Should Tibetans use Chinese flag?

Oct 11, 2017 | Views: 567
Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

 

I love Tibet

ཪང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་སྲིད་དབང་ཟེར་བ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་གི་ནང་ལ་གནས་པ་གང་ཞིག་ལ་སོ་སོའི་རང་ངོས་ནས་གཞུང་སྐྱོང་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཡོད་པའི་མངའ་སྡེ་འམ་ཞིང་ཆེན་ཞིག་ལ་ཟེར། ཡིན་ནའང་དེ་ཉིད་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་གཞུང་ཞིག་གི་རྣམ་པ་མེད་པ་དང་། རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་མི་ཆོག འོན་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དང་དེའི་ནང་ལ་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་འཛིན་སྐྱོང་ག་རེ་བྱེད་ཀྱང་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མངའ་སྡེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཁྲིམས་གཞིར་གཞག་ཐོག་བསྐྱོད་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ནང་གི་ཐོབ་ཐང་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཆོག་པ་དང་།

དེ་ག་ནང་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འཆར་དགོས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) ནི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་ཡོད་མཁན་གྱི་གཞུང་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཧོང་ཀོང་དེ་ཉིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆ་ཤསཡིན་པས་ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) རང་གི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་མི་ཆོག་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་བྱེད་དགོས་པ་བཞིན་ནོ།།

༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་དེ་ཉིད་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ལ་མི་གནས་པར་དབུ་མའི་ལམ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་འོག་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་མངའ་སྡེ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད་པས། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེས་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མས་འགྲུབ་པར་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་དང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་ཞི་ཐབས་བྱེད་འདོད་ཡོད་ན་བོད་དེ་ཉིད་དངོས་འབྲེལ་དྲང་འབྲེལ་གྱི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོངགི་སྲིད་དབང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོས་ནས་འགྲིག་འཇགས་གནང་དགོས། དེའི་ཕྱིར་བོད་པའི་གནད་དོན་དེ་ཞི་འགྲིགས་ཡོང་བར་ཁོང་ཚོས་གང་བྱེད་དགོས་ཞེ་ན། བོད་པའི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལམ་སང་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། དེ་མིན་འགལ་ཟླ་ཡོང་གི་རེད། ཁོང་ཚོས་རྡ་སར་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་སོགས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་དར་ཆ་དེ་སྒྲེང་འཛུགས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེར་དངོས་འབྲེལ་དྲང་འབྲེལ་གྱི་རང་སྐྱོང་སྲིད་དབང་འདོད་ཕྱིར་བོད་མི་ཡོངས་ནས་ད་ལྟ་ནས་དེ་འདྲ་གནང་དགོས་པར་མཁྱེན་དགོས།

རྒྱ་ནག་དང་བོད་གཉིས་བར་ལ་མཐུན་ལམ་ཡག་པོ་ཡོང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀའི་མི་མང་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཤིན་ཏུ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ཞིང་། ང་རང་ཚོའི་འཛམ་གླིང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རོགས་རམས་ལྟ་བུ་དེའི་མདུན་ལམ་ཐམས་ཅད་བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད།

ང་རང་ཚོ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་མཁན་མི་མང་ཚང་མས་༧གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཆོག་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མས་༧གོང་ས་མཆོག་དུས་རྟག་ཏུ་དྲན་ཞིང་དགའ་མོས་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོར་ཆོས་དད་ལ་མི་ལྟོས་པར་བོད་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངོས་ལེན་དང་མཐུན་སྒྲིལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ༧གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ཡུན་རིང་དུ་བརྟན་ཞིང་ཁོང་གི་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་རླབས་སྩོལ་བའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད། བདག་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བཞིན་ཡོད།

གུས་པ་ཚེམས་རིན་པོ་ཆེ་ནས།

https://www.tsemrinpoche.com

 

I love Tibet

An autonomous state means a state or province that exists within a country, that is allowed to govern itself. However it does not have its own international identity, nor can it conduct independent relationships as an independent nation-state but willingly embraces the global identity of the country it exist within.

So you can have autonomy as a state but you still belong to a country and must conform to its rules and share the collective interest of the nation. Hong Kong is autonomous but it is still a part of China and accordingly it does not fly a Hong Kong flag but the national flag of China to show it is are part of China.

His Holiness the Dalai Lama does not want Tibet to be an independent country but an autonomous state of China (the Middle Way). We should fulfill the will of His Holiness the Dalai Lama. So if the Dalai Lama and Central Tibetan Government (CTA) want to placate China so that China will resume negotiations for Tibet to be a genuine autonomy, hence settling the Tibet issue, one of the things they should do is stop flying the Tibetan flag immediately. Otherwise it is a contradiction. They should hoist and fly the Chinese flag within their government offices in Dharamsala and all Tibetans should use this from now on as a start to show they are genuine about wanting autonomy.

I wish China and Tibet to be friends. I wish the people of both nations to be happy and prosper. I wish China to further grow and fulfill it’s destiny of contributing to the betterment of our Earth. I wish His Holiness the Dalai Lama would allow all of us Dorje Shugden people to meet him and enjoy his blessings. We miss him and love him. Please accept us because regardless of our religion we are still Tibetans. Please unite us. I wish His Holiness the Dalai Lama a long life and to bless us with his wisdom. I prostrate to His Holiness the Dalai Lama always,

Tsem Rinpoche

https://www.tsemrinpoche.com

 
自治区意味着一州或一省处在一国的领土内且享有自治权。然而,它并不享有国际地位,也没有作为一个民族国家独立邦交的权利。自治区接受它所处国家领土的国际身份。

在承认自己属于某个国家,遵守其法规并且享有共同目标的前提下,你拥有作为一个区域的自治权。香港是一个自治区但它仍是中国的一部分,于是香港悬挂的不是香港旗帜,而是中国国旗以示自己是中国的一部分。

至尊嘉瓦仁波切无意让西藏作为一个独立的国家,而是隶属中国的自治区(中间道路)。我们应该达成至尊嘉瓦仁波切的意愿。

若嘉瓦仁波切及藏人行政中央有意向中国表示友好,借以促进中国恢复落实西藏成为一个真正自治区的对话,继而解决西藏问题,那么他们该做的其中一件事,就是立即停止悬挂西藏旗帜,否则这就与他们的意愿背道而驰。

他们应该在自己位于达兰萨拉的行政办公室挂起中国国旗,所有藏人也应该从即刻起这么做,因为这是他们真心追求自治所踏出的第一步。

我希望中国和西藏关系融洽和谐。我希望中国及西藏的每个人都享有喜乐和繁荣。我希望中国继续发展、达致为世界进步做出贡献的目标。我希望至尊嘉瓦仁波切有朝一日会允许我们这些信仰多杰雄登的人与他见面、接受他的加持,因为我们敬爱他。请接受我们,因为不管我们的宗教信仰是什么,我们都还是藏人。请让我们团结一致。我祈愿至尊嘉瓦仁波切长寿,并以智慧加持我们。我长时向嘉瓦仁波切顶礼。

詹杜固仁波切
 

Tags: , , , , , , , ,

Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:

If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team

27 Responses to Should Tibetans use Chinese flag?

DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW

Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.

We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party, individual or their beliefs or to contravene any laws.

 1. Joy Kam on Dec 9, 2018 at 7:14 pm

  Mantras are sacred verbalized words that invoke the protection and blessings of the deity to whom the mantra is ascribed. Mantras are also the manifestations of Buddhas in the form of ‘sounds’, hence the various mantras of Dorje Shugden contain the essence of the Protector.

  Dorje Shugden’s main mantra 多杰雄登主要咒语
  OM BENZA WIKI BITANA SOHA

  Dorje Shugden’s mantra for peace 平和咒语
  For gaining attainments through the energy of Peaceful Shugden, peace of environment and mind, harmony in one’s abode and dwelling area, and calming of disasters
  OM BENZA WIKI BITANA SHANTI SIDDHI HUNG

  Dorje Shugden’s mantra for health 福寿安康咒语
  For long life, increasing life, healing of disease and protection from diseases
  OM BENZA WIKI BITANA AYU SIDDHI HUNG

  Dorje Shugden’s mantra for increase 增长咒语
  For gaining great merits and increase of all necessary needs, both material and spiritual
  OM BENZA WIKI BITANA PUNYE SIDDHI HUNG

  Dorje Shugden’s mantra for control 控制咒语
  Of worldly deities, negative people and nagas and for influencing friends towards the positive
  OM BENZA WIKI BITANA WASHAM KURU HO

  Dorje Shugden’s mantra to grant protection 庇护咒语
  Visualize that you are in the Protector’s mandala, fully protected from outside interferences. Recite when in danger or for dangerous situations, for protection while travelling or when residing in dangerous/hostile places
  OM BENZA WIKI BITANA RAKYA RAKYA HUNG

  https://video.tsemtulku.com/videouploads/comment-1544345059.mp4


 2. Tsem Rinpoche on Nov 26, 2018 at 2:08 pm

  Dear friends,

  Tibet has produced many powerful meditations, rituals and guidelines to help us gain spiritual protection, gain wisdom and higher states of consciousness. In general Tibet has produced many powerful methods for the growth of our spiritual evolution. Dorje Shugden is an angel, a saint, a powerful spiritual protector-warrior who originated 350 years ago when a highly awakened Tibetan Lama fulfilled his vows to become a special being to grant protection, wisdom, material needs, safety when travelling (normal and astral travel) and spiritual awakening. Both the Great 5th Dalai Lama and the current His Holiness the 14th Dalai Lama composed short yet effective prayers to invoke upon the power and blessings of this special saint and protector. One can recite either one of the prayers that you feel suits you, anytime or even daily. When you feel a special need for help, you can recite either prayer anytime. When you are feeling down, afraid or just need a blessing, you can recite them. After reciting either invocation, it is good to chant the mantra of Dorje Shugden: Om Benza Wiki Bitana Soha.

