Should Tibetans use Chinese flag?

Oct 11, 2017 | Views: 522
Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

 

I love Tibet

ཪང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་སྲིད་དབང་ཟེར་བ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་གི་ནང་ལ་གནས་པ་གང་ཞིག་ལ་སོ་སོའི་རང་ངོས་ནས་གཞུང་སྐྱོང་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཡོད་པའི་མངའ་སྡེ་འམ་ཞིང་ཆེན་ཞིག་ལ་ཟེར། ཡིན་ནའང་དེ་ཉིད་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་གཞུང་ཞིག་གི་རྣམ་པ་མེད་པ་དང་། རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་མི་ཆོག འོན་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དང་དེའི་ནང་ལ་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་འཛིན་སྐྱོང་ག་རེ་བྱེད་ཀྱང་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མངའ་སྡེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཁྲིམས་གཞིར་གཞག་ཐོག་བསྐྱོད་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ནང་གི་ཐོབ་ཐང་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཆོག་པ་དང་།

དེ་ག་ནང་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འཆར་དགོས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) ནི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་ཡོད་མཁན་གྱི་གཞུང་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཧོང་ཀོང་དེ་ཉིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆ་ཤསཡིན་པས་ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) རང་གི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་མི་ཆོག་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་བྱེད་དགོས་པ་བཞིན་ནོ།།

༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་དེ་ཉིད་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ལ་མི་གནས་པར་དབུ་མའི་ལམ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་འོག་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་མངའ་སྡེ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད་པས། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེས་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མས་འགྲུབ་པར་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་དང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་ཞི་ཐབས་བྱེད་འདོད་ཡོད་ན་བོད་དེ་ཉིད་དངོས་འབྲེལ་དྲང་འབྲེལ་གྱི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོངགི་སྲིད་དབང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོས་ནས་འགྲིག་འཇགས་གནང་དགོས། དེའི་ཕྱིར་བོད་པའི་གནད་དོན་དེ་ཞི་འགྲིགས་ཡོང་བར་ཁོང་ཚོས་གང་བྱེད་དགོས་ཞེ་ན། བོད་པའི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལམ་སང་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། དེ་མིན་འགལ་ཟླ་ཡོང་གི་རེད། ཁོང་ཚོས་རྡ་སར་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་སོགས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་དར་ཆ་དེ་སྒྲེང་འཛུགས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེར་དངོས་འབྲེལ་དྲང་འབྲེལ་གྱི་རང་སྐྱོང་སྲིད་དབང་འདོད་ཕྱིར་བོད་མི་ཡོངས་ནས་ད་ལྟ་ནས་དེ་འདྲ་གནང་དགོས་པར་མཁྱེན་དགོས།

རྒྱ་ནག་དང་བོད་གཉིས་བར་ལ་མཐུན་ལམ་ཡག་པོ་ཡོང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀའི་མི་མང་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཤིན་ཏུ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ཞིང་། ང་རང་ཚོའི་འཛམ་གླིང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རོགས་རམས་ལྟ་བུ་དེའི་མདུན་ལམ་ཐམས་ཅད་བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད།

ང་རང་ཚོ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་མཁན་མི་མང་ཚང་མས་༧གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཆོག་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མས་༧གོང་ས་མཆོག་དུས་རྟག་ཏུ་དྲན་ཞིང་དགའ་མོས་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོར་ཆོས་དད་ལ་མི་ལྟོས་པར་བོད་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངོས་ལེན་དང་མཐུན་སྒྲིལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ༧གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ཡུན་རིང་དུ་བརྟན་ཞིང་ཁོང་གི་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་རླབས་སྩོལ་བའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད། བདག་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བཞིན་ཡོད།

གུས་པ་ཚེམས་རིན་པོ་ཆེ་ནས།

https://www.tsemrinpoche.com

 

I love Tibet

An autonomous state means a state or province that exists within a country, that is allowed to govern itself. However it does not have its own international identity, nor can it conduct independent relationships as an independent nation-state but willingly embraces the global identity of the country it exist within.

So you can have autonomy as a state but you still belong to a country and must conform to its rules and share the collective interest of the nation. Hong Kong is autonomous but it is still a part of China and accordingly it does not fly a Hong Kong flag but the national flag of China to show it is are part of China.

His Holiness the Dalai Lama does not want Tibet to be an independent country but an autonomous state of China (the Middle Way). We should fulfill the will of His Holiness the Dalai Lama. So if the Dalai Lama and Central Tibetan Government (CTA) want to placate China so that China will resume negotiations for Tibet to be a genuine autonomy, hence settling the Tibet issue, one of the things they should do is stop flying the Tibetan flag immediately. Otherwise it is a contradiction. They should hoist and fly the Chinese flag within their government offices in Dharamsala and all Tibetans should use this from now on as a start to show they are genuine about wanting autonomy.

I wish China and Tibet to be friends. I wish the people of both nations to be happy and prosper. I wish China to further grow and fulfill it’s destiny of contributing to the betterment of our Earth. I wish His Holiness the Dalai Lama would allow all of us Dorje Shugden people to meet him and enjoy his blessings. We miss him and love him. Please accept us because regardless of our religion we are still Tibetans. Please unite us. I wish His Holiness the Dalai Lama a long life and to bless us with his wisdom. I prostrate to His Holiness the Dalai Lama always,

Tsem Rinpoche

https://www.tsemrinpoche.com

 
自治区意味着一州或一省处在一国的领土内且享有自治权。然而,它并不享有国际地位,也没有作为一个民族国家独立邦交的权利。自治区接受它所处国家领土的国际身份。

在承认自己属于某个国家,遵守其法规并且享有共同目标的前提下,你拥有作为一个区域的自治权。香港是一个自治区但它仍是中国的一部分,于是香港悬挂的不是香港旗帜,而是中国国旗以示自己是中国的一部分。

至尊嘉瓦仁波切无意让西藏作为一个独立的国家,而是隶属中国的自治区(中间道路)。我们应该达成至尊嘉瓦仁波切的意愿。

若嘉瓦仁波切及藏人行政中央有意向中国表示友好,借以促进中国恢复落实西藏成为一个真正自治区的对话,继而解决西藏问题,那么他们该做的其中一件事,就是立即停止悬挂西藏旗帜,否则这就与他们的意愿背道而驰。

他们应该在自己位于达兰萨拉的行政办公室挂起中国国旗,所有藏人也应该从即刻起这么做,因为这是他们真心追求自治所踏出的第一步。

我希望中国和西藏关系融洽和谐。我希望中国及西藏的每个人都享有喜乐和繁荣。我希望中国继续发展、达致为世界进步做出贡献的目标。我希望至尊嘉瓦仁波切有朝一日会允许我们这些信仰多杰雄登的人与他见面、接受他的加持,因为我们敬爱他。请接受我们,因为不管我们的宗教信仰是什么,我们都还是藏人。请让我们团结一致。我祈愿至尊嘉瓦仁波切长寿,并以智慧加持我们。我长时向嘉瓦仁波切顶礼。

詹杜固仁波切
 

Tags: , , , , , , , ,

Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:

If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team

24 Responses to Should Tibetans use Chinese flag?

DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW

Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.

We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party, individual or their beliefs or to contravene any laws.

 1. Samfoonheei on Oct 4, 2018 at 3:46 pm

  After so many years nothing is happening , the CTA not reaching to China to settle issue of Tibet. Its long overdue, as time is running out as HH DalaiLama ‘s age catching up. HH Dalai Lama Middle Way Approach and making friends with China sincerely is taken for granted . HH Dalai Lama ‘s hope of returning to Tibet is still not materialised after so many years. HH Dalai Lama already said that he long to return . Tibetans should respect HH Dalai way . Tibetans should use Chinese flag to show they are serious about wanting autonomy. For the benefit of all Tibetans, I do hope the CTA will follow HH Dalai Lama’s advice and unite all Tibetans to live harmoniously .
  Thank you Rinpoche for sharing this post.

 2. Pastor Adeline Woon on Sep 24, 2018 at 1:06 am

  Be blessed with these rare videos featuring explanation and advice about Dorje Shugden practice by His Holiness Kyabje Zong Rinpoche in his own voice. The teaching was requested by Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the earliest masters who taught Tibetan Buddhism in the West.

  Video 1: H.H. Kyabje Zong Rinpoche Explains Dorje Shugden Initiation and Benefits (With English Subtitles)

  Kyabje Zong Rinpoche was an erudite scholar, ritual master and practitioner of the highest degree from Tibet. At the request of Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the pioneers who taught Tibetan Buddhism in America, Kyabje Zong Rinpoche gives clear explanation and advice about the life-entrustment initiation of Dorje Shugden and how to go about the practice and get the maximum benefits in this video.

  https://www.youtube.com/watch?v=dzFMvlxAqtc&feature=youtu.be

  Video 2: H.H. Kyabje Zong Rinpoche speaks on the History and Lineage of Dorje Shugden (With English Subtitles)

  In this video, an erudite scholar, ritual master and practitioner of the highest degree from Tibet, Kyabje Zong Rinpoche talks about the incarnation lineage of Dorje Shugden and how the practice arose, with examples of Dorje Shugden’s previous lives that reveal his powerful spiritual attainments and contributions. This very rare teaching was given at the request of Kyabje Zong Rinpoche’s student, Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the pioneers who taught Buddhism in the West to many disciples since the 1970s.

  https://www.youtube.com/watch?v=sIzKSJgK618&feature=youtu.be

  For more information: https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/kyabje-zong-rinpoches-advice-on-dorje-shugdens-practice.html

 3. Beatrix Ooi on Aug 10, 2018 at 7:21 am

  For the first time available, Dorje Shugden and his entourage of 32 asssistants of his mandala.

