རྒྱ་གར་གསར་ཁང་”The Tribune” ཞེས་པ་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པ་ལྟར། ༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཀོད་བཞིན་འདུག །

Apr 11, 2018 | Views: 477

འཛམ་གླིང་ས་གནས་གང་སར་བཞུགས་པའི་བརྩེ་བའི་གྲོགས་པོ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གི་དྲུང་དུ།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རང་ཉིད་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། ངས་ཡིད་ཆེས་མི་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཞིག་གོ་དུས། བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤས་འདི་ནང་ངའི་ལས་མཚམས་ཕྱིར་འཐེན་གྱི་ཆེད་དུ་འཆར་གཞི་གྲ་སྒྲིགས་རབ་དང་རིམ་པ་བྱས་ཡིན། བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤས་སྔོན། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ། (The Wire) ཞེས་པ་དེའི་ནང་ང་ཚོས་མཐོང་བྱུང་། ངས་(Wire) གཞིར་བྱས་ནས་ཁུངས་འདྲེན་གྱི་ཡོད།

འཁྲབ་ཚན་གྱི་འཆར་གཞི་མྱུར་པོར་འདི་ནང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་རྒྱ་ནག་ཀུན་ནུང་དུ་གཏོང་ཡོད་པ་གསལ། P. Stobdan ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ (Wire) ནང་བཀོད་འདུག

དེ་ལ་ཡང་། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་པ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་དགོངས་རེད་ཅེས། (Tibetan Journal) ཞེས་པའི་གསར་འགོད་ནང་བཀོད་ནས་བསྐྱར་དུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་འདུག   ཕྱི་ལོ་ ༡༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས། དེ་ཡིན་ཙང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གཉིས་ནས་དོན་རྐྱེན་འདི་ཚོས་སྟོན་བཞིན་ཡོད། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ཁུ་ཟིམ་ཟིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཀུན་ནིང་དུ་ཐུགས་འཕྲད་ལ་བསྐྱོད་པར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་གཏོང་ཡོད་པ་དེའི་དོན་ནི། མཐར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་སྐོར་གྲོས་མོལ་གནང་བ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མིན། མཐའ་མར་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་སྐོར་གྲོས་མོལ་ཡིན་དགོས་པ་ངས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དོན་རྐྱེན་དེ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མིན་པས་ང་རང་དངོས་གནས་དགའ་བསུ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད།

སྔོན་མ་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་སྐུ་གསོལ་ཞུ་དུས་ཆོས་སྐྱོང་ནས་མ་འོངས་པར་ཕན་ཐོག་གི་ཆེད་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཏན་ཏན་འགྲོ་ཡི་རེད་ཅེས་བཀའ་ལུང་གནང་སོང་། ཕལ་ཆེར་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་འདི་ཚོ་ཡིན་གྱི་རེད། གལ་སྲིད་འདི་ཚོ་དངོས་གནས་བྱུང་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ནང་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱིས་ཆབ་སྲིད་གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སྐོར་བཀའ་ལུང་གནང་བ་བཞིན་རེད། དེ་རིང་ངས་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི། ༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་པའི་འཆར་གཞི་བཀོད་འདུག   གནས་ཚུལ་འདི་དཔེ་མ་སྲིད་པའི་དངོས་འབྲེལ་ཅན་རེད་འདུག   ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཉིན། (The Tribune) ཞེས་པའི་གསར་འགྱུར་ལྟར། དེ་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་པའི་འཆར་གཞི་བཀོད་གནང་འདུག་ཞེས་གནས་ཚུལ་བཀོད་འདུག   བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤས་རྗེས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ ‘discreet’ visit to China ཞེས་པ་ཐབས་བྱུས་མཁས་པའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་པའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་འདུག   ད་ལྟ་ང་ཚོས་༧གོང་ས་མཆོག་ཁོང་ཡང་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲུལ་བཞུད་བསྐྱོད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་དེ་གོ་བྱུང་། ངས་ལོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་རིང་ནང་བཤད་པའི་གནས་ཚུལ་གྱི་ནང་ནས་ཡག་ཤོས་དེ་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཆགས་སྡད་ཡོད།

གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་རང་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བར་བསྐྱར་དུ་འབྲེལ་བ་ཆགས་སྲིད་ཀྱི་རེད། དུས་ཚོད་དེ་ག་རང་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཐུག་འཕྲད་དུ་མ་བསྐྱོད་སྔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་མཛད་རིམ་འདི་འགྱུར་བ་ཡང་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། གཏོང་ཕོད་ཅན་གྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཆོག་ཆན་ཞིག་སྤྲོད་ཚར་བ་དགོས། འདི་གུས་བཀུར་ཙམ་རེད། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ངེས་པར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁོང་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་གནང་བའི་སྐོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བསམ་འཆར་གང་ཡོད་ཚུལ་གྱི་སྐོར་སྐད་ཆ་འདྲི་ཡི་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན་དེ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ས་འབྲེལ་(Sino-Indian) དང་བཅས་པ་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་ཨ་རི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ལས་འཛིན་གོང་མ་ཚོ་ལ་ཐུགས་འཕྲད་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པ་ནི་གཅིག་བྱེད་ན་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་སྲིད། མཐའ་མ་དེ་ལ་ཨ་རི་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་རྡ་སར་ཡོད་པའི་དབུས་བོད་མི་སྒྲིགས་འཛུགས་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་རོགས་རམས་བྱས་ནས་ལོ་བཅུ་ཕྲག་སོང་ཚར་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བ་བཞིན་བཙན་འབྱོལ་བོད་གཞུང་ནས་དབུས་བོད་མི་སྒྲིགས་འཛུགས་ཀྱི་མིང་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་ཚར་རེད། རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་རང་དབང་གཙང་བདག་གི་ལུང་པ་ནང་བཙན་འབྱོལ་བོད་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ་ཞེ་དྲགས་ཁྱད་ཚར་པོ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བོད་གཞུང་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཞིག་རེད་ཅེས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་༧གོང་ས་མཆོག་བཙན་འབྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་བཟུང་ས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བརྒྱད་རྗེས་ཁོང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཧ་གོ་དུས་ང་རང་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཞེ་དྲགས་དགའ་པོ་འབྱུང་། བོད་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འདོད་ཡོད་མཁན་སྟོང་ཕྲག་ནས་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་སྡད་ཡོད་པ་དང་༧གོང་ས་མཆོག་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དེ་གོ་ཐོས་བྱུང་ན་འདི་གནས་ཚུལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲགས་རེད། ང་རང་སྒེར་གྱི་ཆ་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ནས་འདི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་པ་ཞིག་རེད་དྲན་གྱི་འདུག   དེ་རྗེས་འབྲས་བུ་བཟང་པོ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད།

 1. བོད་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་ཇུས་ངེས་པར་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་གི་རེད། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་འོག་ལ་སྡད་ནས་བཙན་འབྱོལ་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚང་མས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་གཞི་བཟུང་དུ་འགྱུར་བ་དགོས་ཞེས་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་ཀྱི་རེད།
 2. ༧གོང་ས་མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་ཐུགས་འཕྲད་ཀྱི་ཆོག་ཆན་ཡོད་པ་བཞིན།ཁོང་དུས་རབས་དང་བསྟུན་པའི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཡིན་པས།འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་གཏོང་དགོས་ཚུལ་ངེས་པར་དུ་མཁྱེན་གྱི་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་འདིས་རྗེས་ཏན་ཏན་བོད་ནང་བསྐྱོད་གནང་གི་རེད།དེ་རྗེས་༧གོང་མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་ལས་གཞན་གང་ཡང་མིན་འདུག
 3. རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་སྲུང་གི་རྐྱེན་གྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་ཆོག་ཆན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། རྗེས་ལ་ཆ་ཚང་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཆོག་པ་ཆགས་སྲིད་ཀྱི་རེད།
 4. བོད་ནང་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡི་རེད། མི་རབས་གོང་མ་མང་པོ་གྲོང་ཚར་ཀྱང་དེ་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་དགུང་ལོ་དང་གཅིག་པ་གང་ཞིག་ས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་བར་༧གོང་ས་མཆོག་མ་མཇལ་བ་ཡིན་ཙང་ད་དངོས་གནས་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡི་རེད།
 5. ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་འགྲིམ་འགྲུལ་ལག་འཁྱེར་དང་བཅས་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཞུས་བཞིན་ཡོད་པས། ཁོང་རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་མ་བཞེས་པར་རྒྱ་གར་གྱི་སྐུ་མགྲོན་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་བྱས་ནས་སྡད་ཡོད། ༧གོང་ས་མཆོག་ལ་གཅིག་བྱེད་ན་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྐྱར་དུ་བསྐྱོད་ཅིང་བཞུགས་པའི་ཐུགས་རེའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་གྱི་ལག་འཁྱེར་དུས་ནམ་ཡང་མ་ལེན་པ་ཡིན་སྲིད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ཁོང་བོད་པའི་མི་སེར་ཆགས་སྡད་ཡོད་རེད།
 6. ༧གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་ཁོང་སོ་སོའི་འཚར་ལོངས་བྱེད་སའི་ས་ཆ་དང་། སོ་སོའི་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་བྱེད་ས། སོ་སོའི་ཕོ་བྲང་། གཅིག་བྱས་ན་སོ་སོའི་སྤུན་ཉེ་དང་བརྩེ་བའི་བོད་མཐོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དགའ་སྤྲོ་ཚད་མེད་སྐྱེས་ཀྱི་རེད། གང་ལྟར་སོ་སོའི་ཕ་ཡུལ་ལ་བསྐྱར་ལོག་ཆོག་དུས་དགའ་ཡི་མ་རེད་པས།
 7. གཅིག་བྱས་ན་རྒྱ་གར་ན་བཞུགས་ཡོད་པའི་བོད་མི་ ༡༥༠,༠༠༠ གཅིག་འབུམ་ལྔ་ཁྲིའང་གཞུང་སྲོལ་དམ་འཛིན་མེད་པའི་སྒོ་ནས་བོད་དུ་ལོག་ཆོག་གི་རེད། གལ་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གཏན་འཇགས་བཞུགས་པ་ཡིན་ན་བོད་མི་རྣམས་ཀྱང་ཡུལ་སྤོ་ཐུབ།
 8. ༧གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མི་རྣམས་སྐུ་མགྲོན་ནང་ལྟར་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་ནས་ལོ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དེ་ནི་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལ་ཕྲན་བུའི་རྐང་པ་ལ་གནོད་པ་ལྟར་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་༧གོང་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་འབྲེལ་བ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡང་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་སྲིད། གཅིག་བྱས་ན་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སེལ་ཐུབ།
 9. ༧གོང་ས་མཆོག་ནི་ད་ལྟ་དགུང་ལོ་༨༢ ཕེབས་ཚར་པ་ཡིན་ཅིང་། འདུས་བྱས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འཛིན་པའི་གང་ཟག་ང་ཚོ་ལྟ་བུ་ལ་ལོ་༨༢ དེ་མཐའ་མཇུག་ལྟར་རེད། ཁོང་ནི་བོད་ནང་ལོག་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་དུས་རིང་པོ་བཞུགས་ཡོད། ད་ལྟ་བོད་དུ་ཕེབས་འདོད་དང་ལོག་འདོད་ནི་ཁོང་རང་རང་གི་སྨོན་འདུན་ཡིན། ཁོང་གིས་འདི་དུས་རྟག་ཏུ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁོང་གིས་སོ་སོའི་མི་ཚེ་དེ་གཞན་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་བསྔོ་ཚར་བ་ཡིན་པས་ཁོང་གི་སྨོན་འདུན་དེ་འགྲུབ་ཐུབ་ན་ཡིད་དུ་འོང་། ཁོང་གིས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་སྐྱོན་ཡོད། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་བརྩེ་བའི་སྨོན་འདུན་དེ་ཉིད་འགྲུབ་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས།
 10. ༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་བོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་སུ་རབ་བཏགས་ཀྱི་གཏམ་བདེན་པ་དང་རྫུན་མ་དེ་དག་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་ཡི་རེད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཁ་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཞེས་པ་དང་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་བར་ཁོང་ཚོའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཕོགས་ལེན་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་ནི་ངས་ནམ་ཡང་ཁས་ལེན་མི་ཐུབ། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་དགག་ཆ་རྒོལ་འཛིང་དེ་དག་ལམ་སང་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། ༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་པའི་གྲ་སྒྲིག་གནང་སྐབས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་གཏད་དུ་གཏམ་ཚོ་པོ་དེ་དག་སྨད་པར་མཚམས་འཇོག་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་དང་མཐའ་མར་བོད་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པའི་ལམ་འཇམ་པོ་བཟོ་དགོས། ༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་རྗེས་སུ་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གང་ལེགས་པོ་ཡོང་སྐོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྩོལ་སྒྲུབ་གནང་གི་ཡོད་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་མེད།

༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་དེར་ཁེ་ཕན་མང་པོ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་འདི་ཉུང་ཉུང་ཙམ་ཡིན། འདིར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་བོད་མི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན་ང་ལྟ་བུ་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་དགའ་མཐུན་བྱེད་མཁན་རེད་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པས་འདི་བདེན་པ་མིན། བདག་གིས་དུས་ནམ་ཡང་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མི་གུས་པ་མེད། དེར་བདག་གིས་ཁོང་ལ་ཤིན་ཏུ་གུས་ཞབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མི་གཞན་དང་གཞུང་གཞན་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་ལ་གནོད་དུ་རུང་བའི་བྱ་བ་དུས་ནམ་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད། བོད་པའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ཉམས་ལེན་དང་འདིའི་བསྟེན་གསོལ་བའི་ཁ་གཏད་དུ་དབྱེ་འབྱེད་གནང་བ་དེ་དག་ལ་ང་མོས་མཐུན་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་ཁོང་ཚོའི་ཆོས་ཉམས་ལེན་ལ་རྟེན་ནས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་དུས། འདིའི་ཕྱི་ལོག་གི་ཚོན་མདོག་དང་། ཕོ་མོའི་རྟགས་ཐོག་ལ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད། འདི་ཡག་པོ་མིན།

