གནོད་སྦྱིན་གྱི་ནུས་པ་ཕྱིར་འཕུད་གཏོང་བ་ལ་རྒྱབ་འགལ།

Feb 16, 2019 | Views: 583

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་བ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ལ་སྙིང་རྗེའི་ནུས་པ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད་ཞིག་གནང་བ།

“སྤྱི་བཏང་ཆར་ཅན་དབང་དང་རྗེས་གནང་ཉམས་ལེན་ཞིག་མ་གནང་སྔོན་ལ་བགེགས་བསྐྲད་ཆོ་ག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལས་སོགས་བར་ཆད་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཕྲན་ལ་འགྲོ་བ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཀྱང་གནོད་སྦྱིན་ཡིན་པའི་མྱོང་བ་མེད། ཉིན་རྟག་པར་ངས་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བློ་སྦྱོང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་དགོང་མོ་ང་ཚོས་དེ་ལ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་ནུས་པ་མེད་པ་བཟོ་དགོས་འདུག་ཞེ་ན་དེ་རྒྱབ་འགལ་འགྲོ་ཡི་འདུག   ཕྲན་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེ་མེད། འོན་ཀྱང་མྱོང་བ་ཤུགས་ཆེན་ཡོད།”

འབྱུང་ཁུངས། https://bit.ly/2wVsqSb

Click to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདིར་ནོན་ཞིག །

དེ་ནི་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཉེ་ཆར་གྱི་གསུང་བཤད་ཤིག་རེད། ངས་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་ལ་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་དེ་དག་ལག་ལེན་ཡོད་པའི་རེ་བའང་ང་ལ་ཡོད།

གནོད་སྦྱིན་གྱིས་འགྲོ་བ་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་བསམ་བློ་ངན་པ་ཞིག་དང་། འདོད་ཆགས་སོགས་རྐྱེན་པས་སྐྱེ་བ་བླང་གི་ཡོད། འདོད་ཆགས་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་ངན་པར་ལྟུང་བ་དང་། ཞེ་སྡང་གི་བསམ་བློ་ཡིས་གནོད་འཚེ་ཅན་གྱི་བྱ་བ་སྤེལ་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན་དམ་སྲི་དང་། ལྟོགས་པ་ཅན་གྱི་བདུད་དང་འདྲེ་སོགས་ནས་གནོད་འཚེ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། གང་ལ་ཞེ་ན་ཁོང་ཚོ་ཞེ་སྡང་དང་། འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་ངང་ནས་གྲོངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་རེད།

དོན་དངོས་ལ་ང་ཚོས་སྐྱེ་འགྲོ་དེ་དག་ལ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་དགོས། དམིགས་བསལ་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དགོས། གང་ལ་ཞེ་ན་ཐབས་ཤེས་དེ་ནི་ཁོང་ཚོའི་གནོད་པ་བཀག་པའི་ཇུས་ཡག་ཤོས་དེ་རེད། ང་ཚོས་བརྩེ་བའི་ངང་མན་ངག་འདོན་དང་། ཁོང་ཚོ་ལ་བྱིན་བརླབས་འཇུག་ཏུ་བཅུག་ཐུབ། མན་ངག་འདོན་པའི་སྐབས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྒོམ་སྒྲུབ་བརྒྱབ་ནའང་འགྲིགས། ང་ཚོས་གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀྱི་གནོད་སྦྱིན་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེ་སྒོམ་ཚེ་ཁོང་ཚོ་ཞི་འཇམ་དུ་འགྱུར་བའི་ནུས་པ་ཆེ། འགའ་རེ་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐད་ཆ་བཤད་ཆོག་པ་དང་། བརྩེ་བ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་གནོད་པ་མི་བྱེད་པའི་གླེང་མོལ་གནང་ཚེ་རྦད་དེ་མི་བྱེད་པ་ཡོང་གི་ཡོད།

སྔོན་བྱོན་གྱི་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་བླ་མ་མང་པོ་ཡིས་འདྲེ་དང་། དམ་སྲི་སོགས་ལ་སྙིང་རྗེ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད། རེ་བཟུང་ས་གནས་དེ་དག་གི་སྲུང་མའང་བཟོས་པ་བྱུང་ཡོད། ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་བླ་མས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ནང་ལ་དམ་སྲི་མོ་ཞིག་འཁྱམ་བསྡད་པའི་སྐབས་ལ་འདུལ་བ་མཐོང་མྱོང་། དམ་སྲི་དེ་ཡིས་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་མི་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་འཇོག་རྗེས་ལ་ངའི་བླ་མས་འཐུང་བྱེད་ཤིག་གནང་ནས་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཡོང་བ་བཟོས་ཀྱི་འདུག

