གནོད་སྦྱིན་གྱི་ནུས་པ་ཕྱིར་འཕུད་གཏོང་བ་ལ་རྒྱབ་འགལ།

Feb 16, 2019 | Views: 495

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་བ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ལ་སྙིང་རྗེའི་ནུས་པ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད་ཞིག་གནང་བ།

“སྤྱི་བཏང་ཆར་ཅན་དབང་དང་རྗེས་གནང་ཉམས་ལེན་ཞིག་མ་གནང་སྔོན་ལ་བགེགས་བསྐྲད་ཆོ་ག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལས་སོགས་བར་ཆད་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཕྲན་ལ་འགྲོ་བ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཀྱང་གནོད་སྦྱིན་ཡིན་པའི་མྱོང་བ་མེད། ཉིན་རྟག་པར་ངས་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བློ་སྦྱོང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་དགོང་མོ་ང་ཚོས་དེ་ལ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་ནུས་པ་མེད་པ་བཟོ་དགོས་འདུག་ཞེ་ན་དེ་རྒྱབ་འགལ་འགྲོ་ཡི་འདུག   ཕྲན་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེ་མེད། འོན་ཀྱང་མྱོང་བ་ཤུགས་ཆེན་ཡོད།”

འབྱུང་ཁུངས། https://bit.ly/2wVsqSb

Click to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདིར་ནོན་ཞིག །

དེ་ནི་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཉེ་ཆར་གྱི་གསུང་བཤད་ཤིག་རེད། ངས་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་ལ་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་དེ་དག་ལག་ལེན་ཡོད་པའི་རེ་བའང་ང་ལ་ཡོད།

གནོད་སྦྱིན་གྱིས་འགྲོ་བ་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་བསམ་བློ་ངན་པ་ཞིག་དང་། འདོད་ཆགས་སོགས་རྐྱེན་པས་སྐྱེ་བ་བླང་གི་ཡོད། འདོད་ཆགས་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་ངན་པར་ལྟུང་བ་དང་། ཞེ་སྡང་གི་བསམ་བློ་ཡིས་གནོད་འཚེ་ཅན་གྱི་བྱ་བ་སྤེལ་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན་དམ་སྲི་དང་། ལྟོགས་པ་ཅན་གྱི་བདུད་དང་འདྲེ་སོགས་ནས་གནོད་འཚེ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། གང་ལ་ཞེ་ན་ཁོང་ཚོ་ཞེ་སྡང་དང་། འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་ངང་ནས་གྲོངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་རེད།

དོན་དངོས་ལ་ང་ཚོས་སྐྱེ་འགྲོ་དེ་དག་ལ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་དགོས། དམིགས་བསལ་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དགོས། གང་ལ་ཞེ་ན་ཐབས་ཤེས་དེ་ནི་ཁོང་ཚོའི་གནོད་པ་བཀག་པའི་ཇུས་ཡག་ཤོས་དེ་རེད། ང་ཚོས་བརྩེ་བའི་ངང་མན་ངག་འདོན་དང་། ཁོང་ཚོ་ལ་བྱིན་བརླབས་འཇུག་ཏུ་བཅུག་ཐུབ། མན་ངག་འདོན་པའི་སྐབས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྒོམ་སྒྲུབ་བརྒྱབ་ནའང་འགྲིགས། ང་ཚོས་གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀྱི་གནོད་སྦྱིན་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེ་སྒོམ་ཚེ་ཁོང་ཚོ་ཞི་འཇམ་དུ་འགྱུར་བའི་ནུས་པ་ཆེ། འགའ་རེ་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐད་ཆ་བཤད་ཆོག་པ་དང་། བརྩེ་བ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་གནོད་པ་མི་བྱེད་པའི་གླེང་མོལ་གནང་ཚེ་རྦད་དེ་མི་བྱེད་པ་ཡོང་གི་ཡོད།

སྔོན་བྱོན་གྱི་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་བླ་མ་མང་པོ་ཡིས་འདྲེ་དང་། དམ་སྲི་སོགས་ལ་སྙིང་རྗེ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད། རེ་བཟུང་ས་གནས་དེ་དག་གི་སྲུང་མའང་བཟོས་པ་བྱུང་ཡོད། ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་བླ་མས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ནང་ལ་དམ་སྲི་མོ་ཞིག་འཁྱམ་བསྡད་པའི་སྐབས་ལ་འདུལ་བ་མཐོང་མྱོང་། དམ་སྲི་དེ་ཡིས་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་མི་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་འཇོག་རྗེས་ལ་ངའི་བླ་མས་འཐུང་བྱེད་ཤིག་གནང་ནས་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཡོང་བ་བཟོས་ཀྱི་འདུག

