Should Tibetans use Chinese flag?

Oct 11, 2017 | Views: 388
Share this article
Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

 

I love Tibet

ཪང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་སྲིད་དབང་ཟེར་བ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་གི་ནང་ལ་གནས་པ་གང་ཞིག་ལ་སོ་སོའི་རང་ངོས་ནས་གཞུང་སྐྱོང་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཡོད་པའི་མངའ་སྡེ་འམ་ཞིང་ཆེན་ཞིག་ལ་ཟེར། ཡིན་ནའང་དེ་ཉིད་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་གཞུང་ཞིག་གི་རྣམ་པ་མེད་པ་དང་། རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་མི་ཆོག འོན་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དང་དེའི་ནང་ལ་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་འཛིན་སྐྱོང་ག་རེ་བྱེད་ཀྱང་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མངའ་སྡེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཁྲིམས་གཞིར་གཞག་ཐོག་བསྐྱོད་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ནང་གི་ཐོབ་ཐང་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཆོག་པ་དང་།

དེ་ག་ནང་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འཆར་དགོས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) ནི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་ཡོད་མཁན་གྱི་གཞུང་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཧོང་ཀོང་དེ་ཉིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆ་ཤསཡིན་པས་ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) རང་གི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་མི་ཆོག་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་བྱེད་དགོས་པ་བཞིན་ནོ།།

༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་དེ་ཉིད་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ལ་མི་གནས་པར་དབུ་མའི་ལམ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་འོག་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་མངའ་སྡེ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད་པས། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེས་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མས་འགྲུབ་པར་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་དང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་ཞི་ཐབས་བྱེད་འདོད་ཡོད་ན་བོད་དེ་ཉིད་དངོས་འབྲེལ་དྲང་འབྲེལ་གྱི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོངགི་སྲིད་དབང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོས་ནས་འགྲིག་འཇགས་གནང་དགོས། དེའི་ཕྱིར་བོད་པའི་གནད་དོན་དེ་ཞི་འགྲིགས་ཡོང་བར་ཁོང་ཚོས་གང་བྱེད་དགོས་ཞེ་ན། བོད་པའི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལམ་སང་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། དེ་མིན་འགལ་ཟླ་ཡོང་གི་རེད། ཁོང་ཚོས་རྡ་སར་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་སོགས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་དར་ཆ་དེ་སྒྲེང་འཛུགས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེར་དངོས་འབྲེལ་དྲང་འབྲེལ་གྱི་རང་སྐྱོང་སྲིད་དབང་འདོད་ཕྱིར་བོད་མི་ཡོངས་ནས་ད་ལྟ་ནས་དེ་འདྲ་གནང་དགོས་པར་མཁྱེན་དགོས།

རྒྱ་ནག་དང་བོད་གཉིས་བར་ལ་མཐུན་ལམ་ཡག་པོ་ཡོང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀའི་མི་མང་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཤིན་ཏུ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ཞིང་། ང་རང་ཚོའི་འཛམ་གླིང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རོགས་རམས་ལྟ་བུ་དེའི་མདུན་ལམ་ཐམས་ཅད་བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད།

ང་རང་ཚོ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་མཁན་མི་མང་ཚང་མས་༧གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཆོག་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མས་༧གོང་ས་མཆོག་དུས་རྟག་ཏུ་དྲན་ཞིང་དགའ་མོས་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོར་ཆོས་དད་ལ་མི་ལྟོས་པར་བོད་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངོས་ལེན་དང་མཐུན་སྒྲིལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ༧གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ཡུན་རིང་དུ་བརྟན་ཞིང་ཁོང་གི་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་རླབས་སྩོལ་བའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད། བདག་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བཞིན་ཡོད།

གུས་པ་ཚེམས་རིན་པོ་ཆེ་ནས།

http://www.tsemrinpoche.com

 

I love Tibet

An autonomous state means a state or province that exists within a country, that is allowed to govern itself. However it does not have its own international identity, nor can it conduct independent relationships as an independent nation-state but willingly embraces the global identity of the country it exist within.

So you can have autonomy as a state but you still belong to a country and must conform to its rules and share the collective interest of the nation. Hong Kong is autonomous but it is still a part of China and accordingly it does not fly a Hong Kong flag but the national flag of China to show it is are part of China.

His Holiness the Dalai Lama does not want Tibet to be an independent country but an autonomous state of China (the Middle Way). We should fulfill the will of His Holiness the Dalai Lama. So if the Dalai Lama and Central Tibetan Government (CTA) want to placate China so that China will resume negotiations for Tibet to be a genuine autonomy, hence settling the Tibet issue, one of the things they should do is stop flying the Tibetan flag immediately. Otherwise it is a contradiction. They should hoist and fly the Chinese flag within their government offices in Dharamsala and all Tibetans should use this from now on as a start to show they are genuine about wanting autonomy.

I wish China and Tibet to be friends. I wish the people of both nations to be happy and prosper. I wish China to further grow and fulfill it’s destiny of contributing to the betterment of our Earth. I wish His Holiness the Dalai Lama would allow all of us Dorje Shugden people to meet him and enjoy his blessings. We miss him and love him. Please accept us because regardless of our religion we are still Tibetans. Please unite us. I wish His Holiness the Dalai Lama a long life and to bless us with his wisdom. I prostrate to His Holiness the Dalai Lama always,

Tsem Rinpoche

http://www.tsemrinpoche.com

 
自治区意味着一州或一省处在一国的领土内且享有自治权。然而,它并不享有国际地位,也没有作为一个民族国家独立邦交的权利。自治区接受它所处国家领土的国际身份。

在承认自己属于某个国家,遵守其法规并且享有共同目标的前提下,你拥有作为一个区域的自治权。香港是一个自治区但它仍是中国的一部分,于是香港悬挂的不是香港旗帜,而是中国国旗以示自己是中国的一部分。

至尊嘉瓦仁波切无意让西藏作为一个独立的国家,而是隶属中国的自治区(中间道路)。我们应该达成至尊嘉瓦仁波切的意愿。

若嘉瓦仁波切及藏人行政中央有意向中国表示友好,借以促进中国恢复落实西藏成为一个真正自治区的对话,继而解决西藏问题,那么他们该做的其中一件事,就是立即停止悬挂西藏旗帜,否则这就与他们的意愿背道而驰。

他们应该在自己位于达兰萨拉的行政办公室挂起中国国旗,所有藏人也应该从即刻起这么做,因为这是他们真心追求自治所踏出的第一步。

我希望中国和西藏关系融洽和谐。我希望中国及西藏的每个人都享有喜乐和繁荣。我希望中国继续发展、达致为世界进步做出贡献的目标。我希望至尊嘉瓦仁波切有朝一日会允许我们这些信仰多杰雄登的人与他见面、接受他的加持,因为我们敬爱他。请接受我们,因为不管我们的宗教信仰是什么,我们都还是藏人。请让我们团结一致。我祈愿至尊嘉瓦仁波切长寿,并以智慧加持我们。我长时向嘉瓦仁波切顶礼。

詹杜固仁波切
 

Tags: , , , , , , , ,

Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:

If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team

Share this article

14 Responses to Should Tibetans use Chinese flag?

DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW

Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.

We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party,individual or their beliefs or to contravene any laws.

 1. yinping on Nov 14, 2017 at 11:02 pm

  His Holiness the Dalai Lama does not want Tibet to be an independent country. His Holiness the Middle-Way Approach is to resolve the issue of Tibet, achieve genuine autonomy with China.

  The CTA should listen and obey to His Holiness the Dalai Lama wishes. All false allegations about Dorje Shugden issue where CTA claimed Dorje Shugden practitioners are Chinese spy or agents of Chinese have to be stopped. It is time for CTA to reach out and make friend with China sincerely wanting autonomy by raising China flags started from their governance office in Dharamsala. The Tibetan deserved their freedom, peace and harmony.