དུས་རབས་ ༢༡ པའི་ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་སུ་ཞིག་གིས་གཞན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་མི་ཆོག གལ་ཏེ་གང་ཟག་དེ་ཆོས་ལུགས་ཡང་དག་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ཡང་ན་ཆོས་ལུགས་ལོག་པ་གང་ལ་ཞུགས་ཡོད་ནའང་འདི་ཁོང་རང་གི་རང་དབང་རེད་མ་གཏོགས་དབུ་ཁྲིད་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་རེད། ཡང་ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱིས་གང་ཟག་གཞན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཐོག་ལ་བསླབ་བྱ་དེ་འདྲ་གནང་བ་ནི་ཡག་པོ་མི་མཐོང་། དེ་འདྲ་བྱེད་དུས་ཁོང་ཚོར་མཐོང་ཆུང་བཟོ་བ་དང་། མི་བཟོད་པ་བཟོ་བ་དང་། དམངས་གཙོ་དང་འགལ་བ་དང་ཁོང་ཚོ་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་པ་ཆག་པ། ༧གོང་ས་མཆོག་ལྟ་བུ་ནུས་སྟོབས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་གྱི་ཁ་གཏད་དུ་གནང་བའི་བསླབ་བྱ་དེ་ལ་རྟེན་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་འབྲང་པ་རྣམས་ཀྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་ཐུགས་སྤྲོ་པོ་ཡོང་བར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བ་རྣམས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ནས་འབུད་པ་དང་ཁ་འབྲལ་གཏོང་བ་དང་དམའ་འབེབས་སོགས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད།

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆོས་ལུགས་གང་ལ་བཞུགས་ནའང་ཆོས་དད་རང་དབང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བདག་གི་གྲོགས་པོ་དང་སྤུན་ཉེ་རྣམས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ན་ཡོད་པས་ཁོང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རེད། བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གཞུང་གི་ངོས་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་གནད་དོན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། གལ་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་རྗེས་རྒྱ་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་དང་ལྷན་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ཚོས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞི་བདེ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་ཁ་གཏད་དུ་མ་གསུངས་རོགས་ཞེས་བཀའ་སློབ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཞེས་བདག་གིས་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད། དེ་ལྟར་ལོ་ ༤༠༠ སྔོན་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་ཉམས་ལེན་རྙིང་པ་དེ་ཉིད་ལ་བསྐུལ་སློང་བྱེད་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཁོངས་གཏོགས་ནས་འབུད་པ། ཁ་འབྲལ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ལས་བྲལ་ཐུབ། རྒྱ་གཞུང་གིས་ལོ་ ༤༠༠ སྔོན་གྱི་ལྷ་སར་ཡོད་པའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་རྟེན་ཁང་སྤྲོ་བདེ་ཁང་གསར་དེ་བསྐྱར་གསོ་བྱས་ཡོད། ༧གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྟེན་ཁང་དེ་བཟོས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་བསྔོ་བ་ཡིན་པ་དེ་ལེགས་པོ་མཁྱེན་དགོས།

འདི་ནི་ཞེ་དྲགས་ཀྱི་མཛད་རིམ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་དང་བདག་གི་སེམས་གཏིང་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་དང་མཐའ་མར་བོད་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པར་ཤོག་ཞེས་རེ་སྨོན་ཡོད། ཁོང་ཞེ་དྲགས་ཀྱི་ཐུགས་སྐྱིད་པོ་ཡོད་པ་བདག་གི་ཤེས། དེར་ང་རང་ཡང་ཁོང་གི་ཆེད་དུ་དགའ་བ་སྒོམ་གྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ཞུགས་ཡོད་པའི་བོད་མི་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ད་ནས་བཟུང་སྐྱོན་བརྗོད་མ་བྱེད་ཡ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་སྨོན་སྒྲུབ་པར་ང་ཚོ་ཚང་མས་གང་ཐུབ་ཐུབ་བྱེད་དགོས། བདག་གིས་དྲྭ་རྒྱ་སོགས་ལའང་ང་ཚོ་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་གལ་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་སྨོན་སྒྲུབ་དགོས་ན་རྒྱ་གཞུང་ལ་དམའ་འབེབས་ཀྱི་མིང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཡ་དང་ཚིག་སྡུག་ཅག་བདེ་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་རེད་ཞེས་མང་པོ་ཞུས་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཞི་བར་གནས་དགོས་པ་དང་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་དང་བོད་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པར་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚང་བ་བྱེད་དགོས། ༧གོང་ས་མཆོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོང་བའི་རེ་སྨོན་ཡོད།

གུས་པས།
ཚེམས་སྤྲུལ་སྐུས།


བརྒྱུད་ལམ་ཁྱབ་ཚད།

Source: http://www.tribuneindia.com/news/nation/dalai-lama-headed-to-china-on-pvt-visit/513541.html. Click on image to enlarge.

པར་རིས་ཆེར་གཏོང་ན་འདིར་ནོན་ཞིག ། འབྱུང་ཁུངས། http://www.tribuneindia.com/news/nation/dalai-lama-headed-to-china-on-pvt-visit/513541.html

Source: https://thewire.in/201726/dalai-lama-india-china-tibet/. Click on image to enlarge.

པར་རིས་ཆེར་གཏོང་ན་འདིར་ནོན་ཞིག ། འབྱུང་ཁུངས། https://thewire.in/201726/dalai-lama-india-china-tibet/

Source: http://www.tibetanjournal.com/index.php/2017/12/05/dalai-lamas-envoy-samdhong-rinpoche-visited-china/. Click on image to enlarge.

པར་རིས་ཆེར་གཏོང་ན་འདིར་ནོན་ཞིག ། འབྱུང་ཁུངས། http://www.tibetanjournal.com/index.php/2017/12/05/dalai-lamas-envoy-samdhong-rinpoche-visited-china/

 

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ཟླ་༡༢ཚེས་༡༦ཉིན་གྱི་ཁ་སྐོང་།

Phayul.com  ཞེས་པ་འདི་ནི་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་པའི་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིགས་འཛུགས་ཀྱི་གསར་ཁང་ཞིག་རེད། འདིས་དབྱིན་ཇི་ཤེས་མཁན་བོད་པ་དང་དེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སྡོད་མཁན་བོད་མི་ཚོ་གང་རུང་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་ཚོར་༧གོང་ས་མཆོག་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྱུར་གྱི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན་ཞིག་རེད། ཕྱོགས་རིས་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་བཀྲམ་གྱི་ཡོད་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་གསར་ཁང་གཞན་ནང་བཞིན་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྩོམ་བྲིས་བྱེད་ནས་མི་སྒེར་པ་ཞིག་གི་སྐྱོན་ཆ་དང་། དེ་ཙམ་མ་ཟད་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིགས་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་ལྷོང་མེད་པའི་སྐྱོན་ཆ་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལ་མ་དགའ་བའི་གནས་ཚུལ་བཀྲམ་ན་སྒོ་རྒྱག་གི་རེད།

 1. ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཉིན་The Wire ཞེས་པ་གསཪ་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་གོང་མ་ Stobdan ལགས་ཀྱི་རྩོམ་བྲིས་བྱས་པ་འདི་ནས་ཁུངས་འདྲེན་བྱས་པ་དེ་ལ། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་ Kunming རྒྱ་ནག་དུ་You Quan ཞེས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་པའི་འཆར་གཞི་བཀོད་ཡོད་འདུག
 2. བོད་མི་སུ་ཞིག་བོད་ལ་འགྲོ་མི་ཆོག་པ་དང་། གལ་སྲིད་འགྲོ་དགོས་ནའང་ཆོག་མཆན་དང་གོང་རིམ་གྱི་མོས་མཐུན་མང་པོ་ཞིག་བྱས་རྗེས་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  དེ་ཡང་ཁོ་ཚོ་ལ་དམའ་འབེབས་ཀྱི་མིང་ངན་འབོད་ཅིང་། དེ་ཚོ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་རྒྱབ་འགལ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་རྒྱ་གཞུང་དང་འབྲེལ་ནས་ལྐོག་ངན་གྱི་ནག་ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་རེད།  དེ་ལའང་གལ་སྲིད་རྒྱ་ནག་ནང་སོ་སོའི་ཉེ་འབྲེལ་དང་གྲོགས་པོ་ཡོད་ཅིང་དེ་ཚོ་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་པ་འཇུས་ན། ཁྱོད་རང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཅིང་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་ཕོབས་ཀྱི་རེད། བོད་གཞུང་དང་དེའི་ལས་བྱེད་རྣམས་རྒྱ་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྐོར་སུ་ཞིག་ལའང་དངོས་སུ་མ་བཤད་ཅེས་སྐོར་བ་རྒྱག་ནས་བཤད་མཁས་པ་ཡོད་པ་དང་།  དེ་ནས་ནག་ཉེས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཡོང་དུས་ནག་ཉེས་དེ་ལས་རང་ཉིད་གཡོལ་ཐབས་བྱས་ཀྱི་ཡོད།  འདི་ཚོ་བོད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཚོས་མི་མང་ལ་འཇིགས་སྣང་སྐུལ་ནས་ཅིག་སྒྲིལ་ཏུ་བཞག་སྟངས་ཙམ་ཡིན། གལ་སྲིད་བོད་མི་ཚོས་བོད་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་ངོས་ལེན་མ་བྱས་ན། དེ་ཚོ་ལ་རང་བཞིན་གྱི་རྒྱ་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ཡིན་པ་གང་ཞིག་རྒྱལ་ཚོང་པའི་ནག་ཉེས་སུ་འཛུགས་པས། ཁོ་ཚོ་ལ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་ནས། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ནས་བཙན་འབུད་གཏོང་བ་སོགས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་དགོས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཞིག་ཚང་ངོ་། །དེ་ཚོས་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི་དེ་ཚོའི་བསམ་འཆར་དང་སྒྲིགས་ཁྲིམས་ངོས་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན། འདི་ཚོ་ཚང་མ་རྡ་ས་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གིས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གང་འདྲ་བྱས་པའི་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་ང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆ་བཞག་ན། ང་རང་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱས་ནས་ས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༢ ལོ་ནས་བསྟེན་གསོལ་བྱས་ཡིན། ང་རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཡིན་དུས་དབྱེ་འབྱེད་འགོ་བཙུག་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ཏུ་བརྒྱུད་བསྐུལ་བྱས། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་ཁ་དང་ཁ་སྤུ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་དགོས་ཞེས་ཟེར་ནས་ཞབས་འདྲེན་ཞུས་པའི་གཏམ་ངན་བཤད་ཡོད་རེད། འདི་བོད་པའི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་རེད། ཁ་སྤུ་དེ་ཁ་འགྲམ་ལ་ཡོད་དུས་ཁའི་ཆ་ཤས་གཅིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་རེད། ཁ་སྤུ་མེད་དུས་ལོགས་སུ་དབྱེ་དགོས་ཞེས་ཟེར་ནས། ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ནས་བཙན་འབུད་གཏོང་དགོས་ཚུལ་བསྐོར་ནས་བཤད། ཆོས་ལུགས་གཞི་བཟུང་བྱས་ན་འདི་ཚོ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་དབྱེ་འབྱེད་དང་། མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་ཡིན་ལ། དོན་གནད་རྟག་རྟག་འཕྲད་འདུག ། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་ལ་བསྐྱོད་འདུག ། རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་དུས་ཁྱད་པར་མེད་ནའང་ཁོང་བསྐྱོད་འདུག ། ཁོང་ལ་འགྲོ་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཇི་ལྟར་རག་པ་ཡིན་ནམ། “The Wire”དང”Tibetan Journal” “Phayul” “The Tribune”ཞེས་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཡོངས་ཀྱིས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་ཅེས་ཆེད་བསྒྲགས་སྤེལ་འདུག ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་གཙོ་བོ་བློ་བཟང་སེང་གེས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་དུས་དུས་ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་བྱེད་མི་འདུག ། ཁོང་གིས་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོད་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེ་གཞུང་འབྲེལ་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་པ་དང་དུས་ཚོད་དེ་ག་རང་སྒེར་གྱི་ཐུགས་འཕྲད་ཡིན་ཞེས་བརྗོད། གལ་སྲིད་ཁྱོད་ཀྱིས་གཞུང་འབྲེལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་ན་སྒེར་དོན་ཟེར་བ་གང་ཡིན་ནམ། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་པ་དང་དེ་ངོས་ལེན་བྱས་པ་ནི་དོགས་འདྲོག་ཅན་རེད། ཁོང་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྐྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མ་གསལ་པར་དམིགས་ཡུལ་བཀོད་པ་ནི་༧གོང་ས་མཆོག་ཡང་ན་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་མ་གཏོགས་འགྲོ་ས་མེད་དོ།། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་སྐད་ཆ་གང་བཤད་ཀྱང་གསལ་པོར་མ་བཤད་ནས་སྦས་གསང་བྱེད་པ་ནི་དེ་ཚོ་འགྲོ་སྟངས་ཞིག་རེད། ད་དུང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས། ཁོང་ཚོའི་གཞུང་སྐྱོབ་སྟངས་དེ་ཞེས་དྲགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་མེད་པ་དང་དེ་ཚོའི་ཐབས་ཤེས་ལ་ཡིད་ཆེད་བྱེད་པར་སེམས་འགུལ་ཡང་ཐེབས་ཀྱི་མི་འདུག ། གཞན་ཡང་། གལ་སྲིད་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་སྟབས་ལས་སླ་པོར་རྒྱ་ནག་ལ་འགྲོ་ཐུབས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ནས་བློ་བཟང་སེང་གེ་དང་། སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གཞན་སོགས་ཡང་རྒྱ་ནག་ཡང་ན་བོད་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟ་བུ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ནག་ཇི་ཙམ་གྱི་གཏོང་འཕོད་ཅན་ཡིན་པ་སྟོན་གྱི་འདུག   འོ་ན་ང་ཚོ་ལྟ་བུ་མི་དཀྱུས་མ་རྒྱ་ནག་ལ་འགྲོ་དགོས་འབྱུང་ན་ཚད་བཀག་གང་ཡོད་དམ།དོན་རྐྱེན་གང་ཡིན་ཡང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་བྱེད་ནས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཚར་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ལ་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་པ་དེ་གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་ཞིག་རེད། འོ་ན་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་ནག་དང་དེའི་གཞུང་འབྲེལ་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱས་རྗེས་བོད་ནང་དབུ་མའི་ལམ་དང་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་སྐོར་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡིན་ནམ། ༧གོང་ས་མཆོག་དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ནས་གང་བྱེད་ཀྱང་མཐའ་དོན་འདི་བོད་རྩ་དོན་དང་ཁོང་གི་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་སྐོར་རེད། མཐར་བོད་དང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བསྐྱར་འབྲེལ་ཆགས་ཀྱི་རེད།ཕྱི་ལོ ༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ Tibet.net ཞེས་པ་གསར་ཁང་ལྟར་བློ་བཟང་སེང་གེས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་ཅིང་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་མ་རེད་ཅེས་བརྗོད་འདུག   ༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་མེད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་གསལ་པོར་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། “The Tribune”ཞེས་པའི་གསར་ཁང་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པའི་Ajay Banerjee ཁོང་གི་རྩོམ་བྲིས་བཟོ་བཅོས་རྒྱ་འདུག   ཉེ་འཆར་བོད་གཞུང་གི་གཙོ་འཛིན་གོང་མ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་འདུག་ཞེས་བརྗོད། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་ “The Tribune”གསར་ཁང་ལ་གཏན་གཏན་ཁོ་ཚོའི་རྩོམ་བྲིས་ཀྱི་མིང་བྱང་ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཚོ་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཀོད་འདུག   ཞེས་པ་དེ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་བཅུག་འདུག ། མིང་བྱང་བཟོ་བཅོས་ག་ཚོད་རྒྱག་ནའང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་༧གོང་ས་མཆོག་སྒེར་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་པ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ཡིན་པ་མཁྱེན་གསལ་རེད། ཐུག་འཕྲད་དེ་སྒེར་དོན་ཡིན་ན་འདྲ་གཞུང་འབྲེལ་ཡིན་ན་འདྲ་བོད་རྩ་དོན་དང་༧གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་བསྐྱར་ལོག་གནང་རྒྱུའི་སྐོར་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ང་ཚོས་“The Wire”དང་“Phayul”,“Tibetan Journal”“The Tribune”བཅས་གསར་ཁང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གང་བཤད་དེ་གཞི་བཟུང་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་འབད་གསང་བྱེད་ཅིང་། མི་མང་ལ་བྱེད་སྟངས་མ་ཤེས་པའི་རྐྱེན་གྱི་ནོར་སྐྱོན་མེད་དོག་བྱེད་སྡད་ཡོད། བོད་མི་མང་ཚོ་འདི་ལྟ་བུ་གཞུང་གིས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བར་མཐའ་མ་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་སྐོར་གྲོས་མོལ་བྱས་པའི་ང་ཚོ་ལ་ད་དུང་རེ་བ་འདི་འདྲ་ཡོད། གྲོས་མོལ་དེ་མུ་འཐུད་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཅེས་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ལས་གན་ཐོག་མ་ནི་བོད་མི་མང་ཚོའི་དོན་དུ་བོད་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་དང་དེ་ལ་ཕལ་ཆེར་༧གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་དོན་དབུ་མའི་ལམ་འོག་འགྲོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་མེད། ༧གོང་ས་མཆོག་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཁོང་ལོ་ན་རྒས་ཚར་བ་དང་མགྱོག་པོ་བོད་ཡུལ་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་སྐྱོད་འདོད་ཡོད་ཅེས་གསུངས།

