Should Tibetans use Chinese flag?

Oct 11, 2017 | Views: 746
Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

 

I love Tibet

ཪང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་སྲིད་དབང་ཟེར་བ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་གི་ནང་ལ་གནས་པ་གང་ཞིག་ལ་སོ་སོའི་རང་ངོས་ནས་གཞུང་སྐྱོང་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཡོད་པའི་མངའ་སྡེ་འམ་ཞིང་ཆེན་ཞིག་ལ་ཟེར། ཡིན་ནའང་དེ་ཉིད་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་གཞུང་ཞིག་གི་རྣམ་པ་མེད་པ་དང་། རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་མི་ཆོག འོན་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དང་དེའི་ནང་ལ་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་འཛིན་སྐྱོང་ག་རེ་བྱེད་ཀྱང་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མངའ་སྡེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཁྲིམས་གཞིར་གཞག་ཐོག་བསྐྱོད་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ནང་གི་ཐོབ་ཐང་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཆོག་པ་དང་།

དེ་ག་ནང་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འཆར་དགོས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) ནི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་ཡོད་མཁན་གྱི་གཞུང་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཧོང་ཀོང་དེ་ཉིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆ་ཤསཡིན་པས་ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) རང་གི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་མི་ཆོག་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་བྱེད་དགོས་པ་བཞིན་ནོ།།

༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་དེ་ཉིད་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ལ་མི་གནས་པར་དབུ་མའི་ལམ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་འོག་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་མངའ་སྡེ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད་པས། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེས་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མས་འགྲུབ་པར་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་དང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་ཞི་ཐབས་བྱེད་འདོད་ཡོད་ན་བོད་དེ་ཉིད་དངོས་འབྲེལ་དྲང་འབྲེལ་གྱི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོངགི་སྲིད་དབང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོས་ནས་འགྲིག་འཇགས་གནང་དགོས། དེའི་ཕྱིར་བོད་པའི་གནད་དོན་དེ་ཞི་འགྲིགས་ཡོང་བར་ཁོང་ཚོས་གང་བྱེད་དགོས་ཞེ་ན། བོད་པའི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལམ་སང་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། དེ་མིན་འགལ་ཟླ་ཡོང་གི་རེད། ཁོང་ཚོས་རྡ་སར་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་སོགས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་དར་ཆ་དེ་སྒྲེང་འཛུགས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེར་དངོས་འབྲེལ་དྲང་འབྲེལ་གྱི་རང་སྐྱོང་སྲིད་དབང་འདོད་ཕྱིར་བོད་མི་ཡོངས་ནས་ད་ལྟ་ནས་དེ་འདྲ་གནང་དགོས་པར་མཁྱེན་དགོས།

རྒྱ་ནག་དང་བོད་གཉིས་བར་ལ་མཐུན་ལམ་ཡག་པོ་ཡོང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀའི་མི་མང་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཤིན་ཏུ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ཞིང་། ང་རང་ཚོའི་འཛམ་གླིང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རོགས་རམས་ལྟ་བུ་དེའི་མདུན་ལམ་ཐམས་ཅད་བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད།

ང་རང་ཚོ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་མཁན་མི་མང་ཚང་མས་༧གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཆོག་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མས་༧གོང་ས་མཆོག་དུས་རྟག་ཏུ་དྲན་ཞིང་དགའ་མོས་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོར་ཆོས་དད་ལ་མི་ལྟོས་པར་བོད་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངོས་ལེན་དང་མཐུན་སྒྲིལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ༧གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ཡུན་རིང་དུ་བརྟན་ཞིང་ཁོང་གི་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་རླབས་སྩོལ་བའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད། བདག་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བཞིན་ཡོད།

གུས་པ་ཚེམས་རིན་པོ་ཆེ་ནས།

https://www.tsemrinpoche.com

 

I love Tibet

An autonomous state means a state or province that exists within a country, that is allowed to govern itself. However it does not have its own international identity, nor can it conduct independent relationships as an independent nation-state but willingly embraces the global identity of the country it exist within.

So you can have autonomy as a state but you still belong to a country and must conform to its rules and share the collective interest of the nation. Hong Kong is autonomous but it is still a part of China and accordingly it does not fly a Hong Kong flag but the national flag of China to show it is are part of China.

His Holiness the Dalai Lama does not want Tibet to be an independent country but an autonomous state of China (the Middle Way). We should fulfill the will of His Holiness the Dalai Lama. So if the Dalai Lama and Central Tibetan Government (CTA) want to placate China so that China will resume negotiations for Tibet to be a genuine autonomy, hence settling the Tibet issue, one of the things they should do is stop flying the Tibetan flag immediately. Otherwise it is a contradiction. They should hoist and fly the Chinese flag within their government offices in Dharamsala and all Tibetans should use this from now on as a start to show they are genuine about wanting autonomy.

I wish China and Tibet to be friends. I wish the people of both nations to be happy and prosper. I wish China to further grow and fulfill it’s destiny of contributing to the betterment of our Earth. I wish His Holiness the Dalai Lama would allow all of us Dorje Shugden people to meet him and enjoy his blessings. We miss him and love him. Please accept us because regardless of our religion we are still Tibetans. Please unite us. I wish His Holiness the Dalai Lama a long life and to bless us with his wisdom. I prostrate to His Holiness the Dalai Lama always,

Tsem Rinpoche

https://www.tsemrinpoche.com

 
自治区意味着一州或一省处在一国的领土内且享有自治权。然而,它并不享有国际地位,也没有作为一个民族国家独立邦交的权利。自治区接受它所处国家领土的国际身份。

在承认自己属于某个国家,遵守其法规并且享有共同目标的前提下,你拥有作为一个区域的自治权。香港是一个自治区但它仍是中国的一部分,于是香港悬挂的不是香港旗帜,而是中国国旗以示自己是中国的一部分。

至尊嘉瓦仁波切无意让西藏作为一个独立的国家,而是隶属中国的自治区(中间道路)。我们应该达成至尊嘉瓦仁波切的意愿。

若嘉瓦仁波切及藏人行政中央有意向中国表示友好,借以促进中国恢复落实西藏成为一个真正自治区的对话,继而解决西藏问题,那么他们该做的其中一件事,就是立即停止悬挂西藏旗帜,否则这就与他们的意愿背道而驰。

他们应该在自己位于达兰萨拉的行政办公室挂起中国国旗,所有藏人也应该从即刻起这么做,因为这是他们真心追求自治所踏出的第一步。

我希望中国和西藏关系融洽和谐。我希望中国及西藏的每个人都享有喜乐和繁荣。我希望中国继续发展、达致为世界进步做出贡献的目标。我希望至尊嘉瓦仁波切有朝一日会允许我们这些信仰多杰雄登的人与他见面、接受他的加持,因为我们敬爱他。请接受我们,因为不管我们的宗教信仰是什么,我们都还是藏人。请让我们团结一致。我祈愿至尊嘉瓦仁波切长寿,并以智慧加持我们。我长时向嘉瓦仁波切顶礼。

詹杜固仁波切
 

Tags: , , , , , , , ,

Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:

If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team

28 Responses to Should Tibetans use Chinese flag?

DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW

Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.

We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party, individual or their beliefs or to contravene any laws.

 1. Samfoonheei on Jun 26, 2020 at 10:47 am

  Talks between the Dalai Lama and the Chinese government has long broke down over the last decades. The Dalai Lama has taken numerous actions in hopes of establishing an autonomous Tibetan state within the People’s Republic of China. China has denounced the Dalai Lama’s long-standing pursuit of autonomy for Tibet. Dalai Lama has since acknowledged that Tibet is part of China and Tibetan culture part of Chinese culture. He did mentioned that his wish to go back to Tibet . CTA should take the advice of Dalai Lama to allow Tibet to fly the Chinese flag for the benefits of the Tibetans. May
  peace comes from being able to contribute to the best for all that toward creating a world that supports for everyone. There is nothing impossible, if the Tibetan Leadership and China can work together for the benefits of one another, then world peace is achievable.

 2. Joy Kam on Dec 9, 2018 at 7:14 pm

  Mantras are sacred verbalized words that invoke the protection and blessings of the deity to whom the mantra is ascribed. Mantras are also the manifestations of Buddhas in the form of ‘sounds’, hence the various mantras of Dorje Shugden contain the essence of the Protector.

  Dorje Shugden’s main mantra 多杰雄登主要咒语
  OM BENZA WIKI BITANA SOHA

  Dorje Shugden’s mantra for peace 平和咒语
  For gaining attainments through the energy of Peaceful Shugden, peace of environment and mind, harmony in one’s abode and dwelling area, and calming of disasters
  OM BENZA WIKI BITANA SHANTI SIDDHI HUNG

  Dorje Shugden’s mantra for health 福寿安康咒语
  For long life, increasing life, healing of disease and protection from diseases
  OM BENZA WIKI BITANA AYU SIDDHI HUNG

  Dorje Shugden’s mantra for increase 增长咒语
  For gaining great merits and increase of all necessary needs, both material and spiritual
  OM BENZA WIKI BITANA PUNYE SIDDHI HUNG

  Dorje Shugden’s mantra for control 控制咒语
  Of worldly deities, negative people and nagas and for influencing friends towards the positive
  OM BENZA WIKI BITANA WASHAM KURU HO

  Dorje Shugden’s mantra to grant protection 庇护咒语
  Visualize that you are in the Protector’s mandala, fully protected from outside interferences. Recite when in danger or for dangerous situations, for protection while travelling or when residing in dangerous/hostile places
  OM BENZA WIKI BITANA RAKYA RAKYA HUNG

  https://video.tsemtulku.com/videouploads/comment-1544345059.mp4


 3. Tsem Rinpoche on Nov 26, 2018 at 2:08 pm

  Dear friends,

  Tibet has produced many powerful meditations, rituals and guidelines to help us gain spiritual protection, gain wisdom and higher states of consciousness. In general Tibet has produced many powerful methods for the growth of our spiritual evolution. Dorje Shugden is an angel, a saint, a powerful spiritual protector-warrior who originated 350 years ago when a highly awakened Tibetan Lama fulfilled his vows to become a special being to grant protection, wisdom, material needs, safety when travelling (normal and astral travel) and spiritual awakening. Both the Great 5th Dalai Lama and the current His Holiness the 14th Dalai Lama composed short yet effective prayers to invoke upon the power and blessings of this special saint and protector. One can recite either one of the prayers that you feel suits you, anytime or even daily. When you feel a special need for help, you can recite either prayer anytime. When you are feeling down, afraid or just need a blessing, you can recite them. After reciting either invocation, it is good to chant the mantra of Dorje Shugden: Om Benza Wiki Bitana Soha.

  You do not have to be a Buddhist or practitioner of any religion to invoke upon the blessings and protection of this special enlightened and awakened angel Dorje Shugden. He helps all without discrimination or bias as he is filled with compassion and love. Divinity has no boundaries, they help all who call upon them.

  Enclosed are the prayers in English, Chinese and Tibetan.

  May you be safe, protected and blessed.

