Wed
September 20, 2017
Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche on Guru Devotion | 向巴恩珠上师(旺秋喇嘛)讲解依师法 | བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་བོ་ཆེ་ནས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་གྱི་སྐོར།
29
Comments

(中文请往下阅读)
Lama Jampa Ngodup Wangchuk
Dear friends around the world,

The erudite master, teacher, scholar and compassionate spiritual friend Jetsun Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche is one of the greatest teachers in Tibet today. He is learned, very practiced and commands thousands of people to his teachings. He is a highly sought after teacher and requested to travel all over Tibet and China to give teachings. His teachings are direct, practical, to the point and this master does not believe in kowtowing to name, position, wealth, status or people sitting on high thrones. He is very practical in that one should be very devoted to one’s guru no matter what. He feels today many people chase after lamas who sit on high thrones, with big titles and big estates and forget the heart of the practice. The heart of the practice is not whether your guru is famous or not, but if your guru has given you precious teachings that help control your mind and if that is the case, you should be devoted to them loyally. No other teacher, no matter how high ranking should take you away from your teacher or should be allowed to create doubt in your teacher. After all your spiritual attainments and elevating the mind to higher levels only depends on your devotion and clean samaya to your teacher whether he is a simple monk or a high ranking teacher. Your attainments depends on your loyalty, samaya and devotion to your teacher and not rank.

Jetsun Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche has taught tens and thousands of his disciples in Tibet that one should have strong guru devotion to one’s guru. This is the pith of Mahayana and Vajrayana teachings. Going against one’s guru will invite much negative karma as in the 50 verses of Guru devotion. Do not follow a guru because they are high ranking or famous. In your mind, the advice of a famous lama should never override the advice from your personal lama. Do not abandon that practice given to you by your teacher even if another famous teacher tells you it’s wrong. You should not listen to any teacher because they are famous or for any other reason, but you should follow your own teacher sincerely from your heart and from this, many attainments will grow. You should keep your samaya with your teacher clean and never to breach it. You should never entertain or spread or contemplate negative thoughts on one’s guru, but be grateful for the teachings he compassionately gave you. One should never go against one’s guru. Keep that relationship or samaya very clean with your teacher at all costs.

Jetsun Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche follows the traditional and true thought of Buddhism from India and Tibet in which one is to respect one’s teacher no matter happens firmly, follow through the teachings you have received, be grateful and transform the mind. This is the essence of Tsongkapa’s unerring path. This will be the cause for you to gain higher attainments.

Tsem Rinpoche

 


 

至世界各地的朋友们:

尊贵的向巴恩珠仁波切是当今西藏最伟大的上师之一。他不仅是一位出色的上师、导师、学者与善友,也是一位学识渊博,具修行成就,且极富影响力的上师。每逢开示总吸引成千上万人前来听法。他是众人请法的对象,常应邀到西藏和中国各处教授佛法。他的教诲直接、实事求是、重点突出,而他本身不仅不追崇名利、地位、财富、头衔,也从不盲目向身居崇高法座者低头。他作风务实,认为修行者必须全心全意依止上师。他觉得当今许多人都一窝蜂追随身居高座、头衔大,且物业丰厚的上师,却本末倒置地忘了修行的核心。修行的核心是只要你的上师能传授你修心的珍贵教诲,无论他是否具有名望,你就应忠心依止他们。无论是地位多么崇高的大师,都不应把你从你的上师处带走,或让你对你的上师生起怀疑。毕竟,你的修行成就和心识的提升,仅源自你对你上师的依止心和清净的三昧耶,无论他是一位淳朴的僧人或地位崇高的上师。你的成就取决于你对上师的忠诚、清净的三昧耶和依止心,而不是他的地位。

尊贵的向巴恩珠仁波切在西藏给成千上万的弟子说修行人应该对自己的上师有强烈的依止心。这是大乘和金刚乘教诲的核心。根据《事师五十颂》,违抗上师的意愿只会给人招来更多的恶业。千万不要因为上师的地位或名声而选择跟随他。在你的心中,一位有名望的上师给予的忠告决不能取代你上师给予你的忠告。纵使有名望的上师跟你说那是错的,你也千万不能放弃你上师给你的修行方法。你不应基于某位上师极具声望或出于任何原因,就随便听从他们的告诫;你必须真心跟随自己的上师,这样修行成就才能不断地增长。你应该保持对上师的清净三昧耶,而且永不违背它。你不应理会、散播或思维对上师的邪见,而是要感激他慈悲给予你的教诲。修行者永不应该违背自己的上师。不管任何时候,都必须保持与上师清净的关系和三昧耶。

尊贵的向巴恩珠仁波切根据印度和西藏传统和正确的佛教思想,教导他人无论如何都要坚定地尊敬自己的上师,贯彻上师所传授的法教,常怀感激之心,并转化心识。这是宗喀巴大师无垢教法的核心教诲,也将会是你证得更高成就的因。

詹杜固仁波切

 


 

བརྩེ་བའི་བསྐུར་འོས་གུས་ཞབས་ལྡན་པའི་གྲོགས་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་ཞུ།

མཁས་ཆེན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཡོན་ཏན་བླ་ན་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཆོས་གྲོགས་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་དེང་སང་བོད་ནང་གི་བླ་མ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ཁོང་མཁས་ཞིང་གྲུབ་ཆེན་ཅན་དང་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ཆོས་ལ་དད་ལྡན་མི་སྟོང་ཁྲག་ནས་སྟོང་ཁྲག་མང་པོ་ལ་ཆོས་གསུང་གི་ཡོད། ཁོང་དོན་དུ་གཉེར་བའི་བླ་མ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ཡོངས་རྫོགས་སུ་གསུང་ཆོས་གནང་བར་ཕེབས་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུ་མཁན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད། ཁོང་གི་གསུང་ཆོས་གནང་དུས་དངོས་སུ་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག དོན་དང་ལྡན་པ་དང་། མཚན་སྙན་གྲགས་སམ་མིང་ལ་མགོ་དུད། འགོ་ས། རྒྱུ་དཔལ་འབྱོར། གནས་བབས་སོགས་དང་། ཡང་ན་བཞུགས་ཁྲི་མཐོ་བོར་གནས་པ་སོགས་རྩ་བ་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་གི་མ་རེད། དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཕྲད་ཀྱང་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་བསྟེན་དགོས་པ་དང་སོ་སོའི་བླ་མའི་བཀའ་སྲུང་སྤྱི་གྲུབ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཁོང་གི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུངས། དེ་རིང་ཁ་སང་མི་མང་ཆེ་བ་བླ་མ་བཞུགས་ཁྲི་མཐོ་བོར་བཞུགས་མཁན། མཚན་སྙན་གྲགས་ཡོད་མཁན། གོ་གནས་ཐོ་བོ་ཡོད་མཁན་གྱི་བླ་མའི་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་གང་ཞིག་ལ་ཆོས་མཉམ་ལེན་གནང་པར་བརྗེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཆོས་མཉམ་སུ་ལེན་པའི་དོན་ནི་སོ་སོའི་བླ་མ་སྙན་གྲགས་ཅན་ཡིན་མིན་གྱི་དོན་མིན། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་བླ་མས་ཁྱོད་ལ་ཆོས་ཡང་དག་པར་གསུངས་ཏེ་དེའི་མཉམ་ལེན་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བློ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་བླ་མ་དེ་ཉིད་ལ་མོས་གུས་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བླ་མ་གཞན་ཞིག་གོ་གནས་མཐོ་བོ་གང་འདྲ་ཡིན་ཡང་ཁོང་གིས་བདག་ལ་སོ་སོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་འབྲེལ་ཐག་གཅོད་མི་རུང་བ་མ་ཟད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་ཐེ་ཚོམས་སྐྱེད་པར་བྱེད་མི་རུང་། སོ་སོའི་བླ་མ་གོ་གནས་མཐོ་བོ་ཡང་ན་དགེ་སྦྱོང་སྙེམ་ཆུང་ཞིག་གང་ཡིན་ཡང་། ཁོང་དང་དམ་ཚིག་གཙང་མ་ཉར་ཏེ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ཡག་དག་པར་བསྟེན་པས་ན་རྟོགས་པ་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་དང་རང་བློ་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཐེ་ཚོམས་མེད། མཐར་པ་ཐོབ་པར་སོ་སོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཙང་མ་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རེད་མ་ཏོགས་གོ་གནས་ལ་རག་མི་ལས།

རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེས་སོ་སོའི་འདུལ་བྱ་སྟོང་ཕྲག་ནས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ལ་སོ་སོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་དང་དམ་ཚིག་གཙང་མ་འཛིན་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་གསུངས། འདི་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོས་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡིན། སོ་སོའི་བླ་མ་དང་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་འགལ་ན་ལས་ངན་ཆེན་པོ་བསག་པ་ནི་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ནང་གསལ། བླ་མ་མཚན་སྙན་གྲགས་ཅན་ཡིན་པ་དང་གོ་གནས་མཐོ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་རྟེན་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་རྒྱུ་མེད་རེད། བླ་མ་སྙན་གྲགས་ཅན་ཞིག་གིས་བཀའ་སློབ་ལ་རྟེན་ནས་སོ་སོའི་དགེ་རྒན་གྱི་བཀའ་སློབ་ལ་སེམས་ནང་མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་བྱེད་དུ་མི་རུང་། སོ་སོའི་བླ་མས་གནང་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་མཉམ་ལེན་དེ་བླ་མ་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་མཉམ་ལེན་དེ་བྱེད་རྒྱུ་མེད་རེད་ཞེས་གསུང་ནའང་སོ་སོའི་མཉམ་ལེན་དེ་འདོར་རྒྱུ་མེད། དགེ་རྒན་སྙན་གྲགས་ཅན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་ལ་རྟེན་ནས་བླ་མ་དེའི་རྗེས་སུ་བཟུང་མི་རུང་། དེ་ལས་སོ་སོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཐག་ཅིག་ཏུ་རྗེས་སུ་བཟུང་ན་དེར་རྟེན་རྟོགས་པ་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཐག་གཅོད། ཁྱེད་རང་སོ་སོའི་བླ་མ་དང་དམ་ཚིག་གཙང་མ་ཉར་དགོས་པ་དང་དུས་ནམ་ཡང་འགལ་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། སོ་སོའི་བླ་མ་ལ་དུས་ནམ་ཡང་བསམ་པ་ངན་པ་དང་ལྟ་བ་ལོག་པ་འཛིན་མི་ཆོག་པ་དང་བླ་མའི་སྐོར་སྐད་ཆ་ལོག་པ་ཁྱབ་གདལ་བྱེད་མི་ཆོག ། དེ་ལས་སོ་སོའི་བླ་མས་བྱམས་རྩེའི་ཐོག་ནས་གནང་པའི་ཆོས་དེ་ཐོབ་པ་རེད་ཞེས་དགའ་བ་སྒོམ་དགོས། དེར་གང་ཡིན་ཡང་སོ་སོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཉམ་དུ་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཙང་མ་འཛིན་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།