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་གནོད་སྦྱིན་གྱི་དམ་སྲི་ཞིག་ཡིན་པ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། ༼འོན་ཀྱང་བླ་མ་མཐོན་པོ་མང་པོ་ཡིས་མོས་མཐུན་གནང་མེད།༽ ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་བརྩེ་བ་ཚད་མེད་སྦྱིན་པ་དང་། ཞལ་འདོན། གླེང་མོལ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་འདུལ་ཆོག   དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྟེན་གསོལ་ལ་གཉའ་གནོན་དང་། ཕྱིར་འཕུད། སྲུང་མ་དེ་ལ་བསྟེན་གསོལ་གནང་བར་མིང་ངན་བརྗོད་པ་སོགས་མི་བྱུང་།

དེ་བཞིན་ཞི་བདེ་ཡང་སྐྲུན་ཐུབ། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་བརྩེ་བ་གནང་ཆོག   དེ་ཙམ་མ་ཟད་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་གནང་མཁན་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཡི་བརྩེ་བ་དང་། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ངས་དྲན་པ་བཞིན་དྲན་གྱི་ཡོད། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྟེན་གསོལ་གནང་མཁན་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད།

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་རིང་བ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་པོ་ཡོང་བར་སྨོན་ལམ་ཞུ།
ཚེམས་སྤྲུལ་སྐུ་ནས།

ཀློག་བཞིན་པ། http://bit.ly/2DLDYuF

Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:

If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team

One Response to གནོད་སྦྱིན་གྱི་ནུས་པ་ཕྱིར་འཕུད་གཏོང་བ་ལ་རྒྱབ་འགལ།

DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW

Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.

We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party, individual or their beliefs or to contravene any laws.

 1. Pastor Shin Tan on May 17, 2019 at 5:25 pm

  Beautiful billboard just came up in our hometown of Bentong where Kechara Forest Retreat (KFR) in Malaysia is located. All of us in Bentong are warm, simple and very friendly people. Our beautiful billboard depicts Dorje Shugden statue in KFR and Dorje Shugden is a hero (pahlawan) and a powerful being from Tibet. He is highly respected for giving great inspirations and blessings from his life story.~Tsem Rinpoche- See more beautiful pictures- https://bit.ly/2UltNE4

  这个美丽的布告板刚在我们的家乡——文冬安装好。文冬是克切拉禅修林的所在地。我们文冬人热情、朴实和友善。我们美丽的布告板描绘着禅修林里的多杰雄登像,而多杰雄登是位英雄,也是一位来自西藏强大的守护者。从他的生平我们得知他因赐人加持和灵感而备受尊崇。詹仁波切- 点击链接查看更多图片: https://bit.ly/2ThOvVa

  Dorje Shugden billboard

  1558078155242

Leave a Reply

Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: jpg, jpeg, gif, png

 

Maximum file size: 50MB
Allowed file type: mp4
Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: pdf, docx

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
5 - 6AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SATURDAY
11AM - 12PM (GMT +8)
FRIDAY 7 - 8PM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR JULY / 七月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Samfoonheei
  Wednesday, Jul 17. 2019 05:07 PM
  The Dorje Shugden controversy has been going for over two decades. Our Guru H.E. Tsem Rinpoche is one of the many who specks out openly about this issue publicly. Having the courage, brave and honest to explain the truth to those who did not understand the whole situation.
  The Dorje Shugden’s practice have been given to Rinpoche by his root teacher Kyabje Zong Rinpoche, for spiritual purposes. Dorje Shugden is an enlightened Dharma Protector who manifested about 400 years ago from a lineage of erudite masters. Over these years many erudite masters, monks, lamas have been practicing over decades before the ban. Rinpoche has been patiently over the years to provide accurate knowledge about Dorje Shugden across the globe. These truths must be reveal to all. The truth is the truth. It has proven that the practise Dorje Shugden, we do not go to the lower realms. Many highly attained lamas practised Dorje Shugden till the end of his life and has since reincarnated back . They have even composed prayers to Dorje Shugden, give Dorje Shugden initiation, give teachings and promote Dorje Shugden as well. They believe that they will not go to the three lower realms, and will definitely reincarnate into another human form to be recognized, enthroned and continue turning the wheel of Dharma. Interesting read.
  Thank you Rinpoche for this interesting and details write up for us to understand better.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/the-reasons-why-people-who-practice-dorje-shugden-do-not-go-to-the-three-lower-realms
 • Samfoonheei
  Wednesday, Jul 17. 2019 05:05 PM
  Reincarnation is religious concept that the non-physical essence of a living being starts a new life in a different physical body after biological death. Reincarnation do definitely exist and I do believe . There are scientific proof that shows reincarnation is real and there a number of proven case. Reincarnation facts has proven by science and historically and is regarded by many religions. It is believed that the biological death does not destroy the soul, the soul comes back to earth in a different form, in a different body. In Tibetan Buddhism it is considered common, where there is many highly attained lamas has reincarnated back over and over again. One such example was His Holiness Zong Rinpoche. Interesting watch and I do pick new knowledge from there.
  Thank you Rinpoche for this wonderful sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/interesting-reincarnation-video
 • S.Prathap
  Wednesday, Jul 17. 2019 04:37 PM
  Situation may change but Karma is constantly recording and waiting for the right chance to strike back.We should think about others when we make our decisions
  The decision we take should not inconvenient the people around us especially our family and friends.Thank you very much for this meaningful article and teaching.

