ཡིན་ཡང་གློ་བུར་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་འདིའི་གང་སྟོན་གྱི་ཡོད་ཟེར་ན་བོད་གཞུང་དེ་ཉིད་འཆར་གཞི་མི་ལྡན་པ་ཞིག་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་ཉུང་སྐྱོན་ཡོད་པ་སྟོན། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་དེ་ཉིད་རྡ་སར་གནས་ཡོད་པ་དང་སྤྱིར་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲགས་ཡང་མེད་པའི་ཁང་པ་དེ་ཉིད་ནང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དང་གནས་ཚུལ་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་པར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་དམ། ཁོང་ཚོ་ད་ལྟ་ཆུང་ཙག་དང་བཙན་བྱོལ་ནང་གནས་ཡོད་པ། ཁོང་ཚོ་མགོ་རྙོག་ཅན་དང་འཇོན་ཐང་མེད་པ་རེད། དེར་གལ་ཏེ་ཁོང་ཚོ་བོད་དུ་ལོག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱིས་གང་འདྲ་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་གང་ཟག་སུ་དང་སུ་ཡིན་ནའང་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ནི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་དེར་འཛིན་སྐྱོང་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཕྱིར་མི་ཡང་མང་པོ་དགོས་རེད།

གལ་ཏེ་ཁོང་ཚོས་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་གཅིག་འབུམ་ལྔ་ཁྲི་ ༡༥༠,༠༠༠ རྣམས་ལ་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ཚོས་གང་འདྲ་མི་ས་ཡ་མང་པོའི་འགན་འཁུར་ཐུབ་བམ། ཡང་ན་ཁོང་ཚོས་མི་མང་དེ་དག་གི་སེམས་འཁུར་ལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱིས་ལག་ལེན་བསྟར་བར་མུ་མཐུད་བྱེད་དམ། གལ་ཏེ་ཁོང་ཚོ་དངོས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རྫོགས་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་འདོད་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ཚོས་ད་ལྟ་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་སྟངས་ཏེ་འགྱུར་བ་གཏོང་སྟེ་མ་འོངས་པའི་ཆེད་དུ་འཆར་གཞི་འདིང་དགོས།

 

བརྒྱུད་ལམ་ཁྱབ་ཚད།

Click on image to enlarge

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧་ཟླ་བ་༡༢་པའི་ཚེས་༡༥་ཉིན། འདིར་ཡང་བསྐྱར།༧རྒྱལ་བ་རིན་པ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཆིབས་བསྐྱོད་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་པའི་གསའ་འགྱུར་དེ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་གསལ་པོ་བྱས་འདུག་ཞེས་ Tibetan Journal ཞེས་པའི་གསར་ཁང་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོའ་གསལ་དོན་དེར། སྤྱིར་སྟངས་བྱས་ན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཆིབས་བསྐྱོད་གནང་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་རེ་འདུག   འོ་ན་ད་ལྟ་རྫུན་བཤད་མཁན་དེ་སུ་ཡིན་ནམ། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མ་ཡིན་ཞིང་ཟམ་གདོང་རིན་པ་ཆེ་རེད་ཟེར་ནས་ཁྱབས་སྤེལ་བྱས་ནས་ Tibetan Journal་ཞེས་པ་གསར་ཁང་དེས་གསར་འགྱུར་རྫུན་མ་སྤེལ་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་ཐུག་འཕྲད་བྱས་མེད་ཟེར་ནས་རྫུམ་བཤད་པ་ཡིན་ནམ། འདི་མགོ་རྙོག་ཅན་རེད། འབྲེལ་ལམ་འདི་འདྲ་སྐྱོ་པོ་དང་མགོ་སྐོར་གཏོང་བའི་སྤྱོད་ལམ་དེས་བོད་པའི་དབུ་ཁྲི་ཚོ་ལ་འཇོན་ཐང་མེད་ཅིང་དུས་ལ་མ་བབས་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་བས་ཡག་པོ་མཐོང་གྱི་མི་འདུག ། པར་རིས་ཆེས་རུ་གཏོང་བར་འདིར་ནོན་ཞིག ། འབྱུང་ཁུངས། ttp://www.tibetanjournal.com/index.php/2017/12/15/report-dalai-lamas-possible-visit-china-mistaken-cta/

Click on image to enlarge

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧་ཟླ་༡༢་པའི་ཚེས་༡༩་ཉིན། The Diplomat ཞེས་པ་གསར་ཁང་དེ་ཆབ་སྲིད། སྤྱི་ཚོགས། རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ Asia-Pasific region ཞེས་པ་ནང་འགོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡོང་གྲགས་ཡིན་ཞིང་། འདིས་ཟམ་གདོང་རིན་པ་ཆེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དུ་ཆིབས་སྐྱོད་གནང་ཡོད་པ་དངོས་ནས་ཡིན་པར་ར་སྤྲོད་ཡོད་པའི་རྩོམ་བྲིས་འགོད། རྩོམ་བྲིས་དེ་ནང་ད་དུང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གི་ཕ་ཡུལ་གྲོང་སྡེ་རྒྱལ་ཐང་དུ་ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་ཡོད་འདུག་ཞེས་ནས་འགོད་འདུག   ད་ལྟ་བདེན་པ་སུས་བཤད་ཡོད་དམ། The Diplomat magazine ཞེས་པ་གསར་ཁང་དེའི་ཡོང་འབབ་བམ་གྱོང་གུན་གྱི་དངུལ་རྩིས་མཐའ་མ་དེ་བདེན་གཏམ་གྱི་གསར་འགོད་ལས་རིགས་ཀྱི་སྐད་གྲགས་ལ་བསྟེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་སྒེར་གྱི་གནད་དོན་གྱི་བདེན་གཏམ་བཤད་འདོད་མེད་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་བ་དེ་ལ་བསྟེན་དགོས་སམ། འབྱུང་ཁུངས། https://thediplomat.com/2017/12/a-secret-visit-and-sino-tibetan-dialogue/

Click on image to enlarge

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤་ ཉིན་ཌ་ཝ་ཡེར་ (The Wire) རླུང་འཕྲིན་བརྒྱུད་ལམ་གྱིས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཕེབས་པའི་གསར་འགྱུར་འགྲེམས་པའི་འདིའི་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རྗེས་སུ་ཁོང་གིས་ཁས་མི་ལེན་པའི་བསྒྲགས་གཏམ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ངོས་ལེན་མ་བྱེད་པར་བདུན་ཕྲག་གཉིས་གོར་པ་གང་ཡིན་ནམ།བསམ་བློ་གོཏང་དང་།ཕ་ཡུལ་ཞེས་པ་གསར་ཁང་དེ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ཚབ་ཏུ་སྐད་ཆ་ཤོད་མཁན་དངོས་དེ་རེད།དེས་བོད་གཞུང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཅན་གྱི་གསར་འགྱུར་ཁོ་ན་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པ་དེ་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པའི་རྩོམ་བྲིས་དེ་ག་རང་ལ་ཕ་ཡུལ་གྱིས་ཡང་བསྐྱར་ཐུག་འཕྲད་དེ་བློ་བཟང་སེང་གེས་ཐག་གཅོད་པ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་བྱས་ཡོད། ད་གང་འདི་ཡིན་ནམ།དེ་ལ་བློ་བཟང་སེང་གེས་རྫུན་བཤད་པ་དང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཆིབས་བསྐྱོད་མ་གནང་བ་ཡིན་ནམ།ཡང་ན་རྒྱ་ནག་ཐུག་འཕྲད་དུ་སྐྱོད་པ་དེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ངོས་ལེན་མ་བྱས་ནས་རྫུན་བཤད་པ་ཡིན་ནམ། པར་རིས་ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདིར་ནོན་ཞིག ། འབྱུང་ཁུངས། http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=39941

Click on image to enlarge

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ འདིར་བོད་པའི་གསར་འགོད་ལས་རིགས་ཀྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་ཉིད་སུའང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་མེད་པ་གསལ་བཤད་གནང་། བོད་པའི་གསར་འགོད་ལས་རིགས་ཀྱང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་གནང་བཞིན་འཆར་གཞི་མི་ལྡན་པ་རེད་འདུག །། འདི་གོང་དུ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཡོད་པ་བློ་བཟང་སེངྒེ་ཡིས་གཙང་ཐག་གཅོད་ཡོད་པ་ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས་ཀྱིས་སྙན་ཐོ་འགོད་ཡོད་པས་ད་ལྟ་མི་ཚང་མས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཕེབས་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས་ཀྱིས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཡོད་པ་བློ་བཟང་སེངྒེ་ཡིས་གཙང་ཐག་གཅོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཏེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁའི་སྐད་ཆ་འགོད་པ་དེ་ནོར་བ་ཡིན་ནམ། བློ་བཟང་སེངྒེ་ཡིས་སོ་སོའི་རང་མཉམ་ག་པར་འགྲོ་ཡོད་མེད་གང་འདྲ་ཧ་མ་གོ་ཡིན་ནམ། ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བློ་འགེལ་ཐུབ་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་མ་ཡིན་ནམ། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ག་བ་ག་དུས་ག་པར་ག་རེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་མི་མང་ལ་མགོ་རྙོག་གང་འདྲ་བཟོ་ཐུབ་བམ། འདིས་ཆབ་སྲིད་གཞུང་དང་དམངས་གཙོའི་གཞུང་རྒན་ཚད་ལོངས་བ་ཞིག་མཐོང་གིན་མིན་འདུག །། པར་ཆེ་རུ་གཏང་བར་གནོན་རོགས། འབྱུང་ཁུངས། http://www.tibetanjournal.com/index.php/2017/12/19/dalai-lama-samdhong-planning-china-visit/