སོ་སོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་དད་གུས་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་པའི་བོད་དང་རྒྱ་གར་ནས་འབྱུང་བའི་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་རྒྱུད་སྲོལ་དངོས་འདི་ཉིད་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེས་རྗེས་སུ་བཟུང་གིན་ཡོད་པ་དང་། ཚང་མའི་སོ་སོའི་བླ་མའི་བཀའ་རྗེས་སུ་བཟུང་དགོས་ཅིང་། དེར་སོ་སོའི་ངོས་ནས་ཡང་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་བྱེད་དགོས་པ་དང་སེམས་བརྒྱུད་སྒྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པ་དགོས། འདི་ནི་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡིན། དེར་རྟེན་རྟོགས་པ་ཡོན་ཏན་བརྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གསལ།

ཚེམས་སྤྲུལ་སྐུས།།

Or view the video on the server at:
http://video.tsemtulku.com/videos/LamaWangchukGuruDevotion.mp4

 

Transcript: English Translation

We must not forget this kindness. [What constitutes] the so-called “breach of guru devotion”? Does it mean you have to grab the teacher by his collar and slap the teacher on the face [to such a physical level] for it to be considered a breach? It doesn’t necessarily have to be like this. Does it have to be like the public humiliation sessions carried out during Cultural Revolution [where you condemn the teacher]? It doesn’t have to be so harsh like that to be considered a breach. If anyone proclaims that my teacher practices the Protector [Dorje Shugden], and I do not practice it, this is [sufficient to be] considered a breach, and indeed this is already a breach of guru devotion. [A real disciple] should follow in the footsteps of the teacher, never to let even a moment of negative view [of doubting the teacher’s practice] to arise. Never to let even a moment of negative view about the teacher to arise means that we should not have any negative view about the actions of the teacher, we should not have even a single negative view. The moment a negative view arises, it is [sufficient to be] considered a breach of guru devotion. Most people do not understand this concept these days. People like to listen to teachers who have big names, and if the advice comes from a low-profile teacher, even if he was qualified to pass on an authentic oral transmission, nobody cares [because he is not famous]. What is the point of pursuing teachers with fame and big names? The one who can really save you is your root teacher, it has nothing to do with fame at all.

Do not breach the instructions of one’s root teacher. There are huge obstacles if you want to preserve the teachings with pure deeds and views. Why is that so? For example, if there is a precious item in one’s home that will get the attention of thieves and bad guys. Thieves from one’s family and thieves from outside will make plans to steal the item. If you do not guard it well, it is difficult to keep the precious item. If it is something worthless, when you throw it outside, only a dog will come to sniff it, nobody will pay attention it. In the same way, because the auspicious teachings of the Gelug school are likened to precious treasures, for the preservation and growth of the teachings, there will be great obstacles. Human and non-human harm and all types of obstacles. In order to prevent these obstacles, there is a need for a protector of great ability. In the past, the Bodhisattva Manjushri made the great aspiration to become a protector. The Bodhisattva Manjushri was the root teacher of Buddha Shakyamuni. Buddha Shakyamuni became enlightened by his devotion to Manjushri. Thus, it is said that Manjushri is the father of all Buddhas. After Buddha Shakyamuni attained enlightenment, Manjushri manifested as a student of Buddha Shakyamuni. What aspirational vow did he make? He promised and vowed that he would not become enlightened before all sentient beings themselves become fully enlightened.

[Manjushri vowed that] when sentient beings need him as a teacher, he will manifest as a teacher “When they need a meditation deity [yidam], I will manifest as a yidam. When they need a protector, I will manifest as a protector. When they need students, I will manifest as students.” [For example:] one who manifested as a teacher was the famous Je Tsongkhapa, one who manifested as a yidam was Vajrabhairava [Yamantaka], one who manifested as a protector was Kalarupa, as well as Protector Dorje Shugden. There were many manifestations [of Manjushri] as students also. [Manjushri] made such promises. Later on when Tsongkhapa was at Gaden Monastery, the Holder of the Vinaya [Dulzin] Drakpa Gyeltsen [manifestation of Manjushri] again made such an aspiration.

Part 2: 中文文稿 >>

Back to Tabs

中文文稿

此恩绝不能忘。所谓的“违犯依师法”是一定要揪住上师的衣领,煽几下巴掌才算吗? 根本不需要这样。就像文革一样批斗才算吗?根本不需要。若有人宣布说:我的上师是供奉护法的,我却不供奉,这样就已经违犯了,确实已经违犯了依师法。愿与吉祥上师行,不生刹那之邪见,是说对上师的行为不生刹那的邪见,不能生起一点邪见的。生起刹那的邪见,就已经违犯了依师法。现在却不是这样啊。人们喜欢听从名声大的上师之话,如果是一个低调的上师,就算他真正传了一个实用的口诀,也不理睬,追求名气、名声大有什么用啊,真正来救护自己的,是自己的根本上师,与名声大小根本不是一回事呀。

不要违犯了自己根本上师的教导。如果想以清净的见行来保持教法,则会出现很大的障碍。为什么会有障碍呢?比如一家人有一个宝贝,就会引起小偷和坏人的注意。家贼外贼都会来打主意。不好好保管着,很难看住。如果是不值钱的东西,你扔在外面,只会有狗来嗅一下,没人来理睬。同样的道理,我们吉祥格鲁派的教法,因为是无比很贵的大宝贝,要继续保护和发展,有很大的障碍。人与非人之害,各种障碍, 为了防护这些障碍,非得需要有一个具有大能力的护法神。从前文殊菩萨曾发过这样的大心。文殊菩萨本来是我佛释迦的根本上师。释迦牟尼是依止文殊而成佛的。故说:文殊菩萨是诸佛之父。释迦成佛之后,文殊化现成释加的弟子。他是怎样发誓的呢?说:直到众生成佛之前,我誓不成佛。

众生需要我是上师,我就现上师相;需要是本尊,就现本尊相;需要是护法,就现护法相;需要是弟子,就现弟子相。现为上师的,是著名的宗喀巴大师;现为本尊的,是大威德;现为护法的,是具誓阎魔敌护法,以及嘉钦多杰雄登大护法,化现成弟子的也很多。他有如此誓言。后来宗大师罗桑扎巴在甘丹寺时,持律师扎巴降参大师再次发心。

Part 3: Tibetan Transcript >>

Back to Tabs

བོད་ཡིག་ཐོག །

བླ་མ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་འགལ་ཟེར་དུས་ཡིན་ཅི་མིན་ཅི་བླ་མའི་སྐེ་སྒྲོག་འཇུ་སྟེ་འགྲམ་ལྕག་གཞུ་དགོས་པ་རེད་ཡས། དགོས་མ་རེད། རྩ་བ་ཉིད་ནས་དགོས་མ་རེད། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོ་ནང་བཞིན་བྱུང་དགོས་རེད་པས། དེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་དགོས་མ་རེད། ངའི་བླ་མའི་ཆོས་སྐྱོང་བསྟེན་པ་རེད། ངས་བསྟེན་གྱི་མེད་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཁོས་དངོས་གནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་འགལ་ཚར་རེད་གང་ལྟར། ཏན་ཏན་འགལ་ཚར་རེད། དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ། སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལོག་ལྟ་མི་སྐྱེད་ཞིང་། རྣམ་མིན་གྱི་རྣམ་ཐར་དེ་ལ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལོག་ལྟ་མི་སྐྱེས་ཞེས། ལོག་ལྟ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་སྐྱེས་རྒྱུ་མེད་རེད། སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱི་ལོག་ལྟ་སྐྱེས་སོང་ན། དེ་ནས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་འགལ་འགྲོའི་རེད། དེང་སང་དེ་འདྲ་མ་རེད་བ། བླ་མ་སྐད་གྲགས་ག་ཆེར་ཆེར་དེའི་བཀའ་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱིས། བླ་མ་སྙོམ་ཆུང་ཞིག་གིས་བཀའ་ཕན་ཐོག་ཅན་གསུང་ནའང་ཅི་མེད་གཏོང་བ་དང་། སྐད་གྲགས་ཆེ་ན་ཕན་ཐོག་གི་ཡོད་མ་རེད། རང་དངོས་གནས་སྐྱབས་མཁན་འདི་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མའི་སྐྱབས་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་སྐད་གྲགས་ཆེ་ཆུང་བཤད་ས་རག་གི་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ལས་ང་རང་ཚོ་རང་རང་སོ་སོའི་རྩ་བའི་བླ་མའི་བཀའ་དགོངས་མ་འགལ་པ་འཆི། ལྟ་གྲུབ་གཙང་མར་བསྟན་པ་སྐྱོང་བར་འཛིན་པ་ནང་ནས། དངོས་གནས་འདྲ་ནས་བསྟན་པ་སྐྱོང་བ་ལ་བར་ཆད་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། བར་ཆད་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་རེད། འདུ་ཁང་གཅིག་ལ་ཅ་ལག་ཡག་པོ་གཅིག་ཡོད་ན། ཅ་ལག་ཡག་པོ་དེ་ལ་རྐུན་མ་ཤོར་གྱི་ཡོད་རེད། ཇག་པ་ཤོར་གྱི་ཡོད་རེད། ནང་ལོར་རྐུན་མ་ཤོར་གྱི་རེད། ཕྱི་ལོག་ལ་རྐྱུན་མ་ཤོར་གྱི་རེད། བདག་པོ་ཡག་པོ་མ་རྒྱག་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་རེད། ཅ་ལག་སྡུག་པོ་ཞིག་ཕྱི་ལོར་བཞག་ན་ཁྱིས་ཟ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་སྐྱོན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེེད། བདག་པོ་འཛིན་མཁན་ཡོད་མ་རེད། དཔེར་དེ་བཞིན་དུ། ང་རང་ཚོའི་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པ་དེ་བསྟན་པ་དེ་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ་ནོར་བུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་ཐག་བཅོད་རེད། འདི་འཛིན་སྐྱོང་དཔལ་སྲུང་བྱེད་པ་ལ་བར་ཆད་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་མི་དང་མི་མིན་གྱི་བར་ཆད། སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བར་ཆད་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། བར་ཆད་དེ་འདྲ་ཡོད་ཚར་དུས་ལ་བར་ཆད་དེ་སྲུང་མཁན་ཡིན་ཅི་མིན་ཅི་སྲུང་མ་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མེད་མི་ཆོག་རེད། དེ་བྱེད་ནས་སྔོན་མ་དངོས་ཀྱི་དམ་བཅའ་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་དམ་བཅའ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་གང་འདྲ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། སྤྱིར་བཏང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དེ་ཇོ་བོ་ཡིད་ཤེས་ནོར་བུ་བདག་ཅག་སྟོན་པ་ཁོང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་རེད། བདག་ཅག་སྟོན་པ་ཤ་ཀྱ་ཐུབ་པ་འདི་ཡང་ཁོང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་རྟེན་ནས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་གསུང་པ་རེད། འདི་ཡིན་དུས་ལས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡབ་གཅིག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཞེས་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་རེད། རྗེས་མ་བདག་ཅག་སྟོན་པ་ཤ་ཀྱ་ཐུབ་པ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་སྐབས་སུ་ལ་ཡང་ཁོང་སློབ་མའི་ཚུལ་དུ་བྱེད་པ་རེད། ཁོང་དམ་བཅའ་གང་འདྲ་འཇོག་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་མ་ཐུབ་ཀྱི་བར་དུ་ང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མེད་ཞེས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ངག་གི་དམ་བཅའ་འཇོག་པ་རེད། ཁོད་བླ་མ་དགོས་སར་བླ་མ་སྤྲུལ་གྱི་ཡིན། ཡིད་དམ་དགོས་སར་ཡིད་དམ་སྤྲུལ་གྱི་ཡིན། སྲུང་མ་དགོས་སར་སྲུང་མ་སྤྲུལ་གྱི་ཡིན། སློབ་མ་དགོས་སར་སློབ་མ་སྤྲུལ་གྱི་ཡིན་གསུངས་ཡོད་རེད། དོན་དངོས་ནས་ལ་གནས་པ་རེད། བླ་མ་སྤྲུལ་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་རེད། ཡིད་དམ་སྤྲུལ་པ་དེ་འཇིགས་བྱེད་རེད། སྲུང་མ་སྤྲུལ་པ་དེ་དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དེ་འདྲ་རེད། དེ་འདྲ་སློབ་པ་སྤྲུལ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་རེད། ཁོང་གིས་དེ་འདྲ་སྤྲུལ་གྱི་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅའ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། ཕྱི་སུ་རྗེ་བླ་མ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་དེ་ནི་དགའ་ལྡན་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐབས་དེ་དུས་ལའང་ཚུལ་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་རེད།