 2. Joy on Oct 29, 2017 at 3:23 am

  It is really up to the Tibetan exile government to play their cards right. It is in their hands. The future of Tibet and His Holiness’s return to Tibet is in their hands. If they want autonomy like what His Holiness is asking for, then the logical thing to do is to stop irritate China. Of course, you would be raising the country you wish to be in, flag and in this case, China.

  At the moment everything they say and do is a total opposite and the results they are getting is, of course, more cold shoulder from China and more mistrust. What do you expect when you have a group of people who are in the parliament who does the opposite? The hypocrisy is unbelievable in Tibetan leadership, they say one thing and do another. The worst part is the pretend to the victims, using the refugee status to seek for funds. Very sad indeed. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

 3. Valentina Suhendra on Oct 19, 2017 at 10:12 pm

  We should fulfil the will of His Holiness the Dalai Lama for an autonomous Tibetan state.

  3d2e2d3d-4daf-4db8-8215-c05d582f0b04

  3d929c9b-8d33-42ff-ab27-640c45ba1139

  6b852cf2-f1cf-4605-934f-eb2cd1d6b59e

  7aece914-b64c-41e4-93b3-2cf0096b25f7

  ff628aeb-4dff-4bbb-bc2f-17ba128af47f

 4. Valentina Suhendra on Oct 19, 2017 at 9:06 pm

  Dear friends,

  This meme is powerful. Who you hang around with and the types of attitude they have is who you will be influenced by many times and who you will become in the future. Look at your friends and the people that always surround you to know who you will become.

  Tsem Rinpoche

  d96b47a2-387a-4d07-8ae1-6b4ad910aed2

 5. wan wai meng on Oct 19, 2017 at 8:14 pm

  I agree with the message on this article, if Tibetans in exile are really genuine for autonomy and that is the message of Umaylam and also His Holiness the Dalai lama then, they should adhere o such a direction.

  I hope the Dalai Lama can return to Tibet the soonest possible.

 6. Pastor Shin Tan on Oct 19, 2017 at 5:28 pm

  Recently Beng Kooi and Martin on behalf of myself and Kechara was lucky to have audience with His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal of Gaden Shartse Monastery. He lives in around Paris, France. His Holiness is 91 years old and very healthy and alert. He was the 101st throne holder for Tsongkapa and was the head of the Gelugpa school of Buddhism and was very successful during his tenure. He is a strong practitioner of both Sutra and Tantra of Je Tsongkapa’s tradition and a master of all Buddhist knowledge. He holds steadfast to his protector Dorje Shugden very strongly. So we can see even the highest throneholders who are masters of Sutra and Tantra also practices Dorje Shugden knowing the benefits.

  Beng Kooi and Martin brought photo albums of Kechara Forest Retreat/Kechara and updates on Kechara and our works. His Holiness was very pleased to listen and offered some gifts back.

  This is a beautiful picture and the great blessings bestowed on us from His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal.

  Humbly,
  Tsem Rinpoche

  GadenTri1

  GadenTri2

  gaden trisur kechara

 7. Lew on Oct 14, 2017 at 5:09 pm

  Is the Tibetan in Exile government really serious about implementing the HH Dalai Lama’s Middle Way approach to obtain autonomous from China? Do they have any bargaining power with China at all? If they don’t, is it time to start saving for some chips for bargaining? If CTA keep spreading hatred towards China, why would China want to give them the autonomous power?

  That’s why I said CTA is never serious about getting autonomous from China. Ministers in CTA is just milking the western countries in the name of democracy, and benefit their own self. And for the rest of the Tibetans in exile, it is a “good luck” to them, unless they start voicing out their dissatisfaction.

  By the way, for Tibetans who are are really not happy with your current situation, we Dorje Shugden practitioners are not your enemy. Your real enemy is certain ministers in CTA. Calling us “Chinese dogs” will not help your situation. Voicing out to your CTA is the first step in solving your issues. Good luck.

 8. Sharon Ong on Oct 14, 2017 at 10:12 am

  His Holiness the 14th Dalai Lama is known to be the emanation of Chenrezig and as the emanation of Buddha of Compassion, am sure that His Holiness has the wisdom and clairvoyance to advise on the best way forward for the Tibetans. His Holiness’ Middle Way (Umayalam) approach makes sense as CTA and Tibetans are far from ready or are anywhere near equipped to run their own country independently.

  Logically, CTA should follow His Holiness’ advice and strive towards autonomy as am sure His Holiness has Tibet and Tibetans’ best interests at heart. So Tibetans should fly the Chinese flag for now, perfect the machinery of running a good government and establish Tibet once again. Perhaps once good governance and economic stability are achieved, Tibetans can then eventually seek independence.

 9. Pastor Antoinette on Oct 13, 2017 at 6:56 am

  It has been a long fight for the Tibetans who have lost their country 60 years ago. I think there need to be a solution for the refugees as the situation remains painful for them. Tibetans are living in many countries such as India, Nepal, and in many parts of the world. The Tibetans need to move on and make peace with what happened and make the best of it.

  HH the Dalai Lama is requesting autonomy within China. This would mean that the Tibetans must use the Chinese flag. I hope that the Tibetan Government in Exile supports the request of the Dalai Lama for the benefit of all Tibetans.

 10. Valentina Suhendra on Oct 12, 2017 at 9:20 pm

  Great message every Tibetan especially must read!

  99db7720-bb39-46d3-bd93-3e2ca0f6ed7c

  bb270277-6912-4e9e-ad1e-0da94bb74dba

  e60b9b05-2f2f-4133-940e-c7eb068a18f6

  e620014f-0cf8-44d2-945e-61f6141a58ee

  ef0d99f0-b31d-4337-aa46-066f75a4aa5c

 11. StephanieGan on Oct 12, 2017 at 4:31 pm

  Independence would require readiness, much like a child would be independent when he or she can be responsible and independent for his or her wellbeing. A large part of success for the latter requires a huge amount of prep by the parents, guardian or the community depending on their tradition, if any. If not well prepared for adulthood, there is bound to be unnecessary and untold suffering from trial and error. For a nation to endure that would be disastrous.

  The feudalistic society weakened self governance to the extent that neighbours will invade. Had it not been China, it would have been its other neighbours. I am not for aggression, but looking at the present Chinese governance compared to other possible invaders, in my view, better China than any other. The area referred to as Tibet is vast, one could not draw a map of it, thanks to Genghiz Khan and Kublai Khan.

  The Buddhists understand that nothing is permanent. More so for China, the mightiest dynasties did not last more than 600 years. However, for the Tibetans, spread so far and wide from Yunnan, Szechuan, Xinjiang, Qinghai, Xian and Tibet as has been called, it is not fathomable which part of Tibet needs to be independent without a thought of moving its people humanely on a scale one cannot imagine. Is it possible for the China government to consider it at all? I think not. We can only hope for benevolence from the China government for now.

  Except for Xian and Tibet, I have met Tibetans from the other Provinces. Life is no bed of roses for anyone. Life is hard and weather is harsh but it goes on. I am no historian, but I believe in good governance for the good of its people. Suddenly and quite fortunately, it appears that President Xi has shown a report card that is worth waiting for. I am also not for independence for now. Therefore the Chinese Flag has to fly.

  While taking a view on the issue above, I have to concentrate in making a positive contribution to my community in our not so ideal Malaysia.

  May I wish to Rinpoche good health and long life and for DS to be reconciled with the Dalai Lama.