  You do not have to be a Buddhist or practitioner of any religion to invoke upon the blessings and protection of this special enlightened and awakened angel Dorje Shugden. He helps all without discrimination or bias as he is filled with compassion and love. Divinity has no boundaries, they help all who call upon them.

  Enclosed are the prayers in English, Chinese and Tibetan.

  May you be safe, protected and blessed.

  Tsem Rinpoche

  More on the Great 5th Dalai Lama and Dorje Shugden – https://bit.ly/2w7KHv6

  More on H.H. the 14th Dalai Lama and Dorje Shugden – https://bit.ly/2QdaL4n

  Chapel (Trode Khangsar) built by the Great 5th Dalai Lama dedicated to Dorje Shugden in Lhasa – https://bit.ly/2zBTd8M

  亲爱的朋友们,

  西藏产生了许多有助于我们得到精神庇佑、取得智慧和更高层次之觉悟的强大禅修法、仪式和教诲。总括来说,西藏产生了许多有助于我们在修行上取得提升的强有力方法。多杰雄登是一个天使,一位圣人和一名护法战士。他的崛起始于350年前,当一位高度觉悟的西藏高僧履行本身的承诺,化身为特别的护法,赐予我们守护、智慧、物质需要、出入平安(平日外游和神游时)和灵修上的觉醒。任何人都可以随时随地在任何时候念诵适合自己的祈愿文。当你需要特别的帮助时,你可以随时念诵任何一篇祈愿文。当你感到沮丧、恐惧或仅是需要加持时,你也可以持诵这些祈愿文。在念诵任何祈请文后,你应该接着念诵多杰雄登的心咒:嗡 班杂 维格 毗札那 娑哈 Om Benza Wiki Bitana Soha。

  要祈请多杰雄登这位特殊、觉悟和觉醒的天使赐予加持和庇佑,你无需是佛教徒或任何宗教的修行者。他总是没有分别或偏见,充满慈悲和慈爱地帮助一切众生。神圣是没有界限的,圣者会帮助有求于他的任何人。

  以下附上英文、中文和藏文的祈愿文。

  愿你平安,常受庇护和加持。

  尊贵的詹杜固仁波切

  更多关于第五世达赖尊者和多杰雄登护法的内容 — https://bit.ly/2zsC3tG

  更多关于第十四世达赖尊者和多杰雄登护法的内容 — https://bit.ly/2r4aaDN

  第五世达赖尊者为多杰雄登护法在拉萨建造的护法殿(布旦康萨)— https://bit.ly/2zBTd8M

 3. Tsem Rinpoche on Nov 23, 2018 at 7:14 am

  Divination (‘mo’) Text by Dorje Shugden

  This is an important divination (‘mo’) text composed by Dorje Shugden himself. Dorje Shugden took trance of the Choyang Dulzin oracle lama, the senior oracle of Gaden Shartse Monastery, and instantly on the spot composed this text within two hours.

  The divination text contains information on how to use dice to do divination for the future and is known to be highly accurate. When practitioners use this text, they will be in direct contact with Dorje Shugden to get answers to questions about the future. It is for those who have good samaya with Dorje Shugden and are free of the eight worldly dharmas to be of benefit to others in divining the future.

  Tsem Rinpoche

  DS-MO-choyang.pdf

 4. Samfoonheei on Oct 4, 2018 at 3:46 pm

  After so many years nothing is happening , the CTA not reaching to China to settle issue of Tibet. Its long overdue, as time is running out as HH DalaiLama ‘s age catching up. HH Dalai Lama Middle Way Approach and making friends with China sincerely is taken for granted . HH Dalai Lama ‘s hope of returning to Tibet is still not materialised after so many years. HH Dalai Lama already said that he long to return . Tibetans should respect HH Dalai way . Tibetans should use Chinese flag to show they are serious about wanting autonomy. For the benefit of all Tibetans, I do hope the CTA will follow HH Dalai Lama’s advice and unite all Tibetans to live harmoniously .
  Thank you Rinpoche for sharing this post.

 5. Pastor Adeline Woon on Sep 24, 2018 at 1:06 am

  Be blessed with these rare videos featuring explanation and advice about Dorje Shugden practice by His Holiness Kyabje Zong Rinpoche in his own voice. The teaching was requested by Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the earliest masters who taught Tibetan Buddhism in the West.

  Video 1: H.H. Kyabje Zong Rinpoche Explains Dorje Shugden Initiation and Benefits (With English Subtitles)

  Kyabje Zong Rinpoche was an erudite scholar, ritual master and practitioner of the highest degree from Tibet. At the request of Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the pioneers who taught Tibetan Buddhism in America, Kyabje Zong Rinpoche gives clear explanation and advice about the life-entrustment initiation of Dorje Shugden and how to go about the practice and get the maximum benefits in this video.

  https://www.youtube.com/watch?v=dzFMvlxAqtc&feature=youtu.be

  Video 2: H.H. Kyabje Zong Rinpoche speaks on the History and Lineage of Dorje Shugden (With English Subtitles)

  In this video, an erudite scholar, ritual master and practitioner of the highest degree from Tibet, Kyabje Zong Rinpoche talks about the incarnation lineage of Dorje Shugden and how the practice arose, with examples of Dorje Shugden’s previous lives that reveal his powerful spiritual attainments and contributions. This very rare teaching was given at the request of Kyabje Zong Rinpoche’s student, Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the pioneers who taught Buddhism in the West to many disciples since the 1970s.

  https://www.youtube.com/watch?v=sIzKSJgK618&feature=youtu.be

  For more information: https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/kyabje-zong-rinpoches-advice-on-dorje-shugdens-practice.html

 6. Beatrix Ooi on Aug 10, 2018 at 7:21 am

  For the first time available, Dorje Shugden and his entourage of 32 asssistants of his mandala.

  Dorje Shugden is a powerful protector deity who is also an emanation of Manjushri, a wisdom bestowing Buddha. Therefore, he has great ability to help us to progress further on the spiritual path. He does this by helping us to overcome obstacles and problems for the modern individual.

  Due to his enlightened nature, Dorje Shugden is able to manifest 32 deities and within the same abode resides Setrap and Kache Marpo:-

  1. 5 Dorje Shugden families or emanations. They consists of the following:-

  – Dulzin Dorje Shugden, which performs activities to eliminate inner and outer obstacles.
  – Shize, which performs activities to pacify all illnesses and disease.
  – Gyenze, which performs activities to increase all desirable material and spiritual wealth.
  – Wangze, which performs activities to control difficult people and circumstances.
  – Trakze, which performs activities to wrathfully eliminate all insurmountable obstacles and life-threatening situations.

  2. 9 Mothers. They represent protection of the five senses and developing control of the four elements. These are all attributes that signify their ability to assist tantric practitioners with their higher meditations.

  3. 8 Guiding Monks. They represent the Eight Great Bodhisattvas (Avalokitesvara, Manjushri, Vajrapani, Samantabhadra, Maitreya, Kshitigarbha, Akashagarbha, Sarva-nivarana-viskambini) and they bring about the growth of the Dharma, through the Sangha, Dharma practitioners and Dharma establishments.

  4. 10 Youthful & Wrathful Attendants. They represent the ten wrathful attendants to avert inner and outer obstacles. They are beings who are from Mongolia, China, Kashmir, India, Bengali, etc.

  5. Setrap. He is a senior Dharma Protector from India and an emanation of Amitabha Buddha. He had enthroned Dorje Shugden as an authentic Dharma Protector. Therefore, he also resides within the same mandala of Dorje Shugden.

  6. Kache Marpo. He is not an emanation of Dorje Shugden but he is still an enlightened Dharma Protector in his own right. He was originally known as Tsiu Marpo of Samye Monastery. However, he has placed himself under the service of Dorje Shugden as his chief minister, performing many activities in order to protect and benefit practitioners. Therefore, he stands guard at the main entrance of Dorje Shugden’s mandala. He often takes trance of qualified mediums to speak.

  7. Namkar Barzin. He is the reincarnation of an old Mongolian monk and when he passed away in Phari area of Tibet, his spirit was placed as a powerful assistant of Dorje Shugden. He guards and protects buildings and great institutions especially those that benefit others. He rides on a mythical Gyaling animal that resembles a goat but with scales.

  These sacred images are available on *Vajrasecrets. They are made of high quality alloy and are one of a kind. They are based on the lineage of His Holiness Panchen Rinpoche’s monastery, Tashilhunpo in Shigatse, Tibet. In fact, the iconography of these statues are based on detailed photographs taken by H. E. Tsem Rinpoche during a trip to Tashilhunpo’s protector chapel. These are based exactly as the 10th Panchen Lama’s personal collection.

