གནོད་སྦྱིན་གྱི་ནུས་པ་ཕྱིར་འཕུད་གཏོང་བ་ལ་རྒྱབ་འགལ།

Feb 16, 2019 | Views: 320

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་བ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ལ་སྙིང་རྗེའི་ནུས་པ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད་ཞིག་གནང་བ།

“སྤྱི་བཏང་ཆར་ཅན་དབང་དང་རྗེས་གནང་ཉམས་ལེན་ཞིག་མ་གནང་སྔོན་ལ་བགེགས་བསྐྲད་ཆོ་ག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལས་སོགས་བར་ཆད་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཕྲན་ལ་འགྲོ་བ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཀྱང་གནོད་སྦྱིན་ཡིན་པའི་མྱོང་བ་མེད། ཉིན་རྟག་པར་ངས་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བློ་སྦྱོང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་དགོང་མོ་ང་ཚོས་དེ་ལ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་ནུས་པ་མེད་པ་བཟོ་དགོས་འདུག་ཞེ་ན་དེ་རྒྱབ་འགལ་འགྲོ་ཡི་འདུག   ཕྲན་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེ་མེད། འོན་ཀྱང་མྱོང་བ་ཤུགས་ཆེན་ཡོད།”

འབྱུང་ཁུངས། https://bit.ly/2wVsqSb

Click to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདིར་ནོན་ཞིག །

དེ་ནི་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཉེ་ཆར་གྱི་གསུང་བཤད་ཤིག་རེད། ངས་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་ལ་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་དེ་དག་ལག་ལེན་ཡོད་པའི་རེ་བའང་ང་ལ་ཡོད།

གནོད་སྦྱིན་གྱིས་འགྲོ་བ་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་བསམ་བློ་ངན་པ་ཞིག་དང་། འདོད་ཆགས་སོགས་རྐྱེན་པས་སྐྱེ་བ་བླང་གི་ཡོད། འདོད་ཆགས་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་ངན་པར་ལྟུང་བ་དང་། ཞེ་སྡང་གི་བསམ་བློ་ཡིས་གནོད་འཚེ་ཅན་གྱི་བྱ་བ་སྤེལ་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན་དམ་སྲི་དང་། ལྟོགས་པ་ཅན་གྱི་བདུད་དང་འདྲེ་སོགས་ནས་གནོད་འཚེ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། གང་ལ་ཞེ་ན་ཁོང་ཚོ་ཞེ་སྡང་དང་། འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་ངང་ནས་གྲོངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་རེད།

དོན་དངོས་ལ་ང་ཚོས་སྐྱེ་འགྲོ་དེ་དག་ལ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་དགོས། དམིགས་བསལ་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དགོས། གང་ལ་ཞེ་ན་ཐབས་ཤེས་དེ་ནི་ཁོང་ཚོའི་གནོད་པ་བཀག་པའི་ཇུས་ཡག་ཤོས་དེ་རེད། ང་ཚོས་བརྩེ་བའི་ངང་མན་ངག་འདོན་དང་། ཁོང་ཚོ་ལ་བྱིན་བརླབས་འཇུག་ཏུ་བཅུག་ཐུབ། མན་ངག་འདོན་པའི་སྐབས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྒོམ་སྒྲུབ་བརྒྱབ་ནའང་འགྲིགས། ང་ཚོས་གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀྱི་གནོད་སྦྱིན་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེ་སྒོམ་ཚེ་ཁོང་ཚོ་ཞི་འཇམ་དུ་འགྱུར་བའི་ནུས་པ་ཆེ། འགའ་རེ་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐད་ཆ་བཤད་ཆོག་པ་དང་། བརྩེ་བ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་གནོད་པ་མི་བྱེད་པའི་གླེང་མོལ་གནང་ཚེ་རྦད་དེ་མི་བྱེད་པ་ཡོང་གི་ཡོད།

སྔོན་བྱོན་གྱི་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་བླ་མ་མང་པོ་ཡིས་འདྲེ་དང་། དམ་སྲི་སོགས་ལ་སྙིང་རྗེ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད། རེ་བཟུང་ས་གནས་དེ་དག་གི་སྲུང་མའང་བཟོས་པ་བྱུང་ཡོད། ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་བླ་མས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ནང་ལ་དམ་སྲི་མོ་ཞིག་འཁྱམ་བསྡད་པའི་སྐབས་ལ་འདུལ་བ་མཐོང་མྱོང་། དམ་སྲི་དེ་ཡིས་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་མི་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་འཇོག་རྗེས་ལ་ངའི་བླ་མས་འཐུང་བྱེད་ཤིག་གནང་ནས་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཡོང་བ་བཟོས་ཀྱི་འདུག

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་གནོད་སྦྱིན་གྱི་དམ་སྲི་ཞིག་ཡིན་པ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། ༼འོན་ཀྱང་བླ་མ་མཐོན་པོ་མང་པོ་ཡིས་མོས་མཐུན་གནང་མེད།༽ ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་བརྩེ་བ་ཚད་མེད་སྦྱིན་པ་དང་། ཞལ་འདོན། གླེང་མོལ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་འདུལ་ཆོག   དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྟེན་གསོལ་ལ་གཉའ་གནོན་དང་། ཕྱིར་འཕུད། སྲུང་མ་དེ་ལ་བསྟེན་གསོལ་གནང་བར་མིང་ངན་བརྗོད་པ་སོགས་མི་བྱུང་།

དེ་བཞིན་ཞི་བདེ་ཡང་སྐྲུན་ཐུབ། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་བརྩེ་བ་གནང་ཆོག   དེ་ཙམ་མ་ཟད་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་གནང་མཁན་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཡི་བརྩེ་བ་དང་། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ངས་དྲན་པ་བཞིན་དྲན་གྱི་ཡོད། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྟེན་གསོལ་གནང་མཁན་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད།

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་རིང་བ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་པོ་ཡོང་བར་སྨོན་ལམ་ཞུ།
ཚེམས་སྤྲུལ་སྐུ་ནས།

ཀློག་བཞིན་པ། http://bit.ly/2DLDYuF

Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:

If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team

DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW

Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.