 

བརྒྱུད་ལམ་ཁྱབ་ཚད།

Source: http://www.tribuneindia.com/news/nation/dalai-lama-headed-to-china-on-pvt-visit/513541.html. Click on image to enlarge.

པར་རིས་ཆེར་གཏོང་ན་འདིར་ནོན་ཞིག ། འབྱུང་ཁུངས། http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=39926

CTA's official Facebook Page, Tibet.net clarified about the change of article title on "The Tribune". Click on image to enlarge.

ཌ་ཏྲི་བུན་ནང་གི་རྩོམ་བྲིས་འགོ་བརྗོད་དེ་འགྱུར་བ་གཏང་བའི་སྐོར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕེ་ས་བུཀ་པེཇ་བརྒྱུད་ནས་ Tibet.net ཡིས་གསལ་བཤད་གནོང་། པར་རིས་ཆེར་གཏོང་ན་འདིར་ནོན་ཞིག །

Source: http://www.tribuneindia.com/news/nation/dalai-lama-headed-to-china-on-pvt-visit/513541.html. Click on image to enlarge.

Tibet.net ཞེས་པ་དེས་ The Tribune ཞེས་པ་གསར་ཁང་ནས་སྤེལ་བའི་རྩོམ་བྲིས་དེའི་འགོ་བརྗོད་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གཙོ་འཛིན་གོང་མས་ཉེ་འཆར་རྒྱ་ནག་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་ཞེས་པར་བརྗེ་པོ་རྒྱག་པར་ད་དུང་རྩོམ་བྲིས་དེའི་འགོ་བརྗོད་དེ་ཡང་བརྗེ་པོ་རྒྱག་འདུག   དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་གྲོས་མོལ་བྱེད་པར་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་པ་འདུག་ཞེས་ནས་རྩོམ་བྲིས་དེའི་འགོ་བརྗོད་དེ་འདྲ་བྲིས་མི་འདུག   པར་རིས་ཆེར་གཏོང་ན་འདིར་ནོན་ཞིག ། འབྱུང་ཁུངས། http://www.tribuneindia.com/news/nation/dalai-lama-headed-to-china-on-pvt-visit/513541.html

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གྱི་ཁ་སྐོང་།

ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་རྒྱ་ནག་དུ་ཕེབས་མེད་ཞེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ཡང་། སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་གང་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ་དང་འགལ། གནད་དོན་འདིར་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་འཐེབ་ཡོད། གནས་ཚུལ་འདི་ཉིད་ནི་ཞེ་དྲགས་ཀྱི་ཁྱད་མཚར་པོ་དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་མཐོང་གིན་འདུག   ང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀ་༧གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བློས་འཁེལ་བའི་སྲིད་དོན་པ་རྣམ་གཉིས་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་སོ་སོའི་ལས་འགུལ་དང་ཆབ་སྲིད་ཐོག་གི་བྱེད་སྟངས་ལ་ཁོང་རང་གཉིས་ཀྱི་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་ཞེས་ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་སྲིད། གང་ལྟར་ཡང་གནད་དོན་འདི་དེ་འདྲ་མིན།

ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དང་བློ་བཟང་སེང་གེ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་མི་མང་ལ་རེ་བ་རྫུན་མ་དང་རེ་བ་སྟོང་པ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ནས་རེ་བ་དེ་ཉིད་འགྲུབ་རྒྱུ་མེད་པ་མ་ཟད་གནས་ཚུལ་སྐྱོ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། འདིའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཕུག་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་གུས་ཞབས་མེད་པ་སྟོན་ཅིང་བོད་མི་རྣམས་དོན་དངོས་གང་ཡིན་མིན་སྐོར་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་དང་མི་ཕེབས། གལ་ཏེ་ཁོང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་དུས་ཡུན་རིང་པོ་རྗེས་སུ་རེ་བ་ཞིག་སྐྱེས་ནས་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོང་ཐུབ། བློ་བཟང་སེང་གེ་ལགས་ཀྱིས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་རྗེས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་ཀྱི་མེད་པ་མངོན། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་རྟོན་སྐུ་ཚབ་གཉིས་སོ་སོའི་བརྡ་ལན་འབྲེལ་མཐུད་མེད་པ་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ།

ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་དགག་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་དེ་ནི་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་མིན། བཙན་བྱོལ་ནང་སྡོད་ནས་ལོ་༦༠ཕྱིན་ཚར་པ་ཡིན་ཡང་བོད་མི་རྣམས་དུས་རྟག་པར་བོད་ལ་ལོག་ཐུབ་པའི་རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། དོན་གནད་ཆེན་པོ་འདི་འདྲའི་ཐོག་ལ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་དགག་པ་རྒྱག་པའི་གནད་དོན་ནི་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན། བབས་མི་ཆགས་པ་དབུ་ཁྲིད་གཉིས་ཀྱིས་བརྡ་ལན་གནད་དགག་ཆེ་བའི་སྐོར་རླུང་འཕྲིན་ཁག་ལ་དངོས་སུ་ཁ་རྩོད་རྒྱག་གི་ཡོད་རེད། དངོས་འབྲེལ་བྱས་ན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དང་བློ་བཟང་སེང་གེ་རྣམས་གཉིས་ཀྱིས་བོད་མི་ཡོངས་མཐུན་སྒྲིལ་བྱེད་པར་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་འགུལ་དང་མ་འོངས་པའི་རེ་བ་དང་ཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པའི་ཚབ་ཏུ་ཁོང་ཚོས་སོ་སོའི་ཁྱད་པར་མི་བྱེད་ཏེ་བོད་མིའི་བདེ་སྐྱིད་ཆེད་དུ་འཐབ་བྱུས་བྱེད་དགོས་པ་དང་ཉིན་གཅིག་༧གོང་ས་མཆོག་དང་ཁོང་གི་མི་མང་རྣམས་བོད་ལ་ལོག་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་བཟོ་དགོས།

དོན་དངོས་འབྲེལ་འདི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་རྒྱ་ནག་འགྲོ་ཡིན་པ་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་གོང་དུ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་རླུང་འཕྲིན་ཁག་ལ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཕེབས་པ་ཡིན་པ་དང་ཁོང་སྒེར་གྱི་འཁོར་ཞག་ལ་ཕེབས་རེད་འདི་མི་མང་གི་ཞེ་དྲགས་ཤེས་མི་དགོས་གསུངས། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་ཡོད་ན་འདྲ་མེད་ན་འདྲ་འདིར་རྙོག་དྲ་དེ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་གང་རུང་གིས་བོད་མི་མང་ལ་སྐད་ཆ་བདེན་པ་གསུང་གི་ཡོད་མ་རེད། གལ་ཏེ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བདེན་པ་གསུངས་བཞིན་ཡོད་ཅིང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཕེབས་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཕེབས་མེད་ཞེས་ངོས་ལེན་མི་བྱས་པ་དེར་ཁོང་རྫུན་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། གལ་ཏེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་ཕེབས་མེད་ཞེས་སྐད་ཆ་བདེན་པ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་བློ་བཟང་སེང་གེས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཕེབས་པ་རེད་ཞེས་རྫུན་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་རེད།

ད་གལ་ཏེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་གནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ཕ་གེར་གང་འདྲ་ལེབས་པ་ཡིན་ན། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་གནང་མཁན་ཡིན་པ་ཚང་མའི་མཁྱེན་གསལ་རེད། དེར་ཁོང་གང་འདྲ་འཛུལ་ཞུགས་མཐོང་མཆན་ཐོབ་པ་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་ཁོང་སྒེར་གྱི་འཁོར་ཞག་ལ་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་སོ་སོ་ཁ་གཏད་དུ་འཛེམ་ཟོན་མེད་པར་ཤོད་མཁན་གང་ཟག་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོང་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ནམ་འཛིན། རྒྱ་ནག་ཏུ་སུ་ཡོང་ཆོག་མི་ཆོག་ཐོག་དང་ས་མཚམས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་ནས་སོ་སོའི་མི་མང་འགྱུར་ལྡོག་བཏང་ཐུབ་མཁན་ལ་ནང་དུ་ཡོང་མི་ཆོག་བཟོ། དྲང་དོན་ལྟར་བཤད་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་དེ་འདྲ་ཐོག་ལ་སེམས་འཁུར་ཆེན་པོ་གནང་། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀྱང་དེ་འདྲ་གནང་། དེར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་མིང་མཐོ་བོ་ཡོད་མཁན་དང་རྒྱ་གཞུང་ཁ་གཏད་དུ་གཏམ་ཚོ་པོ་སྨྲ་ཡོད་པའི་ཁུངས་དང་ལྡན་མཁན་ཞིག་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་གང་འདྲ་ལས་སླ་པོ་ཐོག་ནས་ནང་དུ་འཛུལ་ཆོག་གམ། ཚབ་སྲིད་ལ་མི་འཚུད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་དང་ནང་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱང་མི་སྐྱའི་གོས་ལོག་གྱོན་ནའང་བེ་ཇིང་དང་ས་ཆ་གཞན་ནང་ཕེབས་མི་ཆོག་པའི་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་རེད།

དེར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཀྱི་གོ་གནས་མཐོ་བོ་དང་ཆབ་སྲིད་གོ་གནས་མཐོ་བོ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པར་ལས་སྣེ་གཙོ་བོའི་མོས་མཐུན་མེད་པ དང་གནས་བཤད་ཡིག་ཆ། དེ་བཞིན་ཕེབས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དངོས་ཡོད་དེ་མེད་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་མི་ཐུབ་པ་ཁོང་ཚོས་བཟོ་ཐུབ། དེའི་ཕྱིར་ཁོང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པ་ཡིན་དུས་ཡང་ན་ཁོང་རྒྱ་ནག་དབུ་ཁྲིད་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་པ་དང་ཡང་ན་འགྲུལ་བཞུད་དེ་གཞུང་གི་དོན་དག་ཆེད་དུ་ཡིན་པས་ཁོང་ལ་ཡོང་ཆོག་པའི་དག་མཆན་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་པ་ཡིན་སྲིད། མཐོང་སྣང་ལ་དོན་གཉིས་པ་དེ་ཡིན་སྲིད་གང་ཡིན་ཟེར་ན་གྲྭ་པ་དགུང་ལོ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཁོང་ལྟ་བུ་སྒེར་གྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ནས་སོ་སོའི་ནང་མི་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཏེ་གཞན་གང་ཡང་མི་གནང་སྲིད་དམ། གལ་ཏེ་འདི་ཁོང་གི་སྒེར་གྱི་འཁོར་ཞག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཁ་གཏད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ལང་མཁན་ཆབ་སྲིད་པ་ཞིག་ལ་གང་འདྲ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཐུབ།