Back to Tabs

Go to top

 

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche with The 101st Gaden Tripa H.H. Gaden Trisur Rinpoche Lungrik Namgyal. 尊贵的向巴恩珠仁波切与第101任甘丹赤巴法王,甘丹赤苏仁波切龙日南杰。

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche with the 101st Gaden Tripa H.H. Gaden Trisur Rinpoche Lungrik Namgyal.
尊贵的向巴恩珠仁波切与第101任甘丹赤巴法王——甘丹赤苏仁波切龙日南杰。
དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བརྒྱ་དང་དང་པོ་ཁྲི་ཟུར་༧རྗེ་བཙུན་ལུང་རིག་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་དང་བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྣམ་པ་ཉིད།

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche with the abbot of Serpom Monastery, Kyabje Yongyal Rinpoche. 尊贵的向巴恩珠仁波切与色邦闻思宝洲寺住持,嘉杰永嘉仁波切。

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche with the abbot of Serpom Monastery, Kyabje Yongyal Rinpoche.
尊贵的向巴恩珠仁波切与色邦闻思宝洲寺住持,嘉杰永嘉仁波切。
སེར་སྤོམ་ཐོས་བསམ་ནོར་གླིང་གྲྭ་ཚང་མཁན་པོ་༧སྐྱབས་རྗེ་ཡོང་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྣམ་པ་ཉིད།

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche giving blessing after an initiation. 尊贵的向巴恩珠仁波切在灌顶之后给予大众加持。

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche giving blessing after an initiation.
尊贵的向巴恩珠仁波切在灌顶之后给予大众加持。
རྗེས་གནང་རྗེས་སུ་བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་བཞིན་པ།

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche giving teaching and a Manjushri initiation in Markham, Tibet. 尊贵的向巴恩珠仁波切在西藏芒康给予开示与文殊灌顶。

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche giving teaching and a Manjushri initiation in Markham, Tibet.
尊贵的向巴恩珠仁波切在西藏芒康给予开示与文殊灌顶。
བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བོད་སྨར་ཁམས་དུ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་དང་གསུང་ཆོས་གནང་བཞིན་པ།

The devotees receiving teaching and a Manjushri initiation in Markham, Tibet. 信徒们在西藏芒康接受法教与文殊灌顶。

The devotees receiving teaching and a Manjushri initiation in Markham, Tibet.
信徒们在西藏芒康接受法教与文殊灌顶。
བོད་སྨར་ཁམས་དུ་མོས་གུས་བྱེད་མི་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ཐོབ་པ་དང་གསུང་ཆོས་ཞུ་བཞིན་པ།

A big crowd of ordained sangha and lay devotees attended Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche's teaching and initiation. 尊贵的向巴恩珠仁波切的开示与灌顶都有大群的出家众与在家众出席。

A big crowd of ordained sangha and lay devotees attended Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche’s teaching and initiation.
尊贵的向巴恩珠仁波切的开示与灌顶吸引了大批僧、俗群众出席。
དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དང་དད་ལྡན་མི་སྐྱ་འདུས་ཚོགས་བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཆོས་དང་དབང་ཞུས་སར་བཅར།

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche giving blessing to monks during one of his many public teachings in Tibet. 尊贵向巴恩珠仁波切在其众多开示之中加持出家众。

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche giving blessing to monks during one of his many public teachings in Tibet.
尊贵的向巴恩珠仁波切在其中一个开示中加持出家众。
བོད་ན་བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཆོས་མང་པོའི་ནང་ནས་གསུང་ཆོས་ཞིག་གི་ནང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གྲྭ་མང་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་བཞིན་པ།

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche is highly sought after and travels all over Tibet and China to give teachings. 尊贵的向巴恩珠仁波切常应邀到西藏中国各处教授佛法,是众人请法的对象。

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche is highly sought after and travels all over Tibet and China to give teachings.
尊贵的向巴恩珠仁波切常应邀到西藏和中国各处教授佛法,是众人请法的对象。
བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཁོང་རྒྱ་ནང་དང་བོད་གང་སར་གསུང་ཆོས་གནང་བར་ཕེབས།

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche being received in Lithang, Tibet. 尊贵的向巴恩珠仁波切在西藏理塘受到拥护者的欢迎。

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche being received in Lithang, Tibet.
尊贵的向巴恩珠仁波切在西藏理塘受到信众的欢迎。
བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བོད་ལི་ཐང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ།

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche giving teachings in Switzerland. 尊贵的向巴恩珠仁波切在瑞士给予开示。

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche giving teachings in Switzerland.
尊贵的向巴恩珠仁波切在瑞士给予开示。
བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྭ་ཛར་ལན་ཌར་གསུང་ཆོས་གནང་བཞིན་པ།

 
For more interesting information:

 

Tags: , , , ,

Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:

If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team


29 Comments

DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW

Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.

We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party,individual or their beliefs or to contravene any laws.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked * 1. Valentina Suhendra on Oct 19, 2017 at 10:22 pm

  We should fulfil the will of His Holiness the Dalai Lama for an autonomous Tibetan state.

  3d2e2d3d-4daf-4db8-8215-c05d582f0b04

  3d929c9b-8d33-42ff-ab27-640c45ba1139

  6b852cf2-f1cf-4605-934f-eb2cd1d6b59e

  7aece914-b64c-41e4-93b3-2cf0096b25f7

  ff628aeb-4dff-4bbb-bc2f-17ba128af47f

 2. Valentina Suhendra on Oct 19, 2017 at 9:17 pm

  Dear friends,

  This meme is powerful. Who you hang around with and the types of attitude they have is who you will be influenced by many times and who you will become in the future. Look at your friends and the people that always surround you to know who you will become.

  Tsem Rinpoche

  d96b47a2-387a-4d07-8ae1-6b4ad910aed2

 3. Pastor Shin Tan on Oct 19, 2017 at 5:32 pm

  Recently Beng Kooi and Martin on behalf of myself and Kechara was lucky to have audience with His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal of Gaden Shartse Monastery. He lives in around Paris, France. His Holiness is 91 years old and very healthy and alert. He was the 101st throne holder for Tsongkapa and was the head of the Gelugpa school of Buddhism and was very successful during his tenure. He is a strong practitioner of both Sutra and Tantra of Je Tsongkapa’s tradition and a master of all Buddhist knowledge. He holds steadfast to his protector Dorje Shugden very strongly. So we can see even the highest throneholders who are masters of Sutra and Tantra also practices Dorje Shugden knowing the benefits.

  Beng Kooi and Martin brought photo albums of Kechara Forest Retreat/Kechara and updates on Kechara and our works. His Holiness was very pleased to listen and offered some gifts back.

  This is a beautiful picture and the great blessings bestowed on us from His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal.

  Humbly,
  Tsem Rinpoche

  GadenTri1

  GadenTri2

  gaden trisur kechara

 4. Valentina Suhendra on Oct 13, 2017 at 12:53 am

  Great message every Tibetan especially must read!

