Latest Articles
டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களை எல்லா இடங்களுக்கும் கொண்டு செல்வோம்! (ஆங்கிலம், திபெத், சீனம், ஹிந்தி, தமிழ் மற்றும் நேபாளம்)

டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களை எல்லா இடங்களுக்கும் கொண்டு செல்வோம்! (ஆங்கிலம், திபெத், சீனம், ஹிந்தி, தமிழ் மற்றும் நேபாளம்)

Apr 5, 2021 | Views: 773

டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களை பிரபலப்படுத்துவதில் எங்களுடன் இணைந்து கொள்ள வாருங்கள். டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களின் வழிபாட்டால் கிடைக்கும் நன்மைகளை உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களுக்கு கொண்டு

Read more »
Keajaiban Tsem Rinpoche: Kisah Nyata Margaret (Bahasa Indonesia)

Keajaiban Tsem Rinpoche: Kisah Nyata Margaret (Bahasa Indonesia)

Apr 3, 2021 | Views: 120

Sebagai asisten pribadi Rinpoche, saya melihat Dharma nyata dalam tindakan, baik di dalam maupun di luar penampilan resmi. Saya menganggap diri saya sangat beruntung, tetapi pada saat yang sama,...

Read more »
Thank You For The Positivity

Thank You For The Positivity

Mar 29, 2021 | Views: 1,469

Since Rinpoche began speaking about the Dorje Shugden practice in public, there have been detractors and critics who have directed insults, vulgarities and violent remarks towards Rinpoche. Encouragingly however,...

Read more »
Ancient Aliens: The Visitors (Episode 3)

Ancient Aliens: The Visitors (Episode 3)

Mar 25, 2021 | Views: 2,007

It is written in the Old Testament: 'The God said, "Let Us make man in Our image, according to Our likeness". Who is "Us" and "Our"? In the Quran,...

Read more »
把多杰雄登带到每个角落!(中文、英文、藏文 བོད་ཡིག、印度文 हिंदी、淡米尔文 தமிழ் 和尼泊尔文 नेपाली)

把多杰雄登带到每个角落!(中文、英文、藏文 བོད་ཡིག、印度文 हिंदी、淡米尔文 தமிழ் 和尼泊尔文 नेपाली)

Mar 22, 2021 | Views: 1,077

欢迎大家一同加入我们推广多杰雄登的行列,将多杰雄登修持的益处带到世界的每个角落,让人们跟文殊菩萨化身的证悟护法神结缘。

Read more »
Who is Tulku Drakpa Gyeltsen?

Who is Tulku Drakpa Gyeltsen?

Mar 15, 2021 | Views: 16,150

(By Tsem Rinpoche) Dear sincere dharma students around the world and friends, After the great master, meditator, teacher, logician, yogi, siddha and erudite scholar Tulku Drakpa Gyeltsen was ‘eliminated’...

Read more »
The Exaggeration of Attachment

The Exaggeration of Attachment

Mar 12, 2021 | Views: 684

This sharing about attachment came about when I was trying to explain the psychology behind the boredom and frustration we feel when we are under lockdown at home.

Read more »
Sebuah Catatan Mengenai Persembahan Makanan (Bahasa Indonesia)

Sebuah Catatan Mengenai Persembahan Makanan (Bahasa Indonesia)

Mar 11, 2021 | Views: 33

Memberikan persembahan kepada Tiga Permata di altar pribadi atau di wihara adalah bagian dari Menyempurnakan Kemurahan Hati. Ketika anda memberikan persembahan, anda mengambil sesuatu yang anda miliki untuk diberikan...

Read more »
Do Aliens exist?

Do Aliens exist?

Mar 8, 2021 | Views: 2,570

Mysteries about ancient aliens that brought civilization to earth, be it via direct manipulation of evolution or introduction of new technologies, have always amazed a large number of people....

Read more »
攸玛嘉钦护法(汉译:大野赞神)

攸玛嘉钦护法(汉译:大野赞神)

Mar 8, 2021 | Views: 585

最为有趣但鲜为人知的一点是:攸玛嘉钦是大护法多杰雄登的眷属。大多信仰多杰雄登的人或许对这名字感到不大熟悉,但他们对攸玛嘉钦的忿怒相——喀切玛波一定不陌生。

Read more »
Lightning-Fast Yumar Gyalchen

Lightning-Fast Yumar Gyalchen

Mar 1, 2021 | Views: 6,135

(By Tsem Rinpoche) One of the most interesting, if lesser known, protectors of Dorje Shugden’s entourage is the Dharma Protector Yumar Gyalchen. While this name may not be familiar...

Read more »
How Mongolia Saved Dorje Shugden

How Mongolia Saved Dorje Shugden

Feb 27, 2021 | Views: 1,144

Long before H.H. Pabongka Rinpoche’s time, Dorje Shugden was already being widely invoked on the Mongolian steppes. New proof now exists thanks to the efforts of the scholar Dr...

Read more »
多杰雄登护法2021年新春开示

多杰雄登护法2021年新春开示

Feb 26, 2021 | Views: 383

洛萨是藏历新年的开始,是世界各地藏人共庆的日子。藏人深信,在为期15天的洛萨期间,所累积的功德比平日倍增十万倍,但据说最为殊圣的两天乃首尾二日。

Read more »
Ancient Aliens: Closer Encounters

Ancient Aliens: Closer Encounters

Feb 22, 2021 | Views: 3,724

This episode of “Ancient Aliens – Closer Encounters” takes an interesting look at historical evidence of close encounters with Aliens and the changing references to them. The beginning of...

Read more »
Bring Dorje Shugden EVERYWHERE! (English, Tibetan བོད་ཡིག, Chinese 中文, Hindi हिंदी, Tamil தமிழ் and Nepali नेपाली)

Bring Dorje Shugden EVERYWHERE! (English, Tibetan བོད་ཡིག, Chinese 中文, Hindi हिंदी, Tamil தமிழ் and Nepali नेपाली)

Feb 22, 2021 | Views: 15,523

Join us in bringing the benefits of Dorje Shugden’s practice to all corners of the globe!

Read more »
Kunkhyen Choku Ozer: Master of the Kalachakra & Guhyasamaja Tantras

Kunkhyen Choku Ozer: Master of the Kalachakra & Guhyasamaja Tantras

Feb 19, 2021 | Views: 325

The great Choku Ozer was given the epithet ‘Kunkhyen’, which means “all-knowing”, for his special insight into the Buddhist teachings. He was able to penetrate their meaning merely by...

Read more »
Dorje Shugden’s 2021 Losar Advice

Dorje Shugden’s 2021 Losar Advice

Feb 18, 2021 | Views: 1,823

Dorje Shugden’s annual Losar message offers spiritual guidance for the year ahead. It begins with a reminder that if we wish to create the right causes for this life...

Read more »
Dorje Shugden Retreat: A powerful practice to fulfill wishes

Dorje Shugden Retreat: A powerful practice to fulfill wishes

Feb 15, 2021 | Views: 26,357

This blog post is a compilation of teachings and commentaries on Dorje Shugden’s practice and retreat by H.E. Tsem Rinpoche. In this post, you will find clear and easy-to-follow...