Click on image to enlarge

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢པའི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན། ད་ལྟ་མི་མང་གིས་བློ་སེང་དེས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ་ནག་ཐུགས་ཕྲད་གནང་བ་དེ་བསམ་བཞིན་དུ་རྫུན་བཤད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ནས་འདྲིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་ཐུགས་ཕྲད་ངོས་ལེན་མ་བྱས་ནས་བློ་སེང་གེའི་ཐག་གཅོད་དེ་སྣང་ཆུང་བྱས།ལེན་ཚན་འདི་དབུ་ཁྲིད་གཉིས་ཀྱི་རྩིས་བརྗོད་དེས་མི་མང་ལ་མགོ་བརྡ་གསལ་པོར་སྤྲོད་པར་མི་འཇོན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་རེད། མགོ་རྙོག་འདི་ཚོས་བོད་པའི་དབུ་ཁྲི་གང་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་རླག་པའི་མངོན་དུ་སོང་། པར་རིས་ཆེ་རུ་གཏོང་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག ། བྱུང་ཁུངས། http://www.tibetanjournal.com/index.php/2017/12/20/president-sangay-misinform-samdhong-rinpoche-visited-china/

Click on image to enlarge

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས ༢༠ ཉིན། ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཉེས་འཆར་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་སྒྱུར་འོག་ཏུ་གནས་པར་ཐུགས་འདོད་གནང་ཞིང་བོད་མི་དེ་དག་གིས་དེར་དབུ་མའི་ལམ་དུ་དམིགས་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ད་དུང་བོད་མི་ཚོར་གོང་ཕེལ་དགོས་ཞིང་གོང་ཕེལ་དེ་རྒྱ་ནག་ནས་བྱུང་ཞེས་གསུངས། གང་ལྟར་ལེ་ཚན་འདི་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་ཉམས་དུ་བཞུགས་འདོད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་འོག་ཏུ་གནས་པར་ཐུགས་འདོད་གནང་དུས་བོད་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཉམས་དུ་གནས་པ་ཇི་ལྟར་ཡོང་སྲིད། བོད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་འདྲེས་བརྡ་དང་མགོ་རྙོག་ཅན་གྱི་བརྡ་ལེན་སྐུར་བ་ཡིན་ནམ། གང་ལ་བསྡད་མཁན་བོད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོ་ལ་མི་མང་མགོ་སྐོར་གཏོང་བའི་བསམ་ཕྱོགས་ཡོད་པ་འདྲ་བོ་མཐོང་གི་འདུག ། པར་རིས་ཆེ་རུ་གཏོང་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག ། བྱུང་ཁུངས།http://www.tibetanjournal.com/index.php/2017/12/20/india-always-stood-tibetans-tibet-stay-india/

 


 

ཁ་སྐོང་། ༼སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨/༡/༧༽

བདུན་ཕྲག་གཉིས་པོ་རིང་གི་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་སྙན་སེང་ཐོག་མ་འབྱུང་རྗེས་ཟམ་གདོང་རིན་པ་ཆེས་སོ་སོས་ངོས་ལེན་མ་བྱས་ཀྱང་ད་ལྟ་འགྲེམས་སྤེལ་གཞན་པ་ཞིག་གིས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ་ནག་ཐུག་འཕྲད་དེ་ཐག་གཅོད་ཡོད་པ་རེད། འགྲེམས་སྤེལ་འདི་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ངེས་མེད་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་འབྲེལ་རྒན་པ་ཚོས་ཡང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲི་ཆེ་ཤོས་དེའི་ལས་འགུལ་ལ་ལྟོས་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེ། རྩོམ་བྲིས་འདིས་ཡང་བོད་མི་ཚོ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གོང་ཕེལ་གཏོང་ཞིང་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་རྒྱུད་ཇི་ལྟར་བཞག་ཚུལ་དེ་འབྲེལ་སྦྱོར་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

Click on image to enlarge

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ ཉིན། rediff.com ཞེས་པའི་འདྲ་རྒྱ་ནང་གི་རྩོམ་བྲིས་འདི་ནང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོགས་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཏུ་འབྱུང་སྲིད་པའི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གསལ་འདོན་བྱས་ཡོད་པ་རེད། འབྲེལ་བའི་ངོས་ལེན་ཐོག་མ་དེ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོགས་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་བར་གྲོས་མོལ་བྱུང་ནས་བཟུང་གནས་སྐབས་རིང་འཚམས་འཇོག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་འཕྲད་འདི་དང་དེང་སང་གི་གསར་འགྱུར་གཞན་པ་དེ་ཚོས་རྒྱ་གར་ལ་རྙོག་དྲར་ཚུད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་བཟོ་ཡོད་པ་རེད། པར་རིས་ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདིར་ནོན་ཞིག ། འབྱུང་ཁུངས། http://rediff.com/news/column/tibet-developments-may-put-pressure-on-india/20180107.htm/

 

དེ་མིན་གསར་འགྱུར་གཞན་ཁག །

 

Tags: , , , ,

Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:

If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team

Share this article

14 Responses to རྒྱ་གར་གསར་ཁང་”The Tribune” ཞེས་པ་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པ་ལྟར། ༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཀོད་བཞིན་འདུག །

DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW

Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.

We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party, individual or their beliefs or to contravene any laws.

 1. Pastor Shin Tan on Sep 20, 2018 at 2:19 am

  Be blessed with these rare videos featuring explanation and advice about Dorje Shugden practice by His Holiness Kyabje Zong Rinpoche in his own voice. The teaching was requested by Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the earliest masters who taught Tibetan Buddhism in the West.

  Video 1: H.H. Kyabje Zong Rinpoche Explains Dorje Shugden Initiation and Benefits (With English Subtitles)

  Kyabje Zong Rinpoche was an erudite scholar, ritual master and practitioner of the highest degree from Tibet. At the request of Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the pioneers who taught Tibetan Buddhism in America, Kyabje Zong Rinpoche gives clear explanation and advice about the life-entrustment initiation of Dorje Shugden and how to go about the practice and get the maximum benefits in this video.

  https://www.youtube.com/watch?v=dzFMvlxAqtc&feature=youtu.be

  Video 2: H.H. Kyabje Zong Rinpoche speaks on the History and Lineage of Dorje Shugden (With English Subtitles)

  In this video, an erudite scholar, ritual master and practitioner of the highest degree from Tibet, Kyabje Zong Rinpoche talks about the incarnation lineage of Dorje Shugden and how the practice arose, with examples of Dorje Shugden’s previous lives that reveal his powerful spiritual attainments and contributions. This very rare teaching was given at the request of Kyabje Zong Rinpoche’s student, Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the pioneers who taught Buddhism in the West to many disciples since the 1970s.

  https://www.youtube.com/watch?v=sIzKSJgK618&feature=youtu.be

  For more information: https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/kyabje-zong-rinpoches-advice-on-dorje-shugdens-practice.html

 2. Joy Kam on Sep 15, 2018 at 1:15 am

  Many come to Kechara Forest Retreat in Bentong, Malaysia to make offerings and prayers to the increase form of Dorje Shugden who appears like a prince and rides on a golden horse. Many report having their wishes fulfilled and return many times. Am happy to see this. Tsem Rinpoche

  You can learn more about this form of Dorje Shugden here: https://bit.ly/2wxQyes

  and

  See video of this chapel: https://www.youtube.com/watch?v=kEK35F_O5Hg

  caption

  caption

  caption

  caption

 3. Joy Kam on Sep 9, 2018 at 6:56 pm

  COMPASSION at its best: His Holiness the Dalai Lama explained in Ladakh, 31 July 2018:

  “Usually at the beginning of an empowerment there is a ritual to drive away interferences. But I no longer feel it’s consistent to regard some beings as evil forces. At the start of each day I cultivate altruism, but in the evening we say, ‘May the evil forces be driven away.’ There seems to be a contradiction here that I’m no longer keen to comply with. I’m not highly realized, but I have great confidence in the power of Bodhichitta.”

  Source: https://bit.ly/2wVsqSb

  ———————————————-

  This latest statement by His Holiness the Dalai Lama is excellent. I fully believe in his compassion and I hope he will fully implement it.

  All negative beings take rebirth with negative minds due to deep attachments. The attachments result in negative states of rebirth and angry minds that carry out harmful actions, like spirits or hungry ghosts who can be very bothersome because they are very angry as they died in the state of attachment in their former rebirths.

  Indeed we need to generate compassion towards these beings, especially the formless type, as it would be the best remedy to stop their harm. We can recite mantras with love and bless them with it. While reciting prayers, we can meditate on them being at peace. When we generate compassion towards these harmful interferences of the formless type, many of them will calm down and stop their harm and even go away. Some of them, you can talk to them and subdue their harm and they will stop harming completely if they feel your love. That is how you can help them.