  Dorje Shugden mandala: https://www.tsemrinpoche.com/?p=131570

  Dorje Shugden’s benefit and practice: https://www.tsemrinpoche.com/?p=62422

  Dorje Shugden’s origins: https://www.tsemrinpoche.com/?p=106424

  Dorje Shugden chapel in His Holiness Panchen Rinpoche’s Tashilhunpo Monastery in Tibet: https://www.tsemrinpoche.com/?p=68698

  *Stand not included

  000

  001

  002

  003

  005

  006

  004

  007

 7. Valentina Suhendra on Aug 7, 2018 at 9:43 pm

  His Holiness the 10th Panchen Lama

  Tibetans commonly refer to His Holiness the 14th Dalai Lama and His Holiness 10th Panchen Lama as the “sun and moon” of Tibetan Buddhism. They are the center of Tibetan Buddhist civilization, which draws to its sphere of influence millions of non-Tibetan practitioners. The Panchen Lama’s incarnation line began with the 16th abbot of Tashi Lhunpo Monastery, Lobsang Chokyi Gyeltsen (1570 – 1662). He was bestowed the title of Panchen Lama by His Holiness the 5th Dalai Lama after being declared as an emanation of Amitabha.

  After being given the title, his three previous incarnations were posthumously also bestowed the title, making Lobsang Chokyi Gyeltsen the 4th Panchen Lama. He became a teacher to many Tibetans, Bhutanese and Mongolian religious figures, including His Holiness the 4th and 5th Dalai Lamas, and the 1st Jetsun Dampa of Mongolia. A prolific author, Chokyi Gyeltsen is credited with over a hundred compositions, including a number of commentaries and ritual texts that remain central in the Gelukpa tradition today. Along with his role as a teacher of the Dharma, the Panchen Lamas are usually responsible for the recognition of the rebirths of the Dalai Lamas, and vice versa.

  The 10th Panchen Lama, Lobsang Trinley Lhundrub Chokyi Gyeltsen (19 February 1938 – 28 January 1989) continued both the spiritual and political roles of his predecessors. His Holiness the 14th Dalai Lama, his contemporary, was even heard to say and echo the Panchen Lama’s own words that the Dalai Lama would safeguard Tibet from the outside while the Panchen Lama would safeguard Tibet from the inside, as he never left Tibet after the political troubles of 1959. He was truly loved by the Tibetans, all the way until his passing. When he taught, thousands of people would attend, not only from his own Gelug lineage, but masters and practitioners from all traditions of Tibetan Buddhism.

  At his sprawling monastery of Tashi Lhunpo, he has a special chapel specifically dedicated to Dorje Shugden, where prayers and rituals are performed on a daily basis. In his great omniscience the Panchen Lama held Dorje Shugden as the principal Dharma protector of the monastery. He also personally propitiated Dorje Shugden among other Dharma protectors, and even wrote extensive prayers and rituals to Dorje Shugden. These rituals and prayers are contained within his ‘sung bum’ or collected works, which are provided here. As such a great lama, with an erudite and clear understanding of the Buddhist scriptures, a teacher to millions in both Tibet and China, from an established incarnation line and an emanation of the Buddha Amitabha, he could not be mistaken about his practice of Dorje Shugden.

  His Holiness 10th Panchen Lama is known for his composition of commentaries and practice texts that are still in use by contemporary Buddhist practitioners both in Tibet and across the world. One of these is a powerful ritual composition propitiating the compassionate Dorje Shugden.

  Upon the request by Acharya Lobsang Jangchub to compose a shorter version of the prayer (sadhana) for the exhortation of activities of Dorje Shugden, Panchen Lama immediately composed an abbreviate form of Dorje Shugden’s Kangsol. This text is entitled “Manjunatha’s (Tsongkapa) Lineage protector Dorje Shugden and five forms wrathful propitiations and confessional prayers and fulfilment of activities rites” or “Melodious sound of Accomplishment of the Four Activities” for short. Once the prayers were completed, he had signs and strong feelings that Dorje Shugden has been working hard to protect the Buddhadharma in general and the lineage of Lama Tsongkhapa specifically.

  Mirroring the abilities of one of his earlier incarnations, Khedrub Je, a disciple of Lama Tsongkhapa and master of both sutra and tantra, the Panchen Lama used his compositional skill and poetic prowess to create a masterful sadhana. Worthy of note is a praise in which the first letter of each verse is a Tibetan vowel. Such compositions are rarely seen, and have historically only been used when propitiating senior Dharma protectors such as Palden Lhamo and Kalarupa.

  The Panchen Lama also stated that while composing the Dorje Shugden sadhana (prayers) he was filled with a sense of happiness and bliss. He ends the composition with not only his official title but his ordination name, Tenzin Trinley Jigme Choje Wangchuk, endorsing the validity of his work. He composed the sadhana in his own Tashi Lhunpo monastery while in the Hall of Clear Light and Bliss.

  See the Panchen Lama’s writings and download: https://bit.ly/2KIfeXb

 8. Pastor Shin Tan on Aug 3, 2018 at 3:06 am

  This elderly & innocent monk in India was brutally attacked, find out why. Shocking – https://www.tsemrinpoche.com/?p=163953

 9. Made in Japan on Aug 1, 2018 at 5:33 am

  “If the Dalai Lama, if His Holiness the Dalai Lama can be harmed by Dorje Shugden, then we might as well not practice Buddhism anymore. If His Holiness the Dalai Lama can have his life shortened by a so-called evil spirit, any evil spirit, then can he be Avalokiteshvara? So on one hand you say, we say, I say, everybody says, he is Avalokiteshvara; on the other hand you’re saying that he can be harmed by an evil spirit… Which one is it? Can he be harmed by an evil spirit or is he Avalokiteshvara? Do you think Avalokiteshvara, Manjushri, Vajrapani, Tara all take refuge in something else to protect themselves from Dorje Shugden? How illogical is that? How illogical of people to say His Holiness the Dalai Lama can be harmed by an evil spirit, any evil spirit or “Dorje Shugden” evil spirit. How is that possible?” – Tsem Tulku Rinpoche

  Photo: His Holiness the Dalai Lama, young Tsem Tulku Rinpoche and Tsem Tulku Rinpoche’s tutor Kensur Rinpoche Jampa Yeshe

 10. Pastor Adeline Woon on Jul 29, 2018 at 6:52 pm

  DON’T MISS THIS! FANTASTIC NEW GREAT STUFF! High quality videos redressing the misinformation about Dorje Shugden practice and people and the current sad Tibetan situation and why they are losing ground in the world. Powerful and truthful – CLEAR VIDEOS – https://bit.ly/2LJbo35

 11. Pastor Adeline Woon on Jul 25, 2018 at 5:04 am

  Sakya tradition’s thangka of Dorje Shugden sitting on a throne within his palace with his four emanations and high Sakya Lamas nearby. Tsem Rinpoche

 12. Joy Kam on Jul 21, 2018 at 2:04 pm

  Antique Pelden Lhamo thangka with sacred Dorje Shugden at the bottom right. Can see Tsongkapa and Guru Rinpoche on the top also. Beautiful and holy.

 13. Pastor Adeline Woon on Jan 30, 2018 at 1:26 am

  This video condensed and made simple the history of the Dorje Shugden ban and the sufferings Dorje Shugden people experienced and continue to experience for 20 years. The video also laid out and reveal the truth and facts that Dorje Shugden was the Protector who advised His Holiness the Dalai Lama to flee to India and hence His Holiness’ life is saved. There is no religious freedom for the Dorje Shugden people worldwide because of the Dorje Shugden ban executed by the Central Tibetan Administration. We are, until today being discriminated and persecuted for simply practising our choice of religion and this is the truth.

  https://www.youtube.com/watch?v=gis2vaURT40

 14. yinping on Nov 14, 2017 at 11:02 pm

  His Holiness the Dalai Lama does not want Tibet to be an independent country. His Holiness the Middle-Way Approach is to resolve the issue of Tibet, achieve genuine autonomy with China.

  The CTA should listen and obey to His Holiness the Dalai Lama wishes. All false allegations about Dorje Shugden issue where CTA claimed Dorje Shugden practitioners are Chinese spy or agents of Chinese have to be stopped. It is time for CTA to reach out and make friend with China sincerely wanting autonomy by raising China flags started from their governance office in Dharamsala. The Tibetan deserved their freedom, peace and harmony.

 15. Joy on Oct 29, 2017 at 3:23 am

  It is really up to the Tibetan exile government to play their cards right. It is in their hands. The future of Tibet and His Holiness’s return to Tibet is in their hands. If they want autonomy like what His Holiness is asking for, then the logical thing to do is to stop irritate China. Of course, you would be raising the country you wish to be in, flag and in this case, China.

  At the moment everything they say and do is a total opposite and the results they are getting is, of course, more cold shoulder from China and more mistrust. What do you expect when you have a group of people who are in the parliament who does the opposite? The hypocrisy is unbelievable in Tibetan leadership, they say one thing and do another. The worst part is the pretend to the victims, using the refugee status to seek for funds. Very sad indeed. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

 16. Valentina Suhendra on Oct 19, 2017 at 10:12 pm

  We should fulfil the will of His Holiness the Dalai Lama for an autonomous Tibetan state.

  3d2e2d3d-4daf-4db8-8215-c05d582f0b04

  3d929c9b-8d33-42ff-ab27-640c45ba1139

  6b852cf2-f1cf-4605-934f-eb2cd1d6b59e

  7aece914-b64c-41e4-93b3-2cf0096b25f7

  ff628aeb-4dff-4bbb-bc2f-17ba128af47f

 17. Valentina Suhendra on Oct 19, 2017 at 9:06 pm

  Dear friends,

  This meme is powerful. Who you hang around with and the types of attitude they have is who you will be influenced by many times and who you will become in the future. Look at your friends and the people that always surround you to know who you will become.

  Tsem Rinpoche

  d96b47a2-387a-4d07-8ae1-6b4ad910aed2

 18. wan wai meng on Oct 19, 2017 at 8:14 pm

  I agree with the message on this article, if Tibetans in exile are really genuine for autonomy and that is the message of Umaylam and also His Holiness the Dalai lama then, they should adhere o such a direction.