We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party, individual or their beliefs or to contravene any laws.

Leave a Reply

Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: jpg, jpeg, gif, png

 

Maximum file size: 50MB
Allowed file type: mp4
Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: pdf, docx

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
5 - 6AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SATURDAY
11AM - 12PM (GMT +8)
FRIDAY 7 - 8PM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR APRIL / 四月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Sofi
  Saturday, Apr 20. 2019 04:04 AM
  Daily thoughts to ponder deeper

  Great site to visit for lots of wisdom thoughts that evoke much understanding into reality of our lives. Also a place where you can share out with others to make them think deeper. Would be nice if you could let us know which you like best in the comment section.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/daily-thoughts-to-ponder-deeper-2.html
 • Pastor Lanse
  Friday, Apr 19. 2019 11:35 PM
  这篇文章涵盖了艮尼玛的生平、修持、神通、趣事等,让读者对艮尼玛有个整体的认识之余,也对他的特点有深刻的印象。对我来说,艮尼玛最启发我的地方是他只专注于一项修持,全心全意的,一辈子只专注于大威德金刚修持,他占卜、治病等靠的都是大威德金刚修持赐予的加持力。艮尼玛透过本身的成就,向世人证明了佛菩萨的全知和全能。也让我们知道,若真正要修持某种法门,任何一位佛菩萨的法门都是好的,都是全面的,所以不需要什么都学一些,什么都不精,搞到最后一事无成。

  https://www.tsemrinpoche.com/l/cn/buddhas-dharma/the-jolenpa-bodhisattva-gen-nyima-chinese.html
 • Nicholas
  Friday, Apr 19. 2019 06:36 PM
  The reasons why you must clean your room are as follows: If you invite your guru or some officials to your home, you would give your room a good sweep, wouldn’t you! Similarly, when you invite your guru, the victorious ones, and their children into your room [in the course of your meditations], you should clean it out of respect for them.

  Check out more here: https://bit.ly/2ZgrbKS
 • Nicholas
  Friday, Apr 19. 2019 06:33 PM
  The 9-foot Dorje Shugden statue in Kechara Forest Retreat has become a popular place for many people to pay homage, make offerings and prayers. It was conceptualized by H.E. the 25th Tsem Rinpoche who foresee the needs of Dorje Shugden that able to benefit many people.

  Check out:
  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/a-wish-fulfilling-shrine.html
 • Nicholas
  Friday, Apr 19. 2019 06:30 PM
  Have you ever wondered where we come from and how we came into being?
  Have you wondered how awesome is the universe and what is eternity?
  See the comparisons below and I am sure your mouth will open as the world is revealed to your amazement! Just say ‘wow’ as you view each picture.

  https://bit.ly/2TKCZB6
 • Yee Yin
  Friday, Apr 19. 2019 12:24 PM
  Most people don’t like to be put in a difficult or challenging situation. It gives a lot of stress and worries. The emotional trauma makes people feel terrible. However, this suffering can become something positive if we change how we perceive it. Suffering can make us grow if we decide to find the root cause of it and do something about it. As a result, we can be out of this suffering. Suffering can make us a better person because we don’t want others to go through what we have gone through. Instead of avoiding suffering, why don’t we embrace it because we can become better as we are going through it?

  http://bit.ly/MyLama2
  [no sender]
 • Yee Yin
  Friday, Apr 19. 2019 12:12 PM
  Do you know what is off-the-grid living? Off-the-grid living is when people choose to live without the support of remote infrastructure, such as an electrical grid. Most of the time it means living away from the city as well. Some people choose the off-the-grid lifestyle to maintain their financial freedom; some because they want to be closer to nature. Would you choose this lifestyle?

  http://bit.ly/TR-BackToNature
  [no sender]
 • Chris
  Friday, Apr 19. 2019 11:54 AM
  Thank you, Rinpoche and the blog team for sharing this interesting information about this spirit that can be one of the causes of Dorje Shugden ban. It is not a surprise to know that the Tibetan government had caused another human being to reincarnate as an evil spirit that wanted their downfall because they had wrongly persecuted him with such a cruel and inhumane way. Any human being that dies in that kind of circumstances will have a lot of powerful negative emotions.

  The modus operandi of the Tibetan government has been the same since the 5th Dalai Lama’s time. They just eliminate whoever they think is threatening their power and in Nyatrul’s case, they killed an innocent man with a cruel way. The karma that is created by the government created the cause for Nyatrul to be able to interfere with Nechung’s trances and there is nothing the Tibetan government can do.

  This shows us that karma works in its own way and even a powerful Dharma protector’s oracle can be inhibited by an evil spirit. We reap what we sow. Now the Tibetan government have to suffer the risk of getting false information from the Nechung oracle until their karma exhausted. They should not have trusted the advice when the oracle spoke against the practice of Dorje Shugden which is around for 400 years without any problem.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/dorje-shugden/the-spirit-nyatrul-magic-mischief-and-misery.html
 • Yee Yin
  Friday, Apr 19. 2019 11:30 AM
  Princess Zina was wild, temperamental, very difficult and controlling. Who in her status would not be like that? But she realised there is a better place to go than all the luxury she had been enjoying. She truly understood her attitude, her way of thinking, her characters were not going to bring her anywhere so she pushed herself to change and she made it. Apart from pushing herself to change, she also did a lot of very beneficial works to support and spread Dharma. She had to do a lot more good works to make up the wrongs she had done in the past.

