Posts Tagged ‘ stories ’

எனது கடவுள் என்னை எவ்வாறு குணப்படுத்தினார்

Jul 10, 2020
எனது கடவுள் என்னை எவ்வாறு குணப்படுத்தினார்

30 வருட காலமாக 7 தர்மா காவலர்களும் வாக்குக் கொடுத்தல், கணித்துச் சொல்லுதல்...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Great Lamas & Masters, Me, தமிழ் | No Comments »

Dorje Shugden illustrated story and graphic novel

May 4, 2020
Dorje Shugden illustrated story and graphic novel

(By Tsem Rinpoche) Dear special friends around the world, Thank you for visiting today. I have a very special treat for all of you. This is by special permission and I am excited to share with you all something profoundly close to my heart and beneficial for countless beings. The interesting story of how...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Downloads | 63 Comments »

How My Protector Healed Me | 我的护法神如何让我从病中痊愈

Jun 24, 2019
How My Protector Healed Me | 我的护法神如何让我从病中痊愈

(译文请往下阅读) Choje-la, is the official oracle of over 7 great Dharma protectors, who are able to enter him, take full control of his body and speech, and become a vessel of their messages, prophecies, advise and healing for the last 30 years. Choje-la is not an ordinary monk or person but a highly trained monk who has been personally trained by the previous His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche and Kyabje Domo Geshe Rinpoche. He has been fully authorized by Kyabje Trijang Rinpoche to be the official Panglung Oracle over 40 years back. These very hi...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Great Lamas & Masters, Me, 中文 | 83 Comments »

The Ghosts on Jalan Chamang Road in Bentong | 文冬暹猛路的无头鬼

Jun 7, 2018
The Ghosts on Jalan Chamang Road in Bentong | 文冬暹猛路的无头鬼

(中文翻译请往下看) Ramesh (the tall guard of Kechara Forest Retreat) told Pastor Niral that he used to see spirits along Jalan Chamang Road (the dark country road along Kechara Forest Retreat’s wall) in Bentong when he was patrolling. These beings would walk and come up to the wall of Kechara Forest Retreat but they cannot CROSSOVER THE WALL. They want to enter but since Kechara Forest Retreat is protected they cannot enter the wall into our land. So they would just walk along the wall up and down Jalan Chamang Road. He had many descriptions of v...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Kechara - 13 Depts, Students & Friends, Vajra Yogini | 30 Comments »

Dorje Shugden: Our Personal Stories

Nov 27, 2017
Dorje Shugden: Our Personal Stories

Throughout the years that H.E. the 25th Tsem Rinpoche has been in Malaysia, countless Buddhists both local and around the world have entreated Rinpoche, and continue to, for all manner of guidance, assistance and urgent help. Some request advice to advance their spiritual practice, others have spirit disturbances creating chaos in their lives while...

Read more »

Tags: , ,
Posted in Dorje Shugden, Videos | 42 Comments »

Dorje Shugden: My side of the story | 多杰雄登:我这方面的说法

Sep 18, 2017
Dorje Shugden: My side of the story | 多杰雄登:我这方面的说法

(译文请往下阅读) (By Tsem Rinpoche) Dear respected friends, I have been asked many times to speak about Dorje Shugden. After much consideration and direction from my teachers and protector, I decided it is the right time. When I speak about Dorje Shugden there are many factions and people I must consider: Those who practice Dorje Shugden and respect the Dalai Lama Those who do not practice Dorje Shugden/anti-Dorje Shugden and follow the Dalai Lama Those who don’t practice Dorje Shugden and have no relations with the Dalai Lama Those who had rela...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, H.H. Kyabje Trijang Rinpoche, Videos, 中文 | 108 Comments »

Is This a Photograph of the Buddha?

Jun 29, 2017
Is This a Photograph of the Buddha?

(By Tsem Rinpoche) A curious, yet ethereal photograph of Lord Buddha has been in circulation for quite some time. Supposedly a photograph taken of Siddhartha Gautama, also known as Buddha Shakyamuni, it raises a lot more questions than answers. According to rumours, the photograph was taken by a devotee visiting the holy site of...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Ghosts and Hauntings, Paranormal | 9 Comments »

Power Place: Jog Falls

Sep 10, 2016
Power Place: Jog Falls

(By Tsem Rinpoche) In the Heruka and Vajrayogini tantras, it is mentioned that there are 24 holy places that are empowered with the energy of Heruka and Vajrayogini. Within these 24 power places, a very powerful deity that is worldly in aspect and samsaric in nature abides there in the past. Therefore, many people...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Asia, Autobiography, Buddhas, Dharma & Practice, Me, Travel, Vajra Yogini | 61 Comments »

Rexie: the Australian Heroine

Sep 10, 2016
Rexie: the Australian Heroine

In the 1960s, Rexie was a German Shepherd living in Australia in the home of the Nagys. They adopted her after she came wandering into their tavern, and she quickly became a beloved family pet. But Rexie wasn’t an ordinary dog. Over time, the Nagys realised that even though she had never received formal training,...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Animals, Vegetarianism & Environment, Celebrities & People | 30 Comments »

Danzan Ravjaa: The Controversial Mongolian Monk

Sep 10, 2016
Danzan Ravjaa: The Controversial Mongolian Monk

I was online when day when I came across a book about the 5th Noyon Hutagt, Danzan Ravjaa (1803 – 1856). Titled Lama of the Gobi: How Mongolia’s Mystic Monk Spread Tibetan Buddhism in the World’s Harshest Desert, it is authored by Michael Kohn and when I read it, I found Danzan Ravjaa’s personality...