  Read more : https://bit.ly/2Ggamrk
 • Ummamageswari
  Wednesday, Jul 17. 2019 04:14 PM
  Thank you so much for this article. This article is mainly about the life path number 2 compatibility which is related to numerology-based relationship compatibility where it is believed by some.

  This article show the compatibility for this life path number from number 1 to 33 which reveals the number 2’s strength and weakness and also for the another number. Thank you.

  Read more: https://bit.ly/2Siqz4h
 • Ummamageswari
  Wednesday, Jul 17. 2019 04:12 PM
  Thank you so much for this article. This article is mainly about the life path number 2 compatibility which is related to numerology-based relationship compatibility.

  This article show the compatibility for this life path number from number 1 to 33 which reveals the number 1’s strength and weakness and also for the another number. Thank you.

  Read more: https://bit.ly/32pXXe9
 • Ummamageswari
  Wednesday, Jul 17. 2019 04:02 PM
  Thank you so much for this article. This article is mainly about the personal year number, 6, which is related to wholeness. Based on the career, they will be more inclined to please their co-workers, not just by completing their tasks but also by bringing a smile to their faces.

  At the same time, they could be so obsessed with a certain exercise that they end up straining them or developing a repetitive strain injury. They will also come to realize that some people whom they are connected with are not really interested in their relationship, but are more focused on themselves. Thank you.

  Raed more: https://bit.ly/2XSvudn
 • nicholas
  Wednesday, Jul 17. 2019 01:32 PM
  Since 1996, there has been an illegal ban placed on the practice of Dorje Shugden. Ever since then, there have been many who suffered because of this religious embargo. This ban has caused families, and friends to split and not be able to have any form of communication and it has caused a lot of distress to both Tibetans and non-Tibetans for no reason other than their practice Dorje Shugden.

  It is definitely retrogressive and backward to have such things to be happening in this age and time. We are already in the 21st century yet, the actions of this religious ban is more reminiscent of the dark ages.

  Read more at https://bit.ly/2lTWkTd
 • nicholas
  Wednesday, Jul 17. 2019 01:21 PM
  On a higher level Dharma protectors can help to remove, or create the circumstance in which we ourselves become empowered to remove inner obstacles to our spiritual path. These can include doubt, depression, laziness, anger, jealousy, thoughts of giving up and other emotional issues. Therefore in essence Dharma protectors are beings who act very compassionately like a divine friend, somewhat akin to a guardian angel, safeguarding both our physical and spiritual well-being.

  Read more about dharma protector at https://bit.ly/2MYMs57
 • nicholas
  Wednesday, Jul 17. 2019 01:15 PM
  Gandhi is famous for his use of Satyagraha, or nonviolent protest, to achieve his political goals. Due to his larger than life presence, his perseverance, and his commitment to peace, Gandhi was known by the title Mahatma, or ‘Great Soul’. His selflessness and the fact that throughout his life, he would rather sacrifice himself than instigate violence, made him well-loved throughout the world.