མགོ་རྙོག་འདི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་གཅིག་གསལ་པོ་ཞེ་དྲགས་རེད་འདུག ། དེ་ག་རེད་ཟེར་ན། དབུ་ཁྲིད་གཉིས་བར་གྱི་འཐབ་རྩོད་དེའི་རྩ་བ་དེ་ཁོང་ཚོས་བོད་མི་མང་ལ་ག་རེད་བཤད་ཀྱང་བོད་མི་ཚོས་ཁོང་ཚོ་ཁ་ལ་ཉན་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་རྣམས་གཉིས་ཀྱི་བདེན་པར་འཛིན་གྱི་ཡོད་འདུག །། ཡིན་ན་ཡང་བློ་བཟང་སེང་གེ་དང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་མི་མང་ལ་རྩི་མཐོང་ཆུང་དྲགས་པ་རེད། བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཕེབས་པ་རེད་གསུངས། སྐབས་གཅིག་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་འགྲོ་མེད་གསུངས། མི་སུ་ཞིག་གི་གནད་དོན་འདི་གང་འདྲ་དོ་སྣང་མི་སྤྲད་པ་དང་འདིའི་ཐོག་ལ་དྲི་བ་མི་ཞུས་པ་ཡིན་ནམ། གནད་དོན་འདི་ལྟ་བུ་ཨ་རི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊྭ་རམ་ཁོང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཆོག་ཞེས་ཁོང་གིས་གསུངས་པ་རེད། ཡིན་ཡང་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་རེཀ་ས་ཊེ་ལར་སན་གྱིས་ཊྭ་རམ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཛུལ་ཆོག་གི་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད། དེ་ནས་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རྗེས་སུ་ཚགས་པར་ཞིག་ནང་ཊྭ་རམ་ཁོང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཆོག་འབྲི་ཡོད་པ་དང་གཞན་གཅིག་ནང་ཊེ་ལར་སན་གྱིས་ཊྭ་རམ་རྒྱ་ནག་འཛུལ་མི་ཐུབ་འབྲི་འདུག །། འདིའི་དགོས་མེད་ཀྱི་མགོ་རྙོག་ཆེན་པོ་བཟོས་པ་རེད། དེ་ལྟར་དབུ་ཁྲིད་གཙོ་བོ་རྣམས་གཉིས་སོ་སོའི་འདོད་དོན་ཆེད་དུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་དགག་པ་རྒྱག་པ་ཡིན་ན་གཞུང་ཁོང་རང་གི་མིང་ཞན་དུ་འགྲོའི་ཡོད་པ་དང་དེའི་སོ་སོའི་མི་མང་ལམ་ལོག་པར་འཁྲིད་པ་ལྟ་བུ་མཚོན།།

ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོ་སོའི་བསམ་བློའི་འགྱུར་འགྲོས་གནང་པར་དུས་ཡུན་རིང་སྒུག་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ན་ཞེས་དྲི་བ་ལྷག་ཡོད་རེད། གལ་ཏེ་ཁོང་རྒྱ་ནག་ཕེབས་མེད་པ་ཡིན་ན་གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་གནང་པར་ཁོང་ལ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་སྒུག་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཏག་ཏག་མིན་པ་དེས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་འགུལ་དང་རེ་བ་ལ་ཁྲབ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་དེ་ཉིན་གཅིག་གཉིས་ནང་སྐྱོན་སེལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འཁྱོག་བཤད་འདི་ལྟ་བུ་དལ་ཁྱབ་ཏུ་འགྲོ་སྟེ་གསལ་ཐབས་བྱེད་ཕྱིར་དུས་ཡིན་རིང་པོ་ཕྱིན་པ་གང་ཡིན་ནམ། དེར་དྲི་བ་དེ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་སོ་སོའི་གཏམ་བཤད་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་དེ་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བར་དོ་སྣང་བྱེད་པར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་འགོར་བ་གང་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་དོན་དངོས་ལ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པ་ཡིན་ཅིང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་བསྒྲགས་གཏམ་དེ་སྤེལ་དུས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གནད་དོན་དེ་མི་ཤེེས་པ་དང་རྒྱ་ནག་ནས་ཚུར་མ་ལོག་བར་དུ་ཐད་ཀར་བློ་ཁ་འགྱུར་མི་ཐུབ་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་བློ་བཟང་སེང་གེའི་བསྒྲགས་གཏམ་དེའི་ཉིང་ལག་སྐོར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་མི་ཤེས་པ་དང་དེར་ཁོང་གིས་མ་མཐོང་བར་ཁ་ཁག་བཞུགས་པ་ཡིན་ཅིང་ད་དུག་རྒྱ་གཞུང་དང་ཡོད་པའི་འབྲེལ་བ་སྐོར་ཡང་གསལ་སྟོན་མི་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ།

ག་རེད་ཡིན་ཡང་གློ་བུར་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་འདིའི་གང་སྟོན་གྱི་ཡོད་ཟེར་ན་བོད་གཞུང་དེ་ཉིད་འཆར་གཞི་མི་ལྡན་པ་ཞིག་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་ཉུང་སྐྱོན་ཡོད་པ་སྟོན། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་དེ་ཉིད་རྡ་སར་གནས་ཡོད་པ་དང་སྤྱིར་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲགས་ཡང་མེད་པའི་ཁང་པ་དེ་ཉིད་ནང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དང་གནས་ཚུལ་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་པར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་དམ། ཁོང་ཚོ་ད་ལྟ་ཆུང་ཙག་དང་བཙན་བྱོལ་ནང་གནས་ཡོད་པ། ཁོང་ཚོ་མགོ་རྙོག་ཅན་དང་འཇོན་ཐང་མེད་པ་རེད། དེར་གལ་ཏེ་ཁོང་ཚོ་བོད་དུ་ལོག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱིས་གང་འདྲ་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་གང་ཟག་སུ་དང་སུ་ཡིན་ནའང་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ནི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་དེར་འཛིན་སྐྱོང་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཕྱིར་མི་ཡང་མང་པོ་དགོས་རེད།

གལ་ཏེ་ཁོང་ཚོས་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་གཅིག་འབུམ་ལྔ་ཁྲི་ ༡༥༠,༠༠༠ རྣམས་ལ་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ཚོས་གང་འདྲ་མི་ས་ཡ་མང་པོའི་འགན་འཁུར་ཐུབ་བམ། ཡང་ན་ཁོང་ཚོས་མི་མང་དེ་དག་གི་སེམས་འཁུར་ལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱིས་ལག་ལེན་བསྟར་བར་མུ་མཐུད་བྱེད་དམ། གལ་ཏེ་ཁོང་ཚོ་དངོས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རྫོགས་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་འདོད་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ཚོས་ད་ལྟ་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་སྟངས་ཏེ་འགྱུར་བ་གཏོང་སྟེ་མ་འོངས་པའི་ཆེད་དུ་འཆར་གཞི་འདིང་དགོས།

 

བརྒྱུད་ལམ་ཁྱབ་ཚད།

Click on image to enlarge

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧་ཟླ་བ་༡༢་པའི་ཚེས་༡༥་ཉིན། འདིར་ཡང་བསྐྱར།༧རྒྱལ་བ་རིན་པ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཆིབས་བསྐྱོད་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་པའི་གསའ་འགྱུར་དེ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་གསལ་པོ་བྱས་འདུག་ཞེས་ Tibetan Journal ཞེས་པའི་གསར་ཁང་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོའ་གསལ་དོན་དེར། སྤྱིར་སྟངས་བྱས་ན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཆིབས་བསྐྱོད་གནང་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་རེ་འདུག   འོ་ན་ད་ལྟ་རྫུན་བཤད་མཁན་དེ་སུ་ཡིན་ནམ། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མ་ཡིན་ཞིང་ཟམ་གདོང་རིན་པ་ཆེ་རེད་ཟེར་ནས་ཁྱབས་སྤེལ་བྱས་ནས་ Tibetan Journal་ཞེས་པ་གསར་ཁང་དེས་གསར་འགྱུར་རྫུན་མ་སྤེལ་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་ཐུག་འཕྲད་བྱས་མེད་ཟེར་ནས་རྫུམ་བཤད་པ་ཡིན་ནམ། འདི་མགོ་རྙོག་ཅན་རེད། འབྲེལ་ལམ་འདི་འདྲ་སྐྱོ་པོ་དང་མགོ་སྐོར་གཏོང་བའི་སྤྱོད་ལམ་དེས་བོད་པའི་དབུ་ཁྲི་ཚོ་ལ་འཇོན་ཐང་མེད་ཅིང་དུས་ལ་མ་བབས་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་བས་ཡག་པོ་མཐོང་གྱི་མི་འདུག ། པར་རིས་ཆེས་རུ་གཏོང་བར་འདིར་ནོན་ཞིག ། འབྱུང་ཁུངས། ttp://www.tibetanjournal.com/index.php/2017/12/15/report-dalai-lamas-possible-visit-china-mistaken-cta/

Click on image to enlarge

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧་ཟླ་༡༢་པའི་ཚེས་༡༩་ཉིན། The Diplomat ཞེས་པ་གསར་ཁང་དེ་ཆབ་སྲིད། སྤྱི་ཚོགས། རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ Asia-Pasific region ཞེས་པ་ནང་འགོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡོང་གྲགས་ཡིན་ཞིང་། འདིས་ཟམ་གདོང་རིན་པ་ཆེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དུ་ཆིབས་སྐྱོད་གནང་ཡོད་པ་དངོས་ནས་ཡིན་པར་ར་སྤྲོད་ཡོད་པའི་རྩོམ་བྲིས་འགོད། རྩོམ་བྲིས་དེ་ནང་ད་དུང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གི་ཕ་ཡུལ་གྲོང་སྡེ་རྒྱལ་ཐང་དུ་ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་ཡོད་འདུག་ཞེས་ནས་འགོད་འདུག   ད་ལྟ་བདེན་པ་སུས་བཤད་ཡོད་དམ། The Diplomat magazine ཞེས་པ་གསར་ཁང་དེའི་ཡོང་འབབ་བམ་གྱོང་གུན་གྱི་དངུལ་རྩིས་མཐའ་མ་དེ་བདེན་གཏམ་གྱི་གསར་འགོད་ལས་རིགས་ཀྱི་སྐད་གྲགས་ལ་བསྟེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་སྒེར་གྱི་གནད་དོན་གྱི་བདེན་གཏམ་བཤད་འདོད་མེད་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་བ་དེ་ལ་བསྟེན་དགོས་སམ། འབྱུང་ཁུངས། https://thediplomat.com/2017/12/a-secret-visit-and-sino-tibetan-dialogue/

Click on image to enlarge

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤་ ཉིན་ཌ་ཝ་ཡེར་ (The Wire) རླུང་འཕྲིན་བརྒྱུད་ལམ་གྱིས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཕེབས་པའི་གསར་འགྱུར་འགྲེམས་པའི་འདིའི་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རྗེས་སུ་ཁོང་གིས་ཁས་མི་ལེན་པའི་བསྒྲགས་གཏམ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ངོས་ལེན་མ་བྱེད་པར་བདུན་ཕྲག་གཉིས་གོར་པ་གང་ཡིན་ནམ།བསམ་བློ་གོཏང་དང་།ཕ་ཡུལ་ཞེས་པ་གསར་ཁང་དེ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ཚབ་ཏུ་སྐད་ཆ་ཤོད་མཁན་དངོས་དེ་རེད།དེས་བོད་གཞུང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཅན་གྱི་གསར་འགྱུར་ཁོ་ན་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པ་དེ་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པའི་རྩོམ་བྲིས་དེ་ག་རང་ལ་ཕ་ཡུལ་གྱིས་ཡང་བསྐྱར་ཐུག་འཕྲད་དེ་བློ་བཟང་སེང་གེས་ཐག་གཅོད་པ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་བྱས་ཡོད། ད་གང་འདི་ཡིན་ནམ།དེ་ལ་བློ་བཟང་སེང་གེས་རྫུན་བཤད་པ་དང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཆིབས་བསྐྱོད་མ་གནང་བ་ཡིན་ནམ།ཡང་ན་རྒྱ་ནག་ཐུག་འཕྲད་དུ་སྐྱོད་པ་དེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ངོས་ལེན་མ་བྱས་ནས་རྫུན་བཤད་པ་ཡིན་ནམ། པར་རིས་ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདིར་ནོན་ཞིག ། འབྱུང་ཁུངས། http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=39941

Click on image to enlarge

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ འདིར་བོད་པའི་གསར་འགོད་ལས་རིགས་ཀྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་ཉིད་སུའང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་མེད་པ་གསལ་བཤད་གནང་། བོད་པའི་གསར་འགོད་ལས་རིགས་ཀྱང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་གནང་བཞིན་འཆར་གཞི་མི་ལྡན་པ་རེད་འདུག །། འདི་གོང་དུ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཡོད་པ་བློ་བཟང་སེངྒེ་ཡིས་གཙང་ཐག་གཅོད་ཡོད་པ་ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས་ཀྱིས་སྙན་ཐོ་འགོད་ཡོད་པས་ད་ལྟ་མི་ཚང་མས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཕེབས་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས་ཀྱིས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཡོད་པ་བློ་བཟང་སེངྒེ་ཡིས་གཙང་ཐག་གཅོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཏེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁའི་སྐད་ཆ་འགོད་པ་དེ་ནོར་བ་ཡིན་ནམ། བློ་བཟང་སེངྒེ་ཡིས་སོ་སོའི་རང་མཉམ་ག་པར་འགྲོ་ཡོད་མེད་གང་འདྲ་ཧ་མ་གོ་ཡིན་ནམ། ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བློ་འགེལ་ཐུབ་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་མ་ཡིན་ནམ། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ག་བ་ག་དུས་ག་པར་ག་རེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་མི་མང་ལ་མགོ་རྙོག་གང་འདྲ་བཟོ་ཐུབ་བམ། འདིས་ཆབ་སྲིད་གཞུང་དང་དམངས་གཙོའི་གཞུང་རྒན་ཚད་ལོངས་བ་ཞིག་མཐོང་གིན་མིན་འདུག །། པར་ཆེ་རུ་གཏང་བར་གནོན་རོགས། འབྱུང་ཁུངས། http://www.tibetanjournal.com/index.php/2017/12/19/dalai-lama-samdhong-planning-china-visit/

