Posts Tagged ‘ spirits ’

வெளிச்சத்தை நோக்கி

Sep 5, 2021
வெளிச்சத்தை நோக்கி

கெச்சாரா கேளிச்சித்திரங்களின் சமீபத்திய வெளியீடான வெளிச்சத்தை நோக்கி, மலேசியாவில். நான்கு தலைமுறைகளாக உள்ள சீன குடியேறிகளை உட்படுத்திய ஒரு காவியக் கதை ஆகும். அப்போது மலாயா...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, தமிழ் | No Comments »

League of Gentlemen visit ‘haunted’ Gloucestershire pub

Jul 8, 2021
League of Gentlemen visit ‘haunted’ Gloucestershire pub

Below is an article that my student, Shirley Tan, sent me. It is about a popular group of British comedians who decided to brave potential scares in a haunted pub… Although their experience is shared here, there have been other people with eerie encounters at the same location. I have added these below too...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Ghosts and Hauntings, Science & Mysteries, Videos, Videos | 7 Comments »

Ullambana Festival at Kechara Forest Retreat

Jul 2, 2019
Ullambana Festival at Kechara Forest Retreat

Join us for the annual Ullambana Festival on Saturday August 10th at Kechara Forest Retreat and make the most of the auspicious Ullambana month...

Read more »

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Kechara - 13 Depts, Malaysia | 13 Comments »

The Duality of Doppelgangers

Mar 31, 2018
The Duality of Doppelgangers

In general, people are either weirded out or fascinated by the possibility that we have at least one likeness out there amongst the over-seven billion people in the world...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Ghosts and Hauntings, Mythology and Mysteries, Paranormal, Science & Mysteries | 28 Comments »

The Mysterious Dark Watchers

Oct 24, 2017
The Mysterious Dark Watchers

Dear friends around the world, As most of you will know, I have always been attracted to tales of supernatural creatures and cryptids like Bigfoot, faeries, aliens, trolls, little people, spirits and the list goes on. On my blog, there is a section specifically dedicated to articles and stories on these supernatural beings (you...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Ghosts and Hauntings, Mythology and Mysteries, Paranormal, Science & Mysteries | 24 Comments »

The World of Chinese Ghosts

Jul 22, 2017
The World of Chinese Ghosts

Chinese Ghosts – Fact or Fiction? Ghosts are commonly featured in Chinese folklore. Ghost stories existed as part of the old oral tradition during the Shang Dynasty (1600 – 1046 BCE) and expanded further as Chinese literature began to flourish. Ghost stories continue to be popular today, not just in China but also in...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in China 中国, Ghosts and Hauntings, Guest Contributors, Paranormal, Science & Mysteries | 28 Comments »

Unseen & Unspoken

Jul 15, 2017
Unseen & Unspoken

Melaka has long been known as a historical city in Malaysia, but a lot has transpired since its glory days. Long before this country achieved its independence, political control over this quiet and poised town shifted among multiple foreign powers, including the Portuguese, Dutch, British and Japanese. While Melaka has evolved into a developed...

Read more »

Tags: , , , , , , ,
Posted in Ghosts and Hauntings, Paranormal | 19 Comments »

Artistic Spirits

Jun 15, 2017
Artistic Spirits

One of my favourite things to do as a child was to spend evenings with my grandmother at the Cantonese opera. The hypnotising colours, customs and sounds at the shows held me spellbound and I would always end up having a score of questions to ask towards the end of the show. In this...

Read more »

Tags: , , ,
Posted in Art, Architecture & Culture, Guest Contributors | 23 Comments »

The Sound of Light

Feb 25, 2017
The Sound of Light

In this episode, I explore how sound and light affect the environment and also our daily lives. I have with me, in this episode, a radiant energy scientist, a sound healer, an energy healer and a music composer, and with their expertise I acquire the knowledge of cold energy through an enlightening experiment, which...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Ghosts and Hauntings, Guest Contributors | 11 Comments »

Black Eyed Child

Aug 12, 2016
Black Eyed Child

Dear friends, Black Eyed Children or Black Eyed Kids (BEKs) is another group of paranormal entities triggered my interest and prompted me to find out more since I learned about them a few months ago. The BEKs are something that is interesting and frightening at the same time. Haunting accounts of BEKs tell of...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Ghosts and Hauntings, Guest Contributors, Paranormal, Science & Mysteries | 26 Comments »

SETRAP Prayer composed by Tsem Rinpoche

Oct 17, 2014
SETRAP Prayer composed by Tsem Rinpoche

Sep 7, 2012   Invoking Protection and Blessings A Prayer to Setrap Composed by H.E. Tsem Rinpoche   Among many worlds, realms and dimensions Abide countless awakened beings, enlightened masters And those we call upon as having full omniscience. 无数觉皇明师大罗住 无量世界境域或空间 圆满具足觉智我召请   From among these beings, we request Setrap, The Cosmic Warrior who rides on a gallant horse, Traversing the winds of karma and Galloping across various dimensions sans creation, To come to this place at this time. 伟大宇宙将军金甲衣 护法身骑梭马渡业风 奔腾超越空间与诸相 一心至诚祈请汝来临 &nbs...