Read more »
Great Disciples of Atisha: Khuton Choje and Pandita Akaramati

Great Disciples of Atisha: Khuton Choje and Pandita Akaramati

Feb 15, 2021 | Views: 332

Before meeting Jowo Je Atisha, Khuton Choje was already a great Buddhist master of the highest repute and also the abbot of Solnak Thangpoche Monastery in the Yarlung Valley...

Read more »
Gendun Nyendrak, the 72nd Abbot of Gaden Shartse Monastery in Tibet.

Gedun Nyedrak: An Abbot of Gaden

Feb 11, 2021 | Views: 235

Gedun Nyedrak was born into the virtuous Selsha household that lived in the Yara district of the northern Kham province of Tibet...

Read more »
Japanese Admits UFO Exists!!

Japanese Admits UFO Exists!!

Feb 8, 2021 | Views: 3,194

Many people have debated and denied the existence of UFOs, but as proof of their existence gets more and more frequent… can they continue to ignore it?? There have...

Read more »
Refutation as Strong as Lightning and Thunder | བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།

Refutation as Strong as Lightning and Thunder | བརྒལ་ལན་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།

Feb 8, 2021 | Views: 9,034

The Tibetan government in-exile, otherwise known as the CTA (Central Tibetan Administration), have lived in exile in the gracious land of India since 1959, when they were given safe...

Read more »
Ngawang Sonam Gelek: Youthful Master of Discourse

Ngawang Sonam Gelek: Youthful Master of Discourse

Feb 6, 2021 | Views: 200

The unmistaken incarnation of Sonam Yeshe Wangpo was Ngawang Sonam Gelek Pelzang. He was born at Olka Ribuk, during the Wood-Horse Year of the 10th 60‐Year Cycle according to...

Read more »
Membesar-besarkan Keterikatan (Bahasa Indonesia)

Membesar-besarkan Keterikatan (Bahasa Indonesia)

Feb 5, 2021 | Views: 23

Periode tiga bulan dari April sampai Juni 2020 akan dikenang dalam ingatan kita sebagai saat dunia diselimuti oleh pandemi COVID-19. Laksana film Hollywood yang menggambarkan kehancuran di depan mata...

Read more »
Nasehat Dorje Shugden untuk Losar 2021 (Bahasa Indonesia)

Nasehat Dorje Shugden untuk Losar 2021 (Bahasa Indonesia)

Feb 1, 2021 | Views: 71

Awal Tahun Baru Tibet, atau Losar, dirayakan semua orang Tibet di seluruh dunia. Orang Tibet percaya bahwa pahala dicurahkan 100.000 kali lipat lebih banyak selama perayaan Losar yang berlangsung...

Read more »
Ganden Sumtseling Monastery the beautiful

Ganden Sumtseling Monastery the beautiful

Feb 1, 2021 | Views: 3,704

(By Tsem Rinpoche) Dear students and friends, One of the things I like most about China and Tibet are the incredible Buddhist monasteries that were established centuries ago by...

Read more »
SUPERMOON

SUPERMOON

Jan 25, 2021 | Views: 1,183

On March 19th… You may be surprised by what you will see or have seen… For the first time in 18 years, the moon will swing around Earth very...

Read more »
They want to kill me

They want to kill me

Jan 25, 2021 | Views: 12,919

  Dear friends, This has become truly serious. It’s one thing when people constantly bash you and slander you for your religious beliefs, but another when they actually say...

Read more »
Introduction to the Four Noble Truths

Introduction to the Four Noble Truths

Jan 24, 2021 | Views: 23,389

The Four Noble Truths (Tibetan: Pakpei Denpa Shi, Sanskrit: Catvari Arya Satyani) form the utmost foundation of the Buddhist faith. In fact, every other Buddhist teaching is based upon...

Read more »
ངའི་ཕྱོགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

ངའི་ཕྱོགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

Jan 18, 2021 | Views: 28,100

(Dorje Shugden: My Side of the Story) ང་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་སྐོར་བཤད་རོགས་བྱེད་ཅེས་ཚར་མང་པོ་ཞུས་སོང་། ངས་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ་རྣམས་དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཕྱོགས་ནས་བསམ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་དུ། ད་ལྟ་འདིར་བཤད་པར་ཐག་གཅོད་པ་ཡིན།

Read more »
Dalai Lama blesses Setrap Chapel in Gaden Monastery

Dalai Lama blesses Setrap Chapel in Gaden Monastery

Jan 11, 2021 | Views: 11,900

(By Tsem Rinpoche) Dharma protector practice is widely believed to be a subsidiary practice of Tibetan Buddhism that has become wildly popular both within lay and monastic circles. Hence,...

Read more »
Atisha Dipamkara Shrijñana: Pembangkit Buddhisme di Tibet (Bahasa Indonesia)

Atisha Dipamkara Shrijñana: Pembangkit Buddhisme di Tibet (Bahasa Indonesia)

Jan 10, 2021 | Views: 97

Atisha Dipamkara Shrijñana (982-1054 M) dianggap sebagai salah satu tokoh Buddhis klasik dan salah satu guru Buddhis India terbesar sepanjang masa, namun karyanya dalam menghidupkan kembali ajaran Buddha yang...

Read more »
7 Lake Monsters…Exciting footage!!!

7 Lake Monsters…Exciting footage!!!

Jan 8, 2021 | Views: 4,502

Dear friends who are into various mysteries around the world, The video above mentions 7 different lakes around the world which reportedly have sea creatures inhabiting them. Imagine looking...

Read more »
Dorje Shugden Mandala

Dorje Shugden Mandala

Jan 4, 2021 | Views: 4,843

(By Tsem Rinpoche and Pastor David Lai) Within the Praise of Dorje Shugden called Infinite Aeon, Kyabje Dakpo Kelsang Kedrub Rinpoche wrote, “Through the power of having completed Guhyasamaja’s...

Read more »
Why Hide and Attack A Monk?

Why Hide and Attack A Monk?

Dec 28, 2020 | Views: 4,080

Dear friends, Throughout my years of teaching Dharma, I have met many students and thousands of people coming with many expectations… not only in Malaysia, in many countries and...

Read more »
10 Creepy Mysteries You Haven’t Heard Of

10 Creepy Mysteries You Haven’t Heard Of

Dec 25, 2020 | Views: 4,383

Mysteries are always interesting to read about. Not only does it make our day a little less mundane, but it also help us to open our mind and contemplate...