  Dorje Shugden is a powerful protector deity who is also an emanation of Manjushri, a wisdom bestowing Buddha. Therefore, he has great ability to help us to progress further on the spiritual path. He does this by helping us to overcome obstacles and problems for the modern individual.

  Due to his enlightened nature, Dorje Shugden is able to manifest 32 deities and within the same abode resides Setrap and Kache Marpo:-

  1. 5 Dorje Shugden families or emanations. They consists of the following:-

  – Dulzin Dorje Shugden, which performs activities to eliminate inner and outer obstacles.
  – Shize, which performs activities to pacify all illnesses and disease.
  – Gyenze, which performs activities to increase all desirable material and spiritual wealth.
  – Wangze, which performs activities to control difficult people and circumstances.
  – Trakze, which performs activities to wrathfully eliminate all insurmountable obstacles and life-threatening situations.

  2. 9 Mothers. They represent protection of the five senses and developing control of the four elements. These are all attributes that signify their ability to assist tantric practitioners with their higher meditations.

  3. 8 Guiding Monks. They represent the Eight Great Bodhisattvas (Avalokitesvara, Manjushri, Vajrapani, Samantabhadra, Maitreya, Kshitigarbha, Akashagarbha, Sarva-nivarana-viskambini) and they bring about the growth of the Dharma, through the Sangha, Dharma practitioners and Dharma establishments.

  4. 10 Youthful & Wrathful Attendants. They represent the ten wrathful attendants to avert inner and outer obstacles. They are beings who are from Mongolia, China, Kashmir, India, Bengali, etc.

  5. Setrap. He is a senior Dharma Protector from India and an emanation of Amitabha Buddha. He had enthroned Dorje Shugden as an authentic Dharma Protector. Therefore, he also resides within the same mandala of Dorje Shugden.

  6. Kache Marpo. He is not an emanation of Dorje Shugden but he is still an enlightened Dharma Protector in his own right. He was originally known as Tsiu Marpo of Samye Monastery. However, he has placed himself under the service of Dorje Shugden as his chief minister, performing many activities in order to protect and benefit practitioners. Therefore, he stands guard at the main entrance of Dorje Shugden’s mandala. He often takes trance of qualified mediums to speak.

  7. Namkar Barzin. He is the reincarnation of an old Mongolian monk and when he passed away in Phari area of Tibet, his spirit was placed as a powerful assistant of Dorje Shugden. He guards and protects buildings and great institutions especially those that benefit others. He rides on a mythical Gyaling animal that resembles a goat but with scales.

  These sacred images are available on *Vajrasecrets. They are made of high quality alloy and are one of a kind. They are based on the lineage of His Holiness Panchen Rinpoche’s monastery, Tashilhunpo in Shigatse, Tibet. In fact, the iconography of these statues are based on detailed photographs taken by H. E. Tsem Rinpoche during a trip to Tashilhunpo’s protector chapel. These are based exactly as the 10th Panchen Lama’s personal collection.

  Dorje Shugden mandala: https://www.tsemrinpoche.com/?p=131570

  Dorje Shugden’s benefit and practice: https://www.tsemrinpoche.com/?p=62422

  Dorje Shugden’s origins: https://www.tsemrinpoche.com/?p=106424

  Dorje Shugden chapel in His Holiness Panchen Rinpoche’s Tashilhunpo Monastery in Tibet: https://www.tsemrinpoche.com/?p=68698

  *Stand not included

  000

  001

  002

  003

  005

  006

  004

  007

 4. Valentina Suhendra on Aug 7, 2018 at 9:43 pm

  His Holiness the 10th Panchen Lama

  Tibetans commonly refer to His Holiness the 14th Dalai Lama and His Holiness 10th Panchen Lama as the “sun and moon” of Tibetan Buddhism. They are the center of Tibetan Buddhist civilization, which draws to its sphere of influence millions of non-Tibetan practitioners. The Panchen Lama’s incarnation line began with the 16th abbot of Tashi Lhunpo Monastery, Lobsang Chokyi Gyeltsen (1570 – 1662). He was bestowed the title of Panchen Lama by His Holiness the 5th Dalai Lama after being declared as an emanation of Amitabha.

  After being given the title, his three previous incarnations were posthumously also bestowed the title, making Lobsang Chokyi Gyeltsen the 4th Panchen Lama. He became a teacher to many Tibetans, Bhutanese and Mongolian religious figures, including His Holiness the 4th and 5th Dalai Lamas, and the 1st Jetsun Dampa of Mongolia. A prolific author, Chokyi Gyeltsen is credited with over a hundred compositions, including a number of commentaries and ritual texts that remain central in the Gelukpa tradition today. Along with his role as a teacher of the Dharma, the Panchen Lamas are usually responsible for the recognition of the rebirths of the Dalai Lamas, and vice versa.

  The 10th Panchen Lama, Lobsang Trinley Lhundrub Chokyi Gyeltsen (19 February 1938 – 28 January 1989) continued both the spiritual and political roles of his predecessors. His Holiness the 14th Dalai Lama, his contemporary, was even heard to say and echo the Panchen Lama’s own words that the Dalai Lama would safeguard Tibet from the outside while the Panchen Lama would safeguard Tibet from the inside, as he never left Tibet after the political troubles of 1959. He was truly loved by the Tibetans, all the way until his passing. When he taught, thousands of people would attend, not only from his own Gelug lineage, but masters and practitioners from all traditions of Tibetan Buddhism.

  At his sprawling monastery of Tashi Lhunpo, he has a special chapel specifically dedicated to Dorje Shugden, where prayers and rituals are performed on a daily basis. In his great omniscience the Panchen Lama held Dorje Shugden as the principal Dharma protector of the monastery. He also personally propitiated Dorje Shugden among other Dharma protectors, and even wrote extensive prayers and rituals to Dorje Shugden. These rituals and prayers are contained within his ‘sung bum’ or collected works, which are provided here. As such a great lama, with an erudite and clear understanding of the Buddhist scriptures, a teacher to millions in both Tibet and China, from an established incarnation line and an emanation of the Buddha Amitabha, he could not be mistaken about his practice of Dorje Shugden.

  His Holiness 10th Panchen Lama is known for his composition of commentaries and practice texts that are still in use by contemporary Buddhist practitioners both in Tibet and across the world. One of these is a powerful ritual composition propitiating the compassionate Dorje Shugden.

  Upon the request by Acharya Lobsang Jangchub to compose a shorter version of the prayer (sadhana) for the exhortation of activities of Dorje Shugden, Panchen Lama immediately composed an abbreviate form of Dorje Shugden’s Kangsol. This text is entitled “Manjunatha’s (Tsongkapa) Lineage protector Dorje Shugden and five forms wrathful propitiations and confessional prayers and fulfilment of activities rites” or “Melodious sound of Accomplishment of the Four Activities” for short. Once the prayers were completed, he had signs and strong feelings that Dorje Shugden has been working hard to protect the Buddhadharma in general and the lineage of Lama Tsongkhapa specifically.

  Mirroring the abilities of one of his earlier incarnations, Khedrub Je, a disciple of Lama Tsongkhapa and master of both sutra and tantra, the Panchen Lama used his compositional skill and poetic prowess to create a masterful sadhana. Worthy of note is a praise in which the first letter of each verse is a Tibetan vowel. Such compositions are rarely seen, and have historically only been used when propitiating senior Dharma protectors such as Palden Lhamo and Kalarupa.

  The Panchen Lama also stated that while composing the Dorje Shugden sadhana (prayers) he was filled with a sense of happiness and bliss. He ends the composition with not only his official title but his ordination name, Tenzin Trinley Jigme Choje Wangchuk, endorsing the validity of his work. He composed the sadhana in his own Tashi Lhunpo monastery while in the Hall of Clear Light and Bliss.