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་གནོད་སྦྱིན་གྱི་དམ་སྲི་ཞིག་ཡིན་པ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། ༼འོན་ཀྱང་བླ་མ་མཐོན་པོ་མང་པོ་ཡིས་མོས་མཐུན་གནང་མེད།༽ ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་བརྩེ་བ་ཚད་མེད་སྦྱིན་པ་དང་། ཞལ་འདོན། གླེང་མོལ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་འདུལ་ཆོག   དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྟེན་གསོལ་ལ་གཉའ་གནོན་དང་། ཕྱིར་འཕུད། སྲུང་མ་དེ་ལ་བསྟེན་གསོལ་གནང་བར་མིང་ངན་བརྗོད་པ་སོགས་མི་བྱུང་།

དེ་བཞིན་ཞི་བདེ་ཡང་སྐྲུན་ཐུབ། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་བརྩེ་བ་གནང་ཆོག   དེ་ཙམ་མ་ཟད་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་གནང་མཁན་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཡི་བརྩེ་བ་དང་། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ངས་དྲན་པ་བཞིན་དྲན་གྱི་ཡོད། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྟེན་གསོལ་གནང་མཁན་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད།

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་རིང་བ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་པོ་ཡོང་བར་སྨོན་ལམ་ཞུ།
ཚེམས་སྤྲུལ་སྐུ་ནས།

ཀློག་བཞིན་པ། http://bit.ly/2DLDYuF

Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:

If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team

One Response to གནོད་སྦྱིན་གྱི་ནུས་པ་ཕྱིར་འཕུད་གཏོང་བ་ལ་རྒྱབ་འགལ།

DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW

Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.

We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party, individual or their beliefs or to contravene any laws.

 1. Pastor Shin Tan on May 17, 2019 at 5:25 pm

  Beautiful billboard just came up in our hometown of Bentong where Kechara Forest Retreat (KFR) in Malaysia is located. All of us in Bentong are warm, simple and very friendly people. Our beautiful billboard depicts Dorje Shugden statue in KFR and Dorje Shugden is a hero (pahlawan) and a powerful being from Tibet. He is highly respected for giving great inspirations and blessings from his life story.~Tsem Rinpoche- See more beautiful pictures- https://bit.ly/2UltNE4

  这个美丽的布告板刚在我们的家乡——文冬安装好。文冬是克切拉禅修林的所在地。我们文冬人热情、朴实和友善。我们美丽的布告板描绘着禅修林里的多杰雄登像,而多杰雄登是位英雄,也是一位来自西藏强大的守护者。从他的生平我们得知他因赐人加持和灵感而备受尊崇。詹仁波切- 点击链接查看更多图片: https://bit.ly/2ThOvVa

  Dorje Shugden billboard

  1558078155242

Leave a Reply

Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: jpg, jpeg, gif, png

 

Maximum file size: 50MB
Allowed file type: mp4
Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: pdf, docx

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
5 - 6AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SATURDAY
11AM - 12PM (GMT +8)
FRIDAY 7 - 8PM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR NOVEMBER / 十一月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • m.priyaa
  Wednesday, Nov 20. 2019 10:10 PM
  மலேசியாவில் சீனர்கள், மலாய்க்காரர்களுக்கு அடுத்து இரண்டாவது அதிக எண்ணிக்கை கொண்ட இனமாகவும் இந்தியர்கள் நாட்டின் மூன்றாவது அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட இனமாகவும் வாழ்கின்றார்கள். மலேசியாவில் வாழும் 31 மில்லியன் மக்களில் ஏறக்குறைய 6.9 மில்லியன் (அல்லது 22.6%) சீன இனத்தைச் சார்ந்தவர்களாவார்கள். இவற்றில், சில கிளை இனங்களும் மற்றும் அவர்களின் குறிப்பிட்ட‌ கிளைமொழிக‌ள் உதாரணத்திற்கு ஹோக்கியன், கந்தோனிஸ், ஹக்கா மற்றும் தியோசியூ போன்றவைகளும் அடங்கும்.
 • S.Prathap
  Wednesday, Nov 20. 2019 05:14 PM
  What we can learn from this post is humility: even though she was already “up there”, Bionic Woman continue to challenge herself and grow and develop with each challenge she faces. What I like about her the most is that nothing seem to be impossible and she is always very graceful in everything she does
  Thank you for sharing with us your good article and how even a series like Bionic Woman can inspire us to be better humans.