  99db7720-bb39-46d3-bd93-3e2ca0f6ed7c

  bb270277-6912-4e9e-ad1e-0da94bb74dba

  e60b9b05-2f2f-4133-940e-c7eb068a18f6

  e620014f-0cf8-44d2-945e-61f6141a58ee

  ef0d99f0-b31d-4337-aa46-066f75a4aa5c

 5. Alice Tay on Oct 11, 2017 at 1:10 pm

  Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche is one of the great masters who has achieved renunciation and very devoted to his guru and fearlessly spreading the teachings of Dorje Shugden.
  “The one who can really save you is your root teacher, it has nothing to do with fame at all.”
  Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche advised us that we should not follow the teacher who is famous, wealth, status or have many followers. We should not only focus on these external attraction but the most important thing to look into is the guru’s teachings. However, we should aspire to have a qualified guru able to help us to control our mind and follow by mind transformation. In 50 Verses Of Guru Devotion, it is stated clearly that:
  Vajradhara said, “Enlightenment cannot be found anywhere. Only by practicing the methods taught by the guru, purifying your mind and accumulating merit can you find enlightenment.”
  Without the guru, we will not know the dharma and 4 Noble Truths. Without the guru, we will not have any oral transmission and any blessings from the guru. Without the guru, we will not understand Lamrin, sunyata and bodhicitta well. Without the guru, we will have the opportunity to receive any initiation for the higher tantric practice towards enlightenment path. In short, our attainments depends on our loyalty, samaya and devotion to our guru. We can practice and cultivate guru devotion through the daily recitation of The Nine Attitudes of Devotion to the Guru and 50 Verses Of Guru Devotion.

  Thank you Rinpoche for sharing this inspirational article of Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche.

 6. wan wai meng on Oct 9, 2017 at 1:42 am

  Lama Jampa Ngodup is supremely compassionate and kind, to share the dharma with multitudes in Tibet. He is also very humble but he speaks clearly and with power,
  I thank Lama Jampa for sharing the dharma especially on the topic of guru devotion.

  The topic on guru devotion is taught as the first chapter within the Lamrim, before even topics of the small scope, that is how important guru devotion is for the growth of our spiritual path.

 7. Carmen Koo on Oct 9, 2017 at 1:40 am

  Your Guru is the one who has tirelessly given everything to you, the most precious one being the Dharma in all forms because that is the one and only thing that will matter in this life and your future lives.

  What Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche taught about guru devotion is the very first thing I learnt after meeting Tsem Rinpoche, And it makes complete sense, because having guru devotion puts your values to the test – from your consistency to determination, to loyalty, to trust, to wisdom, to generosity, to patience, to compassion, to strength – everything the Dharma teaches you to gain enlightenment, If you do not have Guru Devotion, you lack the very fundamentals to any practice, so how would one gain any attainments through their Dharma practice if they do not have Guru Devotion to their root teacher?

  As Kensur Rinpoche once said by trusting your teacher (having Guru Devotion) and Dorje Shugden, everything will be okay,

  Guru Devotion develops you for everything you need in your Dharma practice. Having guru devotion is a complete Dharma practice in itself.

 8. William Chua on Oct 2, 2017 at 7:49 pm

  Lama Wangchuk Rinpoche advice is to always follow the advise of your teacher no matter whether your teacher is famous or not. It is your teacher who has your best interest at heart. To be devoted to your guru and keep your samaya clean will support you in your spiritual growth. Not to look for teachers just because the teacher is famous. Once you have found your root teacher and the teacher accepts you as the student, then this sacred relationship should be preserved.

 9. Wylfred Ng on Oct 2, 2017 at 7:47 pm

  谢谢仁波切的分享。

  尊贵的向巴恩珠仁波切的视频里的开示虽然很短, 却完全表达出依止上师的重要性。 上师依止是佛教里所有成就的根本。尊贵的向巴恩珠仁波切也说 我们跟随上师并不是因为上师的名气, 无论我们的上师是否广为闻之, 或是籍籍无名的上师, 他们都可以给予我们佛法修行上最大的成就。

  最广为人知的例子就是至尊帕绷喀大师的上师塔普仁波切, 塔普仁波切并不是名气非常响亮的上师, 不过至尊帕绷喀大师还是全心全力依止他。 至尊帕绷喀大师也在他身上得到菩提道次第及其他珍贵的教诲。 过后至尊帕绷喀大师也成为当代的一位著名大师。 直到现在很多人还是跟着至尊帕绷喀大师的教诲。

  尊贵的向巴恩珠仁波切在视频也说过文殊菩萨可以因为众生的需求而化身成为不同的形象。 其中一个就是护法多杰雄登。 这也直接说明多护法杰雄登是文殊菩萨的化身, 可以在我们修行上帮助我们。

  愿尊贵的向巴恩珠仁波切可以长寿, 继续转动法轮利益更多人。

  谢谢。

 10. Sock Wan on Oct 2, 2017 at 7:29 pm

  Lama Wangchuk Rinpoche is a very famous DS Lama in China. He has many students and always goes to different monasteries to give teachings. What he said about Guru Devotion is very true, it is what Tsem Rinpoche has been teaching us also. When we have taken refuge in a teacher, we must have done our evaluation on him already. Therefore, we should not have doubts in his attainments or his responsibility as a teacher. Whatever method that is used by our teacher on us is to help us progress spiritually. Because all of us have different karmas so our teacher has to use different methods on different students.

  Don’t take refuge in a teacher if we still have doubts. Only take refuge when we are 100% convinced that the teacher is authentic without faults. The negative karma of having negative views on one’s guru is very heavy.

 11. jerry_sito on Oct 2, 2017 at 7:27 pm

  Without the guru you would never hear the dharma. Without the dharma there is no practice. Without practice there will be no sangha. Without practice there is no Buddhahood. Without Buddhahood there will be no more Buddhas. Therefore without the Guru there is no Buddha, Dharma and sangha. Be loyal, consistent, genuine and caring with your guru. As the guru will be the one who will bestow upon you the most supreme gift of Dharma which leads to enlightenment~ H.E. the 25th Tsem Rinpoche 👉 http://bit.ly/1P2fzDr 💎
  ( Complete Commentary on 50 Verses of Guru Devotion 👉 http://bit.ly/1JMpJis ⚔️ )

 12. jerry_sito on Oct 2, 2017 at 7:26 pm

  感谢仁波切的教诲与分享,

  在藏传佛教中,最根本教法的就是“上师依止心”,现在很多的人普遍上,对于佛法上师的定义是,那里有很有“神通”或是“厉害”的上师,就往哪里去拜见新的上师,然后就开始重新学习不同的佛法的教诲等等,很多时候就会造成了,东学了一部分,南学了一部分,西北也各学了一点,结果到最后,自己都有点不知道真正所修持的“佛法”与“修行”是什么,正在转注的是什么。

  感恩尊贵的向巴恩珠仁波切的教诲,让更多的人明白,有关于上师的依止心的重要心。

  Without the guru you would never hear the dharma. Without the dharma there is no practice. Without practice there will be no sangha. Without practice there is no Buddhahood. Without Buddhahood there will be no more Buddhas. Therefore without the Guru there is no Buddha, Dharma and sangha. Be loyal, consistent, genuine and caring with your guru. As the guru will be the one who will bestow upon you the most supreme gift of Dharma which leads to enlightenment~ H.E. the 25th Tsem Rinpoche 👉 http://bit.ly/1P2fzDr 💎
  ( Complete Commentary on 50 Verses of Guru Devotion 👉 http://bit.ly/1JMpJis ⚔️ )

  j10

 13. Su Ming on Oct 2, 2017 at 7:25 pm

  It is nice to read more about Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche. It is very rare to find lama besides my teacher, Tsem Rinpoche who talks/promote Dorje Shugden through Guru Devotion. Is not often you find a lama to be so vocal about Dorje Shugden in a good light and be in harms way (danger) due to his strong Guru Devotion just like Tsem Rinpoche. I have heard from some of his students that because of his stance on Dorje Shugden, his life has also been threatened. Same as Tsem Rinpoche.

  One of the many reasons, I am with my root and only Lama, Tsem Rinpoche all these years is because of his stance and his devotion towards his teachers. When many abandoned Dorje Shugden, my Lama DID NOT. Instead, Rinpoche relentlessly found many methods to promote Dorje Shugden and put his life in danger for the sake of others. And for that, I am grateful.

 14. Julia Tan on Sep 30, 2017 at 11:03 am

  尊贵的向巴恩珠仁波切是个非常勇敢,直接,不为势力和名誉低头的喇嘛!他的勇气和坚持非常让人敬佩。自从多杰雄登禁令的开始,很多喇嘛在无奈的情况下纷纷放弃护法的修行,一句不提了,向势力低头了,有些甚至反过来指责上师,请问上师依止心还在吗?修法的意义还在吗?

  修行者的基本品德就是上师依止心,这份心没有了,佛法对你来说又有何价值?问问自己修佛最终的目的是什么。

  别人的一句话就足够让你的多年苦修的心动摇,证明了什么?尊贵的向巴恩珠仁波切说得非常实在的一句话:真正来救护自己的是自己的根本上师。

  愿我永远守护着我对上师的依止心,用不舍离我的上师和护法。

 15. Samfoonheei on Sep 28, 2017 at 9:15 pm

  Thank you Rinpoche for sharing and stressed the importance of Guru devotion with us.
  Lama Jampa Ngodrup Wangchuk Rinpoche’s teaching and explanation are very clear and powerful for us to understand that one should have strong guru devotion to one’s guru.
  The kindness of our Guru must be remembered and appreciated.Never abandon our Guru nor matter what happen. Without our Guru i would not be learning Dharma today.
  May Rinpoche be constantly in good health to be able to continue his works of spreading the holy Dharma to benefit all sentient beings.
  Thanks again with folded hands.

 16. Lum Kok Luen on Sep 25, 2017 at 4:38 pm

  Lama Jampa Ngodrup Wangchuk Rinpoche gave a very powerful teaching and solid advise on what constitutes guru devotion. Even a slight or small negative thought can be considered a breach of relationship. This single thought is the root cause for further negative thinking to arise.

  Without a Guru, there is no Dharma,. Without Dharma, there is no Sangha, and without Sangha there is no Buddha. And if there is no Buddha, there is no Guru. This logic flows and therefore, the Guru is the root of all attainments. Without Guru, there can be no Enlightenment. It is just like Buddha Shakyamuni, for without Manjushri, there is no teacher to Shakyamuni.