  See the Panchen Lama’s writings and download: https://bit.ly/2KIfeXb

 5. Pastor Shin Tan on Aug 3, 2018 at 3:06 am

  This elderly & innocent monk in India was brutally attacked, find out why. Shocking – https://www.tsemrinpoche.com/?p=163953

 6. Made in Japan on Aug 1, 2018 at 5:33 am

  “If the Dalai Lama, if His Holiness the Dalai Lama can be harmed by Dorje Shugden, then we might as well not practice Buddhism anymore. If His Holiness the Dalai Lama can have his life shortened by a so-called evil spirit, any evil spirit, then can he be Avalokiteshvara? So on one hand you say, we say, I say, everybody says, he is Avalokiteshvara; on the other hand you’re saying that he can be harmed by an evil spirit… Which one is it? Can he be harmed by an evil spirit or is he Avalokiteshvara? Do you think Avalokiteshvara, Manjushri, Vajrapani, Tara all take refuge in something else to protect themselves from Dorje Shugden? How illogical is that? How illogical of people to say His Holiness the Dalai Lama can be harmed by an evil spirit, any evil spirit or “Dorje Shugden” evil spirit. How is that possible?” – Tsem Tulku Rinpoche

  Photo: His Holiness the Dalai Lama, young Tsem Tulku Rinpoche and Tsem Tulku Rinpoche’s tutor Kensur Rinpoche Jampa Yeshe

 7. Pastor Adeline Woon on Jul 29, 2018 at 6:52 pm

  DON’T MISS THIS! FANTASTIC NEW GREAT STUFF! High quality videos redressing the misinformation about Dorje Shugden practice and people and the current sad Tibetan situation and why they are losing ground in the world. Powerful and truthful – CLEAR VIDEOS – https://bit.ly/2LJbo35

 8. Pastor Adeline Woon on Jul 25, 2018 at 5:04 am

  Sakya tradition’s thangka of Dorje Shugden sitting on a throne within his palace with his four emanations and high Sakya Lamas nearby. Tsem Rinpoche

 9. Joy Kam on Jul 21, 2018 at 2:04 pm

  Antique Pelden Lhamo thangka with sacred Dorje Shugden at the bottom right. Can see Tsongkapa and Guru Rinpoche on the top also. Beautiful and holy.

 10. Pastor Adeline Woon on Jan 30, 2018 at 1:26 am

  This video condensed and made simple the history of the Dorje Shugden ban and the sufferings Dorje Shugden people experienced and continue to experience for 20 years. The video also laid out and reveal the truth and facts that Dorje Shugden was the Protector who advised His Holiness the Dalai Lama to flee to India and hence His Holiness’ life is saved. There is no religious freedom for the Dorje Shugden people worldwide because of the Dorje Shugden ban executed by the Central Tibetan Administration. We are, until today being discriminated and persecuted for simply practising our choice of religion and this is the truth.

  https://www.youtube.com/watch?v=gis2vaURT40

 11. yinping on Nov 14, 2017 at 11:02 pm

  His Holiness the Dalai Lama does not want Tibet to be an independent country. His Holiness the Middle-Way Approach is to resolve the issue of Tibet, achieve genuine autonomy with China.

  The CTA should listen and obey to His Holiness the Dalai Lama wishes. All false allegations about Dorje Shugden issue where CTA claimed Dorje Shugden practitioners are Chinese spy or agents of Chinese have to be stopped. It is time for CTA to reach out and make friend with China sincerely wanting autonomy by raising China flags started from their governance office in Dharamsala. The Tibetan deserved their freedom, peace and harmony.

 12. Joy on Oct 29, 2017 at 3:23 am

  It is really up to the Tibetan exile government to play their cards right. It is in their hands. The future of Tibet and His Holiness’s return to Tibet is in their hands. If they want autonomy like what His Holiness is asking for, then the logical thing to do is to stop irritate China. Of course, you would be raising the country you wish to be in, flag and in this case, China.

  At the moment everything they say and do is a total opposite and the results they are getting is, of course, more cold shoulder from China and more mistrust. What do you expect when you have a group of people who are in the parliament who does the opposite? The hypocrisy is unbelievable in Tibetan leadership, they say one thing and do another. The worst part is the pretend to the victims, using the refugee status to seek for funds. Very sad indeed. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

 13. Valentina Suhendra on Oct 19, 2017 at 10:12 pm

  We should fulfil the will of His Holiness the Dalai Lama for an autonomous Tibetan state.

  3d2e2d3d-4daf-4db8-8215-c05d582f0b04

  3d929c9b-8d33-42ff-ab27-640c45ba1139

  6b852cf2-f1cf-4605-934f-eb2cd1d6b59e

  7aece914-b64c-41e4-93b3-2cf0096b25f7

  ff628aeb-4dff-4bbb-bc2f-17ba128af47f

 14. Valentina Suhendra on Oct 19, 2017 at 9:06 pm

  Dear friends,

  This meme is powerful. Who you hang around with and the types of attitude they have is who you will be influenced by many times and who you will become in the future. Look at your friends and the people that always surround you to know who you will become.

  Tsem Rinpoche

  d96b47a2-387a-4d07-8ae1-6b4ad910aed2

 15. wan wai meng on Oct 19, 2017 at 8:14 pm

  I agree with the message on this article, if Tibetans in exile are really genuine for autonomy and that is the message of Umaylam and also His Holiness the Dalai lama then, they should adhere o such a direction.

  I hope the Dalai Lama can return to Tibet the soonest possible.

 16. Pastor Shin Tan on Oct 19, 2017 at 5:28 pm

  Recently Beng Kooi and Martin on behalf of myself and Kechara was lucky to have audience with His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal of Gaden Shartse Monastery. He lives in around Paris, France. His Holiness is 91 years old and very healthy and alert. He was the 101st throne holder for Tsongkapa and was the head of the Gelugpa school of Buddhism and was very successful during his tenure. He is a strong practitioner of both Sutra and Tantra of Je Tsongkapa’s tradition and a master of all Buddhist knowledge. He holds steadfast to his protector Dorje Shugden very strongly. So we can see even the highest throneholders who are masters of Sutra and Tantra also practices Dorje Shugden knowing the benefits.

  Beng Kooi and Martin brought photo albums of Kechara Forest Retreat/Kechara and updates on Kechara and our works. His Holiness was very pleased to listen and offered some gifts back.

  This is a beautiful picture and the great blessings bestowed on us from His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal.

  Humbly,
  Tsem Rinpoche

  GadenTri1

  GadenTri2

  gaden trisur kechara

 17. Lew on Oct 14, 2017 at 5:09 pm

  Is the Tibetan in Exile government really serious about implementing the HH Dalai Lama’s Middle Way approach to obtain autonomous from China? Do they have any bargaining power with China at all? If they don’t, is it time to start saving for some chips for bargaining? If CTA keep spreading hatred towards China, why would China want to give them the autonomous power?

  That’s why I said CTA is never serious about getting autonomous from China. Ministers in CTA is just milking the western countries in the name of democracy, and benefit their own self. And for the rest of the Tibetans in exile, it is a “good luck” to them, unless they start voicing out their dissatisfaction.

  By the way, for Tibetans who are are really not happy with your current situation, we Dorje Shugden practitioners are not your enemy. Your real enemy is certain ministers in CTA. Calling us “Chinese dogs” will not help your situation. Voicing out to your CTA is the first step in solving your issues. Good luck.

 18. Sharon Ong on Oct 14, 2017 at 10:12 am

  His Holiness the 14th Dalai Lama is known to be the emanation of Chenrezig and as the emanation of Buddha of Compassion, am sure that His Holiness has the wisdom and clairvoyance to advise on the best way forward for the Tibetans. His Holiness’ Middle Way (Umayalam) approach makes sense as CTA and Tibetans are far from ready or are anywhere near equipped to run their own country independently.

  Logically, CTA should follow His Holiness’ advice and strive towards autonomy as am sure His Holiness has Tibet and Tibetans’ best interests at heart. So Tibetans should fly the Chinese flag for now, perfect the machinery of running a good government and establish Tibet once again. Perhaps once good governance and economic stability are achieved, Tibetans can then eventually seek independence.

 19. Pastor Antoinette on Oct 13, 2017 at 6:56 am

  It has been a long fight for the Tibetans who have lost their country 60 years ago. I think there need to be a solution for the refugees as the situation remains painful for them. Tibetans are living in many countries such as India, Nepal, and in many parts of the world. The Tibetans need to move on and make peace with what happened and make the best of it.

  HH the Dalai Lama is requesting autonomy within China. This would mean that the Tibetans must use the Chinese flag. I hope that the Tibetan Government in Exile supports the request of the Dalai Lama for the benefit of all Tibetans.

 20. Valentina Suhendra on Oct 12, 2017 at 9:20 pm

  Great message every Tibetan especially must read!

  99db7720-bb39-46d3-bd93-3e2ca0f6ed7c

  bb270277-6912-4e9e-ad1e-0da94bb74dba

  e60b9b05-2f2f-4133-940e-c7eb068a18f6

  e620014f-0cf8-44d2-945e-61f6141a58ee

  ef0d99f0-b31d-4337-aa46-066f75a4aa5c

 21. StephanieGan on Oct 12, 2017 at 4:31 pm

  Independence would require readiness, much like a child would be independent when he or she can be responsible and independent for his or her wellbeing. A large part of success for the latter requires a huge amount of prep by the parents, guardian or the community depending on their tradition, if any. If not well prepared for adulthood, there is bound to be unnecessary and untold suffering from trial and error. For a nation to endure that would be disastrous.

  The feudalistic society weakened self governance to the extent that neighbours will invade. Had it not been China, it would have been its other neighbours. I am not for aggression, but looking at the present Chinese governance compared to other possible invaders, in my view, better China than any other. The area referred to as Tibet is vast, one could not draw a map of it, thanks to Genghiz Khan and Kublai Khan.