  Many high masters of India and Tibet generated great compassion towards certain ghosts, spirits or interferers and subdued them in this manner and even made them into protectors of regions. I’ve witnessed this with one of my lamas where he subdued a female spirit that crossed over the Himalayas. After making the spirit promise it will not harm others, my lama gave the spirit a drink to seal the promise.

  Since the Dalai Lama has manifested saying Dorje Shugden is negative (although many high lamas disagree), then he can apply this method to Dorje Shugden. He can ‘subdue’ Dorje Shugden by generating tremendous love, prayers and talking nice to Dorje Shugden who will be ‘subdued’. Then people are henceforth ‘free’ to practice Dorje Shugden without more discrimination, segregation and being called degrading names for practicing this protector.

  Give peace a chance. His Holiness the Dalai Lama can generate great love towards Dorje Shugden and all the hundreds of thousands of Dorje Shugden practitioners that love the Dalai Lama and miss him like I do. May His Holiness the Dalai Lama bring peace and heal the rift with Dorje Shugden practitioners.

  May His Holiness live very long and always be healthy,
  Tsem Rinpoche
  https://www.tsemrinpoche.com

  Reading- https://bit.ly/2wWQGUh

 4. Beatrix Ooi on Aug 10, 2018 at 5:45 am

  For the first time available, Dorje Shugden and his entourage of 32 asssistants of his mandala.

  Dorje Shugden is a powerful protector deity who is also an emanation of Manjushri, a wisdom bestowing Buddha. Therefore, he has great ability to help us to progress further on the spiritual path. He does this by helping us to overcome obstacles and problems for the modern individual.

  Due to his enlightened nature, Dorje Shugden is able to manifest 32 deities and within the same abode resides Setrap and Kache Marpo:-

  1. 5 Dorje Shugden families or emanations. They consists of the following:-

  – Dulzin Dorje Shugden, which performs activities to eliminate inner and outer obstacles.
  – Shize, which performs activities to pacify all illnesses and disease.
  – Gyenze, which performs activities to increase all desirable material and spiritual wealth.
  – Wangze, which performs activities to control difficult people and circumstances.
  – Trakze, which performs activities to wrathfully eliminate all insurmountable obstacles and life-threatening situations.

  2. 9 Mothers. They represent protection of the five senses and developing control of the four elements. These are all attributes that signify their ability to assist tantric practitioners with their higher meditations.

  3. 8 Guiding Monks. They represent the Eight Great Bodhisattvas (Avalokitesvara, Manjushri, Vajrapani, Samantabhadra, Maitreya, Kshitigarbha, Akashagarbha, Sarva-nivarana-viskambini) and they bring about the growth of the Dharma, through the Sangha, Dharma practitioners and Dharma establishments.

  4. 10 Youthful & Wrathful Attendants. They represent the ten wrathful attendants to avert inner and outer obstacles. They are beings who are from Mongolia, China, Kashmir, India, Bengali, etc.

  5. Setrap. He is a senior Dharma Protector from India and an emanation of Amitabha Buddha. He had enthroned Dorje Shugden as an authentic Dharma Protector. Therefore, he also resides within the same mandala of Dorje Shugden.

  6. Kache Marpo. He is not an emanation of Dorje Shugden but he is still an enlightened Dharma Protector in his own right. He was originally known as Tsiu Marpo of Samye Monastery. However, he has placed himself under the service of Dorje Shugden as his chief minister, performing many activities in order to protect and benefit practitioners. Therefore, he stands guard at the main entrance of Dorje Shugden’s mandala. He often takes trance of qualified mediums to speak.

  7. Namkar Barzin. He is the reincarnation of an old Mongolian monk and when he passed away in Phari area of Tibet, his spirit was placed as a powerful assistant of Dorje Shugden. He guards and protects buildings and great institutions especially those that benefit others. He rides on a mythical Gyaling animal that resembles a goat but with scales.

  These sacred images are available on *Vajrasecrets. They are made of high quality alloy and are one of a kind. They are based on the lineage of His Holiness Panchen Rinpoche’s monastery, Tashilhunpo in Shigatse, Tibet. In fact, the iconography of these statues are based on detailed photographs taken by H. E. Tsem Rinpoche during a trip to Tashilhunpo’s protector chapel. These are based exactly as the 10th Panchen Lama’s personal collection.

  Dorje Shugden mandala: https://www.tsemrinpoche.com/?p=131570

  Dorje Shugden’s benefit and practice: https://www.tsemrinpoche.com/?p=62422

  Dorje Shugden’s origins: https://www.tsemrinpoche.com/?p=106424

  Dorje Shugden chapel in His Holiness Panchen Rinpoche’s Tashilhunpo Monastery in Tibet: https://www.tsemrinpoche.com/?p=68698

  *Stand not included

  000

  001

  002

  003

  005

  006

  004

  007

 5. Pastor Adeline Woon on Aug 5, 2018 at 1:59 am

  His Holiness the 10th Panchen Lama

  Tibetans commonly refer to His Holiness the 14th Dalai Lama and His Holiness 10th Panchen Lama as the “sun and moon” of Tibetan Buddhism. They are the center of Tibetan Buddhist civilization, which draws to its sphere of influence millions of non-Tibetan practitioners. The Panchen Lama’s incarnation line began with the 16th abbot of Tashi Lhunpo Monastery, Lobsang Chokyi Gyeltsen (1570 – 1662). He was bestowed the title of Panchen Lama by His Holiness the 5th Dalai Lama after being declared as an emanation of Amitabha.

  After being given the title, his three previous incarnations were posthumously also bestowed the title, making Lobsang Chokyi Gyeltsen the 4th Panchen Lama. He became a teacher to many Tibetans, Bhutanese and Mongolian religious figures, including His Holiness the 4th and 5th Dalai Lamas, and the 1st Jetsun Dampa of Mongolia. A prolific author, Chokyi Gyeltsen is credited with over a hundred compositions, including a number of commentaries and ritual texts that remain central in the Gelukpa tradition today. Along with his role as a teacher of the Dharma, the Panchen Lamas are usually responsible for the recognition of the rebirths of the Dalai Lamas, and vice versa.

  The 10th Panchen Lama, Lobsang Trinley Lhundrub Chokyi Gyeltsen (19 February 1938 – 28 January 1989) continued both the spiritual and political roles of his predecessors. His Holiness the 14th Dalai Lama, his contemporary, was even heard to say and echo the Panchen Lama’s own words that the Dalai Lama would safeguard Tibet from the outside while the Panchen Lama would safeguard Tibet from the inside, as he never left Tibet after the political troubles of 1959. He was truly loved by the Tibetans, all the way until his passing. When he taught, thousands of people would attend, not only from his own Gelug lineage, but masters and practitioners from all traditions of Tibetan Buddhism.

  At his sprawling monastery of Tashi Lhunpo, he has a special chapel specifically dedicated to Dorje Shugden, where prayers and rituals are performed on a daily basis. In his great omniscience the Panchen Lama held Dorje Shugden as the principal Dharma protector of the monastery. He also personally propitiated Dorje Shugden among other Dharma protectors, and even wrote extensive prayers and rituals to Dorje Shugden. These rituals and prayers are contained within his ‘sung bum’ or collected works, which are provided here. As such a great lama, with an erudite and clear understanding of the Buddhist scriptures, a teacher to millions in both Tibet and China, from an established incarnation line and an emanation of the Buddha Amitabha, he could not be mistaken about his practice of Dorje Shugden.

  His Holiness 10th Panchen Lama is known for his composition of commentaries and practice texts that are still in use by contemporary Buddhist practitioners both in Tibet and across the world. One of these is a powerful ritual composition propitiating the compassionate Dorje Shugden.

  Upon the request by Acharya Lobsang Jangchub to compose a shorter version of the prayer (sadhana) for the exhortation of activities of Dorje Shugden, Panchen Lama immediately composed an abbreviate form of Dorje Shugden’s Kangsol. This text is entitled “Manjunatha’s (Tsongkapa) Lineage protector Dorje Shugden and five forms wrathful propitiations and confessional prayers and fulfilment of activities rites” or “Melodious sound of Accomplishment of the Four Activities” for short. Once the prayers were completed, he had signs and strong feelings that Dorje Shugden has been working hard to protect the Buddhadharma in general and the lineage of Lama Tsongkhapa specifically.

  Mirroring the abilities of one of his earlier incarnations, Khedrub Je, a disciple of Lama Tsongkhapa and master of both sutra and tantra, the Panchen Lama used his compositional skill and poetic prowess to create a masterful sadhana. Worthy of note is a praise in which the first letter of each verse is a Tibetan vowel. Such compositions are rarely seen, and have historically only been used when propitiating senior Dharma protectors such as Palden Lhamo and Kalarupa.

  The Panchen Lama also stated that while composing the Dorje Shugden sadhana (prayers) he was filled with a sense of happiness and bliss. He ends the composition with not only his official title but his ordination name, Tenzin Trinley Jigme Choje Wangchuk, endorsing the validity of his work. He composed the sadhana in his own Tashi Lhunpo monastery while in the Hall of Clear Light and Bliss.

  See the Panchen Lama’s writings and download: https://bit.ly/2KIfeXb

 6. Joy Kam on Aug 2, 2018 at 4:05 am

  Dear Kecharians and friends,

  Last night, I gave a teaching to a group of people who were in Kechara Forest Retreat. I shared with them the correct way to pray for our loved ones and why we shouldn’t “demand” Dorje Shugden with fulfilling our wishes but let Dorje Shugden decide what is the best outcome. He has infinite Manjushri wisdom beyond our own and we should trust this wisdom. Sometimes what we pray for is not what should be fulfilled. Sometimes what we don’t want turns out to be the better result in the future.