  I hope the Dalai Lama can return to Tibet the soonest possible.

 19. Pastor Shin Tan on Oct 19, 2017 at 5:28 pm

  Recently Beng Kooi and Martin on behalf of myself and Kechara was lucky to have audience with His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal of Gaden Shartse Monastery. He lives in around Paris, France. His Holiness is 91 years old and very healthy and alert. He was the 101st throne holder for Tsongkapa and was the head of the Gelugpa school of Buddhism and was very successful during his tenure. He is a strong practitioner of both Sutra and Tantra of Je Tsongkapa’s tradition and a master of all Buddhist knowledge. He holds steadfast to his protector Dorje Shugden very strongly. So we can see even the highest throneholders who are masters of Sutra and Tantra also practices Dorje Shugden knowing the benefits.

  Beng Kooi and Martin brought photo albums of Kechara Forest Retreat/Kechara and updates on Kechara and our works. His Holiness was very pleased to listen and offered some gifts back.

  This is a beautiful picture and the great blessings bestowed on us from His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal.

  Humbly,
  Tsem Rinpoche

  GadenTri1

  GadenTri2

  gaden trisur kechara

 20. Lew on Oct 14, 2017 at 5:09 pm

  Is the Tibetan in Exile government really serious about implementing the HH Dalai Lama’s Middle Way approach to obtain autonomous from China? Do they have any bargaining power with China at all? If they don’t, is it time to start saving for some chips for bargaining? If CTA keep spreading hatred towards China, why would China want to give them the autonomous power?

  That’s why I said CTA is never serious about getting autonomous from China. Ministers in CTA is just milking the western countries in the name of democracy, and benefit their own self. And for the rest of the Tibetans in exile, it is a “good luck” to them, unless they start voicing out their dissatisfaction.

  By the way, for Tibetans who are are really not happy with your current situation, we Dorje Shugden practitioners are not your enemy. Your real enemy is certain ministers in CTA. Calling us “Chinese dogs” will not help your situation. Voicing out to your CTA is the first step in solving your issues. Good luck.

 21. Sharon Ong on Oct 14, 2017 at 10:12 am

  His Holiness the 14th Dalai Lama is known to be the emanation of Chenrezig and as the emanation of Buddha of Compassion, am sure that His Holiness has the wisdom and clairvoyance to advise on the best way forward for the Tibetans. His Holiness’ Middle Way (Umayalam) approach makes sense as CTA and Tibetans are far from ready or are anywhere near equipped to run their own country independently.

  Logically, CTA should follow His Holiness’ advice and strive towards autonomy as am sure His Holiness has Tibet and Tibetans’ best interests at heart. So Tibetans should fly the Chinese flag for now, perfect the machinery of running a good government and establish Tibet once again. Perhaps once good governance and economic stability are achieved, Tibetans can then eventually seek independence.

 22. Pastor Antoinette on Oct 13, 2017 at 6:56 am

  It has been a long fight for the Tibetans who have lost their country 60 years ago. I think there need to be a solution for the refugees as the situation remains painful for them. Tibetans are living in many countries such as India, Nepal, and in many parts of the world. The Tibetans need to move on and make peace with what happened and make the best of it.

  HH the Dalai Lama is requesting autonomy within China. This would mean that the Tibetans must use the Chinese flag. I hope that the Tibetan Government in Exile supports the request of the Dalai Lama for the benefit of all Tibetans.

 23. Valentina Suhendra on Oct 12, 2017 at 9:20 pm

  Great message every Tibetan especially must read!

  99db7720-bb39-46d3-bd93-3e2ca0f6ed7c

  bb270277-6912-4e9e-ad1e-0da94bb74dba

  e60b9b05-2f2f-4133-940e-c7eb068a18f6

  e620014f-0cf8-44d2-945e-61f6141a58ee

  ef0d99f0-b31d-4337-aa46-066f75a4aa5c

 24. StephanieGan on Oct 12, 2017 at 4:31 pm

  Independence would require readiness, much like a child would be independent when he or she can be responsible and independent for his or her wellbeing. A large part of success for the latter requires a huge amount of prep by the parents, guardian or the community depending on their tradition, if any. If not well prepared for adulthood, there is bound to be unnecessary and untold suffering from trial and error. For a nation to endure that would be disastrous.

  The feudalistic society weakened self governance to the extent that neighbours will invade. Had it not been China, it would have been its other neighbours. I am not for aggression, but looking at the present Chinese governance compared to other possible invaders, in my view, better China than any other. The area referred to as Tibet is vast, one could not draw a map of it, thanks to Genghiz Khan and Kublai Khan.

  The Buddhists understand that nothing is permanent. More so for China, the mightiest dynasties did not last more than 600 years. However, for the Tibetans, spread so far and wide from Yunnan, Szechuan, Xinjiang, Qinghai, Xian and Tibet as has been called, it is not fathomable which part of Tibet needs to be independent without a thought of moving its people humanely on a scale one cannot imagine. Is it possible for the China government to consider it at all? I think not. We can only hope for benevolence from the China government for now.

  Except for Xian and Tibet, I have met Tibetans from the other Provinces. Life is no bed of roses for anyone. Life is hard and weather is harsh but it goes on. I am no historian, but I believe in good governance for the good of its people. Suddenly and quite fortunately, it appears that President Xi has shown a report card that is worth waiting for. I am also not for independence for now. Therefore the Chinese Flag has to fly.

  While taking a view on the issue above, I have to concentrate in making a positive contribution to my community in our not so ideal Malaysia.

  May I wish to Rinpoche good health and long life and for DS to be reconciled with the Dalai Lama.

 25. Umaylam on Oct 12, 2017 at 3:28 pm

  I don’t understand why after so many, many, many years of His Holiness Dalai Lama saying very clearly that His Holiness is for Umaylam or the Middle Way Approach which is about autonomy not independence, the Tibetans in exile are still hoisting the Tibetan snow lion flag which is actually a flag from the time the 13th Dalai Lama declared independence from China in 1916. At that time, the new snow lion flag was adopted by the 13th Dalai Lama and all ARMY regiments were ordered to carry the flag and it was displayed on public buildings of the Ganden Phodrang government.

  By hoisting the snow lion flag, the Tibetans in exile in general and the CTA in particular are showing disobedience to His Holiness. Not only that, how can you point your middle finger at China while at the same time talk about autonomy? I hope Tibetans will show obedience to His Holiness and stop hoisting the snow lion flag and extend an olive branch and show that they really want peace and autonomy.

 26. Irene Lim on Oct 12, 2017 at 11:13 am

  It is obvious Tibetans should hoist and fly the Chinese flag within their CTA offices in Dharamsala and all Tibetans should use Chinese flag to indicate they are serious about wanting autonomy. But would they do this is another matter. I believe the majority would say you are a traitor by hoisting the Chinese flag. I would not think is doable this life time. I pray the Tibetans will see the light soon and be friends with the Chinese.

 27. Anne Ong on Oct 11, 2017 at 11:31 pm

  Why not use a chinese flag and be autonomous state of China (the Middle Way), if this is what His Holiness the Dalai Lama wants. As long it will bring peace and unite the Tibetans and most of all DS practitioners to have religious freedom to practice. Thank you very much Rinpoche for this post and latest memes . Hopefully His Holiness the Dalai Lama would quickly make a decision to lift the ban soon! 🙏😍

Leave a Reply

Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: jpg, jpeg, gif, png

 

Maximum file size: 50MB
Allowed file type: mp4
Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: pdf, docx

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
5 - 6AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SATURDAY
11AM - 12PM (GMT +8)
FRIDAY 7 - 8PM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR JAN / 一月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Samfoonheei
  Wednesday, Jan 16. 2019 11:55 AM
  Wow amazing video show how animals showing love for humans. Not only dogs, cat ,elephants , even other animals such as ducks, chickens and so forth. Animals have the capacity to express their love for us human too, and they have feelings as we do. Researchers has proven that some animals likely feel a full range of emotions which include fear, joy, happiness, shame, embarrassment, jealousy, rage, and anger as well. Watching the amazing videos tell us a thousand words. Some of those animals were very affectionate and showing surprising emotions which I never come across some of them. Truly amazing as my own furry doggie did the same.
  Love and care for them , nor matter what happened never hurt, harm or abandoned them.
  Thank you Rinpoche for this wonderful sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/animals-show-love-for-humans
 • Samfoonheei
  Wednesday, Jan 16. 2019 11:54 AM
  Vertigo is a sensation of spinning dizziness. It is often associated on going spells of dizziness caused by problems in the inner ear or brain. Those people who suffered from vertigo may also experience nausea, loss of balance and server vomiting at times. Its really good that there is ways to solve it as medical treatment is very expensive unless the condition worsen in some cases. Performing the Epley Maneuver to treat BPPV vertigo can saves a lot of medical expenses. If it helps why not try this first.
  Thank you Rinpoche for this wonderful sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/amazing-quick-method-to-treat-your-vertigo
 • Chris
  Tuesday, Jan 15. 2019 11:36 PM
  Thank you, Rinpoche for sharing another proof of how Dharma can help us when we pass away. All those stories about high lamas’ body not decaying after days or even years after their death. Such stories are meant to inspire us to practice Dharma as the results of it is right in front of us.