  Tsem Rinpoche

  More on the Great 5th Dalai Lama and Dorje Shugden – https://bit.ly/2w7KHv6

  More on H.H. the 14th Dalai Lama and Dorje Shugden – https://bit.ly/2QdaL4n

  Chapel (Trode Khangsar) built by the Great 5th Dalai Lama dedicated to Dorje Shugden in Lhasa – https://bit.ly/2zBTd8M

  亲爱的朋友们,

  西藏产生了许多有助于我们得到精神庇佑、取得智慧和更高层次之觉悟的强大禅修法、仪式和教诲。总括来说,西藏产生了许多有助于我们在修行上取得提升的强有力方法。多杰雄登是一个天使,一位圣人和一名护法战士。他的崛起始于350年前,当一位高度觉悟的西藏高僧履行本身的承诺,化身为特别的护法,赐予我们守护、智慧、物质需要、出入平安(平日外游和神游时)和灵修上的觉醒。任何人都可以随时随地在任何时候念诵适合自己的祈愿文。当你需要特别的帮助时,你可以随时念诵任何一篇祈愿文。当你感到沮丧、恐惧或仅是需要加持时,你也可以持诵这些祈愿文。在念诵任何祈请文后,你应该接着念诵多杰雄登的心咒:嗡 班杂 维格 毗札那 娑哈 Om Benza Wiki Bitana Soha。

  要祈请多杰雄登这位特殊、觉悟和觉醒的天使赐予加持和庇佑,你无需是佛教徒或任何宗教的修行者。他总是没有分别或偏见,充满慈悲和慈爱地帮助一切众生。神圣是没有界限的,圣者会帮助有求于他的任何人。

  以下附上英文、中文和藏文的祈愿文。

  愿你平安,常受庇护和加持。

  尊贵的詹杜固仁波切

  更多关于第五世达赖尊者和多杰雄登护法的内容 — https://bit.ly/2zsC3tG

  更多关于第十四世达赖尊者和多杰雄登护法的内容 — https://bit.ly/2r4aaDN

  第五世达赖尊者为多杰雄登护法在拉萨建造的护法殿(布旦康萨)— https://bit.ly/2zBTd8M

 4. Tsem Rinpoche on Nov 23, 2018 at 7:14 am

  Divination (‘mo’) Text by Dorje Shugden

  This is an important divination (‘mo’) text composed by Dorje Shugden himself. Dorje Shugden took trance of the Choyang Dulzin oracle lama, the senior oracle of Gaden Shartse Monastery, and instantly on the spot composed this text within two hours.

  The divination text contains information on how to use dice to do divination for the future and is known to be highly accurate. When practitioners use this text, they will be in direct contact with Dorje Shugden to get answers to questions about the future. It is for those who have good samaya with Dorje Shugden and are free of the eight worldly dharmas to be of benefit to others in divining the future.

  Tsem Rinpoche

  DS-MO-choyang.pdf

 5. Samfoonheei on Oct 4, 2018 at 3:46 pm

  After so many years nothing is happening , the CTA not reaching to China to settle issue of Tibet. Its long overdue, as time is running out as HH DalaiLama ‘s age catching up. HH Dalai Lama Middle Way Approach and making friends with China sincerely is taken for granted . HH Dalai Lama ‘s hope of returning to Tibet is still not materialised after so many years. HH Dalai Lama already said that he long to return . Tibetans should respect HH Dalai way . Tibetans should use Chinese flag to show they are serious about wanting autonomy. For the benefit of all Tibetans, I do hope the CTA will follow HH Dalai Lama’s advice and unite all Tibetans to live harmoniously .
  Thank you Rinpoche for sharing this post.

 6. Pastor Adeline Woon on Sep 24, 2018 at 1:06 am

  Be blessed with these rare videos featuring explanation and advice about Dorje Shugden practice by His Holiness Kyabje Zong Rinpoche in his own voice. The teaching was requested by Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the earliest masters who taught Tibetan Buddhism in the West.

  Video 1: H.H. Kyabje Zong Rinpoche Explains Dorje Shugden Initiation and Benefits (With English Subtitles)

  Kyabje Zong Rinpoche was an erudite scholar, ritual master and practitioner of the highest degree from Tibet. At the request of Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the pioneers who taught Tibetan Buddhism in America, Kyabje Zong Rinpoche gives clear explanation and advice about the life-entrustment initiation of Dorje Shugden and how to go about the practice and get the maximum benefits in this video.

  https://www.youtube.com/watch?v=dzFMvlxAqtc&feature=youtu.be

  Video 2: H.H. Kyabje Zong Rinpoche speaks on the History and Lineage of Dorje Shugden (With English Subtitles)

  In this video, an erudite scholar, ritual master and practitioner of the highest degree from Tibet, Kyabje Zong Rinpoche talks about the incarnation lineage of Dorje Shugden and how the practice arose, with examples of Dorje Shugden’s previous lives that reveal his powerful spiritual attainments and contributions. This very rare teaching was given at the request of Kyabje Zong Rinpoche’s student, Geshe Tsultrim Gyeltsen, one of the pioneers who taught Buddhism in the West to many disciples since the 1970s.

  https://www.youtube.com/watch?v=sIzKSJgK618&feature=youtu.be

  For more information: https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/kyabje-zong-rinpoches-advice-on-dorje-shugdens-practice.html

 7. Beatrix Ooi on Aug 10, 2018 at 7:21 am

  For the first time available, Dorje Shugden and his entourage of 32 asssistants of his mandala.

  Dorje Shugden is a powerful protector deity who is also an emanation of Manjushri, a wisdom bestowing Buddha. Therefore, he has great ability to help us to progress further on the spiritual path. He does this by helping us to overcome obstacles and problems for the modern individual.

  Due to his enlightened nature, Dorje Shugden is able to manifest 32 deities and within the same abode resides Setrap and Kache Marpo:-

  1. 5 Dorje Shugden families or emanations. They consists of the following:-

  – Dulzin Dorje Shugden, which performs activities to eliminate inner and outer obstacles.
  – Shize, which performs activities to pacify all illnesses and disease.
  – Gyenze, which performs activities to increase all desirable material and spiritual wealth.
  – Wangze, which performs activities to control difficult people and circumstances.
  – Trakze, which performs activities to wrathfully eliminate all insurmountable obstacles and life-threatening situations.

  2. 9 Mothers. They represent protection of the five senses and developing control of the four elements. These are all attributes that signify their ability to assist tantric practitioners with their higher meditations.

  3. 8 Guiding Monks. They represent the Eight Great Bodhisattvas (Avalokitesvara, Manjushri, Vajrapani, Samantabhadra, Maitreya, Kshitigarbha, Akashagarbha, Sarva-nivarana-viskambini) and they bring about the growth of the Dharma, through the Sangha, Dharma practitioners and Dharma establishments.

  4. 10 Youthful & Wrathful Attendants. They represent the ten wrathful attendants to avert inner and outer obstacles. They are beings who are from Mongolia, China, Kashmir, India, Bengali, etc.

  5. Setrap. He is a senior Dharma Protector from India and an emanation of Amitabha Buddha. He had enthroned Dorje Shugden as an authentic Dharma Protector. Therefore, he also resides within the same mandala of Dorje Shugden.

  6. Kache Marpo. He is not an emanation of Dorje Shugden but he is still an enlightened Dharma Protector in his own right. He was originally known as Tsiu Marpo of Samye Monastery. However, he has placed himself under the service of Dorje Shugden as his chief minister, performing many activities in order to protect and benefit practitioners. Therefore, he stands guard at the main entrance of Dorje Shugden’s mandala. He often takes trance of qualified mediums to speak.

  7. Namkar Barzin. He is the reincarnation of an old Mongolian monk and when he passed away in Phari area of Tibet, his spirit was placed as a powerful assistant of Dorje Shugden. He guards and protects buildings and great institutions especially those that benefit others. He rides on a mythical Gyaling animal that resembles a goat but with scales.

  These sacred images are available on *Vajrasecrets. They are made of high quality alloy and are one of a kind. They are based on the lineage of His Holiness Panchen Rinpoche’s monastery, Tashilhunpo in Shigatse, Tibet. In fact, the iconography of these statues are based on detailed photographs taken by H. E. Tsem Rinpoche during a trip to Tashilhunpo’s protector chapel. These are based exactly as the 10th Panchen Lama’s personal collection.

  Dorje Shugden mandala: https://www.tsemrinpoche.com/?p=131570

  Dorje Shugden’s benefit and practice: https://www.tsemrinpoche.com/?p=62422

  Dorje Shugden’s origins: https://www.tsemrinpoche.com/?p=106424

  Dorje Shugden chapel in His Holiness Panchen Rinpoche’s Tashilhunpo Monastery in Tibet: https://www.tsemrinpoche.com/?p=68698

  *Stand not included

  000

  001

  002

  003

  005

  006

  004

  007

 8. Valentina Suhendra on Aug 7, 2018 at 9:43 pm

  His Holiness the 10th Panchen Lama

  Tibetans commonly refer to His Holiness the 14th Dalai Lama and His Holiness 10th Panchen Lama as the “sun and moon” of Tibetan Buddhism. They are the center of Tibetan Buddhist civilization, which draws to its sphere of influence millions of non-Tibetan practitioners. The Panchen Lama’s incarnation line began with the 16th abbot of Tashi Lhunpo Monastery, Lobsang Chokyi Gyeltsen (1570 – 1662). He was bestowed the title of Panchen Lama by His Holiness the 5th Dalai Lama after being declared as an emanation of Amitabha.

  After being given the title, his three previous incarnations were posthumously also bestowed the title, making Lobsang Chokyi Gyeltsen the 4th Panchen Lama. He became a teacher to many Tibetans, Bhutanese and Mongolian religious figures, including His Holiness the 4th and 5th Dalai Lamas, and the 1st Jetsun Dampa of Mongolia. A prolific author, Chokyi Gyeltsen is credited with over a hundred compositions, including a number of commentaries and ritual texts that remain central in the Gelukpa tradition today. Along with his role as a teacher of the Dharma, the Panchen Lamas are usually responsible for the recognition of the rebirths of the Dalai Lamas, and vice versa.

  The 10th Panchen Lama, Lobsang Trinley Lhundrub Chokyi Gyeltsen (19 February 1938 – 28 January 1989) continued both the spiritual and political roles of his predecessors. His Holiness the 14th Dalai Lama, his contemporary, was even heard to say and echo the Panchen Lama’s own words that the Dalai Lama would safeguard Tibet from the outside while the Panchen Lama would safeguard Tibet from the inside, as he never left Tibet after the political troubles of 1959. He was truly loved by the Tibetans, all the way until his passing. When he taught, thousands of people would attend, not only from his own Gelug lineage, but masters and practitioners from all traditions of Tibetan Buddhism.

  At his sprawling monastery of Tashi Lhunpo, he has a special chapel specifically dedicated to Dorje Shugden, where prayers and rituals are performed on a daily basis. In his great omniscience the Panchen Lama held Dorje Shugden as the principal Dharma protector of the monastery. He also personally propitiated Dorje Shugden among other Dharma protectors, and even wrote extensive prayers and rituals to Dorje Shugden. These rituals and prayers are contained within his ‘sung bum’ or collected works, which are provided here. As such a great lama, with an erudite and clear understanding of the Buddhist scriptures, a teacher to millions in both Tibet and China, from an established incarnation line and an emanation of the Buddha Amitabha, he could not be mistaken about his practice of Dorje Shugden.

  His Holiness 10th Panchen Lama is known for his composition of commentaries and practice texts that are still in use by contemporary Buddhist practitioners both in Tibet and across the world. One of these is a powerful ritual composition propitiating the compassionate Dorje Shugden.

  Upon the request by Acharya Lobsang Jangchub to compose a shorter version of the prayer (sadhana) for the exhortation of activities of Dorje Shugden, Panchen Lama immediately composed an abbreviate form of Dorje Shugden’s Kangsol. This text is entitled “Manjunatha’s (Tsongkapa) Lineage protector Dorje Shugden and five forms wrathful propitiations and confessional prayers and fulfilment of activities rites” or “Melodious sound of Accomplishment of the Four Activities” for short. Once the prayers were completed, he had signs and strong feelings that Dorje Shugden has been working hard to protect the Buddhadharma in general and the lineage of Lama Tsongkhapa specifically.