Read more »
༄༅།།འཛམ་གླིང་གང་སར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་མི་ཉམས་སྲོལ་འཛིན་བྱེད་དགོས༏ (དབྱིན་ཡིག ། English བོད་ཡིག ། Tibetan རྒྱ་ཡིག ། Chinese ཧིན་ཡིག ། Hindi ཏ་མིལ་ཡིག ། Tamil དང་བལ་ཡིག ། Nepali)

༄༅།།འཛམ་གླིང་གང་སར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་མི་ཉམས་སྲོལ་འཛིན་བྱེད་དགོས༏ (དབྱིན་ཡིག ། English བོད་ཡིག ། Tibetan རྒྱ་ཡིག ། Chinese ཧིན་ཡིག ། Hindi ཏ་མིལ་ཡིག ། Tamil དང་བལ་ཡིག ། Nepali)

Dec 21, 2020 | Views: 666

༄༅།།ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་མི་ཉམས་སྲོལ་འཛིན་བྱེད་ནས་གོང་སྤེལ་དུ་གཏོང་ཕྱིར་ང་ཚོ་དང་འབྲེལ་ཞུགས་གནང་བར་ཕེབས་ཤོག །རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་ཕན་ཡོན་འདི་འཛམ་གླིང་གང་སར་གོང་སྤེལ་དུ་གཏོང་ནས། འགྲོ་ཀུན་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལས་ལྷག་པ་མེད་པའི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དེ་ཉིད་དང་གཉེར་དུ་གཏད་བར་བྱའོ།།

Read more »
दोर्जे शुग्देन सबै ठाँउमा फैलाउ। (अंग्रेजी English, तिब्बती བོད་ཡིག, चिनियाँ 中文, हिन्दी, तामील தமிழ் र नेपाली)

दोर्जे शुग्देन सबै ठाँउमा फैलाउ। (अंग्रेजी English, तिब्बती བོད་ཡིག, चिनियाँ 中文, हिन्दी, तामील தமிழ் र नेपाली)

Dec 14, 2020 | Views: 374

आउनुहोस! दोर्जे शुग्देनको प्रचार गर्ने कार्यमा सहभागीभई हामीलाई साथ दिनुहोस् । यसरी विश्व भर मा रहेका मानिसहरूले दोर्जे शुग्देनका पुजा-पाठ बाट हुने लाभहरू उठाऊन सकुन

Read more »
Plas Mawr Hauntings

Plas Mawr Hauntings

Dec 8, 2020 | Views: 1,259

“People can harm you more when they are alive.” This is so powerful and true. You can get scared and even risk a heart attack upon meeting a ghost,...

Read more »
दोर्जी शुगदेनको सभी जगह ले आओ। (हिन्दी, अंग्रजी English, तिबेटीयन བོད་ཡིག, चाइनीस 中文, तामील தமிழ், और नेपाली)

दोर्जी शुगदेनको सभी जगह ले आओ। (हिन्दी, अंग्रजी English, तिबेटीयन བོད་ཡིག, चाइनीस 中文, तामील தமிழ், और नेपाली)

Dec 7, 2020 | Views: 377

आइये दोर्जी शुगदेन भगवानका अभ्यास स्थापित करनेके लिए हमारे साथ शरिफ होकर उनके अभ्यासको दुनियाके कोने कोने तक प्रसारित कीजीए और जो लोगोको ज्ञानी बुद्धा मंजू़श्रीेेकी जानकारी प्राप्त न...

Read more »
Main Assistants of the Dharma King

Main Assistants of the Dharma King

Nov 30, 2020 | Views: 4,509

Dear friends around the world, I hope this latest post finds you all well. In 2009 I visited Tibet and one of the places was the holy Tashi Lhunpo...

Read more »
The Standing Manjushri in Nepal | 尼泊尔的站立文殊

The Standing Manjushri in Nepal | 尼泊尔的站立文殊

Nov 28, 2020 | Views: 772

(译文请往下滑) This beautiful Standing Manjushri is located at the Manjushree Park at Chobhar, Kirtipur Municipality in Kathmandu, Nepal. It is believed to be the exact spot where Manjushri had cut Chobhar Hill and drained the water from an ancient lake in order to form Kathmandu Valley, thus making it ha...

Read more »
Another Proof of Reincarnation

Another Proof of Reincarnation

Nov 24, 2020 | Views: 12,329

If you want to be super-amazed, read the fascinating story below of a young American called Jacob Barnett. It will simply blow your mind away! The world is full...

Read more »
大护法的主要眷属

大护法的主要眷属

Nov 23, 2020 | Views: 1,107

致世界各地的朋友们: 借此新博文祝愿你们安好。2009年,我到西藏去,其中一个地点,就是至尊班禅仁波切驻锡地——扎什伦布寺。

Read more »
Geshe Yonten Gyatso shares his memories about Tsem Rinpoche as a special child

Geshe Yonten Gyatso shares his memories about Tsem Rinpoche as a special child

Nov 16, 2020 | Views: 4,533

Over the years Kechara students have gone to H.E. Tsem Rinpoche’s home and headquarters Gaden Shartse Monastery, and various other places around the world where they have met many...

Read more »
Geshe Jangchup Dorje shares so accurately about Tsem Rinpoche

Geshe Jangchup Dorje shares so accurately about Tsem Rinpoche

Nov 9, 2020 | Views: 3,732

Over the years Kechara students have gone to H.E. Tsem Rinpoche’s home and headquarters Gaden Shartse Monastery, and various other places around the world where they have met many...

Read more »
Where do we really come from?

Where do we really come from?

Nov 8, 2020 | Views: 5,391

There are many different possibilities and theories of our human origins and evolution. Some of you may have already read about the theory of ancient alien astronauts from my...

Read more »
Gen Gelong (ex-Gekul / Disciplinarian) shares beautifully about Tsem Rinpoche

Gen Gelong (ex-Gekul / Disciplinarian) shares beautifully about Tsem Rinpoche

Nov 2, 2020 | Views: 4,046

Over the years Kechara students have gone to H.E. Tsem Rinpoche’s home and headquarters Gaden Shartse Monastery, and various other places around the world where they have met many...

Read more »
Geshe Yeshe of Jangtse Monastery speaks about his conclusions on Tsem Rinpoche

Geshe Yeshe of Jangtse Monastery speaks about his conclusions on Tsem Rinpoche

Oct 26, 2020 | Views: 15,650

Over the years Kechara students have gone to H.E. Tsem Rinpoche’s home and headquarters Gaden Shartse Monastery, and various other places around the world where they have met many...

Read more »
20 Unbelievable General Facts

20 Unbelievable General Facts

Oct 25, 2020 | Views: 4,105

Below are 20 of the most unbelievable facts. Some of them seem possible, some will make you think twice and some will not convince you at all! Do take...

Read more »
Instructions for Tsem Rinpoche’s Name Mantra Retreat

Instructions for Tsem Rinpoche’s Name Mantra Retreat

Oct 25, 2020 | Views: 3,753

The blessings of the Guru are paramount. When we invoke upon the Guru’s blessings, our meditations will become very powerful and have quicker results for our spiritual path...

Read more »
Ani Lobsang Drolma shares about Tsem Rinpoche’s teen years in Los Angeles

Ani Lobsang Drolma shares about Tsem Rinpoche’s teen years in Los Angeles

Oct 19, 2020 | Views: 4,258

Over the years Kechara students have gone to H.E. Tsem Rinpoche’s home and headquarters Gaden Shartse Monastery, and various other places around the world where they have met many...

