Should Tibetans use Chinese flag?

Oct 11, 2017 | Views: 285
Share this article
Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

 

I love Tibet

ཪང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་སྲིད་དབང་ཟེར་བ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་གི་ནང་ལ་གནས་པ་གང་ཞིག་ལ་སོ་སོའི་རང་ངོས་ནས་གཞུང་སྐྱོང་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཡོད་པའི་མངའ་སྡེ་འམ་ཞིང་ཆེན་ཞིག་ལ་ཟེར། ཡིན་ནའང་དེ་ཉིད་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་གཞུང་ཞིག་གི་རྣམ་པ་མེད་པ་དང་། རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་མི་ཆོག འོན་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དང་དེའི་ནང་ལ་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་འཛིན་སྐྱོང་ག་རེ་བྱེད་ཀྱང་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མངའ་སྡེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཁྲིམས་གཞིར་གཞག་ཐོག་བསྐྱོད་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ནང་གི་ཐོབ་ཐང་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཆོག་པ་དང་།

དེ་ག་ནང་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འཆར་དགོས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) ནི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་ཡོད་མཁན་གྱི་གཞུང་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཧོང་ཀོང་དེ་ཉིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆ་ཤསཡིན་པས་ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) རང་གི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་མི་ཆོག་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་བྱེད་དགོས་པ་བཞིན་ནོ།།

༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་དེ་ཉིད་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ལ་མི་གནས་པར་དབུ་མའི་ལམ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་འོག་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་མངའ་སྡེ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད་པས། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེས་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མས་འགྲུབ་པར་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་དང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་ཞི་ཐབས་བྱེད་འདོད་ཡོད་ན་བོད་དེ་ཉིད་དངོས་འབྲེལ་དྲང་འབྲེལ་གྱི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོངགི་སྲིད་དབང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོས་ནས་འགྲིག་འཇགས་གནང་དགོས། དེའི་ཕྱིར་བོད་པའི་གནད་དོན་དེ་ཞི་འགྲིགས་ཡོང་བར་ཁོང་ཚོས་གང་བྱེད་དགོས་ཞེ་ན། བོད་པའི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལམ་སང་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། དེ་མིན་འགལ་ཟླ་ཡོང་གི་རེད། ཁོང་ཚོས་རྡ་སར་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་སོགས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་དར་ཆ་དེ་སྒྲེང་འཛུགས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེར་དངོས་འབྲེལ་དྲང་འབྲེལ་གྱི་རང་སྐྱོང་སྲིད་དབང་འདོད་ཕྱིར་བོད་མི་ཡོངས་ནས་ད་ལྟ་ནས་དེ་འདྲ་གནང་དགོས་པར་མཁྱེན་དགོས།

རྒྱ་ནག་དང་བོད་གཉིས་བར་ལ་མཐུན་ལམ་ཡག་པོ་ཡོང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀའི་མི་མང་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཤིན་ཏུ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ཞིང་། ང་རང་ཚོའི་འཛམ་གླིང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རོགས་རམས་ལྟ་བུ་དེའི་མདུན་ལམ་ཐམས་ཅད་བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད།

ང་རང་ཚོ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་མཁན་མི་མང་ཚང་མས་༧གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཆོག་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མས་༧གོང་ས་མཆོག་དུས་རྟག་ཏུ་དྲན་ཞིང་དགའ་མོས་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོར་ཆོས་དད་ལ་མི་ལྟོས་པར་བོད་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངོས་ལེན་དང་མཐུན་སྒྲིལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ༧གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ཡུན་རིང་དུ་བརྟན་ཞིང་ཁོང་གི་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་རླབས་སྩོལ་བའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད། བདག་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བཞིན་ཡོད།

གུས་པ་ཚེམས་རིན་པོ་ཆེ་ནས།

http://www.tsemrinpoche.com

 

I love Tibet

An autonomous state means a state or province that exists within a country, that is allowed to govern itself. However it does not have its own international identity, nor can it conduct independent relationships as an independent nation-state but willingly embraces the global identity of the country it exist within.