Read more »

Tags: , , , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, 中文 | 44 Comments »

A Statue that came with Something Else

May 27, 2012
A Statue that came with Something Else

When we toy with the supernatural, we can expect the resultant effect coming back to us. Whether it is a good or bad effect depends on our motivation, and our intention to ‘connect’ with the supernatural in the first place...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Stories | 35 Comments »

David Lai

Feb 13, 2012
David Lai

Quiet and unassuming, on first appearance David Lai does not come across as a person who has paranormal experiences. As they say however, looks can be deceiving...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Tsem Paranormal TV | 4 Comments »

Paranormal Experiences Occur Everywhere – Part 2!

Feb 8, 2012
Paranormal Experiences Occur Everywhere – Part 2!

In the late 80’s, I was a university student in Essex, England. I was living in a student hostel at the university ground. The hostel was a high-rise building...

Read more »

Tags: , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Stories | 2 Comments »

JP

Feb 7, 2012
JP

Facing college life in a new city, JP Thong had no idea what awaited him when he moved thousands of miles away from home to New York, where he was to encounter the first of many paranormal experiences he was soon to have over the coming decades...

Read more »

Tags: , , , , , , ,
Posted in Tsem Paranormal TV | 5 Comments »

Paranormal Experiences Occur Everywhere – Part 1!

Feb 3, 2012
Paranormal Experiences Occur Everywhere – Part 1!

I like Steven Wong's stories very much as it shows that spirits and unseen beings are actually not restricted to specific areas like cemeteries or abandoned houses. Instead, they are everywhere...

Read more »

Tags: , , , , , , , , , , ,
Posted in Stories | 9 Comments »

Bukit Antarabangsa Hauntings

Feb 2, 2012
Bukit Antarabangsa Hauntings

Remember the Bukit Antarabangsa Landslide in 2008? What about the Highland Towers apartment building which collapsed in 1993? I am sure that you know many died during those two incidences...

Read more »

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Stories | 12 Comments »

CJ

Jan 18, 2012
CJ

Many of us have heard that some people have the ability to see the dead and many of us have heard of the movie 'The Sixth Sense'. For 16 year old CJ, who grew up in his grandparents old spooky house in Seremban, had recurring visits from an old lady...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Tsem Paranormal TV | 13 Comments »

The Haunted: Terror at Maple Dale Farm

Feb 17, 2011
The Haunted: Terror at Maple Dale Farm

In this episode of “The Haunted”, a family is terrorized by a malicious presence that wreaks havoc on the well-being of their animals. An unidentified creature is frightening them in their barn. This is a pretty good episode. Do enjoy…. Tsem Rinpoche   The Haunted- Terror at Maple Dale Farm, Part 1   The...

Read more »

Tags: , , , , , , ,
Posted in Film, TV & Music, Videos | 2 Comments »

The Haunted: Demon Attack

Feb 17, 2011
The Haunted: Demon Attack

Most people who are interested in paranormal activity know that young children are more prone to being able to see things that the adult eye cannot. As we grow up, society teaches us to be skeptical and we start to believe in set things. We find it hard to change our mind set and...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Film, TV & Music, Videos | 6 Comments »

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR JULY / 七月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
444
Total views up to date
24,146,570

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 6,186,603
Malaysia 4,689,341
India 2,184,229
Singapore 879,872
Nepal 866,701
United Kingdom 836,021
Bhutan 761,915
Canada 731,054
Australia 559,027
Philippines 492,068
Indonesia 418,422
Germany 329,539
France 296,492
Brazil 231,146
Vietnam 207,113
Thailand 203,566
Taiwan 196,183
Italy 161,631
Spain 148,484
Mongolia 142,302
Netherlands 142,162
Portugal 134,604
Turkey 125,682
United Arab Emirates 118,052
South Africa 116,062
Sri Lanka 112,987
Russia 108,543
Hong Kong 104,181
China 101,077
Romania 100,150
Mexico 91,359
New Zealand 86,662
Japan 84,505
Myanmar (Burma) 82,465
Switzerland 81,992
Pakistan 71,361
South Korea 70,491
Sweden 69,469
Cambodia 66,431
Total Pageviews: 24,146,615

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....