Posts Tagged ‘ dorje shugden ’

டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களை எல்லா இடங்களுக்கும் கொண்டு செல்வோம்! (ஆங்கிலம், திபெத், சீனம், ஹிந்தி, தமிழ் மற்றும் நேபாளம்)

Apr 5, 2021
டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களை எல்லா இடங்களுக்கும் கொண்டு செல்வோம்! (ஆங்கிலம், திபெத், சீனம், ஹிந்தி, தமிழ் மற்றும் நேபாளம்)

டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களை பிரபலப்படுத்துவதில் எங்களுடன் இணைந்து கொள்ள வாருங்கள். டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களின் வழிபாட்டால் கிடைக்கும் நன்மைகளை உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களுக்கு கொண்டு

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Downloads, தமிழ் | 13 Comments »

Thank You For The Positivity

Mar 29, 2021
Thank You For The Positivity

Since Rinpoche began speaking about the Dorje Shugden practice in public, there have been detractors and critics who have directed insults, vulgarities and violent remarks towards Rinpoche. Encouragingly however, there have also been many positive comments and messages of support for Rinpoche. We, as Rinpoche’s students, have collected them here, to give encouragement and...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Behind The Scenes, Dorje Shugden | 38 Comments »

把多杰雄登带到每个角落!(中文、英文、藏文 བོད་ཡིག、印度文 हिंदी、淡米尔文 தமிழ் 和尼泊尔文 नेपाली)

Mar 22, 2021
把多杰雄登带到每个角落!(中文、英文、藏文 བོད་ཡིག、印度文 हिंदी、淡米尔文 தமிழ் 和尼泊尔文 नेपाली)

欢迎大家一同加入我们推广多杰雄登的行列,将多杰雄登修持的益处带到世界的每个角落,让人们跟文殊菩萨化身的证悟护法神结缘。

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Downloads, 中文 | 11 Comments »

Who is Tulku Drakpa Gyeltsen?

Mar 15, 2021
Who is Tulku Drakpa Gyeltsen?

(By Tsem Rinpoche) Dear sincere dharma students around the world and friends, After the great master, meditator, teacher, logician, yogi, siddha and erudite scholar Tulku Drakpa Gyeltsen was ‘eliminated’ by the government of the 5th Dalai Lama over three hundred years ago in Tibet, his reincarnation line was banned. That does not mean he...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden | 49 Comments »

Lightning-Fast Yumar Gyalchen

Mar 1, 2021
Lightning-Fast Yumar Gyalchen

(By Tsem Rinpoche) One of the most interesting, if lesser known, protectors of Dorje Shugden’s entourage is the Dharma Protector Yumar Gyalchen. While this name may not be familiar to most Dorje Shugden practitioners, they will however be very familiar with his wrathful form, Kache Marpo. Kache Marpo is the attendant and main minister...

Read more »

Tags:
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden | 48 Comments »

How Mongolia Saved Dorje Shugden

Feb 27, 2021
How Mongolia Saved Dorje Shugden

Long before H.H. Pabongka Rinpoche’s time, Dorje Shugden was already being widely invoked on the Mongolian steppes. New proof now exists thanks to the efforts of the scholar Dr Matthew William King...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Current Affairs & News, Dorje Shugden | 3 Comments »

多杰雄登护法2021年新春开示

Feb 26, 2021
多杰雄登护法2021年新春开示

洛萨是藏历新年的开始,是世界各地藏人共庆的日子。藏人深信,在为期15天的洛萨期间,所累积的功德比平日倍增十万倍,但据说最为殊圣的两天乃首尾二日。

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden | No Comments »

Kunkhyen Choku Ozer: Master of the Kalachakra & Guhyasamaja Tantras

Feb 19, 2021
Kunkhyen Choku Ozer: Master of the Kalachakra & Guhyasamaja Tantras

The great Choku Ozer was given the epithet ‘Kunkhyen’, which means “all-knowing”, for his special insight into the Buddhist teachings. He was able to penetrate their meaning merely by glancing through the great Buddhist treatises...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Great Lamas & Masters | 3 Comments »

Dorje Shugden’s 2021 Losar Advice

Feb 18, 2021
Dorje Shugden’s 2021 Losar Advice

Dorje Shugden’s annual Losar message offers spiritual guidance for the year ahead. It begins with a reminder that if we wish to create the right causes for this life and eventual enlightenment...

Read more »

Tags: , , , , , , , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden | 4 Comments »

Dorje Shugden Retreat: A powerful practice to fulfill wishes

Feb 15, 2021
Dorje Shugden Retreat: A powerful practice to fulfill wishes

This blog post is a compilation of teachings and commentaries on Dorje Shugden’s practice and retreat by H.E. Tsem Rinpoche. In this post, you will find clear and easy-to-follow retreat instructions and downloadable materials for you to engage in this powerful Dharma Protector’s retreat, which has incredible benefits. Two versions of Dorje Shugden’s retreat...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Downloads | 30 Comments »

Great Disciples of Atisha: Khuton Choje and Pandita Akaramati

Feb 15, 2021
Great Disciples of Atisha: Khuton Choje and Pandita Akaramati

Before meeting Jowo Je Atisha, Khuton Choje was already a great Buddhist master of the highest repute and also the abbot of Solnak Thangpoche Monastery in the Yarlung Valley of central Tibet...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Great Lamas & Masters | 2 Comments »

Ngawang Sonam Gelek: Youthful Master of Discourse

Feb 6, 2021
Ngawang Sonam Gelek: Youthful Master of Discourse

The unmistaken incarnation of Sonam Yeshe Wangpo was Ngawang Sonam Gelek Pelzang. He was born at Olka Ribuk, during the Wood-Horse Year of the 10th 60‐Year Cycle according to the Tibetan calendar...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Great Lamas & Masters | 3 Comments »

Ganden Sumtseling Monastery the beautiful

Feb 1, 2021
Ganden Sumtseling Monastery the beautiful

(By Tsem Rinpoche) Dear students and friends, One of the things I like most about China and Tibet are the incredible Buddhist monasteries that were established centuries ago by the Emperors of China. One of the most beautiful, which I hope to visit one day, is Ganden Sumtseling Monastery in Yunnan province, China. Ganden...

