Should Tibetans use Chinese flag?

Oct 18, 2021 | Views: 870
Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

 

I love Tibet

ཪང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་སྲིད་དབང་ཟེར་བ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་གི་ནང་ལ་གནས་པ་གང་ཞིག་ལ་སོ་སོའི་རང་ངོས་ནས་གཞུང་སྐྱོང་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཡོད་པའི་མངའ་སྡེ་འམ་ཞིང་ཆེན་ཞིག་ལ་ཟེར། ཡིན་ནའང་དེ་ཉིད་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་གཞུང་ཞིག་གི་རྣམ་པ་མེད་པ་དང་། རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་མི་ཆོག འོན་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དང་དེའི་ནང་ལ་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་འཛིན་སྐྱོང་ག་རེ་བྱེད་ཀྱང་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མངའ་སྡེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཁྲིམས་གཞིར་གཞག་ཐོག་བསྐྱོད་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ནང་གི་ཐོབ་ཐང་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཆོག་པ་དང་།

དེ་ག་ནང་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འཆར་དགོས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) ནི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་ཡོད་མཁན་གྱི་གཞུང་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཧོང་ཀོང་དེ་ཉིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆ་ཤསཡིན་པས་ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) རང་གི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་མི་ཆོག་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་བྱེད་དགོས་པ་བཞིན་ནོ།།

༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་དེ་ཉིད་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ལ་མི་གནས་པར་དབུ་མའི་ལམ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་འོག་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་མངའ་སྡེ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད་པས། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེས་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མས་འགྲུབ་པར་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་དང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་ཞི་ཐབས་བྱེད་འདོད་ཡོད་ན་བོད་དེ་ཉིད་དངོས་འབྲེལ་དྲང་འབྲེལ་གྱི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོངགི་སྲིད་དབང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོས་ནས་འགྲིག་འཇགས་གནང་དགོས། དེའི་ཕྱིར་བོད་པའི་གནད་དོན་དེ་ཞི་འགྲིགས་ཡོང་བར་ཁོང་ཚོས་གང་བྱེད་དགོས་ཞེ་ན། བོད་པའི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལམ་སང་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། དེ་མིན་འགལ་ཟླ་ཡོང་གི་རེད། ཁོང་ཚོས་རྡ་སར་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་སོགས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་དར་ཆ་དེ་སྒྲེང་འཛུགས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེར་དངོས་འབྲེལ་དྲང་འབྲེལ་གྱི་རང་སྐྱོང་སྲིད་དབང་འདོད་ཕྱིར་བོད་མི་ཡོངས་ནས་ད་ལྟ་ནས་དེ་འདྲ་གནང་དགོས་པར་མཁྱེན་དགོས།

རྒྱ་ནག་དང་བོད་གཉིས་བར་ལ་མཐུན་ལམ་ཡག་པོ་ཡོང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀའི་མི་མང་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཤིན་ཏུ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ཞིང་། ང་རང་ཚོའི་འཛམ་གླིང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རོགས་རམས་ལྟ་བུ་དེའི་མདུན་ལམ་ཐམས་ཅད་བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད།

ང་རང་ཚོ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་མཁན་མི་མང་ཚང་མས་༧གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཆོག་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མས་༧གོང་ས་མཆོག་དུས་རྟག་ཏུ་དྲན་ཞིང་དགའ་མོས་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོར་ཆོས་དད་ལ་མི་ལྟོས་པར་བོད་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངོས་ལེན་དང་མཐུན་སྒྲིལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ༧གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ཡུན་རིང་དུ་བརྟན་ཞིང་ཁོང་གི་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་རླབས་སྩོལ་བའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད། བདག་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བཞིན་ཡོད།

གུས་པ་ཚེམས་རིན་པོ་ཆེ་ནས།

https://www.tsemrinpoche.com

 

I love Tibet

An autonomous state means a state or province that exists within a country, that is allowed to govern itself. However it does not have its own international identity, nor can it conduct independent relationships as an independent nation-state but willingly embraces the global identity of the country it exist within.

So you can have autonomy as a state but you still belong to a country and must conform to its rules and share the collective interest of the nation. Hong Kong is autonomous but it is still a part of China and accordingly it does not fly a Hong Kong flag but the national flag of China to show it is are part of China.

His Holiness the Dalai Lama does not want Tibet to be an independent country but an autonomous state of China (the Middle Way). We should fulfill the will of His Holiness the Dalai Lama. So if the Dalai Lama and Central Tibetan Government (CTA) want to placate China so that China will resume negotiations for Tibet to be a genuine autonomy, hence settling the Tibet issue, one of the things they should do is stop flying the Tibetan flag immediately. Otherwise it is a contradiction. They should hoist and fly the Chinese flag within their government offices in Dharamsala and all Tibetans should use this from now on as a start to show they are genuine about wanting autonomy.

I wish China and Tibet to be friends. I wish the people of both nations to be happy and prosper. I wish China to further grow and fulfill it’s destiny of contributing to the betterment of our Earth. I wish His Holiness the Dalai Lama would allow all of us Dorje Shugden people to meet him and enjoy his blessings. We miss him and love him. Please accept us because regardless of our religion we are still Tibetans. Please unite us. I wish His Holiness the Dalai Lama a long life and to bless us with his wisdom. I prostrate to His Holiness the Dalai Lama always,

Tsem Rinpoche

https://www.tsemrinpoche.com

 
自治区意味着一州或一省处在一国的领土内且享有自治权。然而,它并不享有国际地位,也没有作为一个民族国家独立邦交的权利。自治区接受它所处国家领土的国际身份。

在承认自己属于某个国家,遵守其法规并且享有共同目标的前提下,你拥有作为一个区域的自治权。香港是一个自治区但它仍是中国的一部分,于是香港悬挂的不是香港旗帜,而是中国国旗以示自己是中国的一部分。

至尊嘉瓦仁波切无意让西藏作为一个独立的国家,而是隶属中国的自治区(中间道路)。我们应该达成至尊嘉瓦仁波切的意愿。

若嘉瓦仁波切及藏人行政中央有意向中国表示友好,借以促进中国恢复落实西藏成为一个真正自治区的对话,继而解决西藏问题,那么他们该做的其中一件事,就是立即停止悬挂西藏旗帜,否则这就与他们的意愿背道而驰。

他们应该在自己位于达兰萨拉的行政办公室挂起中国国旗,所有藏人也应该从即刻起这么做,因为这是他们真心追求自治所踏出的第一步。

我希望中国和西藏关系融洽和谐。我希望中国及西藏的每个人都享有喜乐和繁荣。我希望中国继续发展、达致为世界进步做出贡献的目标。我希望至尊嘉瓦仁波切有朝一日会允许我们这些信仰多杰雄登的人与他见面、接受他的加持,因为我们敬爱他。请接受我们,因为不管我们的宗教信仰是什么,我们都还是藏人。请让我们团结一致。我祈愿至尊嘉瓦仁波切长寿,并以智慧加持我们。我长时向嘉瓦仁波切顶礼。

詹杜固仁波切
 

Tags: , , , , , , , ,

Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:

If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team

28 Responses to Should Tibetans use Chinese flag?

DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW

Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.

We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party, individual or their beliefs or to contravene any laws.

 1. Samfoonheei on Jun 26, 2020 at 10:47 am

  Talks between the Dalai Lama and the Chinese government has long broke down over the last decades. The Dalai Lama has taken numerous actions in hopes of establishing an autonomous Tibetan state within the People’s Republic of China. China has denounced the Dalai Lama’s long-standing pursuit of autonomy for Tibet. Dalai Lama has since acknowledged that Tibet is part of China and Tibetan culture part of Chinese culture. He did mentioned that his wish to go back to Tibet . CTA should take the advice of Dalai Lama to allow Tibet to fly the Chinese flag for the benefits of the Tibetans. May
  peace comes from being able to contribute to the best for all that toward creating a world that supports for everyone. There is nothing impossible, if the Tibetan Leadership and China can work together for the benefits of one another, then world peace is achievable.

 2. Joy Kam on Dec 9, 2018 at 7:14 pm

  Mantras are sacred verbalized words that invoke the protection and blessings of the deity to whom the mantra is ascribed. Mantras are also the manifestations of Buddhas in the form of ‘sounds’, hence the various mantras of Dorje Shugden contain the essence of the Protector.