  Read more : https://bit.ly/2rWnGgk
 • Samfoonheei
  Wednesday, Nov 20. 2019 04:03 PM
  Kundos to the compassionate ATE members who helped a baby elephant fallen into a well. The members even risk theirs life to save the baby elephant nor matter how difficulties they faced. Amboseli Trust for Elephants or known as ATE is a long-term research project aims to ensure the long-term conservation and welfare of Africa’s elephants. It was started and managed by renowned elephant researcher, Cynthia Moss. Elephants are a threatened species in East Africa and now a little over 1500 African elephants left. The ATE is doing a good job or else the elephants will go extinct in the near future.
  Thank you Rinpoche for this wonderful sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/dramatic-rescue.html
 • Samfoonheei
  Wednesday, Nov 20. 2019 04:01 PM
  Rinpoche is truly compassionate to all sentient beings. Rinpoche always care and love all his students, friends and those Rinpoche saw needed help. Rinpoche had showed us a very good example. Rinpoche have indeed helped countless of people in so many ways. Even though at times Rinpoche could not in person help, Rinpoche will sent his student to help those needed people. Tamedran Raj a young boy was in critical condition at a hospital . Sending his student over to attend to his parents and relatives with gifts, advices and even doing pujas for this boy. How fortunate , they are.
  This is one of many true story of Rinpoche has helped.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/etc/tamedran-raj-in-critical-condition.html
 • Yee Yin
  Wednesday, Nov 20. 2019 03:32 PM
  Personally, I prefer to use herbs and natural remedies to heal my body. After all, chemicals can be harmful to our body. Herbs have been used as medicine or supplements for well-beings since the ancient time, they are proven to be effective. The effect of natural remedies might be slow but they are safe to use. Tibetan incense is made from many natural ingredients, not only it helps to calm our mind when we are doing meditation, it also contains healing property.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/herbs-used-to-purify-the-environment.html
 • Sofi
  Tuesday, Nov 19. 2019 11:29 PM
  Ra Lotsāwa Dorje Drakpa

  At the age of fourteen Ralo made his first trip to Kathmandu, arriving in Patan during a period of some political social instability, but great cultural fluorescence. Despite the considerable details of his sojourn there given in the (probably) thirteenth-century hagiography, recent scholarship has shown that little of the information given can be trusted, from the name of the monastery in which he resided to the circumstances of his ordination, where he was given the name Dorje Drak.

  Read more of the greatness of Ra Lotsāwa Dorje Drakpa: http://bit.ly/RaLotsāwa
 • Sofi
  Tuesday, Nov 19. 2019 11:15 PM
  The Prophecy of the 16th Karmapa | 第十六世噶玛巴的预言

  According to an account in Kyabje Dagom Rinpoche’s collected works (sungbum), the Karmapa came across a statue of Dorje Drolo during an inspection of the new monastery. Dorje Drolo is a wrathful emanation of Guru Rinpoche. This particular image was pressing down upon a smaller figure of a monk with a round hat, under his feet, that resembled the Dharma protector Dorje Shugden. The Karmapa stood in the presence of the statue for a while and then pointed at the statue and asked, “Who is the person that ask for this statue to be made? This isn’t Nyingma nor Sakya, certainly not Gelug and not Kagyu either. I didn’t ask for it to be made! This is not one of the deities you can rely on…”

  Read more to find out what else did the 16th Karmapa say: http://bit.ly/ProphecyByKarmapa
 • m.priyaa
  Tuesday, Nov 19. 2019 10:33 PM
  நன்றி ரின்போச்சே. நாம் அனைவ௫ம் மலேசியா நாட்டில் பிறந்ததற்க்கு பெ௫மைக் கொள்ள வேண்டும்.மலேசியா , மேற்கில் தீபகற்பமும் கிழக்கில் போர்னீயோ தீவின் ஒரு பகுதியையும் கொண்டுள்ளது. கடல் சூழ்ந்திருக்கும் மலேசிய நாட்டில் இயற்கையாகவே உலகின்‌ மிகச் சிறந்த கடற்கரைகள் உள்ளன. வருடம் முழுதும் வெப்ப மண்டல வானிலை கொண்டுள்ள மலேசியா, சுற்றுலா ஆசை கொண்ட பயணிகளுக்கும் சூரியன், மணல் மற்றும் கடல் ஆகியவற்றைக் கண்டுகளிக்க விரும்பும் சுற்றுப்பயணிகளுக்கும் மிகவும் பொறுத்தமான இடமாகும்
 • sarassitham
  Tuesday, Nov 19. 2019 05:02 PM
  Thank you for the sharing. I have been learning on Buddhism religious practice recently and have encounter Buddhism practice reminds me more to Hinduism . There are a lot of common belief and same goes to the selection of deities, statues and their placing.