  The Buddhists understand that nothing is permanent. More so for China, the mightiest dynasties did not last more than 600 years. However, for the Tibetans, spread so far and wide from Yunnan, Szechuan, Xinjiang, Qinghai, Xian and Tibet as has been called, it is not fathomable which part of Tibet needs to be independent without a thought of moving its people humanely on a scale one cannot imagine. Is it possible for the China government to consider it at all? I think not. We can only hope for benevolence from the China government for now.

  Except for Xian and Tibet, I have met Tibetans from the other Provinces. Life is no bed of roses for anyone. Life is hard and weather is harsh but it goes on. I am no historian, but I believe in good governance for the good of its people. Suddenly and quite fortunately, it appears that President Xi has shown a report card that is worth waiting for. I am also not for independence for now. Therefore the Chinese Flag has to fly.

  While taking a view on the issue above, I have to concentrate in making a positive contribution to my community in our not so ideal Malaysia.

  May I wish to Rinpoche good health and long life and for DS to be reconciled with the Dalai Lama.

 22. Umaylam on Oct 12, 2017 at 3:28 pm

  I don’t understand why after so many, many, many years of His Holiness Dalai Lama saying very clearly that His Holiness is for Umaylam or the Middle Way Approach which is about autonomy not independence, the Tibetans in exile are still hoisting the Tibetan snow lion flag which is actually a flag from the time the 13th Dalai Lama declared independence from China in 1916. At that time, the new snow lion flag was adopted by the 13th Dalai Lama and all ARMY regiments were ordered to carry the flag and it was displayed on public buildings of the Ganden Phodrang government.

  By hoisting the snow lion flag, the Tibetans in exile in general and the CTA in particular are showing disobedience to His Holiness. Not only that, how can you point your middle finger at China while at the same time talk about autonomy? I hope Tibetans will show obedience to His Holiness and stop hoisting the snow lion flag and extend an olive branch and show that they really want peace and autonomy.

 23. Irene Lim on Oct 12, 2017 at 11:13 am

  It is obvious Tibetans should hoist and fly the Chinese flag within their CTA offices in Dharamsala and all Tibetans should use Chinese flag to indicate they are serious about wanting autonomy. But would they do this is another matter. I believe the majority would say you are a traitor by hoisting the Chinese flag. I would not think is doable this life time. I pray the Tibetans will see the light soon and be friends with the Chinese.

 24. Anne Ong on Oct 11, 2017 at 11:31 pm

  Why not use a chinese flag and be autonomous state of China (the Middle Way), if this is what His Holiness the Dalai Lama wants. As long it will bring peace and unite the Tibetans and most of all DS practitioners to have religious freedom to practice. Thank you very much Rinpoche for this post and latest memes . Hopefully His Holiness the Dalai Lama would quickly make a decision to lift the ban soon! 🙏😍

Leave a Reply

Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: jpg, jpeg, gif, png

 

Maximum file size: 50MB
Allowed file type: mp4
Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: pdf, docx

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
5 - 6AM (PST)
星期五
9 - 10PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SATURDAY
11AM - 12PM (GMT +8)
FRIDAY 7 - 8PM (PST)
SUNDAY
9:30 - 10PM (GMT +8)
4:30 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR NOV / 十一月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Yee Yin
  Wednesday, Nov 21. 2018 09:39 PM
  Those who are against the Dorje Shugden practice always say they are following the Dalai Lama’s instruction. You would think will also follow the other teachings of the Dalai Lama as well, such as to be compassionate and respectful. But some of these people always go to Tsem Rinpoche’s Facebook and leave negative comments using vulgar and abusive words. Are they really the Dalai Lama’s followers or are they paid to cyber bully a targeted group?

  Read more here to understand what is happening:
  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/dorje-shugden/will-the-dalai-lama-agree-with-this.html
  [no sender]
 • Yee Yin
  Wednesday, Nov 21. 2018 09:29 PM
  At the heart of a Dharma Protector’s kangso, or fulfilment ritual, is the recitation of the kawang liturgy, otherwise known as kangshag. It is a special confessional prayer to help us to clear our obstacles and purify our negative karma. When our obstacles are remove, we will have a more conducive condition to practice Dharma.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/kawang-a-dorje-shugden-confessional-practice.html
  [no sender]
 • Yee Yin
  Wednesday, Nov 21. 2018 09:20 PM
  Zaya Pandita Luvsanperenlei was born in 1642 in Mongolia, he was the reincarnation of one of the Buddha Shakyamuni’s disciples. He was also a key disciple of Tulku Drakpa Gyaltsen, biographer and preserver of Tulku Drakpa Gyaltsen’s teachings and lineage.
  He was a very gifted child since young and was recognised as a reincarnation at the age of 3.

  Zaya Pandita wrote six important books (non medical) and had his own large library with works in Mongol, Tibetan, Sanskrit, Manchurian and Chinese. He translated many texts into the Mongolian language.

  In his homeland, he also founded a monastery and four colleges. He also founded the first Medical College of Mongolia and was himself a major doctor. His work had a great influence on Mongolian medicine.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/zaya-pandita-luvsanperenlei-1642-1708.html
  [no sender]
 • Samfoonheei
  Wednesday, Nov 21. 2018 04:15 PM
  Very powerful teachings of the 35 Confessional Buddhas Practice which is truly amazing to purify our defilements and negative karma. We need to practice this 35 Confessional Buddhas Practice so as we’re not creating much heavy karma for ourselves. The power of purification is so incredible. Good explanation of purification of karma for us to understand. We are so forfunate given a chance to purify our Karma in Kechara Forest Retreat doing reciting Mantras, circumambulation, and prostrations .
  Thank You, Rinpoche for sharing with us the importance of these practice and the details explanation of purification of karma .

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/how-to-purify-your-karma-in-kechara-forest-retreat.html
 • Chris
  Wednesday, Nov 21. 2018 08:36 AM
  Duldzin Drakpa Gyaltsen is perhaps one of the more notable previous lives of Dorje Shugden. In this incarnation, he is said to have made the promise to arise as a Dharma Protector to protect the precious teachings of his teacher Lama Tsongkhapa, thus laying the foundation for Dorje Shugden to manifest later, in another incarnation.

  Duldzin, which is an abbreviation of Dulwa Zinpa, literally means “Vinaya Holder” in Tibetan. This is actually a title bestowed upon him in recognition of his pure monkhood and incredible knowledge and understanding of the Vinaya texts — scriptures that contain teachings by Lord Buddha on monastic discipline.

  He is also the disciple of Lama Tsongkhapa that built Ganden monastery. He is supposed to be the Gaden Tripa after Lama Tsongkhapa passed away. However, he politely refused to ascend to the throne because he wanted to go and do deeper spiritual practices. Later, he fulfilled his promised and rose as Dorje Shugden to protect his Guru’s precious teachings.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/the-vinaya-holder-duldzin-drakpa-gyaltsen.html
 • Chris
  Wednesday, Nov 21. 2018 08:33 AM
  Dorje Shugden ban has been around for 20 years now and it had created a lot of suffering and destroyed many practitioner’s spiritual paths. The ban forces everybody who has been giving Dorje Shugden practice by their Guru to choose between their Guru and His Holiness the Dalai Lama. It is a very cruel situation that the ban puts everyone in.

  When one chooses to abandon the practice, it is equal to them abandoning their guru who gave them the practice. When they break their guru samaya, their spiritual path is finished. There are no attainments or whatsoever that will come to them no matter what practice they do. It will not work without the blessings of the guru.

  If they choose to hold the practice to their heart, they will face the wrath of Dalai Lama’s supports and to be called traitor or Chinese dog. They will be discriminated and segregated in their own community which make their life so much harder just because they choose to honour their guru samaya.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/the-buddhist-divide-an-unholy-campaign-against-religious-freedom.html
 • Sofi
  Wednesday, Nov 21. 2018 07:49 AM
  Kechara Spreads the Practice of Dorje Shugden

  How wonderful to see the sea of faces that had been blessed by Lord Dorje Shugden, the enlightened protector that will always be there for us on our path of spiritual practice! Rejoice indeed!

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/kechara-spreads-the-practice-of-dorje-shugden.html
 • Sofi
  Wednesday, Nov 21. 2018 07:47 AM
  The Dalai Lama & Panchen Lama in India in 1956

  The Panchen Lama and the 14th Dalai Lama was so close back then. Will they become close again in this near future? Read and find out for yourselves.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/the-dalai-lama-panchen-lama-in-india-in-1956.html
 • Sofi
  Wednesday, Nov 21. 2018 07:44 AM
  Excellent Guidelines For Students

  Every Dharma student should read this to learn to be good practitioners for benefits others whilst learning the peace within.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/guidelines-for-students.html
 • Yee Yin
  Tuesday, Nov 20. 2018 09:15 PM
  Dorje Shugden manifests in a Deva form (a form in the 6 realms) so he can give us very swift assistance. He is a ‘young’ protector as he arose only 300 years ago. He is very effective in dealing with problems we have in this era, he helps us to remove our obstacles so we can practice the Dharma. We can chant his mantra: OM BENZA WIKI BITANA SOHA for at least 21 times a day or more to connect with him. But it will be better if we can do his practice daily.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/dorje-shugden-retreat-a-powerful-practice-to-fulfill-wishes.html
  [no sender]
 • Yee Yin
  Tuesday, Nov 20. 2018 09:11 PM
  If you are new to Tibetan Buddhism and not sure what practice to do, you should start with Tsongkhapa practice. Tsongkhapa is an emanation of Manjushri, Chenrezig, and Vajrapani. When we recite Tsongkhapa’s mantra we are invoking the energy of wisdom, compassion and skillful mean. Our mind will be more stable, calm and clear.