 12. Umaylam on Oct 12, 2017 at 3:28 pm

  I don’t understand why after so many, many, many years of His Holiness Dalai Lama saying very clearly that His Holiness is for Umaylam or the Middle Way Approach which is about autonomy not independence, the Tibetans in exile are still hoisting the Tibetan snow lion flag which is actually a flag from the time the 13th Dalai Lama declared independence from China in 1916. At that time, the new snow lion flag was adopted by the 13th Dalai Lama and all ARMY regiments were ordered to carry the flag and it was displayed on public buildings of the Ganden Phodrang government.

  By hoisting the snow lion flag, the Tibetans in exile in general and the CTA in particular are showing disobedience to His Holiness. Not only that, how can you point your middle finger at China while at the same time talk about autonomy? I hope Tibetans will show obedience to His Holiness and stop hoisting the snow lion flag and extend an olive branch and show that they really want peace and autonomy.

 13. Irene Lim on Oct 12, 2017 at 11:13 am

  It is obvious Tibetans should hoist and fly the Chinese flag within their CTA offices in Dharamsala and all Tibetans should use Chinese flag to indicate they are serious about wanting autonomy. But would they do this is another matter. I believe the majority would say you are a traitor by hoisting the Chinese flag. I would not think is doable this life time. I pray the Tibetans will see the light soon and be friends with the Chinese.

 14. Anne Ong on Oct 11, 2017 at 11:31 pm

  Why not use a chinese flag and be autonomous state of China (the Middle Way), if this is what His Holiness the Dalai Lama wants. As long it will bring peace and unite the Tibetans and most of all DS practitioners to have religious freedom to practice. Thank you very much Rinpoche for this post and latest memes . Hopefully His Holiness the Dalai Lama would quickly make a decision to lift the ban soon! 🙏😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
5 - 6AM (PST)
星期五
9 - 10PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SATURDAY
11AM - 12PM (GMT +8)
FRIDAY 7 - 8PM (PST)
SUNDAY
9:30 - 10PM (GMT +8)
4:30 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR JANUARY / 一月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Stella Cheang
  Sunday, Jan 21. 2018 12:13 PM
  It is very interesting that the haunting at The New Inn is quite serious that people who were present at the moment witnessed paranormal sights. Unseen beings are part of almost every culture known on earth, being more feared in some than others. Therefore, it is amazing to see that people in the UK are not that fearsome of the unseen, as most of the people in the eastern culture don’t view the unseen beings as amusing.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/science-mysteries/ghosts-in-the-pub.html#comment-771016
 • Stella Cheang
  Sunday, Jan 21. 2018 11:54 AM
  Thank you for this wonderful sharing of vegetarian steamboat. Coupled with spicy soup or herbal soup and be enhanced by the varieties of sauces, steamboat is a mouthwatering experience and a favourite meal choice to many food connoisseurs.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/what-is-a-steamboat.html#comment-771018
 • Stella Cheang
  Sunday, Jan 21. 2018 11:34 AM
  The burning times showed a single-minded and uncompromising campaign against a group of people labelled as witches, who are classified as having unacceptable views or behaviour, possess the ability of witchcraft. The “witches” or anyone found or believed to be witches will be subjected to unfair or malicious persecution. It is proof that humans are truly capable of such injustice and blasphemous judgement, playing God all the time.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/science-mysteries/the-burning-times.html#comment-770973
 • Stella Cheang
  Sunday, Jan 21. 2018 11:09 AM
  Master Xuyun’s life story is inspiring for he dedicate his whole life for Dharma, through “preaching the Dharma and Buddhist code of conduct, restoring monasteries and temples and holy sites, he had successfully revitalised the Chinese Buddhist teachings, especially the Chan teachings.” Thank you for this article.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/empty-cloud.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Jan 21. 2018 10:45 AM
  Steamboat or hot pot is a Chinese soup containing a variety of Asian foodstuffs and ingredients of mixed vegetables which we could choose . While the hot pot is kept simmering, ingredients are placed into the pot and are cooked at the table. Hot pot is my favourite as it’s a healthy cooking of mixed vegetables of our choice , and a varieties of other food stuffs like deep fried bean curd skin or fu chok, fresh mushrooms and so forth depending whether one is a vegetarian or non vegetarian. There are plenty of soup choices which we can choose and will make every steamboat meal different that suits one tastes. Having hot pot with family and friends is a good way to foster relationship

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/what-is-a-steamboat.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Jan 21. 2018 10:44 AM
  Lin Dai was a well-known Mandarin star actress of the Shaw Brothers Studio who was one of my favourites many years ago .She has acted more than 40 movies. I do enjoyed watching her movies that was only black and white those days . Amazing she could play a heroine role in classical Chinese beauty and the modern career woman. The film Shaw Brothers world lost a talented actress when Lin Dai committed suicide in 1964. Lin Dai won a number of awards been the Best Actress at the Asia Pacific Film Festival.
  Thank you Rinpoche for sharing.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/film-tv-music/superstar-linda-lin-dai.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Jan 21. 2018 10:43 AM
  Cultures all around the world believe in spirits that survive death to live in another realm. Ghosts are among the most widely believed of paranormal phenomenon. I do believe they do exist . Paranormal investigators has provided scientific proof that ghosts really exist in a number of cases. Interesting…….they has collected a great deal of evidence over the past decade. Through recorded CCTV as well as the eye witness accounts which are very convincing to be true.
  Thank you Rinpoche for sharing all the interesting videos.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/science-mysteries/ghosts-in-the-pub.html
 • Lin Mun
  Saturday, Jan 20. 2018 04:16 PM


  It is indeed rare to see fish giving so much reaction and connect to human. I have the opportunity to visit the pond in Kechara Forest Retreat late last year and there were many Koi fishes . I understand that some of the fishes were rescued from fish store. The fishes swam freely and rejoice that they are always able to circumabulate Dream Manjushri statue in the middle of the pond. Thank you Rinpoche for showing us that we must always be kind and care for animals not only in this life but also for their future life.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/dorje.html
 • Lin Mun
  Saturday, Jan 20. 2018 04:04 PM
  It is an interesting article about Jesus being a vegetarian and so many evidence to support this findings. No matter what religion we are, if we want to promote love, care, compassion and equality, we should support vegetarianism. How can eating meat promote all the good values mentioned since we are already discriminating animals who are to serve human. And needless to say all killings create pains and suffering to all beings. Hope more people realise that vegetarianism is the best method to practise compassion and love.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/a-vegetarian-jesus.html
 • Lin Mun
  Saturday, Jan 20. 2018 03:39 PM
  How generous and compassion of this lady. No matter how little we have we can still share. Thank you Wendy for sharing this picture and it reminds me to give and love all beings.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/amazing-giving.html
 • Pastor Adeline
  Saturday, Jan 20. 2018 12:40 PM
  Religion is the results of our practise. We choose a religion due to the blessings that led us on to the right path. The path is filled with Dharma that we apply in order for a complete turnabout of our attitude and the way we see things to happen. This would mean whatever that irks us, will no longer have an effect on us. The beauty of applying the Dharma and treating the Dharma as personal advice for us, help us to clear the irk worms that have been bred out of control before we meet the Dharma. These worms are vicious, vindictive, harmful, envious, arrogant, greedy, furious, ignorant, doubtful, and etc. that are bred by the negative thoughts, experiences and perceptions we had for as long as we live. The mind is so used to them to the point to believe that the (our) reality is pure negative.

  When we come to the Dharma, having given the knowledge and guidance by our compassionate and kind Guru who finds ways to help us with our transformation, to constantly give love and care while exposing our irk worms skilfully and creatively, we should be grateful and appreciative the kindness by transforming our mind. We might not like the methods the Guru use, but we can be assured that the motivation behind is of the purest and highest for our ultimate enlightenment. The Guru’s ‘job’ is to help us to liberate us from ourselves – the self that never existed but overwhelmingly coated with irk worms.