  Dorje Shugden’s main mantra 多杰雄登主要咒语
  OM BENZA WIKI BITANA SOHA

  Dorje Shugden’s mantra for peace 平和咒语
  For gaining attainments through the energy of Peaceful Shugden, peace of environment and mind, harmony in one’s abode and dwelling area, and calming of disasters
  OM BENZA WIKI BITANA SHANTI SIDDHI HUNG

  Dorje Shugden’s mantra for health 福寿安康咒语
  For long life, increasing life, healing of disease and protection from diseases
  OM BENZA WIKI BITANA AYU SIDDHI HUNG

  Dorje Shugden’s mantra for increase 增长咒语
  For gaining great merits and increase of all necessary needs, both material and spiritual
  OM BENZA WIKI BITANA PUNYE SIDDHI HUNG

  Dorje Shugden’s mantra for control 控制咒语
  Of worldly deities, negative people and nagas and for influencing friends towards the positive
  OM BENZA WIKI BITANA WASHAM KURU HO

  Dorje Shugden’s mantra to grant protection 庇护咒语
  Visualize that you are in the Protector’s mandala, fully protected from outside interferences. Recite when in danger or for dangerous situations, for protection while travelling or when residing in dangerous/hostile places
  OM BENZA WIKI BITANA RAKYA RAKYA HUNG

  https://video.tsemtulku.com/videouploads/comment-1544345059.mp4


 3. Tsem Rinpoche on Nov 26, 2018 at 2:08 pm

  Dear friends,

  Tibet has produced many powerful meditations, rituals and guidelines to help us gain spiritual protection, gain wisdom and higher states of consciousness. In general Tibet has produced many powerful methods for the growth of our spiritual evolution. Dorje Shugden is an angel, a saint, a powerful spiritual protector-warrior who originated 350 years ago when a highly awakened Tibetan Lama fulfilled his vows to become a special being to grant protection, wisdom, material needs, safety when travelling (normal and astral travel) and spiritual awakening. Both the Great 5th Dalai Lama and the current His Holiness the 14th Dalai Lama composed short yet effective prayers to invoke upon the power and blessings of this special saint and protector. One can recite either one of the prayers that you feel suits you, anytime or even daily. When you feel a special need for help, you can recite either prayer anytime. When you are feeling down, afraid or just need a blessing, you can recite them. After reciting either invocation, it is good to chant the mantra of Dorje Shugden: Om Benza Wiki Bitana Soha.

  You do not have to be a Buddhist or practitioner of any religion to invoke upon the blessings and protection of this special enlightened and awakened angel Dorje Shugden. He helps all without discrimination or bias as he is filled with compassion and love. Divinity has no boundaries, they help all who call upon them.

  Enclosed are the prayers in English, Chinese and Tibetan.

  May you be safe, protected and blessed.

  Tsem Rinpoche

  More on the Great 5th Dalai Lama and Dorje Shugden – https://bit.ly/2w7KHv6

  More on H.H. the 14th Dalai Lama and Dorje Shugden – https://bit.ly/2QdaL4n

  Chapel (Trode Khangsar) built by the Great 5th Dalai Lama dedicated to Dorje Shugden in Lhasa – https://bit.ly/2zBTd8M

  亲爱的朋友们,

  西藏产生了许多有助于我们得到精神庇佑、取得智慧和更高层次之觉悟的强大禅修法、仪式和教诲。总括来说,西藏产生了许多有助于我们在修行上取得提升的强有力方法。多杰雄登是一个天使,一位圣人和一名护法战士。他的崛起始于350年前,当一位高度觉悟的西藏高僧履行本身的承诺,化身为特别的护法,赐予我们守护、智慧、物质需要、出入平安(平日外游和神游时)和灵修上的觉醒。任何人都可以随时随地在任何时候念诵适合自己的祈愿文。当你需要特别的帮助时,你可以随时念诵任何一篇祈愿文。当你感到沮丧、恐惧或仅是需要加持时,你也可以持诵这些祈愿文。在念诵任何祈请文后,你应该接着念诵多杰雄登的心咒:嗡 班杂 维格 毗札那 娑哈 Om Benza Wiki Bitana Soha。

  要祈请多杰雄登这位特殊、觉悟和觉醒的天使赐予加持和庇佑,你无需是佛教徒或任何宗教的修行者。他总是没有分别或偏见,充满慈悲和慈爱地帮助一切众生。神圣是没有界限的,圣者会帮助有求于他的任何人。

  以下附上英文、中文和藏文的祈愿文。

  愿你平安,常受庇护和加持。

  尊贵的詹杜固仁波切

  更多关于第五世达赖尊者和多杰雄登护法的内容 — https://bit.ly/2zsC3tG

  更多关于第十四世达赖尊者和多杰雄登护法的内容 — https://bit.ly/2r4aaDN

  第五世达赖尊者为多杰雄登护法在拉萨建造的护法殿(布旦康萨)— https://bit.ly/2zBTd8M

 4. Tsem Rinpoche on Nov 23, 2018 at 7:14 am

  Divination (‘mo’) Text by Dorje Shugden

  This is an important divination (‘mo’) text composed by Dorje Shugden himself. Dorje Shugden took trance of the Choyang Dulzin oracle lama, the senior oracle of Gaden Shartse Monastery, and instantly on the spot composed this text within two hours.

  The divination text contains information on how to use dice to do divination for the future and is known to be highly accurate. When practitioners use this text, they will be in direct contact with Dorje Shugden to get answers to questions about the future. It is for those who have good samaya with Dorje Shugden and are free of the eight worldly dharmas to be of benefit to others in divining the future.

  Tsem Rinpoche

  DS-MO-choyang.pdf

 5. Samfoonheei on Oct 4, 2018 at 3:46 pm

  After so many years nothing is happening , the CTA not reaching to China to settle issue of Tibet. Its long overdue, as time is running out as HH DalaiLama ‘s age catching up. HH Dalai Lama Middle Way Approach and making friends with China sincerely is taken for granted . HH Dalai Lama ‘s hope of returning to Tibet is still not materialised after so many years. HH Dalai Lama already said that he long to return . Tibetans should respect HH Dalai way . Tibetans should use Chinese flag to show they are serious about wanting autonomy. For the benefit of all Tibetans, I do hope the CTA will follow HH Dalai Lama’s advice and unite all Tibetans to live harmoniously .
  Thank you Rinpoche for sharing this post.

 6. Pastor Adeline Woon on Sep 24, 2018 at 1:06 am

  Be blessed with these rare videos featuring explanation and advice about Dorje Shugden practice by His Holiness Kyabje Zong Rinpoche in his own voice. The teaching was requested by Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the earliest masters who taught Tibetan Buddhism in the West.

  Video 1: H.H. Kyabje Zong Rinpoche Explains Dorje Shugden Initiation and Benefits (With English Subtitles)

  Kyabje Zong Rinpoche was an erudite scholar, ritual master and practitioner of the highest degree from Tibet. At the request of Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the pioneers who taught Tibetan Buddhism in America, Kyabje Zong Rinpoche gives clear explanation and advice about the life-entrustment initiation of Dorje Shugden and how to go about the practice and get the maximum benefits in this video.

  https://www.youtube.com/watch?v=dzFMvlxAqtc&feature=youtu.be

  Video 2: H.H. Kyabje Zong Rinpoche speaks on the History and Lineage of Dorje Shugden (With English Subtitles)

  In this video, an erudite scholar, ritual master and practitioner of the highest degree from Tibet, Kyabje Zong Rinpoche talks about the incarnation lineage of Dorje Shugden and how the practice arose, with examples of Dorje Shugden’s previous lives that reveal his powerful spiritual attainments and contributions. This very rare teaching was given at the request of Kyabje Zong Rinpoche’s student, Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the pioneers who taught Buddhism in the West to many disciples since the 1970s.

  https://www.youtube.com/watch?v=sIzKSJgK618&feature=youtu.be

  For more information: https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/kyabje-zong-rinpoches-advice-on-dorje-shugdens-practice.html

 7. Beatrix Ooi on Aug 10, 2018 at 7:21 am

  For the first time available, Dorje Shugden and his entourage of 32 asssistants of his mandala.

  Dorje Shugden is a powerful protector deity who is also an emanation of Manjushri, a wisdom bestowing Buddha. Therefore, he has great ability to help us to progress further on the spiritual path. He does this by helping us to overcome obstacles and problems for the modern individual.

  Due to his enlightened nature, Dorje Shugden is able to manifest 32 deities and within the same abode resides Setrap and Kache Marpo:-

  1. 5 Dorje Shugden families or emanations. They consists of the following:-

  – Dulzin Dorje Shugden, which performs activities to eliminate inner and outer obstacles.
  – Shize, which performs activities to pacify all illnesses and disease.
  – Gyenze, which performs activities to increase all desirable material and spiritual wealth.
  – Wangze, which performs activities to control difficult people and circumstances.
  – Trakze, which performs activities to wrathfully eliminate all insurmountable obstacles and life-threatening situations.

  2. 9 Mothers. They represent protection of the five senses and developing control of the four elements. These are all attributes that signify their ability to assist tantric practitioners with their higher meditations.

  3. 8 Guiding Monks. They represent the Eight Great Bodhisattvas (Avalokitesvara, Manjushri, Vajrapani, Samantabhadra, Maitreya, Kshitigarbha, Akashagarbha, Sarva-nivarana-viskambini) and they bring about the growth of the Dharma, through the Sangha, Dharma practitioners and Dharma establishments.

  4. 10 Youthful & Wrathful Attendants. They represent the ten wrathful attendants to avert inner and outer obstacles. They are beings who are from Mongolia, China, Kashmir, India, Bengali, etc.