  Mirroring the abilities of one of his earlier incarnations, Khedrub Je, a disciple of Lama Tsongkhapa and master of both sutra and tantra, the Panchen Lama used his compositional skill and poetic prowess to create a masterful sadhana. Worthy of note is a praise in which the first letter of each verse is a Tibetan vowel. Such compositions are rarely seen, and have historically only been used when propitiating senior Dharma protectors such as Palden Lhamo and Kalarupa.

  The Panchen Lama also stated that while composing the Dorje Shugden sadhana (prayers) he was filled with a sense of happiness and bliss. He ends the composition with not only his official title but his ordination name, Tenzin Trinley Jigme Choje Wangchuk, endorsing the validity of his work. He composed the sadhana in his own Tashi Lhunpo monastery while in the Hall of Clear Light and Bliss.

  See the Panchen Lama’s writings and download: https://bit.ly/2KIfeXb

 9. Pastor Shin Tan on Aug 3, 2018 at 3:06 am

  This elderly & innocent monk in India was brutally attacked, find out why. Shocking – https://www.tsemrinpoche.com/?p=163953

 10. Made in Japan on Aug 1, 2018 at 5:33 am

  “If the Dalai Lama, if His Holiness the Dalai Lama can be harmed by Dorje Shugden, then we might as well not practice Buddhism anymore. If His Holiness the Dalai Lama can have his life shortened by a so-called evil spirit, any evil spirit, then can he be Avalokiteshvara? So on one hand you say, we say, I say, everybody says, he is Avalokiteshvara; on the other hand you’re saying that he can be harmed by an evil spirit… Which one is it? Can he be harmed by an evil spirit or is he Avalokiteshvara? Do you think Avalokiteshvara, Manjushri, Vajrapani, Tara all take refuge in something else to protect themselves from Dorje Shugden? How illogical is that? How illogical of people to say His Holiness the Dalai Lama can be harmed by an evil spirit, any evil spirit or “Dorje Shugden” evil spirit. How is that possible?” – Tsem Tulku Rinpoche

  Photo: His Holiness the Dalai Lama, young Tsem Tulku Rinpoche and Tsem Tulku Rinpoche’s tutor Kensur Rinpoche Jampa Yeshe

 11. Pastor Adeline Woon on Jul 29, 2018 at 6:52 pm

  DON’T MISS THIS! FANTASTIC NEW GREAT STUFF! High quality videos redressing the misinformation about Dorje Shugden practice and people and the current sad Tibetan situation and why they are losing ground in the world. Powerful and truthful – CLEAR VIDEOS – https://bit.ly/2LJbo35

 12. Pastor Adeline Woon on Jul 25, 2018 at 5:04 am

  Sakya tradition’s thangka of Dorje Shugden sitting on a throne within his palace with his four emanations and high Sakya Lamas nearby. Tsem Rinpoche

 13. Joy Kam on Jul 21, 2018 at 2:04 pm

  Antique Pelden Lhamo thangka with sacred Dorje Shugden at the bottom right. Can see Tsongkapa and Guru Rinpoche on the top also. Beautiful and holy.

 14. Pastor Adeline Woon on Jan 30, 2018 at 1:26 am

  This video condensed and made simple the history of the Dorje Shugden ban and the sufferings Dorje Shugden people experienced and continue to experience for 20 years. The video also laid out and reveal the truth and facts that Dorje Shugden was the Protector who advised His Holiness the Dalai Lama to flee to India and hence His Holiness’ life is saved. There is no religious freedom for the Dorje Shugden people worldwide because of the Dorje Shugden ban executed by the Central Tibetan Administration. We are, until today being discriminated and persecuted for simply practising our choice of religion and this is the truth.

  https://www.youtube.com/watch?v=gis2vaURT40

 15. yinping on Nov 14, 2017 at 11:02 pm

  His Holiness the Dalai Lama does not want Tibet to be an independent country. His Holiness the Middle-Way Approach is to resolve the issue of Tibet, achieve genuine autonomy with China.

  The CTA should listen and obey to His Holiness the Dalai Lama wishes. All false allegations about Dorje Shugden issue where CTA claimed Dorje Shugden practitioners are Chinese spy or agents of Chinese have to be stopped. It is time for CTA to reach out and make friend with China sincerely wanting autonomy by raising China flags started from their governance office in Dharamsala. The Tibetan deserved their freedom, peace and harmony.

 16. Joy on Oct 29, 2017 at 3:23 am

  It is really up to the Tibetan exile government to play their cards right. It is in their hands. The future of Tibet and His Holiness’s return to Tibet is in their hands. If they want autonomy like what His Holiness is asking for, then the logical thing to do is to stop irritate China. Of course, you would be raising the country you wish to be in, flag and in this case, China.

  At the moment everything they say and do is a total opposite and the results they are getting is, of course, more cold shoulder from China and more mistrust. What do you expect when you have a group of people who are in the parliament who does the opposite? The hypocrisy is unbelievable in Tibetan leadership, they say one thing and do another. The worst part is the pretend to the victims, using the refugee status to seek for funds. Very sad indeed. ?‍♀️?‍♀️?‍♀️

 17. Valentina Suhendra on Oct 19, 2017 at 10:12 pm

  We should fulfil the will of His Holiness the Dalai Lama for an autonomous Tibetan state.

  3d2e2d3d-4daf-4db8-8215-c05d582f0b04

  3d929c9b-8d33-42ff-ab27-640c45ba1139

  6b852cf2-f1cf-4605-934f-eb2cd1d6b59e

  7aece914-b64c-41e4-93b3-2cf0096b25f7

  ff628aeb-4dff-4bbb-bc2f-17ba128af47f

 18. Valentina Suhendra on Oct 19, 2017 at 9:06 pm

  Dear friends,

  This meme is powerful. Who you hang around with and the types of attitude they have is who you will be influenced by many times and who you will become in the future. Look at your friends and the people that always surround you to know who you will become.

  Tsem Rinpoche

  d96b47a2-387a-4d07-8ae1-6b4ad910aed2

 19. wan wai meng on Oct 19, 2017 at 8:14 pm

  I agree with the message on this article, if Tibetans in exile are really genuine for autonomy and that is the message of Umaylam and also His Holiness the Dalai lama then, they should adhere o such a direction.

  I hope the Dalai Lama can return to Tibet the soonest possible.

 20. Pastor Shin Tan on Oct 19, 2017 at 5:28 pm

  Recently Beng Kooi and Martin on behalf of myself and Kechara was lucky to have audience with His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal of Gaden Shartse Monastery. He lives in around Paris, France. His Holiness is 91 years old and very healthy and alert. He was the 101st throne holder for Tsongkapa and was the head of the Gelugpa school of Buddhism and was very successful during his tenure. He is a strong practitioner of both Sutra and Tantra of Je Tsongkapa’s tradition and a master of all Buddhist knowledge. He holds steadfast to his protector Dorje Shugden very strongly. So we can see even the highest throneholders who are masters of Sutra and Tantra also practices Dorje Shugden knowing the benefits.

  Beng Kooi and Martin brought photo albums of Kechara Forest Retreat/Kechara and updates on Kechara and our works. His Holiness was very pleased to listen and offered some gifts back.

  This is a beautiful picture and the great blessings bestowed on us from His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal.

  Humbly,
  Tsem Rinpoche

  GadenTri1

  GadenTri2

  gaden trisur kechara

 21. Lew on Oct 14, 2017 at 5:09 pm

  Is the Tibetan in Exile government really serious about implementing the HH Dalai Lama’s Middle Way approach to obtain autonomous from China? Do they have any bargaining power with China at all? If they don’t, is it time to start saving for some chips for bargaining? If CTA keep spreading hatred towards China, why would China want to give them the autonomous power?

  That’s why I said CTA is never serious about getting autonomous from China. Ministers in CTA is just milking the western countries in the name of democracy, and benefit their own self. And for the rest of the Tibetans in exile, it is a “good luck” to them, unless they start voicing out their dissatisfaction.

  By the way, for Tibetans who are are really not happy with your current situation, we Dorje Shugden practitioners are not your enemy. Your real enemy is certain ministers in CTA. Calling us “Chinese dogs” will not help your situation. Voicing out to your CTA is the first step in solving your issues. Good luck.

 22. Sharon Ong on Oct 14, 2017 at 10:12 am

  His Holiness the 14th Dalai Lama is known to be the emanation of Chenrezig and as the emanation of Buddha of Compassion, am sure that His Holiness has the wisdom and clairvoyance to advise on the best way forward for the Tibetans. His Holiness’ Middle Way (Umayalam) approach makes sense as CTA and Tibetans are far from ready or are anywhere near equipped to run their own country independently.

  Logically, CTA should follow His Holiness’ advice and strive towards autonomy as am sure His Holiness has Tibet and Tibetans’ best interests at heart. So Tibetans should fly the Chinese flag for now, perfect the machinery of running a good government and establish Tibet once again. Perhaps once good governance and economic stability are achieved, Tibetans can then eventually seek independence.

 23. Pastor Antoinette on Oct 13, 2017 at 6:56 am

  It has been a long fight for the Tibetans who have lost their country 60 years ago. I think there need to be a solution for the refugees as the situation remains painful for them. Tibetans are living in many countries such as India, Nepal, and in many parts of the world. The Tibetans need to move on and make peace with what happened and make the best of it.

  HH the Dalai Lama is requesting autonomy within China. This would mean that the Tibetans must use the Chinese flag. I hope that the Tibetan Government in Exile supports the request of the Dalai Lama for the benefit of all Tibetans.

 24. Valentina Suhendra on Oct 12, 2017 at 9:20 pm

  Great message every Tibetan especially must read!

  99db7720-bb39-46d3-bd93-3e2ca0f6ed7c

  bb270277-6912-4e9e-ad1e-0da94bb74dba

  e60b9b05-2f2f-4133-940e-c7eb068a18f6

  e620014f-0cf8-44d2-945e-61f6141a58ee

  ef0d99f0-b31d-4337-aa46-066f75a4aa5c

 25. StephanieGan on Oct 12, 2017 at 4:31 pm

  Independence would require readiness, much like a child would be independent when he or she can be responsible and independent for his or her wellbeing. A large part of success for the latter requires a huge amount of prep by the parents, guardian or the community depending on their tradition, if any. If not well prepared for adulthood, there is bound to be unnecessary and untold suffering from trial and error. For a nation to endure that would be disastrous.

  The feudalistic society weakened self governance to the extent that neighbours will invade. Had it not been China, it would have been its other neighbours. I am not for aggression, but looking at the present Chinese governance compared to other possible invaders, in my view, better China than any other. The area referred to as Tibet is vast, one could not draw a map of it, thanks to Genghiz Khan and Kublai Khan.

  The Buddhists understand that nothing is permanent. More so for China, the mightiest dynasties did not last more than 600 years. However, for the Tibetans, spread so far and wide from Yunnan, Szechuan, Xinjiang, Qinghai, Xian and Tibet as has been called, it is not fathomable which part of Tibet needs to be independent without a thought of moving its people humanely on a scale one cannot imagine. Is it possible for the China government to consider it at all? I think not. We can only hope for benevolence from the China government for now.

  Except for Xian and Tibet, I have met Tibetans from the other Provinces. Life is no bed of roses for anyone. Life is hard and weather is harsh but it goes on. I am no historian, but I believe in good governance for the good of its people. Suddenly and quite fortunately, it appears that President Xi has shown a report card that is worth waiting for. I am also not for independence for now. Therefore the Chinese Flag has to fly.

  While taking a view on the issue above, I have to concentrate in making a positive contribution to my community in our not so ideal Malaysia.