  I vow to take this to heart and remember this throughout all my lives and will not abandon my Guru whatever the circumstances. May my mind and heart remember and take this deeply.

  Thank you Your Eminence and may you continue to teach the Dharma and be in good health always.

  Humbly yours
  Lum Kok Luen

 17. Fong on Sep 25, 2017 at 2:52 pm

  Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche pointed out that it does not need big actions to cause a breach of Guru Devotion, all it takes is a negative thought. Therefore, it is of utmost importance to be able to stand firm and be able to control one’s thoughts. After all, when we chose the Guru, we should have check the Guru out for his qualities as a dharma teacher and not as a celebrity.

  He also stated that Manjushri will manifest in a form that is required during the times may it be as a teacher (Je Tsongkhapa), yidam {Yamantaka) or Protector (Kalarupa and Dorje Shugden). as “He (Manjushri) promised and vowed that he would not become enlightened before all sentient beings themselves become fully enlightened.”

  So, there should be no doubt as to the qualities of Dorje Shugden and so should not abandon the practice just because someone else ask you to.

 18. Cc on Sep 24, 2017 at 9:20 pm

  Thank you Rinpoche for sharing.
  Guru devotion is very important. We must remember the thoughts and kindness of our Guru and how much have we gained. We should be devoted loyally and have no doubt in the teachings.🙏🙏🙏

 19. Datuk May on Sep 24, 2017 at 4:40 pm

  Namo Guru Beh, Namo Buddha Ya, Namo Dharma Ya, Namo Sangha Ya. Is the refuge vow of Vajrayana Buddhists of the Gelug tradition.

  Such being the case, it is always to remember that it is our Guru that we make our first reverence to. The reason is very clear, if not for our Guru, how can we even understand the Dharma and with His guidance to practise Buddhism.

  I thank Lama Jampa Ngodup Wangchuk for his clear teaching why Guru devotion is so important for us to succeed in our spiritual path and the ways whereby we can disparage our Guru and break our samaya with Guru that will lead us to great negativities.

  Without my Guru, I have no comprehension of the Dharma and no attainments nor success along my spiritual path.

  Most of all I thank my Root Guru, H.E the 25th Tsem Rinpoche for always having the patience to care for my well being and progress in life to overcome my acute negativities.

 20. Pastor David Lai on Sep 23, 2017 at 5:00 am

  I have heard of his name again and again on the Internet and I really like how he champions Dorje Shugden practice in the name of pure Dharma and of Guru devotion. Lama Jampa Ngodrub is not a big name himself and all I know about him is what I can read online about him. I like that because it shows that even an ordinary monk with the Gelug tradition can gain great devotion and popularity if one’s practice is sincere and samaya is intact.

  From this little translation blurb I can see that he is down-to-earth, practical and no-nonsense lama. Just the type of lama that will lead his students well and to carry own the lineage with his pure and unbroken lineage of teachings. I realize that Dorje Shugden lamas that dare to go against mainstream thought about the practice is very courageous and have tremendous blessings of the lineage. I rejoice and I hope to see and hear more about this lama and wish he has a long life to proliferate the lineage, blessings and teachings.

 21. Irene Lim on Sep 21, 2017 at 10:14 pm

  It is heartwarming to see Shugden Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche is upholding the Lama Tsongkhapa teaching steadfastly and spreading across Tibet. I believe this certainly contribute to the growth and flourishing of Dharma into the ten directions.

  Long Live Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche!

 22. Anne Ong on Sep 21, 2017 at 9:26 pm

  The guru is everything. From guru devotion, you achieve everything; therefore we should carry out his instructions, and go all the way. Nothing is achieved if we don’t put in the time, sweat, effort and sometimes tears into it. All success, achieving all realizations, depends on correctly devoting to the guru. The guru is Manjushri to achieve wisdom; the guru is the yidam, from which through prayers one achieves attainments; the guru is also the protector from whom you receive protection. From my personal experience, Rinpoche has shown me patience, kindness, support, lead me to face and overcome challenges in my dharma work and life. I have learnt to be more sharp,alert by doing dharma work. I realised that i have found true happiness ,and hope I am able to have my devotion to my perfect guru until my future lives.🙏😍

 23. Lim Han Nee on Sep 21, 2017 at 8:47 pm

  Lama Jampa Ngodrup Wangchuk Rinpoche gives very powerful advice on real Guru Devotion. Clearly, as he puts it, the heart of practice is not whether our Guru is famous or not, but it is that if our Guru has given us teachings which have helped us to control our mind, we should be devoted and loyal to him , no matter what. Indeed , all our spiritual attainments and progress to high levels depend on our devotion and clean samaya with our Guru.Thus he says if we follow out Guru sincerely from out heart, we will grow many attainments.

  He further emphasises that no advice from a high-ranking Lama should ever override our personal Lama’s. We should never abandon any practice given by our Guru even if another famous guru tells us it is wrong.Never should we entertain negative thoughts or doubts about our Guru even for a moment. This itself is already a breach of Guru Devotion.

  Again he reminds us to be grateful to our Guru for all the teachings he has so compassionately given us to transform our minds.Jetsun Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche has taught tens and thousands of his disciples in Tibet that one should have strong guru devotion to one’s guru. It is in essence the pith of th Mahayana path and the Vajrayana path of practice.

  Thank you Rinpoche for sharing this powerful teaching of one of the greatest teachers of Tibet, Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche, who is direct and precise in enunciating every point he makes.

 24. graceleong on Sep 21, 2017 at 12:21 pm

  Thank you Rinpoche for sharing another precious teaching on Guru Devotion.
  One must be very mindful to realise how easy a student can breach Guru devotion; there is no need for any harsh words or actions, just a simple negative view of the Guru is sufficient to breach Guru devotion. This applies to ALL students no matter how famous or popular their names may be.
  This teaching reminds me of another teaching given by another High Lama – H.H Dilgo Kyentse (http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/golden-words-by-h-h-dilgo-kyentse.html). It is said in this sharing that :-
  Even if famous or well known people criticize your practice/lineage/lama, you have to take a step back and not be fazed by their fame but think to yourself:

  **Has your lama benefitted you, loved you and gave you precious dharma? Being loyal to your lama is necessary.
  **Has your practice helped you? Have you seen some changes in your mind? Even a little is a good sign.
  **Has your lama encouraged you to be kind, hold your vows and develop higher states of consciousness? If so, your teacher is sincere.
  **Has your lineage/Yidam/Deity blessed you with help, hope and blessings? Then continue and be firm.
  **Has the teachings been given to you from pure motivation? Then appreciate it from the core by practising.

  For a deluded student like me, the above questions and answers should constantly be revisited when in doubt; never to allow negativity to arise but instead always keep in mind how precious my Guru is !! I may not at this point understand completely the tenets or methods or controversies that surface in the Buddha Dharma world, but the gratitude towards all that I have received so far should be transformed to benefit others around me, consistently.
  Thank you Rinpoche and may you live long in good health to continue to share Dharma to benefit many beings !!

 25. italychampatogme on Sep 20, 2017 at 6:19 pm

  Tx to publish such deeply inspiring speech of Lama Jampa Ngodrup,Guru Devotion is the seed the sprout the tree and fruit of Enlightenment.italychampatogme

 26. claudio on Sep 20, 2017 at 5:47 pm

  Tx for the Golden advices of Lama Jampa Ngodrub.

 27. Jacinta Goh on Sep 20, 2017 at 8:36 am

  Dear Rinpoche,

  Recently, I’ve read about this Lama Jampa Ngodup Rinpoche here http://www.dorjeshugden.org/lamas/lama-jampa-ngodup From that article, I realised that He is a Great Lamrim Master. Although it’s a bit difficult for me to comprehend on how His Guru transmitted the oral transmission to Him through dreams, but I do know everything it is possible. It can be transmitted through visions. On the other hand, in this article, I realised that the root teacher for Buddha Shakyamuni was Buddha Manjushri and due to Buddha Manjushri’s vows, Buddha Manjushri appears as teachers, students and Dharma Protectors in these days. Again, we cannot confirmed this through our own perception 😅… but I know Buddha can manifests in every ways, shapes or forms. I am just using my ordinary view to perceive things.

  In the video, I’ve learnt that we have to follow our teacher’s guidance. Once we have committed to a Guru, we should submit and follow all the way. Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche sternly advised us in the video( from His tone of voice), it showed how important it is to follow a Master in a correct way. Besides, Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche also reaffirmed the lineage of Dharma Protector Dorje Shugden and Protector Dorje Shugden is none other than Lord Manjushri Himself. Thank you Rinpoche for this article as I’ve learnt a bit more about this great master.

 28. Bradley Kassian on Sep 20, 2017 at 8:30 am

  All success, achieving all realizations, depends on correctly devoting to the guru. The guru is kinder than the Buddha’s for they give us the food and nectar of the teachings during times of famine, well Buddha’s do so during times of plenty. We have the good fortune to encounter a Guru who can teach us, instruct us, and change the course of our future. We should not squander the opportunity. We should devote ourselves correctly for the guru is White Tara for long life; the guru is Manjushri to achieve wisdom; the guru is the yidam, from which through prayers one achieves attainments; the guru is also the protector from whom you receive protection. The guru is also Dzambala, from whom with devotion, seeing him as the Buddha and correctly devoting oneself, then one gets all wealth, all prosperity, for one’s own conditions needed to help other sentient beings. The guru helps you to control your mind, the delusions, and to achieve enlightenment. The guru is everything. From guru devotion, you achieve everything; therefore we should carry out his instructions, and go all the way. Nothing is achieved if we don’t put in the time, sweat, effort and sometimes tears into it.

  • Jacinta Goh on Sep 20, 2017 at 8:39 am

   Dear Bradley,

   Just saw your comment and I’ve learnt more especially this:

   We should devote ourselves correctly for the guru is White Tara for long life; the guru is Manjushri to achieve wisdom; the guru is the yidam, from which through prayers one achieves attainments; the guru is also the protector from whom you receive protection. The guru is also Dzambala, from whom with devotion, seeing him as the Buddha and correctly devoting oneself, then one gets all wealth, all prosperity, for one’s own conditions needed to help other sentient beings.

   Thank you for this perspective.