  The article have a lot of information and have provided me good deed to worship Lord Buddha in actual manner., as I have collected a few Buddha statues which was given to me has a gift. Thank you for the guide and advice.
 • Samfoonheei
  Tuesday, Nov 19. 2019 04:25 PM
  Thank you Rinpoche and Pastor David for this important write up. Still plenty to catch up to read and study the Ordinary Preliminaries. Without these preliminaries we won’t be able to purify negative karma and accumulate merits. It is important that we that we study, learn, and practice Dharma which is the only thing that can be of assistance to us. Life is short, do not waste our time, choosing Dharma is the best choice.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/preliminary-practice.html
 • Samfoonheei
  Tuesday, Nov 19. 2019 04:23 PM
  Our compassionate guru has showed us an example of a perfect Guru Devotion. Nor matter what ever happen , never gave up our Guru and his practice. Reading this article and listening to the Holy voice of HH Kyabje Zong Rinpoche is a blessing. Incredible indeed hearing him explaining all about the truth of the Powerful Dharma Protector Dorje Shugden. We are so fortunate able to see those rare precious photos of a GREAT Master and teachings as well. Simply amazing.
  Thank you, Rinpoche, for sharing with us this Dorje Shugden’s practice which have benefited many people with Chinese, Japanese, Nepali and Spanish subtitles.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/kyabje-zong-rinpoches-advice-on-dorje-shugdens-practice.html
 • Samfoonheei
  Tuesday, Nov 19. 2019 04:22 PM
  Denmark is a wind country, powered exclusively by wind as Denmark is no stranger to green energy. Denmark is home to some of the world’s leading wind energy companies. Many countries around the world are using wind power on a commercial basis. Denmark and Danish companies rank among the best when it comes to development, production and installation of wind turbines. Several countries have achieved relatively high levels of wind power penetration. China is one country that is catching up par with Denmark in recent survey. Wind energy does not pollute the environment as much as fossil fuels, coal and nuclear power do. Their only concerns have been raised over the noise produced by the rotor blades, visual impacts, and deaths of birds and bats that fly into the rotors. Some new knowledge for us to know.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/mindblowing.html
 • Yee Yin
  Tuesday, Nov 19. 2019 03:01 PM
  So far, Tsem Rinpoche is the only lama I have come across who had been giving a lot of teachings of Vajrayogini. Rinpoche explained things is a very simple way so we can understand the profound Dharma. Without Rinpoche, I would never learn about Vajrayogini and I would never understand how precious this practice is. Tsem Rinpoche is very kind to always share many different practices with us so we can learn more and have more faith in Budhdism.

  We should start putting a Vajrayogini image on our altar and make offering to her to establish a connection with her. She is the most power higher tantra in our era. If we practise it well, it is possible that we ascend to her paradise in this life time.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/facebook-question-three-sacred-eyes-of-vajra-yogini.html
 • S.Prathap
  Monday, Nov 18. 2019 04:29 PM
  There are so many sacred mountains in the world. Each of the sacred mountains have their own legends or stories behind them. Mount Kailash is the holiest place in the world viewed by different faiths .
  Some respect these mountain peaks so much that it is forbidden to climb them.For others, climbing the mountain is arduous and a form of purification. So they will climb it as a pilgrimage.Thank you for this nice write up.

  Read more : https://bit.ly/2XqkhlS
 • Yee Yin
  Monday, Nov 18. 2019 02:02 PM
  There are other places in the world where people reported sightings of tall and hairy human-like creatures. In the Himalayan region, this type of creature is called Yeti. In China, it is called Yeren (wild man). In some Buddhist scriptures, there are also accounts on Yeti.