  5. Setrap. He is a senior Dharma Protector from India and an emanation of Amitabha Buddha. He had enthroned Dorje Shugden as an authentic Dharma Protector. Therefore, he also resides within the same mandala of Dorje Shugden.

  6. Kache Marpo. He is not an emanation of Dorje Shugden but he is still an enlightened Dharma Protector in his own right. He was originally known as Tsiu Marpo of Samye Monastery. However, he has placed himself under the service of Dorje Shugden as his chief minister, performing many activities in order to protect and benefit practitioners. Therefore, he stands guard at the main entrance of Dorje Shugden’s mandala. He often takes trance of qualified mediums to speak.

  7. Namkar Barzin. He is the reincarnation of an old Mongolian monk and when he passed away in Phari area of Tibet, his spirit was placed as a powerful assistant of Dorje Shugden. He guards and protects buildings and great institutions especially those that benefit others. He rides on a mythical Gyaling animal that resembles a goat but with scales.

  These sacred images are available on *Vajrasecrets. They are made of high quality alloy and are one of a kind. They are based on the lineage of His Holiness Panchen Rinpoche’s monastery, Tashilhunpo in Shigatse, Tibet. In fact, the iconography of these statues are based on detailed photographs taken by H. E. Tsem Rinpoche during a trip to Tashilhunpo’s protector chapel. These are based exactly as the 10th Panchen Lama’s personal collection.

  Dorje Shugden mandala: https://www.tsemrinpoche.com/?p=131570

  Dorje Shugden’s benefit and practice: https://www.tsemrinpoche.com/?p=62422

  Dorje Shugden’s origins: https://www.tsemrinpoche.com/?p=106424

  Dorje Shugden chapel in His Holiness Panchen Rinpoche’s Tashilhunpo Monastery in Tibet: https://www.tsemrinpoche.com/?p=68698

  *Stand not included

  000

  001

  002

  003

  005

  006

  004

  007

 8. Valentina Suhendra on Aug 7, 2018 at 9:43 pm

  His Holiness the 10th Panchen Lama

  Tibetans commonly refer to His Holiness the 14th Dalai Lama and His Holiness 10th Panchen Lama as the “sun and moon” of Tibetan Buddhism. They are the center of Tibetan Buddhist civilization, which draws to its sphere of influence millions of non-Tibetan practitioners. The Panchen Lama’s incarnation line began with the 16th abbot of Tashi Lhunpo Monastery, Lobsang Chokyi Gyeltsen (1570 – 1662). He was bestowed the title of Panchen Lama by His Holiness the 5th Dalai Lama after being declared as an emanation of Amitabha.

  After being given the title, his three previous incarnations were posthumously also bestowed the title, making Lobsang Chokyi Gyeltsen the 4th Panchen Lama. He became a teacher to many Tibetans, Bhutanese and Mongolian religious figures, including His Holiness the 4th and 5th Dalai Lamas, and the 1st Jetsun Dampa of Mongolia. A prolific author, Chokyi Gyeltsen is credited with over a hundred compositions, including a number of commentaries and ritual texts that remain central in the Gelukpa tradition today. Along with his role as a teacher of the Dharma, the Panchen Lamas are usually responsible for the recognition of the rebirths of the Dalai Lamas, and vice versa.

  The 10th Panchen Lama, Lobsang Trinley Lhundrub Chokyi Gyeltsen (19 February 1938 – 28 January 1989) continued both the spiritual and political roles of his predecessors. His Holiness the 14th Dalai Lama, his contemporary, was even heard to say and echo the Panchen Lama’s own words that the Dalai Lama would safeguard Tibet from the outside while the Panchen Lama would safeguard Tibet from the inside, as he never left Tibet after the political troubles of 1959. He was truly loved by the Tibetans, all the way until his passing. When he taught, thousands of people would attend, not only from his own Gelug lineage, but masters and practitioners from all traditions of Tibetan Buddhism.

  At his sprawling monastery of Tashi Lhunpo, he has a special chapel specifically dedicated to Dorje Shugden, where prayers and rituals are performed on a daily basis. In his great omniscience the Panchen Lama held Dorje Shugden as the principal Dharma protector of the monastery. He also personally propitiated Dorje Shugden among other Dharma protectors, and even wrote extensive prayers and rituals to Dorje Shugden. These rituals and prayers are contained within his ‘sung bum’ or collected works, which are provided here. As such a great lama, with an erudite and clear understanding of the Buddhist scriptures, a teacher to millions in both Tibet and China, from an established incarnation line and an emanation of the Buddha Amitabha, he could not be mistaken about his practice of Dorje Shugden.

  His Holiness 10th Panchen Lama is known for his composition of commentaries and practice texts that are still in use by contemporary Buddhist practitioners both in Tibet and across the world. One of these is a powerful ritual composition propitiating the compassionate Dorje Shugden.

  Upon the request by Acharya Lobsang Jangchub to compose a shorter version of the prayer (sadhana) for the exhortation of activities of Dorje Shugden, Panchen Lama immediately composed an abbreviate form of Dorje Shugden’s Kangsol. This text is entitled “Manjunatha’s (Tsongkapa) Lineage protector Dorje Shugden and five forms wrathful propitiations and confessional prayers and fulfilment of activities rites” or “Melodious sound of Accomplishment of the Four Activities” for short. Once the prayers were completed, he had signs and strong feelings that Dorje Shugden has been working hard to protect the Buddhadharma in general and the lineage of Lama Tsongkhapa specifically.

  Mirroring the abilities of one of his earlier incarnations, Khedrub Je, a disciple of Lama Tsongkhapa and master of both sutra and tantra, the Panchen Lama used his compositional skill and poetic prowess to create a masterful sadhana. Worthy of note is a praise in which the first letter of each verse is a Tibetan vowel. Such compositions are rarely seen, and have historically only been used when propitiating senior Dharma protectors such as Palden Lhamo and Kalarupa.

  The Panchen Lama also stated that while composing the Dorje Shugden sadhana (prayers) he was filled with a sense of happiness and bliss. He ends the composition with not only his official title but his ordination name, Tenzin Trinley Jigme Choje Wangchuk, endorsing the validity of his work. He composed the sadhana in his own Tashi Lhunpo monastery while in the Hall of Clear Light and Bliss.

  See the Panchen Lama’s writings and download: https://bit.ly/2KIfeXb

 9. Pastor Shin Tan on Aug 3, 2018 at 3:06 am

  This elderly & innocent monk in India was brutally attacked, find out why. Shocking – https://www.tsemrinpoche.com/?p=163953

 10. Made in Japan on Aug 1, 2018 at 5:33 am

  “If the Dalai Lama, if His Holiness the Dalai Lama can be harmed by Dorje Shugden, then we might as well not practice Buddhism anymore. If His Holiness the Dalai Lama can have his life shortened by a so-called evil spirit, any evil spirit, then can he be Avalokiteshvara? So on one hand you say, we say, I say, everybody says, he is Avalokiteshvara; on the other hand you’re saying that he can be harmed by an evil spirit… Which one is it? Can he be harmed by an evil spirit or is he Avalokiteshvara? Do you think Avalokiteshvara, Manjushri, Vajrapani, Tara all take refuge in something else to protect themselves from Dorje Shugden? How illogical is that? How illogical of people to say His Holiness the Dalai Lama can be harmed by an evil spirit, any evil spirit or “Dorje Shugden” evil spirit. How is that possible?” – Tsem Tulku Rinpoche

  Photo: His Holiness the Dalai Lama, young Tsem Tulku Rinpoche and Tsem Tulku Rinpoche’s tutor Kensur Rinpoche Jampa Yeshe

 11. Pastor Adeline Woon on Jul 29, 2018 at 6:52 pm

  DON’T MISS THIS! FANTASTIC NEW GREAT STUFF! High quality videos redressing the misinformation about Dorje Shugden practice and people and the current sad Tibetan situation and why they are losing ground in the world. Powerful and truthful – CLEAR VIDEOS – https://bit.ly/2LJbo35

 12. Pastor Adeline Woon on Jul 25, 2018 at 5:04 am

  Sakya tradition’s thangka of Dorje Shugden sitting on a throne within his palace with his four emanations and high Sakya Lamas nearby. Tsem Rinpoche

 13. Joy Kam on Jul 21, 2018 at 2:04 pm

  Antique Pelden Lhamo thangka with sacred Dorje Shugden at the bottom right. Can see Tsongkapa and Guru Rinpoche on the top also. Beautiful and holy.

 14. Pastor Adeline Woon on Jan 30, 2018 at 1:26 am

  This video condensed and made simple the history of the Dorje Shugden ban and the sufferings Dorje Shugden people experienced and continue to experience for 20 years. The video also laid out and reveal the truth and facts that Dorje Shugden was the Protector who advised His Holiness the Dalai Lama to flee to India and hence His Holiness’ life is saved. There is no religious freedom for the Dorje Shugden people worldwide because of the Dorje Shugden ban executed by the Central Tibetan Administration. We are, until today being discriminated and persecuted for simply practising our choice of religion and this is the truth.

  https://www.youtube.com/watch?v=gis2vaURT40

 15. yinping on Nov 14, 2017 at 11:02 pm

  His Holiness the Dalai Lama does not want Tibet to be an independent country. His Holiness the Middle-Way Approach is to resolve the issue of Tibet, achieve genuine autonomy with China.