  I also shared with them about a beautiful monk, Tsawa Pulthok Rinpoche, who was jailed and badly tortured by the soldiers for 19 years, starting back in 1959 in Lhasa, and yet he has no anger towards his torturers. He was released and had resettled in Nepal where I met him. For the remainder of his life, he spent his time in meditation, retreats and pujas for the public until he passed. He was glowing, happy and very proud of the fact he was a student of His Holiness Kyabje Pabongka Rinpoche, which he told me when we met. He did full meditations on Vajra Yogini and short puja to Dorje Shugden daily in his small room in Kathmandu, Nepal where I had to honor to join in his prayers. He told me he was very happy to have his room to do his meditations, pujas and prayers openly. Whatever happened to him, he accepted as part of his karma and he spent much time in prison meditating and quietly teaching dharma to his other cellmates. He was very much respected in prison in Lhasa because he never showed anger, always meditated and consoled others, giving them great strength. He endured much hardship, torture and beatings but he never lost his monk vows. His full understanding of karma helped him not feel any anger or bitterness towards the soldiers. He told me that daily, he would meditate that the karma of others in prison would come to him. That all the torture and abuse he received was so others in prison did not have to suffer this. He said suffering for others was what kept him going and made him be able to endure the pain.

  We are not bound by our experiences. We are bound by our choice. I also reminded those were present about the good person inside each and every one of us, and how we should not “bury” this good person with our excuses because the more excuses we give, the deeper this good person is buried and soon the layers of excuses will make it very difficult for us to find this good person. We are all beautiful good people and we should not let it get lost by lying, laziness, lack of integrity and procrastination. We all have a choice. If we have to make excuses, we should choose to make excuses to be a winner. When we win, we make ourselves happy and those around us happy.

  The teaching session went well and it was spontaneous, and I requested the people who live and work in and around Kechara Forest Retreat for the talk. We had some good laughs to during the talk.

  Thank you,
  Tsem Rinpoche

  ‘If we trust in karma which exists, then there is no reason for anger’.
  ~ Tsawa Pulthok Rinpoche

 7. Made in Japan on Jul 30, 2018 at 8:17 am

  “If the Dalai Lama, if His Holiness the Dalai Lama can be harmed by Dorje Shugden, then we might as well not practice Buddhism anymore. If His Holiness the Dalai Lama can have his life shortened by a so-called evil spirit, any evil spirit, then can he be Avalokiteshvara? So on one hand you say, we say, I say, everybody says, he is Avalokiteshvara; on the other hand you’re saying that he can be harmed by an evil spirit… Which one is it? Can he be harmed by an evil spirit or is he Avalokiteshvara? Do you think Avalokiteshvara, Manjushri, Vajrapani, Tara all take refuge in something else to protect themselves from Dorje Shugden? How illogical is that? How illogical of people to say His Holiness the Dalai Lama can be harmed by an evil spirit, any evil spirit or “Dorje Shugden” evil spirit. How is that possible?” – Tsem Tulku Rinpoche

  Photo: His Holiness the Dalai Lama, young Tsem Tulku Rinpoche and Tsem Tulku Rinpoche’s tutor Kensur Rinpoche Jampa Yeshe

 8. Valentina Suhendra on Jul 30, 2018 at 6:35 am

  This elderly & innocent monk in India was brutally attacked, find out why. Shocking – https://www.tsemrinpoche.com/?p=163953

 9. Pastor Adeline Woon on Jul 29, 2018 at 2:19 am

  DON’T MISS THIS! FANTASTIC NEW GREAT STUFF! High quality videos redressing the misinformation about Dorje Shugden practice and people and the current sad Tibetan situation and why they are losing ground in the world. Powerful and truthful – CLEAR VIDEOS – https://bit.ly/2LJbo35

 10. Pastor Adeline Woon on Jul 27, 2018 at 9:27 am

  Sakya tradition’s thangka of Dorje Shugden sitting on a throne within his palace with his four emanations and high Sakya Lamas nearby. Tsem Rinpoche

 11. Joy Kam on Jul 26, 2018 at 5:21 am

  Listening to the chanting of sacred words, melodies, mantras, sutras and prayers has a very powerful healing effect on our outer and inner environments. It clears the chakras, spiritual toxins, the paths where our ‘chi’ travels within our bodies for health as well as for clearing the mind. It is soothing and relaxing but at the same time invigorates us with positive energy. The sacred sounds invite positive beings to inhabit our environment, expels negative beings and brings the sound of growth to the land, animals, water and plants. Sacred chants bless all living beings on our land as well as inanimate objects. Do download and play while in traffic to relax, when you are about to sleep, during meditation, during stress or just anytime. Great to play for animals and children. Share with friends the blessing of a full Dorje Shugden puja performed at Kechara Forest Retreat by our puja department for the benefit of others. Tsem Rinpoche

  Listen here: https://www.youtube.com/watch?v=ZbzgskLKxT8&t=5821s

 12. Joy Kam on Jul 25, 2018 at 6:13 am

  Amazing post!!!!!

  Dear friends, For months we have been working on this BEAUTIFUL

  and meaningful mural in Kathmandu, Nepal. Please click here to

  enjoy the many stunning pictures of this mural:

  https://bit.ly/2LgOj8J

  Tsem Rinpoche

 13. Joy Kam on Jul 22, 2018 at 8:16 pm

  Antique Pelden Lhamo thangka with sacred Dorje Shugden at the bottom right. Can see Tsongkapa and Guru Rinpoche on the top also. Beautiful and holy.

 14. Joy Kam on Jun 28, 2018 at 3:08 am

  How can a nun curse someone they do not even know and wish the person to die quickly and be born in hell? What kind of nun is this? Shocking! What more she’s cursing a Buddhist teacher and a monk?! Is this the face of Bhutanese Buddhist?

  This is so shameful for her as a nun, her teacher, her monastery, her country and her King. A sangha should not behave in such a manner. A Sangha should carry enlightened Buddha’s teachings of compassion and wisdom to benefit all sentient beings.

  A Sangha is not supposed to promote hatred and certainly should not be cursing or wishing another person to die. That wish itself is already breaking one of the vows.
  A Sangha is one of the 3 Jewels, an object of refuge. They should not behave like an uncivilized person with so much hate. This is how bad the Tibetan Leadership has spread their lies and hate about Dorje Shugden and Shugden Buddhist practitioners.

  Jamyang Choden

Leave a Reply

Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: jpg, jpeg, gif, png

 

Maximum file size: 50MB
Allowed file type: mp4
Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: pdf, docx

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
5 - 6AM (PST)
星期五
9 - 10PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SATURDAY
11AM - 12PM (GMT +8)
FRIDAY 7 - 8PM (PST)
SUNDAY
9:30 - 10PM (GMT +8)
4:30 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR SEP / 九月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Samfoonheei
  Wednesday, Sep 26. 2018 11:45 AM
  Wonderful….. Pavara at such a young age knew what he wanted to. Well every thing start young. Pavara is so cute following his parents to do dharma work. I am sure when Pavara grows up , he will be a great liason in furture. An example for all.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/kechara-13-depts/pavara-wants-to-be-a-liaison.html
 • Samfoonheei
  Wednesday, Sep 26. 2018 11:43 AM
  Sherab Sengge was born in Tsang, as a young age he has an interest in religion. Once admitted to Nartang Monastery he received teachings , transmissions and empowerments from a few teachers before meeting Tsongkhapa Lobzang Drakpa to continue his studies. He then mastered most of the teachings before been a teacher giving teachings on Lamrim, the Yamantaka tantric practice and so forth in the monastery , college which he helped to establish. He was one of those who craved the blocks for printing the first edition of Tsongkhapa‘s collected works.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/sherab-sengge.html
 • Chris
  Wednesday, Sep 26. 2018 04:25 AM
  The sixty-four yogini temple in Hirapur, Odisha sits on an ancient piece of land once ruled by the old Kalinga kingdom. The site is also a hotbed of various cults and religions that flourished here in ancient times. In fact, Jainism, Buddhism, Shaktaism, Saivaism and later Vaishnavism thrived on these fertile plains for centuries.

  During the golden age that followed after the old Kalinga kingdom was annexed and ruled by various succeeding dynasties, Buddhism and Tantric practice flourished here, and the cult of the yogini evolved as Tantra took hold in these lands. The cult of the Sixty-Four Yoginis was one of these prevailing traditions, and it culminated in the construction of these sacred shrines to the yoginis.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/sixty-four-yogini-temple-of-hirapur.html
 • Chris
  Wednesday, Sep 26. 2018 04:23 AM
  t is no secret that we humans are slowly killing the planet. We consume too much, recycle too little, create too much waste, and produce way too many carbon emissions. Science and common sense both tell us that unless something drastic is done, we may soon reach a point of no return.