Read more »
Sonam Yeshe Wangpo

Sonam Yeshe Wangpo

Oct 12, 2020 | Views: 401

Within Dorje Shugden’s incarnation lineage, there are two lesser known incarnations who lived between the time of Panchen Sonam Drakpa and Tulku Drakpa Gyeltsen. These two figures are not...

Read more »
Anila Thubten Chonyid shares about Tsem Rinpoche’s difficult childhood

Anila Thubten Chonyid shares about Tsem Rinpoche’s difficult childhood

Oct 12, 2020 | Views: 3,741

Over the years Kechara students have gone to H.E. Tsem Rinpoche’s home and headquarters Gaden Shartse Monastery, and various other places around the world where they have met many...

Read more »
10 Global Mysterious Events

10 Global Mysterious Events

Oct 8, 2020 | Views: 40,629

Here are 10 mysterious events for you to ponder over during your day. It has everything from baby aliens, mysterious findings, unexplained deaths - the kind where the...

Read more »
Geshe Tenzing Dakpa concluded Tsem Rinpoche was a tulku as a child

Geshe Tenzing Dakpa concluded Tsem Rinpoche was a tulku as a child

Oct 5, 2020 | Views: 7,165

Over the years Kechara students have gone to H.E. Tsem Rinpoche’s home and headquarters Gaden Shartse Monastery, and various other places around the world where they have met many...

Read more »
Khyungpo Neljor – The Yogin of the Garuda Clan

Khyungpo Neljor – The Yogin of the Garuda Clan

Oct 2, 2020 | Views: 818

Khedrub Khyungpo Neljor (circa 1050-1140) was the founder of the Shangpa Kagyu tradition, which is one of the 16 sub-schools of the Kagyu tradition. He was born to the...

Read more »