  For many attained masters, their body will show miracles when they pass away. Some of them will not decay for days just like Drubthob Rinpoche. In Lama Tsongkhapa’s case, the hair and nail even grew. In some cases, the body will shrink into 1 cubic meter tall. There are cases that the body will transform into rainbow light and leave nothing behind after they pass away. All of these miracles show us the effectiveness of Dharma and how it can help us when we pass away.

  These attained lamas have full control of their death and some of them have ascended to the Buddha’s pure land. They are just like normal human beings like us who put in the effort to practice Dharma until the day they pass away. They are the proof of Buddha’s teachings.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/drubthob-rinpoche-naldjorpa-yeshe-phuntsog-1916-2017
 • Yee Yin
  Tuesday, Jan 15. 2019 02:09 PM
  There are many nice outdoor Buddha statues all around the world. It is said that a big Buddha statue can calm the environment and pacify calamity of the area. For example, the Big Buddha in Lantau Island in Hong Kong was constructed because there used to be many natural disasters in that area.

  To sponsor to construct a big Buddha statue is very meritorious. As long as the statue still stands, we will continue to collect merits even if we have passed away. We may not be able to afford to build a big statue ourselves but Tsem Rinpoche is giving us a lot of opportunities to get involved. In Kechara Forest Retreat, there are many big statues being installed, we should not miss the chance to make our contribution to collect merits.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/grand-statues-around-the-world
  [no sender]
 • Sofi
  Tuesday, Jan 15. 2019 01:29 PM
  Comparison between the Shamarpa and Tulku Drakpa Gyeltsen

  Now I wonder what are the differences since they come from different lineages and other than having enlightened minds. Would be great to find out.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/comparison-between-the-shamarpa-and-tulku-drakpa-gyeltsen.html
 • Sofi
  Tuesday, Jan 15. 2019 01:26 PM
  New Year, Fresh Start: Blessed Pujas in Jan 2019

  This is a must visit if you wish to participate in our last grand puja before Chinese New Year. Usher the Pig Year with blessings with authentic Tibetan pujas that are effective and swift in granting your wishes.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/kechara-13-depts/new-year-fresh-start-blessed-pujas-in-jan-2019.html
 • Sofi
  Tuesday, Jan 15. 2019 01:24 PM
  The “One God” Theory Comes from Greek Mythology

  Wow! Doesn’t the title grabs your attention? One God…but I thought there were many gods but a King to control. Hmmm, time to read the blog and find out.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/film-tv-music/the-one-god-theory-comes-from-greek-mythology.html
 • Sofi
  Tuesday, Jan 15. 2019 01:19 PM
  Tengboche Monastery – Nepal

  Beautiful monastery in Nepal that host the Mani Rimdu Festival annually with Cham Dances and mandala drawings. Many trekkers and mountaineers stop here for blessings to be safe in their adventures on the Himalayan mountains.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/travel/tengboche-monastery-nepal.html
 • Sofi
  Tuesday, Jan 15. 2019 01:07 PM
  Dorje Shugden Shize: A practice for healing and long life

  Health! In this day and age, many only work hard for wealth and status, then absolutely must have practice for you. Shize looks after you and your loved ones. Visit the post to learn more.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/downloads/shize-a-practice-for-healing-and-long-life.html
 • Yee Yin
  Tuesday, Jan 15. 2019 12:51 PM
  There are still many nice Buddhist temples all around Korea, one of them is this temple called Gwaneumsa Temple, located in the beautiful Jeju Island. Gwaneumsa Temple is named after Gwanseeum-bosal (Kuan Yin, Bodhisattva of Compassion), it was destroyed in the 1700s but was restored in 1912 by a Buddhist nun called Anbongryeokwan. The temple is very well kept and the environment is very calm and serene. It is definitely worth visiting if you are in Jeju Island.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/gwaneumsa-temple-on-jeju-island-korea
  [no sender]
 • Yee Yin
  Tuesday, Jan 15. 2019 12:11 PM
  Do you know according to the Buddhist scriptures, it is mentioned that there are 80 different types of spirits. The spirits can exist in different dimensions, they travel at the speed of light. They also have some level of clairvoyance. Just like human beings, some spirits are harmful, some are harmless, some can be very helpful to us. Check out this video on a spirit called Bryn Athyn, see how it can travel to different dimensions and comes and goes as it likes.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/bryn-athyn-monster-spirit
  [no sender]
 • Samfoonheei
  Tuesday, Jan 15. 2019 11:47 AM
  Life is really simple. We are born with nothing so whatever we have will be gone and lost in the moment of death. All is left behind where memories will left behind. The strongest force in the universe is a human being living consistently with his identity. Always be ourselves, express ourselves, have faith in ourselves, do not go out and look for a successful personality and duplicate it. The most important thing is to enjoy our life , making it more meaningful spending it wisely, do something worthwhile in our lives when we were healthy. It’s all that matters. Accept what we have and appreciate it. Life is short after all we will not know what happened next. I am glad to have come across Rinpoche ‘s blog learning and practicing Dharma a little by little a day to improve my knowledge of Tibetan Buddhism, most important to transform my mind, to do more Dharma work and so forth.
  Thank you Rinpoche for this sharing .

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/the-painful-truth
 • Samfoonheei
  Tuesday, Jan 15. 2019 11:46 AM
  Beautiful painting of Red Dzambala, White Mahakala, Gyenze, Yellow Yamantaka, Dorje Shugden and Namtose. In Tibetan Buddhism Red Dzambala is commonly regarded as a God of Wealth. My first time knowledge of a red Dzambala. I only came across Yellow Dzambala but not red. Red Dzambala will also grant us all success and maintain control over our finances.
  Thank you Rinpoche for your clear teachings on it.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/buddha-of-wealth-red-dzambala
 • Lin Mun
  Monday, Jan 14. 2019 11:50 PM
  It is amazing to see a huge gold Buddha statue. And what is more interesting is that the gold layer was only discovered after so many years. Though I have not been to this temple but we are fortunate to get a chance to view the Buddha statue via this post. Thank you Rinpoche for sharing this article and the history.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/i-visited-worlds-largest-solid-gold-buddha.html
 • Chris
  Monday, Jan 14. 2019 09:27 PM
  Dorje Shugden’s practice is really powerful and his blessings will come very quickly if we pray to him sincerely. During the night, we are very susceptible to psychic attacks or spiritual disturbances because we are sleeping. Hence, for those who are frequently being disturbed from their good night sleep, they should do what is being advised in the article which is prayers and serkym to Dorje Shugden.

  If His Holiness Zong Rinpoche is doing it to avoid disturbances at night, I am sure that it will more than enough for everybody to do it. On the plus side, it is a very simple and easy to do the practice without much requirement as well as time. It is a simple yet effective practice for us to do.

  Everyone should engage in some form of protector practice to protect ourselves during the day and also night. We have alot of negative karma that we had collected in our past lives and they can ripen depending on the conditions. It is just like a time bomb for us. Hence, when we do protector practice, the compassionate protector will help to delay the ripening of our negative karma and allow us some time to generate enough merit to lessen the effect of the negative karma. That is why Tibetan Buddhism put alot of emphasis on protector practices as well.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/protection-from-supernatural-entities-when-sleeping

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
California did the right thing! This news makes me very happy and I hope other states in the US and nations will follow suit. - https://bit.ly/2LXo2tg
1 week ago
California did the right thing! This news makes me very happy and I hope other states in the US and nations will follow suit. - https://bit.ly/2LXo2tg
The extraordinary life of Lady Lhalu- https://bit.ly/2FbkIdj
1 week ago
The extraordinary life of Lady Lhalu- https://bit.ly/2FbkIdj
So many beautiful flowers....There are more on the others side too. I have offered them to the Buddhas...
1 week ago
So many beautiful flowers....There are more on the others side too. I have offered them to the Buddhas...
Lovely mini statues perfect for small apartments, your work desk or any space. Vajra Yogini who leads you to Kechara Paradise. Manjushri who confirms great wisdom and realizations. Dorje Shugden in his various forms. The perfect trio at around 7.5 inches each. From www.vajrasecrets.com and Kechara\'s Flea market (Naropa\'s Cave).
1 week ago
Lovely mini statues perfect for small apartments, your work desk or any space. Vajra Yogini who leads you to Kechara Paradise. Manjushri who confirms great wisdom and realizations. Dorje Shugden in his various forms. The perfect trio at around 7.5 inches each. From http://www.vajrasecrets.com and Kechara's Flea market (Naropa's Cave).
Click on picture and read and do share with others. Tsem Rinpoche
1 week ago
Click on picture and read and do share with others. Tsem Rinpoche
Why bigger Buddha statues are more beneficial | 为何佛像越大、越多越好find out here- https://bit.ly/2FauD2M
1 week ago
Why bigger Buddha statues are more beneficial | 为何佛像越大、越多越好find out here- https://bit.ly/2FauD2M
CUTE ATTACK!-