  But is it possible to save the planet and enjoy life? There are clever people who think that it is. As global consumption continues to spiral out of control, there exists a group of extraordinary humans who have taken up the mantle to try and save us all. Motivated by the wish to heal our planet, they have applied their brains and creativity to figure out a way we can maintain our quality of life and our daily routines cheaply, easily and without much disruption. Thanks to their efforts, environmental consciousness is now at an all-time high.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/things-people-are-doing-to-save-the-world.html
 • Chris
  Wednesday, Sep 26. 2018 04:20 AM
  The Medicine Buddha Fountain in Kechara Forest Retreat has blessed water for everyone. Before the construction of the fountain, Rinpoche had sent some semi-precious stone to Trijang Choktrul Rinpoche and Gangchen Rinpoche and requested these high lamas to bless them. The stones were blessed by Dorje Shugden oracle in trance and hence the stones are highly blessed.

  These stones are placed into the fountain and those stones bless the waters that run through it. Whoever that takes the less water will be blessed and healed. It is very powerful.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/kechara-13-depts/medicine-buddha-healing-fountain-at-kechara-forest-retreat.html
 • Sofi
  Wednesday, Sep 26. 2018 04:19 AM
  Sunrise Dorje Shugden Puja in Kechara Forest Retreat – https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/sunrise-dorje-shugden-puja-in-kechara-forest-retreat.html

  Kechara Forest Retreat – the beautiful place for spiritual activities.
 • Sofi
  Wednesday, Sep 26. 2018 04:16 AM
  Dalai Lama’s sudden change of mind about China-backed Panchen Lama -https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/dalai-lamas-sudden-change-of-mind-about-china-backed-panchen-lama.html

  Interesting to find out why…
 • ©©T®!!#this#live=>next#live#wish
  Tuesday, Sep 25. 2018 10:17 PM
  Sextile is known aspect ,Note the Yod (God'(destiny)finger )ccHE25thTR 2016-2020changes DSociety too!very deep https://www.lunarplanner.com/asteroids-dwarfplanets/Ixion.html
  [no sender]
 • Samfoonheei
  Tuesday, Sep 25. 2018 01:02 PM
  Ensapa Lobsang Döndrup was a Tibetan Buddhist religious leader. He was posthumously recognised as the third Panchen Lama. Ensapa was known to have spent more than 20 years meditating in isolated caves near the Himalayan mountains. When he was a young boy Gyalwa Ensäpa received many visions of Buddha Shakyamuni. Amazing ….he also possessed natural clairvoyance and was an extraordinary young boy. He spent more than twenty years of his life in meditation caves. His collected works comprise two volumes, his commentary on the Six Yogas of Naropa is well-known . He studied Lamrim and philosophical texts, and received instruction on the practices of highest yoga tantras with a number of lamas, particularly from Lharipa Drakpa Dondrub. Later he became a student of Chokyi Dorje and received the teachings on the oral tradition of Tsongkhapa. Beautiful life story of a great master.,…. many miraculous signs have appeared,
  during the cremation of his body.
  Thank you Rinpoche for this sharing .

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/the-third-panchen-lama-wensapa-lobzang-dondrub.html
 • Samfoonheei
  Tuesday, Sep 25. 2018 01:02 PM
  The Eighth Tatsak Jedrung, Yeshe Lobzang Tenpai Gonpo, a Tibetan reincarnation lineage was born in region of Kham was recognised as the reincarnation of the Seventh Tatsak Jedrung, Lobzang Pelgyen. He developed a strong connections with Emperor Qianlong and was he was regent of Tibet, appointed by the Qing dynasty of China. He was the first owner of the Kundeling Monastery.
  Thank you Rinpoche for this interesting sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/the-eighth-tatsak-jedrung-yeshe-lobzang-tenpai-gonpo.html
 • ©©T®!!#this#live=>next#live#wish
  Tuesday, Sep 25. 2018 07:12 AM
 • Sofi
  Tuesday, Sep 25. 2018 07:06 AM
  The New York Times on Tibetan elections – https://goo.gl/kNsafS

  Its amazing to read how dirty these CTA officials are when it comes to elections and selfish motivations. Shamefully the laughing stock of the world and they still dont know it. Even The Dalai Lama, Nechung and Tseringma berated Lobsang Sangye and Penpa Tsering.. Definitely not fair play on elections.
 • Sofi
  Tuesday, Sep 25. 2018 06:54 AM
  Bojo Jinul: Uniter of Korean Buddhism – https://goo.gl/C8UyHZ

  Really nice read of how Korean only practices Jogye Order by Bojo JInul who took the best from the different schools of practice and formulated them into the core practice of Seon.
 • Chris
  Tuesday, Sep 25. 2018 04:05 AM
  The Tibetan Leadership had lied about Dorje Shugden practice on so many aspects and it is not hard to see through their lies when logic is applied. Below are some videos that the speakers had laid out the logic and give us an clear view of what is happening with the Dorje Shugden ban.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/videos-redressing-the-misinformation-about-dorje-shugden-and-the-tibetan-situation.html
 • Chris
  Tuesday, Sep 25. 2018 03:54 AM
  Dorje Shugden was said to be a sectarian deity that only Gelug can worship. However, it is not true at all if one takes the time to investigate the history of Dorje Shugden practice.

  It is a well-known fact that Dorje Shugden has a long history of association and practice within the Sakya School of Tibetan Buddhism. In fact, Dorje Shugden was first enthroned and propitiated within the Sakya School before becoming a widespread protector practice within the Gelug tradition.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/the-sakya-lineage-dorje-shugden.html

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Writer: Pastor Loh Seng Piow
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
I come out of the bathroom to be greeted by the mess the two monsters made...Some more they want snacks! Monster Oser girl and Monster Dharma boy.
6 days ago
I come out of the bathroom to be greeted by the mess the two monsters made...Some more they want snacks! Monster Oser girl and Monster Dharma boy.
This blog post has had amazing response. Since published on July 27, 2018, there has been 114,788 views and still increasing. I am happy to see how this post has made things clearer. Do visit this post here- https://bit.ly/2MATbGe
1 week ago
This blog post has had amazing response. Since published on July 27, 2018, there has been 114,788 views and still increasing. I am happy to see how this post has made things clearer. Do visit this post here- https://bit.ly/2MATbGe
His Holiness Kyabje Zong Rinpoche with his disciple Kyabje Dagom Rinpoche. Beautiful picture.
1 week ago
His Holiness Kyabje Zong Rinpoche with his disciple Kyabje Dagom Rinpoche. Beautiful picture.
This monk takes trance of Dorje Shugden and he was happy to receive THE PROMISE book in Tibet
2 weeks ago
This monk takes trance of Dorje Shugden and he was happy to receive THE PROMISE book in Tibet
Find out about the blessed healing water for health and healing at Kechara Forest Retreat- https://bit.ly/2CtVQNk
2 weeks ago
Find out about the blessed healing water for health and healing at Kechara Forest Retreat- https://bit.ly/2CtVQNk
This is my ultimate home!!! Blue waters, trees, skies, mountains, house that is open, retreat, meditation, Buddha images and purple flowers. Wow. Such a perfect place for me. Tsem Rinpoche
2 weeks ago
This is my ultimate home!!! Blue waters, trees, skies, mountains, house that is open, retreat, meditation, Buddha images and purple flowers. Wow. Such a perfect place for me. Tsem Rinpoche
To see other beautiful portrayals of Dorje Shugden, click here: https://bit.ly/2Nt3FHz
2 weeks ago
To see other beautiful portrayals of Dorje Shugden, click here: https://bit.ly/2Nt3FHz
Severed head Vajra Yogini has a brilliant orange body, orange darting eyes, wearing a necklace of freshly cut human heads firmly standing within a wisdom fire emanating from her sacred body reminding us to cut off our self damaging ego. Without the ego, our sufferings cannot survive and our happiness will arise. Tsem Rinpoche
2 weeks ago
Severed head Vajra Yogini has a brilliant orange body, orange darting eyes, wearing a necklace of freshly cut human heads firmly standing within a wisdom fire emanating from her sacred body reminding us to cut off our self damaging ego. Without the ego, our sufferings cannot survive and our happiness will arise. Tsem Rinpoche
A thought on how to repay the kindness of the guru
2 weeks ago
A thought on how to repay the kindness of the guru
Very nice old artwork on the Bodha Stupa in Nepal.
2 weeks ago
Very nice old artwork on the Bodha Stupa in Nepal.
This is quite interesting....
2 weeks ago
This is quite interesting....
Wonderful statement by His Holiness the Dalai Lama. Although Dorje Shugden is not negative, lets hope His Holiness can apply this to the Shugden issue. Then there will be peace.
2 weeks ago
Wonderful statement by His Holiness the Dalai Lama. Although Dorje Shugden is not negative, lets hope His Holiness can apply this to the Shugden issue. Then there will be peace.
Left to right: Tritul Rinpoche, Gaden Tripa Rinpoche, Zong Rinpoche and Tsem Rinpoche in Gaden Shartse Monastic prayer hall during puja.
2 weeks ago
Left to right: Tritul Rinpoche, Gaden Tripa Rinpoche, Zong Rinpoche and Tsem Rinpoche in Gaden Shartse Monastic prayer hall during puja.
The oracle of Dorje Shugden Choyang Dulzin Kuten of Gaden making offerings to Kyabje Zemey Rinpoche during a teaching in Gaden Shartse Monastery.
3 weeks ago
The oracle of Dorje Shugden Choyang Dulzin Kuten of Gaden making offerings to Kyabje Zemey Rinpoche during a teaching in Gaden Shartse Monastery.
Their Holinesses Kyabje Trijang Rinpoche and Kyabje Zong Rinpoche
3 weeks ago
Their Holinesses Kyabje Trijang Rinpoche and Kyabje Zong Rinpoche
Please click on this picture and see how tragic this is.
3 weeks ago
Please click on this picture and see how tragic this is.
Advice by His Holiness Kyabje Zong Rinpoche- https://bit.ly/2NiryBg
3 weeks ago
Advice by His Holiness Kyabje Zong Rinpoche- https://bit.ly/2NiryBg
Zong Rinpoche and Tsem Rinpoche in 1987 Los Angeles.
3 weeks ago
Zong Rinpoche and Tsem Rinpoche in 1987 Los Angeles.
Beautiful Yamantaka print
3 weeks ago
Beautiful Yamantaka print
Beautiful and sacred Vajra Yogini painting for you to download free in high file to print out, frame and place on your shrine or share with friends. May you be blessed. Download here: 
 https://bit.ly/2N5zI02
4 weeks ago
Beautiful and sacred Vajra Yogini painting for you to download free in high file to print out, frame and place on your shrine or share with friends. May you be blessed. Download here: https://bit.ly/2N5zI02
The Fifth Dalai Lama & Dorje Shugden | ༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། | 第五世达赖尊者与多杰雄登---read more--- https://bit.ly/2C65Iwr
4 weeks ago
The Fifth Dalai Lama & Dorje Shugden | ༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། | 第五世达赖尊者与多杰雄登---read more--- https://bit.ly/2C65Iwr
My childhood researchers: https://bit.ly/2wroucv
4 weeks ago
My childhood researchers: https://bit.ly/2wroucv
A message to share. Thanks. Do click and share.
1 month ago
A message to share. Thanks. Do click and share.
Buddhist art has a rich and intricate tradition of expressing the divine iconography of awakened beings.~Tsem Rinpoche