Click on image to enlarge

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢པའི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན། ད་ལྟ་མི་མང་གིས་བློ་སེང་དེས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ་ནག་ཐུགས་ཕྲད་གནང་བ་དེ་བསམ་བཞིན་དུ་རྫུན་བཤད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ནས་འདྲིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་ཐུགས་ཕྲད་ངོས་ལེན་མ་བྱས་ནས་བློ་སེང་གེའི་ཐག་གཅོད་དེ་སྣང་ཆུང་བྱས།ལེན་ཚན་འདི་དབུ་ཁྲིད་གཉིས་ཀྱི་རྩིས་བརྗོད་དེས་མི་མང་ལ་མགོ་བརྡ་གསལ་པོར་སྤྲོད་པར་མི་འཇོན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་རེད། མགོ་རྙོག་འདི་ཚོས་བོད་པའི་དབུ་ཁྲི་གང་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་རླག་པའི་མངོན་དུ་སོང་། པར་རིས་ཆེ་རུ་གཏོང་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག ། བྱུང་ཁུངས། http://www.tibetanjournal.com/index.php/2017/12/20/president-sangay-misinform-samdhong-rinpoche-visited-china/

Click on image to enlarge

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས ༢༠ ཉིན། ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཉེས་འཆར་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་སྒྱུར་འོག་ཏུ་གནས་པར་ཐུགས་འདོད་གནང་ཞིང་བོད་མི་དེ་དག་གིས་དེར་དབུ་མའི་ལམ་དུ་དམིགས་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ད་དུང་བོད་མི་ཚོར་གོང་ཕེལ་དགོས་ཞིང་གོང་ཕེལ་དེ་རྒྱ་ནག་ནས་བྱུང་ཞེས་གསུངས། གང་ལྟར་ལེ་ཚན་འདི་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་ཉམས་དུ་བཞུགས་འདོད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་འོག་ཏུ་གནས་པར་ཐུགས་འདོད་གནང་དུས་བོད་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཉམས་དུ་གནས་པ་ཇི་ལྟར་ཡོང་སྲིད། བོད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་འདྲེས་བརྡ་དང་མགོ་རྙོག་ཅན་གྱི་བརྡ་ལེན་སྐུར་བ་ཡིན་ནམ། གང་ལ་བསྡད་མཁན་བོད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོ་ལ་མི་མང་མགོ་སྐོར་གཏོང་བའི་བསམ་ཕྱོགས་ཡོད་པ་འདྲ་བོ་མཐོང་གི་འདུག ། པར་རིས་ཆེ་རུ་གཏོང་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག ། བྱུང་ཁུངས།http://www.tibetanjournal.com/index.php/2017/12/20/india-always-stood-tibetans-tibet-stay-india/

 


 

ཁ་སྐོང་། ༼སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨/༡/༧༽

བདུན་ཕྲག་གཉིས་པོ་རིང་གི་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་སྙན་སེང་ཐོག་མ་འབྱུང་རྗེས་ཟམ་གདོང་རིན་པ་ཆེས་སོ་སོས་ངོས་ལེན་མ་བྱས་ཀྱང་ད་ལྟ་འགྲེམས་སྤེལ་གཞན་པ་ཞིག་གིས་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ་ནག་ཐུག་འཕྲད་དེ་ཐག་གཅོད་ཡོད་པ་རེད། འགྲེམས་སྤེལ་འདི་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ངེས་མེད་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་འབྲེལ་རྒན་པ་ཚོས་ཡང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲི་ཆེ་ཤོས་དེའི་ལས་འགུལ་ལ་ལྟོས་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེ། རྩོམ་བྲིས་འདིས་ཡང་བོད་མི་ཚོ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གོང་ཕེལ་གཏོང་ཞིང་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་རྒྱུད་ཇི་ལྟར་བཞག་ཚུལ་དེ་འབྲེལ་སྦྱོར་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

Click on image to enlarge

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ ཉིན། rediff.com ཞེས་པའི་འདྲ་རྒྱ་ནང་གི་རྩོམ་བྲིས་འདི་ནང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོགས་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཏུ་འབྱུང་སྲིད་པའི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གསལ་འདོན་བྱས་ཡོད་པ་རེད། འབྲེལ་བའི་ངོས་ལེན་ཐོག་མ་དེ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོགས་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་བར་གྲོས་མོལ་བྱུང་ནས་བཟུང་གནས་སྐབས་རིང་འཚམས་འཇོག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་འཕྲད་འདི་དང་དེང་སང་གི་གསར་འགྱུར་གཞན་པ་དེ་ཚོས་རྒྱ་གར་ལ་རྙོག་དྲར་ཚུད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་བཟོ་ཡོད་པ་རེད། པར་རིས་ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདིར་ནོན་ཞིག ། འབྱུང་ཁུངས། http://rediff.com/news/column/tibet-developments-may-put-pressure-on-india/20180107.htm/

 

དེ་མིན་གསར་འགྱུར་གཞན་ཁག །

 

Tags: , , , ,

Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:

If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team

17 Responses to རྒྱ་གར་གསར་ཁང་”The Tribune” ཞེས་པ་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པ་ལྟར། ༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཐུགས་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཀོད་བཞིན་འདུག །

DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW

Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.

We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party, individual or their beliefs or to contravene any laws.

 1. Pastor Shin Tan on Dec 10, 2018 at 12:36 pm

  Mantras are sacred verbalized words that invoke the protection and blessings of the deity to whom the mantra is ascribed. Mantras are also the manifestations of Buddhas in the form of ‘sounds’, hence the various mantras of Dorje Shugden contain the essence of the Protector.

  Dorje Shugden’s main mantra 多杰雄登主要咒语
  OM BENZA WIKI BITANA SOHA

  Dorje Shugden’s mantra for peace 平和咒语
  For gaining attainments through the energy of Peaceful Shugden, peace of environment and mind, harmony in one’s abode and dwelling area, and calming of disasters
  OM BENZA WIKI BITANA SHANTI SIDDHI HUNG

  Dorje Shugden’s mantra for health 福寿安康咒语
  For long life, increasing life, healing of disease and protection from diseases
  OM BENZA WIKI BITANA AYU SIDDHI HUNG

  Dorje Shugden’s mantra for increase 增长咒语
  For gaining great merits and increase of all necessary needs, both material and spiritual
  OM BENZA WIKI BITANA PUNYE SIDDHI HUNG

  Dorje Shugden’s mantra for control 控制咒语
  Of worldly deities, negative people and nagas and for influencing friends towards the positive
  OM BENZA WIKI BITANA WASHAM KURU HO

  Dorje Shugden’s mantra to grant protection 庇护咒语
  Visualize that you are in the Protector’s mandala, fully protected from outside interferences. Recite when in danger or for dangerous situations, for protection while travelling or when residing in dangerous/hostile places
  OM BENZA WIKI BITANA RAKYA RAKYA HUNG

  https://video.tsemtulku.com/videouploads/comment-1544345059.mp4


 2. Tsem Rinpoche on Nov 26, 2018 at 2:21 pm

  Dear friends,

  Tibet has produced many powerful meditations, rituals and guidelines to help us gain spiritual protection, gain wisdom and higher states of consciousness. In general Tibet has produced many powerful methods for the growth of our spiritual evolution. Dorje Shugden is an angel, a saint, a powerful spiritual protector-warrior who originated 350 years ago when a highly awakened Tibetan Lama fulfilled his vows to become a special being to grant protection, wisdom, material needs, safety when travelling (normal and astral travel) and spiritual awakening. Both the Great 5th Dalai Lama and the current His Holiness the 14th Dalai Lama composed short yet effective prayers to invoke upon the power and blessings of this special saint and protector. One can recite either one of the prayers that you feel suits you, anytime or even daily. When you feel a special need for help, you can recite either prayer anytime. When you are feeling down, afraid or just need a blessing, you can recite them. After reciting either invocation, it is good to chant the mantra of Dorje Shugden: Om Benza Wiki Bitana Soha.

  You do not have to be a Buddhist or practitioner of any religion to invoke upon the blessings and protection of this special enlightened and awakened angel Dorje Shugden. He helps all without discrimination or bias as he is filled with compassion and love. Divinity has no boundaries, they help all who call upon them.

  Enclosed are the prayers in English, Chinese and Tibetan.

  May you be safe, protected and blessed.

  Tsem Rinpoche

  More on the Great 5th Dalai Lama and Dorje Shugden – https://bit.ly/2w7KHv6

  More on H.H. the 14th Dalai Lama and Dorje Shugden – https://bit.ly/2QdaL4n

  Chapel (Trode Khangsar) built by the Great 5th Dalai Lama dedicated to Dorje Shugden in Lhasa – https://bit.ly/2zBTd8M

  亲爱的朋友们,

  西藏产生了许多有助于我们得到精神庇佑、取得智慧和更高层次之觉悟的强大禅修法、仪式和教诲。总括来说,西藏产生了许多有助于我们在修行上取得提升的强有力方法。多杰雄登是一个天使,一位圣人和一名护法战士。他的崛起始于350年前,当一位高度觉悟的西藏高僧履行本身的承诺,化身为特别的护法,赐予我们守护、智慧、物质需要、出入平安(平日外游和神游时)和灵修上的觉醒。任何人都可以随时随地在任何时候念诵适合自己的祈愿文。当你需要特别的帮助时,你可以随时念诵任何一篇祈愿文。当你感到沮丧、恐惧或仅是需要加持时,你也可以持诵这些祈愿文。在念诵任何祈请文后,你应该接着念诵多杰雄登的心咒:嗡 班杂 维格 毗札那 娑哈 Om Benza Wiki Bitana Soha。

  要祈请多杰雄登这位特殊、觉悟和觉醒的天使赐予加持和庇佑,你无需是佛教徒或任何宗教的修行者。他总是没有分别或偏见,充满慈悲和慈爱地帮助一切众生。神圣是没有界限的,圣者会帮助有求于他的任何人。

  以下附上英文、中文和藏文的祈愿文。

  愿你平安,常受庇护和加持。

  尊贵的詹杜固仁波切

  更多关于第五世达赖尊者和多杰雄登护法的内容 — https://bit.ly/2zsC3tG

  更多关于第十四世达赖尊者和多杰雄登护法的内容 — https://bit.ly/2r4aaDN

  第五世达赖尊者为多杰雄登护法在拉萨建造的护法殿(布旦康萨)— https://bit.ly/2zBTd8M

 3. Tsem Rinpoche on Nov 23, 2018 at 7:53 am

  Divination (‘mo’) Text by Dorje Shugden

  This is an important divination (‘mo’) text composed by Dorje Shugden himself. Dorje Shugden took trance of the Choyang Dulzin oracle lama, the senior oracle of Gaden Shartse Monastery, and instantly on the spot composed this text within two hours.

  The divination text contains information on how to use dice to do divination for the future and is known to be highly accurate. When practitioners use this text, they will be in direct contact with Dorje Shugden to get answers to questions about the future. It is for those who have good samaya with Dorje Shugden and are free of the eight worldly dharmas to be of benefit to others in divining the future.

  Tsem Rinpoche

  DS-MO-choyang.pdf

 4. Pastor Shin Tan on Sep 20, 2018 at 2:19 am

  Be blessed with these rare videos featuring explanation and advice about Dorje Shugden practice by His Holiness Kyabje Zong Rinpoche in his own voice. The teaching was requested by Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the earliest masters who taught Tibetan Buddhism in the West.

  Video 1: H.H. Kyabje Zong Rinpoche Explains Dorje Shugden Initiation and Benefits (With English Subtitles)

  Kyabje Zong Rinpoche was an erudite scholar, ritual master and practitioner of the highest degree from Tibet. At the request of Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the pioneers who taught Tibetan Buddhism in America, Kyabje Zong Rinpoche gives clear explanation and advice about the life-entrustment initiation of Dorje Shugden and how to go about the practice and get the maximum benefits in this video.

  https://www.youtube.com/watch?v=dzFMvlxAqtc&feature=youtu.be

  Video 2: H.H. Kyabje Zong Rinpoche speaks on the History and Lineage of Dorje Shugden (With English Subtitles)

  In this video, an erudite scholar, ritual master and practitioner of the highest degree from Tibet, Kyabje Zong Rinpoche talks about the incarnation lineage of Dorje Shugden and how the practice arose, with examples of Dorje Shugden’s previous lives that reveal his powerful spiritual attainments and contributions. This very rare teaching was given at the request of Kyabje Zong Rinpoche’s student, Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the pioneers who taught Buddhism in the West to many disciples since the 1970s.

  https://www.youtube.com/watch?v=sIzKSJgK618&feature=youtu.be

  For more information: https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/kyabje-zong-rinpoches-advice-on-dorje-shugdens-practice.html

 5. Joy Kam on Sep 15, 2018 at 1:15 am

  Many come to Kechara Forest Retreat in Bentong, Malaysia to make offerings and prayers to the increase form of Dorje Shugden who appears like a prince and rides on a golden horse. Many report having their wishes fulfilled and return many times. Am happy to see this. Tsem Rinpoche

  You can learn more about this form of Dorje Shugden here: https://bit.ly/2wxQyes

  and

  See video of this chapel: https://www.youtube.com/watch?v=kEK35F_O5Hg

  caption

  caption

  caption

  caption

 6. Joy Kam on Sep 9, 2018 at 6:56 pm

  COMPASSION at its best: His Holiness the Dalai Lama explained in Ladakh, 31 July 2018:

  “Usually at the beginning of an empowerment there is a ritual to drive away interferences. But I no longer feel it’s consistent to regard some beings as evil forces. At the start of each day I cultivate altruism, but in the evening we say, ‘May the evil forces be driven away.’ There seems to be a contradiction here that I’m no longer keen to comply with. I’m not highly realized, but I have great confidence in the power of Bodhichitta.”

  Source: https://bit.ly/2wVsqSb

  ———————————————-

  This latest statement by His Holiness the Dalai Lama is excellent. I fully believe in his compassion and I hope he will fully implement it.

  All negative beings take rebirth with negative minds due to deep attachments. The attachments result in negative states of rebirth and angry minds that carry out harmful actions, like spirits or hungry ghosts who can be very bothersome because they are very angry as they died in the state of attachment in their former rebirths.