  The CTA should listen and obey to His Holiness the Dalai Lama wishes. All false allegations about Dorje Shugden issue where CTA claimed Dorje Shugden practitioners are Chinese spy or agents of Chinese have to be stopped. It is time for CTA to reach out and make friend with China sincerely wanting autonomy by raising China flags started from their governance office in Dharamsala. The Tibetan deserved their freedom, peace and harmony.

 16. Joy on Oct 29, 2017 at 3:23 am

  It is really up to the Tibetan exile government to play their cards right. It is in their hands. The future of Tibet and His Holiness’s return to Tibet is in their hands. If they want autonomy like what His Holiness is asking for, then the logical thing to do is to stop irritate China. Of course, you would be raising the country you wish to be in, flag and in this case, China.

  At the moment everything they say and do is a total opposite and the results they are getting is, of course, more cold shoulder from China and more mistrust. What do you expect when you have a group of people who are in the parliament who does the opposite? The hypocrisy is unbelievable in Tibetan leadership, they say one thing and do another. The worst part is the pretend to the victims, using the refugee status to seek for funds. Very sad indeed. ?‍♀️?‍♀️?‍♀️

 17. Valentina Suhendra on Oct 19, 2017 at 10:12 pm

  We should fulfil the will of His Holiness the Dalai Lama for an autonomous Tibetan state.

  3d2e2d3d-4daf-4db8-8215-c05d582f0b04

  3d929c9b-8d33-42ff-ab27-640c45ba1139

  6b852cf2-f1cf-4605-934f-eb2cd1d6b59e

  7aece914-b64c-41e4-93b3-2cf0096b25f7

  ff628aeb-4dff-4bbb-bc2f-17ba128af47f

 18. Valentina Suhendra on Oct 19, 2017 at 9:06 pm

  Dear friends,

  This meme is powerful. Who you hang around with and the types of attitude they have is who you will be influenced by many times and who you will become in the future. Look at your friends and the people that always surround you to know who you will become.

  Tsem Rinpoche

  d96b47a2-387a-4d07-8ae1-6b4ad910aed2

 19. wan wai meng on Oct 19, 2017 at 8:14 pm

  I agree with the message on this article, if Tibetans in exile are really genuine for autonomy and that is the message of Umaylam and also His Holiness the Dalai lama then, they should adhere o such a direction.

  I hope the Dalai Lama can return to Tibet the soonest possible.

 20. Pastor Shin Tan on Oct 19, 2017 at 5:28 pm

  Recently Beng Kooi and Martin on behalf of myself and Kechara was lucky to have audience with His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal of Gaden Shartse Monastery. He lives in around Paris, France. His Holiness is 91 years old and very healthy and alert. He was the 101st throne holder for Tsongkapa and was the head of the Gelugpa school of Buddhism and was very successful during his tenure. He is a strong practitioner of both Sutra and Tantra of Je Tsongkapa’s tradition and a master of all Buddhist knowledge. He holds steadfast to his protector Dorje Shugden very strongly. So we can see even the highest throneholders who are masters of Sutra and Tantra also practices Dorje Shugden knowing the benefits.

  Beng Kooi and Martin brought photo albums of Kechara Forest Retreat/Kechara and updates on Kechara and our works. His Holiness was very pleased to listen and offered some gifts back.

  This is a beautiful picture and the great blessings bestowed on us from His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal.

  Humbly,
  Tsem Rinpoche

  GadenTri1

  GadenTri2

  gaden trisur kechara

 21. Lew on Oct 14, 2017 at 5:09 pm

  Is the Tibetan in Exile government really serious about implementing the HH Dalai Lama’s Middle Way approach to obtain autonomous from China? Do they have any bargaining power with China at all? If they don’t, is it time to start saving for some chips for bargaining? If CTA keep spreading hatred towards China, why would China want to give them the autonomous power?

  That’s why I said CTA is never serious about getting autonomous from China. Ministers in CTA is just milking the western countries in the name of democracy, and benefit their own self. And for the rest of the Tibetans in exile, it is a “good luck” to them, unless they start voicing out their dissatisfaction.

  By the way, for Tibetans who are are really not happy with your current situation, we Dorje Shugden practitioners are not your enemy. Your real enemy is certain ministers in CTA. Calling us “Chinese dogs” will not help your situation. Voicing out to your CTA is the first step in solving your issues. Good luck.

 22. Sharon Ong on Oct 14, 2017 at 10:12 am

  His Holiness the 14th Dalai Lama is known to be the emanation of Chenrezig and as the emanation of Buddha of Compassion, am sure that His Holiness has the wisdom and clairvoyance to advise on the best way forward for the Tibetans. His Holiness’ Middle Way (Umayalam) approach makes sense as CTA and Tibetans are far from ready or are anywhere near equipped to run their own country independently.

  Logically, CTA should follow His Holiness’ advice and strive towards autonomy as am sure His Holiness has Tibet and Tibetans’ best interests at heart. So Tibetans should fly the Chinese flag for now, perfect the machinery of running a good government and establish Tibet once again. Perhaps once good governance and economic stability are achieved, Tibetans can then eventually seek independence.

 23. Pastor Antoinette on Oct 13, 2017 at 6:56 am

  It has been a long fight for the Tibetans who have lost their country 60 years ago. I think there need to be a solution for the refugees as the situation remains painful for them. Tibetans are living in many countries such as India, Nepal, and in many parts of the world. The Tibetans need to move on and make peace with what happened and make the best of it.

  HH the Dalai Lama is requesting autonomy within China. This would mean that the Tibetans must use the Chinese flag. I hope that the Tibetan Government in Exile supports the request of the Dalai Lama for the benefit of all Tibetans.

 24. Valentina Suhendra on Oct 12, 2017 at 9:20 pm

  Great message every Tibetan especially must read!

  99db7720-bb39-46d3-bd93-3e2ca0f6ed7c

  bb270277-6912-4e9e-ad1e-0da94bb74dba

  e60b9b05-2f2f-4133-940e-c7eb068a18f6

  e620014f-0cf8-44d2-945e-61f6141a58ee

  ef0d99f0-b31d-4337-aa46-066f75a4aa5c

 25. StephanieGan on Oct 12, 2017 at 4:31 pm

  Independence would require readiness, much like a child would be independent when he or she can be responsible and independent for his or her wellbeing. A large part of success for the latter requires a huge amount of prep by the parents, guardian or the community depending on their tradition, if any. If not well prepared for adulthood, there is bound to be unnecessary and untold suffering from trial and error. For a nation to endure that would be disastrous.

  The feudalistic society weakened self governance to the extent that neighbours will invade. Had it not been China, it would have been its other neighbours. I am not for aggression, but looking at the present Chinese governance compared to other possible invaders, in my view, better China than any other. The area referred to as Tibet is vast, one could not draw a map of it, thanks to Genghiz Khan and Kublai Khan.

  The Buddhists understand that nothing is permanent. More so for China, the mightiest dynasties did not last more than 600 years. However, for the Tibetans, spread so far and wide from Yunnan, Szechuan, Xinjiang, Qinghai, Xian and Tibet as has been called, it is not fathomable which part of Tibet needs to be independent without a thought of moving its people humanely on a scale one cannot imagine. Is it possible for the China government to consider it at all? I think not. We can only hope for benevolence from the China government for now.

  Except for Xian and Tibet, I have met Tibetans from the other Provinces. Life is no bed of roses for anyone. Life is hard and weather is harsh but it goes on. I am no historian, but I believe in good governance for the good of its people. Suddenly and quite fortunately, it appears that President Xi has shown a report card that is worth waiting for. I am also not for independence for now. Therefore the Chinese Flag has to fly.

  While taking a view on the issue above, I have to concentrate in making a positive contribution to my community in our not so ideal Malaysia.

  May I wish to Rinpoche good health and long life and for DS to be reconciled with the Dalai Lama.

 26. Umaylam on Oct 12, 2017 at 3:28 pm

  I don’t understand why after so many, many, many years of His Holiness Dalai Lama saying very clearly that His Holiness is for Umaylam or the Middle Way Approach which is about autonomy not independence, the Tibetans in exile are still hoisting the Tibetan snow lion flag which is actually a flag from the time the 13th Dalai Lama declared independence from China in 1916. At that time, the new snow lion flag was adopted by the 13th Dalai Lama and all ARMY regiments were ordered to carry the flag and it was displayed on public buildings of the Ganden Phodrang government.

  By hoisting the snow lion flag, the Tibetans in exile in general and the CTA in particular are showing disobedience to His Holiness. Not only that, how can you point your middle finger at China while at the same time talk about autonomy? I hope Tibetans will show obedience to His Holiness and stop hoisting the snow lion flag and extend an olive branch and show that they really want peace and autonomy.