Total views today
0
Total views up to date
140,215

Tsem Tulku Rinpoche

My name is Tsem Rinpoche and I am a Buddhist monk and teacher. I have a wide range of interests just like anyone else. Ever since I was a young child growing up in America, I have had a huge interest in the paranormal. I have always loved this subject. I love all things magical and mysterious – Tibet, Bigfoot, Loch Ness, Findhorn, UFO, Nazca lines, Spirits, Salem, Easter Island, Dowsing, Greek Gods, Hindu Gods, Yogis, Himalayas, Shambala, Aura, Divinations, Delphic Oracles, Tibetan Oracles, Nature Spirits, Pan, Shamans and more.

What I am writing now

Recent Posts In

Aliens

Conspiracies

Creatures and Monsters

Etc

Ghosts and Hauntings

Magic and the Occult

Movies and Entertainment

Mythology and Mysteries

Natural Phenomenon

Science and Technology

Stories

Tsem Paranormal TV

UFOs

Videos

Flatwoods Monster: Close Encounter of the Third Kind?

by Cindy Hew | Nov 25, 2017

If you were in Flatwoods in Braxton Country, West Virginia around September 1952, chances are you would have been caught up in the hype surrounding the first sighting of...

What is Area 51?

by Admin | Feb 13, 2017

Area 51 is a popular name for the secret military base located in southern Nevada at 37°14′06″N, 115°48′40″W. It is owned by the United States government and operated by...

Legends of Mount Shasta

by Pastor David Lai | Sep 1, 2016

In the language of the Karuk natives, Mt Shasta is known as Úytaahkoo or ‘White Mountain’. It is an active volcano located at the southern tip of the Cascade...

China builds world’s largest radio telescope to hunt for aliens

by Tsem Rinpoche | Jul 5, 2016

Dear friends around the world, It is interesting that China is looking for extraterrestrial communications. China is really catching up on all fields of interest. Take a read. Tsem...

Proof That We Are Not Alone?

by Tsem Rinpoche | Jul 1, 2016

We have always wondered if we are the only beings in the whole universe. In fact, the Buddha has revealed 2600 years ago that there are other beings in...

Tell me what you think??

by Tsem Rinpoche | Apr 22, 2012

I found this very interesting. So I posted it here. Watch this short video. Listen carefully to the facts. I want you to help me figure it out…can you?...

Foreign Visitor in the Amazon!!

by Tsem Rinpoche | Nov 14, 2011

Alien enthusiasts are always eager to find the latest alien discovery or encounters. Over the years, hundreds of media releases turn out to be hoaxes… It’s difficult to figure...

Ancient Aliens – Season 1 to Season 3

by Tsem Rinpoche | Sep 16, 2011

Ancient Aliens is a series that launched their first episode on 20 April 2010. The series proposes various evidence around the theory that sometime within the existence of human civilization,...

Are angels ancient aliens??

by Tsem Rinpoche | Jul 3, 2011

Many of us believe in angels. 70% of Americans, believe in the existence of angels… 55% of Americans believe in guardian angels. It is said that every day, one...

Ancient Aliens: The Return

by Tsem Rinpoche | Jul 3, 2011

“The Return” is the last episode of Season 1 of the Ancient Aliens series. In the 20th century there was evidence that we were still being visited by alien...

Ancient Aliens: The Mission (episode 4)

by Tsem Rinpoche | Jul 3, 2011

If we can make expeditions in search of resources to sustain our culture, wouldn't any other life form who needs resources to survive do the exact same thing by...

Ancient Aliens: The Evidence (Episode 2)

by Tsem Rinpoche | Jul 3, 2011

Hard evidence is presented that makes the possibility of alien existence undeniably real - and yet some people would still rather not accept it. It may go against our...

Legends of Mount Shasta

by Pastor David Lai | Sep 1, 2016

In the language of the Karuk natives, Mt Shasta is known as Úytaahkoo or ‘White Mountain’. It is an active volcano located at the southern tip of the Cascade...

Who are the Freemasons?

by Tsem Rinpoche | Jul 3, 2011

The Freemasons are known to be very secretive and according to some people, almost cult-like. Cult is a very subjective word of course. Although I do not know much....

Flatwoods Monster: Close Encounter of the Third Kind?

by Cindy Hew | Nov 25, 2017

If you were in Flatwoods in Braxton Country, West Virginia around September 1952, chances are you would have been caught up in the hype surrounding the first sighting of...

The Eerie Enigma of the Mothman

by Cindy Hew | Oct 25, 2017

A terrifying man-bird hybrid of sorts with glowing red eyes. That is the common description of the creature christened “The Mothman” by the press, named after a character from...

Creepy Tales of the Lizard Man

by Cindy Hew | Sep 20, 2017

The mere mention of the Lizard Man conjures creepy images of mutant-like humanoid reptilians. Interestingly, despite possible disapproval from the grammar police, the term “Lizard Man” is used interchangeably...

Werewolves: The Shapeshifters

by Cindy Hew | Apr 27, 2017

Commonly associated with the full moon and silver bullets, lycanthropes or werewolves are said to be humans with a mysterious ability to morph into actual wolves or wolf-like creatures...

The Hidden Nature of Trolls

by Admin | Apr 27, 2017

Long before trolls became synonymous with abhorrent pot-stirring sociopaths on the Internet, they were popularly known as mythical creatures who roamed the ancestral lands – mountains, forests, bridges, etc....

The Legend of “Nessie”, the Loch Ness Monster

by Cindy Hew | Apr 10, 2017

Of all the monsters in the world, one creature outshines them all. None are more notorious than the beast that is said to inhabit Scotland’s Loch Ness. In fact,...

The Beast of Bray Road

by Cindy Hew | Mar 15, 2017

The Beast of Bray Road is an American mystery creature or cryptid (from the Greek word ‘crypto’, meaning ‘hidden’) which, according to sighting reports, has the appearance of a...

The Flatwoods Monster

by Tsem Tulku Rinpoche | Mar 11, 2017

The state of West Virginia in the United States has a dark reputation for being one of the most haunted places in the country, with hundreds of sightings of...

The Curse of Otzi, the Iceman

by Cindy Hew | Mar 7, 2017

When Helmut Simon and his wife, Erika, stumbled upon an odd sight during their hike of the Ötztal Alps on the Austrian-Italian border in September 1991, they chalked it...

The Legend of the Mermaid

by Cindy Hew | Feb 28, 2017

Considering that water makes up about 71% of the Earth’s surface, it is hardly surprising that there are many mysterious marine creatures associated with our vast seas and lakes....

Ogopogo: The Canadian Water Dragon

by Admin | Feb 20, 2017

The name Ogopogo is perhaps the most unlikely designation for a mysterious creature that continues to divide opinion on whether it actually exists. Ogopogo is the popular name for...

Tales of the Mystical Firebird

by Cindy Hew | Dec 28, 2016

Since ancient times, there has been much fascination with bird-like creatures because of their ability to fly and their freedom to go where mere mortals cannot, at least until...

20 Unbelievable General Facts

by Tsem Rinpoche | Apr 4, 2011

Below are 20 of the most unbelievable facts. Some of them seem possible, some will make you think twice and some will not convince you at all! Do take...

10 Global Mysterious Events

by Tsem Rinpoche | Mar 11, 2011

Here are 10 mysterious events for you to ponder over during your day. It has everything from baby aliens, mysterious findings, unexplained deaths - the kind where the...

The Mysterious Dark Watchers

by Tsem Rinpoche | Oct 24, 2017

Dear friends around the world, As most of you will know, I have always been attracted to tales of supernatural creatures and cryptids like Bigfoot, faeries, aliens, trolls, little...

The Paranormal Zone: Ghost Marriages

by Phng Li Kim | Aug 5, 2017

For this episode, I travelled to Taiwan to visit a temple dedicated to unmarried women who had passed on. I could not understand why a temple needed to be...

The World of Chinese Ghosts

by Stella Cheang | Jul 22, 2017

Chinese Ghosts – Fact or Fiction? Ghosts are commonly featured in Chinese folklore. Ghost stories existed as part of the old oral tradition during the Shang Dynasty (1600 –...

Unseen & Unspoken

by Phng Li Kim | Jul 15, 2017

Melaka has long been known as a historical city in Malaysia, but a lot has transpired since its glory days. Long before this country achieved its independence, political control...

Is This a Photograph of the Buddha?

by Pastor Niral Patel | Jun 29, 2017

(By Tsem Rinpoche) A curious, yet ethereal photograph of Lord Buddha has been in circulation for quite some time. Supposedly a photograph taken of Siddhartha Gautama, also known as...

The Sound of Light

by Phng Li Kim | Feb 25, 2017

In this episode, I explore how sound and light affect the environment and also our daily lives. I have with me, in this episode, a radiant energy scientist, a...

Sleep Paralysis – Medical or Paranormal?

by Vinnie Tan | Sep 16, 2016

Sleep paralysis or more commonly known in Chinese as ‘鬼压床’ is one of the most common paranormal encounters. Hence, most people would have experienced some form of sleep paralysis...

Kuchisake Onna

by Vinnie Tan | Sep 9, 2016

Dear friends, From a young age, I have always been intrigued by Kuchisake Onna, the Slit-Mouthed Woman from Japanese folklore. Originally I didn’t know her name or that she...

Black Eyed Child

by Vinnie Tan | Aug 12, 2016

Dear friends, Black Eyed Children or Black Eyed Kids (BEKs) is another group of paranormal entities triggered my interest and prompted me to find out more since I learned...

Valak – The Conjuring 2 Demon?

by Vinnie Tan | Aug 6, 2016

Dear friends, Recently, there has been a huge craze about a horror movie called The Conjuring 2. Yes! I am a self-professed horror junkie although I am also really...

Paranormal Protection

by Pastor David Lai | Jun 8, 2016

Dear everyone, I have chosen to write about this topic for Rinpoche’s blog because it fascinates me and it is something that many people are drawn to. Generally, people are...

Boo! Why Do We Love The Things That Scare Us?

by Shakila Rajendra | Jun 3, 2016

Despite their keeping us up at night, we all love a good ghost story. We are constantly fascinated by tales of ghouls, demonic possessions and those spirits that cannot...

Mystical Magic and Medical Science

by Phng Li Kim | Aug 28, 2017

In Yogyakarta, I visited Hospital Nur Hidayah where not too long ago, a young woman caused quite a stir. When the woman in question, Supiyati, arrived at the hospital,...