So you can have autonomy as a state but you still belong to a country and must conform to its rules and share the collective interest of the nation. Hong Kong is autonomous but it is still a part of China and accordingly it does not fly a Hong Kong flag but the national flag of China to show it is are part of China.

His Holiness the Dalai Lama does not want Tibet to be an independent country but an autonomous state of China (the Middle Way). We should fulfill the will of His Holiness the Dalai Lama. So if the Dalai Lama and Central Tibetan Government (CTA) want to placate China so that China will resume negotiations for Tibet to be a genuine autonomy, hence settling the Tibet issue, one of the things they should do is stop flying the Tibetan flag immediately. Otherwise it is a contradiction. They should hoist and fly the Chinese flag within their government offices in Dharamsala and all Tibetans should use this from now on as a start to show they are genuine about wanting autonomy.

I wish China and Tibet to be friends. I wish the people of both nations to be happy and prosper. I wish China to further grow and fulfill it’s destiny of contributing to the betterment of our Earth. I wish His Holiness the Dalai Lama would allow all of us Dorje Shugden people to meet him and enjoy his blessings. We miss him and love him. Please accept us because regardless of our religion we are still Tibetans. Please unite us. I wish His Holiness the Dalai Lama a long life and to bless us with his wisdom. I prostrate to His Holiness the Dalai Lama always,

Tsem Rinpoche

http://www.tsemrinpoche.com

 
自治区意味着一州或一省处在一国的领土内且享有自治权。然而,它并不享有国际地位,也没有作为一个民族国家独立邦交的权利。自治区接受它所处国家领土的国际身份。

在承认自己属于某个国家,遵守其法规并且享有共同目标的前提下,你拥有作为一个区域的自治权。香港是一个自治区但它仍是中国的一部分,于是香港悬挂的不是香港旗帜,而是中国国旗以示自己是中国的一部分。

至尊嘉瓦仁波切无意让西藏作为一个独立的国家,而是隶属中国的自治区(中间道路)。我们应该达成至尊嘉瓦仁波切的意愿。

若嘉瓦仁波切及藏人行政中央有意向中国表示友好,借以促进中国恢复落实西藏成为一个真正自治区的对话,继而解决西藏问题,那么他们该做的其中一件事,就是立即停止悬挂西藏旗帜,否则这就与他们的意愿背道而驰。

他们应该在自己位于达兰萨拉的行政办公室挂起中国国旗,所有藏人也应该从即刻起这么做,因为这是他们真心追求自治所踏出的第一步。

我希望中国和西藏关系融洽和谐。我希望中国及西藏的每个人都享有喜乐和繁荣。我希望中国继续发展、达致为世界进步做出贡献的目标。我希望至尊嘉瓦仁波切有朝一日会允许我们这些信仰多杰雄登的人与他见面、接受他的加持,因为我们敬爱他。请接受我们,因为不管我们的宗教信仰是什么,我们都还是藏人。请让我们团结一致。我祈愿至尊嘉瓦仁波切长寿,并以智慧加持我们。我长时向嘉瓦仁波切顶礼。

詹杜固仁波切
 

Tags: , , , , , , , ,

Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:

If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team

Share this article

12 Responses to Should Tibetans use Chinese flag?

DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW

Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.

We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party,individual or their beliefs or to contravene any laws.

 1. Valentina Suhendra on Oct 19, 2017 at 10:12 pm

  We should fulfil the will of His Holiness the Dalai Lama for an autonomous Tibetan state.

  3d2e2d3d-4daf-4db8-8215-c05d582f0b04

  3d929c9b-8d33-42ff-ab27-640c45ba1139

  6b852cf2-f1cf-4605-934f-eb2cd1d6b59e

  7aece914-b64c-41e4-93b3-2cf0096b25f7

  ff628aeb-4dff-4bbb-bc2f-17ba128af47f

 2. Valentina Suhendra on Oct 19, 2017 at 9:06 pm

  Dear friends,

  This meme is powerful. Who you hang around with and the types of attitude they have is who you will be influenced by many times and who you will become in the future. Look at your friends and the people that always surround you to know who you will become.