 27. Irene Lim on Oct 12, 2017 at 11:13 am

  It is obvious Tibetans should hoist and fly the Chinese flag within their CTA offices in Dharamsala and all Tibetans should use Chinese flag to indicate they are serious about wanting autonomy. But would they do this is another matter. I believe the majority would say you are a traitor by hoisting the Chinese flag. I would not think is doable this life time. I pray the Tibetans will see the light soon and be friends with the Chinese.

 28. Anne Ong on Oct 11, 2017 at 11:31 pm

  Why not use a chinese flag and be autonomous state of China (the Middle Way), if this is what His Holiness the Dalai Lama wants. As long it will bring peace and unite the Tibetans and most of all DS practitioners to have religious freedom to practice. Thank you very much Rinpoche for this post and latest memes . Hopefully His Holiness the Dalai Lama would quickly make a decision to lift the ban soon! ??

Leave a Reply

Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: jpg, jpeg, gif, png

 

Maximum file size: 50MB
Allowed file type: mp4
Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: pdf, docx

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR FEBRUARY / 二月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Samfoonheei
  Thursday, Feb 2. 2023 04:16 PM
  Thank you Rinpoche for this post which tells us more than that. Feeling the pain of those been slaughtered for human consumption. We should gave up eating meat , have compassion for them who cannot speak for themselves. Looking at those pictures feeling uneasy, the way those chickens , pigs and so forth were killed. We have a lot to answer for those sufferings and killing . We have a choice not to kill and to be vegetarian. Choosing to be a vegetarian is the best as there are many benefits. Vegetarians appear to have lower low-density lipoprotein cholesterol levels, lower blood pressure and lower rates of hypertension and type 2 diabetes. Vegetarians also tend to have lower overall cancer rates and lower risk of chronic disease. Hence for health reasons we should go on vegetarian.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/how-we-have-lulled-ourselves-into-a-false-sense-of-goodness.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Feb 2. 2023 04:12 PM
  In northern China, where there is a long history of consuming dog meat to ward off the coldness in the winter. They celebrates the summer solstice by throwing a festival that involves the slaughter and consumption of dog meats. Many people love the sophisticated tastes of their dog-meat cuisine. This tradition is slowly fading out as more and more people are aware of the cruelty and not a healthy life consuming it.
  Reading this blog and looking at the pictures , one could see the poor lady activist kneels down , begging the vendor to buy those dogs from being eaten ahead of the annual dog meat. What she did was incredible ,sold her family’s two houses to fund the rescue of thousands of dogs. This amazing woman has spent large amount of money, saving dogs from the Chinese dog meat festival. She has dedicated her life to actually doing something worth doing about it. Attitudes towards dog consumption in China are changing, but some of these traditions have deep roots.
  Thank you Rinpoche for this wonderful sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/chinas-animal-crusade.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Feb 2. 2023 04:09 PM
  Bigfoot believe may exist somewhere in the wild, but are not recognized by science. Russian president discovers ‘proof’ that fabled creature exists while on short vacation in Kemerovo region. The sighting is understood to have been confirmed by President Putin’s security detachment after they inspected the footprints. Environmental rangers and hunters in remote mountain terrain confirmed it. The Kremlin leader had witnessed’ three Yetis while on a recent helicopter trip to a remote location famous for claimed sightings. Nobody in the world has found the yeti, and it would be good and beneficial to most people. Scientists and yeti enthusiasts believe there may finally be solid evidence that the apelike creature roams in the wild. As long as there are wild places in America, Bigfoot remains a possibility that, it exist.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/vladimir-putin-sights-a-yeti-family.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Jan 21. 2023 01:22 PM
  Stephen William Hawking was an English theoretical physicist, cosmologist, and author. Well he was best known for his discovery that black holes emit radiation which can be detected by special instrumentation. His discovery has made the detailed study of black holes possible. Theoretical physicist Stephen Hawking did mentioned in an interview that, it is natural to believe God created the universe. He think science has a more compelling explanation than a divine creator. Religion believes in miracles, but these aren’t compatible with science. Well said by him.
  Everything we have in life is all came as a result of research either from ourselves or others. That’s true.
  Thank you Rinpoche for this informative blog

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/he-says-with-certainty.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Jan 21. 2023 01:21 PM
  The Dyatlov Pass incident was an event in which nine Soviet hikers died mysteriously in the northern Ural Mountains in 1959. A group of ski hikers led by Igor Dyatlov just perished in this remote peak. Some of them succumbed to hypothermia, but others were found with grisly injuries. No one yet comes to the conclusion what had exactly happened to them and solved one of history’s greatest adventure .The Dyatlov Pass Incident, came to be known and have inspired countless conspiracy theories, such as Yetis, and even extra-terrestrial contact with the unknown. These men and women were never heard from again. A criminal investigation at the time blamed their deaths on an unknown natural force. Sound interesting. There’s some unknown creatures or aliens maybe that cause their death i do believe., as we are not alone.
  Thank you Rinpoche for this interesting sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/science-mysteries/tell-me-what-you-think.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Jan 21. 2023 01:19 PM
  Samaya is a set of Buddhist vows and commitments that are given when one receives empowerment in the Vajrayana Buddhist order. Guru devotion plays an important part in our spiritual practice in Tibetan Buddhism. As explained by Tsem Rinpoche our Guru we must have a good relations and good samaya with the guru. We can never be overstressed on the spiritual path or else our mind will degenerate. Breaking the samaya vows is worse than breaking any other laws. Breaking a samaya results in a heavy bad karma, especially if one disregards or dislikes, the Guru who have gave us the teachings. The Dorje Shugden controversy had cause disharmony and sufferings to many practitioners. For some of them been drifted away causing them to break their samaya then. Interesting read.
  Thank you Rinpoche and Pastor Jean Ai for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/guest-contributors/go-on-break-your-samaya.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Jan 21. 2023 01:17 PM
  The Great Buddha of Kamakura, a monumental outdoor bronze statue is one of the most famous icons of Japan. It sits in the grounds of Kotokuin, a temple belonging to the Jodo Sect of Buddhism. An equal opportunities Buddha, guiding all to the Pure Land, built in the mid 13th century and is the second tallest bronze Buddha in Japan. Looks stunning this statue with historical stories behind it. Love to visit and see for myself this magnificent statue.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/i-love-kamakura-buddha-in-japan.html
 • Samfoonheei
  Monday, Jan 16. 2023 01:34 PM
  Yes there are many mysterious creatures everywhere this very planet. Its only that we don’t encounter before. Many mysterious creatures such as Owl man , ‘lizard man, Flatwoods monster may exist after-all. Many of them exist in the wild but scientist do not believed it exist by mainstream science. Reading this blog is an eye-opening for me. Just fantastic knowing such creatures do exist. Some of them looks scary to me like the Canvey island monster which had horse-shoe shaped feet with five toes and it had no ‘arms’. Even though its just a carcass seen on the shores of Canvey Island in England. Ferociously looking . Bunyip another creatures found in swamps which has a dog-like face, dark fur, horse-like tail and walrus-like horns. Interesting reading to know that there are some of the mysterious creatures .
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/science-mysteries/10-most-horrifying-creatures.html
 • Samfoonheei
  Monday, Jan 16. 2023 01:31 PM
  Looking at those pictures in this blog says all. Hundred thousands of monks and locals from different monasteries receiving Dorje Shugden initiation from highly attained Lamas. From one picture where thousands of tents were set up outside the monastery hosting the ceremony for the thousands of attendees. Thousands of fortunate practitioners were fortunate to receive initiation of Dorje Shugden from high lamas of the Gelug lineage . We are fortunate to read and watch those updates from Tibet and else where.
  Thank you Rinpoche for these updates.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/updates-from-tibet-and-elsewhere.html
 • Samfoonheei
  Monday, Jan 16. 2023 01:29 PM
  Dorje Shugden is a fully enlightened Buddha who has been worshipped throughout history by several schools in Tibetan Buddhism. The protector Dorje Shugden was arose from a lineage of highly attained masters who have been taking rebirth life after life. Solely for the benefit of all sentient beings and the preservation of the Dharma. Having to ask for divine help is no exception for Keng Nam. Dorje Shugden the Dharma Protector will help everyone regardless of race and faith in difficult time when pray to him sincerely.
  Thank you Rinpoche and Keng Nam for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/guest-contributors/calling-upon-the-divine.html
 • adamhaissam
  Saturday, Jan 14. 2023 08:09 PM
  We have sugarmummy and daddy in mostly all main cities in SINGAPORE/Malaysia including KL,Ipoh, Jb, Penang,Petaling Jaya,Kota bharu,Seremban,Kuching,Kota Kinabalu also Singapore and Brunei. To qualify, you must be romantic, honest and with good personalty and attitude. Contact us now for more info. Whatsapp +60149346413 and get connection within 24 hours.You get up to RM8000 when you spend a wonderful night with our sugarmummy or sugardaddy.If you need a SugarMummy OR Sugardaddy urgently kindly and quickly contact agent Mrs Shahira for your own SugarMummy Connection (via whatsApp ++60149346413) and don’t forget to testify about her too once you have been hookup. For urgent and legit hookup whatsApp US now on +60149346413 to get connected… The only money i pay is the regiretion fee payment which is (850rm) only and there’s NO HIDDEN PAYMENT