  Indeed we need to generate compassion towards these beings, especially the formless type, as it would be the best remedy to stop their harm. We can recite mantras with love and bless them with it. While reciting prayers, we can meditate on them being at peace. When we generate compassion towards these harmful interferences of the formless type, many of them will calm down and stop their harm and even go away. Some of them, you can talk to them and subdue their harm and they will stop harming completely if they feel your love. That is how you can help them.

  Many high masters of India and Tibet generated great compassion towards certain ghosts, spirits or interferers and subdued them in this manner and even made them into protectors of regions. I’ve witnessed this with one of my lamas where he subdued a female spirit that crossed over the Himalayas. After making the spirit promise it will not harm others, my lama gave the spirit a drink to seal the promise.

  Since the Dalai Lama has manifested saying Dorje Shugden is negative (although many high lamas disagree), then he can apply this method to Dorje Shugden. He can ‘subdue’ Dorje Shugden by generating tremendous love, prayers and talking nice to Dorje Shugden who will be ‘subdued’. Then people are henceforth ‘free’ to practice Dorje Shugden without more discrimination, segregation and being called degrading names for practicing this protector.

  Give peace a chance. His Holiness the Dalai Lama can generate great love towards Dorje Shugden and all the hundreds of thousands of Dorje Shugden practitioners that love the Dalai Lama and miss him like I do. May His Holiness the Dalai Lama bring peace and heal the rift with Dorje Shugden practitioners.

  May His Holiness live very long and always be healthy,
  Tsem Rinpoche
  https://www.tsemrinpoche.com

  Reading- https://bit.ly/2wWQGUh

 7. Beatrix Ooi on Aug 10, 2018 at 5:45 am

  For the first time available, Dorje Shugden and his entourage of 32 asssistants of his mandala.

  Dorje Shugden is a powerful protector deity who is also an emanation of Manjushri, a wisdom bestowing Buddha. Therefore, he has great ability to help us to progress further on the spiritual path. He does this by helping us to overcome obstacles and problems for the modern individual.

  Due to his enlightened nature, Dorje Shugden is able to manifest 32 deities and within the same abode resides Setrap and Kache Marpo:-

  1. 5 Dorje Shugden families or emanations. They consists of the following:-

  – Dulzin Dorje Shugden, which performs activities to eliminate inner and outer obstacles.
  – Shize, which performs activities to pacify all illnesses and disease.
  – Gyenze, which performs activities to increase all desirable material and spiritual wealth.
  – Wangze, which performs activities to control difficult people and circumstances.
  – Trakze, which performs activities to wrathfully eliminate all insurmountable obstacles and life-threatening situations.

  2. 9 Mothers. They represent protection of the five senses and developing control of the four elements. These are all attributes that signify their ability to assist tantric practitioners with their higher meditations.

  3. 8 Guiding Monks. They represent the Eight Great Bodhisattvas (Avalokitesvara, Manjushri, Vajrapani, Samantabhadra, Maitreya, Kshitigarbha, Akashagarbha, Sarva-nivarana-viskambini) and they bring about the growth of the Dharma, through the Sangha, Dharma practitioners and Dharma establishments.

  4. 10 Youthful & Wrathful Attendants. They represent the ten wrathful attendants to avert inner and outer obstacles. They are beings who are from Mongolia, China, Kashmir, India, Bengali, etc.

  5. Setrap. He is a senior Dharma Protector from India and an emanation of Amitabha Buddha. He had enthroned Dorje Shugden as an authentic Dharma Protector. Therefore, he also resides within the same mandala of Dorje Shugden.

  6. Kache Marpo. He is not an emanation of Dorje Shugden but he is still an enlightened Dharma Protector in his own right. He was originally known as Tsiu Marpo of Samye Monastery. However, he has placed himself under the service of Dorje Shugden as his chief minister, performing many activities in order to protect and benefit practitioners. Therefore, he stands guard at the main entrance of Dorje Shugden’s mandala. He often takes trance of qualified mediums to speak.

  7. Namkar Barzin. He is the reincarnation of an old Mongolian monk and when he passed away in Phari area of Tibet, his spirit was placed as a powerful assistant of Dorje Shugden. He guards and protects buildings and great institutions especially those that benefit others. He rides on a mythical Gyaling animal that resembles a goat but with scales.

  These sacred images are available on *Vajrasecrets. They are made of high quality alloy and are one of a kind. They are based on the lineage of His Holiness Panchen Rinpoche’s monastery, Tashilhunpo in Shigatse, Tibet. In fact, the iconography of these statues are based on detailed photographs taken by H. E. Tsem Rinpoche during a trip to Tashilhunpo’s protector chapel. These are based exactly as the 10th Panchen Lama’s personal collection.

  Dorje Shugden mandala: https://www.tsemrinpoche.com/?p=131570

  Dorje Shugden’s benefit and practice: https://www.tsemrinpoche.com/?p=62422

  Dorje Shugden’s origins: https://www.tsemrinpoche.com/?p=106424

  Dorje Shugden chapel in His Holiness Panchen Rinpoche’s Tashilhunpo Monastery in Tibet: https://www.tsemrinpoche.com/?p=68698

  *Stand not included

  000

  001

  002

  003

  005

  006

  004

  007

 8. Pastor Adeline Woon on Aug 5, 2018 at 1:59 am

  His Holiness the 10th Panchen Lama

  Tibetans commonly refer to His Holiness the 14th Dalai Lama and His Holiness 10th Panchen Lama as the “sun and moon” of Tibetan Buddhism. They are the center of Tibetan Buddhist civilization, which draws to its sphere of influence millions of non-Tibetan practitioners. The Panchen Lama’s incarnation line began with the 16th abbot of Tashi Lhunpo Monastery, Lobsang Chokyi Gyeltsen (1570 – 1662). He was bestowed the title of Panchen Lama by His Holiness the 5th Dalai Lama after being declared as an emanation of Amitabha.

  After being given the title, his three previous incarnations were posthumously also bestowed the title, making Lobsang Chokyi Gyeltsen the 4th Panchen Lama. He became a teacher to many Tibetans, Bhutanese and Mongolian religious figures, including His Holiness the 4th and 5th Dalai Lamas, and the 1st Jetsun Dampa of Mongolia. A prolific author, Chokyi Gyeltsen is credited with over a hundred compositions, including a number of commentaries and ritual texts that remain central in the Gelukpa tradition today. Along with his role as a teacher of the Dharma, the Panchen Lamas are usually responsible for the recognition of the rebirths of the Dalai Lamas, and vice versa.

  The 10th Panchen Lama, Lobsang Trinley Lhundrub Chokyi Gyeltsen (19 February 1938 – 28 January 1989) continued both the spiritual and political roles of his predecessors. His Holiness the 14th Dalai Lama, his contemporary, was even heard to say and echo the Panchen Lama’s own words that the Dalai Lama would safeguard Tibet from the outside while the Panchen Lama would safeguard Tibet from the inside, as he never left Tibet after the political troubles of 1959. He was truly loved by the Tibetans, all the way until his passing. When he taught, thousands of people would attend, not only from his own Gelug lineage, but masters and practitioners from all traditions of Tibetan Buddhism.

  At his sprawling monastery of Tashi Lhunpo, he has a special chapel specifically dedicated to Dorje Shugden, where prayers and rituals are performed on a daily basis. In his great omniscience the Panchen Lama held Dorje Shugden as the principal Dharma protector of the monastery. He also personally propitiated Dorje Shugden among other Dharma protectors, and even wrote extensive prayers and rituals to Dorje Shugden. These rituals and prayers are contained within his ‘sung bum’ or collected works, which are provided here. As such a great lama, with an erudite and clear understanding of the Buddhist scriptures, a teacher to millions in both Tibet and China, from an established incarnation line and an emanation of the Buddha Amitabha, he could not be mistaken about his practice of Dorje Shugden.

  His Holiness 10th Panchen Lama is known for his composition of commentaries and practice texts that are still in use by contemporary Buddhist practitioners both in Tibet and across the world. One of these is a powerful ritual composition propitiating the compassionate Dorje Shugden.

  Upon the request by Acharya Lobsang Jangchub to compose a shorter version of the prayer (sadhana) for the exhortation of activities of Dorje Shugden, Panchen Lama immediately composed an abbreviate form of Dorje Shugden’s Kangsol. This text is entitled “Manjunatha’s (Tsongkapa) Lineage protector Dorje Shugden and five forms wrathful propitiations and confessional prayers and fulfilment of activities rites” or “Melodious sound of Accomplishment of the Four Activities” for short. Once the prayers were completed, he had signs and strong feelings that Dorje Shugden has been working hard to protect the Buddhadharma in general and the lineage of Lama Tsongkhapa specifically.

  Mirroring the abilities of one of his earlier incarnations, Khedrub Je, a disciple of Lama Tsongkhapa and master of both sutra and tantra, the Panchen Lama used his compositional skill and poetic prowess to create a masterful sadhana. Worthy of note is a praise in which the first letter of each verse is a Tibetan vowel. Such compositions are rarely seen, and have historically only been used when propitiating senior Dharma protectors such as Palden Lhamo and Kalarupa.

  The Panchen Lama also stated that while composing the Dorje Shugden sadhana (prayers) he was filled with a sense of happiness and bliss. He ends the composition with not only his official title but his ordination name, Tenzin Trinley Jigme Choje Wangchuk, endorsing the validity of his work. He composed the sadhana in his own Tashi Lhunpo monastery while in the Hall of Clear Light and Bliss.

  See the Panchen Lama’s writings and download: https://bit.ly/2KIfeXb

 9. Joy Kam on Aug 2, 2018 at 4:05 am

  Dear Kecharians and friends,

  Last night, I gave a teaching to a group of people who were in Kechara Forest Retreat. I shared with them the correct way to pray for our loved ones and why we shouldn’t “demand” Dorje Shugden with fulfilling our wishes but let Dorje Shugden decide what is the best outcome. He has infinite Manjushri wisdom beyond our own and we should trust this wisdom. Sometimes what we pray for is not what should be fulfilled. Sometimes what we don’t want turns out to be the better result in the future.

  I also shared with them about a beautiful monk, Tsawa Pulthok Rinpoche, who was jailed and badly tortured by the soldiers for 19 years, starting back in 1959 in Lhasa, and yet he has no anger towards his torturers. He was released and had resettled in Nepal where I met him. For the remainder of his life, he spent his time in meditation, retreats and pujas for the public until he passed. He was glowing, happy and very proud of the fact he was a student of His Holiness Kyabje Pabongka Rinpoche, which he told me when we met. He did full meditations on Vajra Yogini and short puja to Dorje Shugden daily in his small room in Kathmandu, Nepal where I had to honor to join in his prayers. He told me he was very happy to have his room to do his meditations, pujas and prayers openly. Whatever happened to him, he accepted as part of his karma and he spent much time in prison meditating and quietly teaching dharma to his other cellmates. He was very much respected in prison in Lhasa because he never showed anger, always meditated and consoled others, giving them great strength. He endured much hardship, torture and beatings but he never lost his monk vows. His full understanding of karma helped him not feel any anger or bitterness towards the soldiers. He told me that daily, he would meditate that the karma of others in prison would come to him. That all the torture and abuse he received was so others in prison did not have to suffer this. He said suffering for others was what kept him going and made him be able to endure the pain.

  We are not bound by our experiences. We are bound by our choice. I also reminded those were present about the good person inside each and every one of us, and how we should not “bury” this good person with our excuses because the more excuses we give, the deeper this good person is buried and soon the layers of excuses will make it very difficult for us to find this good person. We are all beautiful good people and we should not let it get lost by lying, laziness, lack of integrity and procrastination. We all have a choice. If we have to make excuses, we should choose to make excuses to be a winner. When we win, we make ourselves happy and those around us happy.

  The teaching session went well and it was spontaneous, and I requested the people who live and work in and around Kechara Forest Retreat for the talk. We had some good laughs to during the talk.

  Thank you,
  Tsem Rinpoche

  ‘If we trust in karma which exists, then there is no reason for anger’.
  ~ Tsawa Pulthok Rinpoche

 10. Made in Japan on Jul 30, 2018 at 8:17 am

  “If the Dalai Lama, if His Holiness the Dalai Lama can be harmed by Dorje Shugden, then we might as well not practice Buddhism anymore. If His Holiness the Dalai Lama can have his life shortened by a so-called evil spirit, any evil spirit, then can he be Avalokiteshvara? So on one hand you say, we say, I say, everybody says, he is Avalokiteshvara; on the other hand you’re saying that he can be harmed by an evil spirit… Which one is it? Can he be harmed by an evil spirit or is he Avalokiteshvara? Do you think Avalokiteshvara, Manjushri, Vajrapani, Tara all take refuge in something else to protect themselves from Dorje Shugden? How illogical is that? How illogical of people to say His Holiness the Dalai Lama can be harmed by an evil spirit, any evil spirit or “Dorje Shugden” evil spirit. How is that possible?” – Tsem Tulku Rinpoche

  Photo: His Holiness the Dalai Lama, young Tsem Tulku Rinpoche and Tsem Tulku Rinpoche’s tutor Kensur Rinpoche Jampa Yeshe

 11. Valentina Suhendra on Jul 30, 2018 at 6:35 am

  This elderly & innocent monk in India was brutally attacked, find out why. Shocking – https://www.tsemrinpoche.com/?p=163953

 12. Pastor Adeline Woon on Jul 29, 2018 at 2:19 am

  DON’T MISS THIS! FANTASTIC NEW GREAT STUFF! High quality videos redressing the misinformation about Dorje Shugden practice and people and the current sad Tibetan situation and why they are losing ground in the world. Powerful and truthful – CLEAR VIDEOS – https://bit.ly/2LJbo35

 13. Pastor Adeline Woon on Jul 27, 2018 at 9:27 am

  Sakya tradition’s thangka of Dorje Shugden sitting on a throne within his palace with his four emanations and high Sakya Lamas nearby. Tsem Rinpoche

 14. Joy Kam on Jul 26, 2018 at 5:21 am

  Listening to the chanting of sacred words, melodies, mantras, sutras and prayers has a very powerful healing effect on our outer and inner environments. It clears the chakras, spiritual toxins, the paths where our ‘chi’ travels within our bodies for health as well as for clearing the mind. It is soothing and relaxing but at the same time invigorates us with positive energy. The sacred sounds invite positive beings to inhabit our environment, expels negative beings and brings the sound of growth to the land, animals, water and plants. Sacred chants bless all living beings on our land as well as inanimate objects. Do download and play while in traffic to relax, when you are about to sleep, during meditation, during stress or just anytime. Great to play for animals and children. Share with friends the blessing of a full Dorje Shugden puja performed at Kechara Forest Retreat by our puja department for the benefit of others. Tsem Rinpoche

  Listen here: https://www.youtube.com/watch?v=ZbzgskLKxT8&t=5821s

 15. Joy Kam on Jul 25, 2018 at 6:13 am

  Amazing post!!!!!