  I think the bigfoot must be real, or there will not be sightings of creatures like this reported in different places in the world. Sometimes, some creatures don’t like to be disturbed or disturb others, therefore they are hard to be sighted. We have to be opened minded to other beings and be respectful to them so we can live in harmony.

  https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/yeti-bigfoot-sasquatch/the-cowichan-people-gave-him-the-name-%e2%80%9cthumquas%e2%80%9d.html

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
1,301
Total views up to date
19,092,931

Stay Updated

What Am I Writing Now

@tsemrinpoche on Instagram

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
4 months ago
Third picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
4 months ago
Second picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal.
Height: 33ft (10m)
4 months ago
First picture-Standing Manjushri Statue at Chowar, Kirtipur, Nepal. Height: 33ft (10m)
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
4 months ago
The first title published by Kechara Comics is Karuna Finds A Way. It tells the tale of high-school sweethearts Karuna and Adam who had what some would call the dream life. Everything was going great for them until one day when reality came knocking on their door. Caught in a surprise swindle, this loving family who never harmed anyone found themselves out of luck and down on their fortune. Determined to save her family, Karuna goes all out to find a solution. See what she does- https://bit.ly/2LSKuWo
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
4 months ago
Very powerful story! Tibetan Resistance group Chushi Gangdruk reveals how Dalai Lama escaped in 1959- https://bit.ly/2S9VMGX
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
5 months ago
At Kechara Forest Retreat land we have nice fresh spinach growing free of chemicals and pesticides. Yes!
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
5 months ago
See beautiful pictures of Manjushri Guest House here- https://bit.ly/2WGo0ti
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
5 months ago
Beginner’s Introduction to Dorje Shugden~Very good overview https://bit.ly/2QQNfYv
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat\'s land here in Malaysia
5 months ago
Fresh eggplants grown on Kechara Forest Retreat's land here in Malaysia
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
5 months ago
Most Venerable Uppalavanna – The Chief Female Disciple of Buddha Shakyamuni - She exhibited many supernatural abilities gained from meditation and proved to the world females and males are equal in spirituality- https://bit.ly/31d9Rat
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
5 months ago
Thailand’s ‘Renegade’ Yet Powerful Buddhist Nuns~ https://bit.ly/2Z1C02m
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
5 months ago
Mahapajapati Gotami – the first Buddhist nun ordained by Lord Buddha- https://bit.ly/2IjD8ru
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
6 months ago
The Largest Buddha Shakyamuni in Russia | 俄罗斯最大的释迦牟尼佛画像- https://bit.ly/2Wpclni
Sacred Vajra Yogini
6 months ago
Sacred Vajra Yogini
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
6 months ago
Dorje Shugden works & archives - a labour of commitment - https://bit.ly/30Tp2p8
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
6 months ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha.
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha\'s mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
6 months ago
Mahapajapati Gotami, who was the first nun ordained by Lord Buddha. She was his step-mother and aunt. Buddha's mother had passed away at his birth so he was raised by Gotami.
Another nun disciple of Lord Buddha\'s. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
6 months ago
Another nun disciple of Lord Buddha's. She had achieved great spiritual abilities and high attainments. She would be a proper object of refuge. This image of the eminent bhikkhuni (nun) disciple of the Buddha, Uppalavanna Theri.
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
6 months ago
Wandering Ascetic Painting by Nirdesha Munasinghe
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
6 months ago
High Sri Lankan monks visit Kechara to bless our land, temple, Buddha and Dorje Shugden images. They were very kind-see pictures- https://bit.ly/2HQie2M
This is pretty amazing!