  Contact now for membership registration and get hookup
  WhatsApp:+60149346413 Thanks to agent Mrs Shahira…..
 • Samfoonheei
  Wednesday, Jan 11. 2023 02:27 PM
  The interest in vegan and vegetarian products is on the rise, especially after consumers become aware of the cruelty involved in producing animal-based foods. Undercover footage released shows slaughterhouse brutal treatment of animals such as pigs , sheep and so forth being kicked, beaten, and thrown into cages before they are slaughtered. The animals should be immediately slaughtered so as to spare them the pain, stress, and anxiety. Secret footage shot inside a slaughterhouse has reignited a row over animal cruelty. Its sad watching this video. As results leading animal protection organisation Animal Aid requested more CCTV cameras to be place in all abattoirs. The public do not want to see animals treated in such a cruel way . To go vegetarian will be the best choice.
  Thank you Rinpoche for this sharing high-lighted the sufferings of animals in slaughter house.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/secret-abattoirs-in-the-uk.html
 • Samfoonheei
  Wednesday, Jan 11. 2023 02:26 PM
  Generally, Buddhist teaching views life and death as a continuum, believing that consciousness continues after death and may be reborn. We’re all going to face death, so we shouldn’t ignore it. Being realistic about our mortality enables us to live a full, meaningful life. Buddhist teachings emphasize the idea that although one’s destiny is always influenced by past karma. That is, our actions in this and previous lives shape the outcome for the next life. Reading this article had me understand further . To learn ,practice Dharma is the best choice I have made. We have our Guru to thank for sharing with us the journey from birth to death. This article gave us a better understanding of what happens to us after we pass away according to Buddhism.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/what-happens-when-we-die-heres-what-buddhism-says.html
 • Samfoonheei
  Wednesday, Jan 11. 2023 02:24 PM
  Palden Tenpai Nyima a native of Tibet, he was the 7th Panchen Lama of Tibet. The Panchen Lama is the second highest ranking lama after the Dalai Lama in the Gelugpa sect of Tibetan . Palden Tenpai Nyima did compiled and edited voluminous collection of tantric deity sadhanas or spiritual practices known as Rinjung Lhantab. Rinjung Gyatsa collection of sadhanas originally came from the great Tibetan scholar Jetsun Taranatha. In turn, Taranatha’s collection was based on the ancient Sadhanamala collection of works by various Indian authors. It was believed to have been compiled between the 5th and 11th centuries which can be traced back to its Indian roots. Its more suitable for higher practitioners . Jetsun Taranatha was one of the important masters of the Jonang lineage, was of crucial importance for the Shangpa Kagyu tradition who had contributed tremendously in Tibetan Buddhism. Interesting read .
  Thank you Rinpoche and Pastor David.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/rinjung-lhantab-the-panchen-lamas-collection-of-sadhanas.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Dec 29. 2022 02:00 PM
  Monk robes offering is the highest offering and the most meritorious of skillful deeds. The act of offering robes to the Sangha, one will be free from the suffering of hungry ghost realm and taking rebirth in the human form with complete perfect physical, attractive, conceivably pleasant and beautiful shape. Merits of offering robes to Sangha is extremely glorious. The Sangha has preserved, propagated and taught the teachings of the Buddha for centuries. As a result, millions have benefitted from their diligent effort and compassion, hence with understanding and gratitude, it is meritorious for us to offer robes to monks.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/new-offering-of-monk-robes.html

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
3,909
Total views up to date
25,204,151

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
According to legend, Shambhala is a place where wisdom and love reign, and there is no crime. Doesn\'t this sound like the kind of place all of us would love to live in? https://www.tsemrinpoche.com/?p=204874
3 years ago
According to legend, Shambhala is a place where wisdom and love reign, and there is no crime. Doesn't this sound like the kind of place all of us would love to live in? https://www.tsemrinpoche.com/?p=204874
108 candles and sang (incense) offered at our Wish-Fulfilling Grotto, invoking Dorje Shugden\'s blessings for friends, sponsors and supporters, wonderful!
3 years ago
108 candles and sang (incense) offered at our Wish-Fulfilling Grotto, invoking Dorje Shugden's blessings for friends, sponsors and supporters, wonderful!
Dharmapalas are not exclusive to Tibetan culture and their practice is widespread throughout the Buddhist world - https://www.tsemrinpoche.com/?p=193645
3 years ago
Dharmapalas are not exclusive to Tibetan culture and their practice is widespread throughout the Buddhist world - https://www.tsemrinpoche.com/?p=193645
One of our adorable Kechara Forest Retreat\'s doggies, Tara, happy and safe, and enjoying herself in front of Wisdom Hall which has been decorated for Chinese New Year
3 years ago
One of our adorable Kechara Forest Retreat's doggies, Tara, happy and safe, and enjoying herself in front of Wisdom Hall which has been decorated for Chinese New Year
Fragrant organic Thai basil harvested from our very own Kechara Forest Retreat farm!
3 years ago
Fragrant organic Thai basil harvested from our very own Kechara Forest Retreat farm!
On behalf of our Puja House team, Pastor Tat Ming receives food and drinks from Rinpoche. Rinpoche wanted to make sure the hardworking Puja House team are always taken care of.
3 years ago
On behalf of our Puja House team, Pastor Tat Ming receives food and drinks from Rinpoche. Rinpoche wanted to make sure the hardworking Puja House team are always taken care of.
By the time I heard about Luang Phor Thong, he was already very old, in his late 80s. When I heard about him, I immediately wanted to go and pay my respects to him. - http://bit.ly/LuangPhorThong
3 years ago
By the time I heard about Luang Phor Thong, he was already very old, in his late 80s. When I heard about him, I immediately wanted to go and pay my respects to him. - http://bit.ly/LuangPhorThong
It\'s very nice to see volunteers helping maintain holy sites in Kechara Forest Retreat, it\'s very good for them. Cleaning Buddha statues is a very powerful and effective way of purifying body karma.
3 years ago
It's very nice to see volunteers helping maintain holy sites in Kechara Forest Retreat, it's very good for them. Cleaning Buddha statues is a very powerful and effective way of purifying body karma.
Kechara Forest Retreat is preparing for the upcoming Chinese New Year celebrations. This is our holy Vajra Yogini stupa which is now surrounded by beautiful lanterns organised by our students.
3 years ago
Kechara Forest Retreat is preparing for the upcoming Chinese New Year celebrations. This is our holy Vajra Yogini stupa which is now surrounded by beautiful lanterns organised by our students.
One of the most recent harvests from our Kechara Forest Retreat land. It was grown free of chemicals and pesticides, wonderful!
3 years ago
One of the most recent harvests from our Kechara Forest Retreat land. It was grown free of chemicals and pesticides, wonderful!
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
4 years ago
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
4 years ago
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
4 years ago
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
4 years ago
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
4 years ago
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
4 years ago
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
4 years ago
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
4 years ago
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat\'s land here in Malaysia
4 years ago
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat's land here in Malaysia
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
4 years ago
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
4 years ago
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
4 years ago
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
4 years ago
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
Sacred Vajra Yogini
4 years ago
Sacred Vajra Yogini
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
4 years ago
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
4 years ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha\'s mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
4 years ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha's mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
Another nun disciple of Lord Buddha\'s. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
4 years ago
Another nun disciple of Lord Buddha's. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
4 years ago
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
4 years ago
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
This is pretty amazing!