Oser girl loves the balcony so much. She is so cute! - https://www.youtube.com/watch?v=RTcoWpKJm2c
1 week ago
CUTE ATTACK!- Oser girl loves the balcony so much. She is so cute! - https://www.youtube.com/watch?v=RTcoWpKJm2c
Please click on photo and read this one in two languages.
2 weeks ago
Please click on photo and read this one in two languages.
Click on photo to enlarge and please read and share.
2 weeks ago
Click on photo to enlarge and please read and share.
.As long as a sentient being perceives a non-existent ‘I’ and abides within the state of its resultant projections, both subtle and gross karma will be accumulated even if one is just sitting still and doing nothing.~Tsem Rinpoche .
2 weeks ago
. As long as a sentient being perceives a non-existent ‘I’ and abides within the state of its resultant projections, both subtle and gross karma will be accumulated even if one is just sitting still and doing nothing.~Tsem Rinpoche .
Father Spends Quality Time With His Son. See what they do.- https://bit.ly/2Ax5ICN
2 weeks ago
Father Spends Quality Time With His Son. See what they do.- https://bit.ly/2Ax5ICN
Liang Jing who found a wonderful organic hat to block out the sun! Liang Jiang is such a polite, well-mannered, easy going young adult who just cooperates with everything you ask him to help with. He is a delightful young person and he helps his dad maintain our organic vegetable patch on Kechara Forest Retreat land in Bentong, Malaysia.
2 weeks ago
Liang Jing who found a wonderful organic hat to block out the sun! Liang Jiang is such a polite, well-mannered, easy going young adult who just cooperates with everything you ask him to help with. He is a delightful young person and he helps his dad maintain our organic vegetable patch on Kechara Forest Retreat land in Bentong, Malaysia.
Great father and son team at Kechara Forest Retreat harvesting vegetables.
2 weeks ago
Great father and son team at Kechara Forest Retreat harvesting vegetables.
Cute little He Wei working with his dad putting Dorje Shugden mantra stones on the grotto in Kechara Forest Retreat. He is very energetic. Tsem Rinpoche
2 weeks ago
Cute little He Wei working with his dad putting Dorje Shugden mantra stones on the grotto in Kechara Forest Retreat. He is very energetic. Tsem Rinpoche
See what 560 monks in Langmu Monastery are doing | 美丽的朗木赛赤寺与560名寺僧 - https://bit.ly/2VtSIqo
2 weeks ago
See what 560 monks in Langmu Monastery are doing | 美丽的朗木赛赤寺与560名寺僧 - https://bit.ly/2VtSIqo
Meaning Behind the Fasting Buddha Statue- https://bit.ly/2s7Oh79
2 weeks ago
Meaning Behind the Fasting Buddha Statue- https://bit.ly/2s7Oh79
See video- https://www.youtube.com/watch?v=q53GTR-Kya0&feature=youtu.be


您有没有想过如何用自己有限的预算来供养大佛像?

看看Julia和大家分享她所制造将要来到克切拉禅修林的9尺多杰雄登佛像的经验。你将学会如何将 放进这大佛像里面来累积无休止的功德给您自己和身边的人。

欢迎你来PJ的克切拉佛教中心或文冬的克切拉禅修林做你的供养货上网 
https://www.vajrasecrets.com/9ft-dorje-shugden-statue-insertion-fund
2 weeks ago
See video- https://www.youtube.com/watch?v=q53GTR-Kya0&feature=youtu.be 您有没有想过如何用自己有限的预算来供养大佛像? 看看Julia和大家分享她所制造将要来到克切拉禅修林的9尺多杰雄登佛像的经验。你将学会如何将 放进这大佛像里面来累积无休止的功德给您自己和身边的人。 欢迎你来PJ的克切拉佛教中心或文冬的克切拉禅修林做你的供养货上网 https://www.vajrasecrets.com/9ft-dorje-shugden-statue-insertion-fund
11 Frightening & Unusual paranormal stories- https://bit.ly/2LQ7zGV
2 weeks ago
11 Frightening & Unusual paranormal stories- https://bit.ly/2LQ7zGV
Respected lamas of any devoted students will have two stupas for their remains. One stupa inside the ladrang of the lama and one stupa outside for the public to worship and do kora. By keeping the remains of the lama\'s previous lives in stupas, and making offerings, generates the merits for the current incarnation and future incarnations of the lama to be able to do more dharma work to benefit others. 

Here is a beautiful indoor stupa to a lama in Tibet. It is up to the strength of the devotion of the students to create such stupas in respect and dedication of their lama\'s previous incarnation(s). TR
2 weeks ago
Respected lamas of any devoted students will have two stupas for their remains. One stupa inside the ladrang of the lama and one stupa outside for the public to worship and do kora. By keeping the remains of the lama's previous lives in stupas, and making offerings, generates the merits for the current incarnation and future incarnations of the lama to be able to do more dharma work to benefit others. Here is a beautiful indoor stupa to a lama in Tibet. It is up to the strength of the devotion of the students to create such stupas in respect and dedication of their lama's previous incarnation(s). TR
The Phenomena of Oracles among various cultures. Very interesting- https://bit.ly/2s3vTfF
2 weeks ago
The Phenomena of Oracles among various cultures. Very interesting- https://bit.ly/2s3vTfF
His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche in Heruka Tantric dress
2 weeks ago
His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche in Heruka Tantric dress
His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche in front of the bodhi tree in Bodhgaya. The bodhi tree Lord Buddha sat under and became enlightened. Tsem Rinpoche
2 weeks ago
His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche in front of the bodhi tree in Bodhgaya. The bodhi tree Lord Buddha sat under and became enlightened. Tsem Rinpoche
When you don\'t have sangha/centre to bless your Buddha images, here\'s how you can do it yourself- https://bit.ly/2TmtJn2
2 weeks ago
When you don't have sangha/centre to bless your Buddha images, here's how you can do it yourself- https://bit.ly/2TmtJn2
Lovely people who are so faithful and interested in Dorje Shugden when they visited us. They understand the benefits and embrace the practice. I wish them well, happiness, peace and spiritual growth. Tsem Rinpoche
2 weeks ago
Lovely people who are so faithful and interested in Dorje Shugden when they visited us. They understand the benefits and embrace the practice. I wish them well, happiness, peace and spiritual growth. Tsem Rinpoche
Dear everyone, 


Plse take a peek at this one. Cute and interesting. Don\'t miss it: 
https://www.youtube.com/watch?v=QmC4fYVePms

TR
2 weeks ago
Dear everyone, Plse take a peek at this one. Cute and interesting. Don't miss it: https://www.youtube.com/watch?v=QmC4fYVePms TR
One of my favorite sci-fi movies when growing up as a kid. It was a B-movie, but somehow it worked & I liked it. :)
2 weeks ago
One of my favorite sci-fi movies when growing up as a kid. It was a B-movie, but somehow it worked & I liked it. :)
Doing Dharma work and a powerful motivation: https://bit.ly/2EXfeTh
2 weeks ago
Doing Dharma work and a powerful motivation: https://bit.ly/2EXfeTh
Another piece of beautiful artwork for you to enjoy-please click here: https://bit.ly/2Nt3FHz
3 weeks ago
Another piece of beautiful artwork for you to enjoy-please click here: https://bit.ly/2Nt3FHz
A beautiful Tsunami memorial in Sri Lanka. Such a placid and calm place. A must see- https://bit.ly/2QSV1Vf
3 weeks ago
A beautiful Tsunami memorial in Sri Lanka. Such a placid and calm place. A must see- https://bit.ly/2QSV1Vf
A touching and moving hug- https://bit.ly/2Q5PtBv
3 weeks ago
A touching and moving hug- https://bit.ly/2Q5PtBv
The Reputation of Brave Venerable Geshe Tsultrim Tenzin- https://bit.ly/2RhoWpr
3 weeks ago
The Reputation of Brave Venerable Geshe Tsultrim Tenzin- https://bit.ly/2RhoWpr
His Holiness Kyabje Zong Rinpoche the compassionate vidyadhara and yogi. He always manifest wrathful energy on the outside, but on the inside he is filled with compassion. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
His Holiness Kyabje Zong Rinpoche the compassionate vidyadhara and yogi. He always manifest wrathful energy on the outside, but on the inside he is filled with compassion. Tsem Rinpoche
Please see more beautiful pictures of this huge golden outdoor Tsongkapa overlooking mountain ranges Xiaqiong (Jakhyung) Monastery, Qinghai, Tibet- Click here- https://bit.ly/2GGw1Mh
3 weeks ago
Please see more beautiful pictures of this huge golden outdoor Tsongkapa overlooking mountain ranges Xiaqiong (Jakhyung) Monastery, Qinghai, Tibet- Click here- https://bit.ly/2GGw1Mh
The Magnificent Standing Dorje Shugden -

High resolution download-please click here: https://bit.ly/2Nt3FHz
3 weeks ago
The Magnificent Standing Dorje Shugden - High resolution download-please click here: https://bit.ly/2Nt3FHz
The forward on the book authored by the erudite Panchen Sonam Drakpa is highly unusual but good. The background on this great master is even more interesting. Read here- https://bit.ly/2EzT5Kx
4 weeks ago
The forward on the book authored by the erudite Panchen Sonam Drakpa is highly unusual but good. The background on this great master is even more interesting. Read here- https://bit.ly/2EzT5Kx
Kechara Saraswati Arts (KSA) offers a comprehensive statue and tsa tsa painting service. We are able to paint both the face and body, using traditional Tibetan techniques and materials.

KSA can transform a ‘bare’ or ‘raw’ object of art into a living masterpiece through a variety of painting techniques. There are several ‘finishes’ to choose from. Be it an ‘antique’ look, a fully-painted colourful finish or a simple ‘gold dusted look’, your imagination and heart’s wishes are fulfilled through KSA’s mastery and artistry in action.