Must Watch

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR AUGUST / 八月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Samfoonheei
  Tuesday, Aug 9. 2022 12:46 PM
  The Great Buddha of Kamakura ,is a bronze statue of Amida Buddha, which stands on the grounds of Kotokuin Temple in Kanagawa Prefecture, Japan, a temple belonging to the Jodo Sect of Buddhism. Wow…. it has long been the second tallest bronze Buddha statue in Japan,with a height of 11.4 meters. It is one of Japan’s most fascinating historical landmarks where thousands of tourist from all over the world visited yearly. The statue is an iconic sight and most visited by tourist in the area. Merely looking at this huge statue tells all and a blessing indeed.
  Thank you Rinpoche for this wonderful sharing of a BIG Buddha Statue.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/art-architecture/daibutsuthe-great-buddha-of-kamakura.html
 • Samfoonheei
  Tuesday, Aug 9. 2022 12:45 PM
  Found this old inspiring video briefly showing our Lama HE Tsem Rinpoche ‘s life and the stories behind Kechara organization. Interesting….. Beautiful and meaningful video.
  Thank you Rinpoche for this video.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/me/world-peace-by-tsem-tulku-rinpoche.html
 • Samfoonheei
  Tuesday, Aug 9. 2022 12:44 PM
  The Dharma Bums were a U.S. garage band, formed in 1987 in Portland, Oregon, United States. The band had performed everywhere, and sing varies of subjects travelling around the world. The best is even Dharma songs as well revolving around Tibetan culture and religion. One of the band members is a long-time student of Tibetan Buddhism. Listening to the powerful Crystal Diamond Vajra Dakini, is a blessing.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/film-tv-music/dharma-bums.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Aug 7. 2022 03:05 PM
  Interesting spiritual journey of Venerable Longlian one of the best-known students of a famous religious leader of modern China. Venerable Longlian was a talented child, at the age of four she could read, write well and was fluent in Chinese poetry. She even could recite scriptures and Buddha’s name and had visited frequently to templesqith her grandparents. Ven. Longlian studied everything from poetry to Chinese medicine under famous teachers at that time. Received teachings from Tibetan scholars as well and took initiations of the three main Gelugpa tantric deities, Vajrabhairava, Guhyasamaja and Chakrasamvara from Changkya Khutukhtu, who was one of the highest authorities in the Gelugpa school of Tibetan Buddhism. She did composed more than 1000 poems, through her years.
  Thank you Rinpoche and Pastor Shin for this interesting write up of China’s most outstanding Bhiksuni.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/ven-longlian-modern-chinas-most-outstanding-bhiksuni.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Aug 7. 2022 03:02 PM
  In the Tibetan Buddhist tradition, monastic vows are for life. But somehow Ci’en temple in Zhejiang province offers three-month course and part-time vows recently. Situated in the luxurious forest, Ci’en temple a small temple remains its charm with impressive landscape and Buddhist culture. The Buddhist temple decided to offer admission to civilians who wanted to experience a monk’s life, only to be overwhelmed with applicants. It’s a small temple , hence only those were interested in Buddhism were given a chance. Participants of the program will live as monks in the temple free of charge. They will learn about Buddhist culture, read its scriptures and will also perform all Buddhist activities as arranged. It’s a good training ground to live as a monk or nun to cultivate minds.
  Thank you Rinpoche and Pastor Shin for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/ven-longlian-modern-chinas-most-outstanding-bhiksuni.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Aug 7. 2022 03:00 PM
  Ditsa Monastery is a Tibetan Buddhist monastery of Gelug sect in the Huzhu County of Qinghai province. Interesting history of this Ditsa Monastery, been shared . How the reincarnated Lama’s body has shrunk into an incorruptible adamantine body. Nobody at the monastery has realised that the reincarnated Lama was a Great Bodhisattva who came to the world for all sentient beings, but as ordinary people. Its only after the Lama had passed away. Since then the monks in Ditsa Monastery became more serious in their practice and maintained pure moral discipline. Reading this post has gave me a better understanding of that Bodhisattvas come into the world with a variety of manifestations as explained by Rinpoche. Set as a reminder to devote ourselves to our teacher with sincerity and respect and everyone we encounter.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/the-miraculous-vajrayogini-of-ditsa-monastery.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Aug 4. 2022 12:19 PM
  Lama Ole Nydahl is a Buddhist teacher and author in the tradition of the Karma Kagyu lineage. After years of studying Buddhist teachings and meditating , he was ask to go back to the West set up Buddhist centers. He was also the founder of over 600 Buddhist centers worldwide. As advice by his teacher the 16th Karmapa Rangjung Rigpe Dorje whom he met at Kathmandu, Nepal he founded the first Buddhist center in the west. Had studied and took many more initiations under many highly attained Lamas such as Dilgo Khyentse Rinpoche, Gyaltsab Rinpoche, Ogyen Tulku Rinpoche and so on.He was also the founder of over 600 Buddhist centers worldwide. Since then, he has travelled worldwide giving lectures, leading meditation courses and guiding Buddhist centers . Lama Ole is the author of several books and is one of the best known western Buddhist teachers. Through his activities the Karma Kagyu lineage is one of the most popular Buddhist traditions in the West. Lama Ole Nydahl received the transmission of the Phowa teachings from highest Tibetan masters and is today the most significant teacher of this practice in the Western world. Interesting biography .
  Thank you Rinpoche and Pastor David for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/lama-ole-nydahl.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Aug 4. 2022 12:18 PM
  Meditation on death awareness is one of the oldest practices in all Buddhist traditions. Buddhist meditation practice of remembering that death can strike at anytime and anywhere. We should practice diligently and with urgency in every moment, even in the time it takes to draw one breath. Over the centuries Buddhism has evolved many different techniques such as mindfulness, loving-kindness and visualisation. Death awareness can serve as a real aid to practice, the importance of using every moment wisely, while we still have the time.
  Reading this article again to refresh , it’s a profound teachings one should read and understand it what is all about. All it take us 10 minutes of our time to do the practice.
  Thank you Rinpoche for this profound teachings.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/ten-minutes.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Aug 4. 2022 12:15 PM
  So blessing seeing all those beautiful Tara at Kechara . Walking through the Tara walk feeling the calmness as if we are walking into the wilderness of a forest . One will surely feels it , all due the kindness of our Lama Tsem Rinpoche , sponsors and those involved in this meritorious project.
  Thank you Rinpoche for this sharing with folded hands.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/kechara-13-depts/21-taras-of-tara-walk.html
 • Samfoonheei
  Monday, Aug 1. 2022 02:33 PM
  n Buddhism, there are a variety of attitudes towards different forms of fasting . According to Buddhist tradition, Buddha’s holy form as the ‘Fasting Buddha’ serves as a reminder for us and inspiration of Buddha’s difficult journey to achieve enlightenment. Fasting Buddha Shakyamuni fasted for forty-nine days under the bodhi tree while subjecting his body to extreme conditions to achieve enlightenment. Although it is believed that the Buddha endured great agony because of prolonged fasting, he never gave up and had used the challenges to justify abandoning his spiritual pursuit. Interesting read. Looking at all those images of Fasting Buddha tells all.
  Thank you Rinpoche for this sharing ….a reminder all of us nor matter what happen , never give up in our spiritual journey.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/art-architecture/fasting-buddha.html
 • Samfoonheei
  Monday, Aug 1. 2022 02:32 PM
  Reading this again, its worth as great teachings by great Masters and looking at those rare pictures is a blessings. More over listening the powerful Holy voices of HH Kyabje Zong Rinpoche is indeed rare and precious. Merely by hearing HH Kyabje Zong Rinpoche’s voices and teachings is a blessings too. For everyone at the hall understands all about the Dharma Protector after hearing HH Kyabje Zong Rinpoche’s explanations. The truth is the truth and it cannot be wrong. Interesting read with precious pictures tell us a thousands words. Kyabje Zong Rinpoche’s advice on Dorje Shugden’s Practice with Chinese, Japanese, Nepali and Spanish subtitles is incredible so many more people will come to know the thruth.
  Thank you Rinpoche for this great sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/kyabje-zong-rinpoches-advice-on-dorje-shugdens-practice.html
 • Samfoonheei
  Monday, Aug 1. 2022 02:30 PM
  They always say time changes things, yes true enough time has changed the view of many regarding the Dorje Shugden controversy. Finally we are allowed to practise Dorje Shugden. HH Dalai Lama was at Bodhgaya said that if people wish to practise Dorje Shugden would be fine for them. Great news indeed. H H Dalai Lama had said openly about Dorje Shugden .
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/we-thank-his-holiness-the-dalai-lama.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Jul 28. 2022 01:58 PM
  Wow…. Very special indeed seeing this Vajrayogini statue given to our Lama H E Tsem Rinpoche by a young Malaysian in Bodhgaya, India. More ever given at the most sacred place, under the sacred Bodhi tree. That’s wonderful and it was later consecrated by Kensur Rinpoche of Gaden Monastery. Hence this Vajrayogini statue is very blessed and special . Merely looking at this special Vajrayogini statue is a blessing.
  Thank you Rinpoche for sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/me/bodhi-tree-vajra-yogini.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Jul 28. 2022 01:56 PM
  Pictures of His Holiness 16th Karmapa with His Holiness Trijang Rinpoche tells a thousand words. Karmapa is Chenresik , while Trijang Rinpoche is Vajra Yogini. This is a true display of spirituality of two greatest masters of Tibetan Buddhism. They are really close together and have a good relationship just for benefit of beings regardless of the traditions they belong as such as Gelupa or Karmapa. Together they even cross incarnation each other, working together for the growth of Dharma. We are fortunate to see this rare photo of this Great Dharma Master.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/mind-blowing-connections-between-two-high-lamas.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Jul 28. 2022 01:56 PM
  Venerable Geshe Thupten a Tibetan great scholars and master from the Gelug tradition and was one of the pioneers who founded Tibetan schools in exile. He has upheld the lineage of Lord Buddha’s liberating teachings as well as continued his practice of Dorje Shugden. The Supreme Path to the Trikaya, text of quintessential Dharma was written by Geshe Thupten Lama. In the texts a very detailed explanations on the practice of the Six Paramitas or the Six Perfections, and other beneficial Dharma treasures was written. Geshe Thupten Lama has worked tirelessly for the Tibetan government in exile yet labelled as a spy. All because he has written a letter to HH Dalai Lama and expressing his view openly regarding the practice of Dorje Shugden. Reading this again more understandings and truth revealed. Interesting read.
  Thank you Rinpoche for this great sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/the-supreme-path-to-the-trikaya.html

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
3,385
Total views up to date
24,279,402