First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
4 years ago
This is pretty amazing! First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche

Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
4 years ago
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can\'t stop thinking of you and I can\'t forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
4 years ago
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can't stop thinking of you and I can't forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
4 years ago
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
4 years ago
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
4 years ago
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
4 years ago
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
4 years ago
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
4 years ago
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
4 years ago
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
4 years ago
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
DON\'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
4 years ago
DON'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
4 years ago
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
4 years ago
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
4 years ago
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
4 years ago
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
4 years ago
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
4 years ago
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Pig puts his toys away
  3 years ago
  Pig puts his toys away
  Animals are so intelligent. They can feel happiness, joy, pain, sorrow, just like humans. Always show kindness to them. Always show kindness to everyone.
 • Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  4 years ago
  Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  Whales and dolphins playing with each other in the Pacific sea. Nature is truly incredible!
 • Bodha stupa July 2019-
  4 years ago
  Bodha stupa July 2019-
  Rainy period
 • Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
  4 years ago
  Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
 • Your Next Meal!
  4 years ago
  Your Next Meal!
  Yummy? Tasty? Behind the scenes of the meat on your plates. Meat is a killing industry.
 • This is Daw
  4 years ago
  This is Daw
  This is what they do to get meat on tables, and to produce belts and jackets. Think twice before your next purchase.
 • Don’t Take My Mummy Away!
  4 years ago
  Don’t Take My Mummy Away!
  Look at the poor baby chasing after the mother. Why do we do that to them? It's time to seriously think about our choices in life and how they affect others. Be kind. Don't break up families.
 • They do this every day!
  4 years ago
  They do this every day!
  This is how they are being treated every day of their lives. Please do something to stop the brutality. Listen to their cries for help!
 • What happened at Fair Oaks Farm?
  4 years ago
  What happened at Fair Oaks Farm?
  The largest undercover dairy investigation of all time. See what they found out at Fair Oaks Farm.
 • She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
  4 years ago
  She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
 • Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
  4 years ago
  Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
 • This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
  4 years ago
  This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
 • Beautiful Monastery in Hong Kong
  4 years ago
  Beautiful Monastery in Hong Kong
 • This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
  4 years ago
  This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
 • Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
  4 years ago
  Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
 • These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
  4 years ago
  These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
 • Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
  4 years ago
  Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
 • Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
  4 years ago
  Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
 • Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
  4 years ago
  Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
 • Beautiful
  4 years ago
  Beautiful
  Beautiful sacred Severed Head Vajra Yogini from Tsem Rinpoche's personal shrine.
 • My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
  4 years ago
  My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
 • Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
  4 years ago
  Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
 • Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
  4 years ago
  Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
 • SUPER ADORABLE and must see
  4 years ago
  SUPER ADORABLE and must see
  Tsem Rinpoche's dog Oser girl enjoying her snack in her play pen.
 • Cute!
  4 years ago
  Cute!
  Oser girl loves the balcony so much. - https://www.youtube.com/watch?v=RTcoWpKJm2c
 • Uncle Wong
  4 years ago
  Uncle Wong
  We were told by Uncle Wong he is very faithful toward Dorje Shugden. Dorje Shugden has extended help to him on several occasions and now Uncle Wong comes daily to make incense offerings to Dorje Shugden. He is grateful towards the help he was given.
 • Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
  4 years ago
  Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
 • Cute baby owl found and rescued
  4 years ago
  Cute baby owl found and rescued
  We rescued a lost baby owl in Kechara Forest Retreat.
 • Nice cups from Kechara!!
  4 years ago
  Nice cups from Kechara!!
  Dorje Shugden people's lives matter!
 • Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  4 years ago
  Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  Chirping birds and other forest animals create a joyful melody at the Vajrayogini stupa in Kechara Forest Retreat (Bentong, Malaysia).
 • This topic is so hot in many circles right now.
  5 years ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  5 years ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  5 years ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  5 years ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  5 years ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  5 years ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  5 years ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  5 years ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  5 years ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  5 years ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  5 years ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  5 years ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  5 years ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  5 years ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  5 years ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions
Today's quota for questions has been filled. Please come back tomorrow to re-submit your question