10 Creepy Mysteries You Haven’t Heard Of

by Tsem Rinpoche | May 21, 2011

Mysteries are always interesting to read about. Not only does it make our day a little less mundane, but it also help us to open our mind and contemplate...

The Burning Times

by Tsem Rinpoche | Feb 18, 2011

The 6-part film below is called “The Burning Times”. It explains what went on during the period from 1450 to 1700. That period of time in history is actually...

Witches

by Tsem Rinpoche | Jan 6, 2011

Below are videos that I have found on witches. They are very very good and very informative… interesting and you would enjoy watching. Also learn a lot about bias,...

Valak – The Conjuring 2 Demon?

by Vinnie Tan | Aug 6, 2016

Dear friends, Recently, there has been a huge craze about a horror movie called The Conjuring 2. Yes! I am a self-professed horror junkie although I am also really...

Must Watch: The Paranormal Zone on NTV7

by Tsem Rinpoche | Sep 20, 2012

The Paranormal Zone official launch!! Congrats to Celebrity Host Ms. Li Kim!!   Last night, The Paranormal Zone had their official launch party! It was an invitation-only event, held at...

The Mysterious Monsters – narrated by Peter Graves

by Tsem Rinpoche | May 22, 2012

Dear Everyone, Another favorite video of mine narrated by Peter Graves. He does a good job as he seems convinced in what he is narrating. I wish I can...

Psychic Kids (4)

by Tsem Rinpoche | Aug 31, 2010

Another episode of Psychic Kids I thought my friends would enjoy. Notice how the senior psychics train up the younger ones. Reminds me of the Monastery where senior monks...

Celebrity Ghost Stories (7)

by Tsem Rinpoche | Aug 1, 2010

Here’s another wonderful selection of supernatural encounters by celebrities. I find these neat as they show that people from all walks of life have experiences. Have a watch, learn...

Celebrities Ghost Stories (4) and Psychic Kids (2)

by Tsem Rinpoche | Jul 4, 2010

Another dosage of great accounts of the supernatural that gives you a break and also helps you to ponder deeper on mysteries not visible to everyone yet exists. DO...

Celebrities Ghost Stories 2 & 3

by Tsem Rinpoche | Jun 26, 2010

Hello, This is your latest dose of Celebrity Ghosts. I hope you enjoy. Tsem Rinpoche   Part 2   Part 3   Note: All articles published on the blog...

Psychic Kids

by Tsem Rinpoche | Jun 11, 2010

Dear Everyone, Since I was very young I’ve had a huge interest in the paranormal, Tibet, magic, mysteries, bigfoot, lochness, Findhorn, UfOs, Nazca lines, spirits, Salem, Easter Island, dowsing,...

The Mysterious Dark Watchers

by Tsem Rinpoche | Oct 24, 2017

Dear friends around the world, As most of you will know, I have always been attracted to tales of supernatural creatures and cryptids like Bigfoot, faeries, aliens, trolls, little...

The Mysterious Bermuda Triangle

by Cindy Hew | Jul 17, 2017

Mind boggling disappearances of ships and aircrafts – this is what immediately comes to mind at the mere mention of the Bermuda Triangle. Its reputation is so notorious that...

Werewolves: The Shapeshifters

by Cindy Hew | Apr 27, 2017

Commonly associated with the full moon and silver bullets, lycanthropes or werewolves are said to be humans with a mysterious ability to morph into actual wolves or wolf-like creatures...

The Balan-Balan

by Phng Li Kim | Apr 14, 2017

My adventures in Sabah are kept alive in Kota Belud – a place where the natives are firm believers of paganism and the practice of dark magic since hundreds...

Kuchisake Onna

by Vinnie Tan | Sep 9, 2016

Dear friends, From a young age, I have always been intrigued by Kuchisake Onna, the Slit-Mouthed Woman from Japanese folklore. Originally I didn’t know her name or that she...

Legends of Mount Shasta

by Pastor David Lai | Sep 1, 2016

In the language of the Karuk natives, Mt Shasta is known as Úytaahkoo or ‘White Mountain’. It is an active volcano located at the southern tip of the Cascade...

Reincarnation Videos YOU MUST WATCH!

by Tsem Rinpoche | Apr 24, 2015

Nov 28, 2012 (By Tsem Rinpoche) Dear friends, I wanted to share this videos with you for the longest time and happy I can do so now. Learn, ponder...

Can you believe in this?

by Tsem Rinpoche | Jan 11, 2014

I have always had an interest in mythology and folklore... about mysterious occurrences or beings that were described in books, or from stories shared by our family and friends...

Are angels ancient aliens??

by Tsem Rinpoche | Jul 3, 2011

Many of us believe in angels. 70% of Americans, believe in the existence of angels… 55% of Americans believe in guardian angels. It is said that every day, one...

Ancient Aliens: The Return

by Tsem Rinpoche | Jul 3, 2011

“The Return” is the last episode of Season 1 of the Ancient Aliens series. In the 20th century there was evidence that we were still being visited by alien...

Ancient Aliens: The Mission (episode 4)

by Tsem Rinpoche | Jul 3, 2011

If we can make expeditions in search of resources to sustain our culture, wouldn't any other life form who needs resources to survive do the exact same thing by...

Ancient Aliens: The Evidence (Episode 2)

by Tsem Rinpoche | Jul 3, 2011

Hard evidence is presented that makes the possibility of alien existence undeniably real - and yet some people would still rather not accept it. It may go against our...

The Mysterious Bermuda Triangle

by Cindy Hew | Jul 17, 2017

Mind boggling disappearances of ships and aircrafts – this is what immediately comes to mind at the mere mention of the Bermuda Triangle. Its reputation is so notorious that...

Legends of Mount Shasta

by Pastor David Lai | Sep 1, 2016

In the language of the Karuk natives, Mt Shasta is known as Úytaahkoo or ‘White Mountain’. It is an active volcano located at the southern tip of the Cascade...

Reincarnation Videos YOU MUST WATCH!

by Tsem Rinpoche | Apr 24, 2015

Nov 28, 2012 (By Tsem Rinpoche) Dear friends, I wanted to share this videos with you for the longest time and happy I can do so now. Learn, ponder...

Nazca Lines – Another Sign of Paranormal Activity?

by Tsem Rinpoche | Oct 4, 2011

Have you ever wondered how the Nazca Lines are made? Are they man made or is there something else behind its creation that we might not know of...

SUPERMOON

by Tsem Rinpoche | Jun 11, 2011

On March 19th… You may be surprised by what you will see or have seen… For the first time in 18 years, the moon will swing around Earth very...

Just What Are Sailing Stones?

by Tsem Rinpoche | Mar 6, 2011

Look at these pictures and let your imagination try to figure out how this came to pass. Stones in the middle of nowhere that leave trails behind them, yet...

Psychic Kids (4)

by Tsem Rinpoche | Aug 31, 2010

Another episode of Psychic Kids I thought my friends would enjoy. Notice how the senior psychics train up the younger ones. Reminds me of the Monastery where senior monks...

Kid Painter is Mini Monet

by Tsem Rinpoche | Aug 22, 2010

Kid geniuses are people who were good in something in another life and they from a young age without or with very little training can do something beyond your belief system...

Celebrities Ghost Stories (4) and Psychic Kids (2)

by Tsem Rinpoche | Jul 4, 2010

Another dosage of great accounts of the supernatural that gives you a break and also helps you to ponder deeper on mysteries not visible to everyone yet exists. DO...

Psychic Kids

by Tsem Rinpoche | Jun 11, 2010

Dear Everyone, Since I was very young I’ve had a huge interest in the paranormal, Tibet, magic, mysteries, bigfoot, lochness, Findhorn, UfOs, Nazca lines, spirits, Salem, Easter Island, dowsing,...

Ancient Chinese Earthquake Detector

by Tsem Rinpoche | Oct 13, 2016

I have always been interested in ancient civilisations such as China, Egypt and Mesopotamia as they reflect the sophistication and advancements of the people at that time. Although people...

Sleep Paralysis – Medical or Paranormal?

by Vinnie Tan | Sep 16, 2016

Sleep paralysis or more commonly known in Chinese as ‘鬼压床’ is one of the most common paranormal encounters. Hence, most people would have experienced some form of sleep paralysis...

Legends of Mount Shasta

by Pastor David Lai | Sep 1, 2016

In the language of the Karuk natives, Mt Shasta is known as Úytaahkoo or ‘White Mountain’. It is an active volcano located at the southern tip of the Cascade...

China builds world’s largest radio telescope to hunt for aliens

by Tsem Rinpoche | Jul 5, 2016

Dear friends around the world, It is interesting that China is looking for extraterrestrial communications. China is really catching up on all fields of interest. Take a read. Tsem...

Einstein on Buddhism

by Tsem Rinpoche | Nov 9, 2015

Dear friends around the world, I came across this interesting article recently and thought that it’d be nice to share it on my blog. People would often pick science...

Initial DNA analysis of Paracas elongated skull released

by Tsem Rinpoche | Oct 24, 2014

Initial DNA analysis of Paracas elongated skull released – with incredible results 5 February, 2014 – 13:47 by April Holloway Paracas is a desert peninsula located within the Pisco...

Guess what was found!!!

by Tsem Rinpoche | Feb 18, 2012

I have interests in many subjects. I just don’t have enough time in the day to get deeper into many of the subjects that captures my mind. One of...

Top 10 Space Mysteries

by Tsem Rinpoche | Mar 9, 2011

In something as big as the universe, there are bound to be unexplainable phenomena... and things we truly can’t grasp. The universe shows us how small we really are...

Resurrecting Mammoths

by Tsem Rinpoche | Jan 17, 2011

Researchers aim to resurrect mammoth in five years By Agence France-Presse | Updated: 1/17/2011 Japanese researchers will launch a project this year to resurrect the long-extinct mammoth by using...

A Planet discovered that could have life…..

by Tsem Rinpoche | Sep 30, 2010

Imagine there are 40 BILLION planets out there that can support life in our universe… Wow… There has to be other life forms. The mathematical chances is beyond doubt...

Into The Universe With Stephen Hawking – Time Travel

by Tsem Rinpoche | Aug 25, 2010

Watch enlightening documentaries online! Into The Universe With Stephen Hawking – Time Travel (2010).The promise of time travel has long been one of the worlds favorite scientific what-ifs? Hawking...