  Read more about this nobleman at https://bit.ly/2PA1Eag
 • Yee Yin
  Wednesday, Jul 17. 2019 12:38 PM
  Thank you Rinpoche for sharing with us this beautiful ancient temple in Japan. It is very magnificent and the big Buddha statue is so well made. I like how Japanese maintain their temples. Their temples are simple, neat and clean. It gives people a very serene feeling.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/1267-year-old-stunning-todai-ji-temple-of-japan
 • Samfoonheei
  Tuesday, Jul 16. 2019 08:01 PM
  Thank you Rinpoche for this wonderful sharing explaining all about what is God and Buddha. Religion is a cultural system of designated behaviors and practices. The purposes of the practice of a religion are to achieve the goals of salvation for oneself and others. Instead of pushing away one’s responsibilities, we need to go far beyond not just doing prayers and mantras . Do it sincerely, correctly and practicing more to transform our mind. We need to accept and understand the teachings and apply it . The purpose of mantras, prayers and reciting have tremendous power to assist our mind to have a calmer state. Interesting video where hearing Rinpoche teachings i have understand better and still learn.
  Thanks again with folded hands.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/what-is-god-what-is-buddha
 • Samfoonheei
  Tuesday, Jul 16. 2019 07:59 PM
  Wonderful quote by Jetsunma Tenzin Palmo. Yes it is a profound, very deep, and extremely thought-provoking, evocative speech, or write up , I do not quite understand till Rinpoche explained clearly and precisely about the deeper meaning of the write up. Learning , practicing and applying the dharma practice and methods to gain a higher form of mind. We have to accept the way we are and accept our own responsibility for the future instead of blaming others. All blame is a waste of time. No matter how much fault we find with another, and regardless of how much we blame others, it will not change us. We need to accept reality .
  Thank you Rinpoche for this clear explanation.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/the-battle-is-a-good-sign
 • Samfoonheei
  Tuesday, Jul 16. 2019 07:58 PM
  Lamrin is a Tibetan Buddhist textual form for presenting the stages in the complete path to enlightenment as taught by Buddha. There have been many different versions of lamrim, presented by different teachers of the Nyingma, Kagyu and Gelug schools in the Tibetan Buddhist history. It is a complete guide that shows how one can practice, meditate and gain the full enlightenment of a Buddha. In Tibetan Buddhist history there have been many different versions of lamrim, presented by different teachers of the Nyingma, Kagyu and Gelug schools. All Buddha’s teachings are in a special arrangement that is easy for anyone to understand and put into practice. It is an edited transcript based on a series of Lam Rim teachings given by the Great Tibetan Master Pabongka Rinpoche. And lineage can traced back to Lama Tsongkhapa, Lama Atisha, and finally Buddha Shakyamuni himself. A wonderful book to lead a practitioner from the very beginning of interest in spiritual . For most to learn and practice and put into action.
  Thank you Rinpoche for this wonderful sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/lamrim-lineage
 • S.Prathap
  Tuesday, Jul 16. 2019 04:22 PM
  Tokyo is home to over 37 million residents.There are many tourist spot and the major attraction for visitor and even Japanese themselves is Sensoji.Sensoji is Tokyo’s oldest and largest ancient Buddhist temple.
  Other interesting places to visit include the Meiji Shrine,Tokyo Disneyland and Mount Takao .Tokyo is a place that one should visit.Thank you for sharing this article.

  Read more : https://bit.ly/2LpkqTl
 • sarassitham
  Tuesday, Jul 16. 2019 02:19 PM
  Discovering the hidden mysteries of Nepal through this article. The beautiful snowing mountains and the fascinating landscapes of the spiritual land of Nepal photos was amazing. Even though it’s a small but it offers great adventures for its natural landscapes view. Understand that historically Nepal dates back to medieval times and the culture is one of the richest in the world.

  Unfortunately, I don’t believe this spiritual land has the mythical creatures which were real and existing. Thank you for giving a wonderful video and inspiring documentary of the living Yeti in Nepal. I had an opportunity to know further about this spiritual and mystery land of Nepal. Hope the mythical species live safe in Mountain and would attract more tourism to the country.

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
13,242
Total views up to date
17,641,321

Stay Updated

What Am I Writing Now

@tsemrinpoche on Instagram

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
2 days ago
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
6 days ago
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
2 weeks ago
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
1 month ago
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
1 month ago
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat\'s land here in Malaysia
1 month ago
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat's land here in Malaysia
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
1 month ago
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
1 month ago
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
1 month ago
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
1 month ago
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
Sacred Vajra Yogini
1 month ago
Sacred Vajra Yogini
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
2 months ago
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
2 months ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha\'s mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
2 months ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha's mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
Another nun disciple of Lord Buddha\'s. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
2 months ago
Another nun disciple of Lord Buddha's. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
2 months ago
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
2 months ago
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
This is pretty amazing!