  Even though it was not described in the story how much difficulty or struggling she had to go through in her transformation process but I believe it was not easy. How she pulled herself through was her trust in her lama and her faith in Dharma. If someone like Princess Zina who was so difficult and had everything she could have had in the world can transform into a humble person and eventually ascend to Kechara Paradise, who are we to say we cannot change?

  http://bit.ly/Princess2Nun
  [no sender]
 • Samfoonheei
  Friday, Apr 19. 2019 10:49 AM
  Beautiful art rime thangka painted patiently with matching colours. Naropa, Vajra Yogini, and Dorje Shugden forms a beautiful art piece. Naropa is one of the most prominent and authoritative Indian mahasiddhas and masters of mahahudra and tantra. Vajrayogini is a Tantric Buddhist female Buddha and a ḍakini while Dorje Shugden the Dharma Protector who is an emanation of the Buddha of Wisdom, Manjushri. Together they depicted a beautiful and powerful amazing thangka.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/the-yogi-of-yogis-naropa
 • Samfoonheei
  Friday, Apr 19. 2019 10:49 AM
  Beautiful art rime thangka of the manifestation of compassion 1000-Armed Chenrezig and Dorje Shugden. Merely looking at it is a blessing. Thank you Rinpoche for explaining the details of this beautiful thangka.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/the-manifestation-of-compassion-1000-armed-chenrezig
 • Samfoonheei
  Friday, Apr 19. 2019 10:47 AM
  Beautiful Rime thangka paints a thousand words. The Magnificent One… Buddha Shakyamuni, Lama Tsongkhapa the 15th Century scholar-yogi and the Powerful Dharma Ptotector Dorje Shugden forms a powerful combination thangka to have at our home.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/one-minute-story/the-magnificent-one-and-his-disciple
 • Sofi
  Friday, Apr 19. 2019 08:44 AM
  Gods, Symbols and Creatures of Luck

  Now, this is something that everyone should visit as it is regarding “Luck”. We need all the luck that we can get to go through our life smoothly without obstacles. This post reveals some of the “lucky” things that many people associate with good fortune. So have a good read.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/art-architecture/gods-symbols-and-creatures-of-luck.html
 • Sofi
  Friday, Apr 19. 2019 08:40 AM
  The Body of a Buddha: A Road Map to Liberation

  This is another post that we should learn from. Every aspect of the Buddhas body depicts his enlightenment. From Buddha’s hair, eyes, nose, mouth, shoulder, hands, feet, etc all teach us lessons in Buddha’s achievements. So do visit to learn more.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/the-body-of-a-buddha-a-road-map-to-liberation.html
 • Sofi
  Friday, Apr 19. 2019 08:36 AM
  How shall I hate you today?

  This blog post is a must visit to see how much Rinpoche had been targetted with vulgarity and threats just for practicing enlightened Dorje Shugden which had been given by Rinpoche’s holy Guru, Kyabje Zong Rinpoche. Just because Rinpoche stood up with humble appeals for lifting of the illogical ban on this authentic protector practice, Rinpoche receives rude taunts and allegations of being a Chinese spy. It is very glaring how “monks” and “nuns” are not practitioners when they can go down to that level of online assault against an attained Lama like Rinpoche. May Lord Dorje Shugden’s light shine bright and far to bless them with mental clarity to see the wrongs. Om Benza Wiki Bitana Soha!

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/dorje-shugden/how-shall-i-hate-you-today.html

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
3,337
Total views up to date
16,415,100