Into the Universe With Stephen Hawking – The Story Of Everything

by Tsem Rinpoche | Aug 25, 2010

Watch enlightening documentaries online! Into the Universe With Stephen Hawking – The Story Of Everything (2010) In two mind-blowing hours, Hawking reveals the wonders of the cosmos to a...

A Statue that came with Something Else

by Tsem Rinpoche | May 27, 2012

When we toy with the supernatural, we can expect the resultant effect coming back to us. Whether it is a good or bad effect depends on our motivation, and...

Paranormal Experiences Occur Everywhere – Part 2!

by Tsem Rinpoche | Feb 8, 2012

In the late 80’s, I was a university student in Essex, England. I was living in a student hostel at the university ground. The hostel was a high-rise building...

Paranormal Experiences Occur Everywhere – Part 1!

by Tsem Rinpoche | Feb 3, 2012

I like Steven Wong's stories very much as it shows that spirits and unseen beings are actually not restricted to specific areas like cemeteries or abandoned houses. Instead, they...

Bukit Antarabangsa Hauntings

by Tsem Rinpoche | Feb 2, 2012

Remember the Bukit Antarabangsa Landslide in 2008? What about the Highland Towers apartment building which collapsed in 1993? I am sure that you know many died during those two...

The Shadow On My Bed

by Tsem Rinpoche | Jan 18, 2012

More and more people are sharing their paranormal experiences with us, and I thank Mr. Michael Moore for sharing with us a very kind and sincere story... can you...

A Relieving Experience

by Tsem Rinpoche | Jan 17, 2012

Some people encounter with spirits directly and have disturbing experiences with the unseen whilst there are others who experience it very differently, where they feel that the incident has...

A swirl at the foot of my bed

by Tsem Rinpoche | Nov 24, 2011

  Perhaps Paranormal: Two night ago in the middle of the night in my hotel room, I woke up and noticed a dark swirling ‘entity’ that was not exactly...

The Lady in Red

by Admin | Sep 5, 2011

The two men disappeared into the woods and came out on the other side. They walked very fast without saying a word to one another. Finally, they stopped at...

The Paranormal Zone: Ghost Marriages

by Phng Li Kim | Aug 5, 2017

For this episode, I travelled to Taiwan to visit a temple dedicated to unmarried women who had passed on. I could not understand why a temple needed to be...

The Balan-Balan

by Phng Li Kim | Apr 14, 2017

My adventures in Sabah are kept alive in Kota Belud – a place where the natives are firm believers of paganism and the practice of dark magic since hundreds...

Jean Ai

by Tsem Rinpoche | Apr 12, 2012

Thailand is known for their terrifying horror movies and you know what people say...where there is smoke, there is fire so when Jean Ai went to Bangkok to work...

JP Revisited

by Tsem Rinpoche | Feb 21, 2012

Whilst the Chinese have practised ancestral worship for centuries, for most people a visit to the graves of their forefathers stops there. A few offerings and some flowers, and...

David Lai

by Tsem Rinpoche | Feb 13, 2012

Quiet and unassuming, on first appearance David Lai does not come across as a person who has paranormal experiences. As they say however, looks can be deceiving...

JP

by Tsem Rinpoche | Feb 7, 2012

Facing college life in a new city, JP Thong had no idea what awaited him when he moved thousands of miles away from home to New York, where he...

Till I See Blood

by Tsem Rinpoche | Feb 2, 2012

After sleepless nights in Bangkok, Angel finally fell asleep, only to find herself struggling for her breath as she was rudely awakened by an unseen stranger. Feeling pressed down...

CJ

by Tsem Rinpoche | Jan 18, 2012

Many of us have heard that some people have the ability to see the dead and many of us have heard of the movie 'The Sixth Sense'. For 16...

Edward

by Tsem Rinpoche | Jan 10, 2012

There are many children around the world who tell their parents that they see dark figures. Most of the time, their parents would brush them off and tell them...

Snake Spirit

by Tsem Rinpoche | Dec 13, 2011

This week, I share with you a story that relates to the time when I was residing in southern Thailand. I stayed there for about a month to do...

Burmese Temple & Floating Heads

by Tsem Rinpoche | Nov 17, 2011

In this episode, we have exclusive rights to film at one of the most exotic locations in Malaysia at night: The Dhammikarama Burmese Buddhist Temple. Founded on 1st August...

Red Face

by Tsem Rinpoche | Nov 1, 2011

This week, I share with all of you 2 paranormal stories. The first relates to the filming location: Shih Chung Branch School. Around 1885, the very first 5-storey bungalow in Penang...

Flatwoods Monster: Close Encounter of the Third Kind?

by Cindy Hew | Nov 25, 2017

If you were in Flatwoods in Braxton Country, West Virginia around September 1952, chances are you would have been caught up in the hype surrounding the first sighting of...

Legends of Mount Shasta

by Pastor David Lai | Sep 1, 2016

In the language of the Karuk natives, Mt Shasta is known as Úytaahkoo or ‘White Mountain’. It is an active volcano located at the southern tip of the Cascade...

They are Everywhere

by Tsem Rinpoche | Nov 14, 2011

Whether we believe in aliens or not, it is undeniable that the thought of other beings existing in places unknown to mankind yet is interesting...

Foreign Visitor in the Amazon!!

by Tsem Rinpoche | Nov 14, 2011

Alien enthusiasts are always eager to find the latest alien discovery or encounters. Over the years, hundreds of media releases turn out to be hoaxes… It’s difficult to figure...

Spotted in a Sandstorm

by Tsem Rinpoche | Jul 21, 2011

I received an interesting email from Philip Yong, which shows some live CNN footage of a sandstorm also known as a “Haboob”. What’s interesting to note about this live...

A HUGE Collection of UFO Photographs from 1870 to 2011

by Tsem Rinpoche | Jul 3, 2011

  I was sent an email with a link to one of the most interesting websites on UFOs: UFOCasebook.com! This website contains A LOT of information in the form...

Top 10 Space Mysteries

by Tsem Rinpoche | Mar 9, 2011

In something as big as the universe, there are bound to be unexplainable phenomena... and things we truly can’t grasp. The universe shows us how small we really are...

Astronauts & Military Men Speak

by Tsem Rinpoche | Feb 16, 2011

There are 2 videos below that are of UFOs. These are probably 2 of the most convincing videos on UFOs so far. This is mostly because the presenters are...

They’re Sighted Everywhere

by Tsem Rinpoche | Jan 31, 2011

This YouTube video was forwarded to me by Shirley Tan. It is of a UFO sighting on the 18th of January in Moscow, Russia. The video was taken from...

Second UFO sighting baffles China & Malaysia

by Tsem Rinpoche | Sep 24, 2010

Another unidentified flying object (UFO) has been spotted hovering over a part in southwestern China’s Chongqing province after a similar sighting last week caused massive flight delays at a...

More UFO videos from China!!! Very Convincing!!!

by Tsem Rinpoche | Jul 29, 2010

You have to watch these neat videos. They are very convincing. I copy and pasted the information below just so you have more to go on and understand. Enjoy...

Unsolved Mysteries – UFO’s & Me…

by Tsem Rinpoche | Jun 14, 2010

Since I was very young, I was naturally drawn to phenomena that was not accepted by ‘mainstream’ public. That didn’t bother me. I was always the type of person...

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche on Guru Devotion | 向巴恩珠上师(旺秋喇嘛)讲解依师法 | བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་བོ་ཆེ་ནས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་གྱི་སྐོར།

by Tsem Rinpoche | Sep 20, 2017

(中文请往下阅读) Dear friends around the world, The erudite master, teacher, scholar and compassionate spiritual friend Jetsun Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche is one of the greatest teachers in Tibet today. He...

Reincarnation Videos YOU MUST WATCH!

by Tsem Rinpoche | Apr 24, 2015

Nov 28, 2012 (By Tsem Rinpoche) Dear friends, I wanted to share this videos with you for the longest time and happy I can do so now. Learn, ponder...

Pastor Chia on Wah Lai Toi!

by Tsem Rinpoche | Dec 29, 2012

Pastor Chia, a long time student of mine appeared on TV recently. He was interviewed by a Paranormal Program on Astro Wah Lai Toi. It is so exciting to...

Inhuman Entity caught on film

by Tsem Rinpoche | Aug 30, 2012

See this episode. It is very good. Very interesting! Look at 5:01 and see an inhuman entity caught on film. Very interesting how these beings can be caught on...

Bigfoot Proven?? Must Watch!!!

by Tsem Rinpoche | May 22, 2012

American Paranormal is a one year old series on the National Geographic channel. They kicked-off their new series in 2010 with a documentary on Bigfoot!! This documentary uses thorough...

The Mysterious Monsters – narrated by Peter Graves

by Tsem Rinpoche | May 22, 2012

Dear Everyone, Another favorite video of mine narrated by Peter Graves. He does a good job as he seems convinced in what he is narrating. I wish I can...

Foreign Visitor in the Amazon!!

by Tsem Rinpoche | Nov 14, 2011

Alien enthusiasts are always eager to find the latest alien discovery or encounters. Over the years, hundreds of media releases turn out to be hoaxes… It’s difficult to figure...

Ancient Aliens – Season 1 to Season 3

by Tsem Rinpoche | Sep 16, 2011

Ancient Aliens is a series that launched their first episode on 20 April 2010. The series proposes various evidence around the theory that sometime within the existence of human civilization,...

League of Gentlemen visit ‘haunted’ Gloucestershire pub

by Tsem Rinpoche | Jul 21, 2011

Below is an article that my student, Shirley Tan, sent me. It is about a popular group of British comedians who decided to brave potential scares in a haunted...

Who are the Freemasons?

by Tsem Rinpoche | Jul 3, 2011

The Freemasons are known to be very secretive and according to some people, almost cult-like. Cult is a very subjective word of course. Although I do not know much....

Are angels ancient aliens??

by Tsem Rinpoche | Jul 3, 2011

Many of us believe in angels. 70% of Americans, believe in the existence of angels… 55% of Americans believe in guardian angels. It is said that every day, one...

Ancient Aliens: The Return

by Tsem Rinpoche | Jul 3, 2011

“The Return” is the last episode of Season 1 of the Ancient Aliens series. In the 20th century there was evidence that we were still being visited by alien...

Archives

Latest Posts

More from Buddhas, Dharma & Practice / Dorje Shugden / Videos / བོད་ཡིག / 中文 category