First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
2 months ago
This is pretty amazing! First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche

Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
2 months ago
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can\'t stop thinking of you and I can\'t forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
2 months ago
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can't stop thinking of you and I can't forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
2 months ago
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
2 months ago
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
2 months ago
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
2 months ago
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
2 months ago
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
2 months ago
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
2 months ago
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
2 months ago
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
DON\'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
2 months ago
DON'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
2 months ago
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
2 months ago
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
2 months ago
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
2 months ago
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
2 months ago
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
2 months ago
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
Silver Manjusri figure from Ngemplak Semongan (Indonesia). Apparently during the Shailendra Dynasty, Mahayana Buddhism was very strong in Indonesia. This Dynasty promoted Mahayana Buddhism and Manjushri was a principal Buddha of worship.
2 months ago
Silver Manjusri figure from Ngemplak Semongan (Indonesia). Apparently during the Shailendra Dynasty, Mahayana Buddhism was very strong in Indonesia. This Dynasty promoted Mahayana Buddhism and Manjushri was a principal Buddha of worship.
In Buddhism: The Importance of Having a Clean Room- https://bit.ly/2ZgrbKS
2 months ago
In Buddhism: The Importance of Having a Clean Room- https://bit.ly/2ZgrbKS
There is an area near Lumbini, Nepal, they have sightings of Yeti for hundreds of years. So they have signages in the area with Yeti artwork to highlight this. Interesting. TR
3 months ago
There is an area near Lumbini, Nepal, they have sightings of Yeti for hundreds of years. So they have signages in the area with Yeti artwork to highlight this. Interesting. TR
Photos of footprints (Yeti) are from a high altitude pass (Darwa Pass) connecting Gangotri valley to Yamunotri valley through old pilgrim route.
3 months ago
Photos of footprints (Yeti) are from a high altitude pass (Darwa Pass) connecting Gangotri valley to Yamunotri valley through old pilgrim route.
Beautiful picture. Rare. Three holy beings.
3 months ago
Beautiful picture. Rare. Three holy beings.
May 1, 2019-I really enjoy this picture of these visitors visiting Dorje Shugden\'s grotto in Kechara Forest Retreat today. They look happy, light and blessed after doing their prayers to Dorje Shugden. I wanted to share this picture.- https://bit.ly/2UltNE4
3 months ago
May 1, 2019-I really enjoy this picture of these visitors visiting Dorje Shugden's grotto in Kechara Forest Retreat today. They look happy, light and blessed after doing their prayers to Dorje Shugden. I wanted to share this picture.- https://bit.ly/2UltNE4
A postcard of my great grand aunt Princess Nirgidma of Torghut-Tsem Rinpoche
3 months ago
A postcard of my great grand aunt Princess Nirgidma of Torghut-Tsem Rinpoche
Rei Kawakubo – Grand Dame of ‘Hiroshima Chic’- https://bit.ly/2Vz4N06
3 months ago
Rei Kawakubo – Grand Dame of ‘Hiroshima Chic’- https://bit.ly/2Vz4N06
Just now, this beautiful grape and orange infused water drink with a blue glass was brought in for me. I was amazed at the colors. Tsem Rinpoche
3 months ago
Just now, this beautiful grape and orange infused water drink with a blue glass was brought in for me. I was amazed at the colors. Tsem Rinpoche
We have to look in and change from within to find the way out of all that makes us unhappy.~Tsem Rinpoche 