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
My way of sharing....
2 days ago
My way of sharing....
Peace
2 days ago
Peace
Please contemplate deeply what this message is sharing. Tsem Rinpoche
5 days ago
Please contemplate deeply what this message is sharing. Tsem Rinpoche
Japanese Buddha statues. Beautiful program- https://www.youtube.com/watch?v=fIfNibljnoI
6 days ago
Japanese Buddha statues. Beautiful program- https://www.youtube.com/watch?v=fIfNibljnoI
Japanese Buddhist altars. Beautiful- https://www.youtube.com/watch?v=N4uqb3jPpCs
6 days ago
Japanese Buddhist altars. Beautiful- https://www.youtube.com/watch?v=N4uqb3jPpCs
Beautiful Lord Buddha carving which is so elegant. Tsem Rinpoche
1 week ago
Beautiful Lord Buddha carving which is so elegant. Tsem Rinpoche
We can love others as we heal ourselves inside...~Tsem Rinpoche
1 week ago
We can love others as we heal ourselves inside...~Tsem Rinpoche
Beautiful short and powerful teaching by Dilgo Kyentse Rinpoche
1 week ago
Beautiful short and powerful teaching by Dilgo Kyentse Rinpoche
China\'s huge Buddha statues. Amazingly beautiful- https://bit.ly/2DgSXxT
1 week ago
China's huge Buddha statues. Amazingly beautiful- https://bit.ly/2DgSXxT
Such a powerful imagery of Lord Buddha\'s determination. Fasting Buddha\'s meaning- HTTP://bit.ly/2VCfKLa
1 week ago
Such a powerful imagery of Lord Buddha's determination. Fasting Buddha's meaning- http://bit.ly/2VCfKLa
This poor boy is being forced to leave his friend to be sold for slaughter. Children have a natural connection with animals, and they know it is wrong to hurt and kill them. Children lose this connection by being indoctrinated (brainwashed) by their parents/peers into believing animals are here to be exploited, killed, and eaten.- from Lucinda Smyth FB page
1 week ago
This poor boy is being forced to leave his friend to be sold for slaughter. Children have a natural connection with animals, and they know it is wrong to hurt and kill them. Children lose this connection by being indoctrinated (brainwashed) by their parents/peers into believing animals are here to be exploited, killed, and eaten.- from Lucinda Smyth FB page
Some people really struggle and put in so much effort in their lives. Amazing. Tsem Rinpoche
1 week ago
Some people really struggle and put in so much effort in their lives. Amazing. Tsem Rinpoche
18th Century Mongolian made Namgyalma statue. Very artistic. Very beautiful. Usually her arms are \'all over the place\' but this one is so artistically placed and poised. Tsem Rinpoche
1 week ago
18th Century Mongolian made Namgyalma statue. Very artistic. Very beautiful. Usually her arms are 'all over the place' but this one is so artistically placed and poised. Tsem Rinpoche
My mother Ms. Dewa Nimbo came out with a new book. I am happy for her. Tsem Rinpoche
1 week ago
My mother Ms. Dewa Nimbo came out with a new book. I am happy for her. Tsem Rinpoche
Challenges makes you more responsible. Always remember that life without struggle is a life without success. Don\'t give up and learn not to quit.~-Rumi
1 week ago
Challenges makes you more responsible. Always remember that life without struggle is a life without success. Don't give up and learn not to quit.~-Rumi
May His Holiness Dalai Lama completely recover soon- https://bit.ly/2GgMO6c
1 week ago
May His Holiness Dalai Lama completely recover soon- https://bit.ly/2GgMO6c
How I made my beautiful Kyabje Zong Rinpoche statue in Nepal in 1987. I have many more photos for you to see here- 
 https://bit.ly/2Z2r0T5
1 week ago
How I made my beautiful Kyabje Zong Rinpoche statue in Nepal in 1987. I have many more photos for you to see here- https://bit.ly/2Z2r0T5
As of April 9, 2019 there are over 240k views on this blog post regarding the relationship between Bhutan\'s Highest lama Zhabdrung Rinpoche & Dorje Shugden.- https://bit.ly/2PrE6Ui
2 weeks ago
As of April 9, 2019 there are over 240k views on this blog post regarding the relationship between Bhutan's Highest lama Zhabdrung Rinpoche & Dorje Shugden.- https://bit.ly/2PrE6Ui
The handprint of His Holiness Kyabje Pabongka Dorje Chang Jetsun Dechen Nyingpo
2 weeks ago
The handprint of His Holiness Kyabje Pabongka Dorje Chang Jetsun Dechen Nyingpo
488 articles on animals, vegetarianism and environment and still growing. :) Enjoy the readings- https://bit.ly/2Psp8h2
2 weeks ago
488 articles on animals, vegetarianism and environment and still growing. :) Enjoy the readings- https://bit.ly/2Psp8h2
Beautiful Angel Dorje Shugden chapels in Kathmandu- https://www.youtube.com/watch?v=PCaWhDHKyBA&feature=youtu.be