Read more »

Tags: , , , , , , , , ,
Posted in Explorers, Great Lamas & Masters | 18 Comments »

A Story of Buddha With Sick Man

May 25, 2016
A Story of Buddha With Sick Man

(By Tsem Rinpoche) Dear friends around the world, Venerable Thich Nhat Hanh has always been an inspiration of mine, he is such a holy and compassionate sangha who has held his vows very very well and has been working for others most of his life. He has truly practised the dharma taught by Lord...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Inspiration & Worthy Words | 23 Comments »

James Jameson – Disturbing

Apr 10, 2016
James Jameson – Disturbing

This is quite disturbing. Be warned as it can be shocking and not recommended for everyone. Admin     James Jameson Bought a Slave to Watch Her Be Eaten by Cannibals BY JOSH HRALA | MONDAY, FEBRUARY 9, 2015 James Jameson, heir to the Jameson Irish Whiskey company, once bought a 10-year-old slave girl...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Celebrities & People, Current Affairs & News | 15 Comments »

Very interesting paranormal collection!

Mar 7, 2016
Very interesting paranormal collection!

Dear friends around the world, Below are 10 individual paranormal stories which I have experienced myself and some which I have heard from family and friends. I have always been interested in the paranormal. I hope you enjoy the videos and do let me know your thoughts in the comment section. I would like to know which...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Science & Mysteries | 25 Comments »

My Childhood in Taiwan…Revisiting…

Nov 1, 2015
My Childhood in Taiwan…Revisiting…

In December 2008, I went to Taiwan to do a ritual for a special family. There was a lady there by the name of Ms Kuan who was my mother’s schoolmate, and her sister was going for a serious heart operation so I needed to do some pujas. I went with Irene, Seng Piow,...

Read more »

Tags: , ,
Posted in Autobiography, Family, Me | 66 Comments »

Magadha Sangmo | 须摩提女

Sep 18, 2015
Magadha Sangmo | 须摩提女

(译文请往下阅读) (By Tsem Rinpoche) Dear friends, Extensive research and translations have been done on this incredible female devotee of Lord Buddha. Take your time to study up on her. We have arranged two translated texts from two Tibetan sources on her great deeds. May this inspire you very much as it did me. It will be beautiful to read how she brought so many on the path to dharma. High lamas in Tibetan have many previous lives where they took various incarnations to be of benefit to many beings. Magadha Sangmo is considered the first incarnation...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, 中文 | 81 Comments »

Do you know what these 3 millionaires did?

Sep 18, 2015
Do you know what these 3 millionaires did?

Wealth is nice. Wealth can be not nice. Wealth can be used to benefit others or it can be used to spoil others. Wealth can help us achieve some good works in this life, but it can also destroy us. Wealth is not the issue, but our state of mind and our attitude. These...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Etc | 12 Comments »

The Fascinating Story of Cindy Bird

Sep 14, 2015
The Fascinating Story of Cindy Bird

(By Tsem Rinpoche) Dear everyone, Cindy Bird went through hardship and confusion in her spiritual journey, just like many of us have and perhaps are experiencing right now. However, in her story she tells us how she searched beyond the “normal” options that life presented her and in her active pursuit of spiritual progress,...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice | 2 Comments »

What can a high school dropout do? | 一个高中辍学者可以做些什么?

Sep 13, 2015
What can a high school dropout do? | 一个高中辍学者可以做些什么?

(译文请往下阅读) (Posted by Pastor Seng Piow) This is H.E. Tsem Rinpoche’s certificate of education, this is his HIGHEST education – Certificate of Proficiency conferred by the California State Department of Education when he was 18. He has no more formal education after that. After quitting school with this certificate in Los Angeles, he went on to work in Macdonald’s cooking fries, in a laundromat as a laundry boy, and in a photo booth collecting film negatives and returning developed pho…tos to drive-through customers. Then ...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Behind The Scenes, 中文 | 6 Comments »

A Mighty Girl

Jun 26, 2015
A Mighty Girl

Dear Friends around the world, I try to always share stories and pictures that inspire me to be a better person. My blog team and I do spend a lot of time to ‘come across’ these stories to share with you. I do not hope for any gain except to enrich your lives as it does mine....

Read more »

Tags: , ,
Posted in Inspiration & Worthy Words | 21 Comments »

Golden Undefeated Lama of Blessings

Jun 16, 2015
Golden Undefeated Lama of Blessings

  (By Tsem Rinpoche) In life after life since the time of the historical Buddha you have incarnated in a string of scholars, masters and yogis with the express wish to liberate others from sufferings. Your many emanations and incarnations are both seen and unseen. Common and uncommon in Dharmakhaya, Sambhogakhaya and Nirmanakaya forms...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice | 10 Comments »

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR NOVEMBER / 十一月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
3,187
Total views up to date
21,456,136

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 5,375,923
Malaysia 4,355,983
India 1,847,271
Nepal 816,857
Singapore 800,470
United Kingdom 739,422
Canada 636,370
Bhutan 635,879
Australia 489,147
Philippines 401,334
Indonesia 360,737
Germany 294,772
France 277,341
Brazil 207,164
Vietnam 185,736
Taiwan 184,354
Thailand 183,729
Italy 145,118
Spain 136,140
Mongolia 135,294
Portugal 130,327
Netherlands 125,296
Turkey 120,238
United Arab Emirates 112,192
Russia 99,105
Sri Lanka 95,600
Romania 91,665
Hong Kong 91,186
South Africa 88,953
Mexico 82,814
Myanmar (Burma) 77,532
New Zealand 75,809
Switzerland 72,340
Japan 72,148
China 71,002
South Korea 63,536
Cambodia 61,898
Pakistan 59,023
Bangladesh 56,931
Total Pageviews: 21,456,016

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....