  May I wish to Rinpoche good health and long life and for DS to be reconciled with the Dalai Lama.

 26. Umaylam on Oct 12, 2017 at 3:28 pm

  I don’t understand why after so many, many, many years of His Holiness Dalai Lama saying very clearly that His Holiness is for Umaylam or the Middle Way Approach which is about autonomy not independence, the Tibetans in exile are still hoisting the Tibetan snow lion flag which is actually a flag from the time the 13th Dalai Lama declared independence from China in 1916. At that time, the new snow lion flag was adopted by the 13th Dalai Lama and all ARMY regiments were ordered to carry the flag and it was displayed on public buildings of the Ganden Phodrang government.

  By hoisting the snow lion flag, the Tibetans in exile in general and the CTA in particular are showing disobedience to His Holiness. Not only that, how can you point your middle finger at China while at the same time talk about autonomy? I hope Tibetans will show obedience to His Holiness and stop hoisting the snow lion flag and extend an olive branch and show that they really want peace and autonomy.

 27. Irene Lim on Oct 12, 2017 at 11:13 am

  It is obvious Tibetans should hoist and fly the Chinese flag within their CTA offices in Dharamsala and all Tibetans should use Chinese flag to indicate they are serious about wanting autonomy. But would they do this is another matter. I believe the majority would say you are a traitor by hoisting the Chinese flag. I would not think is doable this life time. I pray the Tibetans will see the light soon and be friends with the Chinese.

 28. Anne Ong on Oct 11, 2017 at 11:31 pm

  Why not use a chinese flag and be autonomous state of China (the Middle Way), if this is what His Holiness the Dalai Lama wants. As long it will bring peace and unite the Tibetans and most of all DS practitioners to have religious freedom to practice. Thank you very much Rinpoche for this post and latest memes . Hopefully His Holiness the Dalai Lama would quickly make a decision to lift the ban soon! ??

Leave a Reply

Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: jpg, jpeg, gif, png

 

Maximum file size: 50MB
Allowed file type: mp4
Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: pdf, docx

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR APRIL / 四月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Samfoonheei
  Saturday, Apr 10. 2021 03:59 PM
  A legendary figure of Buddhism in Buryatia was Lubsan Samdan Tsydenov, charismatic Buddhist master and visionary and national hero, who had spread the Tantric Buddhist tradition. Interesting read of this forgotten story of Lubsan Samdan Tsydenov, a monk who briefly ruled as a dharma king. He amazingly created a nonviolence Buddhist kingdom who protected thousands of women, children, and men at that time. In 1920’s Soviet government considered Lubsan Samdan Tsydenov to be rebels and Traditional Buryat culture was erased since then. Buddhist monasteries in Buryatia were destroyed and many followers were murdered. He was well remembered as a true Dharma King and a national hero. Interesting read of a Great Lama.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/lubsan-samdan-tsydenov-the-dharma-king-of-buryatia.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Apr 10. 2021 03:57 PM
  We came to this world with nothing and leaving with nothing. There nothings that belongs to us. Whatever we own is temporary on loan only, so we should be glad in this life we are in human form. We should appreciate what we have at this moment, , doing , learning Dharma and practicing Dharma for a good and meaningful cause. Transforming our mind and benefiting others instead of ourselves.
  What Rinpoche had said and explained , very true indeed … we don’t own our body. Well use our body for the greater good of others. Reading the transcript by Tsem Rinpoche tells us more understanding .
  Thank you Rinpoche for this profound teachings.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/transcript-you-dont-own-your-body.html
 • sarassitham
  Friday, Apr 9. 2021 11:20 PM
  Thank you for the wonderful sharing, it’s truly amazing. Each one of these statues is special and drool-worthy, and they have rightly signified the place where they stand today.

  Even when we don’t have the opportunity too witness those beautiful Buddha Statues, yet we are blessed merely by looking at it.
 • Samfoonheei
  Friday, Apr 9. 2021 01:19 PM
  Reading this article again, truly feeling sorry those refugees in Netherlands. Staying in another country far away from homeland is already sad. They need to start from scratch, could imagine their situation living in a foreign facing a lot of hinders such languages, cultures and so forth. The sad state of refugees living in Netherlands is really bad. The Netherlands has had a reputation as a humanitarian haven, with refugees and immigrants as the situation in their country isn’t safe enough. But entering as refugees they ended up living in empty offices, as room . The government authorities failed to provide basic amenities for those rejected ones who have not or cannot leave the country. The refugees are stuck in a system, were call as an illegal immigrant. They wandered in the streets of Amsterdam, moving from one place to another left in the cold winter. Lucky enough they have volunteers helping them supplying blankets , foods for them. Hopefully the authorities could do more to help those refugees out there and the situation right now has improved.
  Thank you Melissa for sharing this .

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/the-building-wanderers-of-amsterdam.html
 • Samfoonheei
  Friday, Apr 9. 2021 01:17 PM
  Being generous also makes us feel better about ourselves. Generosity is both a natural confidence builder and a natural repellent of self-hatred. By focusing on what we are giving rather than on what we are receiving. Acts of generosity, such as giving our time, talent or resources, and expecting nothing in return, have been proven to be good for our health. Generous individuals are personally more fulfilled, happier and more peaceful within themselves. Enrich our life and that of others by practicing generosity. That’s what I consider true generosity without anything in return.
  Thank you Rinpoche and Datuk May for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/students-friends/generosity-giving-gifts.html
 • Samfoonheei
  Friday, Apr 9. 2021 01:15 PM
  A Stunning Chenrezig Thangka with an interesting story behind it.Detailed explanations of the iconography of this Buddha. Having understand about it ,will help us to practice better . Chenrezig is the bodhisattva that symbolizes the compassion of all Buddhas.The qualities of Chenrezig is indeed amazing in such away benefited many of us. According to legend, Chenrezig made an vow that he would not rest until he had liberated all the beings in all the realms of suffering. Reciting the Chenrezig mani mantra and practising profound meditation on the nature of sound is believed to be powerful.
  Thank you Rinpoche and Beatrix for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/a-chenrezig-thangka.html
 • Samfoonheei
  Tuesday, Apr 6. 2021 04:52 PM
  Meaningful poems tells us a thousand words. Value and appreciate every moment of our life with those around us. Rinpoche had a very strong connection with Manjushri since childhood and its not surprised the way Rinpoche describe the divine. Lovely poems for us to ponder deeply.
  Thank you Rinpoche for sharing this with us.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/purpose.html
 • Samfoonheei
  Tuesday, Apr 6. 2021 04:52 PM
  It is important to use these difficult times as life lessons, growing and shaping us to blossom into a stronger and wiser person every day. Stay strong and be tough, working as a team, sharing out as a team. Whatever happen then through thick and thin, individual commitment to work as a team is what makes a team work successful toward a common vision. It is true that we can succeed best and quickest by helping others to succeed as a team. Never give up even its hard with nothing much. Alone, we can do so little compare to working together, we can do so much.
  Reading this quote will inspire us to improve ourselves and our life so that we may be successful someday as a team.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/dont-see-the-porridge-and-run.html
 • Samfoonheei
  Monday, Apr 5. 2021 03:04 PM
  The incredible story of the Chinese paper cut artist Ku Shulan. She is one such inspiring lady in the Chinese world of paper cutting. Been born in poor peasant family, doesn’t deter her from doing what she loves most. She had come along way of struggles and hardship to be where she was. She only showed her talent in later life following awakening from a coma after a head injury, discovered by Shanxi Province Cultural Center. Ku Shulan was designated “Master of China Folk Art and Crafts” by UNESCO and was bestowed many domestic awards for her beautiful paper cuttings. Sadly Ku Shulan passed away in 2004 at age 84, but her popularity, and reputation continue to grow . Her unique coloured paper cuttings are the jewel of Chinese folk art and will remain forever so.
  Thank you Rinpoche for this inspiring post of a talented lady.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/art-architecture/ku-shulan-goddess-of-paper-cut.html
 • Samfoonheei
  Monday, Apr 5. 2021 03:03 PM
  Do Dharma work. Do Dharma practice. Chase after Dharma…..well said by Rinpoche. Life is meaningless when we only chase for money, fame only at the of life nothing is left for us. What remains is just memories when we are gone. As we grew older , it’s time to chase after something that can last long till our last breathe. Learning, practicing Dharma is the best choice. Since learning and practicing dharma have my life change, benefiting other makes my wonderful.
  Thank you Rinpoche for this sharing with folded hands. Rinpoche had showed me the way and so as many more others.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/chasing.html
 • Samfoonheei
  Monday, Apr 5. 2021 03:00 PM
  Inspiring comment by Claire Briard who only met Rinpoche on facebook gave up eating meat. It has since changed his life and she have so much more respect for the all animals. She did wonderfully by encouraging her friends and anyone she met to go meatless. Beautiful message . Do not harm animals , give them a chance to live.
  Thank you Rinpoche this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/claire-briard.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Apr 4. 2021 04:40 PM
  Reading this old post had me think deeply how fragile life is. Nothing is permanent as life goes by. Over 50 people have died in India, most of them in Sikkim, in a devastating earthquake back in 2011. The measured a forceful 6.8 on the Richter scale had caused a significant damage in Nepal and Sikkim border. Earthquake tremors were felt in parts of India, Tibet and West Bengal. Thousands of people trapped in remote areas of Sikkim, rescue and relief teams had try every possible way to help them. Many villages in quake-hit Sikkim are out of reach and thousands are said to be affected. Sad to know that hundreds of houses have reportedly collapsed and many suffered substantial damage . We are fortunate to live in Malaysia where we do not experience earthquake at all. Whatever it is we need to appreciate every moment in our lives to learn , practice Dharma . Lives our life to the fullness meaningful.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/sikkim-earthquake-hits-india-tibet-and-nepal.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Apr 4. 2021 04:25 PM
  Amazing a huge image of Shakyamuni Buddha on the Bayan-Khongor mountain near the village of Bayangol, Russia is created. Very unique creation indeed. It was considered the largest Buddha image in Russia and in the list of the largest Buddha images in the world. The locals has long been considered the Bayan-Khongor rock as a sacred place in the Khorinsky Buryats. The image of Buddha Shakyamuni was made with minimal impact on nature. What the creators were amazing ,they did not carve a full-fledged statue. Only the top layer of the rock was removed, the Buddha image were drawn and painted with paint. When an image of Buddha of this gigantic size is created, it is also a tremendous, incomparable virtue and great blessing for all whom merely seeing it.
  On the consecration day of this huge Buddha image, Venerable Yelo Rinpoche performed the consecration ritual. Thousands of pilgrims from different parts of Buryatia and other cities of Russia attended the historical event. Looking at the pictures tells all. Accordingly, the larger, richer and more beautiful the offerings, the more they accumulate good merit. Lots of flowers , fruits , foods , cakes and so forth been offered .
  Thank you Rinpoche for this wonderful sharing. Even I have not been there, looking at this huge image is a blessing .