Do enjoy the many wonderful Free Art PDF\'s here- https://bit.ly/2nXjK9T
1 month ago
Buddhist art has a rich and intricate tradition of expressing the divine iconography of awakened beings.~Tsem Rinpoche Do enjoy the many wonderful Free Art PDF's here- https://bit.ly/2nXjK9T
Mumu boy was Tsem Rinpoche\'s little Schnauzer. Partly because of Mumu Kechara was started and you must find out why that is. Do read more and see very cute adorable pictures: http://www.tsemrinpoche.com/?p=122472
1 month ago
Mumu boy was Tsem Rinpoche's little Schnauzer. Partly because of Mumu Kechara was started and you must find out why that is. Do read more and see very cute adorable pictures: http://www.tsemrinpoche.com/?p=122472
Kamakura is one of my favorite places
1 month ago
Kamakura is one of my favorite places
Anger...
1 month ago
Anger...
In 1989, Bill Porter, also known by his pen name ‘Red Pine’, travelled to the Zhongnan Mountains in China to meet some of these hermits and learn about their way of life. This resulted in his publishing the work titled Road to Heaven: Encounters with Chinese Hermits in 1993. 25 years later, Bill Porter travelled back to the same mountains to see if life there had changed. The outcome of this particular trip was a documentary titled Hermit, about a modern-day journey into the heart of the hermit tradition in China. This is a must watch documentary with so much to learn to enhance our lives which will give us hope as we are all drowning in materialism’s false promises.~Tsem Rinpoche