  When we have the blessings to meet the Dharma that is skillfully presented to us by our Guru, the moment we step into the Guru’s mandala, he or she is already paving the path for irk worms’ exposition in order for us to heal from our delusional mind. It is, therefore, our matter to deal with when we are irked. Instead of spending all energies into defending and justifying, we internalized the Dharma and cooperate with our Guru to cleanse the irk worms from our mind permanently.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/do-i-irk-you.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Jan 20. 2018 11:14 AM
  Unbelievable facts ……..which I did not know till I read this post except every time you sneeze your heart stops a second and all babies are colour-blind when they are born. I read it from medical journal. Many of those facts are new and first time learning…..to name a few….. the lighter was invented before the match, in space, astronauts cannot cry because there is no gravity and hummingbirds are the only creatures that can fly backwards. Sound unbelievable and amazing.
  Thank you Rinpoche for sharing.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/science-mysteries/20-unbelievable-general-facts.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Jan 20. 2018 11:12 AM
  Interesting…….any thing related to unseen being stories , historical sites and discoveries I always enjoyed reading and to know. Came across this post and I do enjoyed reading. The sea can be a haunted place, too. There have been dozens of ghost ships spotted floating around the sea could not imagined that. Vessel with no living crew aboard with things intact, and it may be a ghostly vessel and scary. Stories about ghost ships, vanishing into thin air or mysterious vessels found sailing the oceans with no one aboard.
  The mystery of the Arctic ghost ship Baychimo which abandoned 1914 cargo vessel and drifted for decades found after about 40 years ….really buffed me. All these mysterious ships are fantasized and fearsome . Some of these haunted ships continue to provoke speculation and fearful anticipation even till now.
  Thank you Rinpoche for sharing these interesting post.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/science-mysteries/10-ghost-ships.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Jan 20. 2018 11:07 AM
  Wow ……beautiful poem by Maching Labdron.
  She was believed to be an Mind Stream emanation (tulku) of Yeshe Tsogyal, as well as “an emanation of the ‘Great Mother of Wisdom. She was well thought of as a Tibetan tantric Buddhist practitioner, teacher and yogini. Machig had been an Indian yogi in her previous life. Very inspiring and beautiful filled with wisdom, worthy words to remind us all.
  Thank you Rinpoche for sharing.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/wisdom-from-an-old-lady.html
 • Samfoonheei
  Friday, Jan 19. 2018 12:45 PM
  Poor Angel dog chained to the wall ………so inhuman and cruel to let the suffering dog to die in such a manner. Not only that Angie was abandoned in the first place and she was starve to death. Why can’ nt the former owner just leave Angie alone. Sad to see Angie condition, skinny and suffering in pain before dying.
  The authority concerned must stop this cruelty from happening and put a heavy fine if caught the culprit who did it. Do not hurt them , care and love them or at least put them in a home. Do hope more will people speak up against animal cruelty and bring awareness around.
  Thank you Rinpoche for sharing.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/will-you-allow-this-to-happen.html