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/the-largest-buddha-shakyamuni-in-russia.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Apr 3. 2021 04:08 PM
  Interesting discoveries…. Scientists do believe that about 100 billion stars in our galaxy, and in the universe about 100 billion galaxies. So it won’t be surprised that it had sheds light on the evolutionary history of early human ancestors. With the discoveries of rare human skulls dated millions years ago found by researchers in many different parts of the world, have proven that an early civilization did exist after all. Genuinely primitive and ancient human skulls were discovered in countries such Africa, China and so forth.
  Archaeologists have unearthed ancient skeletons with pointy, artificially deformed skulls belonging to an early human ancestor that lived 3.8 million years ago. Similar evidence of civilizations with deformed craniums were also found in many countries as well. Interesting… other than these discoveries the scientist and researchers did discovered aliens do exist too and we are not alone after all. Many sightings of aliens from different places in part of the world were seen by many eye witnesses. Ancient treasure artefacts found in a historic caves have added to claims ancient civilizations on earth were visited by advanced species from outer space.
  Thank you Rinpoche this interesting post.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/science-mysteries/ancient-aliens-the-visitors-season-1-episode-3.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Apr 3. 2021 04:06 PM
  Choosing a religion is our choice. Its doesn’t matter what religion we chose we are to respect each other in order to have a harmonious surrounding. Every of us have the right to profess and to practice his or her religion. Freedom of religion is a principle that supports the freedom of any individual.
  Truly disappointed reading all those comments after when Rinpoche had mentioned that Rinpoche practiced Dorje Shugden. Somehow many positive comments too. Rinpoche had come along way from New Jessey to India then to Malaysia. We are fortunate to have met Rinpoche in this lives, learning and practicing Dharma and taking Dorje Shugden as our Dharma Protector. All i can say is through Rinpoche’s teaching, many of us has benefited from zero to be better person. Rinpoche had gave and showing us the light to be where we are today.
  Rinpoche had created a place of peace and heaven I would say it from my bottom of my heart. Rinpoche had worked tirelessly for the benefits of all sentient beings and trying to bring the wrong concept of viewing Dorje Shugden to those against the practice. The Tibetan leadership have their own agenda all these years, causing sufferings and disunity among the people practicing Dorje Shugden.
  Once for all hopefully the Dorje Shugden controversy will goes down into history.
  Thank you Rinpoche for this sharing . May more people read this blog to get a better view.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/behind-the-scenes/thank-you-for-the-positivity.html

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
2,114
Total views up to date
22,077,871

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
According to legend, Shambhala is a place where wisdom and love reign, and there is no crime. Doesn\'t this sound like the kind of place all of us would love to live in? https://www.tsemrinpoche.com/?p=204874
1 year ago
According to legend, Shambhala is a place where wisdom and love reign, and there is no crime. Doesn't this sound like the kind of place all of us would love to live in? https://www.tsemrinpoche.com/?p=204874
108 candles and sang (incense) offered at our Wish-Fulfilling Grotto, invoking Dorje Shugden\'s blessings for friends, sponsors and supporters, wonderful!
1 year ago
108 candles and sang (incense) offered at our Wish-Fulfilling Grotto, invoking Dorje Shugden's blessings for friends, sponsors and supporters, wonderful!
Dharmapalas are not exclusive to Tibetan culture and their practice is widespread throughout the Buddhist world - https://www.tsemrinpoche.com/?p=193645
1 year ago
Dharmapalas are not exclusive to Tibetan culture and their practice is widespread throughout the Buddhist world - https://www.tsemrinpoche.com/?p=193645
One of our adorable Kechara Forest Retreat\'s doggies, Tara, happy and safe, and enjoying herself in front of Wisdom Hall which has been decorated for Chinese New Year
1 year ago
One of our adorable Kechara Forest Retreat's doggies, Tara, happy and safe, and enjoying herself in front of Wisdom Hall which has been decorated for Chinese New Year
Fragrant organic Thai basil harvested from our very own Kechara Forest Retreat farm!
1 year ago
Fragrant organic Thai basil harvested from our very own Kechara Forest Retreat farm!
On behalf of our Puja House team, Pastor Tat Ming receives food and drinks from Rinpoche. Rinpoche wanted to make sure the hardworking Puja House team are always taken care of.
1 year ago
On behalf of our Puja House team, Pastor Tat Ming receives food and drinks from Rinpoche. Rinpoche wanted to make sure the hardworking Puja House team are always taken care of.
By the time I heard about Luang Phor Thong, he was already very old, in his late 80s. When I heard about him, I immediately wanted to go and pay my respects to him. - http://bit.ly/LuangPhorThong
1 year ago
By the time I heard about Luang Phor Thong, he was already very old, in his late 80s. When I heard about him, I immediately wanted to go and pay my respects to him. - http://bit.ly/LuangPhorThong
It\'s very nice to see volunteers helping maintain holy sites in Kechara Forest Retreat, it\'s very good for them. Cleaning Buddha statues is a very powerful and effective way of purifying body karma.
1 year ago
It's very nice to see volunteers helping maintain holy sites in Kechara Forest Retreat, it's very good for them. Cleaning Buddha statues is a very powerful and effective way of purifying body karma.
Kechara Forest Retreat is preparing for the upcoming Chinese New Year celebrations. This is our holy Vajra Yogini stupa which is now surrounded by beautiful lanterns organised by our students.
1 year ago
Kechara Forest Retreat is preparing for the upcoming Chinese New Year celebrations. This is our holy Vajra Yogini stupa which is now surrounded by beautiful lanterns organised by our students.
One of the most recent harvests from our Kechara Forest Retreat land. It was grown free of chemicals and pesticides, wonderful!
1 year ago
One of the most recent harvests from our Kechara Forest Retreat land. It was grown free of chemicals and pesticides, wonderful!
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
2 yearss ago
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
2 yearss ago
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
2 yearss ago
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
2 yearss ago
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
2 yearss ago
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
2 yearss ago
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
2 yearss ago
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
2 yearss ago
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat\'s land here in Malaysia
2 yearss ago
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat's land here in Malaysia
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
2 yearss ago
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
2 yearss ago
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
2 yearss ago
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
2 yearss ago
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
Sacred Vajra Yogini
2 yearss ago
Sacred Vajra Yogini
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
2 yearss ago
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
2 yearss ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha\'s mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
2 yearss ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha's mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
Another nun disciple of Lord Buddha\'s. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
2 yearss ago
Another nun disciple of Lord Buddha's. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
2 yearss ago
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
2 yearss ago
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
This is pretty amazing!

First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
2 yearss ago
This is pretty amazing! First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche

Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
2 yearss ago
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can\'t stop thinking of you and I can\'t forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
2 yearss ago
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can't stop thinking of you and I can't forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
2 yearss ago
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
2 yearss ago
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
2 yearss ago
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
2 yearss ago
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
2 yearss ago
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
2 yearss ago
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
2 yearss ago
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
2 yearss ago
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
DON\'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
2 yearss ago
DON'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
2 yearss ago
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
2 yearss ago
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
2 yearss ago
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
2 yearss ago
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
2 yearss ago
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
2 yearss ago
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Pig puts his toys away
  1 years ago
  Pig puts his toys away
  Animals are so intelligent. They can feel happiness, joy, pain, sorrow, just like humans. Always show kindness to them. Always show kindness to everyone.
 • Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  2 yearss ago
  Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  Whales and dolphins playing with each other in the Pacific sea. Nature is truly incredible!
 • Bodha stupa July 2019-
  2 yearss ago
  Bodha stupa July 2019-
  Rainy period
 • Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
  2 yearss ago
  Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
 • Your Next Meal!
  2 yearss ago
  Your Next Meal!
  Yummy? Tasty? Behind the scenes of the meat on your plates. Meat is a killing industry.
 • This is Daw
  2 yearss ago
  This is Daw
  This is what they do to get meat on tables, and to produce belts and jackets. Think twice before your next purchase.
 • Don’t Take My Mummy Away!
  2 yearss ago
  Don’t Take My Mummy Away!
  Look at the poor baby chasing after the mother. Why do we do that to them? It's time to seriously think about our choices in life and how they affect others. Be kind. Don't break up families.
 • They do this every day!
  2 yearss ago
  They do this every day!
  This is how they are being treated every day of their lives. Please do something to stop the brutality. Listen to their cries for help!
 • What happened at Fair Oaks Farm?
  2 yearss ago
  What happened at Fair Oaks Farm?
  The largest undercover dairy investigation of all time. See what they found out at Fair Oaks Farm.
 • She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
  2 yearss ago
  She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
 • Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
 • This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
  2 yearss ago
  This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
 • Beautiful Monastery in Hong Kong
  2 yearss ago
  Beautiful Monastery in Hong Kong
 • This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
 • Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
  2 yearss ago
  Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
 • These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
 • Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
 • Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
  2 yearss ago
  Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
 • Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
  2 yearss ago
  Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
 • Beautiful
  2 yearss ago
  Beautiful
  Beautiful sacred Severed Head Vajra Yogini from Tsem Rinpoche's personal shrine.
 • My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
 • Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
 • Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
 • SUPER ADORABLE and must see
  2 yearss ago
  SUPER ADORABLE and must see
  Tsem Rinpoche's dog Oser girl enjoying her snack in her play pen.
 • Cute!
  2 yearss ago
  Cute!
  Oser girl loves the balcony so much. - https://www.youtube.com/watch?v=RTcoWpKJm2c
 • Uncle Wong
  2 yearss ago
  Uncle Wong
  We were told by Uncle Wong he is very faithful toward Dorje Shugden. Dorje Shugden has extended help to him on several occasions and now Uncle Wong comes daily to make incense offerings to Dorje Shugden. He is grateful towards the help he was given.
 • Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
  2 yearss ago
  Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
 • Cute baby owl found and rescued
  2 yearss ago
  Cute baby owl found and rescued
  We rescued a lost baby owl in Kechara Forest Retreat.
 • Nice cups from Kechara!!
  2 yearss ago
  Nice cups from Kechara!!
  Dorje Shugden people's lives matter!
 • Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  2 yearss ago
  Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  Chirping birds and other forest animals create a joyful melody at the Vajrayogini stupa in Kechara Forest Retreat (Bentong, Malaysia).
 • This topic is so hot in many circles right now.
  3 yearss ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  3 yearss ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  3 yearss ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  3 yearss ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  3 yearss ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  3 yearss ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  3 yearss ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  3 yearss ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  3 yearss ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  3 yearss ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  3 yearss ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  3 yearss ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  3 yearss ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  4 yearss ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