www.tsemrinpoche.com
3 months ago
We have to look in and change from within to find the way out of all that makes us unhappy.~Tsem Rinpoche http://www.tsemrinpoche.com
文冬野人咖啡厅开张了!- https://bit.ly/2IRGdBM
3 months ago
文冬野人咖啡厅开张了!- https://bit.ly/2IRGdBM
Click on this picture and read about this very sad girl. Please offer your prayers for her to take a good rebirth. Tsem Rinpoche
3 months ago
Click on this picture and read about this very sad girl. Please offer your prayers for her to take a good rebirth. Tsem Rinpoche
Bigfoot cafe in Bentong, Malaysia-Delicious vegetarian food in a beautiful setting- https://bit.ly/2VxdGau
3 months ago
Bigfoot cafe in Bentong, Malaysia-Delicious vegetarian food in a beautiful setting- https://bit.ly/2VxdGau
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  9 hours ago
  Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  Whales and dolphins playing with each other in the Pacific sea. Nature is truly incredible!
 • Bodha stupa July 2019-
  9 hours ago
  Bodha stupa July 2019-
  Rainy period
 • Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
  3 weeks ago
  Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
 • Your Next Meal!
  1 month ago
  Your Next Meal!
  Yummy? Tasty? Behind the scenes of the meat on your plates. Meat is a killing industry.
 • This is Daw
  1 month ago
  This is Daw
  This is what they do to get meat on tables, and to produce belts and jackets. Think twice before your next purchase.
 • Don’t Take My Mummy Away!
  1 month ago
  Don’t Take My Mummy Away!
  Look at the poor baby chasing after the mother. Why do we do that to them? It's time to seriously think about our choices in life and how they affect others. Be kind. Don't break up families.
 • They do this every day!
  1 month ago
  They do this every day!
  This is how they are being treated every day of their lives. Please do something to stop the brutality. Listen to their cries for help!
 • What happened at Fair Oaks Farm?
  1 month ago
  What happened at Fair Oaks Farm?
  The largest undercover dairy investigation of all time. See what they found out at Fair Oaks Farm.
 • She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
  1 month ago
  She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
 • Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
  3 months ago
  Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
 • This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
  3 months ago
  This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
 • Beautiful Monastery in Hong Kong
  3 months ago
  Beautiful Monastery in Hong Kong
 • This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
  3 months ago
  This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
 • Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
  3 months ago
  Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
 • These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
  3 months ago
  These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
 • Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
  3 months ago
  Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
 • Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
  3 months ago
  Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
 • Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
  4 months ago
  Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
 • Beautiful
  4 months ago
  Beautiful
  Beautiful sacred Severed Head Vajra Yogini from Tsem Rinpoche's personal shrine.
 • My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
  4 months ago
  My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
 • Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
  4 months ago
  Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
 • Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
  5 months ago
  Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
 • SUPER ADORABLE and must see
  6 months ago
  SUPER ADORABLE and must see
  Tsem Rinpoche's dog Oser girl enjoying her snack in her play pen.
 • Cute!
  6 months ago
  Cute!
  Oser girl loves the balcony so much. - https://www.youtube.com/watch?v=RTcoWpKJm2c
 • Uncle Wong
  6 months ago
  Uncle Wong
  We were told by Uncle Wong he is very faithful toward Dorje Shugden. Dorje Shugden has extended help to him on several occasions and now Uncle Wong comes daily to make incense offerings to Dorje Shugden. He is grateful towards the help he was given.
 • Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
  6 months ago
  Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
 • Cute baby owl found and rescued
  6 months ago
  Cute baby owl found and rescued
  We rescued a lost baby owl in Kechara Forest Retreat.
 • Nice cups from Kechara!!
  7 months ago
  Nice cups from Kechara!!
  Dorje Shugden people's lives matter!
 • Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  7 months ago
  Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  Chirping birds and other forest animals create a joyful melody at the Vajrayogini stupa in Kechara Forest Retreat (Bentong, Malaysia).
 • His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche makes offering of khata to Dorje Shugden.
  7 months ago
  His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche makes offering of khata to Dorje Shugden.
  Trijang Rinpoche never gave up his devotion to Dorje Shugden no matter how much Tibetan government in exile pressured him to give up. He stayed loyal inspiring so many of us.
 • This topic is so hot in many circles right now.
  2 yearss ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  2 yearss ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  2 yearss ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  2 yearss ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  2 yearss ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  2 yearss ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  2 yearss ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  2 yearss ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  2 yearss ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  2 yearss ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  2 yearss ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  2 yearss ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  2 yearss ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions
Today's quota for questions has been filled. Please come back tomorrow to re-submit your question

