Posts Tagged ‘ free downloads ’

உடைமை, ஒரு புதிய கெச்சாரா கேளிச்சித்திரம்

Aug 28, 2021
உடைமை, ஒரு புதிய கெச்சாரா கேளிச்சித்திரம்

கெச்சாரா ஃபோரஸ்ட் ரிட்ரீட்டில் காலை நேர மத்தியில் புனிதமானவர் திசெம் ரின்போச்சே எங்களில் சிலரை தனது அறைக்கு அழைத்தார். நாங்கள் அவருக்கு முன்னால் அமர்ந்தபோது, ரின்போச்சே தனது...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Downloads, தமிழ் | No Comments »

Byzantine Art Form of Saint Dorje Shugden

Aug 9, 2021
Byzantine Art Form of Saint Dorje Shugden

Dear friends around the world, I recently commissioned a very special image of the Dharma protector Dorje Shugden in an Indian style. I like art a lot, especially spiritual art, and another style of art that I like is the old Byzantine style. Although very different from either Indian or Tibetan art, it is...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Downloads | 48 Comments »

财王多杰雄登

Jun 7, 2021
财王多杰雄登

在过去无数劫前,智慧佛文殊择中国五台山为自己的其中一个道场。据《华严经》,五台山也称“清凉山”,是文殊菩萨常以无数化身示现加持朝圣者及那片疆土的地方。

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Dorje Shugden, Downloads, 中文 | 22 Comments »

Possessed, a NEW Kechara Comic

May 14, 2020
Possessed, a NEW Kechara Comic

Possessed, the latest title from Kechara Comics, is a riveting tale of black magic as experienced by the Krishna family, set in the old tin mining capital of Ipoh in the state of Perak, Malaysia...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Books & Poetry, Buddhas, Dharma & Practice, Downloads | 5 Comments »

Puja to Guru Chakrasamvara

Jul 22, 2019
Puja to Guru Chakrasamvara

(By Tsem Rinpoche and Pastor David Lai) Sang De Jig Sum or ‘The Three Kingly Tantras’ are higher tantric practices that consist of the Vajrabhairava, Guhyasamaja and Heruka Chakrasamvara Tantras. According to the Heruka Tantras, Buddha Shakyamuni himself laid down the practices they contain. To do this, the Buddha manifested on Mount Kailash as...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Prayers and Sadhanas | 1 Comment »

Kechara Spreads the Practice of Dorje Shugden

Sep 15, 2018
Kechara Spreads the Practice of Dorje Shugden

Malaysia has visitors from all over the world as our country here is beautiful, peaceful and diverse. I am fortunate to be in Malaysia with wonderful friends here too. So many people from all over the world visit our Kechara stalls, outlets and Kechara Forest Retreat in Malaysia. They really are happy to invite Dorje Shugden home with them along with his prayers, photo, poster, mantra and information booklet. Many of them return and or contact to tell us their wishes has been fulfilled when they sincerely pray to World Peace Buddha protector Do...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Current Affairs & News, Dorje Shugden | 42 Comments »

62-Deity Heruka Chakrasamvara Sadhana of the Luipa Tradition

Aug 1, 2018
62-Deity Heruka Chakrasamvara Sadhana of the Luipa Tradition

In his teachings, Lord Buddha proclaimed that desire is the most potent form of delusion within our realm of existence and as such he labelled it the “Desire Realm”. Lord Buddha went on to elaborate that there are actually three realms of existence, known as the Form Realm, Formless Realm and Desire Realm, each...

Read more »

Tags: , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice | No Comments »

詹杜固仁波切的精彩传记《承诺》电子版面世!

Jun 16, 2018
詹杜固仁波切的精彩传记《承诺》电子版面世!

20年前,我们的上师尊贵的第廿五世詹杜固仁波切首次接获其上师的指示撰写传记。那个时候,仁波切婉拒上师的建议,并向上师表示无人对自己的故事感兴趣,

Read more »

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Autobiography, Me, 中文 | 11 Comments »

The Promise – Tsem Rinpoche’s inspiring biography now in ebook format!

Jun 8, 2018
The Promise – Tsem Rinpoche’s inspiring biography now in ebook format!

It has been over 20 years since our teacher His Eminence the 25th Tsem Rinpoche was first advised to write his biography. Back then, Rinpoche had humbly declined his teacher’s suggestion, saying that no one would be interested in or benefit from his story. Unperturbed, Rinpoche’s teacher pressed on, insisting that the biography be...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Autobiography, Me | 178 Comments »

D.T. Suzuki: Introducing Zen Buddhism to the West

Feb 14, 2018
D.T. Suzuki: Introducing Zen Buddhism to the West

(By Tsem Rinpoche) Professor Daisetsu Teitaro Suzuki (18 October 1870 – 22 July 1966) was a prolific Japanese writer known for his translations of important Zen (Chan) and Shin (Jodo Shinshu or ‘Pure Land’) Buddhist texts. His work was instrumental in igniting widespread interest in Buddhism in the West, and was a significant catalyst...

Read more »

Tags: , , , , , , ,
Posted in Buddhas, Dharma & Practice, Celebrities & People, Inspiration & Worthy Words | 9 Comments »

Professor Lokesh Chandra: India’s Great Scholar

Feb 9, 2018
Professor Lokesh Chandra: India’s Great Scholar

(By Tsem Rinpoche and Joy Kam) The Birth of One of India’s Great Scholars A renowned scholar of the Vedas, Buddhism and the Indian arts, a philosopher, and one of India’s great thinkers, Professor Lokesh Chandra was born to an illustrious family of educationists in Ambala, Haryana State, in 1927. He is currently the...

Read more »

Tags: , , , , , ,
Posted in Books & Poetry, Celebrities & People, Guest Contributors | 9 Comments »

Beautiful Scenes (Free Download)

Aug 4, 2014
Beautiful Scenes (Free Download)

Yes, you can download and print out high-resolution images of these beautiful landscapes and it is absolutely free! I realise that it can sometimes be difficult to find good quality, high-resolution images to download. Therefore, I am very happy to be able to make this selection of images available to everyone to download at...

Read more »

Tags: , , , ,
Posted in Downloads, Gallery | 2 Comments »

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 聊天室时间表

(除了每个月的第一个星期五)
SUNDAY
8 - 9PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR DECEMBER / 十二月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: https://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

Total views today
2,395
Total views up to date
24,762,318

Stay Updated

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche
The Promise
  These books will change your life
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
United States 6,307,600
Malaysia 4,768,127
India 2,299,016
Singapore 897,974
Nepal 880,840
United Kingdom 862,207
Bhutan 791,716
Canada 752,734
Australia 575,554
Philippines 515,989
Indonesia 428,783
Germany 345,643
France 302,147
Brazil 236,891
Vietnam 212,640
Thailand 208,247
Taiwan 199,347
Italy 165,950
Spain 151,321
Netherlands 147,206
Mongolia 143,903
Portugal 135,596
Turkey 127,097
South Africa 125,527
United Arab Emirates 119,088
Sri Lanka 118,398
Russia 110,443
Hong Kong 107,447
China 103,194
Romania 101,805
Mexico 93,305
New Zealand 89,333
Japan 87,123
Myanmar (Burma) 84,543
Switzerland 84,437
Pakistan 75,880
Sweden 72,511
South Korea 71,882
Cambodia 67,776
Total Pageviews: 24,762,312

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....