  Learn more about Tsongkhapa’s practice from here:
  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/me/tsongkapas-daily-practice-video-commentary.html
  [no sender]
 • Yee Yin
  Tuesday, Nov 20. 2018 08:58 PM
  Gyenze is the increase form of Dorje Shugden. His practice is to help us to increase our inner and outer wealth, our health, our relationship with people, etc. He gives us a conducive condition so we can practice Dharma and be liberated from sufferings. His practice is very easy to do and it does not take a long time. Start your practice today to connect with the increase energy of Dorje Shugden.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/prayers-and-sadhanas/dorje-shugden-gyenze-to-increase-life-merits-and-wealth.html
  [no sender]
 • Samfoonheei
  Tuesday, Nov 20. 2018 11:44 AM
  Interesting article…. I have heard of hippes many years ago but not much information and details known. Long forgotten till after reading this article I am aware as such it still exist nowadays. To me they were just travellers having long hairs and staying in tents, exploring themselves the world around them. They gave up their comfortable lifestyle to live in poverty. At least now I begin to understand about them.
  Its origins may be traced to European social movements in the 19th and early 20th century. They were a group of people who rebelled against the traditional American lifestyle, craving peace and happiness. They were often vegetarian and eco-friendly people. Up to these days the hippie unique culture is still alive, especially in the United States . So there are still 17 best US cities where the hippes can be found. Interesting to know each of the hippies cities got to offer, their culture and lifestyle .
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/art-architecture/17-best-u-s-cities-for-hippies.html
 • Samfoonheei
  Tuesday, Nov 20. 2018 11:43 AM
  Thank you Rinpoche and Li Kheng for this wonderful post for readers to have a good insight understanding of the Tibetan leadership’s prohibition of Dorje Shugden’s practice. Well researched article with supporting evidence, to reveal the suffering and harm on those practitioners.
  Dorje Shugden is the emanation of Manjushri, the Buddha of Wisdom and arose about 400 years ago to protect the teachings as taught by Lama Tsongkhapa. Many highly attained Lamas has been practicing many hundred years before the ban and they cannot be wrong . The Tibetan leadership has been exploiting their own people all these years since the ban. Many families are torn apart , Shugden people had to break away from their monasteries, denied medical services ,schools were some of the examples of the sufferings. There are more than enough evidence showing that there is no religious freedom or true democracy within Tibetan society. Interesting read.
  Interesting read……. Thanks again with folded hands. May the ban on Dorje Shugden be lifted soon.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/the-buddhist-divide-an-unholy-campaign-against-religious-freedom.html
 • Sofi
  Tuesday, Nov 20. 2018 07:38 AM
  100,000 Butterlamp Offering Retreat | 十万盏酥油灯供养闭关

  The offering of butter lamps is a very good generator of merits and dispels darkeness of the mind. Here in Kechara you are able to engage in butter lamp retreat daily with assistance from fellow Kecharians in KFR, Bentong, Malaysia

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpo
  che/buddhas-dharma/100000-butterlamp-offering-retreat.html

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Writer: Pastor Loh Seng Piow
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
I was given this beautiful gift today from Karen Chong. It is an enormous gift. I really treasure this. I love anything to do with invoking Manjushri or connecting with Him. Thank you so much. Tsem Rinpoche
7 days ago
I was given this beautiful gift today from Karen Chong. It is an enormous gift. I really treasure this. I love anything to do with invoking Manjushri or connecting with Him. Thank you so much. Tsem Rinpoche
I requesed His Holiness Kyabje Zong Rinpoche to write out the mantra of Vajra Yogini. He immediately compassionately obliged me. This is the mantra as written by His Holiness Kyabje Zong Rinpoche. I\'ve had this in a safe plastic wrap and wore it around my neck in a small yellow cloth \'bag\' for many years. Tsem Rinpoche
1 week ago
I requesed His Holiness Kyabje Zong Rinpoche to write out the mantra of Vajra Yogini. He immediately compassionately obliged me. This is the mantra as written by His Holiness Kyabje Zong Rinpoche. I've had this in a safe plastic wrap and wore it around my neck in a small yellow cloth 'bag' for many years. Tsem Rinpoche
If there were just 10 persons you should know about in your lifetime, one of them is this incredible Dr. Ambedkar. Enrich your life and don\'t miss this: https://bit.ly/2Dub7xu
2 weeks ago
If there were just 10 persons you should know about in your lifetime, one of them is this incredible Dr. Ambedkar. Enrich your life and don't miss this: https://bit.ly/2Dub7xu
Dear friends, watch this short 11mins video. It is so nice. My dream idea of living. I love the fresh things they grow for their own food. I wish our culture here was more geared toward this type of living. Watch plse. https://www.youtube.com/watch?v=do1O5Avw_SQ&feature=share
2 weeks ago
Dear friends, watch this short 11mins video. It is so nice. My dream idea of living. I love the fresh things they grow for their own food. I wish our culture here was more geared toward this type of living. Watch plse. https://www.youtube.com/watch?v=do1O5Avw_SQ&feature=share
No one stays around, do not depend on anyone. Let go of them before they let go of you...it is inevitable. Tsem Rinpoche
2 weeks ago
No one stays around, do not depend on anyone. Let go of them before they let go of you...it is inevitable. Tsem Rinpoche
Outdoor stunning Tara at Kechara Forest Retreat in Malaysia.
3 weeks ago
Outdoor stunning Tara at Kechara Forest Retreat in Malaysia.
The Promise - https://bit.ly/2NfHJjQ
3 weeks ago
Hunting is a horrible \'sport\' because it is not necessary and unfair. Killing animals is vicious and inhuman. Hurting animals does not help us, our karma, our mind and it does not help the animals. Killing animals serves no benefit and it stunts our spiritual growth. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
Hunting is a horrible 'sport' because it is not necessary and unfair. Killing animals is vicious and inhuman. Hurting animals does not help us, our karma, our mind and it does not help the animals. Killing animals serves no benefit and it stunts our spiritual growth. Tsem Rinpoche
This is a beautiful Yamantaka
3 weeks ago
This is a beautiful Yamantaka
This is so powerful. This is so true. This is something we must remember about our self worth. We must value ourselves without arrogance.
3 weeks ago
This is so powerful. This is so true. This is something we must remember about our self worth. We must value ourselves without arrogance.
Nothing is for free for sure.
3 weeks ago
Nothing is for free for sure.
Beautiful Dorje Yudroma protector. A gentle Goddess I\'ve had the pleasure to meet via her oracle.
3 weeks ago
Beautiful Dorje Yudroma protector. A gentle Goddess I've had the pleasure to meet via her oracle.
Beautiful Kalachakra painting
3 weeks ago
Beautiful Kalachakra painting
I like this picture of my teacher behind me.
3 weeks ago
I like this picture of my teacher behind me.
This magnificent Dorje Shugden statue is enshrined at Choijin Lama Museum in Ulaan Baatar, Mongolia. The museum was the home of the Choijin Lama, the State Oracle of Mongolia. Choijin Lama was an oracle of the Nechung deity and the brother of the 8th Bogd Khaan Jebzundamba (1869-1924), the de facto leader of Outer Mongolia. - https://palyulmedia.smugmug.com/Worldwide-Palyul/MongoliaConnections/Mongolia-Choijin-Lama-Museum/i-TQ8CmHM
3 weeks ago
This magnificent Dorje Shugden statue is enshrined at Choijin Lama Museum in Ulaan Baatar, Mongolia. The museum was the home of the Choijin Lama, the State Oracle of Mongolia. Choijin Lama was an oracle of the Nechung deity and the brother of the 8th Bogd Khaan Jebzundamba (1869-1924), the de facto leader of Outer Mongolia. - https://palyulmedia.smugmug.com/Worldwide-Palyul/MongoliaConnections/Mongolia-Choijin-Lama-Museum/i-TQ8CmHM
Please download this and share this meme with others. Thanks.
4 weeks ago
Please download this and share this meme with others. Thanks.
Beautiful Tibetan art for FREE download: https://bit.ly/2oxb4qU
4 weeks ago
Beautiful Tibetan art for FREE download: https://bit.ly/2oxb4qU
Sacred Protector Dorje Shugden can help you, if you invoke Him sincerely..
4 weeks ago
Sacred Protector Dorje Shugden can help you, if you invoke Him sincerely..
Now there is a Tsem Rinpoche blog site in Nepalese language! Check it out: https://www.tsemrinpoche.com/l/np/
4 weeks ago
Now there is a Tsem Rinpoche blog site in Nepalese language! Check it out: https://www.tsemrinpoche.com/l/np/
The Reasons Why People Who Practice Dorje Shugden Do Not Go To the Three Lower Realms- https://www.youtube.com/watch?v=vSBbFiexCCE
1 month ago
The Reasons Why People Who Practice Dorje Shugden Do Not Go To the Three Lower Realms- https://www.youtube.com/watch?v=vSBbFiexCCE
Very interesting blog post that goes along with this depiction of the Yeti. - https://bit.ly/2E43COF
1 month ago
Very interesting blog post that goes along with this depiction of the Yeti. - https://bit.ly/2E43COF
His Holiness Sharpa Choje Rinpoche Jetsun Lobsang Nyima of Gaden Shartse Monastery. He was a supreme master of both Sutra and Tantra. He served as abbot of both Gaden Shartse Monastery as well as Gyuto Tantric college. After serving as abbot of Gyuto Tantric college he entered into a few long term (3 year, 3 month and 3 day) Vajra Yogini retreats in the forest. He completed that long retreat twice and was going to enter it again till he was asked to be abbot of Gaden Shartse Monastery by H.H. the Dalai Lama. He was a great practitioner of Vajra Yogini\'s tantra as well as Dorje Shugden. He was a scholar of the highest renown and he was highly sought after for teachings. He was very devoted to Dorje Shugden throughout his whole life as a pure monk. I was fortunate enough to have him as one of my teachers. Humbly, Tsem Rinpoche