First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
6 months ago
This is pretty amazing! First Sri Lankan Buddhist temple opened in Dubai!!!
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche

Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
6 months ago
My Dharma boy (left) and Oser girl loves to laze around on the veranda in the mornings. They enjoy all the trees, grass and relaxing under the hot sun. Sunbathing is a favorite daily activity. I care about these two doggies of mine very much and I enjoy seeing them happy. They are with me always. Tsem Rinpoche Always be kind to animals and eat vegetarian- https://bit.ly/2Psp8h2
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can\'t stop thinking of you and I can\'t forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
6 months ago
After you left me Mumu, I was alone. I have no family or kin. You were my family. I can't stop thinking of you and I can't forget you. My bond and connection with you is so strong. I wish you were by my side. Tsem Rinpoche
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
6 months ago
This story is a life-changer. Learn about the incredible Forest Man of India | 印度“森林之子”- https://bit.ly/2Eh4vRS
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
6 months ago
Part 2-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
6 months ago
Part 1-Beautiful billboard in Malaysia of a powerful Tibetan hero whose life serves as a great inspiration- https://bit.ly/2UltNE4
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
6 months ago
The great Protector Manjushri Dorje Shugden depicted in the beautiful Mongolian style. To download a high resolution file: https://bit.ly/2Nt3FHz
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
6 months ago
The Mystical land of Shambhala is finally ready for everyone to feast their eyes and be blessed. A beautiful post with information, art work, history, spirituality and a beautiful book composed by His Holiness the 6th Panchen Rinpoche. ~ https://bit.ly/309MHBi
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
6 months ago
Beautiful pictures of the huge Buddha in Longkou Nanshan- https://bit.ly/2LsBxVb
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
6 months ago
The reason-Very interesting thought- https://bit.ly/2V7VT5r
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
6 months ago
NEW Bigfoot cafe in Malaysia! Food is delicious!- https://bit.ly/2VxdGau
DON\'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
6 months ago
DON'T MISS THIS!~How brave Bonnie survived by living with a herd of deer~ https://bit.ly/2Lre2eY
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
7 months ago
Global Superpower China Will Cut Meat Consumption by 50%! Very interesting, find out more- https://bit.ly/2V1sJFh
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
7 months ago
You can download this beautiful Egyptian style Dorje Shugden Free- https://bit.ly/2Nt3FHz
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
7 months ago
Beautiful high file for print of Lord Manjushri. May you be blessed- https://bit.ly/2V8mwZe
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
7 months ago
Mongolian (Oymiakon) Shaman in Siberia, Russia. That is his real outfit he wears. Very unique. TR
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
7 months ago
Find one of the most beautiful temples in the world in Nara, Japan. It is the 1,267 year old Todai-ji temple that houses a 15 meter Buddha Vairocana statue who is a cosmic and timeless Buddha. Emperor Shomu who sponsored this beautiful temple eventually abdicated and ordained as a Buddhist monk. Very interesting history and story. One of the places everyone should visit- https://bit.ly/2VgsHhK
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
7 months ago
Manjusri Kumara (bodhisattva of wisdom), India, Pala dynesty, 9th century, stone, Honolulu Academy of Arts
Silver Manjusri figure from Ngemplak Semongan (Indonesia). Apparently during the Shailendra Dynasty, Mahayana Buddhism was very strong in Indonesia. This Dynasty promoted Mahayana Buddhism and Manjushri was a principal Buddha of worship.
7 months ago
Silver Manjusri figure from Ngemplak Semongan (Indonesia). Apparently during the Shailendra Dynasty, Mahayana Buddhism was very strong in Indonesia. This Dynasty promoted Mahayana Buddhism and Manjushri was a principal Buddha of worship.
In Buddhism: The Importance of Having a Clean Room- https://bit.ly/2ZgrbKS
7 months ago
In Buddhism: The Importance of Having a Clean Room- https://bit.ly/2ZgrbKS
There is an area near Lumbini, Nepal, they have sightings of Yeti for hundreds of years. So they have signages in the area with Yeti artwork to highlight this. Interesting. TR
7 months ago
There is an area near Lumbini, Nepal, they have sightings of Yeti for hundreds of years. So they have signages in the area with Yeti artwork to highlight this. Interesting. TR
Photos of footprints (Yeti) are from a high altitude pass (Darwa Pass) connecting Gangotri valley to Yamunotri valley through old pilgrim route.
7 months ago
Photos of footprints (Yeti) are from a high altitude pass (Darwa Pass) connecting Gangotri valley to Yamunotri valley through old pilgrim route.
Beautiful picture. Rare. Three holy beings.
7 months ago
Beautiful picture. Rare. Three holy beings.
May 1, 2019-I really enjoy this picture of these visitors visiting Dorje Shugden\'s grotto in Kechara Forest Retreat today. They look happy, light and blessed after doing their prayers to Dorje Shugden. I wanted to share this picture.- https://bit.ly/2UltNE4
7 months ago
May 1, 2019-I really enjoy this picture of these visitors visiting Dorje Shugden's grotto in Kechara Forest Retreat today. They look happy, light and blessed after doing their prayers to Dorje Shugden. I wanted to share this picture.- https://bit.ly/2UltNE4
A postcard of my great grand aunt Princess Nirgidma of Torghut-Tsem Rinpoche
7 months ago
A postcard of my great grand aunt Princess Nirgidma of Torghut-Tsem Rinpoche
Rei Kawakubo – Grand Dame of ‘Hiroshima Chic’- https://bit.ly/2Vz4N06
7 months ago
Rei Kawakubo – Grand Dame of ‘Hiroshima Chic’- https://bit.ly/2Vz4N06
Just now, this beautiful grape and orange infused water drink with a blue glass was brought in for me. I was amazed at the colors. Tsem Rinpoche
7 months ago
Just now, this beautiful grape and orange infused water drink with a blue glass was brought in for me. I was amazed at the colors. Tsem Rinpoche
We have to look in and change from within to find the way out of all that makes us unhappy.~Tsem Rinpoche 