  Tsem Rinpoche

  d96b47a2-387a-4d07-8ae1-6b4ad910aed2

 3. wan wai meng on Oct 19, 2017 at 8:14 pm

  I agree with the message on this article, if Tibetans in exile are really genuine for autonomy and that is the message of Umaylam and also His Holiness the Dalai lama then, they should adhere o such a direction.

  I hope the Dalai Lama can return to Tibet the soonest possible.

 4. Pastor Shin Tan on Oct 19, 2017 at 5:28 pm

  Recently Beng Kooi and Martin on behalf of myself and Kechara was lucky to have audience with His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal of Gaden Shartse Monastery. He lives in around Paris, France. His Holiness is 91 years old and very healthy and alert. He was the 101st throne holder for Tsongkapa and was the head of the Gelugpa school of Buddhism and was very successful during his tenure. He is a strong practitioner of both Sutra and Tantra of Je Tsongkapa’s tradition and a master of all Buddhist knowledge. He holds steadfast to his protector Dorje Shugden very strongly. So we can see even the highest throneholders who are masters of Sutra and Tantra also practices Dorje Shugden knowing the benefits.

  Beng Kooi and Martin brought photo albums of Kechara Forest Retreat/Kechara and updates on Kechara and our works. His Holiness was very pleased to listen and offered some gifts back.

  This is a beautiful picture and the great blessings bestowed on us from His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal.

  Humbly,
  Tsem Rinpoche

  GadenTri1

  GadenTri2

  gaden trisur kechara

 5. Lew on Oct 14, 2017 at 5:09 pm

  Is the Tibetan in Exile government really serious about implementing the HH Dalai Lama’s Middle Way approach to obtain autonomous from China? Do they have any bargaining power with China at all? If they don’t, is it time to start saving for some chips for bargaining? If CTA keep spreading hatred towards China, why would China want to give them the autonomous power?

  That’s why I said CTA is never serious about getting autonomous from China. Ministers in CTA is just milking the western countries in the name of democracy, and benefit their own self. And for the rest of the Tibetans in exile, it is a “good luck” to them, unless they start voicing out their dissatisfaction.

  By the way, for Tibetans who are are really not happy with your current situation, we Dorje Shugden practitioners are not your enemy. Your real enemy is certain ministers in CTA. Calling us “Chinese dogs” will not help your situation. Voicing out to your CTA is the first step in solving your issues. Good luck.

 6. Sharon Ong on Oct 14, 2017 at 10:12 am

  His Holiness the 14th Dalai Lama is known to be the emanation of Chenrezig and as the emanation of Buddha of Compassion, am sure that His Holiness has the wisdom and clairvoyance to advise on the best way forward for the Tibetans. His Holiness’ Middle Way (Umayalam) approach makes sense as CTA and Tibetans are far from ready or are anywhere near equipped to run their own country independently.

  Logically, CTA should follow His Holiness’ advice and strive towards autonomy as am sure His Holiness has Tibet and Tibetans’ best interests at heart. So Tibetans should fly the Chinese flag for now, perfect the machinery of running a good government and establish Tibet once again. Perhaps once good governance and economic stability are achieved, Tibetans can then eventually seek independence.

 7. Pastor Antoinette on Oct 13, 2017 at 6:56 am

  It has been a long fight for the Tibetans who have lost their country 60 years ago. I think there need to be a solution for the refugees as the situation remains painful for them. Tibetans are living in many countries such as India, Nepal, and in many parts of the world. The Tibetans need to move on and make peace with what happened and make the best of it.

  HH the Dalai Lama is requesting autonomy within China. This would mean that the Tibetans must use the Chinese flag. I hope that the Tibetan Government in Exile supports the request of the Dalai Lama for the benefit of all Tibetans.

 8. Valentina Suhendra on Oct 12, 2017 at 9:20 pm

  Great message every Tibetan especially must read!