People love to visit & pray.
2 weeks ago
Beautiful Angel Dorje Shugden chapels in Kathmandu- https://www.youtube.com/watch?v=PCaWhDHKyBA&feature=youtu.be People love to visit & pray.
Stunning pieces-Tibetan spiritual art-Free download- https://bit.ly/2oxb4qU
2 weeks ago
Stunning pieces-Tibetan spiritual art-Free download- https://bit.ly/2oxb4qU
Kechara visits Shar Gaden Monastery in South India- https://bit.ly/2VozDp4
2 weeks ago
Kechara visits Shar Gaden Monastery in South India- https://bit.ly/2VozDp4
Obeisance to Yamantaka the powerful practice that destroys our bind to samsara.
2 weeks ago
Obeisance to Yamantaka the powerful practice that destroys our bind to samsara.
I love this picture of their Holinesses. Trijang Rinpoche was known to be very humorous and always joked and made Ling Rinpoche laugh very hard. The two tutors got along very well and very harmonious always. This made their job together of educating H.H. Dalai Lama very smooth and successful. Tsem Rinpoche
2 weeks ago
I love this picture of their Holinesses. Trijang Rinpoche was known to be very humorous and always joked and made Ling Rinpoche laugh very hard. The two tutors got along very well and very harmonious always. This made their job together of educating H.H. Dalai Lama very smooth and successful. Tsem Rinpoche
(left to right)Dharma boy, Mumu boy and Oser girl. Super cute doggies of Tsem Rinpoche
2 weeks ago
(left to right)Dharma boy, Mumu boy and Oser girl. Super cute doggies of Tsem Rinpoche
You know you just want to kiss me reeeeeeeeal bad!!! ~Oser girl
2 weeks ago
You know you just want to kiss me reeeeeeeeal bad!!! ~Oser girl
Over 106k views! People really interested in this post: https://bit.ly/2Sczh6v
2 weeks ago
Over 106k views! People really interested in this post: https://bit.ly/2Sczh6v
This picture I found by accident on the internet recently. This exact photo was poster size and framed and was on Thubten Dhargye Ling\'s main altar in Los Angeles back in the 80\'s when I was there. It is beautiful picture of H.H. Dalai Lama in his youth with a light glow around his body as he meditates. I love this picture of His Holiness. Tsem Rinpoche Read more- https://bit.ly/2FECC5S
2 weeks ago
This picture I found by accident on the internet recently. This exact photo was poster size and framed and was on Thubten Dhargye Ling's main altar in Los Angeles back in the 80's when I was there. It is beautiful picture of H.H. Dalai Lama in his youth with a light glow around his body as he meditates. I love this picture of His Holiness. Tsem Rinpoche Read more- https://bit.ly/2FECC5S
Starting on Vajra Yogini now. Practicing Vajra Yogini without initiation. Find out more- https://bit.ly/2JjTTXp
2 weeks ago
Starting on Vajra Yogini now. Practicing Vajra Yogini without initiation. Find out more- https://bit.ly/2JjTTXp
Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
2 weeks ago
Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
Thai tradition of Buddhism also reveres/respects/remembers their gurus and high monks just like in the Tibetan tradition. You can see here a high guru\'s statue housed beautifully with a canopy and enshrined in a altar inside a temple for people to pay homage to him. Also an act of collecting merits for the disciples. Tsem Rinpoche
2 weeks ago
Thai tradition of Buddhism also reveres/respects/remembers their gurus and high monks just like in the Tibetan tradition. You can see here a high guru's statue housed beautifully with a canopy and enshrined in a altar inside a temple for people to pay homage to him. Also an act of collecting merits for the disciples. Tsem Rinpoche
Offering sustenance on our shrine is a sign of appreciation spiritually
3 weeks ago
Offering sustenance on our shrine is a sign of appreciation spiritually
Beautiful piece of African Dogan style art you can print out large & frame for your home- https://bit.ly/2Nt3FHz
3 weeks ago
Beautiful piece of African Dogan style art you can print out large & frame for your home- https://bit.ly/2Nt3FHz
I hope you\'ll be blessed by this practice of Lady Ucchusma- 
https://bit.ly/2U5Arm9
3 weeks ago
I hope you'll be blessed by this practice of Lady Ucchusma- https://bit.ly/2U5Arm9
Beautiful painting of Nechung Pehar Gyalpo & Dorje Shugden together. Masterpiece. More free downloads: https://bit.ly/2oxb4qU
3 weeks ago
Beautiful painting of Nechung Pehar Gyalpo & Dorje Shugden together. Masterpiece. More free downloads: https://bit.ly/2oxb4qU
Beautiful painting of Nechung Dorje Drakden & Dorje Shugden together. Masterpiece. More free downloads: https://bit.ly/2oxb4qU
3 weeks ago
Beautiful painting of Nechung Dorje Drakden & Dorje Shugden together. Masterpiece. More free downloads: https://bit.ly/2oxb4qU
Tsem Rinpoche’s moving experience with Lama Zopa in Kopan (1987)- https://bit.ly/2YyE42m
3 weeks ago
Tsem Rinpoche’s moving experience with Lama Zopa in Kopan (1987)- https://bit.ly/2YyE42m
Massive 2,600 year old Buddhist Monastery-Afghanistan- read more- https://bit.ly/2HTM48q
3 weeks ago
Massive 2,600 year old Buddhist Monastery-Afghanistan- read more- https://bit.ly/2HTM48q
A good person is made by the intensity of his adversity~Tsem Rinpoche
3 weeks ago
A good person is made by the intensity of his adversity~Tsem Rinpoche
BREAKING NEWS- Dharamsala MP Tenpa Yarphel says to make peace with Dorje Shugden people now!~ 
 https://bit.ly/2CESoxf
3 weeks ago
BREAKING NEWS- Dharamsala MP Tenpa Yarphel says to make peace with Dorje Shugden people now!~ https://bit.ly/2CESoxf
How the incomparable yet down to earth Geshe Tsultrim Gyeltsen changed my life forever- https://bit.ly/2VJjCtk