  Dear friends, For months we have been working on this BEAUTIFUL

  and meaningful mural in Kathmandu, Nepal. Please click here to

  enjoy the many stunning pictures of this mural:

  https://bit.ly/2LgOj8J

  Tsem Rinpoche

 16. Joy Kam on Jul 22, 2018 at 8:16 pm

  Antique Pelden Lhamo thangka with sacred Dorje Shugden at the bottom right. Can see Tsongkapa and Guru Rinpoche on the top also. Beautiful and holy.

 17. Joy Kam on Jun 28, 2018 at 3:08 am

  How can a nun curse someone they do not even know and wish the person to die quickly and be born in hell? What kind of nun is this? Shocking! What more she’s cursing a Buddhist teacher and a monk?! Is this the face of Bhutanese Buddhist?

  This is so shameful for her as a nun, her teacher, her monastery, her country and her King. A sangha should not behave in such a manner. A Sangha should carry enlightened Buddha’s teachings of compassion and wisdom to benefit all sentient beings.

  A Sangha is not supposed to promote hatred and certainly should not be cursing or wishing another person to die. That wish itself is already breaking one of the vows.
  A Sangha is one of the 3 Jewels, an object of refuge. They should not behave like an uncivilized person with so much hate. This is how bad the Tibetan Leadership has spread their lies and hate about Dorje Shugden and Shugden Buddhist practitioners.

  Jamyang Choden

Leave a Reply

Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: jpg, jpeg, gif, png

 

Maximum file size: 50MB
Allowed file type: mp4
Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: pdf, docx

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
6 - 7AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR DECEMBER / 十二月份讨论主题

THURSDAY

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • S.Prathap
  Friday, Dec 6. 2019 04:39 PM
  A Pilgrimage to Lumbini, will be wonderful as that where the Buddha’s birthplace and get connected and make a good aspiration.There are many impressive beautiful structures and beautiful Sacred temples to see.
  Visiting Lumbini, the Buddha’s birth place creates the karma to have control of our own rebirth and the causes to be born in pleasant places where we will have the right conditions and opportunities to practice Dharma.Thank you for the wonderful article.

  Read more : https://bit.ly/2DT88gd
 • sarassitham
  Friday, Dec 6. 2019 03:57 PM
  Thank you for the sharing, this article best describe the powerful health benefits, nutritional value of consuming tomatoes in daily diet. This article has given good picture on varieties of tomatoes widely available in many forms and colour.

  Actually I do not like tomatoes much but this article have given me enough info on beneficial of tomatoes for overall health. Discovered that tomatoes are rich in varieties of vitamins, nutrients and antioxidants which helps to prevent and to protect from diseases naturally.

  It’s time for me to add in tomatoes in my daily meal and to ensure that to get an array of nutrients which will help in better functioning of my body.
 • nicholas
  Thursday, Dec 5. 2019 06:45 PM
  The Buddha Shakyamuni and Bodhisattva Manjushri worked closely to expound the Dharma, although Manjushri himself had achieved enlightenment many lifetimes ago. According to the Avatamsaka Sutra, Manjushri is actually the Buddha Nageshvaraja who achieved enlightenment many eons ago in a different world system. In Shakyamuni’s time however, he took the form of Manjushri, a student of Lord Buddha himself. Indeed, many teachings arose just because Manjushri asked a question to Buddha Shakyamuni.

  Manjushri is the embodiment of wisdom and knowledge, and this Namasanghiti text that recalls his names and qualities represents the pinnacle of all Shakyamuni Buddha’s teachings. Scholars classify it as a tantra of the non-dual (advaya) class, along with the Kalachakra Tantra.

  The Namasanghiti was expounded by Shakyamuni Buddha for his disciple Vajrapani and his wrathful retinue in order to lead them to Buddhahood. The essence of the Namasanghiti text is that Manjushri Bodhisattva is the embodiment of all knowledge. The Namasanghiti is a short text, consisting only of around 160 verses and a prose section, which is a fraction of the vast Sutras such as Avatamsaka Sutra and Prajnaparamita Sutras, or the endless ocean of tantras such as Manjushri-Mula-Kalpa.

  Read more about A Concert of Names of Manjushri at http://bit.ly/2Yj3d1n
 • sarassitham
  Thursday, Dec 5. 2019 05:54 PM
  Mekong River is incredibly important for millions of people in China. It flows through many countries: China, Burma, Thailand, Laos, Cambodia, and finally Vietnam. But weird and it is shocking to know the dogs cruelty, smuggling and trading just for the meat across Asia, through the famous river, What a cruel business. Need to be aware of visiting all this countries.
 • S.Prathap
  Thursday, Dec 5. 2019 04:32 PM
  Wat Phra Dhammakaya is worlds largest meditation Center,beautifully built, well landscaped and well maintained.The temple’s success is a collective achievement of every monk, novice and devotee who faithfully gave their time and energy day in and day out, against all odds to build the massive temple to serve all sentient beings.

  Their faith, determination and patience paid off when their dream of a sanctuary of peace to spread the Buddha’s teachings became a reality.Thank you very much for the interesting article.

  Read more : https://bit.ly/2RkjkKI
 • nicholas
  Thursday, Dec 5. 2019 04:21 PM
  The veneration of relics is an ancient custom that plays an important role in major world religions such as Buddhism, Christianity, Hinduism, and Shamanism. For example, sites that house holy relics in Christianity are major pilgrimage destinations because it is believed that these relics are a benediction to the living and the deceased.

  In Buddhism, holy relics generally refer to the physical remains or personal effects of Buddha Shakyamuni. Incredibly, some of Buddha Shakyamuni’s bodily remains have survived for two and a half millennia, including the much-revered sacred tooth of the Buddha in Kandy, Sri Lanka.

  Most Buddhist temples have stupas, and these stupas are often created specifically to house precious relics. Such reliquary stupas often become the initial structure around which the whole temple is later based. Today, stupas may also hold the ashes or ringsel (relics in Tibetan) of prominent or respected Buddhist masters.

  Read more about The Significance of the Buddha’s Relics and the wonderful Kandy at http://bit.ly/3624n43
 • nicholas
  Thursday, Dec 5. 2019 04:10 PM
  Towering imposingly and majestically in the sky, mountains are believed to possess supernatural properties because they are closer to heaven than any other earthly feature. Interestingly, many mountains are linked to spirituality and enlightened beings, such as the Buddha and Jesus.

  From the earliest times, many peoples from the Greeks and Native Americans to the Indians and Polynesians have placed mountains central to their beliefs. The power of such sacred places is believed to enhance the mortal experience and sometimes, it is even forbidden to climb them out of respect.

  The mountain calls to us with its calm and serene environment and is often chosen as the site for religious retreats. Pilgrimages to holy mountains are also a way to connect to the sacred and they allow us to purify our sins through the rigour of an arduous climb. In some religions, adherents are urged to make such a pilgrimage at least once in their lifetime.

  Here is a selection of sacred mountains scattered across the globe. They are revered by people separated by vast spaces but united in their awe and regard for these magnificent giants of nature.

  Read more about Sacred Mountains Around the World at http://bit.ly/2rg4sCu
 • nicholas
  Thursday, Dec 5. 2019 03:57 PM
  Crystal clear waters lapping against white sandy beaches. Coastlines lined with palm trees against a backdrop of lush green hills and sunny blue skies. Amazing underwater life and some of the best diving sites in the world. Malaysia’s 878 islands give sun and surf lovers plenty of reason to visit the country.

  Penang, Langkawi and Pangkor offer easy getaways to well-developed islands with plenty of activities to choose from. Perhentian, Redang, Tioman and Rawa islands are simply paradise if you have the heart of a bohemian. Sipadan, Mabul, Layang-Layang and Kapas are rugged dive adventures listed as some of the best on the planet.

  Check out the Top 10 Island Holidays in Malaysia at http://bit.ly/366c1uh
 • nicholas
  Thursday, Dec 5. 2019 03:52 PM
  Labrang Monastery in Xiahe County, northwest China’s Gansu Province, is an annual destination for tourists, Buddhists and pilgrims from around the world. They gather to witness the unveiling of the world’s largest thangka (tapestry) of Buddha, as part of the Grand Monlam Prayer festivities.

  Also called the “Sunning of the Buddha” ritual, at this time, Tibetan monks invite a giant thangka about 100-feet long and 65-feet wide of Buddha Amitabha, up a mountain near Labrang Monastery, which is the largest Tibetan monastery outside of Lhasa.

  It is unveiled at first light on the side of the mountain so that the first rays of the sun illuminate the sacred painting.

  Read more about Monlam Festival at Labrang Monastery at http://bit.ly/2qndQUt
 • Yee Yin
  Thursday, Dec 5. 2019 03:49 PM
  This is not the only story about how Rinpoche helped others. I remember reading an article about Rinpoche buying lottery tickets from a woman in Thailand so she could end her day earlier with the income she needs for the family. Rinpoche always walked the talks, he didn’t just preach but he showed us how to put his teachings in practice. Never be afraid to be kind and nice to others, and when we are kind to others, it should not be with the intention to get something back from them. Be kind and be generous always, this is how we can make our planet a better living space.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/stories-from-a-chela-the-roadside-seller
 • nicholas
  Thursday, Dec 5. 2019 03:44 PM
  If we want to go on holidays, it is better to go to holy places. Even if such places are not sophisticated, they benefit us spiritually; we can take a break and collect merit, plant Dharma seeds and be blessed. This is a good way of combining the pleasure of holidays with the spirituality of collecting merit.

  Never get tired of collecting merit because it offsets negative karma that leads to suffering. People without Dharma will not know this so for them, a holiday is a holiday. They do not know that their holidays will bring no long-term benefit. With Dharma, we are wiser.

  We should go on pilgrimage to places where holy beings are known to reside or where great practitioners have engaged in profound practices. These places are vortexes of energy – an area where concentrated energy naturally converges on the planet’s surface.

  Mainland Thai culture is heavily influenced by Buddhism. However, unlike most other Buddhist countries of East Asia, Thai Buddhists follow the Theravada school of Buddhism. Thai temples, known as wats, are usually adorned with lavish gold ornaments, and are easily identifiable by their multi-coloured pointed roofs. Pre-Buddhist traditions have been infused with the values of Buddhism, making Thailand a cultural powerhouse.

  Read more about Wonderful Thailand at http://bit.ly/33QRPv1
 • nicholas
  Thursday, Dec 5. 2019 01:14 PM
  According to Buddhist history, the first recorded use of incense occurred during Buddha Shakyamuni’s time, when a woman named Magadha Sangmo offered incense and prayers to request the Buddha to come forth and visit her village. Magadha Sangmo was the daughter of the Buddha main patron, Suddatta. She mirrored her father’s immense faith in Buddha Shakyamuni and was his ardent devotee.

  After marrying and moving to a village where Buddhism was not practised, she wished very much to meet her guru, the Buddha, again. So one day, she climbed to the roof of her in-law’s house, offered incense and sincerely prayed for the Buddha to visit her. Hearing her prayers, Buddha Shakyamuni, together with his entourage, descended from the sky to fulfil her request. It is said that upon meeting the Buddha and hearing his teachings, the entire village became Buddhists. In this way, Magadha Sangmo’s heartfelt request to the Buddha also benefited those around her and succeeding generations.

  Magadha Sangmo recited the following verse while engaged in prayer to the Buddha:

  MA LU SEM CHEN KUN GYI GON GYUR CHING
  DU TE PUNG CHAY MI ZAY JOM DZAY LHA
  NGO NAM MA LU YANG DA KYEN GYUR PAY
  CHOM DEN KOR CHAY NAY DIR SHEG SU SOL

  Protector of all beings without exception,
  Divine subduer of innumerable negative forces,
  Deity, perfect knower of all things,
  Bhagawan and attendants, please come here.

  Read more about Incense Offering to Dorje Shugdenat http://bit.ly/33R1cuk
 • nicholas
  Thursday, Dec 5. 2019 12:56 PM
  Malaysia’s rich cultural diversity is reflected in the country’s packed calendar of events and festivals. Most of these celebrations have religious or cultural origins and many are also designated as either state or national holidays.

  Celebrated by everyone in the country, the colourful festivities which observe the ethnic traditions and beliefs of the varied backgrounds of the population are what gives Malaysia the label of “Truly Asia” that it is so well known for.

  The national events and festivals of Malaysia are occasions for family reunions and for joyful community get-togethers. They are world-class examples of how diversity can be inclusive and celebrated.

  Many of these days of observation follow the lunar calendar, thus the dates they fall on vary from year to year.

  Check out the Top Ten Events and Festivals to Visit in Malaysia at http://bit.ly/2qiDrh8
 • nicholas
  Thursday, Dec 5. 2019 12:50 PM
  Before our globalised world of jet-setting travel, cosmopolitan cities and urban migration, the entire region of the Malay archipelago was, for more than 600 years, an international destination for Arab, Indian and Chinese maritime traders and European explorers who, through the centuries, settled down for trade or for love in these parts, thus creating cosmopolitan communities.

  A true melting pot, Malaysia is one of those rare places in the world where people of different ethnic origins, cultures, traditions and religious beliefs have infused harmoniously to form a distinct multicultural society.

  This country’s rich heritage includes hundreds-of-years-old temples, churches and mosques — some of these located within doors of each other, others having in one place shrines dedicated to deities of different faiths or denominations. All of them have played a key role (and still do!) in shaping the nation by being centres for the community to convene and connect spiritually.