  99db7720-bb39-46d3-bd93-3e2ca0f6ed7c

  bb270277-6912-4e9e-ad1e-0da94bb74dba

  e60b9b05-2f2f-4133-940e-c7eb068a18f6

  e620014f-0cf8-44d2-945e-61f6141a58ee

  ef0d99f0-b31d-4337-aa46-066f75a4aa5c

 9. StephanieGan on Oct 12, 2017 at 4:31 pm

  Independence would require readiness, much like a child would be independent when he or she can be responsible and independent for his or her wellbeing. A large part of success for the latter requires a huge amount of prep by the parents, guardian or the community depending on their tradition, if any. If not well prepared for adulthood, there is bound to be unnecessary and untold suffering from trial and error. For a nation to endure that would be disastrous.

  The feudalistic society weakened self governance to the extent that neighbours will invade. Had it not been China, it would have been its other neighbours. I am not for aggression, but looking at the present Chinese governance compared to other possible invaders, in my view, better China than any other. The area referred to as Tibet is vast, one could not draw a map of it, thanks to Genghiz Khan and Kublai Khan.

  The Buddhists understand that nothing is permanent. More so for China, the mightiest dynasties did not last more than 600 years. However, for the Tibetans, spread so far and wide from Yunnan, Szechuan, Xinjiang, Qinghai, Xian and Tibet as has been called, it is not fathomable which part of Tibet needs to be independent without a thought of moving its people humanely on a scale one cannot imagine. Is it possible for the China government to consider it at all? I think not. We can only hope for benevolence from the China government for now.

  Except for Xian and Tibet, I have met Tibetans from the other Provinces. Life is no bed of roses for anyone. Life is hard and weather is harsh but it goes on. I am no historian, but I believe in good governance for the good of its people. Suddenly and quite fortunately, it appears that President Xi has shown a report card that is worth waiting for. I am also not for independence for now. Therefore the Chinese Flag has to fly.

  While taking a view on the issue above, I have to concentrate in making a positive contribution to my community in our not so ideal Malaysia.

  May I wish to Rinpoche good health and long life and for DS to be reconciled with the Dalai Lama.

 10. Umaylam on Oct 12, 2017 at 3:28 pm

  I don’t understand why after so many, many, many years of His Holiness Dalai Lama saying very clearly that His Holiness is for Umaylam or the Middle Way Approach which is about autonomy not independence, the Tibetans in exile are still hoisting the Tibetan snow lion flag which is actually a flag from the time the 13th Dalai Lama declared independence from China in 1916. At that time, the new snow lion flag was adopted by the 13th Dalai Lama and all ARMY regiments were ordered to carry the flag and it was displayed on public buildings of the Ganden Phodrang government.

  By hoisting the snow lion flag, the Tibetans in exile in general and the CTA in particular are showing disobedience to His Holiness. Not only that, how can you point your middle finger at China while at the same time talk about autonomy? I hope Tibetans will show obedience to His Holiness and stop hoisting the snow lion flag and extend an olive branch and show that they really want peace and autonomy.

 11. Irene Lim on Oct 12, 2017 at 11:13 am

  It is obvious Tibetans should hoist and fly the Chinese flag within their CTA offices in Dharamsala and all Tibetans should use Chinese flag to indicate they are serious about wanting autonomy. But would they do this is another matter. I believe the majority would say you are a traitor by hoisting the Chinese flag. I would not think is doable this life time. I pray the Tibetans will see the light soon and be friends with the Chinese.