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
According to legend, Shambhala is a place where wisdom and love reign, and there is no crime. Doesn\'t this sound like the kind of place all of us would love to live in? https://www.tsemrinpoche.com/?p=204874
3 years ago
According to legend, Shambhala is a place where wisdom and love reign, and there is no crime. Doesn't this sound like the kind of place all of us would love to live in? https://www.tsemrinpoche.com/?p=204874
108 candles and sang (incense) offered at our Wish-Fulfilling Grotto, invoking Dorje Shugden\'s blessings for friends, sponsors and supporters, wonderful!
3 years ago
108 candles and sang (incense) offered at our Wish-Fulfilling Grotto, invoking Dorje Shugden's blessings for friends, sponsors and supporters, wonderful!
Dharmapalas are not exclusive to Tibetan culture and their practice is widespread throughout the Buddhist world - https://www.tsemrinpoche.com/?p=193645
3 years ago
Dharmapalas are not exclusive to Tibetan culture and their practice is widespread throughout the Buddhist world - https://www.tsemrinpoche.com/?p=193645
One of our adorable Kechara Forest Retreat\'s doggies, Tara, happy and safe, and enjoying herself in front of Wisdom Hall which has been decorated for Chinese New Year
3 years ago
One of our adorable Kechara Forest Retreat's doggies, Tara, happy and safe, and enjoying herself in front of Wisdom Hall which has been decorated for Chinese New Year
Fragrant organic Thai basil harvested from our very own Kechara Forest Retreat farm!
3 years ago
Fragrant organic Thai basil harvested from our very own Kechara Forest Retreat farm!
On behalf of our Puja House team, Pastor Tat Ming receives food and drinks from Rinpoche. Rinpoche wanted to make sure the hardworking Puja House team are always taken care of.
3 years ago
On behalf of our Puja House team, Pastor Tat Ming receives food and drinks from Rinpoche. Rinpoche wanted to make sure the hardworking Puja House team are always taken care of.
By the time I heard about Luang Phor Thong, he was already very old, in his late 80s. When I heard about him, I immediately wanted to go and pay my respects to him. - http://bit.ly/LuangPhorThong
3 years ago
By the time I heard about Luang Phor Thong, he was already very old, in his late 80s. When I heard about him, I immediately wanted to go and pay my respects to him. - http://bit.ly/LuangPhorThong
It\'s very nice to see volunteers helping maintain holy sites in Kechara Forest Retreat, it\'s very good for them. Cleaning Buddha statues is a very powerful and effective way of purifying body karma.
3 years ago
It's very nice to see volunteers helping maintain holy sites in Kechara Forest Retreat, it's very good for them. Cleaning Buddha statues is a very powerful and effective way of purifying body karma.
Kechara Forest Retreat is preparing for the upcoming Chinese New Year celebrations. This is our holy Vajra Yogini stupa which is now surrounded by beautiful lanterns organised by our students.
3 years ago
Kechara Forest Retreat is preparing for the upcoming Chinese New Year celebrations. This is our holy Vajra Yogini stupa which is now surrounded by beautiful lanterns organised by our students.
One of the most recent harvests from our Kechara Forest Retreat land. It was grown free of chemicals and pesticides, wonderful!
3 years ago
One of the most recent harvests from our Kechara Forest Retreat land. It was grown free of chemicals and pesticides, wonderful!
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
3 years ago
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
3 years ago
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
3 years ago
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
3 years ago
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
3 years ago
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
3 years ago
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
3 years ago
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
3 years ago
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat\'s land here in Malaysia
3 years ago
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat's land here in Malaysia
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
3 years ago
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
3 years ago
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
3 years ago
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
3 years ago
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
Sacred Vajra Yogini
3 years ago
Sacred Vajra Yogini
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
3 years ago
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
3 years ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha\'s mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
3 years ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha's mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
Another nun disciple of Lord Buddha\'s. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
3 years ago
Another nun disciple of Lord Buddha's. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
3 years ago
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
3 years ago
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
This is pretty amazing!

First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
3 years ago
This is pretty amazing! First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche

Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
3 years ago
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can\'t stop thinking of you and I can\'t forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
3 years ago
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can't stop thinking of you and I can't forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
3 years ago
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
3 years ago
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
3 years ago
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
3 years ago
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
3 years ago
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
3 years ago
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
3 years ago
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
3 years ago
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
DON\'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
3 years ago
DON'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
3 years ago
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
3 years ago
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
3 years ago
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
3 years ago
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
3 years ago
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
3 years ago
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Pig puts his toys away
  3 yearss ago
  Pig puts his toys away
  Animals are so intelligent. They can feel happiness, joy, pain, sorrow, just like humans. Always show kindness to them. Always show kindness to everyone.
 • Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  3 yearss ago
  Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  Whales and dolphins playing with each other in the Pacific sea. Nature is truly incredible!
 • Bodha stupa July 2019-
  3 yearss ago
  Bodha stupa July 2019-
  Rainy period
 • Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
  3 yearss ago
  Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
 • Your Next Meal!
  3 yearss ago
  Your Next Meal!
  Yummy? Tasty? Behind the scenes of the meat on your plates. Meat is a killing industry.
 • This is Daw
  3 yearss ago
  This is Daw
  This is what they do to get meat on tables, and to produce belts and jackets. Think twice before your next purchase.
 • Don’t Take My Mummy Away!
  3 yearss ago
  Don’t Take My Mummy Away!
  Look at the poor baby chasing after the mother. Why do we do that to them? It's time to seriously think about our choices in life and how they affect others. Be kind. Don't break up families.
 • They do this every day!
  3 yearss ago
  They do this every day!
  This is how they are being treated every day of their lives. Please do something to stop the brutality. Listen to their cries for help!
 • What happened at Fair Oaks Farm?
  3 yearss ago
  What happened at Fair Oaks Farm?
  The largest undercover dairy investigation of all time. See what they found out at Fair Oaks Farm.
 • She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
  3 yearss ago
  She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
 • Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
 • This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
  3 yearss ago
  This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
 • Beautiful Monastery in Hong Kong
  3 yearss ago
  Beautiful Monastery in Hong Kong
 • This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
 • Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
  3 yearss ago
  Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
 • These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
 • Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
 • Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
  3 yearss ago
  Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
 • Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
  3 yearss ago
  Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
 • Beautiful
  3 yearss ago
  Beautiful
  Beautiful sacred Severed Head Vajra Yogini from Tsem Rinpoche's personal shrine.
 • My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
 • Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
 • Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
 • SUPER ADORABLE and must see
  4 yearss ago
  SUPER ADORABLE and must see
  Tsem Rinpoche's dog Oser girl enjoying her snack in her play pen.
 • Cute!
  4 yearss ago
  Cute!
  Oser girl loves the balcony so much. - https://www.youtube.com/watch?v=RTcoWpKJm2c
 • Uncle Wong
  4 yearss ago
  Uncle Wong
  We were told by Uncle Wong he is very faithful toward Dorje Shugden. Dorje Shugden has extended help to him on several occasions and now Uncle Wong comes daily to make incense offerings to Dorje Shugden. He is grateful towards the help he was given.
 • Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
  4 yearss ago
  Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
 • Cute baby owl found and rescued
  4 yearss ago
  Cute baby owl found and rescued
  We rescued a lost baby owl in Kechara Forest Retreat.
 • Nice cups from Kechara!!
  4 yearss ago
  Nice cups from Kechara!!
  Dorje Shugden people's lives matter!
 • Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  4 yearss ago
  Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  Chirping birds and other forest animals create a joyful melody at the Vajrayogini stupa in Kechara Forest Retreat (Bentong, Malaysia).
 • This topic is so hot in many circles right now.
  5 yearss ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  5 yearss ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  5 yearss ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  5 yearss ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  5 yearss ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  5 yearss ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  5 yearss ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  5 yearss ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  5 yearss ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  5 yearss ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  5 yearss ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  5 yearss ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  5 yearss ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  5 yearss ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  5 yearss ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions
Today's quota for questions has been filled. Please come back tomorrow to re-submit your question