Photo: His Eminence Geshe Tsultrim Gyeltsen and Tsem Rinpoche
3 weeks ago
How the incomparable yet down to earth Geshe Tsultrim Gyeltsen changed my life forever- https://bit.ly/2VJjCtk Photo: His Eminence Geshe Tsultrim Gyeltsen and Tsem Rinpoche
Joanne Kam and Justin Ripley in Kechara doing some cooking..
3 weeks ago
Joanne Kam and Justin Ripley in Kechara doing some cooking..
You have to see this spectacular outdoor Amitabah statue in Vietnam. So sacred and majestic.~ https://bit.ly/2Ed0s9n
3 weeks ago
You have to see this spectacular outdoor Amitabah statue in Vietnam. So sacred and majestic.~ https://bit.ly/2Ed0s9n
Everyday offerings of fresh cooked food and drinks are offered to awakened world peace protector Dorje Shugden on my shrine. It is my way to thank Him for all the help He has given to so many people throughout the decades I\'ve introduced Him to. It is my way to include Him as my family and a feeling of closeness and gratitude I have for Him. He\'s a revered family member who happens to be enlightened and also my close friend. Tsem Rinpoche (Food offering prayer~ https://bit.ly/1VkYXJa)
4 weeks ago
Everyday offerings of fresh cooked food and drinks are offered to awakened world peace protector Dorje Shugden on my shrine. It is my way to thank Him for all the help He has given to so many people throughout the decades I've introduced Him to. It is my way to include Him as my family and a feeling of closeness and gratitude I have for Him. He's a revered family member who happens to be enlightened and also my close friend. Tsem Rinpoche (Food offering prayer~ https://bit.ly/1VkYXJa)
Read about this special Goddess Lok Yeay Mao of Cambodia. I came across her picture and found her very unique and blogged about it. Do enjoy the reading- https://bit.ly/2HR3vqi
4 weeks ago
Read about this special Goddess Lok Yeay Mao of Cambodia. I came across her picture and found her very unique and blogged about it. Do enjoy the reading- https://bit.ly/2HR3vqi
March 18, 2019-Oser is very photogenic as usual.
1 month ago
March 18, 2019-Oser is very photogenic as usual.
March 18, 2019-Very cute Oser as usual.
1 month ago
March 18, 2019-Very cute Oser as usual.
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Beautiful Monastery in Hong Kong
  1 week ago
  Beautiful Monastery in Hong Kong
 • This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
  1 week ago
  This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
 • Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
  1 week ago
  Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
 • These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
  2 weeks ago
  These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
 • Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
  2 weeks ago
  Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
 • Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
  2 weeks ago
  Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
 • Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
  3 weeks ago
  Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
 • Beautiful
  1 month ago
  Beautiful
  Beautiful sacred Severed Head Vajra Yogini from Tsem Rinpoche's personal shrine.
 • My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
  1 month ago
  My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
 • Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
  1 month ago
  Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
 • Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
  2 months ago
  Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
 • SUPER ADORABLE and must see
  3 months ago
  SUPER ADORABLE and must see
  Tsem Rinpoche's dog Oser girl enjoying her snack in her play pen.
 • Cute!
  3 months ago
  Cute!
  Oser girl loves the balcony so much. - https://www.youtube.com/watch?v=RTcoWpKJm2c
 • Uncle Wong
  3 months ago
  Uncle Wong
  We were told by Uncle Wong he is very faithful toward Dorje Shugden. Dorje Shugden has extended help to him on several occasions and now Uncle Wong comes daily to make incense offerings to Dorje Shugden. He is grateful towards the help he was given.
 • Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
  4 months ago
  Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
 • Cute baby owl found and rescued
  4 months ago
  Cute baby owl found and rescued
  We rescued a lost baby owl in Kechara Forest Retreat.
 • Nice cups from Kechara!!
  4 months ago
  Nice cups from Kechara!!
  Dorje Shugden people's lives matter!
 • Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  4 months ago
  Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  Chirping birds and other forest animals create a joyful melody at the Vajrayogini stupa in Kechara Forest Retreat (Bentong, Malaysia).
 • His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche makes offering of khata to Dorje Shugden.
  4 months ago
  His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche makes offering of khata to Dorje Shugden.
  Trijang Rinpoche never gave up his devotion to Dorje Shugden no matter how much Tibetan government in exile pressured him to give up. He stayed loyal inspiring so many of us.
 • Very rare video of His Holiness Panchen Rinpoche the 10th, the all knowing and compassionate one. I pay deep respects to this attained being who has taken many rebirths since the time of Lord Buddha to be of benefit to sentient beings tirelessly. Tsem Rinpoche
  4 months ago
  Very rare video of His Holiness Panchen Rinpoche the 10th, the all knowing and compassionate one. I pay deep respects to this attained being who has taken many rebirths since the time of Lord Buddha to be of benefit to sentient beings tirelessly. Tsem Rinpoche
 • This bigfoot researcher gives good reasonings on bigfoot. Interesting short video.
  4 months ago
  This bigfoot researcher gives good reasonings on bigfoot. Interesting short video.
 • His Holiness Kyabje Zong Rinpoche of Gaden Shartse Monastery was one of the teachers of Venerable Geshe Kelsang Gyatso. Here in this beautiful video is Geshe Kelsang Gyatso showing his centre to Kyabje Zong Rinpoche, then proceeding to sit down to receive teachings. For more information- https://bit.ly/2QNac1u
  4 months ago
  His Holiness Kyabje Zong Rinpoche of Gaden Shartse Monastery was one of the teachers of Venerable Geshe Kelsang Gyatso. Here in this beautiful video is Geshe Kelsang Gyatso showing his centre to Kyabje Zong Rinpoche, then proceeding to sit down to receive teachings. For more information- https://bit.ly/2QNac1u
 • Tsem Rinpoche’s dog, Oser girl always sits on Rinpoche’s chair. When Rinpoche’s other dog, Dharma tries to get into the chair, he is chased away. Oser is the boss. She is possessive. Cute.
  5 months ago
  Tsem Rinpoche’s dog, Oser girl always sits on Rinpoche’s chair. When Rinpoche’s other dog, Dharma tries to get into the chair, he is chased away. Oser is the boss. She is possessive. Cute.
 • Lama Yeshe talks about how to practice at the beginning and at the end of each day during teachings given in London during the Lamas’ first European teaching tour in 1975. Lama Yeshe was a brilliant teacher and I wanted to share this with everyone so his teachings can reach more people. Tsem Rinpoche
  5 months ago
  Lama Yeshe talks about how to practice at the beginning and at the end of each day during teachings given in London during the Lamas’ first European teaching tour in 1975. Lama Yeshe was a brilliant teacher and I wanted to share this with everyone so his teachings can reach more people. Tsem Rinpoche
 • Our beautiful Dorje Shugden shop in the busiest part of Kuala Lumpur, Malaysia. Many tourists visit our store and this area.
  5 months ago
  Our beautiful Dorje Shugden shop in the busiest part of Kuala Lumpur, Malaysia. Many tourists visit our store and this area.
 • Living off the grid in Australia
  5 months ago
  Living off the grid in Australia
  A Jill Redwood is a jack of all trades, Jill built her own house on her property and lives entirely off the grid with no mains power or town water, mobile reception or television. Living on around $80 a week, Jill has over sixty animals to keep her company and an abundant garden that out serves as an organic supermarket right at her doorstep. Her main expenses are animal feed and the rates on her property. Watch this incredible three minute video and be inspired to live differently.
 • Kyabje Dagom Choktrul Rinpoche offering gold on a 350 year-old Dorje Shugden statue in his chapel in Lhasa. This is how Tibetans show homage and pay respect to a holy image. This chapel and statue of Dorje Shugden in Lhasa dedicated to Dorje Shugden was built by the Great 5th Dalai Lama. Tsem Rinpoche
  5 months ago
  Kyabje Dagom Choktrul Rinpoche offering gold on a 350 year-old Dorje Shugden statue in his chapel in Lhasa. This is how Tibetans show homage and pay respect to a holy image. This chapel and statue of Dorje Shugden in Lhasa dedicated to Dorje Shugden was built by the Great 5th Dalai Lama. Tsem Rinpoche
 • My sweet little Oser girl is so photogenic and adorable. Tsem Rinpoche
  5 months ago
  My sweet little Oser girl is so photogenic and adorable. Tsem Rinpoche
 • Heart Sutra sang by a monk for the modern crowd. Very interesting and beautiful. Tsem Rinpoche
  5 months ago
  Heart Sutra sang by a monk for the modern crowd. Very interesting and beautiful. Tsem Rinpoche
 • Submerging powerful mantra stones in water at Kechara Forest Retreat in Malaysia.
  5 months ago
  Submerging powerful mantra stones in water at Kechara Forest Retreat in Malaysia.
 • This topic is so hot in many circles right now.
  1 years ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  1 years ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  1 years ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  1 years ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  1 years ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  1 years ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  1 years ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  2 yearss ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  2 yearss ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  2 yearss ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  2 yearss ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  2 yearss ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  2 yearss ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  2 yearss ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions
Today's quota for questions has been filled. Please come back tomorrow to re-submit your question