To read more- https://bit.ly/2zW2Grz
1 month ago
His Holiness Sharpa Choje Rinpoche Jetsun Lobsang Nyima of Gaden Shartse Monastery. He was a supreme master of both Sutra and Tantra. He served as abbot of both Gaden Shartse Monastery as well as Gyuto Tantric college. After serving as abbot of Gyuto Tantric college he entered into a few long term (3 year, 3 month and 3 day) Vajra Yogini retreats in the forest. He completed that long retreat twice and was going to enter it again till he was asked to be abbot of Gaden Shartse Monastery by H.H. the Dalai Lama. He was a great practitioner of Vajra Yogini's tantra as well as Dorje Shugden. He was a scholar of the highest renown and he was highly sought after for teachings. He was very devoted to Dorje Shugden throughout his whole life as a pure monk. I was fortunate enough to have him as one of my teachers. Humbly, Tsem Rinpoche To read more- https://bit.ly/2zW2Grz
Beautiful thangka painting of Lord Yamantaka the slayer of ignorance and who bestows supreme wisdom that eradicates all projections.
2 months ago
Beautiful thangka painting of Lord Yamantaka the slayer of ignorance and who bestows supreme wisdom that eradicates all projections.
Kadroma Metsik Nakmo or Dakini Ucchusma who purifies and heals the body.
2 months ago
Kadroma Metsik Nakmo or Dakini Ucchusma who purifies and heals the body.
I am reciting a daily prayer to Dorje Shugden. Here is the youtube link to the audio- https://www.youtube.com/watch?v=9-OSudd323A
2 months ago
I am reciting a daily prayer to Dorje Shugden. Here is the youtube link to the audio- https://www.youtube.com/watch?v=9-OSudd323A
It\'s hard to not fall in love with little cute Pema baby girl. She is so light, happy and wags her tail super fast when she sees us or anyone. Super friendly. She is a heart breaker for sure. Teehee...She is our Kechara Forest Retreat doggie and runs free throughout our sacred land. Her name Pema means lotus. Tsem Rinpoche
2 months ago
It's hard to not fall in love with little cute Pema baby girl. She is so light, happy and wags her tail super fast when she sees us or anyone. Super friendly. She is a heart breaker for sure. Teehee...She is our Kechara Forest Retreat doggie and runs free throughout our sacred land. Her name Pema means lotus. Tsem Rinpoche
My Nepalese boys work hard and I appreciate them. Today we have purchased special foods for them to snack on and also to cook with so they won\'t be so homesick. These foods are all imported from their country. There\'s a street in downtown K.L. that sell all this. So happy to get this for them. Tsem Rinpoche
2 months ago
My Nepalese boys work hard and I appreciate them. Today we have purchased special foods for them to snack on and also to cook with so they won't be so homesick. These foods are all imported from their country. There's a street in downtown K.L. that sell all this. So happy to get this for them. Tsem Rinpoche
I come out of the bathroom to be greeted by the mess the two monsters made...Some more they want snacks! Monster Oser girl and Monster Dharma boy.
2 months ago
I come out of the bathroom to be greeted by the mess the two monsters made...Some more they want snacks! Monster Oser girl and Monster Dharma boy.
This blog post has had amazing response. Since published on July 27, 2018, there has been 114,788 views and still increasing. I am happy to see how this post has made things clearer. Do visit this post here- https://bit.ly/2MATbGe
2 months ago
This blog post has had amazing response. Since published on July 27, 2018, there has been 114,788 views and still increasing. I am happy to see how this post has made things clearer. Do visit this post here- https://bit.ly/2MATbGe
His Holiness Kyabje Zong Rinpoche with his disciple Kyabje Dagom Rinpoche. Beautiful picture.
2 months ago
His Holiness Kyabje Zong Rinpoche with his disciple Kyabje Dagom Rinpoche. Beautiful picture.
This monk takes trance of Dorje Shugden and he was happy to receive THE PROMISE book in Tibet
2 months ago
This monk takes trance of Dorje Shugden and he was happy to receive THE PROMISE book in Tibet
Find out about the blessed healing water for health and healing at Kechara Forest Retreat- https://bit.ly/2CtVQNk
2 months ago
Find out about the blessed healing water for health and healing at Kechara Forest Retreat- https://bit.ly/2CtVQNk
This is my ultimate home!!! Blue waters, trees, skies, mountains, house that is open, retreat, meditation, Buddha images and purple flowers. Wow. Such a perfect place for me. Tsem Rinpoche
2 months ago
This is my ultimate home!!! Blue waters, trees, skies, mountains, house that is open, retreat, meditation, Buddha images and purple flowers. Wow. Such a perfect place for me. Tsem Rinpoche
To see other beautiful portrayals of Dorje Shugden, click here: https://bit.ly/2Nt3FHz
2 months ago
To see other beautiful portrayals of Dorje Shugden, click here: https://bit.ly/2Nt3FHz
Severed head Vajra Yogini has a brilliant orange body, orange darting eyes, wearing a necklace of freshly cut human heads firmly standing within a wisdom fire emanating from her sacred body reminding us to cut off our self damaging ego. Without the ego, our sufferings cannot survive and our happiness will arise. Tsem Rinpoche
2 months ago
Severed head Vajra Yogini has a brilliant orange body, orange darting eyes, wearing a necklace of freshly cut human heads firmly standing within a wisdom fire emanating from her sacred body reminding us to cut off our self damaging ego. Without the ego, our sufferings cannot survive and our happiness will arise. Tsem Rinpoche
A thought on how to repay the kindness of the guru
2 months ago
A thought on how to repay the kindness of the guru
Very nice old artwork on the Bodha Stupa in Nepal.
2 months ago
Very nice old artwork on the Bodha Stupa in Nepal.
This is quite interesting....
2 months ago
This is quite interesting....
Wonderful statement by His Holiness the Dalai Lama. Although Dorje Shugden is not negative, lets hope His Holiness can apply this to the Shugden issue. Then there will be peace.
2 months ago
Wonderful statement by His Holiness the Dalai Lama. Although Dorje Shugden is not negative, lets hope His Holiness can apply this to the Shugden issue. Then there will be peace.
Left to right: Tritul Rinpoche, Gaden Tripa Rinpoche, Zong Rinpoche and Tsem Rinpoche in Gaden Shartse Monastic prayer hall during puja.
2 months ago
Left to right: Tritul Rinpoche, Gaden Tripa Rinpoche, Zong Rinpoche and Tsem Rinpoche in Gaden Shartse Monastic prayer hall during puja.
The oracle of Dorje Shugden Choyang Dulzin Kuten of Gaden making offerings to Kyabje Zemey Rinpoche during a teaching in Gaden Shartse Monastery.
3 months ago
The oracle of Dorje Shugden Choyang Dulzin Kuten of Gaden making offerings to Kyabje Zemey Rinpoche during a teaching in Gaden Shartse Monastery.
Their Holinesses Kyabje Trijang Rinpoche and Kyabje Zong Rinpoche
3 months ago
Their Holinesses Kyabje Trijang Rinpoche and Kyabje Zong Rinpoche
Please click on this picture and see how tragic this is.
3 months ago
Please click on this picture and see how tragic this is.
Advice by His Holiness Kyabje Zong Rinpoche- https://bit.ly/2NiryBg
3 months ago
Advice by His Holiness Kyabje Zong Rinpoche- https://bit.ly/2NiryBg
Zong Rinpoche and Tsem Rinpoche in 1987 Los Angeles.
3 months ago
Zong Rinpoche and Tsem Rinpoche in 1987 Los Angeles.
Beautiful Yamantaka print
3 months ago
Beautiful Yamantaka print
Beautiful and sacred Vajra Yogini painting for you to download free in high file to print out, frame and place on your shrine or share with friends. May you be blessed. Download here: 
 https://bit.ly/2N5zI02
3 months ago
Beautiful and sacred Vajra Yogini painting for you to download free in high file to print out, frame and place on your shrine or share with friends. May you be blessed. Download here: https://bit.ly/2N5zI02
The Fifth Dalai Lama & Dorje Shugden | ༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། | 第五世达赖尊者与多杰雄登---read more--- https://bit.ly/2C65Iwr
3 months ago
The Fifth Dalai Lama & Dorje Shugden | ༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། | 第五世达赖尊者与多杰雄登---read more--- https://bit.ly/2C65Iwr
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • If there were more schools like this, then our kids would grow up with more caring awareness and kind emotions towards our environment and the people around them. They would grow up knowing that chasing materialism is not going to bring any happiness. I hope very much more schools like this would materialise. I hope in my future life I can attend a school like this. Tsem Rinpoche
  2 weeks ago
  If there were more schools like this, then our kids would grow up with more caring awareness and kind emotions towards our environment and the people around them. They would grow up knowing that chasing materialism is not going to bring any happiness. I hope very much more schools like this would materialise. I hope in my future life I can attend a school like this. Tsem Rinpoche
 • My Oser girl and Dharma boy in their cosy little bedroom next to me sleeping away. Cute.
  3 weeks ago
  My Oser girl and Dharma boy in their cosy little bedroom next to me sleeping away. Cute.