Fantastic and profound documentary: http://www.tsemrinpoche.com/?p=163457
1 month ago
In 1989, Bill Porter, also known by his pen name ‘Red Pine’, travelled to the Zhongnan Mountains in China to meet some of these hermits and learn about their way of life. This resulted in his publishing the work titled Road to Heaven: Encounters with Chinese Hermits in 1993. 25 years later, Bill Porter travelled back to the same mountains to see if life there had changed. The outcome of this particular trip was a documentary titled Hermit, about a modern-day journey into the heart of the hermit tradition in China. This is a must watch documentary with so much to learn to enhance our lives which will give us hope as we are all drowning in materialism’s false promises.~Tsem Rinpoche Fantastic and profound documentary: http://www.tsemrinpoche.com/?p=163457
Wrathful Dakini Ucchusma-In the form of wrathful dakini, Ucchusma has 3 eyes; with both hands holding a vase with nectar at her heart level, her hair loose, and no ornaments. She wears a garment of black silk, with two legs, feet together, standing on a lotus and sun disc. This deity functions to remove negative energy and pollutions from body, speech and mind. The practice was conferred by a Dakini to Drupangsa. -Mantra: Om ar-kham zir-kam bu-ma-na-se ou-cus-ha-ma ma-ha tro-da hung phet
1 month ago
Wrathful Dakini Ucchusma-In the form of wrathful dakini, Ucchusma has 3 eyes; with both hands holding a vase with nectar at her heart level, her hair loose, and no ornaments. She wears a garment of black silk, with two legs, feet together, standing on a lotus and sun disc. This deity functions to remove negative energy and pollutions from body, speech and mind. The practice was conferred by a Dakini to Drupangsa. -Mantra: Om ar-kham zir-kam bu-ma-na-se ou-cus-ha-ma ma-ha tro-da hung phet
Tibetan Painted Scrolls Volumes 1-3 in original print is something very rare and expensive to come by. I really like these very much from what I can see.
1 month ago
Tibetan Painted Scrolls Volumes 1-3 in original print is something very rare and expensive to come by. I really like these very much from what I can see.
Kechara Forest Retreat doing the extended puja of Dorje Shugden and Tsem Rinpoche attends the 2nd half. Good video to download: https://www.youtube.com/watch?v=R-an_NAH6Mk
1 month ago
Kechara Forest Retreat doing the extended puja of Dorje Shugden and Tsem Rinpoche attends the 2nd half. Good video to download: https://www.youtube.com/watch?v=R-an_NAH6Mk
A powerful meme to share.
1 month ago
A powerful meme to share.
Beautiful Avalokitesvara scroll painting.
1 month ago
Beautiful Avalokitesvara scroll painting.
Black Garuda. 18th century. U (Central Tibet). Tradition Gelug
1 month ago
Black Garuda. 18th century. U (Central Tibet). Tradition Gelug
Palden Lhamo. 18th century. Tibet. Tradition: Gelug
1 month ago
Palden Lhamo. 18th century. Tibet. Tradition: Gelug
Dorje Jigje. 15th century. Narthang, Tsang (South-Central Tibet). Tradition: Sakya
1 month ago
Dorje Jigje. 15th century. Narthang, Tsang (South-Central Tibet). Tradition: Sakya
The oracle of Dorje Shugden in Dungkar Monastery in Tibet. Very old vintage photo from 1923 by an English Earl Lord Ronaldshay in his book, \"Land Of The Thunderbolt Sikkim, Chunbi & Bhutan\". This Lord met up with Dorje Shugden via the oracle. He devotes a chapter in his book about this oracle and encounter.
1 month ago
The oracle of Dorje Shugden in Dungkar Monastery in Tibet. Very old vintage photo from 1923 by an English Earl Lord Ronaldshay in his book, "Land Of The Thunderbolt Sikkim, Chunbi & Bhutan". This Lord met up with Dorje Shugden via the oracle. He devotes a chapter in his book about this oracle and encounter.
Beautiful old photograph of the Kamakura Buddha in Japan.
1 month ago
Beautiful old photograph of the Kamakura Buddha in Japan.
Never before seen footage of Tsem Rinpoche with various oracles- https://bit.ly/292jMaG
1 month ago
Never before seen footage of Tsem Rinpoche with various oracles- https://bit.ly/292jMaG
In around 2 weeks, there are over 30k views already! Videos are great! Must watch!- https://bit.ly/2K0gNhB
1 month ago
In around 2 weeks, there are over 30k views already! Videos are great! Must watch!- https://bit.ly/2K0gNhB
Click on the picture to enlarge and contemplate the message please. Something to share.
2 months ago
Click on the picture to enlarge and contemplate the message please. Something to share.
Click on the picture to enlarge and contemplate the message please
2 months ago
Click on the picture to enlarge and contemplate the message please
This sacred Tara at Phelgyeling Monastery in Nepal has spoken several times the monks said.
2 months ago
This sacred Tara at Phelgyeling Monastery in Nepal has spoken several times the monks said.
Beautiful ancient Tibetan scroll paintings for your viewing pleasure. Many more antique paintings for you to see and be blessed here- https://bit.ly/2vz18RX
2 months ago
Beautiful ancient Tibetan scroll paintings for your viewing pleasure. Many more antique paintings for you to see and be blessed here- https://bit.ly/2vz18RX
Nice handsome picture of my Dharma boy. Tsem Rinpoche
2 months ago
Nice handsome picture of my Dharma boy. Tsem Rinpoche
Four Sacred Sites of Vajra Yogini in Nepal which you must know about and one day pay homage in person. These places are highly sacred and holy and I want to share them with you. Happy enlightenment to you! :) - https://bit.ly/2vshj3r
2 months ago
Four Sacred Sites of Vajra Yogini in Nepal which you must know about and one day pay homage in person. These places are highly sacred and holy and I want to share them with you. Happy enlightenment to you! :) - https://bit.ly/2vshj3r
Tsangpa Karpo-Protector of the line of Panchen Lama incarnations. They can take trance in certain oracles and speak.
2 months ago
Tsangpa Karpo-Protector of the line of Panchen Lama incarnations. They can take trance in certain oracles and speak.
Mahakala Tramsuk centre figure. Bottom left, Gonpo Gur and bottom right Dorje Shugden
2 months ago
Mahakala Tramsuk centre figure. Bottom left, Gonpo Gur and bottom right Dorje Shugden
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Kechara Forest Retreat in Bentong, Malaysia’s dog Pema is super adorable and cute. Everyone loves her. She is wearing a Manjushri blessing pendant.
  1 week ago
  Kechara Forest Retreat in Bentong, Malaysia’s dog Pema is super adorable and cute. Everyone loves her. She is wearing a Manjushri blessing pendant.
 • Spontaneous trance in Tibet by powerful healing Protector Dorje Shugden of a monk who usually takes trance.
  2 weeks ago
  Spontaneous trance in Tibet by powerful healing Protector Dorje Shugden of a monk who usually takes trance.
 • 喀切玛波向詹杜固仁波切献供养
  3 weeks ago
  喀切玛波向詹杜固仁波切献供养
  喀切玛波护法降神,向詹杜固仁波切献供曼扎及身语意之供养,同时也加持马来西亚克切拉禅修林道场。喀切玛波护法乃古时候的紫玛护法,他是藏地首座佛教寺院桑耶寺的护法神
 • Huge Chenresig statue being built. Very beautiful.
  3 weeks ago
  Huge Chenresig statue being built. Very beautiful.
 • Sacred Kache Marpo in trance of oracle makes offerings to Tsem Rinpoche and blesses the temple in Kechara Forest Retreat in Malaysia. Kache Marpo in ancient times was known as Tsiu Marpo the great protector of Samye Monastery which is the first monastery of Tibet.
  3 weeks ago
  Sacred Kache Marpo in trance of oracle makes offerings to Tsem Rinpoche and blesses the temple in Kechara Forest Retreat in Malaysia. Kache Marpo in ancient times was known as Tsiu Marpo the great protector of Samye Monastery which is the first monastery of Tibet.
 • Shugden practice in Tibet strong and growing
  4 weeks ago
  Shugden practice in Tibet strong and growing
 • It is Tsunmo Nunnery in Tibet. This nunnery all practise Dorje Shugden.
  1 month ago
  It is Tsunmo Nunnery in Tibet. This nunnery all practise Dorje Shugden.
 • Light offerings to the outdoor Buddha Tara shrine in Kechara Forest Retreat, Malaysia at night. Beautiful.
  1 month ago
  Light offerings to the outdoor Buddha Tara shrine in Kechara Forest Retreat, Malaysia at night. Beautiful.
 • Interesting new interview of Boy George where he mentions about his practicing Buddhism- See the clip I snagged for you above. It’s beautiful to see him chanting. Tsem Rinpoche
  2 months ago
  Interesting new interview of Boy George where he mentions about his practicing Buddhism- See the clip I snagged for you above. It’s beautiful to see him chanting. Tsem Rinpoche
 • Dharma boy is always mooching for a free snack! As shown in the video, Dharma gave up real fast and is waiting anxiously for a free snack!
  2 months ago
  Dharma boy is always mooching for a free snack! As shown in the video, Dharma gave up real fast and is waiting anxiously for a free snack!
 • Oser girl is very determined to get the snacks out! Look at how her cute little hands hold onto the ball.
  2 months ago
  Oser girl is very determined to get the snacks out! Look at how her cute little hands hold onto the ball.
 • Yudroma takes trance at Gyuto
  2 months ago
  Yudroma takes trance at Gyuto
  In Dharamsala there is a famous oracle to the Goddess Yudroma. She is the protector of Gyuto Tantric Monastic College. Many monks consult her for guidance. Here she is attending a puja session at Gyuto Tantric Monastic College where she is pleased with the people helping the monastery and takes trance spontaneously to express this. Tsem Rinpoche
 • The Simpsons: Lisa becomes a Buddhist
  2 months ago
  The Simpsons: Lisa becomes a Buddhist
 • Considering getting a tattoo of a Buddha image? Watch this video.
  2 months ago
  Considering getting a tattoo of a Buddha image? Watch this video.
 • Tsem Rinpoche’s personal shrine. May everyone who view the shrine be blessed and have peace.
  2 months ago
  Tsem Rinpoche’s personal shrine. May everyone who view the shrine be blessed and have peace.
 • Very powerful and heartwarming short video about love. A must watch and a must share. Tsem Rinpoche
  2 months ago
  Very powerful and heartwarming short video about love. A must watch and a must share. Tsem Rinpoche
 • Megnath is such a devotee of Bhagawan Dorje Shugden where he brought this protector to many people. Must watch this short video of him with the school kids. Lovely. Tsem Rinpoche
  2 months ago
  Megnath is such a devotee of Bhagawan Dorje Shugden where he brought this protector to many people. Must watch this short video of him with the school kids. Lovely. Tsem Rinpoche
 • My super adorable Oser girl Schnauzer reaching for a carrot on a chair. Her face looks like a stuffed animal toy. Tsem Rinpoche
  2 months ago
  My super adorable Oser girl Schnauzer reaching for a carrot on a chair. Her face looks like a stuffed animal toy. Tsem Rinpoche
 • This is the shrine next to my working table where I sit daily. Tsem Rinpoche
  3 months ago
  This is the shrine next to my working table where I sit daily. Tsem Rinpoche
 • Who is that?? Wow Wow
  3 months ago
  Who is that?? Wow Wow
  Tsem Rinpoche's pet Schnauzers Oser & Dharma trying to get attention of the life-like statue of Rinpoche's guru Kyabje Zong Rinpoche which was offered by the students
 • Nothing Stops Me from Getting the Snack!
  3 months ago
  Nothing Stops Me from Getting the Snack!
  Tsem Rinpoche's pet Schnauzer Oser got the snack from the ball!
 • I must get the snack!
  3 months ago
  I must get the snack!
  Tsem Rinpoche's pet Schnauzer Oser trying hard to get her snack out of the ball!
 • I love this green snack munch munch munch
  3 months ago
  I love this green snack munch munch munch
  Tsem Rinpoche's pet Schnauzer Oser enjoying her green snack!
 • ‘Ahm-ahm’ video part 3: Starring the two silly doggie clowns doing jumps for carrot tidbits. Teehee
  3 months ago
  ‘Ahm-ahm’ video part 3: Starring the two silly doggie clowns doing jumps for carrot tidbits. Teehee
 • ‘Ahm-ahm’ video part 2: Starring the mega monsters Oser and Dharma. Teehee
  3 months ago
  ‘Ahm-ahm’ video part 2: Starring the mega monsters Oser and Dharma. Teehee
 • ‘Ahm-ahm’ video part 1: Guess what are the two monsters looking for??? Teehee…cute
  3 months ago
  ‘Ahm-ahm’ video part 1: Guess what are the two monsters looking for??? Teehee…cute
 • A Dorje Shugden puja was performed by H.E. Tsem Rinpoche’s students in Wisdom Hall at Kechara Forest Retreat (KFR). KFR’s land is extremely blessed and energised, all beings who enter the land will be blessed.
  3 months ago
  A Dorje Shugden puja was performed by H.E. Tsem Rinpoche’s students in Wisdom Hall at Kechara Forest Retreat (KFR). KFR’s land is extremely blessed and energised, all beings who enter the land will be blessed.
 • A Dorje Shugden puja was performed by H.E. Tsem Rinpoche’s students in Wisdom Hall at Kechara Forest Retreat (KFR). KFR’s land is extremely blessed and energised, all beings who enter the land will be blessed.
  3 months ago
  A Dorje Shugden puja was performed by H.E. Tsem Rinpoche’s students in Wisdom Hall at Kechara Forest Retreat (KFR). KFR’s land is extremely blessed and energised, all beings who enter the land will be blessed.
 • A Dorje Shugden puja was performed by H.E. Tsem Rinpoche’s students in Wisdom Hall at Kechara Forest Retreat (KFR). KFR’s land is extremely blessed and energised, all beings who enter the land will be blessed.
  3 months ago
  A Dorje Shugden puja was performed by H.E. Tsem Rinpoche’s students in Wisdom Hall at Kechara Forest Retreat (KFR). KFR’s land is extremely blessed and energised, all beings who enter the land will be blessed.
 • A Dorje Shugden puja was performed by H.E. Tsem Rinpoche’s students in Wisdom Hall at Kechara Forest Retreat (KFR). KFR’s land is extremely blessed and energised, all beings who enter the land will be blessed.
  3 months ago
  A Dorje Shugden puja was performed by H.E. Tsem Rinpoche’s students in Wisdom Hall at Kechara Forest Retreat (KFR). KFR’s land is extremely blessed and energised, all beings who enter the land will be blessed.
 • This topic is so hot in many circles right now.
  11 months ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  11 months ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  11 months ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  11 months ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  11 months ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  11 months ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  11 months ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  11 months ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  11 months ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  11 months ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  11 months ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  11 months ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  11 months ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  11 months ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  12 months ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions
Today's quota for questions has been filled. Please come back tomorrow to re-submit your question