CHAT PICTURES

Healthy Meals for lunch sponsored by Mr Ravi & friends! We thank you for your unending support to #kecharasoupkitchen in our plight in serving the #homeless. Would you like to sponsor lunch for our street friends? To find out more, checkout our website for more details :) Vivian @ Kechara Soup Kitchen
6 hours ago
Healthy Meals for lunch sponsored by Mr Ravi & friends! We thank you for your unending support to #kecharasoupkitchen in our plight in serving the #homeless. Would you like to sponsor lunch for our street friends? To find out more, checkout our website for more details :) Vivian @ Kechara Soup Kitchen
yesterday
2 days ago
Bernard was briefing the volunteers on the details before they headed out last Saturday to PPR Kota Damansara. #kechara #foodbank #urbanpoor - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
4 days ago
Bernard was briefing the volunteers on the details before they headed out last Saturday to PPR Kota Damansara. #kechara #foodbank #urbanpoor - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Seen here are team leaders giving their final briefing to the respective volunteers before they head out last night. Thank you very much to all the volunteers who turned up. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
6 days ago
Seen here are team leaders giving their final briefing to the respective volunteers before they head out last night. Thank you very much to all the volunteers who turned up. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Thank you very much to James and Shereen for sponsoring oranges for tonight's distribution. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
6 days ago
Thank you very much to James and Shereen for sponsoring oranges for tonight's distribution. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
We received a lot wine bottles for recycling. It was packed nicely by the person. KEP-Serena
7 days ago
We received a lot wine bottles for recycling. It was packed nicely by the person. KEP-Serena
Today we are having recycling activity at Kechara Soup Kitchen. You can drop the recycled items here if you are nearby. KEP-Serena
7 days ago
Today we are having recycling activity at Kechara Soup Kitchen. You can drop the recycled items here if you are nearby. KEP-Serena
The generous support from Tesco Malaysia and AEON Retail Malaysia have made it possible for us to continue with this contribution to those less fortunate. Thank you very much! Here are photos taken during the distribution at government low cost flat. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
1 week ago
The generous support from Tesco Malaysia and AEON Retail Malaysia have made it possible for us to continue with this contribution to those less fortunate. Thank you very much! Here are photos taken during the distribution at government low cost flat. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Thank you committed university students of University of Malaya for helping in our #foodrescue activities. These still good to eat and in date edible bread will be very useful for the needy students in universities! Thank you Komugi Malaysia for contributing and help reduce food wastage! #zerofoodwastage #kecharafoodbank #kecharasoupkitchen #endhunger - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
1 week ago
Thank you committed university students of University of Malaya for helping in our #foodrescue activities. These still good to eat and in date edible bread will be very useful for the needy students in universities! Thank you Komugi Malaysia for contributing and help reduce food wastage! #zerofoodwastage #kecharafoodbank #kecharasoupkitchen #endhunger - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Throw back, Kechara Sunday Dharma School. Chen Chen run thru me when he saw I'm carry a table and Voluntary help me carry the table.. He really warm my heart and remind me must be kindness to others anytime everyway. Just happened that day's topic is "KINDNESS" Thank You Chen Chen, Lovely Boy right?
1 week ago
Throw back, Kechara Sunday Dharma School. Chen Chen run thru me when he saw I'm carry a table and Voluntary help me carry the table.. He really warm my heart and remind me must be kindness to others anytime everyway. Just happened that day's topic is "KINDNESS" Thank You Chen Chen, Lovely Boy right?
Throw back, Kechara Sunday Dharma School. Chen Chen run thru me when he saw I'm carry a table and Voluntary help me carry the table.. He really warm my heart and remind me must be kindness to others anytime everyway. Just happened that day's topic is "KINDNESS" Thank You Chen Chen, Lovely Boy right? By Asyley Chia KSDS
1 week ago
Throw back, Kechara Sunday Dharma School. Chen Chen run thru me when he saw I'm carry a table and Voluntary help me carry the table.. He really warm my heart and remind me must be kindness to others anytime everyway. Just happened that day's topic is "KINDNESS" Thank You Chen Chen, Lovely Boy right? By Asyley Chia KSDS
Throw back, Kechara Sunday Dharma School. Chen Chen run thru me when he saw I'm carry a table and Voluntary help me carry the table.. He really warm my heart and remind me must be kindness to others anytime everyway. Just happened that day's topic is "KINDNESS" Thank You Chen Chen, Lovely Boy right? By Asyley Chia KSDS
