Posts Tagged ‘ history ’

வரலாற்றின் மிகச் சாதுரிய தப்பித்தல்!

Aug 21, 2021
வரலாற்றின் மிகச் சாதுரிய தப்பித்தல்!

இப்போது முதன் முறையாக கேளிச்சித்திர வடிவத்தில், பரிசுத்தமானவர் தலாய் லாமா எவ்வாறு காப்பாற்றப்பட்டார், ஏன் இந்தக் கதை “வரலாற்றில் மிக அருமையான தப்பிக்கும் கதைகளில் ஒன்று” என்று...

Read more »

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Downloads, தமிழ் | No Comments »

Who is Tulku Drakpa Gyeltsen?

Mar 15, 2021
Who is Tulku Drakpa Gyeltsen?

(By Tsem Rinpoche) Dear sincere dharma students around the world and friends, After the great master, meditator, teacher, logician, yogi, siddha and erudite scholar Tulku Drakpa Gyeltsen was ‘eliminated’ by the government of the 5th Dalai Lama over three hundred years ago in Tibet, his reincarnation line was banned. That does not mean he...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden | 49 Comments »

The Greatest Escape in History!

Oct 18, 2019
The Greatest Escape in History!

Now in comic form for the first time, read the true story of how His Holiness the Dalai Lama was saved and why this story has been called “one of the most fantastic escapes in history.”

Read more »

Tags: , , , , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Downloads | 15 Comments »

Trisong Detsen, the Great Dharma King of Tibet

Apr 24, 2019
Trisong Detsen, the Great Dharma King of Tibet

King Trisong Detsen, the second of Tibet’s Three Dharma Kings, was the monarch responsible for the official adoption of Buddhism as the state religion of Tibet and for putting it under royal patronage...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Art, Architecture & Culture, Celebrities & People, Gallery | 12 Comments »

Osiris: The Egyptian God of the Underworld

Feb 9, 2019
Osiris: The Egyptian God of the Underworld

Osiris was one of the chief deities of ancient Egypt and considered the empire’s first ruler. Commonly referred to as the ‘King of Kings,’ he has been known throughout the ages by different names, including Usiris, Asar, Aser, Ausar, Ausir, Wesir and Ausare. The name Osiris comes from Latin but its root originates from...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Art, Architecture & Culture, Mythology and Mysteries, Science & Mysteries | 5 Comments »

Is There Any Such Thing As “Vermin”?

Jan 25, 2019
Is There Any Such Thing As “Vermin”?

In this essay I will be discussing how the term ‘vermin’ might be accurately or inaccurately applied contemporarily. To do this, I will primarily look at what classifies something as vermin in detail...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Animals, Vegetarianism & Environment, Guest Contributors | 2 Comments »

Lubsan Samdan Tsydenov: The Dharma King of Buryatia

Nov 28, 2018
Lubsan Samdan Tsydenov: The Dharma King of Buryatia

Lubsan Samdan Tsydenov was a charismatic Buddhist master and visionary from Buryatia in Siberia. He was born at a time when Buddhism was flourishing in the region. However, as he had foreseen challenging times ahead, he did not let the favourable circumstances blind him. When the Russian civil war broke out, Tsydenov’s decision to...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Great Lamas & Masters, Inspiration & Worthy Words | 9 Comments »

Chariots of the Gods

Nov 26, 2018
Chariots of the Gods

Here is another one of my favourite videos. Before the videos, it was the best selling book! I read this book decades ago several times and it really ‘made sense’ to me. I loved the book and I loved this documentary based on the book. I remember being in my bedroom laying down on...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Aliens, Film, TV & Music, Me, Mythology and Mysteries, Science & Mysteries, Videos, Videos | 15 Comments »

Mahatma Gandhi: The Great Soul

Oct 14, 2018
Mahatma Gandhi: The Great Soul

Mahatma Gandhi was a politician, lawyer, activist, writer, and the leader of the nationalist movement in India. He is also considered to be the father of the nation state of India...

Read more »

Tags: , , , , , , ,
Posted in Celebrities & People, Inspiration & Worthy Words | 9 Comments »

Sakya Pandita Kunga Gyeltsen

Oct 14, 2018
Sakya Pandita Kunga Gyeltsen

(By Tsem Rinpoche and Pastor David Lai) Sakya Pandita Kunga Gyeltsen is commonly referred to by his abbreviated name, ‘Sapan’. He was one of the most famous 13th Century Tibetan spiritual masters and scholars of the Sakya tradition. Sakya Pandita was not his name but a title attributed to him due to his scholarly...

Read more »

Tags: , , , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden | 15 Comments »

The Miraculous White Tara of the Majapahit Empire

Aug 11, 2018
The Miraculous White Tara of the Majapahit Empire

In 2012, a White Tara statue in Surabaya, Indonesia, was thrust into the spotlight when her eyes, sculpted closed in meditation, suddenly opened and glanced to the side...