CHAT PICTURES

Is this where Rinpoche received the thangkha of Dream Manjushri?
1 week ago
Is this where Rinpoche received the thangkha of Dream Manjushri?
Is this the ruins of Zimkhang Gongma established by Panchen Sonam Drakpa. -Choong
1 week ago
Is this the ruins of Zimkhang Gongma established by Panchen Sonam Drakpa. -Choong
We hold our DS puja weekly without fail. We welcome you to join us. Penang DS puja @ 3pm~ by Jacinta
1 week ago
We hold our DS puja weekly without fail. We welcome you to join us. Penang DS puja @ 3pm~ by Jacinta
DS PUJA @ Penang. A close up of the offerings. What a feast! #Throwback 23/7/2022.
1 week ago
DS PUJA @ Penang. A close up of the offerings. What a feast! #Throwback 23/7/2022.
#Throwback 23/7/2022. Our weekly DS puja attendees. All of us were getting ready to invite Buddhas to come forth, joining and blessing us during DS puja. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
1 week ago
#Throwback 23/7/2022. Our weekly DS puja attendees. All of us were getting ready to invite Buddhas to come forth, joining and blessing us during DS puja. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
#Throwback23/7/2022 Welcoming Buddha Shakyamuni, Gyenze, Shize & Namgyalma to Penang chapel. Abundance offerings, including sensory offerings were nicely set up and offered up to Buddha surfing our weekly DS puja @ 3pm, Jalan Seang Tek, Penang ~by Jacinta
1 week ago
#Throwback23/7/2022 Welcoming Buddha Shakyamuni, Gyenze, Shize & Namgyalma to Penang chapel. Abundance offerings, including sensory offerings were nicely set up and offered up to Buddha surfing our weekly DS puja @ 3pm, Jalan Seang Tek, Penang ~by Jacinta
Kechara Earth Project 17 July 2022
3 weeks ago
Kechara Earth Project 17 July 2022
Kechara Earth Project 12 June 2022
2 months ago
Kechara Earth Project 12 June 2022
#Throwback. Visitation of Ven. Zawa Tulku Rinpoche and Ven. Geshe Jangchup Gyaltsen to Kechara Penang Chapel on 17/5/2022. We did a short prayers together. Really happy for the short visit. Kechara Penang Study Group~ by Jacinta
2 months ago
#Throwback. Visitation of Ven. Zawa Tulku Rinpoche and Ven. Geshe Jangchup Gyaltsen to Kechara Penang Chapel on 17/5/2022. We did a short prayers together. Really happy for the short visit. Kechara Penang Study Group~ by Jacinta
Photo from JC
2 months ago
Photo from JC
Trying to WE-fie. Do we get that just alright, lol? Come and join us next time at Jalan Seang Tek, Kechara Penang Chapel. Celebrate Wesak with us ~ by Jacinta
3 months ago
Trying to WE-fie. Do we get that just alright, lol? Come and join us next time at Jalan Seang Tek, Kechara Penang Chapel. Celebrate Wesak with us ~ by Jacinta
Trying to "WE-fie". Do we get that just alright, lol? Come and join us next time at Jalan Seang Tek, Kechara Penang Chapel. Celebrate Wesak with us ~ by Jacinta
3 months ago
Trying to "WE-fie". Do we get that just alright, lol? Come and join us next time at Jalan Seang Tek, Kechara Penang Chapel. Celebrate Wesak with us ~ by Jacinta
Celebrated Wesak Day 2022 in Penang, with a group of fun, committed, helpful and also devoted friends & family. Kechara Penang Study Group 15/5/2022 ~by Jacinta
3 months ago
Celebrated Wesak Day 2022 in Penang, with a group of fun, committed, helpful and also devoted friends & family. Kechara Penang Study Group 15/5/2022 ~by Jacinta
Vesak Day 2022 - Bird liberation. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
3 months ago
Vesak Day 2022 - Bird liberation. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
All attendees are paying homage to Rinpoche and Buddhas before the start of our weekly Dorje Shugden puja. Outwardly, it seems that Dorje Shugden helps practitioners overcoming their obstacles and problems but ultimately Dorje Shugden’s supreme purpose is to help practitioners on their path to Enlightenment. Do join in our weekly DS puja, every Saturday @3 pm at Jalan Seang Tek, Penang. ~by Jacinta
3 months ago
All attendees are paying homage to Rinpoche and Buddhas before the start of our weekly Dorje Shugden puja. Outwardly, it seems that Dorje Shugden helps practitioners overcoming their obstacles and problems but ultimately Dorje Shugden’s supreme purpose is to help practitioners on their path to Enlightenment. Do join in our weekly DS puja, every Saturday @3 pm at Jalan Seang Tek, Penang. ~by Jacinta
All of us are practicing on how to properly use dorje(Vajra), bell and damaru ~ Kechara Penang Study Group by Jacinta
3 months ago
All of us are practicing on how to properly use dorje(Vajra), bell and damaru ~ Kechara Penang Study Group by Jacinta
After inviting Dorje Shugden Wangze, Pastor Seng Piow teaches us how to use ritual objects and the full set of prayer accompanying it. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
3 months ago
After inviting Dorje Shugden Wangze, Pastor Seng Piow teaches us how to use ritual objects and the full set of prayer accompanying it. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
With great happiness, merits and excitement that Penang Group have invited Buddha Wangzey to Penang chapel, complete with full rituals and prayer. 30th April 2022 Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
3 months ago
With great happiness, merits and excitement that Penang Group have invited Buddha Wangzey to Penang chapel, complete with full rituals and prayer. 30th April 2022 Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
Come and get your blessing from Lama Tsongkhapa and Dorje Shugden in Penang @ Jalan Seang Tek ~ by Jacinta.
4 months ago
Come and get your blessing from Lama Tsongkhapa and Dorje Shugden in Penang @ Jalan Seang Tek ~ by Jacinta.
Special thanks to one of our dedicated Penang group members, Choong for superb tormas. Swift Return Puja @ every Saturday, 3pm. Do contact William for more info ~ by Jacinta
4 months ago
Special thanks to one of our dedicated Penang group members, Choong for superb tormas. Swift Return Puja @ every Saturday, 3pm. Do contact William for more info ~ by Jacinta
Thanks to William for being the Umze for Swift Return Puja at Penang Centre. ~ by Jacinta
4 months ago
Thanks to William for being the Umze for Swift Return Puja at Penang Centre. ~ by Jacinta
The members of Kechara Penang Study Group are offering serkym to Dorje Shugden and His entourage. There's puja every Saturday @ 3 pm at Penang Chapel, Jalan Seang Tek. All are welcome. ~by Jacinta
4 months ago
The members of Kechara Penang Study Group are offering serkym to Dorje Shugden and His entourage. There's puja every Saturday @ 3 pm at Penang Chapel, Jalan Seang Tek. All are welcome. ~by Jacinta
We are in the third week of Ramadan this year, and kind volunteers have never failed to feed people in need since Tengku Zatashah started this meaningful #zerofoodwastage initiative in 2016. The aim is to benefit the underprivileged with nice surplus food collected from Ramadan buffets. Every night during the month of Ramadan, volunteers collect surplus cooked food from hotels and distribute it to charity homes and low-income families. THANK YOU, Tengku, dedicated volunteers and hotel partners, for making this Ramadan special for the underprivileged. #kecharasoupkitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment - KSK @ Vivian
4 months ago