CHAT PICTURES

These are some of the food distribution photos taken from our kitchen last Saturday. We thanked all volunteers who have come to help for the preparation since 3pm. ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen
2 days ago
These are some of the food distribution photos taken from our kitchen last Saturday. We thanked all volunteers who have come to help for the preparation since 3pm. ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Teacher Julie taught children Nagomi Art and they love it. Lin Mun KSDS
4 days ago
Teacher Julie taught children Nagomi Art and they love it. Lin Mun KSDS
Throwback - Children volunteered in Kechara Soup Kitchen. Lin Mun KSDS
4 days ago
Throwback - Children volunteered in Kechara Soup Kitchen. Lin Mun KSDS
Throwback- Fun activity in camp. Lin Mun KSDS
4 days ago
Throwback- Fun activity in camp. Lin Mun KSDS
Throwback - DIY soap making activity. Lin Mun KSDS
4 days ago
Throwback - DIY soap making activity. Lin Mun KSDS
Throwback- KSDS camp in Kechara Forest Retreat. Lin Mun KSDS
4 days ago
Throwback- KSDS camp in Kechara Forest Retreat. Lin Mun KSDS
A simple but meaningful way to spend the weekend liberating birds. Animals deserve lots of love, care and freedom too. Through them, we learn to be more compassionate! ~Kechara Penang Study Group Jacinta
4 days ago
A simple but meaningful way to spend the weekend liberating birds. Animals deserve lots of love, care and freedom too. Through them, we learn to be more compassionate! ~Kechara Penang Study Group Jacinta
Some members from Kechara Penang Study Group get together to do a Dorje Shugden puja this afternoon. Join us if you're in Penang next time. ~KPSG Jacinta
4 days ago
Some members from Kechara Penang Study Group get together to do a Dorje Shugden puja this afternoon. Join us if you're in Penang next time. ~KPSG Jacinta
Today we received a lot recycling items from the public. Thanks for supporting us always. KEP-Serena
4 days ago
Today we received a lot recycling items from the public. Thanks for supporting us always. KEP-Serena
Today we are doing recycling at Kechara Soup Kitchen. KEP-Serena
4 days ago
Today we are doing recycling at Kechara Soup Kitchen. KEP-Serena
Winners for Blog Chat Quiz in June 2019: 1st Prize Winner is Stella Cheang. Congratulations! Stella wins a Dorje Shugden Puja worth RM400 + Dorje Shugden pendant on black onyx. (Joy - Blog chat moderator)
6 days ago
Winners for Blog Chat Quiz in June 2019: 1st Prize Winner is Stella Cheang. Congratulations! Stella wins a Dorje Shugden Puja worth RM400 + Dorje Shugden pendant on black onyx. (Joy - Blog chat moderator)
Winners for Blog Chat Quiz in June 2019: 2nd Prize Winner is Wylfred Ng. Congratulations! Wylfred wins a Gyenze pendant + Original Red Crystal incense. (Joy - Blog chat moderator)
6 days ago
Winners for Blog Chat Quiz in June 2019: 2nd Prize Winner is Wylfred Ng. Congratulations! Wylfred wins a Gyenze pendant + Original Red Crystal incense. (Joy - Blog chat moderator)
How to Clear Spirit Disturbances by Pastor Chia Today at 9:30 PM – 11 PM in Kechara House, PJ
1 week ago
How to Clear Spirit Disturbances by Pastor Chia Today at 9:30 PM – 11 PM in Kechara House, PJ
Join us for the annual Ullambana Festival on Saturday August 10th at Kechara Forest Retreat and make the most of the auspicious Ullambana month. PROGRAMME: 9:00am – Opening speech & Dharma sharing 9:30am – Grand Ullambana Gyenze Puja for good fortune, long life & merits 12:15pm – Free vegetarian lunch 2:00pm – Grand Ullambana Trakze Puja for protection & blessings 5:00pm – End The highlight of the Ullambana Festival is two powerful & extensive pujas that will be performed according to the tradition of Gaden Monastery. We've also prepared a wide selection of traditional offerings to send bountiful merits to the people who matter in your life. Don't miss this opportunity to bring tremendous benefits to your dearly departed as well as those who are still with you. For more information on the Ullambana Festival and Ullambana offerings, please get in touch with us at +609 221 5600, +603 7803 3908, +6012 987 3908 (WhatsApp only), care@kechara.com or visit our online partner
1 week ago
Join us for the annual Ullambana Festival on Saturday August 10th at Kechara Forest Retreat and make the most of the auspicious Ullambana month. PROGRAMME: 9:00am – Opening speech & Dharma sharing 9:30am – Grand Ullambana Gyenze Puja for good fortune, long life & merits 12:15pm – Free vegetarian lunch 2:00pm – Grand Ullambana Trakze Puja for protection & blessings 5:00pm – End The highlight of the Ullambana Festival is two powerful & extensive pujas that will be performed according to the tradition of Gaden Monastery. We've also prepared a wide selection of traditional offerings to send bountiful merits to the people who matter in your life. Don't miss this opportunity to bring tremendous benefits to your dearly departed as well as those who are still with you. For more information on the Ullambana Festival and Ullambana offerings, please get in touch with us at +609 221 5600, +603 7803 3908, +6012 987 3908 (WhatsApp only), care@kechara.com or visit our online partner