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: http://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Writer: Pastor Loh Seng Piow
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
\"Bhagavani, source of all wonders, Vasudhara, Goddess of splendour and fortune, bestower of auspicious mental desires; homage to the Goddess Wish-fulfilling Wheel.\" (Sakya liturgical verse).
2 weeks ago
"Bhagavani, source of all wonders, Vasudhara, Goddess of splendour and fortune, bestower of auspicious mental desires; homage to the Goddess Wish-fulfilling Wheel." (Sakya liturgical verse).
Beautiful and sacred Vajra Yogini in Pharping, Nepal. The caretaker said it was owned by the Great Marpa the translator who was the guru of Milarepa. Wow.
2 weeks ago
Beautiful and sacred Vajra Yogini in Pharping, Nepal. The caretaker said it was owned by the Great Marpa the translator who was the guru of Milarepa. Wow.
In the Lankavatara Sutra, Lord Buddha says: \"For innumerable reasons, the Bodhisattva, whose nature is compassion, is not to any meat. Thus Mahamati, whenever there is the evolution of living beings, let people cherish the thought of kinship with them, and thinking that all beings are [to be loved as if they were] and only child, let them refrain from eating meat. Mahamati, meat is not eaten by anybody for any reason, there will be no destroyer of life. Thus, Mahamati, meat-eating I have not permitted to anyone, I do not permit, I will not permit.\"
2 weeks ago
In the Lankavatara Sutra, Lord Buddha says: "For innumerable reasons, the Bodhisattva, whose nature is compassion, is not to any meat. Thus Mahamati, whenever there is the evolution of living beings, let people cherish the thought of kinship with them, and thinking that all beings are [to be loved as if they were] and only child, let them refrain from eating meat. Mahamati, meat is not eaten by anybody for any reason, there will be no destroyer of life. Thus, Mahamati, meat-eating I have not permitted to anyone, I do not permit, I will not permit."
At times I have to be a trendsetter in spirituality as opposed to just being a follower and that is why I take chances and try. I may not be liked always for it, but I have to do it. In this way I have been introducing Dorje Shugden to the world. I know Shugden is good and will help so many and that is why I do it.
2 weeks ago
At times I have to be a trendsetter in spirituality as opposed to just being a follower and that is why I take chances and try. I may not be liked always for it, but I have to do it. In this way I have been introducing Dorje Shugden to the world. I know Shugden is good and will help so many and that is why I do it.
Courage is doing something you know the majority will not agree with and perhaps even some will scorn you for it, but you do it anyway because you know it\'s right and will benefit people at the cost of your own reputation. That\'s how I feel when I share Dorje Shugden\'s practice with the world.
2 weeks ago
Courage is doing something you know the majority will not agree with and perhaps even some will scorn you for it, but you do it anyway because you know it's right and will benefit people at the cost of your own reputation. That's how I feel when I share Dorje Shugden's practice with the world.
Courage is doing something you know the majority will not agree with and perhaps even some will scorn you for it, but you do it anyway because you know it\'s right and you are true to yourself.
2 weeks ago
Courage is doing something you know the majority will not agree with and perhaps even some will scorn you for it, but you do it anyway because you know it's right and you are true to yourself.
At times I have to be a trendsetter in spirituality as opposed to just being a follower and that is why I take chances and try. I may not be liked always for it, but I have to do it. In this way I have been introducing Dorje Shugden to the world. I know Shugden is good and will help so many and that is why I do it.
2 weeks ago
At times I have to be a trendsetter in spirituality as opposed to just being a follower and that is why I take chances and try. I may not be liked always for it, but I have to do it. In this way I have been introducing Dorje Shugden to the world. I know Shugden is good and will help so many and that is why I do it.
Courage is doing something you know the majority will not agree with and perhaps even some will scorn you for it, but you do it anyway because you know it\'s right and you are true to yourself.
2 weeks ago
Courage is doing something you know the majority will not agree with and perhaps even some will scorn you for it, but you do it anyway because you know it's right and you are true to yourself.
Courage is doing something you know the majority will not agree with and perhaps even some will scorn you for it, but you do it anyway because you know it\'s right and will benefit people at the cost of your own reputation. That\'s how I feel when I share Dorje Shugden\'s practice with the world.
2 weeks ago
Courage is doing something you know the majority will not agree with and perhaps even some will scorn you for it, but you do it anyway because you know it's right and will benefit people at the cost of your own reputation. That's how I feel when I share Dorje Shugden's practice with the world.
Beautiful Buddha built in Sarnath, India. Sarnath was the place where Lord Buddha first starting teaching the sacred Dharma. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
Beautiful Buddha built in Sarnath, India. Sarnath was the place where Lord Buddha first starting teaching the sacred Dharma. Tsem Rinpoche
 This is so good. I need to remember this and not allow people to do this to me anymore. Being kind is one thing, but when they are doing it and it harms, it is not a matter of kindness anymore but taking advantage.
1 month ago
This is so good. I need to remember this and not allow people to do this to me anymore. Being kind is one thing, but when they are doing it and it harms, it is not a matter of kindness anymore but taking advantage.
Incredible Lama Thubten Phurbu and His Activities - http://www.tsemrinpoche.com/?p=150927
2 months ago
Incredible Lama Thubten Phurbu and His Activities - http://www.tsemrinpoche.com/?p=150927
Huffington Post has just released their SECOND EXPOSÉ of the Dorje Shugden issue. You can read about it here: http://www.tsemrinpoche.com/?p=151328
2 months ago
Huffington Post has just released their SECOND EXPOSÉ of the Dorje Shugden issue. You can read about it here: http://www.tsemrinpoche.com/?p=151328
Please read what Kyabje Trijang Choktrul Rinpoche says about people\'s religion.
2 months ago
Please read what Kyabje Trijang Choktrul Rinpoche says about people's religion.
A gorgeous Dorje Shugden painted in traditional art style of China. Chinese art has flourished for over 5,000 years and highly sought after. This form of Dorje Shugden is sitting on a seat as you see painted in his chapel (Trode Khangsar) in Lhasa, Tibet. Dorje Shugden can be on a seat or Lion. More downloads here. http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/downloads/buddha-images.html
2 months ago
A gorgeous Dorje Shugden painted in traditional art style of China. Chinese art has flourished for over 5,000 years and highly sought after. This form of Dorje Shugden is sitting on a seat as you see painted in his chapel (Trode Khangsar) in Lhasa, Tibet. Dorje Shugden can be on a seat or Lion. More downloads here. http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/downloads/buddha-images.html
Dear friends, The Dorje Shugden oracle of Gaden Shartse Monastery was authorized and blessed by both Kyabje Trijang Rinpoche and Kyabje Zong Rinpoche. He was a favorite among high lamas for his smooth trances and clear prophecies. This video is a one-of-a-kind where you see the Choyang Dulzin Kuten oracle take trance of the peaceful form of Dorje Shugden wearing the robes of a high lama giving teachings, blessings and transmissions. Very sacred and rare video. https://www.youtube.com/watch?v=pawS1TMOe8k
2 months ago
Dear friends, The Dorje Shugden oracle of Gaden Shartse Monastery was authorized and blessed by both Kyabje Trijang Rinpoche and Kyabje Zong Rinpoche. He was a favorite among high lamas for his smooth trances and clear prophecies. This video is a one-of-a-kind where you see the Choyang Dulzin Kuten oracle take trance of the peaceful form of Dorje Shugden wearing the robes of a high lama giving teachings, blessings and transmissions. Very sacred and rare video. https://www.youtube.com/watch?v=pawS1TMOe8k
Beautiful contemporary art piece of Dorje Shugden for free high res download here: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/downloads/buddha-images.html
2 months ago
Beautiful contemporary art piece of Dorje Shugden for free high res download here: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/downloads/buddha-images.html
The Huffington Post extensively covers the Dorje Shugden issue. I had no idea that this article was being written. I was not contacted, not asked for an interview or asked for any comments, and then it was published and my students alerted me to it. So it was a very, very pleasant and encouraging surprise to read such balanced coverage from such a reputable news website. You can read it here: http://www.tsemrinpoche.com/?p=149806
2 months ago
The Huffington Post extensively covers the Dorje Shugden issue. I had no idea that this article was being written. I was not contacted, not asked for an interview or asked for any comments, and then it was published and my students alerted me to it. So it was a very, very pleasant and encouraging surprise to read such balanced coverage from such a reputable news website. You can read it here: http://www.tsemrinpoche.com/?p=149806
དེ་རིང་ང་ཁྱེད་རང་ཚོ་མཉམ་དུ་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ནང་གི་བློ་མགུ་ནུས་པའི་མངོན་འགྱུར་ཞིག་ཞུའི་ཡིན། གང་དག་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཆོས་ལུགས་ཁྱད་པར། དབྱེ་འབྱེད། ཕྱོགས་རིས་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་སྐོར་ངེས་གཏན་སྣུན་ཤུགས་བྱེད་ཐུབ། http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/dorje-shugden/tibetan-mp-tenpa-yarphel-speaks-up-against-nechung-tibetan.html
2 months ago
དེ་རིང་ང་ཁྱེད་རང་ཚོ་མཉམ་དུ་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ནང་གི་བློ་མགུ་ནུས་པའི་མངོན་འགྱུར་ཞིག་ཞུའི་ཡིན། གང་དག་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཆོས་ལུགས་ཁྱད་པར། དབྱེ་འབྱེད། ཕྱོགས་རིས་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་སྐོར་ངེས་གཏན་སྣུན་ཤུགས་བྱེད་ཐུབ། http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/dorje-shugden/tibetan-mp-tenpa-yarphel-speaks-up-against-nechung-tibetan.html
བོད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་མཁན་ཚོར་མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་གི་བརྙན་ཕྲིན་གསར་པ། http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/dorje-shugden/tibetan-leaderships-new-anti-shugden-video-tibetan.html
2 months ago
བོད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་མཁན་ཚོར་མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་གི་བརྙན་ཕྲིན་གསར་པ། http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/dorje-shugden/tibetan-leaderships-new-anti-shugden-video-tibetan.html
(Drepung) Dear friends, In the effort to be creative about something as holy and beneficial as Dorje Shugden, we\'ve come out with these new and realistic depictions. One is Dorje Shugden visiting the Potala Palace and the other is Dorje Shugden arising from Drepung Monastery where he lived in Zimkhang Gangma Ladrang as a high lama. Please enjoy and be blessed. Sincerely, Tsem Rinpoche (High resolution downloads: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/downloads/buddha-images.html )
2 months ago
(Drepung) Dear friends, In the effort to be creative about something as holy and beneficial as Dorje Shugden, we've come out with these new and realistic depictions. One is Dorje Shugden visiting the Potala Palace and the other is Dorje Shugden arising from Drepung Monastery where he lived in Zimkhang Gangma Ladrang as a high lama. Please enjoy and be blessed. Sincerely, Tsem Rinpoche (High resolution downloads: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/downloads/buddha-images.html )
Dear friends, In the effort to be creative about something as holy and beneficial as Dorje Shugden, we\'ve come out with these new and realistic depictions. One is Dorje Shugden visiting the Potala Palace and the other is Dorje Shugden arising from Drepung Monastery where he lived in Zimkhang Gangma Ladrang as a high lama. Please enjoy and be blessed. Sincerely, Tsem Rinpoche (High resolution downloads: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/downloads/buddha-images.html )
2 months ago
Dear friends, In the effort to be creative about something as holy and beneficial as Dorje Shugden, we've come out with these new and realistic depictions. One is Dorje Shugden visiting the Potala Palace and the other is Dorje Shugden arising from Drepung Monastery where he lived in Zimkhang Gangma Ladrang as a high lama. Please enjoy and be blessed. Sincerely, Tsem Rinpoche (High resolution downloads: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/downloads/buddha-images.html )
I had this painting commissioned. Please read more here on this great master-
 http://www.tsemrinpoche.com/?p=146195
3 months ago
I had this painting commissioned. Please read more here on this great master- http://www.tsemrinpoche.com/?p=146195
How can all the high lamas of Tibet and all the protectors not be able to defeat Dorje Shugden? This is food for thought: https://www.youtube.com/watch?v=4Bj0254UG-Y
3 months ago
How can all the high lamas of Tibet and all the protectors not be able to defeat Dorje Shugden? This is food for thought: https://www.youtube.com/watch?v=4Bj0254UG-Y
致全世界的华人:这是我一份小小的心意:一幅富有古中国传统艺术的作品。希望你们会喜欢! http://bit.ly/2zLOjnK
3 months ago
致全世界的华人:这是我一份小小的心意:一幅富有古中国传统艺术的作品。希望你们会喜欢! http://bit.ly/2zLOjnK
“One has not only a legal but a moral responsibility to obey just laws. Conversely, one has a moral responsibility to disobey unjust laws.”