  Check out the Top 10 Spiritual Power Places in Malaysia at http://bit.ly/2sBuVdU
 • Chris
  Thursday, Dec 5. 2019 11:16 AM
  Thank you for sharing this story with us Pastor Niral. It is a very warm story that fills my heart with joy and warmth. Rinpoche had always taught us to focus out and take care of the people around us and this will bring us great joy. Our little actions will have an unimaginable impact on those people who are in need of warmth.

  http://bit.ly/2LpuoCp

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
2,127
Total views up to date
19,188,787

Stay Updated

What Am I Writing Now

@tsemrinpoche on Instagram

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
4 months ago
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
4 months ago
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
4 months ago
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
5 months ago
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
5 months ago
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
5 months ago
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
6 months ago
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
6 months ago
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat\'s land here in Malaysia
6 months ago
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat's land here in Malaysia
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
6 months ago
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
6 months ago
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
6 months ago
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
6 months ago
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
Sacred Vajra Yogini
6 months ago
Sacred Vajra Yogini
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
6 months ago
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
6 months ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha\'s mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
6 months ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha's mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
Another nun disciple of Lord Buddha\'s. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
6 months ago
Another nun disciple of Lord Buddha's. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
6 months ago
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
6 months ago
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
This is pretty amazing!

First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
6 months ago
This is pretty amazing! First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche

Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
6 months ago
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can\'t stop thinking of you and I can\'t forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
7 months ago
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can't stop thinking of you and I can't forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
7 months ago
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
7 months ago
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
7 months ago
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
7 months ago
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
7 months ago
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
7 months ago
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
7 months ago
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
7 months ago
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
DON\'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
7 months ago
DON'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
7 months ago
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
7 months ago
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
7 months ago
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
7 months ago
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
7 months ago
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
7 months ago
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
Silver Manjusri figure from Ngemplak Semongan (Indonesia). Apparently during the Shailendra Dynasty, Mahayana Buddhism was very strong in Indonesia. This Dynasty promoted Mahayana Buddhism and Manjushri was a principal Buddha of worship.
7 months ago
Silver Manjusri figure from Ngemplak Semongan (Indonesia). Apparently during the Shailendra Dynasty, Mahayana Buddhism was very strong in Indonesia. This Dynasty promoted Mahayana Buddhism and Manjushri was a principal Buddha of worship.
In Buddhism: The Importance of Having a Clean Room- https://bit.ly/2ZgrbKS
7 months ago
In Buddhism: The Importance of Having a Clean Room- https://bit.ly/2ZgrbKS
There is an area near Lumbini, Nepal, they have sightings of Yeti for hundreds of years. So they have signages in the area with Yeti artwork to highlight this. Interesting. TR
7 months ago
There is an area near Lumbini, Nepal, they have sightings of Yeti for hundreds of years. So they have signages in the area with Yeti artwork to highlight this. Interesting. TR
Photos of footprints (Yeti) are from a high altitude pass (Darwa Pass) connecting Gangotri valley to Yamunotri valley through old pilgrim route.
7 months ago
Photos of footprints (Yeti) are from a high altitude pass (Darwa Pass) connecting Gangotri valley to Yamunotri valley through old pilgrim route.
Beautiful picture. Rare. Three holy beings.
7 months ago
Beautiful picture. Rare. Three holy beings.
May 1, 2019-I really enjoy this picture of these visitors visiting Dorje Shugden\'s grotto in Kechara Forest Retreat today. They look happy, light and blessed after doing their prayers to Dorje Shugden. I wanted to share this picture.- https://bit.ly/2UltNE4
7 months ago
May 1, 2019-I really enjoy this picture of these visitors visiting Dorje Shugden's grotto in Kechara Forest Retreat today. They look happy, light and blessed after doing their prayers to Dorje Shugden. I wanted to share this picture.- https://bit.ly/2UltNE4
A postcard of my great grand aunt Princess Nirgidma of Torghut-Tsem Rinpoche
7 months ago
A postcard of my great grand aunt Princess Nirgidma of Torghut-Tsem Rinpoche
Rei Kawakubo – Grand Dame of ‘Hiroshima Chic’- https://bit.ly/2Vz4N06
7 months ago
Rei Kawakubo – Grand Dame of ‘Hiroshima Chic’- https://bit.ly/2Vz4N06
Just now, this beautiful grape and orange infused water drink with a blue glass was brought in for me. I was amazed at the colors. Tsem Rinpoche
7 months ago
Just now, this beautiful grape and orange infused water drink with a blue glass was brought in for me. I was amazed at the colors. Tsem Rinpoche
We have to look in and change from within to find the way out of all that makes us unhappy.~Tsem Rinpoche 

www.tsemrinpoche.com
7 months ago
We have to look in and change from within to find the way out of all that makes us unhappy.~Tsem Rinpoche http://www.tsemrinpoche.com
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  5 months ago
  Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  Whales and dolphins playing with each other in the Pacific sea. Nature is truly incredible!
 • Bodha stupa July 2019-
  5 months ago
  Bodha stupa July 2019-
  Rainy period
 • Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
  5 months ago
  Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
 • Your Next Meal!
  6 months ago
  Your Next Meal!
  Yummy? Tasty? Behind the scenes of the meat on your plates. Meat is a killing industry.
 • This is Daw
  6 months ago
  This is Daw
  This is what they do to get meat on tables, and to produce belts and jackets. Think twice before your next purchase.
 • Don’t Take My Mummy Away!
  6 months ago
  Don’t Take My Mummy Away!
  Look at the poor baby chasing after the mother. Why do we do that to them? It's time to seriously think about our choices in life and how they affect others. Be kind. Don't break up families.
 • They do this every day!
  6 months ago
  They do this every day!
  This is how they are being treated every day of their lives. Please do something to stop the brutality. Listen to their cries for help!
 • What happened at Fair Oaks Farm?
  6 months ago
  What happened at Fair Oaks Farm?
  The largest undercover dairy investigation of all time. See what they found out at Fair Oaks Farm.
 • She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
  6 months ago
  She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
 • Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
  7 months ago
  Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
 • This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
  7 months ago
  This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
 • Beautiful Monastery in Hong Kong
  8 months ago
  Beautiful Monastery in Hong Kong
 • This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
  8 months ago
  This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
 • Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
  8 months ago
  Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
 • These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
  8 months ago
  These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
 • Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
  8 months ago
  Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
 • Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
  8 months ago
  Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
 • Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
  8 months ago
  Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
 • Beautiful
  9 months ago
  Beautiful
  Beautiful sacred Severed Head Vajra Yogini from Tsem Rinpoche's personal shrine.
 • My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
  9 months ago
  My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
 • Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
  9 months ago
  Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
 • Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
  9 months ago
  Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
 • SUPER ADORABLE and must see
  11 months ago
  SUPER ADORABLE and must see
  Tsem Rinpoche's dog Oser girl enjoying her snack in her play pen.
 • Cute!
  11 months ago
  Cute!
  Oser girl loves the balcony so much. - https://www.youtube.com/watch?v=RTcoWpKJm2c
 • Uncle Wong
  11 months ago
  Uncle Wong
  We were told by Uncle Wong he is very faithful toward Dorje Shugden. Dorje Shugden has extended help to him on several occasions and now Uncle Wong comes daily to make incense offerings to Dorje Shugden. He is grateful towards the help he was given.
 • Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
  11 months ago
  Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
 • Cute baby owl found and rescued
  11 months ago
  Cute baby owl found and rescued
  We rescued a lost baby owl in Kechara Forest Retreat.
 • Nice cups from Kechara!!
  12 months ago
  Nice cups from Kechara!!
  Dorje Shugden people's lives matter!
 • Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  12 months ago
  Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  Chirping birds and other forest animals create a joyful melody at the Vajrayogini stupa in Kechara Forest Retreat (Bentong, Malaysia).
 • His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche makes offering of khata to Dorje Shugden.
  12 months ago
  His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche makes offering of khata to Dorje Shugden.
  Trijang Rinpoche never gave up his devotion to Dorje Shugden no matter how much Tibetan government in exile pressured him to give up. He stayed loyal inspiring so many of us.
 • This topic is so hot in many circles right now.
  2 yearss ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  2 yearss ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  2 yearss ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  2 yearss ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  2 yearss ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  2 yearss ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  2 yearss ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  2 yearss ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  2 yearss ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  2 yearss ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  2 yearss ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  2 yearss ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  2 yearss ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions

CHAT PICTURES

KISG has carried out monthly animals liberation activity at DR Park, Ipoh on Sunday. So Kin Hoe (KISG)
3 weeks ago
KISG has carried out monthly animals liberation activity at DR Park, Ipoh on Sunday. So Kin Hoe (KISG)
Kechara Earth Project- 10/11/19
3 weeks ago
Kechara Earth Project- 10/11/19
Blowing Mantras onto the birds so that they will be have Dharma imprints and good rebirth. We dedicated today's event for Rinpoche’s swift return. ~Jacinta, KPSG
3 weeks ago
Blowing Mantras onto the birds so that they will be have Dharma imprints and good rebirth. We dedicated today's event for Rinpoche’s swift return. ~Jacinta, KPSG
The last bird taking his flight of freedom. Be compassionate always. Be kind to animals ~Jacinta, Kechara Penang Study Group
3 weeks ago
The last bird taking his flight of freedom. Be compassionate always. Be kind to animals ~Jacinta, Kechara Penang Study Group
3 weeks ago
Attended Dorje Shugden puja after our monthly Bird Liberation ~ Jacinta, Kechara Penang Study Group
3 weeks ago
Attended Dorje Shugden puja after our monthly Bird Liberation ~ Jacinta, Kechara Penang Study Group
Owen Liew offered incense to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden and all Buddhas on behalf of KISG. So Kin Hoe (KISG)
3 weeks ago
Owen Liew offered incense to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden and all Buddhas on behalf of KISG. So Kin Hoe (KISG)
Steve from Ipoh offered lights to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden and all Buddhas prior to our weekly Dorje Shugden puja. So Kin Hoe (KISG)
3 weeks ago
Steve from Ipoh offered lights to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden and all Buddhas prior to our weekly Dorje Shugden puja. So Kin Hoe (KISG)
KISG has completed our weekly Dorje Shugden puja in Ipoh today. So Kin Hoe (KISG)
3 weeks ago
KISG has completed our weekly Dorje Shugden puja in Ipoh today. So Kin Hoe (KISG)
Throwback - Parent and children stayed together to do breathing meditation ~ 2018 Pilgrimage cum Camp, Kechara Forest Retreat. Alice, KSDS
4 weeks ago
Throwback - Parent and children stayed together to do breathing meditation ~ 2018 Pilgrimage cum Camp, Kechara Forest Retreat. Alice, KSDS
Throwback - KSDS parent and student visited Kechara Forest Retreat ~ Wesak Day for virtuous deeds and have fun together. Alice, KSDS
4 weeks ago
Throwback - KSDS parent and student visited Kechara Forest Retreat ~ Wesak Day for virtuous deeds and have fun together. Alice, KSDS
Wonderful to see these 2 siblings learn dharma together and pray to Manjushri before the class start. Alice, KSDS
4 weeks ago
Wonderful to see these 2 siblings learn dharma together and pray to Manjushri before the class start. Alice, KSDS
The youngest in the class of only 3 years ago learned how to do full lotus pose for breathing meditation session. Alice, KSDS
4 weeks ago
The youngest in the class of only 3 years ago learned how to do full lotus pose for breathing meditation session. Alice, KSDS
The youngest group of KSDS are very helpful in arranging the seats before the class. Alice, KSDS
4 weeks ago
The youngest group of KSDS are very helpful in arranging the seats before the class. Alice, KSDS
Kechara Ipoh Study Group carried out Mother Tara's prayer recitations on Sunday morning. So Kin Hoe (KISG)
1 month ago
Kechara Ipoh Study Group carried out Mother Tara's prayer recitations on Sunday morning. So Kin Hoe (KISG)
Throwback- Group work activities during camp. Lin Mun KSDS
1 month ago
Throwback- Group work activities during camp. Lin Mun KSDS
Throwback- Ice breaking session. Lin Mun KSDS
1 month ago
Throwback- Ice breaking session. Lin Mun KSDS
Throwback - Decorating Kechara Oasis, artwork dedication from Sunday class kids. Lin Mun KSDS
1 month ago
Throwback - Decorating Kechara Oasis, artwork dedication from Sunday class kids. Lin Mun KSDS
Throwback- Chinese New Year activity during dharma class. Lin Mun KSDS
1 month ago
Throwback- Chinese New Year activity during dharma class. Lin Mun KSDS
Throwback- WOAH Camp 2017 , Lin Mun KSDS
1 month ago
Throwback- WOAH Camp 2017 , Lin Mun KSDS
Throwback - KSDS camp in KFR, Lin Mun KSDS
1 month ago
Throwback - KSDS camp in KFR, Lin Mun KSDS
Teacher Grace led the teenage class on a blog chat article. Lin Mun KSDS
1 month ago
Teacher Grace led the teenage class on a blog chat article. Lin Mun KSDS
Students and teachers were so excited with the performance hat. Lin Mun KSDS
1 month ago
Students and teachers were so excited with the performance hat. Lin Mun KSDS
Teacher Asyley and teacher Alice shared the biography of HE Tsem Tulku Rinpoche to student. Lin Mun KSDS
1 month ago
Teacher Asyley and teacher Alice shared the biography of HE Tsem Tulku Rinpoche to student. Lin Mun KSDS
Class age 10-12 is lead by teacher Jayce. Lin Mun KSDS
1 month ago
Class age 10-12 is lead by teacher Jayce. Lin Mun KSDS
The Promise
  These books will change your life
  Tsem Rinpoche's Long Life Prayer by H.H. Trijang Choktrul Rinpoche
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 4,258,368
Malaysia 4,115,519
India 1,676,442
Nepal 787,761
Singapore 755,165
United Kingdom 672,586
Canada 584,003
Bhutan 561,151
Australia 450,135
Philippines 349,031
Indonesia 343,437
Germany 274,792
France 266,346
Brazil 188,592
Taiwan 176,340
Vietnam 175,596
Thailand 172,273
Italy 134,988
Mongolia 131,217
Spain 128,360
Portugal 126,835
Turkey 115,171
Netherlands 114,563
United Arab Emirates 100,034
Russia 93,818
Romania 87,611
Hong Kong 85,357
Sri Lanka 84,271
South Africa 77,877
Mexico 76,353
Myanmar (Burma) 72,816
New Zealand 69,995
Switzerland 66,077
Japan 64,590
South Korea 59,473
Cambodia 59,384
Bangladesh 54,038
Pakistan 53,414
China 47,473
Total Pageviews: 19,188,778

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....