CHAT PICTURES

Abundance food offerings to Gyenze. May everyone always be blessed by Gyenze for long life and increase our inner and outer wealth. ~ Alice
yesterday
Abundance food offerings to Gyenze. May everyone always be blessed by Gyenze for long life and increase our inner and outer wealth. ~ Alice
Pastor David is here! Members of Kechara Penang group were listening attentively to Pastor's sharing about his latest book 'Insightful Meditation'. 28th Jan 2023, Kechara Penang Study Group by Jacinta
2 days ago
Pastor David is here! Members of Kechara Penang group were listening attentively to Pastor's sharing about his latest book 'Insightful Meditation'. 28th Jan 2023, Kechara Penang Study Group by Jacinta
Tannery for cow and pig leather
1 week ago
Tannery for cow and pig leather
Penang Dharma bro and sis Lou Hei, a vegetarian Yee Sang ( a prosperity toss) complete with auspicious phrases such as wishing for more Kechara members, more retreats and of course, swift return of Rinpoche to KFR. Huat Ah!!! Kechara Penang Study Group by Jacinta.
2 weeks ago
Penang Dharma bro and sis Lou Hei, a vegetarian Yee Sang ( a prosperity toss) complete with auspicious phrases such as wishing for more Kechara members, more retreats and of course, swift return of Rinpoche to KFR. Huat Ah!!! Kechara Penang Study Group by Jacinta.
恭喜,恭喜,恭喜发财啊!(Gong Xi, Gong Xi, Gong Xi Fa Cai) from us all, Kechara Penang Study Group. 21/1/2023 Saturday CNY eve DS puja by Jacinta
2 weeks ago
恭喜,恭喜,恭喜发财啊!(Gong Xi, Gong Xi, Gong Xi Fa Cai) from us all, Kechara Penang Study Group. 21/1/2023 Saturday CNY eve DS puja by Jacinta
All ready for Lunar New Year 2023 Dorje Shugden puja ~ inviting Ong, Huat & Heng, blessing our beloved ones and all sentient beings. Kechara Penang Study Group by Jacinta. 21/1/2023 Saturday
2 weeks ago
All ready for Lunar New Year 2023 Dorje Shugden puja ~ inviting Ong, Huat & Heng, blessing our beloved ones and all sentient beings. Kechara Penang Study Group by Jacinta. 21/1/2023 Saturday
After year end puja, we proceeded with a small gathering. The food was outstanding, especially the vege curry and sa hor fun! We were even enchanted by the smells of it. We also had apple pie, tong sui and many more. Kechara Penang Study Group by Jacinta.
3 weeks ago
After year end puja, we proceeded with a small gathering. The food was outstanding, especially the vege curry and sa hor fun! We were even enchanted by the smells of it. We also had apple pie, tong sui and many more. Kechara Penang Study Group by Jacinta.
Last puja for the Year 2022 and ushering a New and Blessed Year 2023. Kechara Penang Study Group by Jacinta 31/12/2022
3 weeks ago
Last puja for the Year 2022 and ushering a New and Blessed Year 2023. Kechara Penang Study Group by Jacinta 31/12/2022
Ta-da! Can you spot the differences? Come and collect more merits while cleaning & polishing at the temple. Kechara Penang Study Group by Jacinta
2 months ago
Ta-da! Can you spot the differences? Come and collect more merits while cleaning & polishing at the temple. Kechara Penang Study Group by Jacinta
Restoring the shine after rubbing! Chin Shuen and Hue are polishing the serkym set & offering bowls here. 'Many Hands Make Light Work' Day @ Kechara Penang Chapel by Jacinta.
2 months ago
Restoring the shine after rubbing! Chin Shuen and Hue are polishing the serkym set & offering bowls here. 'Many Hands Make Light Work' Day @ Kechara Penang Chapel by Jacinta.
Last Monday, 28th Nov 2022 was 'Many Hands Make Light Work' Day. Kechara Penang members gathered together to clean the altar, polish offerings bowls and etc. Sweeping, cleaning and arranging offerings are very important in Buddhism. In fact, it's the first of the preparatory practices as taught in Lamrim. While we clean, it's good to chant mantras or listening to it, such as reciting 'Dulpung Drima Pung' when we are sweeping. Kechara Penang Study Group by Jacinta.
2 months ago
Last Monday, 28th Nov 2022 was 'Many Hands Make Light Work' Day. Kechara Penang members gathered together to clean the altar, polish offerings bowls and etc. Sweeping, cleaning and arranging offerings are very important in Buddhism. In fact, it's the first of the preparatory practices as taught in Lamrim. While we clean, it's good to chant mantras or listening to it, such as reciting 'Dulpung Drima Pung' when we are sweeping. Kechara Penang Study Group by Jacinta.
Renew your antivirus quickly an call
2 months ago
Renew your antivirus quickly an call
KEP 13/11/2022-caroline
3 months ago
KEP 13/11/2022-caroline
Look here, Smile! 1, 2, 3.... chik chak. Thank you everyone. That's our picture for the Dorje Shugden puja and see you all next Saturday @ 3pm. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta.
3 months ago
Look here, Smile! 1, 2, 3.... chik chak. Thank you everyone. That's our picture for the Dorje Shugden puja and see you all next Saturday @ 3pm. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta.
Week after week, Penang members come together to do the Dorje Shugden puja - without fail. Come to get your blessings and obstacles cleared by joining us at Penang Chapel, every Saturday, 3 pm at Jalan Seang Tek, Penang.
4 months ago
Week after week, Penang members come together to do the Dorje Shugden puja - without fail. Come to get your blessings and obstacles cleared by joining us at Penang Chapel, every Saturday, 3 pm at Jalan Seang Tek, Penang.
Sumptuously decorated food offerings to Rinpoche and Buddhas, thanks to Siew Hong and KS Tang during Penang weekly DS puja on 22/10/2022 ~ by Jacinta.
4 months ago
Sumptuously decorated food offerings to Rinpoche and Buddhas, thanks to Siew Hong and KS Tang during Penang weekly DS puja on 22/10/2022 ~ by Jacinta.
Is this where Rinpoche received the thangkha of Dream Manjushri?
6 months ago
Is this where Rinpoche received the thangkha of Dream Manjushri?
Is this the ruins of Zimkhang Gongma established by Panchen Sonam Drakpa. -Choong
6 months ago
Is this the ruins of Zimkhang Gongma established by Panchen Sonam Drakpa. -Choong
We hold our DS puja weekly without fail. We welcome you to join us. Penang DS puja @ 3pm~ by Jacinta
6 months ago
We hold our DS puja weekly without fail. We welcome you to join us. Penang DS puja @ 3pm~ by Jacinta
DS PUJA @ Penang. A close up of the offerings. What a feast! #Throwback 23/7/2022.
6 months ago
DS PUJA @ Penang. A close up of the offerings. What a feast! #Throwback 23/7/2022.
#Throwback 23/7/2022. Our weekly DS puja attendees. All of us were getting ready to invite Buddhas to come forth, joining and blessing us during DS puja. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
6 months ago
#Throwback 23/7/2022. Our weekly DS puja attendees. All of us were getting ready to invite Buddhas to come forth, joining and blessing us during DS puja. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
#Throwback23/7/2022 Welcoming Buddha Shakyamuni, Gyenze, Shize & Namgyalma to Penang chapel. Abundance offerings, including sensory offerings were nicely set up and offered up to Buddha surfing our weekly DS puja @ 3pm, Jalan Seang Tek, Penang ~by Jacinta
6 months ago
#Throwback23/7/2022 Welcoming Buddha Shakyamuni, Gyenze, Shize & Namgyalma to Penang chapel. Abundance offerings, including sensory offerings were nicely set up and offered up to Buddha surfing our weekly DS puja @ 3pm, Jalan Seang Tek, Penang ~by Jacinta
Kechara Earth Project 17 July 2022
7 months ago
Kechara Earth Project 17 July 2022
Kechara Earth Project 12 June 2022
8 months ago
Kechara Earth Project 12 June 2022
#Throwback. Visitation of Ven. Zawa Tulku Rinpoche and Ven. Geshe Jangchup Gyaltsen to Kechara Penang Chapel on 17/5/2022. We did a short prayers together. Really happy for the short visit. Kechara Penang Study Group~ by Jacinta
8 months ago
#Throwback. Visitation of Ven. Zawa Tulku Rinpoche and Ven. Geshe Jangchup Gyaltsen to Kechara Penang Chapel on 17/5/2022. We did a short prayers together. Really happy for the short visit. Kechara Penang Study Group~ by Jacinta
Photo from JC
8 months ago
Photo from JC
Trying to WE-fie. Do we get that just alright, lol? Come and join us next time at Jalan Seang Tek, Kechara Penang Chapel. Celebrate Wesak with us ~ by Jacinta
9 months ago
Trying to WE-fie. Do we get that just alright, lol? Come and join us next time at Jalan Seang Tek, Kechara Penang Chapel. Celebrate Wesak with us ~ by Jacinta
Trying to "WE-fie". Do we get that just alright, lol? Come and join us next time at Jalan Seang Tek, Kechara Penang Chapel. Celebrate Wesak with us ~ by Jacinta
9 months ago
Trying to "WE-fie". Do we get that just alright, lol? Come and join us next time at Jalan Seang Tek, Kechara Penang Chapel. Celebrate Wesak with us ~ by Jacinta
Celebrated Wesak Day 2022 in Penang, with a group of fun, committed, helpful and also devoted friends & family. Kechara Penang Study Group 15/5/2022 ~by Jacinta
9 months ago
Celebrated Wesak Day 2022 in Penang, with a group of fun, committed, helpful and also devoted friends & family. Kechara Penang Study Group 15/5/2022 ~by Jacinta
Vesak Day 2022 - Bird liberation. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
9 months ago
Vesak Day 2022 - Bird liberation. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
All attendees are paying homage to Rinpoche and Buddhas before the start of our weekly Dorje Shugden puja. Outwardly, it seems that Dorje Shugden helps practitioners overcoming their obstacles and problems but ultimately Dorje Shugden’s supreme purpose is to help practitioners on their path to Enlightenment. Do join in our weekly DS puja, every Saturday @3 pm at Jalan Seang Tek, Penang. ~by Jacinta
9 months ago
All attendees are paying homage to Rinpoche and Buddhas before the start of our weekly Dorje Shugden puja. Outwardly, it seems that Dorje Shugden helps practitioners overcoming their obstacles and problems but ultimately Dorje Shugden’s supreme purpose is to help practitioners on their path to Enlightenment. Do join in our weekly DS puja, every Saturday @3 pm at Jalan Seang Tek, Penang. ~by Jacinta
All of us are practicing on how to properly use dorje(Vajra), bell and damaru ~ Kechara Penang Study Group by Jacinta
9 months ago
All of us are practicing on how to properly use dorje(Vajra), bell and damaru ~ Kechara Penang Study Group by Jacinta
After inviting Dorje Shugden Wangze, Pastor Seng Piow teaches us how to use ritual objects and the full set of prayer accompanying it. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
9 months ago
After inviting Dorje Shugden Wangze, Pastor Seng Piow teaches us how to use ritual objects and the full set of prayer accompanying it. Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
With great happiness, merits and excitement that Penang Group have invited Buddha Wangzey to Penang chapel, complete with full rituals and prayer. 30th April 2022 Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
9 months ago
With great happiness, merits and excitement that Penang Group have invited Buddha Wangzey to Penang chapel, complete with full rituals and prayer. 30th April 2022 Kechara Penang Study Group ~by Jacinta
Come and get your blessing from Lama Tsongkhapa and Dorje Shugden in Penang @ Jalan Seang Tek ~ by Jacinta.
9 months ago
Come and get your blessing from Lama Tsongkhapa and Dorje Shugden in Penang @ Jalan Seang Tek ~ by Jacinta.
Special thanks to one of our dedicated Penang group members, Choong for superb tormas. Swift Return Puja @ every Saturday, 3pm. Do contact William for more info ~ by Jacinta
9 months ago
Special thanks to one of our dedicated Penang group members, Choong for superb tormas. Swift Return Puja @ every Saturday, 3pm. Do contact William for more info ~ by Jacinta
Thanks to William for being the Umze for Swift Return Puja at Penang Centre. ~ by Jacinta
9 months ago
Thanks to William for being the Umze for Swift Return Puja at Penang Centre. ~ by Jacinta
The members of Kechara Penang Study Group are offering serkym to Dorje Shugden and His entourage. There's puja every Saturday @ 3 pm at Penang Chapel, Jalan Seang Tek. All are welcome. ~by Jacinta
9 months ago
The members of Kechara Penang Study Group are offering serkym to Dorje Shugden and His entourage. There's puja every Saturday @ 3 pm at Penang Chapel, Jalan Seang Tek. All are welcome. ~by Jacinta
We are in the third week of Ramadan this year, and kind volunteers have never failed to feed people in need since Tengku Zatashah started this meaningful #zerofoodwastage initiative in 2016. The aim is to benefit the underprivileged with nice surplus food collected from Ramadan buffets. Every night during the month of Ramadan, volunteers collect surplus cooked food from hotels and distribute it to charity homes and low-income families. THANK YOU, Tengku, dedicated volunteers and hotel partners, for making this Ramadan special for the underprivileged. #kecharasoupkitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment - KSK @ Vivian
10 months ago
We are in the third week of Ramadan this year, and kind volunteers have never failed to feed people in need since Tengku Zatashah started this meaningful #zerofoodwastage initiative in 2016. The aim is to benefit the underprivileged with nice surplus food collected from Ramadan buffets. Every night during the month of Ramadan, volunteers collect surplus cooked food from hotels and distribute it to charity homes and low-income families. THANK YOU, Tengku, dedicated volunteers and hotel partners, for making this Ramadan special for the underprivileged. #kecharasoupkitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment - KSK @ Vivian
We were chanting Migsetma mantra at the time this picture was taken. Thanks to all our Penang members who are very committed to attend Swift Return puja weekly. Kechara Penang Study Group, every Saturday @ 3pm. ~by Jacinta
10 months ago
We were chanting Migsetma mantra at the time this picture was taken. Thanks to all our Penang members who are very committed to attend Swift Return puja weekly. Kechara Penang Study Group, every Saturday @ 3pm. ~by Jacinta
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 6,396,901
Malaysia 4,806,415
India 2,373,397
Singapore 906,850
Nepal 889,284
United Kingdom 883,341
Bhutan 811,091
Canada 772,458
Australia 594,446
Philippines 538,374
Indonesia 435,531
Germany 358,522
France 305,092
Brazil 239,770
Vietnam 215,266
Thailand 211,134
Taiwan 200,796
Italy 168,780
Spain 155,682
Netherlands 150,199
Mongolia 144,732
Portugal 136,264
South Africa 131,277
Türkiye 127,955
Sri Lanka 121,822
United Arab Emirates 119,963
Japan 114,085
Russia 112,256
Hong Kong 109,241
China 104,205
Romania 102,632
Mexico 94,492
New Zealand 91,093
Myanmar (Burma) 86,571
Switzerland 85,402
Pakistan 78,776
Sweden 74,500
South Korea 72,430
Cambodia 68,654
Total Pageviews: 25,204,256

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....