~ Martin Luther King, Jr.
3 months ago
“One has not only a legal but a moral responsibility to obey just laws. Conversely, one has a moral responsibility to disobey unjust laws.” ~ Martin Luther King, Jr.
Download for free this high res photo of Lord Shugden: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/downloads/buddha-images.html
3 months ago
Download for free this high res photo of Lord Shugden: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/downloads/buddha-images.html
Whatever we can do to spread the teachings of our Guru, we should do so.
3 months ago
Whatever we can do to spread the teachings of our Guru, we should do so.
 These three (Dharma, Oser and Mumu) are super adorable.
3 months ago
These three (Dharma, Oser and Mumu) are super adorable.
Beautiful Vajra Yogini print.
3 months ago
Beautiful Vajra Yogini print.
Beautiful and holy new statues arrived to Kechara Forest Retreat. Please enjoy the pictures: http://www.tsemrinpoche.com/?p=146950
3 months ago
Beautiful and holy new statues arrived to Kechara Forest Retreat. Please enjoy the pictures: http://www.tsemrinpoche.com/?p=146950
Beautiful old thangka of Buddha Nageshvaraja
3 months ago
Beautiful old thangka of Buddha Nageshvaraja
Dear friends, This meme is powerful. Who you hang around with and the types of attitude they have is who you will be influenced by many times and who you will become in the future. Look at your friends and the people that always surround you to know who you will become. Tsem Rinpoche
3 months ago
Dear friends, This meme is powerful. Who you hang around with and the types of attitude they have is who you will be influenced by many times and who you will become in the future. Look at your friends and the people that always surround you to know who you will become. Tsem Rinpoche
October 2017, His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal graciously reading our Kechara album and updates as presented by Beng Kooi and Martin. He was very pleased with our progress and offers his blessings. Tsem Rinpoche
3 months ago
October 2017, His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal graciously reading our Kechara album and updates as presented by Beng Kooi and Martin. He was very pleased with our progress and offers his blessings. Tsem Rinpoche
His Holiness Gaden Trisur Rinpoche grants audience to Beng Kooi and Martin in France. Read more on His Holiness Gaden Trisur Rinpoche: http://bit.ly/1PlaNNS
3 months ago
His Holiness Gaden Trisur Rinpoche grants audience to Beng Kooi and Martin in France. Read more on His Holiness Gaden Trisur Rinpoche: http://bit.ly/1PlaNNS
Recently Beng Kooi and Martin on behalf of myself and Kechara was lucky to have audience with His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal of Gaden Shartse Monastery. He lives in around Paris, France. His Holiness is 91 years old and very healthy and alert. He was the 101st throne holder for Tsongkapa and was the head of the Gelugpa school of Buddhism and was very successful during his tenure. He is a strong practitioner of both Sutra and Tantra of Je Tsongkapa\'s tradition and a master of all Buddhist knowledge. He holds steadfast to his protector Dorje Shugden very strongly. So we can see even the highest throneholders who are masters of Sutra and Tantra also practices Dorje Shugden knowing the benefits.

Beng Kooi and Martin brought photo albums of Kechara Forest Retreat/Kechara and updates on Kechara and our works. His Holiness was very pleased to listen and offered some gifts back. 

This is a beautiful picture and the great blessings bestowed on us from His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal.

Humbly, Tsem Rinpoche 
Read more on His Holiness Gaden Trisur Rinpoche: http://bit.ly/1PlaNNS
3 months ago
Recently Beng Kooi and Martin on behalf of myself and Kechara was lucky to have audience with His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal of Gaden Shartse Monastery. He lives in around Paris, France. His Holiness is 91 years old and very healthy and alert. He was the 101st throne holder for Tsongkapa and was the head of the Gelugpa school of Buddhism and was very successful during his tenure. He is a strong practitioner of both Sutra and Tantra of Je Tsongkapa's tradition and a master of all Buddhist knowledge. He holds steadfast to his protector Dorje Shugden very strongly. So we can see even the highest throneholders who are masters of Sutra and Tantra also practices Dorje Shugden knowing the benefits. Beng Kooi and Martin brought photo albums of Kechara Forest Retreat/Kechara and updates on Kechara and our works. His Holiness was very pleased to listen and offered some gifts back. This is a beautiful picture and the great blessings bestowed on us from His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal. Humbly, Tsem Rinpoche Read more on His Holiness Gaden Trisur Rinpoche: http://bit.ly/1PlaNNS
The meaning and origins of Halloween: http://bit.ly/2egnVrp
*****and****
My Halloween in Salem: http://bit.ly/2zwq6li