 • April 12, 2021 03:20
  Eden asked: Dear Pastors, How are all of you doing? I have a few questions here. I will be very grateful if you can answer them. Thank you. 1) If we are here because of our previous life karma, previous previous karma and so on. May i know when does all of this started? How does this chain of karma started? Im sure we all had our 1st life and everything had a beginning to it. 2) I am currently facing some problem over my career pathway, are there any practices and mantras that I can do to request for guidance?
  No reply yet
 • April 11, 2021 00:23
  Lara asked: Hello pastors, I have a family member suffering from depression right now. May I know how I can help him to overcome this? Thank you.
  No reply yet
 • April 10, 2021 07:50
  ray asked: hi pastor i have a question regarding purification practices because ive been having some doubts now, is it true that some people say engaging in purification practices bad things would then happen to the practitioner after that? be it being sick or facing obstacles coming after that.
  pastor answered: Dear Ray, Thank you for your question. When we engage in purification practices, what we are purifying is our negative karma. If you know about karma, you know that eventually you will need to experience your karma, be this negative or positive. When you experience your negative karma, then you experience negative situations. This could be something major, like having an accident, to something very minor such as feeling bad if say a loved one says something in a way that you perceive as being negative. Any experience you have that you perceive as negative, is a manifestation of your negative karma. During purification practices, through your own effort of invoking upon the enlightened beings and practice of the Four Opponent Powers, you are able to purify this negative karma. However, for a negative karma to be fully exhausted, you need to experience it. Say you have a karma to get into an accident, if you don't purify and exhaust it, then you will need to suffer from it 100%. This could mean getting into a car accident which is very severe and you are hurt badly. If you engage in purification practices then you can purify, let's say 99% of the karma. But for it to be exhausted fully, you still need to experience it. In this case, maybe you do get into an accident. Since you have purified most of the karma, your car only bumps into another car very softly. You don't even feel it, the person in the other car doesn't feel it and you car is not damaged at all. This is the reason why some people say if you engage in purification practices, bad things will happen. And because of that people are put off doing purification practices. This is wrong thinking because if you do experience negative situations when engaged in purification practices, this could be because: a) What you experienced is actually the purified karma, rather than the full force of the karma. In this case you should rejoice that through your effort of engaging in the practice, you didn't experience something much worse. b) It could just simply be the manifestation of a karma that wasn't purified. This means, you would have had to go through this experience anyway. c) Because you are engaged in purification practices, you are thinking of karma a lot. Therefore, when such experiences occur then you attribute it to karma, and then think it is linked to your purification practice. Then you believe that doing purification practices is bad because you have to suffer from such experiences. This is wrong thinking. Perhaps even if you were not doing purification practices, then you would still experience the situation, but you wouldn't actually think anything of it. You would just go about the rest of your day as usual. That being said, when you are doing purification practices, there comes a point were certain negative karma is so weak that you need to experience it for it to be exhausted completely. This can and does manifest as negative situations, such as minor illnesses, or even accidents, etc. However, the point to remember is the karma causing these situations have been purified so they are very mild compared to their full form. These negative situations can also be purified/exhausted in dreams, etc. Another way they can be purified is having mental disturbances or emotional ups and downs when actually doing the purification practices. In essence, you will need to feel the effects of your negative karma in some form or another, so better that you experience it in a very mild form right? This is what purification practices helps you to do. Purification practices are not something to be scared of. In fact, you should rejoice when engaged in purification practices. On a more deeper level, without some form of purification practice it is hard to understand higher aspects of the Dharma. Your negative karma will block you from being able to understand the Dharma and then internalise it. That is why purification practices are emphasised within each and every tradition and are a prerequisite for higher teaching such as tantra. The benefits of purification practices (such as enabling you to exhaust your negative karma in a very mild form, and preparing your mind for higher teachings) outweighs having to experience a very small negative situation. Therefore think about the benefits of purification practice and contemplate on it. This will help you to develop faith in them and get rid of any doubts or fears that you may have. I hope this helps.
 • April 1, 2021 04:54
  You are awesome! asked: Hello, you are awesome! keep going!
  pastor answered: Thank you for your kind message. It is very encouraging for us to read. May you always be blessed by the Three Jewels.
 • March 28, 2021 15:08
  vikas baluni asked: abut growth of my business
  pastor answered: Dear Vikas Baluni, I am unclear as to the actually meaning of your question but I believe you are asking how to increase and grow your business. According to Buddhism, everything that we go through in life is due to karma, this includes both the good things and the bad things. Therefore, for your business to grow and do well depends on your good karma. Only one type of energy can overcome karma and is always good for your, and that is what we call merit or punya (in sanskrit). So in order to have merit for your business to do well, you have to take actions that generate merit. The main of these is to transform your mind to become a more compassionate and wiser person, to help others less fortunate, to engage in pujas and other such virtuous activities. There are certain deity practices that are well-known in Buddhism to help increase the energies of wealth and success in our lives. These can help your business to grow. Once such practice is that of Bhagawan Gyenze, you can click here to find out more: https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/prayers-and-sadhanas/dorje-shugden-gyenze-to-increase-life-merits-and-wealth.html Bhagawan Gyenze will definitely help you to grow your business, if you have a good motivation. If you motivation is only about yourself, then your business will not grow that much. But if you have the motivation help others, then Bhagawan Gyenze will help you even more. I hope this helps. Thank you.
 • March 25, 2021 01:11
  Jason asked: I have been practicing white dzambala and the bathing / water tormas for quite some time now. Recently I have been getting regular dreams where white dzambala appears and just smiles at me, or I dream that I am doing white dzambala chutor practice. I understand that when lama tsongkhapa got dreams of deities he thought that this was Mara acting up and paid no attention to it until his lama said something. My lama is currently on retreat and it is difficult to contact him. Please give me some advice on what is happening. I'm just some normal beginners smuck and I'm getting worried that this is a bad sign. When I wake up I feel at peace... But according to commentaries this could be Mara.
  pastor answered: Dear Jason, Thank you for your question. I am really happy to hear that you are engaging in Dzambhala's practice. It's extremely beneficial. You are right that Lama Tsongkhapa ignored his dreams of deities, and viewed them as bad signs. But before jumping to conclusions, we must analyse the reasons why Lama Tsongkhapa ignored not only his dreams, also the visions of the deities he received. The reason that Lama Tsongkhapa did not consider it a positive sign is because as practitioners on the spiritual path, it is all too easy to get carried away with 'signs' or advice, visions, dreams from supposed deities. Sometimes if we 'analyse' them it can lead us in the wrong direction because of our mistaken understanding. Sometimes, other entities can also enter our dreams and tell us things that we believe, hence we start practising things that are not Dharmic in nature. Lama Tsongkhapa warned against such things, rather Lama Tsongkhapa said that we should rely on the Dharma teachings that are genuine and transmitted to us through an unbroken line through our lineage. Generally speaking however, these dreams you are having are literally just dreams, so there is nothing to worry about. One category of dreams we have are known as samsaric dreams. These arise from karma and karmic traces in the mind. This can also include emotions, memories, etc. The meaning we find in these dreams are imputed by the dreamer, and not inherent in the dream. This also applies to waking life. We impute meaning onto situations and circumstances, rather than the meaning being inherent to the circumstance. It is like reading a book. Words in the book are just marks on paper, however, because we use our sense of meaning, we make a meaning out of it. However, this is always open to interpretation. For example, if you tell your dream to two people, they can interpret the meaning very differently, even though you told them the exact same details. When we have dreams such as of our teacher, our practice, the Buddhas, etc., it is still more than likely to be just a samsaric dream. Because we have been engaging in sustained practice, or have imprints from previous lives, these can surface in our dreams hence we have dreams of Buddhas, our teachers, etc. There is nothing to worry about or to consider overly auspicious or a 'sign'. Just realise that you have had the dream, do not allow your thoughts to dwell on it, accept it and move on. However, do take note that you had these dreams and once your Guru is out of retreat, please consult your Guru and inform him/her of these occurances and seek your Guru's advice if any. I hope this helps. Thank you.
 • March 23, 2021 02:01
  Jason asked: I white dzambhala is a wealth deity but can he also act as a dharma protector?
  pastor answered: Dear Jason, Thank you for your question. The practice of Dzambhala is actually a Yidam practice, this means that Dzambhala is a meditational deity. When you engage in his practice, as well as bestowing wealth, through his practice you also develop qualities that help you progress towards enlightenment. In the case of Dzambhala, the primary quality he helps you develop is actually generosity, which is one of the Six Perfections. Therefore, although he is known as a wealth deity, he is much, much more than that. When you engage in his practice, you are actually developing virtuous qualities in your mindstream. The function of Dharma Protectors however is to remove obstacles and to create conducive conditions so that you can transform your mind. Hence, the function of a meditational deity and a Dharma Protector is different. That being said, when you engage in Dzambhala's practice properly, you do gain wealth. Generally, we only consider this wealth to be external wealth, but Dzambhala's practice is more than that, because through his practice you gain internal wealth which are virtuous qualities. Due to the fact his practice also brings material wealth, he is known as a wealth deity. When you practice any meditational deity, you will gain some physical benefit as well, which can seem to mirror the effect of Dharma Protectors, but their function is very different. Dzambhala for example grants material wealth, but his actually function is to increase inner wealth. Another example would be Medicine Buddha, outward he heals our physical body, but inwardly he also helps to heal our minds and develop qualities such as compassion. Dharma Protectors can also help to heal our body, but for real internal change, we need to rely on a meditational deity. I hope this answer helps.
 • March 16, 2021 21:23
  ray asked: Dear pastors, i have a question regarding vajra and bells. can one use them if they do not have any sort of initiation or whatsoever?