 • It is incredible how smart Oser girl is. She can steal the treat away from Dharma boy and so casually. Wow. She is so smart. Tsem Rinpoche
  3 weeks ago
  It is incredible how smart Oser girl is. She can steal the treat away from Dharma boy and so casually. Wow. She is so smart. Tsem Rinpoche
 • Kechara Forest Retreat Dogs. Dharma boy is tiny and trying to scare off big boy Johnny. Johnny is so patient and just ignores Dharma. They are both cute and both live in Kechara Forest Retreat-Malaysia. Tsem Rinpoche
  4 weeks ago
  Kechara Forest Retreat Dogs. Dharma boy is tiny and trying to scare off big boy Johnny. Johnny is so patient and just ignores Dharma. They are both cute and both live in Kechara Forest Retreat-Malaysia. Tsem Rinpoche
 • BREAKING EYEWITNESS FOOTAGE: Workers violently punched, kicked, cussed out, & left sheep to die on dozens of Scottish farms 💔 Sheep bled after rough shearing & were stitched up without painkillers.–From Peta2
  4 weeks ago
  BREAKING EYEWITNESS FOOTAGE: Workers violently punched, kicked, cussed out, & left sheep to die on dozens of Scottish farms 💔 Sheep bled after rough shearing & were stitched up without painkillers.–From Peta2
 • Super cute seal and so gentle. Must watch this video and realize we are all one. Tsem Rinpoche
  4 weeks ago
  Super cute seal and so gentle. Must watch this video and realize we are all one. Tsem Rinpoche
 • Legendary Heart sings “Stairway to Heaven” in tribute to Led Zeppelin. Incredible tribute and rendition. Everyone is blown away. TR
  1 month ago
  Legendary Heart sings “Stairway to Heaven” in tribute to Led Zeppelin. Incredible tribute and rendition. Everyone is blown away. TR
 • In a low-income neighbourhood, this man is growing his own organic produce, and giving extras away for free to neighbours who can’t afford fresh ingredients from the store. Must watch!
  1 month ago
  In a low-income neighbourhood, this man is growing his own organic produce, and giving extras away for free to neighbours who can’t afford fresh ingredients from the store. Must watch!
 • Neat little video
  1 month ago
  Neat little video
 • It is nice to see sangha release animals into the wild. Gen Kunchok Palden and Chodrak contributed to releasing of frogs back into the wild. This is wonderful. Compassion is the mainstay of all spirituality. Tsem Rinpoche
  1 month ago
  It is nice to see sangha release animals into the wild. Gen Kunchok Palden and Chodrak contributed to releasing of frogs back into the wild. This is wonderful. Compassion is the mainstay of all spirituality. Tsem Rinpoche
 • This is a special ‘carpet’ for dogs that you hide their snacks and they have to go digging for it. It is challenging and fun where they use their nose, paws and all to dig and find the snacks in between. This dog play carpet is ordered online. You can see little Zopa baby who is a Kechara resident doggie looking for the snacks in this cute video. She is kept busy and entertained! Tsem Rinpoche
  1 month ago
  This is a special ‘carpet’ for dogs that you hide their snacks and they have to go digging for it. It is challenging and fun where they use their nose, paws and all to dig and find the snacks in between. This dog play carpet is ordered online. You can see little Zopa baby who is a Kechara resident doggie looking for the snacks in this cute video. She is kept busy and entertained! Tsem Rinpoche
 • Kechara Forest Retreat in Bentong, Malaysia’s dog Pema is super adorable and cute. Everyone loves her. She is wearing a Manjushri blessing pendant.
  2 months ago
  Kechara Forest Retreat in Bentong, Malaysia’s dog Pema is super adorable and cute. Everyone loves her. She is wearing a Manjushri blessing pendant.
 • Spontaneous trance in Tibet by powerful healing Protector Dorje Shugden of a monk who usually takes trance.
  2 months ago
  Spontaneous trance in Tibet by powerful healing Protector Dorje Shugden of a monk who usually takes trance.
 • 喀切玛波向詹杜固仁波切献供养
  3 months ago
  喀切玛波向詹杜固仁波切献供养
  喀切玛波护法降神,向詹杜固仁波切献供曼扎及身语意之供养,同时也加持马来西亚克切拉禅修林道场。喀切玛波护法乃古时候的紫玛护法,他是藏地首座佛教寺院桑耶寺的护法神
 • Huge Chenresig statue being built. Very beautiful.
  3 months ago
  Huge Chenresig statue being built. Very beautiful.
 • Sacred Kache Marpo in trance of oracle makes offerings to Tsem Rinpoche and blesses the temple in Kechara Forest Retreat in Malaysia. Kache Marpo in ancient times was known as Tsiu Marpo the great protector of Samye Monastery which is the first monastery of Tibet.
  3 months ago
  Sacred Kache Marpo in trance of oracle makes offerings to Tsem Rinpoche and blesses the temple in Kechara Forest Retreat in Malaysia. Kache Marpo in ancient times was known as Tsiu Marpo the great protector of Samye Monastery which is the first monastery of Tibet.
 • Shugden practice in Tibet strong and growing
  3 months ago
  Shugden practice in Tibet strong and growing
 • It is Tsunmo Nunnery in Tibet. This nunnery all practise Dorje Shugden.
  3 months ago
  It is Tsunmo Nunnery in Tibet. This nunnery all practise Dorje Shugden.
 • Light offerings to the outdoor Buddha Tara shrine in Kechara Forest Retreat, Malaysia at night. Beautiful.
  3 months ago
  Light offerings to the outdoor Buddha Tara shrine in Kechara Forest Retreat, Malaysia at night. Beautiful.
 • Interesting new interview of Boy George where he mentions about his practicing Buddhism- See the clip I snagged for you above. It’s beautiful to see him chanting. Tsem Rinpoche
  4 months ago
  Interesting new interview of Boy George where he mentions about his practicing Buddhism- See the clip I snagged for you above. It’s beautiful to see him chanting. Tsem Rinpoche
 • Dharma boy is always mooching for a free snack! As shown in the video, Dharma gave up real fast and is waiting anxiously for a free snack!
  4 months ago
  Dharma boy is always mooching for a free snack! As shown in the video, Dharma gave up real fast and is waiting anxiously for a free snack!
 • Oser girl is very determined to get the snacks out! Look at how her cute little hands hold onto the ball.
  4 months ago
  Oser girl is very determined to get the snacks out! Look at how her cute little hands hold onto the ball.
 • Yudroma takes trance at Gyuto
  4 months ago
  Yudroma takes trance at Gyuto
  In Dharamsala there is a famous oracle to the Goddess Yudroma. She is the protector of Gyuto Tantric Monastic College. Many monks consult her for guidance. Here she is attending a puja session at Gyuto Tantric Monastic College where she is pleased with the people helping the monastery and takes trance spontaneously to express this. Tsem Rinpoche
 • The Simpsons: Lisa becomes a Buddhist
  4 months ago
  The Simpsons: Lisa becomes a Buddhist
 • Considering getting a tattoo of a Buddha image? Watch this video.
  4 months ago
  Considering getting a tattoo of a Buddha image? Watch this video.
 • Tsem Rinpoche’s personal shrine. May everyone who view the shrine be blessed and have peace.
  4 months ago
  Tsem Rinpoche’s personal shrine. May everyone who view the shrine be blessed and have peace.
 • Very powerful and heartwarming short video about love. A must watch and a must share. Tsem Rinpoche
  4 months ago
  Very powerful and heartwarming short video about love. A must watch and a must share. Tsem Rinpoche
 • Megnath is such a devotee of Bhagawan Dorje Shugden where he brought this protector to many people. Must watch this short video of him with the school kids. Lovely. Tsem Rinpoche
  4 months ago
  Megnath is such a devotee of Bhagawan Dorje Shugden where he brought this protector to many people. Must watch this short video of him with the school kids. Lovely. Tsem Rinpoche
 • My super adorable Oser girl Schnauzer reaching for a carrot on a chair. Her face looks like a stuffed animal toy. Tsem Rinpoche
  4 months ago
  My super adorable Oser girl Schnauzer reaching for a carrot on a chair. Her face looks like a stuffed animal toy. Tsem Rinpoche
 • This is the shrine next to my working table where I sit daily. Tsem Rinpoche
  4 months ago
  This is the shrine next to my working table where I sit daily. Tsem Rinpoche
 • This topic is so hot in many circles right now.
  1 years ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  1 years ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  1 years ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  1 years ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  1 years ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  1 years ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  1 years ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  1 years ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  1 years ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  1 years ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  1 years ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  1 years ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  1 years ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  1 years ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  1 years ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions
Today's quota for questions has been filled. Please come back tomorrow to re-submit your question