Our team have learnt the techniques of traditional statue painting from the finest artists of India, Tibet and Nepal. Through months of intense training and practice, our talented artists have mastered the art of painting both peaceful and wrathful features.
1 month ago
Kechara Saraswati Arts (KSA) offers a comprehensive statue and tsa tsa painting service. We are able to paint both the face and body, using traditional Tibetan techniques and materials. KSA can transform a ‘bare’ or ‘raw’ object of art into a living masterpiece through a variety of painting techniques. There are several ‘finishes’ to choose from. Be it an ‘antique’ look, a fully-painted colourful finish or a simple ‘gold dusted look’, your imagination and heart’s wishes are fulfilled through KSA’s mastery and artistry in action. Our team have learnt the techniques of traditional statue painting from the finest artists of India, Tibet and Nepal. Through months of intense training and practice, our talented artists have mastered the art of painting both peaceful and wrathful features.
Unusual depiction of Lord Manjushri. I like it.
1 month ago
Unusual depiction of Lord Manjushri. I like it.
Stunning!!!
1 month ago
Stunning!!!
If we have eye problems, this is a good practice and it\'s simple- https://www.tsemrinpoche.com/?p=180488
1 month ago
If we have eye problems, this is a good practice and it's simple- https://www.tsemrinpoche.com/?p=180488
Many times in the morning my Oser girl will go sunbathe. She really enjoys it. Tsem Rinpoche
1 month ago
Many times in the morning my Oser girl will go sunbathe. She really enjoys it. Tsem Rinpoche
My Oser girl is very photogenic. Tsem Rinpoche
1 month ago
My Oser girl is very photogenic. Tsem Rinpoche
Vintage stunning thangka of Lord Tsongkapa with many other enlightened beings.
1 month ago
Vintage stunning thangka of Lord Tsongkapa with many other enlightened beings.
Beautiful antique thangka of Sakya Pandita
1 month ago
Beautiful antique thangka of Sakya Pandita
The last Lama-Ruler of Mongolia was 8th Jebtsundamba Khutughtu. He did not have a good ending as Mongolia \'fell\'. Read about him- https://bit.ly/2UD83oa
1 month ago
The last Lama-Ruler of Mongolia was 8th Jebtsundamba Khutughtu. He did not have a good ending as Mongolia 'fell'. Read about him- https://bit.ly/2UD83oa
Last Queen of Mongolia-Very interesting what happened to her and tragic too- https://bit.ly/2GcfhfF
1 month ago
Last Queen of Mongolia-Very interesting what happened to her and tragic too- https://bit.ly/2GcfhfF
The famous and powerful state oracle of Mongolia- Interesting and must read- 
 https://bit.ly/2Py3QhI
1 month ago
The famous and powerful state oracle of Mongolia- Interesting and must read- https://bit.ly/2Py3QhI
1984 Los Angeles-Left to right: Geshe Tsultrim Gyeltsen, His Holiness Kyabje Zong Rinpoche, monk assistant to Zong Rinpoche and the 18 year old Tsem Rinpoche prior to ordination. Read more- https://bit.ly/2C5OM7l
1 month ago
1984 Los Angeles-Left to right: Geshe Tsultrim Gyeltsen, His Holiness Kyabje Zong Rinpoche, monk assistant to Zong Rinpoche and the 18 year old Tsem Rinpoche prior to ordination. Read more- https://bit.ly/2C5OM7l
Nice to see Blog Chat going on
1 month ago
Nice to see Blog Chat going on
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • SUPER ADORABLE and must see
  3 days ago
  SUPER ADORABLE and must see
  Tsem Rinpoche's dog Oser girl enjoying her snack in her play pen.
 • Cute!
  1 week ago
  Cute!
  Oser girl loves the balcony so much. - https://www.youtube.com/watch?v=RTcoWpKJm2c
 • Uncle Wong
  2 weeks ago
  Uncle Wong
  We were told by Uncle Wong he is very faithful toward Dorje Shugden. Dorje Shugden has extended help to him on several occasions and now Uncle Wong comes daily to make incense offerings to Dorje Shugden. He is grateful towards the help he was given.
 • Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
  2 weeks ago
  Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
 • Cute baby owl found and rescued
  2 weeks ago
  Cute baby owl found and rescued
  We rescued a lost baby owl in Kechara Forest Retreat.
 • Nice cups from Kechara!!
  4 weeks ago
  Nice cups from Kechara!!
  Dorje Shugden people's lives matter!
 • Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  1 month ago
  Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  Chirping birds and other forest animals create a joyful melody at the Vajrayogini stupa in Kechara Forest Retreat (Bentong, Malaysia).
 • His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche makes offering of khata to Dorje Shugden.
  1 month ago
  His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche makes offering of khata to Dorje Shugden.
  Trijang Rinpoche never gave up his devotion to Dorje Shugden no matter how much Tibetan government in exile pressured him to give up. He stayed loyal inspiring so many of us.
 • Very rare video of His Holiness Panchen Rinpoche the 10th, the all knowing and compassionate one. I pay deep respects to this attained being who has taken many rebirths since the time of Lord Buddha to be of benefit to sentient beings tirelessly. Tsem Rinpoche
  1 month ago
  Very rare video of His Holiness Panchen Rinpoche the 10th, the all knowing and compassionate one. I pay deep respects to this attained being who has taken many rebirths since the time of Lord Buddha to be of benefit to sentient beings tirelessly. Tsem Rinpoche
 • This bigfoot researcher gives good reasonings on bigfoot. Interesting short video.
  1 month ago
  This bigfoot researcher gives good reasonings on bigfoot. Interesting short video.
 • His Holiness Kyabje Zong Rinpoche of Gaden Shartse Monastery was one of the teachers of Venerable Geshe Kelsang Gyatso. Here in this beautiful video is Geshe Kelsang Gyatso showing his centre to Kyabje Zong Rinpoche, then proceeding to sit down to receive teachings. For more information- https://bit.ly/2QNac1u
  1 month ago
  His Holiness Kyabje Zong Rinpoche of Gaden Shartse Monastery was one of the teachers of Venerable Geshe Kelsang Gyatso. Here in this beautiful video is Geshe Kelsang Gyatso showing his centre to Kyabje Zong Rinpoche, then proceeding to sit down to receive teachings. For more information- https://bit.ly/2QNac1u
 • Tsem Rinpoche’s dog, Oser girl always sits on Rinpoche’s chair. When Rinpoche’s other dog, Dharma tries to get into the chair, he is chased away. Oser is the boss. She is possessive. Cute.
  1 month ago
  Tsem Rinpoche’s dog, Oser girl always sits on Rinpoche’s chair. When Rinpoche’s other dog, Dharma tries to get into the chair, he is chased away. Oser is the boss. She is possessive. Cute.
 • Lama Yeshe talks about how to practice at the beginning and at the end of each day during teachings given in London during the Lamas’ first European teaching tour in 1975. Lama Yeshe was a brilliant teacher and I wanted to share this with everyone so his teachings can reach more people. Tsem Rinpoche
  2 months ago
  Lama Yeshe talks about how to practice at the beginning and at the end of each day during teachings given in London during the Lamas’ first European teaching tour in 1975. Lama Yeshe was a brilliant teacher and I wanted to share this with everyone so his teachings can reach more people. Tsem Rinpoche
 • Our beautiful Dorje Shugden shop in the busiest part of Kuala Lumpur, Malaysia. Many tourists visit our store and this area.
  2 months ago
  Our beautiful Dorje Shugden shop in the busiest part of Kuala Lumpur, Malaysia. Many tourists visit our store and this area.
 • Living off the grid in Australia
  2 months ago
  Living off the grid in Australia
  A Jill Redwood is a jack of all trades, Jill built her own house on her property and lives entirely off the grid with no mains power or town water, mobile reception or television. Living on around $80 a week, Jill has over sixty animals to keep her company and an abundant garden that out serves as an organic supermarket right at her doorstep. Her main expenses are animal feed and the rates on her property. Watch this incredible three minute video and be inspired to live differently.
 • Kyabje Dagom Choktrul Rinpoche offering gold on a 350 year-old Dorje Shugden statue in his chapel in Lhasa. This is how Tibetans show homage and pay respect to a holy image. This chapel and statue of Dorje Shugden in Lhasa dedicated to Dorje Shugden was built by the Great 5th Dalai Lama. Tsem Rinpoche
  2 months ago
  Kyabje Dagom Choktrul Rinpoche offering gold on a 350 year-old Dorje Shugden statue in his chapel in Lhasa. This is how Tibetans show homage and pay respect to a holy image. This chapel and statue of Dorje Shugden in Lhasa dedicated to Dorje Shugden was built by the Great 5th Dalai Lama. Tsem Rinpoche
 • My sweet little Oser girl is so photogenic and adorable. Tsem Rinpoche
  2 months ago
  My sweet little Oser girl is so photogenic and adorable. Tsem Rinpoche
 • Heart Sutra sang by a monk for the modern crowd. Very interesting and beautiful. Tsem Rinpoche
  2 months ago
  Heart Sutra sang by a monk for the modern crowd. Very interesting and beautiful. Tsem Rinpoche
 • Submerging powerful mantra stones in water at Kechara Forest Retreat in Malaysia.
  2 months ago
  Submerging powerful mantra stones in water at Kechara Forest Retreat in Malaysia.
 • Wylfred explains in Chinese the benefits of mantra stones at Kechara Forest Retreat-Malaysia  | 黄明川以华语解释在马来西亚克切拉禅修林的玛尼堆(刻有心咒的石头)的利益
  2 months ago
  Wylfred explains in Chinese the benefits of mantra stones at Kechara Forest Retreat-Malaysia | 黄明川以华语解释在马来西亚克切拉禅修林的玛尼堆(刻有心咒的石头)的利益
 • My Oser girl and Dharma boy love the verandah where they can see the greens. Tsem Rinpoche
  2 months ago
  My Oser girl and Dharma boy love the verandah where they can see the greens. Tsem Rinpoche
 • If there were more schools like this, then our kids would grow up with more caring awareness and kind emotions towards our environment and the people around them. They would grow up knowing that chasing materialism is not going to bring any happiness. I hope very much more schools like this would materialise. I hope in my future life I can attend a school like this. Tsem Rinpoche
  2 months ago
  If there were more schools like this, then our kids would grow up with more caring awareness and kind emotions towards our environment and the people around them. They would grow up knowing that chasing materialism is not going to bring any happiness. I hope very much more schools like this would materialise. I hope in my future life I can attend a school like this. Tsem Rinpoche
 • My Oser girl and Dharma boy in their cosy little bedroom next to me sleeping away. Cute.
  2 months ago
  My Oser girl and Dharma boy in their cosy little bedroom next to me sleeping away. Cute.
 • It is incredible how smart Oser girl is. She can steal the treat away from Dharma boy and so casually. Wow. She is so smart. Tsem Rinpoche
  3 months ago
  It is incredible how smart Oser girl is. She can steal the treat away from Dharma boy and so casually. Wow. She is so smart. Tsem Rinpoche
 • Kechara Forest Retreat Dogs. Dharma boy is tiny and trying to scare off big boy Johnny. Johnny is so patient and just ignores Dharma. They are both cute and both live in Kechara Forest Retreat-Malaysia. Tsem Rinpoche
  3 months ago
  Kechara Forest Retreat Dogs. Dharma boy is tiny and trying to scare off big boy Johnny. Johnny is so patient and just ignores Dharma. They are both cute and both live in Kechara Forest Retreat-Malaysia. Tsem Rinpoche
 • BREAKING EYEWITNESS FOOTAGE: Workers violently punched, kicked, cussed out, & left sheep to die on dozens of Scottish farms 💔 Sheep bled after rough shearing & were stitched up without painkillers.–From Peta2
  3 months ago
  BREAKING EYEWITNESS FOOTAGE: Workers violently punched, kicked, cussed out, & left sheep to die on dozens of Scottish farms 💔 Sheep bled after rough shearing & were stitched up without painkillers.–From Peta2
 • Super cute seal and so gentle. Must watch this video and realize we are all one. Tsem Rinpoche
  3 months ago
  Super cute seal and so gentle. Must watch this video and realize we are all one. Tsem Rinpoche
 • Legendary Heart sings “Stairway to Heaven” in tribute to Led Zeppelin. Incredible tribute and rendition. Everyone is blown away. TR
  3 months ago
  Legendary Heart sings “Stairway to Heaven” in tribute to Led Zeppelin. Incredible tribute and rendition. Everyone is blown away. TR
 • In a low-income neighbourhood, this man is growing his own organic produce, and giving extras away for free to neighbours who can’t afford fresh ingredients from the store. Must watch!
  3 months ago
  In a low-income neighbourhood, this man is growing his own organic produce, and giving extras away for free to neighbours who can’t afford fresh ingredients from the store. Must watch!
 • Neat little video
  3 months ago
  Neat little video
 • This topic is so hot in many circles right now.
  1 years ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  1 years ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  1 years ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  1 years ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  1 years ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  1 years ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  1 years ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  1 years ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  1 years ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  1 years ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  1 years ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  1 years ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  1 years ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  1 years ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  1 years ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions
Today's quota for questions has been filled. Please come back tomorrow to re-submit your question