  pastor answered: Dear Ray, Thank you for your question. You are right that traditionally vajras and bells are only used after receiving initiation. However, H.E. Tsem Rinpoche recommended learning how to use the vajra and bell, as a means of creating the causes to receive initiation in the future. That said, there are many dos and don'ts related to using the vajra and bell. You can learn not only how to use them, but also vajra and bell etiquette from one of Kechara's Pastors. I hope this helps. Thank you.
 • March 7, 2021 17:30
  Sandra asked: Respected pastors, Do you recommend doing Tsem Rinpoche’s guru yoga as part of daily Sadhana? I am sure I read on the article for the name retreat that it could be done as daily prayers but now I can’t see that sentence? Thank you.
  pastor answered: Dear Sandra, Yes of course, you may include Tsem Rinpoche's Guru Yoga as part of your daily sadhana if you wish. This creates a very strong bond with Tsem Rinpoche. If you are following the Diamond Path sadhana (https://www.vajrasecrets.com/diamond-path), you insert the Guru Yoga after you have completed the Gaden Lhagyama (Guru Yoga of Lama Tsongkhapa). Alternative, if you are using a different prayer text, you insert the Guru Yoga after Gaden Lhagyama, or before any deity prayers that you do such as Manjushri, Tara, etc. After you complete the deity practice section of your sadhana, you continue on to your Dharma protector practice, and finish with your completion dedication. I hope this helps. Do let us know if this is not clear. Thanks.
 • March 4, 2021 22:52
  Sandra asked: Respected pastors, Can a lay person work towards the preliminary practices by accumulating daily ? Many thanks.
  pastor answered: Dear Sandra, Yes, of course. Anyone can engage in the preliminary practices, you don't have to be ordained in order to do so. However for one's practice to be considered a full preliminary practice, you need to do 100,000 repetitions of whichever practice you are engaged in without break. That means you must engage in at least one session a day, until the count is completed. 10% of the count is also added on top, to make up for any unintentional mistakes. So the figure would actually be 110,000. If you skip a day, that means you have broken your preliminary retreat. If this occurs you can still dedicate the practice you have done so far, and you will still benefit from the merit generated and the purification of negative karma from the practice, but it is not counted as a full preliminary practice. Also you must adhere to the retreat procedures for the duration of the time it takes you to complete the particular preliminary practice. For example, an altar with daily offerings, retreat seat with swastika, refraining from eating black foods, etc. This may not be convenient for most people in our day and age. So what you can do is to spend a certain amount of time accumulating a specific figure, for example 10,000 repetitions of a particular practice. Seal the practice at the end with a strong dedication, like the King of Prayers. Later on, you can repeat the procedure more times until you complete 100,000. This method was given by H.E. Tsem Rinpoche for modern-day practitioners who do not have the time to complete 100,000 in one go. While it technically does not constitute a full preliminary retreat, you still gain immense merits and purification from engaging in the practice, even if spaced out. As Rinpoche said, it's better for you to do mini preliminary retreats than not doing any of the preliminary practices whatsoever. That being said, if you do have the ability to do a full preliminary retreat and it will not negatively impact you, such as create financial difficulties or strain familial relationships, then of course go ahead! To have the sincere wish to engage in any Dharma practice is wonderful. You can read more about the individual preliminary practices here: https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/preliminary-practice.html You can watch a short teaching on the preliminary practices by H.E. Tsem Rinpoche here: https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/cosmic-tantra.html
 • March 3, 2021 04:13
  Sandra asked: Dear respected pastors, what are dreams? Do dreams have significance? Are they simply images the mind views at night - do they resemble the dreamer's state of mind? Thank you for all your replies :) :)
  pastor answered: Dear Sandra, Hello. Nice to see you back here. On the normal level, both waking and dream states are both marred by our delusions. The teachings tell us that this deluded state continues through all our experiences, whether during the dreaming or waking states. The way to overcome this is to "wake up" from our delusions, or reach enlightenment. Normally when people think of dreams, they do so in psychological terms and so focus on the content of the dream. When we investigate the nature of the dream itself, we begin to investigate something deeper, the processes that underlies the whole of our existence. Understand this propels you further along the spiritual journey towards enlightenment. We have many dreams during one night of sleep, and may or may not consciously remember then when we wake up. In terms of content, dreams can be used to work through psychological issues or can indicate certain issues and overcoming them (as is common within Western psychological practices). In Tibetan Buddhism, dreams can be used for much more. In the advanced practices, one can transform ordinary dreams to further one's spiritual journey. This is not only in terms of working through psychological issues, but in terms of meditation and practice as well. Generally, there are three types of dreams as described below. Most of us only experience the first type, unless we progress on the spiritual path. 1. Samsaric dreams: these arise from karma and karmic traces in the mind. This can also include emotions, memories, etc. The meaning we find in these dreams are imputed by the dreamer, and not inherent in the dream. This also applies to waking life. We impute meaning onto situations and circumstances, rather than the meaning being inherent to the circumstance. It is like reading a book. Words in the book are just marks on paper, however, because we use our sense of meaning, we take a meaning out of it. However, this is always open to interpretation. For example, if you tell your dream to two people, they can interpret the meaning very differently, even though you told them the exact same details. 2. Clarity dreams: These dreams occur when you are fairly progressed in meditational practices and can carry this into the dream state. These dreams arise not from the emotions, or memories, etc., but from more subtler forms of karma and delusions. However, just like in waking mediational practice, you are not affected by the images or thoughts that appear to you. 3. Clear Light dreams: In the advanced tantric practices, there are teachings called dream yoga. The object of these is to achieve the clear light dreams, which are very difficult to achieve and take years and years of intense practice. The most important clear light mind that arises is actually at the time of our death, if we are trained enough in this very subtle state, we can actually control where we take rebirth. If we are more experienced in this state, then we can actually use it to meditate on the teachings and achieve enlightenment. Clear light dreams are a "lesser" type of clear light mind, that helps practitioners prepare for the time of death. When we have an auspicious dream such as of our teacher, our practice, the Buddhas, etc., even though this is auspicious, it is still more than likely to be just a samsaric dream. There are instances however, when the enlightened beings and Dharma protectors will send practitioners dreams to help with their practice or as methods of divination. Tsem Rinpoche once told us of a very powerful Nyingma lama known for his divination abilities. Students would ask him a question, then he would take a nap, and receive divination advice in this dreams, which he would then relay to his students. This lama was well-known for this ability because his dream divinations were extremely accurate. As I am sure you can tell, the scope of dreams with the Buddhist context is very vast and I will not be able to cover everything here. However, I hope that what I have written helps your understanding. Thank you.
 • March 1, 2021 23:37
  Sandra asked: Hello dear pastors, wish we could have an article like the one below to highlight the auspicious days of 2021. https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/auspicious-days.html
  pastor answered: Dear Sandra, Thank you for your suggestion. At the moment, there are no plans to publish another article with 2021 dates. But I have listed out some of the auspicious days and their dates for this year for you. I have only included future dates, not those that have already passed. Saga Dawa Duchen - 26th May 2021 Chokhor Duchen - 14th July 2021 Dorje Shugden Day - 24th August 2021 Lhabab Duchen - 27th October 2021 Gaden Ngamchoe or Tsongkhapa Day - 29th December 2021 I hope this helps. Thank you.
 • February 27, 2021 03:31
  Sandra asked: Respected pastors, Is it ok to pray from different areas in the house (even where there is no altar)? I was told you can't create 2 altars in 1 house.
  pastor answered: Dear Sandra, Thank you for your question and its nice to see you here again. The reason why we pray in front of our altars is because it becomes a focal point of the enlightened energies we are invoking. Therefore it becomes a kind of portal for the energies of transformation, peace, healing, prosperity and protection. It is also the place where we make offerings to the Buddhas. As such, most people usually only have 1 altar in their home. However, you can have more than 1 altar in your home. As it is an altar, it should be complete with representations of the body, speech and mind of the Buddhas. This would be an image (either a statue, thangka, tsa tsa, poster, framed picture, etc), a Dharma text and a stupa. In front of these, you should have at least 1 type of offering or more. This can be a fixed offering or maybe even a set of water offerings, which you make every day. Since practitioners make offerings on a daily basis, most opt to have only 1 altar, but there is no rule in Buddhism to say you can only have 1 altar. The altar however, should be placed in a respectful place. So, not in the bathroom. Or if in the bedroom, you should put a screen up to block it when you are changing, sleeping, etc. Alternatively, you can keep it in a cupboard, and close the doors during such activities. But altars should be dedicated places to the Buddhas, so don't put secular items in the same place, such as on the same shelf, etc. When it comes to praying, it is usually done in front of the altar, as you are invoking the enlightened beings. When you do your prayers there it becomes a powerful place in your home, and provides you with a sacred space to pray and meditate. However, if circumstances are difficult, then of course you can pray elsewhere. For example, when I first set up an altar, I was living in a single room with not much space. I set up an altar on a shelf but was not able to pray in front of it. Once I had made offerings, I would simply sit in another part of the room and do the prayers there. If it is really not convenient, then of course it is permissible to do the prayers elsewhere. It is better to do the prayers, than not do them at all if you can't be in front of your altar. I hope this helps. Thank you.
 • February 25, 2021 01:33
  Kuenzang wangdi asked: What would be my most suitable colour ?
  pastor answered: Dear Kuenzang Wangdi, Thank you for your question. The following calculators may be of interest to you: Chinese Zodiac: https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/horoscopes/the-chinese-zodiac.html Tibetan Astrology: https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/tibetan-astrology/tibetan-astrology.html In relation to which colour if most favourable for you, unfortunately our calculators do not give this information. However, from a Buddhist practice viewpoint, what is more important is the transformation of the mind. Once we transform our minds according to teachings, we are able to overcome any obstacle and create good conditions for our lives. You can learn a very short mind transformation teaching here: https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/eight-verses-of-thought-transformation.html You can couple this with formal practice. If you are interested, a very good practice to bring energies of increase and generate a long life, merits, wealth and prosperity in your life, is the the practice of Gyenze. You can find information about the practice here: https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/prayers-and-sadhanas/dorje-shugden-gyenze-to-increase-life-merits-and-wealth.html. I hope this helps. Thanks.
View All Questions
Today's quota for questions has been filled. Please come back tomorrow to re-submit your question