CHAT PICTURES

6 hours ago
#Surplus #food #distribution to 20 needy families staying around Kebun Bunga, #Penang - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
15 hours ago
#Surplus #food #distribution to 20 needy families staying around Kebun Bunga, #Penang - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Thank you Pastor, all Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Thank you Pastor, all Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
Thank you Pastor, all Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Thank you Pastor, all Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
Thank you Pastor, all Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Thank you Pastor, all Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
Thank you Pastor, all Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Thank you Pastor, all Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
Thank you Pastor, all Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Thank you Pastor, all Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
Thank you Pastor, all Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Thank you Pastor, all Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
Thank you Pastor, all Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Thank you Pastor, all Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
Thank you all Pastor, Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Thank you all Pastor, Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
Thank you all Pastor, Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Thank you all Pastor, Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
Thank you all Pastor, Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Thank you all Pastor, Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
Thank you all Pastor, Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Thank you all Pastor, Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
Thank you all Pastor, Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Thank you all Pastor, Teachers, Volunteers and Kechara House for all your hard work, May many more like-minded people come forward and work together to fulfil all Rinpoche's benevolent and beneficial works! By Asyley Chia KSDS
The best gift to our children is to give them dharma. ~Tsem Rinpoche Thank you and appreciate all the wonderful parents's sending their children to Kechara Sunday Dharma School.May all stay healthy, and always be blessed and protected by the Three Jewels. By Asyley Chia KSDS
2 days ago
The best gift to our children is to give them dharma. ~Tsem Rinpoche Thank you and appreciate all the wonderful parents's sending their children to Kechara Sunday Dharma School.May all stay healthy, and always be blessed and protected by the Three Jewels. By Asyley Chia KSDS
The best gift to our children is to give them dharma. ~Tsem Rinpoche Thank you and appreciate all the wonderful parents's sending their children to Kechara Sunday Dharma School.May all stay healthy, and always be blessed and protected by the Three Jewels. By Asyley Chia KSDS
2 days ago
The best gift to our children is to give them dharma. ~Tsem Rinpoche Thank you and appreciate all the wonderful parents's sending their children to Kechara Sunday Dharma School.May all stay healthy, and always be blessed and protected by the Three Jewels. By Asyley Chia KSDS
The best gift to our children is to give them dharma. ~Tsem Rinpoche Thank you and appreciate all the wonderful parents's sending their children to Kechara Sunday Dharma School.May all stay healthy, and always be blessed and protected by the Three Jewels. By Asyley Chia KSDS
2 days ago
The best gift to our children is to give them dharma. ~Tsem Rinpoche Thank you and appreciate all the wonderful parents's sending their children to Kechara Sunday Dharma School.May all stay healthy, and always be blessed and protected by the Three Jewels. By Asyley Chia KSDS
The best gift to our children is to give them dharma. ~Tsem Rinpoche Thank you and appreciate all the wonderful parents's sending their children to Kechara Sunday Dharma School.May all stay healthy, and always be blessed and protected by the Three Jewels. By Asyley Chia KSDS
2 days ago
The best gift to our children is to give them dharma. ~Tsem Rinpoche Thank you and appreciate all the wonderful parents's sending their children to Kechara Sunday Dharma School.May all stay healthy, and always be blessed and protected by the Three Jewels. By Asyley Chia KSDS
The best gift to our children is to give them dharma. ~Tsem Rinpoche Thank you and appreciate all the wonderful parents's sending their children to Kechara Sunday Dharma School.May all stay healthy, and always be blessed and protected by the Three Jewels. By Asyley Chia KSDS
2 days ago
The best gift to our children is to give them dharma. ~Tsem Rinpoche Thank you and appreciate all the wonderful parents's sending their children to Kechara Sunday Dharma School.May all stay healthy, and always be blessed and protected by the Three Jewels. By Asyley Chia KSDS
The best gift to our children is to give them dharma. ~Tsem Rinpoche Thank you and appreciate all the wonderful parents's sending their children to Kechara Sunday Dharma School.May all stay healthy, and always be blessed and protected by the Three Jewels. By Asyley Chia KSDS
2 days ago
The best gift to our children is to give them dharma. ~Tsem Rinpoche Thank you and appreciate all the wonderful parents's sending their children to Kechara Sunday Dharma School.May all stay healthy, and always be blessed and protected by the Three Jewels. By Asyley Chia KSDS
The best gift to our children is to give them dharma. ~Tsem Rinpoche Thank you and appreciate all the wonderful parents's sending their children to Kechara Sunday Dharma School.May all stay healthy, and always be blessed and protected by the Three Jewels. By Asyley Chia KSDS
2 days ago
The best gift to our children is to give them dharma. ~Tsem Rinpoche Thank you and appreciate all the wonderful parents's sending their children to Kechara Sunday Dharma School.May all stay healthy, and always be blessed and protected by the Three Jewels. By Asyley Chia KSDS
在还毕业典礼还没开始之前, 我们一起加油!!打气!! 祝大家演出成功 加油!!!加油!!!加油!!! YEAH!!!!Photos credit : Mr Lim Boon Seang by Asyley Chia KSDS
2 days ago
在还毕业典礼还没开始之前, 我们一起加油!!打气!! 祝大家演出成功 加油!!!加油!!!加油!!! YEAH!!!!Photos credit : Mr Lim Boon Seang by Asyley Chia KSDS
Every single child is gifted and talented in a particular area. Every single one also has particular challenges. But we know that if we are patient and calm and we wear our perspectacles and we keep believing, we will eventually see the specific magic of each child. Well done and thank you to all the talented students and your hard work performance on KSDS Graduation Ceremony 2018. By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Every single child is gifted and talented in a particular area. Every single one also has particular challenges. But we know that if we are patient and calm and we wear our perspectacles and we keep believing, we will eventually see the specific magic of each child. Well done and thank you to all the talented students and your hard work performance on KSDS Graduation Ceremony 2018. By Asyley Chia KSDS
Every single child is gifted and talented in a particular area. Every single one also has particular challenges. But we know that if we are patient and calm and we wear our perspectacles and we keep believing, we will eventually see the specific magic of each child. Well done and thank you to all the talented students and your hard work performance on KSDS Graduation Ceremony 2018.Photo Credit Mr Lim Boon Seang.By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Every single child is gifted and talented in a particular area. Every single one also has particular challenges. But we know that if we are patient and calm and we wear our perspectacles and we keep believing, we will eventually see the specific magic of each child. Well done and thank you to all the talented students and your hard work performance on KSDS Graduation Ceremony 2018.Photo Credit Mr Lim Boon Seang.By Asyley Chia KSDS
Every single child is gifted and talented in a particular area. Every single one also has particular challenges. But we know that if we are patient and calm and we wear our perspectacles and we keep believing, we will eventually see the specific magic of each child. Well done and thank you to all the talented students and your hard work performance on KSDS Graduation Ceremony 2018.Photo Credit Mr Lim Boon Seang.By Asyley Chia KSDS
2 days ago
Every single child is gifted and talented in a particular area. Every single one also has particular challenges. But we know that if we are patient and calm and we wear our perspectacles and we keep believing, we will eventually see the specific magic of each child. Well done and thank you to all the talented students and your hard work performance on KSDS Graduation Ceremony 2018.Photo Credit Mr Lim Boon Seang.By Asyley Chia KSDS
The Promise
  These books will change your life
  Tsem Rinpoche's Long Life Prayer by H.H. Trijang Choktrul Rinpoche
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
Malaysia 3,633,402
United States 2,643,749
India 1,164,356
Singapore 635,611
Nepal 583,051
United Kingdom 508,569
Canada 458,774
Bhutan 457,466
Australia 403,693
Philippines 265,025
Indonesia 178,371
Germany 135,590
Mongolia 120,800
Portugal 119,134
France 105,206
Thailand 102,770
Brazil 95,865
Italy 92,966
Spain 89,091
Taiwan 83,859
Netherlands 83,501
Hong Kong 64,880
South Africa 64,572
Sri Lanka 63,428
New Zealand 62,917
Romania 62,084
Switzerland 58,151
Myanmar (Burma) 48,402
Mexico 46,676
United Arab Emirates 44,706
Vietnam 43,205
Japan 41,933
Russia 41,167
Egypt 40,548
Ireland 39,509
Cambodia 38,906
Sweden 36,966
Bangladesh 36,959
Greece 33,699
Total Pageviews: 13,719,683

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....