We are in the third week of Ramadan this year, and kind volunteers have never failed to feed people in need since Tengku Zatashah started this meaningful #zerofoodwastage initiative in 2016. The aim is to benefit the underprivileged with nice surplus food collected from Ramadan buffets. Every night during the month of Ramadan, volunteers collect surplus cooked food from hotels and distribute it to charity homes and low-income families. THANK YOU, Tengku, dedicated volunteers and hotel partners, for making this Ramadan special for the underprivileged. #kecharasoupkitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment - KSK @ Vivian
We were chanting Migsetma mantra at the time this picture was taken. Thanks to all our Penang members who are very committed to attend Swift Return puja weekly. Kechara Penang Study Group, every Saturday @ 3pm. ~by Jacinta
4 months ago
We were chanting Migsetma mantra at the time this picture was taken. Thanks to all our Penang members who are very committed to attend Swift Return puja weekly. Kechara Penang Study Group, every Saturday @ 3pm. ~by Jacinta
William, who is our leader/ Umze is cleaning the pantry and Gordon offered up 4 carton of packet drinks today. We cannot thank you enough for all kind hearted who sponsored various offerings weekly. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
4 months ago
William, who is our leader/ Umze is cleaning the pantry and Gordon offered up 4 carton of packet drinks today. We cannot thank you enough for all kind hearted who sponsored various offerings weekly. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
Siew Hong came with a basket of fruits while Choong, who is expert in baking offered tormas today for our Swift Return Puja. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
4 months ago
Siew Hong came with a basket of fruits while Choong, who is expert in baking offered tormas today for our Swift Return Puja. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
Dedicated sisters, Sharyn and Swee Bee. They always make sure our puja offerings, especially fruits are arranged nicely. Kechara Penang Study Group ~ by Jacinta
4 months ago
Dedicated sisters, Sharyn and Swee Bee. They always make sure our puja offerings, especially fruits are arranged nicely. Kechara Penang Study Group ~ by Jacinta
Committed and hardworking Kechara Penang members, Mr. Tang and Mr. Huey. Really appreciate having you both at our weekly puja . Kechara Penang Study Group ~ by Jacinta
4 months ago
Committed and hardworking Kechara Penang members, Mr. Tang and Mr. Huey. Really appreciate having you both at our weekly puja . Kechara Penang Study Group ~ by Jacinta
KSK medic personnel have been tending to the needs of the clients every week. Their consistent kindness helps improve the medical welfare of those without a home. Thank you for serving and making them your priority on your weekends. #medicteam #kecharasoupkitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment
5 months ago
KSK medic personnel have been tending to the needs of the clients every week. Their consistent kindness helps improve the medical welfare of those without a home. Thank you for serving and making them your priority on your weekends. #medicteam #kecharasoupkitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment
In the midst of chaos, let's start healing. We have Dorje Shugden Puja every Saturday @ 3 pm. Contact William for more info. Kechara Penang Study Group. ~ by Jacinta.
5 months ago
In the midst of chaos, let's start healing. We have Dorje Shugden Puja every Saturday @ 3 pm. Contact William for more info. Kechara Penang Study Group. ~ by Jacinta.
5 months ago
Pastor is in da' house!!!! Kechara Penang Study Group @ Saturday, 3 pm. Contact William for more info ~ by Jacinta
5 months ago
Pastor is in da' house!!!! Kechara Penang Study Group @ Saturday, 3 pm. Contact William for more info ~ by Jacinta
5 months ago
6 months ago
After Dorje Shugden puja @Penang Chapel, Jalan Seang Tek, members went to a nearby vegetarian shop for gathering. #CNY2022 #HappyReunion by Jacinta.
6 months ago
After Dorje Shugden puja @Penang Chapel, Jalan Seang Tek, members went to a nearby vegetarian shop for gathering. #CNY2022 #HappyReunion by Jacinta.
In 2021, we've encountered far too many challenges—Pandemic, months-long lockdown, landslide, and flood. We are proud to witness Malaysians helping one another as these agonies come sequentially. Looking back to 2021, Kechara Soup Kitchen has made significant progress, with more to come in 2022. Every year, we move a little closer to our vision. We are immensely thankful to have such dedicated teams of volunteers willing to go above and beyond for our clients. Not to mention our sponsors and donors; none of this would have been possible without you. Thank you. Thank you for being you. Thank you for helping the underprivileged to a better future. Have a blessed year ahead from our hearts to your hearts. #2022 #newyear #kecharasoupkitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment
7 months ago
In 2021, we've encountered far too many challenges—Pandemic, months-long lockdown, landslide, and flood. We are proud to witness Malaysians helping one another as these agonies come sequentially. Looking back to 2021, Kechara Soup Kitchen has made significant progress, with more to come in 2022. Every year, we move a little closer to our vision. We are immensely thankful to have such dedicated teams of volunteers willing to go above and beyond for our clients. Not to mention our sponsors and donors; none of this would have been possible without you. Thank you. Thank you for being you. Thank you for helping the underprivileged to a better future. Have a blessed year ahead from our hearts to your hearts. #2022 #newyear #kecharasoupkitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment
Ipoh members were taking turns to offer Serkym and lights to Dorje Shugden. So Kin Hoe (KISG)
8 months ago
Ipoh members were taking turns to offer Serkym and lights to Dorje Shugden. So Kin Hoe (KISG)
Kechara Ipoh members were preparing for Dorje Shugden puja. So Kin Hoe (KISG)
8 months ago
Kechara Ipoh members were preparing for Dorje Shugden puja. So Kin Hoe (KISG)
Kechara Ipoh Study Group has carried out Dorje Shugden puja in Ipoh on 4th Dec 2021. So Kin Hoe (KISG)
8 months ago
Kechara Ipoh Study Group has carried out Dorje Shugden puja in Ipoh on 4th Dec 2021. So Kin Hoe (KISG)
Jun, our new Ipoh member, offered lights to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden & The Three Jewels. So Kin Hoe (KISG)
9 months ago
Jun, our new Ipoh member, offered lights to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden & The Three Jewels. So Kin Hoe (KISG)
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 6,213,349
Malaysia 4,707,132
India 2,209,754
Singapore 884,137
Nepal 869,974
United Kingdom 841,659
Bhutan 768,465
Canada 735,800
Australia 562,342
Philippines 496,429
Indonesia 420,695
Germany 330,883
France 298,005
Brazil 232,298
Vietnam 208,128
Thailand 204,579
Taiwan 196,777
Italy 162,634
Spain 149,201
Netherlands 143,106
Mongolia 142,589
Portugal 134,849
Turkey 125,968
United Arab Emirates 118,251
South Africa 118,191
Sri Lanka 114,028
Russia 108,805
Hong Kong 104,937
China 101,818
Romania 100,541
Mexico 91,732
New Zealand 87,175
Japan 85,108
Myanmar (Burma) 82,758
Switzerland 82,509
Pakistan 72,404
South Korea 70,853
Sweden 70,090
Cambodia 66,785
Total Pageviews: 24,279,447

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....