1 week ago
Throw back, Kechara Sunday Dharma School. Chen Chen run thru me when he saw I'm carry a table and Voluntary help me carry the table.. He really warm my heart and remind me must be kindness to others anytime everyway. Just happened that day's topic is "KINDNESS" Thank You Chen Chen, Lovely Boy right? By Asyley Chia KSDS
We have our Kechara Food Bank team leaders interview potential urban poor families on every Saturday. New volunteers are most welcomed to join and assist along the session. Kindly contact us at 010-3333260 for registration. #Kechara #foodbank - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
1 week ago
We have our Kechara Food Bank team leaders interview potential urban poor families on every Saturday. New volunteers are most welcomed to join and assist along the session. Kindly contact us at 010-3333260 for registration. #Kechara #foodbank - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Yvonne is dedicated and able to spend her time in taking care for the youngest group of KSDS. Alice Tay, KSDS
1 week ago
Yvonne is dedicated and able to spend her time in taking care for the youngest group of KSDS. Alice Tay, KSDS
Teacher Jayce shared Rinpoche’s teachings about kindness to the students. Alice Tay, KSDS
1 week ago
Teacher Jayce shared Rinpoche’s teachings about kindness to the students. Alice Tay, KSDS
Juin Xiang is the youngest students in KSDS and he is doing better and well behaved in the class now. Alice Tay, KSDS
1 week ago
Juin Xiang is the youngest students in KSDS and he is doing better and well behaved in the class now. Alice Tay, KSDS
We are very grateful to have weekly contribution of lunch by Tina Yow, Mr K H Ong and Lillian Chen. We thanked them for their kindness. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
1 week ago
We are very grateful to have weekly contribution of lunch by Tina Yow, Mr K H Ong and Lillian Chen. We thanked them for their kindness. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Teacher Kien showed the students on how to make mala. Alice Tay, KSDS
1 week ago
Teacher Kien showed the students on how to make mala. Alice Tay, KSDS
The youngest group of KSDS warmed up and get ready for the games. Alice Tay, KSDS
1 week ago
The youngest group of KSDS warmed up and get ready for the games. Alice Tay, KSDS
Kechara Soup Kitchen and Kechara Earth Project will be having our monthly recycling activity this Saturday. All are welcome to drop the recycleable items or to volunteer with us. Thank you very much in advance. #recycle #reduce #reuse #savetheplanet - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
2 weeks ago
Kechara Soup Kitchen and Kechara Earth Project will be having our monthly recycling activity this Saturday. All are welcome to drop the recycleable items or to volunteer with us. Thank you very much in advance. #recycle #reduce #reuse #savetheplanet - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Thanks to hongleongbank for sponsoring the food packs and mineral water for our clients. We appreciate your participation to add more love into the world. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
2 weeks ago
Thanks to hongleongbank for sponsoring the food packs and mineral water for our clients. We appreciate your participation to add more love into the world. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Ms. Janice So offered lights and incense to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden and the Three Jewels in Ipoh today. So Kin Hoe (KISG)
2 weeks ago
Ms. Janice So offered lights and incense to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden and the Three Jewels in Ipoh today. So Kin Hoe (KISG)
Ms. Glian Sim prepared for all the Serkym offering sets prior the prayer session in Ipoh today. So Kin Hoe (KISG)
2 weeks ago
Ms. Glian Sim prepared for all the Serkym offering sets prior the prayer session in Ipoh today. So Kin Hoe (KISG)
Ms. Leong Kit Ping performed water offering to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden and all Buddhas in Ipoh today. So Kin Hoe (KISG)
2 weeks ago
Ms. Leong Kit Ping performed water offering to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden and all Buddhas in Ipoh today. So Kin Hoe (KISG)
The Promise
  These books will change your life
  Tsem Rinpoche's Long Life Prayer by H.H. Trijang Choktrul Rinpoche
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
Malaysia 3,851,142
United States 3,059,044
India 1,472,920
Nepal 728,125
Singapore 708,081
United Kingdom 551,175
Bhutan 519,179
Canada 500,255
Australia 422,152
Philippines 310,233
Indonesia 242,286
Germany 191,297
France 169,580
Taiwan 163,975
Vietnam 163,596
Thailand 159,378
Brazil 158,736
Mongolia 127,956
Portugal 124,235
Italy 123,840
Spain 117,063
Netherlands 104,820
Turkey 103,836
Romania 83,245
Russia 83,090
Hong Kong 80,092
Sri Lanka 75,777
South Africa 70,449
Mexico 67,877
New Zealand 65,973
United Arab Emirates 65,965
Switzerland 62,666
Myanmar (Burma) 60,276
Japan 57,580
Cambodia 55,726
South Korea 54,764
Bangladesh 49,015
Pakistan 48,542
Egypt 44,366
Total Pageviews: 16,272,165

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....