Read more »

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice | 16 Comments »

The Sakya Lineage & Dorje Shugden

Jul 30, 2018
The Sakya Lineage & Dorje Shugden

(By Tsem Rinpoche and Pastor David) Dear friends, It is a well-known fact that Dorje Shugden has a long history of association and practice within the Sakya School of Tibetan Buddhism. In fact, Dorje Shugden was first enthroned and propitiated within the Sakya School before becoming a widespread protector practice within the Gelug tradition....

Read more »

Tags: , , , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Downloads | 79 Comments »

The Sacred Vajrayogini of Ratsag Monastery

Jul 27, 2018
The Sacred Vajrayogini of Ratsag Monastery

(by Tsem Rinpoche and Pastor David Lai)   The Founding of Ratsag Monastery According to an inscription, Ra Bende Yonten Gyalpo founded Ratsag Monastery in the Yab Valley of Tolung, near Lhasa in the early half of the 11th century. It was built through the generous patronage of the noble Sego family. However, Go...

Read more »

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Vajra Yogini | 26 Comments »

The Guangxi Community in Bentong

Jul 26, 2018
The Guangxi Community in Bentong

Bentong is one of the few towns in Malaysia which has a majority of Guangxi Chinese within the Chinese community. Around 75% of the Chinese population in Bentong...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Guest Contributors, Malaysia | 10 Comments »

Sonam Chopel

Apr 22, 2018
Sonam Chopel

Sonam Chopel was born in 1595 at Gyale in Tibet’s Tolung valley to the west of Lhasa. When he was eight, he was enrolled at the great Geluk monastery of Drepung...

Read more »

Tags: , , , , , , ,
Posted in External Article | 2 Comments »

The Controversial Pope Leo X

Apr 20, 2018
The Controversial Pope Leo X

Pope Leo X's papacy was known for making Rome a cultural and political centre of Europe but at the expense of the papal treasury due to his lavish spending. He also failed to take the development of the Protestant Reformation movement seriously...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Art, Architecture & Culture, Dorje Shugden | 22 Comments »

Malaysia A-Z: Everything You Need To Know

Mar 31, 2018
Malaysia A-Z: Everything You Need To Know

Right in the heart of Southeast Asia is Malaysia, where there is always something to see, experience or explore all year round. This is a haven for tourists, not just for its sunny weather but also for its many visitor attractions, both in and out of the city...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Asia, Malaysia, Travel | 13 Comments »

Buddhism in the Mongol Empire

Mar 22, 2018
Buddhism in the Mongol Empire

How Buddhism spread throughout the Mongol Empire provides an important insight into the cultural and political situation at the time, and illustrates how many high lamas worked skilfully to benefit the Mongols...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice | 15 Comments »

Prominent Bentong Figures in the Pre-WWII Era

Mar 15, 2018
Prominent Bentong Figures in the Pre-WWII Era

A small town with a colourful history, Bentong has been fortunate to have people such as the noble Mr Loke Yew who have contributed significantly to its development...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Guest Contributors, Malaysia | 10 Comments »

A Lost Underwater City Has Been Found 1,700 Years After It Sank

Mar 10, 2018
A Lost Underwater City Has Been Found 1,700 Years After It Sank

Dear friends around the world, I recently came across reports of the discovery of an underwater Roman settlement off the coast of Tunisia. For almost a decade, archaeologists have been searching for the Roman city of Neapolis, which was believed to have been sunk by a tsunami 1,700 years ago. The ruins of the...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Art, Architecture & Culture, Current Affairs & News | 14 Comments »

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR SEPTEMBER / 九月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
3,545
Total views up to date
22,997,611

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 5,933,965
Malaysia 4,528,940
India 2,004,437
Singapore 843,627
Nepal 841,501
United Kingdom 787,999
Bhutan 704,350
Canada 683,725
Australia 524,238
Philippines 440,980
Indonesia 402,029
Germany 315,908
France 288,002
Brazil 220,699
Vietnam 196,848
Thailand 194,689
Taiwan 191,692
Italy 153,963
Spain 143,627
Mongolia 139,208
Netherlands 134,483
Portugal 133,067
Turkey 123,335
United Arab Emirates 115,732
Sri Lanka 104,765
Russia 104,753
South Africa 101,655
Hong Kong 98,082
Romania 96,783
China 93,537
Mexico 87,663
New Zealand 81,194
Myanmar (Burma) 79,724
Japan 79,654
Switzerland 78,041
South Korea 67,192
Cambodia 64,033
Pakistan 63,934
Sweden 61,059
Total Pageviews: 22,997,674

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....