www.tsemrinpoche.com
7 months ago
We have to look in and change from within to find the way out of all that makes us unhappy.~Tsem Rinpoche http://www.tsemrinpoche.com
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  4 months ago
  Always be kind to animals-They deserve to live just like us.
  Whales and dolphins playing with each other in the Pacific sea. Nature is truly incredible!
 • Bodha stupa July 2019-
  4 months ago
  Bodha stupa July 2019-
  Rainy period
 • Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
  5 months ago
  Cute Tara girl having a snack. She is one of Kechara Forest Retreat’s resident doggies.
 • Your Next Meal!
  5 months ago
  Your Next Meal!
  Yummy? Tasty? Behind the scenes of the meat on your plates. Meat is a killing industry.
 • This is Daw
  5 months ago
  This is Daw
  This is what they do to get meat on tables, and to produce belts and jackets. Think twice before your next purchase.
 • Don’t Take My Mummy Away!
  5 months ago
  Don’t Take My Mummy Away!
  Look at the poor baby chasing after the mother. Why do we do that to them? It's time to seriously think about our choices in life and how they affect others. Be kind. Don't break up families.
 • They do this every day!
  5 months ago
  They do this every day!
  This is how they are being treated every day of their lives. Please do something to stop the brutality. Listen to their cries for help!
 • What happened at Fair Oaks Farm?
  5 months ago
  What happened at Fair Oaks Farm?
  The largest undercover dairy investigation of all time. See what they found out at Fair Oaks Farm.
 • She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
  6 months ago
  She’s going to spend her whole life here without being able to move correctly. Like a machine. They are the slaves of the people and are viewed as a product. It’s immoral. Billions of terrestrial animals die annually. Billions. You can’t even imagine it. And all that because people don’t want to give up meat, even though there are so many alternatives. ~ Gabriel Azimov
 • Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
  7 months ago
  Our Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir speaks so well, logically and regarding our country’s collaboration with China for growth. It is refreshing to listen to Dr. Mahathir’s thoughts. He said our country can look to China for many more things such as technology and so on. Tsem Rinpoche
 • This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
  7 months ago
  This is the first time His Holiness Dalai Lama mentions he had some very serious illness. Very worrying. This video is captured April 2019.
 • Beautiful Monastery in Hong Kong
  7 months ago
  Beautiful Monastery in Hong Kong
 • This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
  7 months ago
  This dog thanks his hero in such a touching way. Tsem Rinpoche
 • Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
  7 months ago
  Join Tsem Rinpoche in prayer for H.H. Dalai Lama’s long life~ https://www.youtube.com/watch?v=gYy7JcveikU&feature=youtu.be
 • These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
  7 months ago
  These people going on pilgrimage to a holy mountain and prostrating out of devotion and for pilgrimage in Tibet. Such determination for spiritual practice. Tsem Rinpoche
 • Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
  8 months ago
  Beautiful new casing in Kechara for Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
 • Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
  8 months ago
  Get ready to laugh real hard. This is Kechara’s version of “Whatever Happened to Baby Jane!” We have some real talents in this video clip.
 • Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
  8 months ago
  Recitation of Dorje Dermo‘s mantra or the Dharani of Glorious Vajra Claws. This powerful mantra is meant to destroy all obstacles that come in our way. Beneficial to play this mantra in our environments.
 • Beautiful
  8 months ago
  Beautiful
  Beautiful sacred Severed Head Vajra Yogini from Tsem Rinpoche's personal shrine.
 • My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
  8 months ago
  My little monster cute babies Dharma and Oser. Take a look and get a cute attack for the day! Tsem Rinpoche
 • Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
  8 months ago
  Plse watch this short video and see how all sentient beings are capable of tenderness and love. We should never hurt animals nor should we eat them. Tsem Rinpoche
 • Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
  9 months ago
  Cruelty of some people have no limits and it’s heartbreaking. Being kind cost nothing. Tsem Rinpoche
 • SUPER ADORABLE and must see
  10 months ago
  SUPER ADORABLE and must see
  Tsem Rinpoche's dog Oser girl enjoying her snack in her play pen.
 • Cute!
  10 months ago
  Cute!
  Oser girl loves the balcony so much. - https://www.youtube.com/watch?v=RTcoWpKJm2c
 • Uncle Wong
  11 months ago
  Uncle Wong
  We were told by Uncle Wong he is very faithful toward Dorje Shugden. Dorje Shugden has extended help to him on several occasions and now Uncle Wong comes daily to make incense offerings to Dorje Shugden. He is grateful towards the help he was given.
 • Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
  11 months ago
  Tsem Rinpoche’s Schnauzer Dharma boy fights Robot sphere from Arkonide!
 • Cute baby owl found and rescued
  11 months ago
  Cute baby owl found and rescued
  We rescued a lost baby owl in Kechara Forest Retreat.
 • Nice cups from Kechara!!
  11 months ago
  Nice cups from Kechara!!
  Dorje Shugden people's lives matter!
 • Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  11 months ago
  Enjoy a peaceful morning at Kechara Forest Retreat
  Chirping birds and other forest animals create a joyful melody at the Vajrayogini stupa in Kechara Forest Retreat (Bentong, Malaysia).
 • His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche makes offering of khata to Dorje Shugden.
  11 months ago
  His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche makes offering of khata to Dorje Shugden.
  Trijang Rinpoche never gave up his devotion to Dorje Shugden no matter how much Tibetan government in exile pressured him to give up. He stayed loyal inspiring so many of us.
 • This topic is so hot in many circles right now.
  2 yearss ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  2 yearss ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  2 yearss ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  2 yearss ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  2 yearss ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  2 yearss ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  2 yearss ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  2 yearss ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  2 yearss ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  2 yearss ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  2 yearss ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  2 yearss ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  2 yearss ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  2 yearss ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions

CHAT PICTURES

KISG has carried out monthly animals liberation activity at DR Park, Ipoh on Sunday. So Kin Hoe (KISG)
3 days ago
KISG has carried out monthly animals liberation activity at DR Park, Ipoh on Sunday. So Kin Hoe (KISG)
Kechara Earth Project- 10/11/19
4 days ago
Kechara Earth Project- 10/11/19
Blowing Mantras onto the birds so that they will be have Dharma imprints and good rebirth. We dedicated today's event for Rinpoche’s swift return. ~Jacinta, KPSG
5 days ago
Blowing Mantras onto the birds so that they will be have Dharma imprints and good rebirth. We dedicated today's event for Rinpoche’s swift return. ~Jacinta, KPSG
The last bird taking his flight of freedom. Be compassionate always. Be kind to animals ~Jacinta, Kechara Penang Study Group
5 days ago
The last bird taking his flight of freedom. Be compassionate always. Be kind to animals ~Jacinta, Kechara Penang Study Group
5 days ago
Attended Dorje Shugden puja after our monthly Bird Liberation ~ Jacinta, Kechara Penang Study Group
5 days ago
Attended Dorje Shugden puja after our monthly Bird Liberation ~ Jacinta, Kechara Penang Study Group
Owen Liew offered incense to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden and all Buddhas on behalf of KISG. So Kin Hoe (KISG)
1 week ago
Owen Liew offered incense to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden and all Buddhas on behalf of KISG. So Kin Hoe (KISG)
Steve from Ipoh offered lights to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden and all Buddhas prior to our weekly Dorje Shugden puja. So Kin Hoe (KISG)
1 week ago
Steve from Ipoh offered lights to Lama Tsongkhapa, Dorje Shugden and all Buddhas prior to our weekly Dorje Shugden puja. So Kin Hoe (KISG)
KISG has completed our weekly Dorje Shugden puja in Ipoh today. So Kin Hoe (KISG)
1 week ago
KISG has completed our weekly Dorje Shugden puja in Ipoh today. So Kin Hoe (KISG)
Throwback - Parent and children stayed together to do breathing meditation ~ 2018 Pilgrimage cum Camp, Kechara Forest Retreat. Alice, KSDS
1 week ago
Throwback - Parent and children stayed together to do breathing meditation ~ 2018 Pilgrimage cum Camp, Kechara Forest Retreat. Alice, KSDS
Throwback - KSDS parent and student visited Kechara Forest Retreat ~ Wesak Day for virtuous deeds and have fun together. Alice, KSDS
1 week ago
Throwback - KSDS parent and student visited Kechara Forest Retreat ~ Wesak Day for virtuous deeds and have fun together. Alice, KSDS
Wonderful to see these 2 siblings learn dharma together and pray to Manjushri before the class start. Alice, KSDS
1 week ago
Wonderful to see these 2 siblings learn dharma together and pray to Manjushri before the class start. Alice, KSDS
The youngest in the class of only 3 years ago learned how to do full lotus pose for breathing meditation session. Alice, KSDS
1 week ago
The youngest in the class of only 3 years ago learned how to do full lotus pose for breathing meditation session. Alice, KSDS
The youngest group of KSDS are very helpful in arranging the seats before the class. Alice, KSDS
1 week ago
The youngest group of KSDS are very helpful in arranging the seats before the class. Alice, KSDS
Kechara Ipoh Study Group carried out Mother Tara's prayer recitations on Sunday morning. So Kin Hoe (KISG)
2 weeks ago
Kechara Ipoh Study Group carried out Mother Tara's prayer recitations on Sunday morning. So Kin Hoe (KISG)
Throwback- Group work activities during camp. Lin Mun KSDS
2 weeks ago
Throwback- Group work activities during camp. Lin Mun KSDS
Throwback- Ice breaking session. Lin Mun KSDS
2 weeks ago
Throwback- Ice breaking session. Lin Mun KSDS
Throwback - Decorating Kechara Oasis, artwork dedication from Sunday class kids. Lin Mun KSDS
2 weeks ago
Throwback - Decorating Kechara Oasis, artwork dedication from Sunday class kids. Lin Mun KSDS
Throwback- Chinese New Year activity during dharma class. Lin Mun KSDS
2 weeks ago
Throwback- Chinese New Year activity during dharma class. Lin Mun KSDS
Throwback- WOAH Camp 2017 , Lin Mun KSDS
2 weeks ago
Throwback- WOAH Camp 2017 , Lin Mun KSDS
Throwback - KSDS camp in KFR, Lin Mun KSDS
2 weeks ago
Throwback - KSDS camp in KFR, Lin Mun KSDS
Teacher Grace led the teenage class on a blog chat article. Lin Mun KSDS
3 weeks ago
Teacher Grace led the teenage class on a blog chat article. Lin Mun KSDS
Students and teachers were so excited with the performance hat. Lin Mun KSDS
3 weeks ago
Students and teachers were so excited with the performance hat. Lin Mun KSDS
Teacher Asyley and teacher Alice shared the biography of HE Tsem Tulku Rinpoche to student. Lin Mun KSDS
3 weeks ago
Teacher Asyley and teacher Alice shared the biography of HE Tsem Tulku Rinpoche to student. Lin Mun KSDS
Class age 10-12 is lead by teacher Jayce. Lin Mun KSDS
3 weeks ago
Class age 10-12 is lead by teacher Jayce. Lin Mun KSDS
The Promise
  These books will change your life
  Tsem Rinpoche's Long Life Prayer by H.H. Trijang Choktrul Rinpoche
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 4,222,107
Malaysia 4,102,741
India 1,669,206
Nepal 786,635
Singapore 753,041
United Kingdom 668,129
Canada 580,150
Bhutan 558,217
Australia 448,641
Philippines 346,697
Indonesia 339,742
Germany 273,797
France 265,949
Brazil 187,309
Taiwan 175,998
Vietnam 175,216
Thailand 171,653
Italy 134,461
Mongolia 131,073
Spain 127,688
Portugal 126,738
Turkey 115,009
Netherlands 114,116
United Arab Emirates 98,793
Russia 93,417
Romania 87,414
Hong Kong 85,089
Sri Lanka 83,890
South Africa 77,411
Mexico 76,132
Myanmar (Burma) 72,569
New Zealand 69,816
Switzerland 65,831
Japan 64,293
South Korea 59,314
Cambodia 59,307
Bangladesh 53,911
Pakistan 53,074
China 46,741
Total Pageviews: 19,092,920

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....