Read more »

Tags: , ,
Posted in Art, Architecture & Culture, Asia, Dorje Shugden, Travel | 48 Comments »

They want to kill me

Jan 25, 2021
They want to kill me

  Dear friends, This has become truly serious. It’s one thing when people constantly bash you and slander you for your religious beliefs, but another when they actually say your life will end this year because of your religious beliefs. They said clearly I will die this year. What is amazing is others stand by...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Dorje Shugden | 412 Comments »

ངའི་ཕྱོགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

Jan 18, 2021
ངའི་ཕྱོགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

(Dorje Shugden: My Side of the Story) ང་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་སྐོར་བཤད་རོགས་བྱེད་ཅེས་ཚར་མང་པོ་ཞུས་སོང་། ངས་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ་རྣམས་དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཕྱོགས་ནས་བསམ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་དུ། ད་ལྟ་འདིར་བཤད་པར་ཐག་གཅོད་པ་ཡིན།

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Videos, བོད་ཡིག | 14 Comments »

Dalai Lama blesses Setrap Chapel in Gaden Monastery

Jan 11, 2021
Dalai Lama blesses Setrap Chapel in Gaden Monastery

(By Tsem Rinpoche) Dharma protector practice is widely believed to be a subsidiary practice of Tibetan Buddhism that has become wildly popular both within lay and monastic circles. Hence, every Tibetan institution has their own Dharma protector to safeguard the organisation and its interests. This is also seen within the great monastic establishments of...

Read more »

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Great Lamas & Masters | 60 Comments »

Dorje Shugden Mandala

Jan 4, 2021
Dorje Shugden Mandala

(By Tsem Rinpoche and Pastor David Lai) Within the Praise of Dorje Shugden called Infinite Aeon, Kyabje Dakpo Kelsang Kedrub Rinpoche wrote, “Through the power of having completed Guhyasamaja’s two stages, You would not be silenced, and showed signs of heroism, praise to you!” Kyabje Dakpo Rinpoche was referring to the previous incarnations of...

Read more »

Tags: , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden | 40 Comments »

Why Hide and Attack A Monk?

Dec 28, 2020
Why Hide and Attack A Monk?

Dear friends, Throughout my years of teaching Dharma, I have met many students and thousands of people coming with many expectations… not only in Malaysia, in many countries and also online. We hear this student or person is not happy with this and left or said this or that often. But rarely do teachers speak...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Students & Friends | 147 Comments »

༄༅།།འཛམ་གླིང་གང་སར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་མི་ཉམས་སྲོལ་འཛིན་བྱེད་དགོས༏ (དབྱིན་ཡིག ། English བོད་ཡིག ། Tibetan རྒྱ་ཡིག ། Chinese ཧིན་ཡིག ། Hindi ཏ་མིལ་ཡིག ། Tamil དང་བལ་ཡིག ། Nepali)

Dec 21, 2020
༄༅།།འཛམ་གླིང་གང་སར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་མི་ཉམས་སྲོལ་འཛིན་བྱེད་དགོས༏ (དབྱིན་ཡིག ། English བོད་ཡིག ། Tibetan རྒྱ་ཡིག ། Chinese ཧིན་ཡིག ། Hindi ཏ་མིལ་ཡིག ། Tamil དང་བལ་ཡིག ། Nepali)

༄༅།།ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་མི་ཉམས་སྲོལ་འཛིན་བྱེད་ནས་གོང་སྤེལ་དུ་གཏོང་ཕྱིར་ང་ཚོ་དང་འབྲེལ་ཞུགས་གནང་བར་ཕེབས་ཤོག །རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་ཕན་ཡོན་འདི་འཛམ་གླིང་གང་སར་གོང་སྤེལ་དུ་གཏོང་ནས། འགྲོ་ཀུན་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལས་ལྷག་པ་མེད་པའི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དེ་ཉིད་དང་གཉེར་དུ་གཏད་བར་བྱའོ།།

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Dorje Shugden, Downloads, བོད་ཡིག | 12 Comments »

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR APRIL / 四月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
1,234
Total views up to date
22,082,357

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 5,574,115
Malaysia 4,429,258
India 1,911,067
Nepal 826,945
Singapore 813,159
United Kingdom 762,891
Bhutan 666,736
Canada 657,621
Australia 503,624
Philippines 417,466
Indonesia 392,778
Germany 303,224
France 281,765
Brazil 213,253
Vietnam 190,653
Thailand 188,051
Taiwan 187,407
Italy 149,490
Spain 139,996
Mongolia 137,337
Portugal 131,658
Netherlands 129,651
Turkey 121,649
United Arab Emirates 113,920
Russia 101,807
Sri Lanka 99,071
Hong Kong 94,012
South Africa 93,689
Romania 93,627
Mexico 85,054
Myanmar (Burma) 78,672
New Zealand 77,960
China 77,108
Japan 75,183
Switzerland 74,871
South Korea 65,349
Cambodia 62,689
Pakistan 60,914
Bangladesh 57,751
Total Pageviews: 22,082,357

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....