CHAT PICTURES

17 hours ago
Young adults from Sunway College, experiencing awesome, planet saving food from Kechara Oasis, after recycling ~Wai Meng
2 days ago
Young adults from Sunway College, experiencing awesome, planet saving food from Kechara Oasis, after recycling ~Wai Meng
Andrea received Participation Awards from Pastor Gim Lee. Alice Tay, KSDS
3 days ago
Andrea received Participation Awards from Pastor Gim Lee. Alice Tay, KSDS
Teacher Julie is very patient to teach and guide the kids to do a good Nagomi Art. Alice Tay, KSDS
3 days ago
Teacher Julie is very patient to teach and guide the kids to do a good Nagomi Art. Alice Tay, KSDS
The young kids of KSDS have completed and showing their artworks happily. Alice Tay, KSDS
3 days ago
The young kids of KSDS have completed and showing their artworks happily. Alice Tay, KSDS
The champers learned to clean the place in Kechara Forest Retreat. Alice Tay, KSDS
3 days ago
The champers learned to clean the place in Kechara Forest Retreat. Alice Tay, KSDS
Taking refuge to the Three Jewels and prostrate to Guru and Buddha. Alice Tay, KSDS
3 days ago
Taking refuge to the Three Jewels and prostrate to Guru and Buddha. Alice Tay, KSDS
Wonderful the children sitting in full lotus position and recite mantra together with teacher Laura. Lin Mun KSDS
3 days ago
Wonderful the children sitting in full lotus position and recite mantra together with teacher Laura. Lin Mun KSDS
DIY toy done by students. Lin Mun KSDS
3 days ago
DIY toy done by students. Lin Mun KSDS
Children enjoyed the art & craft session during dharma class. Lin Mun KSDS
3 days ago
Children enjoyed the art & craft session during dharma class. Lin Mun KSDS
This morning Pastor Han Nee led the animal liberation and explained the importance of compassion to all parents & students. Lin Mun KSDS
3 days ago
This morning Pastor Han Nee led the animal liberation and explained the importance of compassion to all parents & students. Lin Mun KSDS
Teacher Callista briefed children on the importance of recycling. We need to create awareness of children from young. Lin Mun KSDS
3 days ago
Teacher Callista briefed children on the importance of recycling. We need to create awareness of children from young. Lin Mun KSDS
Glad the children participated in the monthly recycle project this morning. Lin Mun KSDS
3 days ago
Glad the children participated in the monthly recycle project this morning. Lin Mun KSDS
The children blew their recited mantras to bless the birds before they are released back to their nature. So Kin Hoe (KISG)
3 days ago
The children blew their recited mantras to bless the birds before they are released back to their nature. So Kin Hoe (KISG)
Mr. Dared & his family participated their 1st Kechara Ipoh animals liberation activity today. So Kin Hoe (KISG)
3 days ago
Mr. Dared & his family participated their 1st Kechara Ipoh animals liberation activity today. So Kin Hoe (KISG)
KISG has carried out animals liberation activity at DR Park, Ipoh today. So Kin Hoe (KISG)
3 days ago
KISG has carried out animals liberation activity at DR Park, Ipoh today. So Kin Hoe (KISG)
We had a successful session at Tesco HQ. Thank you, Tesco Staff for your generosity. With as little as RM 3, you were able to support a B40 family pay their children's schools needs. Thank you for supporting our #empowerment project! #EmpowerWomen - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
4 days ago
We had a successful session at Tesco HQ. Thank you, Tesco Staff for your generosity. With as little as RM 3, you were able to support a B40 family pay their children's schools needs. Thank you for supporting our #empowerment project! #EmpowerWomen - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Our kitchen team helping to sort out toiletries donated by various donors. It will be given out to the street friends later #volunteerism #charity #care #kualalumpur - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
4 days ago
Our kitchen team helping to sort out toiletries donated by various donors. It will be given out to the street friends later #volunteerism #charity #care #kualalumpur - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Food Surplus for the underprivileged students studying in Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Melaka Kubu. Thank you our volunteers for helping today! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
6 days ago
Food Surplus for the underprivileged students studying in Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Melaka Kubu. Thank you our volunteers for helping today! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
7 days ago
1 week ago
Every now and then, we set up a booth to display useful preloved items for needy and underprivileged families. Kindly donate your preloved items for a good cause. Please contact us at 010-3333260 for more information. Thank you. #Kechara #preloved #charity - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
1 week ago
Every now and then, we set up a booth to display useful preloved items for needy and underprivileged families. Kindly donate your preloved items for a good cause. Please contact us at 010-3333260 for more information. Thank you. #Kechara #preloved #charity - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
1 week ago
Mr. Dared is our new visitor in Ipoh Study Group & participated in our prayers session today. So Kin Hoe (KISG)
1 week ago
Mr. Dared is our new visitor in Ipoh Study Group & participated in our prayers session today. So Kin Hoe (KISG)
Ms. So Kar Yan has offered lights to Lama Tsongkhapa, The Three Jewels and Dorje Shugden prior to the prayers session in Ipoh. So Kin Hoe (KISG)
1 week ago
Ms. So Kar Yan has offered lights to Lama Tsongkhapa, The Three Jewels and Dorje Shugden prior to the prayers session in Ipoh. So Kin Hoe (KISG)
The Promise
  These books will change your life
  Tsem Rinpoche's Long Life Prayer by H.H. Trijang Choktrul Rinpoche
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
Malaysia 3,718,944
United States 2,734,373
India 1,339,698
Nepal 670,255
Singapore 660,712
United Kingdom 520,536
Bhutan 485,058
Canada 470,493
Australia 409,583
Philippines 281,671
Indonesia 187,006
Germany 145,533
Taiwan 142,654
Mongolia 125,118
Thailand 120,406
Portugal 120,402
France 118,584
Brazil 109,761
Italy 99,382
Spain 93,402
Vietnam 91,887
Netherlands 86,892
Hong Kong 70,676
Sri Lanka 68,518
South Africa 66,806
Romania 66,531
New Zealand 64,133
Switzerland 59,487
Myanmar (Burma) 52,503
Mexico 50,396
United Arab Emirates 49,305
Russia 46,603
Japan 44,772
Turkey 41,892
Cambodia 41,647
Egypt 41,254
Ireland 40,057
Bangladesh 39,686
Sweden 38,258
Total Pageviews: 14,561,396

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....