CHAT PICTURES

Fwd: 12 minute Affiliate Multiple Ways to Earn Commissions
22 hours ago
Fwd: 12 minute Affiliate Multiple Ways to Earn Commissions
#kecharafoodbank: In collaboration with Good Shepherd Services (GSS) based in Ipoh, we travelled to Buntong with food rations for 33 families. Some of the food items given include rice, noodles, cooking oil and biscuits; in total, we gave 726kg of food to these beneficiaries from the underprivileged class. We are glad to have been able to contribute, especially to families with children and in poor living conditions. We wish to thank GSS for alerting us about those in need, and we look forward to extending more support in the future together with this not-for-profit organization doing good work. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
1 month ago
#kecharafoodbank: In collaboration with Good Shepherd Services (GSS) based in Ipoh, we travelled to Buntong with food rations for 33 families. Some of the food items given include rice, noodles, cooking oil and biscuits; in total, we gave 726kg of food to these beneficiaries from the underprivileged class. We are glad to have been able to contribute, especially to families with children and in poor living conditions. We wish to thank GSS for alerting us about those in need, and we look forward to extending more support in the future together with this not-for-profit organization doing good work. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
In an urgent effort to provide food and necessities to the poverty-stricken in Bentong and rural areas of Pahang, we are launching Food Bank Bentong. With your support, Food Bank Bentong would be able to feed 500 families totaling 2,300 people on a regular basis, giving them a chance to enjoy a basic sense of security we consider a human right. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
1 month ago
In an urgent effort to provide food and necessities to the poverty-stricken in Bentong and rural areas of Pahang, we are launching Food Bank Bentong. With your support, Food Bank Bentong would be able to feed 500 families totaling 2,300 people on a regular basis, giving them a chance to enjoy a basic sense of security we consider a human right. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Kechara Sunday Dharma School Online Teaching Every Sunday Morning 11am class - KSDS Jayce Goh
2 months ago
Kechara Sunday Dharma School Online Teaching Every Sunday Morning 11am class - KSDS Jayce Goh
Re: Kechara Sunday Dharma School Online Teaching Every Sunday Morning 11am class, students attend Pastor Shin Class happily - KSDS Jayce Goh
2 months ago
Re: Kechara Sunday Dharma School Online Teaching Every Sunday Morning 11am class, students attend Pastor Shin Class happily - KSDS Jayce Goh
Update on Empowerment cookies, special holiday packaging. The bakers are most grateful for the overwhelming support of 834 tubs ordered, with a big order of 314 tubs from a group of friends. Thank you to those cookie lovers who couldn’t get enough of it. Watch out for the next update. Vivian @ Kechara Soup Kitchen
4 months ago
Update on Empowerment cookies, special holiday packaging. The bakers are most grateful for the overwhelming support of 834 tubs ordered, with a big order of 314 tubs from a group of friends. Thank you to those cookie lovers who couldn’t get enough of it. Watch out for the next update. Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Thank you, generous and kind donors, made possible by Alice Smith School's Official Site through their Build Kindness Campaign. The whooping amount of RM63,000 will provide much needed food to 25 poor families for the next 12 months. On behalf of these families, thank you! Vivian @ Kechara Soup Kitchen
4 months ago
Thank you, generous and kind donors, made possible by Alice Smith School's Official Site through their Build Kindness Campaign. The whooping amount of RM63,000 will provide much needed food to 25 poor families for the next 12 months. On behalf of these families, thank you! Vivian @ Kechara Soup Kitchen
The global pandemic hasn't been easy for all of us. Some find it diffucult to find a job to support the family. Despite that, we are still delivering basic food pack to our recipients nationwide. Thank you to our volunteers, donors, and sponsors. Without your support, we would be unable to reach out to many families. Vivian @ Kechara Soup Kitchen
4 months ago
The global pandemic hasn't been easy for all of us. Some find it diffucult to find a job to support the family. Despite that, we are still delivering basic food pack to our recipients nationwide. Thank you to our volunteers, donors, and sponsors. Without your support, we would be unable to reach out to many families. Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Thanks to Yap Optometry for gifting Robert a new pair of glasses to see better. We wish him many clear and bright days ahead. Thank you to all sponsors. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
5 months ago
Thanks to Yap Optometry for gifting Robert a new pair of glasses to see better. We wish him many clear and bright days ahead. Thank you to all sponsors. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Donation received to date: RM33,468.00 Yes! We've achieved the target for the #TamanNegara project. Fundraising is closed for this project. Thank you to all donors, 113 Orang Asli families will benefit from it. Stay tuned! #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
5 months ago
Donation received to date: RM33,468.00 Yes! We've achieved the target for the #TamanNegara project. Fundraising is closed for this project. Thank you to all donors, 113 Orang Asli families will benefit from it. Stay tuned! #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
FRESHLY BAKED by Kechara Empowerment trainees - Chocolate Chip Butter Cookies - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
5 months ago
FRESHLY BAKED by Kechara Empowerment trainees - Chocolate Chip Butter Cookies - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
In memory of Wilson Lee, one of our most dedicated volunteers in Penang. Our heartfelt condolences to Wilson's wife, Tze Ling, family and friends. Our thoughts are with them for their loss. Thank you for your kindness and service to KSK Penang. From all of us in KSK.
5 months ago
In memory of Wilson Lee, one of our most dedicated volunteers in Penang. Our heartfelt condolences to Wilson's wife, Tze Ling, family and friends. Our thoughts are with them for their loss. Thank you for your kindness and service to KSK Penang. From all of us in KSK.
Last weekend a Soup Kitchen activities @ Penang, Johor & Kuala Lumpur. Hot food, water, masks, biscuits, buns & fruits. This is what we give out to our friends living on the streets. Thank you to our sponsor & volunteers that make it happen. Come spread more love by being a volunteer at our activities. WhatsApp us today at 010-333-3260! See you soon! #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
6 months ago
Last weekend a Soup Kitchen activities @ Penang, Johor & Kuala Lumpur. Hot food, water, masks, biscuits, buns & fruits. This is what we give out to our friends living on the streets. Thank you to our sponsor & volunteers that make it happen. Come spread more love by being a volunteer at our activities. WhatsApp us today at 010-333-3260! See you soon! #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Fwd: Dear Sotha
6 months ago
Fwd: Dear Sotha
Kechara Earth Project 13/9/2020
7 months ago
Kechara Earth Project 13/9/2020
Thank you Domino's Pizza Malaysia, Kasih & Piza campaign for sponsoring 85 boxes of pizza to our friends who live on the streets. Your flavourful pizzas have put a smile on their faces. Thank you! - Vivan @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #KasihdanPiza #ItsAllAboutYou
7 months ago
Thank you Domino's Pizza Malaysia, Kasih & Piza campaign for sponsoring 85 boxes of pizza to our friends who live on the streets. Your flavourful pizzas have put a smile on their faces. Thank you! - Vivan @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #KasihdanPiza #ItsAllAboutYou
Thank you Novo Nordisk! Your kind monetary donation and 1,320 boxes of masks will benefit many needy families under the Kechara Food Bank Program. Thank you! Much love from the needy families ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #novonordisk #novonordiskmalaysia
7 months ago
Thank you Novo Nordisk! Your kind monetary donation and 1,320 boxes of masks will benefit many needy families under the Kechara Food Bank Program. Thank you! Much love from the needy families ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #novonordisk #novonordiskmalaysia
We were graced with the presence of Tengku Zatashah & The Alice Smith School Foundation yesterday. 130 homeless were blessed to be served by them. RM 20,000 donated by Alice Smith School Foundation will benefit 100 families registered under Kechara Food Bank Program. Thank you! Much love from the needy families ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #alicesmithschoolfoundation #alicesmithschool #volunteerism #homeless
7 months ago
We were graced with the presence of Tengku Zatashah & The Alice Smith School Foundation yesterday. 130 homeless were blessed to be served by them. RM 20,000 donated by Alice Smith School Foundation will benefit 100 families registered under Kechara Food Bank Program. Thank you! Much love from the needy families ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen #kecharafoodbank #kecharaempowerment #kecharasoupkitchen #alicesmithschoolfoundation #alicesmithschool #volunteerism #homeless
Thanks to the effort of our outstation team, we were able to mobilise food provisions to 600 families living in Kelantan, Penang, Negeri Sembilan, Melaka and Johor during the Raya period with each of these families receiving RM200 worth of provisions. Adding onto the current 368 families in Klang Valley, a total of 968 families were benefitted from this. Special thanks to the sponsors who have contributed especially Hong Leong Foundation and partially from Tesco Malaysia (where we also ordered the provisions from). ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen
9 months ago
Thanks to the effort of our outstation team, we were able to mobilise food provisions to 600 families living in Kelantan, Penang, Negeri Sembilan, Melaka and Johor during the Raya period with each of these families receiving RM200 worth of provisions. Adding onto the current 368 families in Klang Valley, a total of 968 families were benefitted from this. Special thanks to the sponsors who have contributed especially Hong Leong Foundation and partially from Tesco Malaysia (where we also ordered the provisions from). ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen
So glad that our soup kitchen operations are back in full swing. Good to see the clients are observing the SOPs. Some of them lost their job during MCO and ended up on the streets. Special thanks to our sponsors and volunteers for the great support! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
10 months ago
So glad that our soup kitchen operations are back in full swing. Good to see the clients are observing the SOPs. Some of them lost their job during MCO and ended up on the streets. Special thanks to our sponsors and volunteers for the great support! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
From serving cooked food to the homeless clients on the streets to mobilising provisions to the needy individuals in PPRs and shelters, we thank everyone of our Johor Bahru team for their kind contributions and effort to make it for the needy despite all the challenges! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
10 months ago
From serving cooked food to the homeless clients on the streets to mobilising provisions to the needy individuals in PPRs and shelters, we thank everyone of our Johor Bahru team for their kind contributions and effort to make it for the needy despite all the challenges! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
More photos taken from our "Hari Raya Hampers" distribution this week. Making sure everyone of our clients have something to be cheerful about. Apart from food, daily used items such as hygiene products, kitchen utensils, assorted fabric items, stationary items and toys were also included into our hamper bags making it extra heavier this month! Food items alone were about 35kg per family! Taking this opportunity to wish everyone of our Muslim volunteers, friends, supporters and clients a Selamat Hari Raya Aidilfitri and Maaf Zahir Batin. No doubt this year's celebration will be very different but appreciate everyone is safe and protected from the pandemic. We are in this together and let's work to fight this pandemic together! Thanking all sponsors and donors for the generous support enabling us to continue serve the needy with food, love and care. Big shoutout too to our wonderful team which already depleted by our very own strict SOP. All of you who worked tirelessly behind the s
10 months ago
More photos taken from our "Hari Raya Hampers" distribution this week. Making sure everyone of our clients have something to be cheerful about. Apart from food, daily used items such as hygiene products, kitchen utensils, assorted fabric items, stationary items and toys were also included into our hamper bags making it extra heavier this month! Food items alone were about 35kg per family! Taking this opportunity to wish everyone of our Muslim volunteers, friends, supporters and clients a Selamat Hari Raya Aidilfitri and Maaf Zahir Batin. No doubt this year's celebration will be very different but appreciate everyone is safe and protected from the pandemic. We are in this together and let's work to fight this pandemic together! Thanking all sponsors and donors for the generous support enabling us to continue serve the needy with food, love and care. Big shoutout too to our wonderful team which already depleted by our very own strict SOP. All of you who worked tirelessly behind the s
Our team have been working extra hours for the past few weeks to deliver provisions and hamper goodies to the needy families before Hari Raya! Heart warming to see the smiling faces of our recipients upon receiving 3 bags full of food and daily used items. Thanks to everyone of you who have contributed to our foodbank enabling us to give all our recipients (especially those celebrating) a Raya to remember! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
10 months ago
Our team have been working extra hours for the past few weeks to deliver provisions and hamper goodies to the needy families before Hari Raya! Heart warming to see the smiling faces of our recipients upon receiving 3 bags full of food and daily used items. Thanks to everyone of you who have contributed to our foodbank enabling us to give all our recipients (especially those celebrating) a Raya to remember! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Thankful to all donors and those who have been committed in contributing not just money but time over the past testing weeks to help us ease the work of our frontliners and also the livelihood of the needy, their struggles over this pandemic period seemed a little easier to bear with because of your contributions! - Vivian @Kechara Soup Kitchen
11 months ago
Thankful to all donors and those who have been committed in contributing not just money but time over the past testing weeks to help us ease the work of our frontliners and also the livelihood of the needy, their struggles over this pandemic period seemed a little easier to bear with because of your contributions! - Vivian @Kechara Soup Kitchen
KSDS Level 2 virtual class, Lin Mun KSDS
11 months ago
KSDS Level 2 virtual class, Lin Mun KSDS
KSDS Level 3 virtual class. Lin Mun KSDS
11 months ago
KSDS Level 3 virtual class. Lin Mun KSDS
Wesak 2020
11 months ago
Wesak 2020
Recycle today for a better tomorrow. KEP-Serena
1 years ago
Recycle today for a better tomorrow. KEP-Serena
Today we are having recycling at Kechara Soup Kitchen. Do drop by here if you would like to get ride of the recyclable items from home. KEP - Serena
1 years ago
Today we are having recycling at Kechara Soup Kitchen. Do drop by here if you would like to get ride of the recyclable items from home. KEP - Serena
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Seen here is Bam, Vajrayogini’s seed syllable and also Kechara's logo. - shared by Pastor Antoinette
1 years ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Seen here is Bam, Vajrayogini’s seed syllable and also Kechara's logo. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: More melted butter was offered. - shared by Pastor Antoinette
1 years ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: More melted butter was offered. - shared by Pastor Antoinette
H.E. Zawa Rinpoche in deep concentration. - shared by Pastor Antoinette
1 years ago
H.E. Zawa Rinpoche in deep concentration. - shared by Pastor Antoinette
Geshela is seen here wearing ceremonial hat called tsoksha. - shared by Pastor Antoinette
1 years ago
Geshela is seen here wearing ceremonial hat called tsoksha. - shared by Pastor Antoinette
The Shize Fire Puja was performed according to scriptural sources. - shared by Pastor Antoinette
1 years ago
The Shize Fire Puja was performed according to scriptural sources. - shared by Pastor Antoinette
To find out more about the substances offered during jinsek/fire puja, have a read here: http://bit.ly/WhatIsFirePuja - shared by Pastor Antoinette
1 years ago
To find out more about the substances offered during jinsek/fire puja, have a read here: http://bit.ly/WhatIsFirePuja - shared by Pastor Antoinette
More about the symbolism of the offering items here: http://bit.ly/WhatIsFirePuja - shared by Pastor Antoinette
1 years ago
More about the symbolism of the offering items here: http://bit.ly/WhatIsFirePuja - shared by Pastor Antoinette
Amongst all pujas, the fire puja is considered the king of all Pujas. It is the most powerful of all pujas within Tibetan Buddhism and its purpose is basically to remove all obstacles and its stains to enlightenment.
1 years ago
Amongst all pujas, the fire puja is considered the king of all Pujas. It is the most powerful of all pujas within Tibetan Buddhism and its purpose is basically to remove all obstacles and its stains to enlightenment.
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Graceful hand mudras were also part of the ritual. - shared Pastor Antoinette
1 years ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: Graceful hand mudras were also part of the ritual. - shared Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: One by one the offering substances were offered accompanied by traditional Tibetan recitations. - shared by Pastor Antoinette
1 years ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: One by one the offering substances were offered accompanied by traditional Tibetan recitations. - shared by Pastor Antoinette
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: JP Thong ensuring that Geshela's ritual items are within easy reach. - shared by Pastor Antoinette
1 years ago
Highlights from the Shize Peaceful Fire Puja: JP Thong ensuring that Geshela's ritual items are within easy reach. - shared by Pastor Antoinette
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 5,572,356
Malaysia 4,428,745
India 1,910,598
Nepal 826,867
Singapore 813,050
United Kingdom 762,780
Bhutan 666,578
Canada 657,478
Australia 503,553
Philippines 417,369
Indonesia 392,736
Germany 303,170
France 281,739
Brazil 213,183
Vietnam 190,632
Thailand 188,005
Taiwan 187,386
Italy 149,459
Spain 139,962
Mongolia 137,336
Portugal 131,647
Netherlands 129,625
Turkey 121,636
United Arab Emirates 113,908
Russia 101,762
Sri Lanka 99,046
Hong Kong 93,991
South Africa 93,655
Romania 93,614
Mexico 85,045
Myanmar (Burma) 78,657
New Zealand 77,950
China 77,077
Japan 75,154
Switzerland 74,860
South Korea 65,322
Cambodia 62,688
Pakistan 60,912
Bangladesh 57,744
Total Pageviews: 22,077,867

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....