Fantastic Reads!!
3 months ago
The meaning and origins of Halloween: http://bit.ly/2egnVrp *****and**** My Halloween in Salem: http://bit.ly/2zwq6li Fantastic Reads!!
The meaning and origins of Halloween: http://bit.ly/2egnVrp
*****and****
My Halloween in Salem: http://bit.ly/2zwq6li
3 months ago
The meaning and origins of Halloween: http://bit.ly/2egnVrp *****and**** My Halloween in Salem: http://bit.ly/2zwq6li
This is so powerful. It is a must read and must share.
3 months ago
This is so powerful. It is a must read and must share.
Beng Kooi meeting with the scholar and teacher Geshe Konchok Gyeltsen lak. Geshe Konchok Gyeltsen has been very active and you can see his youtubes in Tibetan speaking about the benefits of Dorje Shugden practice. He is a direct student of Trijang Rinpoche and Zong Rinpoche.
3 months ago
Beng Kooi meeting with the scholar and teacher Geshe Konchok Gyeltsen lak. Geshe Konchok Gyeltsen has been very active and you can see his youtubes in Tibetan speaking about the benefits of Dorje Shugden practice. He is a direct student of Trijang Rinpoche and Zong Rinpoche.
Martin meeting with Gen Tashi. Gen Tashi is a very devoted and committed activist of Dorje Shugden\'s cause. He is tireless in speaking for the truth. They enjoyed sharing some time together.
3 months ago
Martin meeting with Gen Tashi. Gen Tashi is a very devoted and committed activist of Dorje Shugden's cause. He is tireless in speaking for the truth. They enjoyed sharing some time together.
Martin meeting with the well known strong and devoted Dorje Shugden activist and scholar Geshe Konchok Gyeltsen lak. Geshe lak was very happy to meet Martin and shared so much wonderful information. Beautiful meeting.
3 months ago
Martin meeting with the well known strong and devoted Dorje Shugden activist and scholar Geshe Konchok Gyeltsen lak. Geshe lak was very happy to meet Martin and shared so much wonderful information. Beautiful meeting.
Beng Kooi meeting with friend and strong and devoted Dorje Shugden activist Gen Tashi
3 months ago
Beng Kooi meeting with friend and strong and devoted Dorje Shugden activist Gen Tashi
Another stunning digital print art of Dorje Shugden from an artist in Peru. Tsem Rinpoche
3 months ago
Another stunning digital print art of Dorje Shugden from an artist in Peru. Tsem Rinpoche
This beautiful Dorje Shugden is from an artist in the Ukraine. Tsem Rinpoche
3 months ago
This beautiful Dorje Shugden is from an artist in the Ukraine. Tsem Rinpoche
Please never get tired of speaking for those who do not have a voice. If we can alleviate their pain or try our best, why not? Thank you all so much. Tsem Rinpoche
3 months ago
Please never get tired of speaking for those who do not have a voice. If we can alleviate their pain or try our best, why not? Thank you all so much. Tsem Rinpoche
Pastor Antoinette of Kechara arranged a Malaysian artist to paint this special Dorje Shugden painting conceptualized by myself. She oversaw the process and completed it. Wonderful beautiful Dorje Shugden Malaysian style by Malaysian artist. Tsem Rinpoche
3 months ago
Pastor Antoinette of Kechara arranged a Malaysian artist to paint this special Dorje Shugden painting conceptualized by myself. She oversaw the process and completed it. Wonderful beautiful Dorje Shugden Malaysian style by Malaysian artist. Tsem Rinpoche
Sometimes after my prayers, reading on sasquatch is relaxing. Tsem Rinpoche
4 months ago
Sometimes after my prayers, reading on sasquatch is relaxing. Tsem Rinpoche
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • This is very inspirational
  4 weeks ago
  This is very inspirational
 • A Mother’s Love
  2 months ago
  A Mother’s Love
  A mother's love is made up of a deep sense of care, of sacrifice and pain as a mother's heart is always with her children. Watch this touching video.
 • Dorje Shugden & Ministers
  2 months ago
  Dorje Shugden & Ministers
  Dorje Shugden and his two ministers, Kache Marpo and Namka Barzin. Vajrasecrets.com
 • Cham Dance
  2 months ago
  Cham Dance
  Cham is sacred dance. A dance that enacts the life story of a holy being. By participating in Cham, one is blessed to see the sacred life story of a being celebrated. This is a cham on Dorje Shugden. It\\\'s a short clip but interesting none-the-less. Tsem Rinpoche
 • The great Gautama Siddhartha meditating intensely is protected by the King of Nagas during heavy rains
  2 months ago
  The great Gautama Siddhartha meditating intensely is protected by the King of Nagas during heavy rains
  The King of Nagas knows this great being Siddhartha will soon become the Buddha. By offering his own body as shelter to the Buddha to be, he honours the state of enlightenment which will be won and gains merit for himself for his future lives although he is a naga now. The pre-eminent Buddha is an object of perfect offering gaining great merits for all beings. Tsem Rinpoche
 • This topic is so hot in many circles right now.
  3 months ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  3 months ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  3 months ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  3 months ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  3 months ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  3 months ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  3 months ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  3 months ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  3 months ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  3 months ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  3 months ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  3 months ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  3 months ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  3 months ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  4 months ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.
 • Beautiful Buddha being sculpted from clay.
  4 months ago
  Beautiful Buddha being sculpted from clay.
 • After a while, you are are numb and you just keep doing it. You don’t know what you are doing and you don’t see it for what it really is. Tsem Rinpoche
  4 months ago
  After a while, you are are numb and you just keep doing it. You don’t know what you are doing and you don’t see it for what it really is. Tsem Rinpoche
  Please share this as much as possible. Please care. Please help: http://www.patreon.com/weanimals
 • OSER GIRL IS SO SMART AND CUTE AND EVERYONE LOVES HER
  4 months ago
  OSER GIRL IS SO SMART AND CUTE AND EVERYONE LOVES HER
 • It is a very painful process before the animals are finally dead.
  4 months ago
  It is a very painful process before the animals are finally dead.
 • If slaughterhouses had glass walls, everyone would be a vegetarian.
  4 months ago
  If slaughterhouses had glass walls, everyone would be a vegetarian.
 • Take a look at what singer Nicki Minaj did.
  4 months ago
  Take a look at what singer Nicki Minaj did.
 • Animals are enslaved to do a human’s job, this must stop.
  4 months ago
  Animals are enslaved to do a human’s job, this must stop.
 • This is how the chickens are killed in the farm, they die a very horrible death.
  4 months ago
  This is how the chickens are killed in the farm, they die a very horrible death.
 • America likes to police the world but their own record of civil rights is not on track. Watch this video from people of color in the US.
  4 months ago
  America likes to police the world but their own record of civil rights is not on track. Watch this video from people of color in the US.
 • Important video to watch and learn.
  4 months ago
  Important video to watch and learn.
 • Bigfoot’s voice captured on tape.
  4 months ago
  Bigfoot’s voice captured on tape.
 • Amazing video that you will not regret watching.
  4 months ago
  Amazing video that you will not regret watching.
 • Norma Jean
  5 months ago
  Norma Jean
  These are the heartbreaking scenes we see over and over again, that we share in the hopes of telling the stories of those who otherwise would have suffered and vanished from this earth without a trace. This is Norma Jean. Free for a little over five months, she knew more happiness than millions of her sisters ever will. But she couldn’t escape the fate genetically programmed into her as an egg producing machine. She seemed more lethargic than usual this morning, so we brought her inside to administer fluids and antibiotics in the hopes of pulling her through until we could get her in to see our vet. She couldn’t hang on. She died this evening shortly after this video was taken, severely infected from the rotting egg yolk adhered to various organs throughout her abdominal cavity. Like virtually every single one of her sisters, caged or free range, rescued or not, she paid the ultimate price for eggs (from FB)
 • If you want to change the world, start of by making your bed
  5 months ago
  If you want to change the world, start of by making your bed
  If you want to change the world, measure a person by the size of their heart
 • Canadian PM Justin Trudeau visits a Hindu mandir (temple)
  5 months ago
  Canadian PM Justin Trudeau visits a Hindu mandir (temple)
  While on a visit to a Hindu mandir (temple), Canadian Prime Minister Justin Trudeau speaks on diversity as Canada's strength.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions

CHAT PICTURES

Glian Sim offered candle lights and incense to the Three Jewels prior to our Dharma activity in Ipoh today. So Kin Hoe (KISG)
3 hours ago
Glian Sim offered candle lights and incense to the Three Jewels prior to our Dharma activity in Ipoh today. So Kin Hoe (KISG)
KISG has completed a session of Praise to the 21 Taras prayer recitations today in Ipoh. So Kin Hoe (KISG)
3 hours ago
KISG has completed a session of Praise to the 21 Taras prayer recitations today in Ipoh. So Kin Hoe (KISG)
Boy, the cockatoo who loves toys. This is the playground we hang toys for him to play and bite, to keep him busy and happy. Parrots are in intelligent animals. Boy likes to try everything out and we make it fun for him in our aviary. retreat.kechara.com/aviary (Jace Chong) shared by Pastor Antoinette
21 hours ago
Boy, the cockatoo who loves toys. This is the playground we hang toys for him to play and bite, to keep him busy and happy. Parrots are in intelligent animals. Boy likes to try everything out and we make it fun for him in our aviary. retreat.kechara.com/aviary (Jace Chong) shared by Pastor Antoinette
Start the Year of the Dog with an Abundance of Blessings and Good Energy!
21 hours ago
Start the Year of the Dog with an Abundance of Blessings and Good Energy!
Parents and students group discussion on bully. Interesting to hear the opinion from various party. Lin Mun KSDS
yesterday
Parents and students group discussion on bully. Interesting to hear the opinion from various party. Lin Mun KSDS
Group prayers before the start of Sunday class. It’s important set the right motivation. Lin Mun KSDS
yesterday
Group prayers before the start of Sunday class. It’s important set the right motivation. Lin Mun KSDS
Robey & Wen Yue errr preparing the emcee script for Graduation/ Halloween 2017 event. Lin Mun KSDS
yesterday
Robey & Wen Yue errr preparing the emcee script for Graduation/ Halloween 2017 event. Lin Mun KSDS
Kar leng and Kwai Yee is preparing the materials for art & calligraphy session for the children. So excited with the activities during Sunday dharma class. Lin Mun KSDS
yesterday
Kar leng and Kwai Yee is preparing the materials for art & calligraphy session for the children. So excited with the activities during Sunday dharma class. Lin Mun KSDS
Look we did this together. The elder student will write the calligraphy on it later. Lin Mun KSDS
yesterday
Look we did this together. The elder student will write the calligraphy on it later. Lin Mun KSDS
Klang visitors in Wisdom Hall, Kechara Forest Retreat and making a connection with Buddha and Protector Dorje Shugden, January 2018.
4 days ago
Klang visitors in Wisdom Hall, Kechara Forest Retreat and making a connection with Buddha and Protector Dorje Shugden, January 2018.
Thank you Klang visitors, for coming to visit Kechara Forest Retreat and make a connection with Dorje Shugden, January 2018. Picture while getting ready to pay homage to H.E. Tsem Tulku Rinpoche's throne.
4 days ago
Thank you Klang visitors, for coming to visit Kechara Forest Retreat and make a connection with Dorje Shugden, January 2018. Picture while getting ready to pay homage to H.E. Tsem Tulku Rinpoche's throne.
Thank you Kar Leng leading the "Hui Chun" in last Sunday class. By Asyley Chia KSDS
4 days ago
Thank you Kar Leng leading the "Hui Chun" in last Sunday class. By Asyley Chia KSDS
Thank you Teacher Kwai Lee leading the "Hui Chun"on last Sunday class. By Asyley Chia,KSDS
4 days ago
Thank you Teacher Kwai Lee leading the "Hui Chun"on last Sunday class. By Asyley Chia,KSDS
挥春是把贺年的吉利字词用漂亮的书法写在红色的纸上,华人过新年的传统文化之一,上星期日周日佛法班的小朋友们一起挥春准备迎接即将来临的农历新年。Asyley Chia,KSDS
4 days ago
挥春是把贺年的吉利字词用漂亮的书法写在红色的纸上,华人过新年的传统文化之一,上星期日周日佛法班的小朋友们一起挥春准备迎接即将来临的农历新年。Asyley Chia,KSDS
挥春是把贺年的吉利字词用漂亮的书法写在红色的纸上,华人过新年的传统文化之一,上星期日周日佛法班的小朋友们一起挥春准备迎接即将来临的农历新年。Asyley Chia,KSDS
4 days ago
挥春是把贺年的吉利字词用漂亮的书法写在红色的纸上,华人过新年的传统文化之一,上星期日周日佛法班的小朋友们一起挥春准备迎接即将来临的农历新年。Asyley Chia,KSDS
挥春是把贺年的吉利字词用漂亮的书法写在红色的纸上,华人过新年的传统文化之一,上星期日周日佛法班的小朋友们一起挥春准备迎接即将来临的农历新年。Asyley Chia,KSDS
4 days ago
挥春是把贺年的吉利字词用漂亮的书法写在红色的纸上,华人过新年的传统文化之一,上星期日周日佛法班的小朋友们一起挥春准备迎接即将来临的农历新年。Asyley Chia,KSDS
挥春是把贺年的吉利字词用漂亮的书法写在红色的纸上,华人过新年的传统文化之一,上星期日周日佛法班的小朋友们一起挥春准备迎接即将来临的农历新年。Asyley Chia,KSDS
4 days ago
挥春是把贺年的吉利字词用漂亮的书法写在红色的纸上,华人过新年的传统文化之一,上星期日周日佛法班的小朋友们一起挥春准备迎接即将来临的农历新年。Asyley Chia,KSDS
挥春是把贺年的吉利字词用漂亮的书法写在红色的纸上,华人过新年的传统文化之一,上星期日周日佛法班的小朋友们一起挥春准备迎接即将来临的农历新年。Asyley Chia,KSDS
4 days ago
挥春是把贺年的吉利字词用漂亮的书法写在红色的纸上,华人过新年的传统文化之一,上星期日周日佛法班的小朋友们一起挥春准备迎接即将来临的农历新年。Asyley Chia,KSDS
挥春是把贺年的吉利字词用漂亮的书法写在红色的纸上,华人过新年的传统文化之一,上星期日周日佛法班的小朋友们一起挥春准备迎接即将来临的农历新年。Asyley Chia,KSDS
4 days ago
挥春是把贺年的吉利字词用漂亮的书法写在红色的纸上,华人过新年的传统文化之一,上星期日周日佛法班的小朋友们一起挥春准备迎接即将来临的农历新年。Asyley Chia,KSDS
挥春是把贺年的吉利字词用漂亮的书法写在红色的纸上,华人过新年的传统文化之一,上星期日周日佛法班的小朋友们一起挥春准备迎接即将来临的农历新年。by Asyley Chia,KSDS
4 days ago
挥春是把贺年的吉利字词用漂亮的书法写在红色的纸上,华人过新年的传统文化之一,上星期日周日佛法班的小朋友们一起挥春准备迎接即将来临的农历新年。by Asyley Chia,KSDS
Paying hommage to Loma Gyoma in Kechara Forest Retreat, Bentong. "As the emanation of Tara, Loma Gyonma is regarded as Lhamo Rithrodma, the 20th Tara as mentioned in the “Praise to the Twenty One Taras”. The praise to Lhamo Rithrodma states that her right eye emits blazing rays of light that burns away all the lords of diseases and epidemics." P. Antoinette - From the article Nageshvaraja and Loma Gyoma arrives to KFR! http://bit.ly/2FJyp0g
5 days ago
Paying hommage to Loma Gyoma in Kechara Forest Retreat, Bentong. "As the emanation of Tara, Loma Gyonma is regarded as Lhamo Rithrodma, the 20th Tara as mentioned in the “Praise to the Twenty One Taras”. The praise to Lhamo Rithrodma states that her right eye emits blazing rays of light that burns away all the lords of diseases and epidemics." P. Antoinette - From the article Nageshvaraja and Loma Gyoma arrives to KFR! http://bit.ly/2FJyp0g
KSDS WOAH CAMP 2017 - By Jayce Goh,KSDS
5 days ago
KSDS WOAH CAMP 2017 - By Jayce Goh,KSDS
Kechara Sunday Dharma School start with prostration and prayers. By Jayce Goh,KSDS
5 days ago
Kechara Sunday Dharma School start with prostration and prayers. By Jayce Goh,KSDS
Teacher Asyley in KSDS class age 2-4 - Jayce Goh,KSDS
5 days ago
Teacher Asyley in KSDS class age 2-4 - Jayce Goh,KSDS
Student and teacher friendship, Teacher Grace and student Aaron , the 1st day KSDS orientation - Jayce Goh,KSDS
5 days ago
Student and teacher friendship, Teacher Grace and student Aaron , the 1st day KSDS orientation - Jayce Goh,KSDS
The Promise
  These books will change your life
  Tsem Rinpoche's Long Life Prayer by H.H. Trijang Choktrul Rinpoche
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Page Views By Country
Malaysia 3,239,829
United States 2,378,659
Singapore 598,539
India 592,948
United Kingdom 462,529
Canada 418,202
Australia 371,027
Nepal 314,402
Philippines 237,074
Bhutan 198,620
Indonesia 155,212
Germany 123,319
Portugal 115,120
Mongolia 96,813
Thailand 93,282
France 92,351
Italy 83,439
Spain 81,751
Brazil 81,448
Netherlands 76,894
Hong Kong 58,129
New Zealand 57,976
Taiwan 57,836
Romania 57,172
South Africa 56,661
Switzerland 52,693
Mexico 42,238
United Arab Emirates 39,127
Russia 37,084
Egypt 36,899
Ireland 36,813
Japan 36,036
Sweden 34,241
Sri Lanka 33,853
Vietnam 32,334
Greece 31,105
Poland 29,741
Myanmar (Burma) 29,659
Belgium 28,515
Total Pageviews: 11,363,769

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....