Join us this weekend for SPIRITUAL SATURDAY in Kechara Forest Retreat! SATURDAY, 13 JULY 9.00 am: Cook for the community - salted eggs & pineapple jam 11.00 am: Book Club - Compassion Conquers All (Eng) / Time To Wake Up (Chi) 12.30 pm: Lunch INTERESTED? To RSVP your place (and your meal!), contact us: +6017 965 9484 (WhatsApp) retreat@kechara.com See all July activities: bit.ly/2FCrJm6
1 week ago
Join us this weekend for SPIRITUAL SATURDAY in Kechara Forest Retreat! SATURDAY, 13 JULY 9.00 am: Cook for the community - salted eggs & pineapple jam 11.00 am: Book Club - Compassion Conquers All (Eng) / Time To Wake Up (Chi) 12.30 pm: Lunch INTERESTED? To RSVP your place (and your meal!), contact us: +6017 965 9484 (WhatsApp) retreat@kechara.com See all July activities: bit.ly/2FCrJm6
In our Johor Bahru office, our single mother trainees get busy to do up the products taught to them by our #volunteers while their children were given additional tuition classes in another room. ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen
1 week ago
In our Johor Bahru office, our single mother trainees get busy to do up the products taught to them by our #volunteers while their children were given additional tuition classes in another room. ~ Vivian @ Kechara Soup Kitchen
How To Clear Disturbances by Pastor Niral - Monday 8. July 2019 at 9:30pm in Kechara House, Jalan PJU 1/3G, SunwayMas Commercial Centre 47301 Petaling Jaya
1 week ago
How To Clear Disturbances by Pastor Niral - Monday 8. July 2019 at 9:30pm in Kechara House, Jalan PJU 1/3G, SunwayMas Commercial Centre 47301 Petaling Jaya
Kechara Pastor Tat Ming is conducting a blessing prayer for a traveling tour bus at our holy place, Kechara Forest Retreat. By Pastor Yek Yee, shared by Pastor Antoinette
1 week ago
Kechara Pastor Tat Ming is conducting a blessing prayer for a traveling tour bus at our holy place, Kechara Forest Retreat. By Pastor Yek Yee, shared by Pastor Antoinette
Kechara Pastor Tat Ming is conducting a blessing prayer for a traveling tour bus at our holy place, Kechara Forest Retreat. By Pastor Yek Yee, shared by Pastor Antoinette
1 week ago
Kechara Pastor Tat Ming is conducting a blessing prayer for a traveling tour bus at our holy place, Kechara Forest Retreat. By Pastor Yek Yee, shared by Pastor Antoinette
Kechara Pastor Tat Ming is conducting a blessing prayer for a traveling tour bus at our holy place, Kechara Forest Retreat. By Pastor Yek Yee, shared by Pastor Antoinette
1 week ago
Kechara Pastor Tat Ming is conducting a blessing prayer for a traveling tour bus at our holy place, Kechara Forest Retreat. By Pastor Yek Yee, shared by Pastor Antoinette
Kechara Pastor Tat Ming is conducting a blessing prayer for a traveling tour bus at our holy place, Kechara Forest Retreat. By Pastor Yek Yee, shared by Pastor Antoinette
1 week ago
Kechara Pastor Tat Ming is conducting a blessing prayer for a traveling tour bus at our holy place, Kechara Forest Retreat. By Pastor Yek Yee, shared by Pastor Antoinette
Kechara Pastor Tat Ming is conducting a blessing prayer for a traveling tour bus at our holy place, Kechara Forest Retreat. By Pastor Yek Yee, shared by Pastor Antoinette
1 week ago
Kechara Pastor Tat Ming is conducting a blessing prayer for a traveling tour bus at our holy place, Kechara Forest Retreat. By Pastor Yek Yee, shared by Pastor Antoinette
Kechara Pastor Tat Ming is conducting a blessing prayer for a traveling tour bus at our holy place, Kechara Forest Retreat. By Pastor Yek Yee, shared by Pastor Antoinette
1 week ago
Kechara Pastor Tat Ming is conducting a blessing prayer for a traveling tour bus at our holy place, Kechara Forest Retreat. By Pastor Yek Yee, shared by Pastor Antoinette
Teachers went to recce the Farm in the City before the outing with students. Lin Mun KSDS
2 weeks ago
Teachers went to recce the Farm in the City before the outing with students. Lin Mun KSDS
Teachers and students do mantra recitation together before the start of dharma class. Lin Mun KSDS
2 weeks ago
Teachers and students do mantra recitation together before the start of dharma class. Lin Mun KSDS
The Promise
  These books will change your life
  Tsem Rinpoche's Long Life Prayer by H.H. Trijang Choktrul Rinpoche
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
Malaysia 3,979,276
United States 3,609,271
India 1,582,021
Nepal 778,315
Singapore 723,330
United Kingdom 571,767
Bhutan 539,655
Canada 518,035
Australia 434,680
Indonesia 321,672
Philippines 320,762
Germany 213,049
France 188,356
Brazil 172,005
Vietnam 170,096
Taiwan 167,727
Thailand 164,697
Mongolia 129,540
Italy 129,019
Portugal 125,701
Spain 122,384
Turkey 111,298
Netherlands 109,096
Russia 87,506
Romania 85,448
Hong Kong 82,529
Sri Lanka 80,217
United Arab Emirates 73,444
South Africa 73,210
Mexico 71,847
Myanmar (Burma) 67,995
New Zealand 67,648
Switzerland 63,951
Japan 60,107
Cambodia 57,986
South Korea 56,865
Bangladesh 51,696
Pakistan 50,875
Egypt 45,149
Total Pageviews: 17,641,171

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....