CHAT PICTURES

Monthly kind donation from Kee Kai Loon and Tong Bing Yu. We truly thank both of you for the great support to Kechara Food Bank. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
2 days ago
Monthly kind donation from Kee Kai Loon and Tong Bing Yu. We truly thank both of you for the great support to Kechara Food Bank. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
2 days ago
2 days ago
2 days ago
2 days ago
2 days ago
Throw back yesterday activity "Sandwiches making" lead by Teacher Grace.We start with egg peeling, smacking egg then spread on top of the bread, All the children are so exciting and enjoy so much!!!By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Throw back yesterday activity "Sandwiches making" lead by Teacher Grace.We start with egg peeling, smacking egg then spread on top of the bread, All the children are so exciting and enjoy so much!!!By Asyley Chia KSDS
Throw back yesterday activity "Sandwiches making" lead by Teacher Grace.We start with egg peeling, smacking egg then spread on top of the bread, All the children are so exciting and enjoy so much!!!By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Throw back yesterday activity "Sandwiches making" lead by Teacher Grace.We start with egg peeling, smacking egg then spread on top of the bread, All the children are so exciting and enjoy so much!!!By Asyley Chia KSDS
Throw back yesterday activity "Sandwiches making" lead by Teacher Grace.We start with egg peeling, smacking egg then spread on top of the bread, All the children are so exciting and enjoy so much!!!By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Throw back yesterday activity "Sandwiches making" lead by Teacher Grace.We start with egg peeling, smacking egg then spread on top of the bread, All the children are so exciting and enjoy so much!!!By Asyley Chia KSDS
Throw back yesterday activity "Sandwiches making" lead by Teacher Grace.We start with egg peeling, smacking egg then spread on top of the bread, All the children are so exciting and enjoy so much!!!By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Throw back yesterday activity "Sandwiches making" lead by Teacher Grace.We start with egg peeling, smacking egg then spread on top of the bread, All the children are so exciting and enjoy so much!!!By Asyley Chia KSDS
Throw back yesterday activity "Sandwiches making" lead by Teacher Grace.We start with egg peeling, smacking egg then spread on top of the bread, All the children are so exciting and enjoy so much!!!By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Throw back yesterday activity "Sandwiches making" lead by Teacher Grace.We start with egg peeling, smacking egg then spread on top of the bread, All the children are so exciting and enjoy so much!!!By Asyley Chia KSDS
All the children are so exciting and enjoy so much!!!By Asyley Chia KSDS
2 days ago
All the children are so exciting and enjoy so much!!!By Asyley Chia KSDS
All the children are so exciting and enjoy so much!!!By Asyley Chia KSDS
2 days ago
All the children are so exciting and enjoy so much!!!By Asyley Chia KSDS
Throw back yesterday activity "Sandwiches making" lead by Teacher Grace.We start with egg peeling, smacking egg then spread on top of the bread, All the children are so exciting and enjoy so much!!!By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Throw back yesterday activity "Sandwiches making" lead by Teacher Grace.We start with egg peeling, smacking egg then spread on top of the bread, All the children are so exciting and enjoy so much!!!By Asyley Chia KSDS
Teacher Melinda very good in story telling, Everyone enjoy so much.by Asyley Chia KSDS
2 days ago
Teacher Melinda very good in story telling, Everyone enjoy so much.by Asyley Chia KSDS
Welcome back to KSDS's students and parents after the holidays. Hope you all enjoyed your break and did lots of enjoyable things. Let's learn, play and grow together. By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Welcome back to KSDS's students and parents after the holidays. Hope you all enjoyed your break and did lots of enjoyable things. Let's learn, play and grow together. By Asyley Chia KSDS
Welcome back to KSDS's students and parents after the holidays. Hope you all enjoyed your break and did lots of enjoyable things. Let's learn, play and grow together.by Asyley Chia KSDS
2 days ago
Welcome back to KSDS's students and parents after the holidays. Hope you all enjoyed your break and did lots of enjoyable things. Let's learn, play and grow together.by Asyley Chia KSDS
KSDS's teachers and students had joined monthly animals liberation & Save a life activity at KH yesterday morning before class started. We had dedicated our Dharma activity for Rinpoche’s long life with stable health to continue to turn the wheel of Dharma for the benefit of all sentient beings.by Asyley Chia KSDS
2 days ago
KSDS's teachers and students had joined monthly animals liberation & Save a life activity at KH yesterday morning before class started. We had dedicated our Dharma activity for Rinpoche’s long life with stable health to continue to turn the wheel of Dharma for the benefit of all sentient beings.by Asyley Chia KSDS
KSDS's teachers and students had joined monthly animals liberation & Save a life activity at KH yesterday morning before class started. We had dedicated our Dharma activity for Rinpoche’s long life with stable health to continue to turn the wheel of Dharma for the benefit of all sentient beings.by Asyley Chia KSDS
2 days ago
KSDS's teachers and students had joined monthly animals liberation & Save a life activity at KH yesterday morning before class started. We had dedicated our Dharma activity for Rinpoche’s long life with stable health to continue to turn the wheel of Dharma for the benefit of all sentient beings.by Asyley Chia KSDS
KSDS's teachers and students had joined monthly animals liberation & Save a life activity at KH yesterday morning before class started. We had dedicated our Dharma activity for Rinpoche’s long life with stable health to continue to turn the wheel of Dharma for the benefit of all sentient beings.by Asyley Chia KSDS
2 days ago
KSDS's teachers and students had joined monthly animals liberation & Save a life activity at KH yesterday morning before class started. We had dedicated our Dharma activity for Rinpoche’s long life with stable health to continue to turn the wheel of Dharma for the benefit of all sentient beings.by Asyley Chia KSDS
KSDS's teachers and students had joined monthly animals liberation & Save a life activity at KH yesterday morning before class started. We had dedicated our Dharma activity for Rinpoche’s long life with stable health to continue to turn the wheel of Dharma for the benefit of all sentient beings.by Asyley Chia KSDS
2 days ago
KSDS's teachers and students had joined monthly animals liberation & Save a life activity at KH yesterday morning before class started. We had dedicated our Dharma activity for Rinpoche’s long life with stable health to continue to turn the wheel of Dharma for the benefit of all sentient beings.by Asyley Chia KSDS
KSDS's teachers and students had joined monthly animals liberation & Save a life activity at KH yesterday morning before class started. We had dedicated our Dharma activity for Rinpoche’s long life with stable health to continue to turn the wheel of Dharma for the benefit of all sentient beings.by Asyley Chia KSDS
2 days ago
KSDS's teachers and students had joined monthly animals liberation & Save a life activity at KH yesterday morning before class started. We had dedicated our Dharma activity for Rinpoche’s long life with stable health to continue to turn the wheel of Dharma for the benefit of all sentient beings.by Asyley Chia KSDS
KSDS's teachers and students had joined monthly animals liberation & Save a life activity at KH yesterday morning before class started. We had dedicated our Dharma activity for Rinpoche’s long life with stable health to continue to turn the wheel of Dharma for the benefit of all sentient beings.by Asyley Chia KSDS
2 days ago
KSDS's teachers and students had joined monthly animals liberation & Save a life activity at KH yesterday morning before class started. We had dedicated our Dharma activity for Rinpoche’s long life with stable health to continue to turn the wheel of Dharma for the benefit of all sentient beings.by Asyley Chia KSDS
KSDS's teachers and students had joined monthly animals liberation & Save a life activity at KH yesterday morning before class started. We had dedicated our Dharma activity for Rinpoche’s long life with stable health to continue to turn the wheel of Dharma for the benefit of all sentient beings.by Asyley Chia KSDS
2 days ago
KSDS's teachers and students had joined monthly animals liberation & Save a life activity at KH yesterday morning before class started. We had dedicated our Dharma activity for Rinpoche’s long life with stable health to continue to turn the wheel of Dharma for the benefit of all sentient beings.by Asyley Chia KSDS
KSDS's teachers and students had joined monthly animals liberation & Save a life activity at KH yesterday morning before class started. We had dedicated our Dharma activity for Rinpoche’s long life with stable health to continue to turn the wheel of Dharma for the benefit of all sentient beings.by Asyley Chia
2 days ago
KSDS's teachers and students had joined monthly animals liberation & Save a life activity at KH yesterday morning before class started. We had dedicated our Dharma activity for Rinpoche’s long life with stable health to continue to turn the wheel of Dharma for the benefit of all sentient beings.by Asyley Chia
The Promise
  These books will change your life
  Tsem Rinpoche's Long Life Prayer by H.H. Trijang Choktrul Rinpoche
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Recent Comments

Archives

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
Malaysia 3,552,088
United States 2,581,109
India 1,028,735
Singapore 625,405
Nepal 510,406
United Kingdom 500,026
Canada 449,639
Bhutan 439,345
Australia 398,262
Philippines 258,673
Indonesia 171,553
Germany 132,972
Portugal 118,522
Mongolia 116,688
France 100,994
Thailand 99,236
Italy 90,099
Brazil 90,086
Spain 86,947
Netherlands 81,877
Taiwan 72,900
Hong Kong 63,397
South Africa 63,303
New Zealand 62,083
Romania 60,582
Sri Lanka 59,877
Switzerland 57,306
Myanmar (Burma) 46,432
Mexico 45,529
United Arab Emirates 42,471
Egypt 40,261
Japan 39,908
Russia 39,475
Vietnam 39,472
Ireland 39,011
Cambodia 37,761
Sweden 36,364
Bangladesh 34,895
Greece 33,398
Total Pageviews: 13,210,559

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....