 12. Anne Ong on Oct 11, 2017 at 11:31 pm

  Why not use a chinese flag and be autonomous state of China (the Middle Way), if this is what His Holiness the Dalai Lama wants. As long it will bring peace and unite the Tibetans and most of all DS practitioners to have religious freedom to practice. Thank you very much Rinpoche for this post and latest memes . Hopefully His Holiness the Dalai Lama would quickly make a decision to lift the ban soon! 🙏😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
5 - 6AM (PST)
星期五
9 - 10PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SATURDAY
11AM - 12PM (GMT +8)
FRIDAY 7 - 8PM (PST)
SUNDAY
9:30 - 10PM (GMT +8)
4:30 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR OCTOBER / 十月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Lin Mun
  Sunday, Oct 22. 2017 08:38 PM
  It is very sad for the Tibetan in exile that after 60 years they are still refugees and not able to have a good environment to develop in any sense. The question is why isn’t the governing body (Central Tibetan Administration) whom has been receiving helps from other countries been able to help the Tibetan in exile in getting good education and get them out of the vicious cycle ? Above article clearly shows that Tibetan living in other countries were given the opportunity to learn and freedom to develop ones talent. I hope the Tibetan in exile understand their position and stand up to fight for their rights and freedom.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/why-are-these-tibetans-successful-without-the-cta.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Oct 22. 2017 05:19 PM
  Very touching…….farmer and his cow for 23 years through thick and thin .A special bond between them even when separated to retirement home we can see how much tears flowing the two of them. True friendship multiplies the good in life and divides its evils.
  After the cow was sent to the retirement home, the cow refused to eat for 3 days till the owner came to show up again. Amazing the cow started eating after met up the farmer. There must be a direct relationship between these two of them.
  Animals have feelings too ,and they needs our care ,love aswell.
  Thank you Rinpoche for sharing.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/so-touching-you-will-cry.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Oct 22. 2017 05:18 PM
  Is really heart breaking to watch this video ,how horrible and sad how those chickens, turkeys ,cows, cattle ,pigs and died suffering so much pain and abused. I almost in tears how can the slaughter men did it…..so cruel. The chicken is the worst abused animals ,suffered cramped, bitten by the owner before been slaughtered. Having the throat slit alive or scalded alive.
  Cattle horn were piled off, injuries on them left alone. Thousands of cows or cattle were not able to walk before going to the slaughtered house. Pigs suffered the same faith, throw against the wall. Many pigs suffered injuries and so forth. Those who are so sick and cannot made to the slaughtered house were shot dead. Some are burned alive.
  Choose vegetarian ,live healthy and safe those poor aniamals.
  Thank you Rinpoche for sharing.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/please-watch-leave-your-thoughts-in-comments-for-me.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Oct 22. 2017 05:15 PM
  What I heard is more than the 9;s…. 3 and 6 too from old folks many years back. I was warned on these ….year we odd to be careful and so forth. All those black years has passed by me with up and down. I do not believed of such myth and I don’t quite actually remember much and try not to remember as it’s the past. I have let go all ,just looking forward and now I am glad to have Rinpoche to thank for having learn and practice Dharma. Every day is a new day for me ,learning new knowledge from Rinpoche blog.
  Thank you Datuk May for sharing your thoughts of the 9’s.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/guest-contributors/a-blind-corner-at-each-decade.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Oct 22. 2017 05:14 PM
  Wonderful platform for Rinpoche to share with more people having an account of FB. From there they can have live streaming to express each individual opinion on certain interesting subject. Having these live streaming Rinpoche did a lot of sharing with people of different walks of life ,his biography, his spiritual journey, meeting his Guru and on the practice of Dorje Shugden .It s a powerful way to spread Dharma knowledge through social media. It can be shared by many and since the video is saved ,the viewer could see from time to time to get a better understanding .
  These live streaming lasted for 3 hours with many beautiful comments.
  Thank you Rinpoche for sharing. We love HH Dalai Lama and we love Dorje Shugden ..Please resolve the Dorje Shugden issue as soon as possible. and please end the suffering, segregation and prejudice.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/h-e-tsem-rinpoches-first-live-streaming.html
 • Lin Mun
  Saturday, Oct 21. 2017 09:30 PM
  This is great move by Gucci and I hope it will encourage more brands to follow suit. We do not need to have animals fur on our body to look pretty and to prevent us from cold. We have many options. Choose one that does not harm and bring suffering to other beings.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/do-you-know-what-gucci-did.html
 • Lin Mun
  Saturday, Oct 21. 2017 09:22 PM
  This is horrible and it is a shame that we human can do such actions that bring tremendous pain to the animals. We should stop using leather products and this will directly stop the demand of leather goods. I hope authority of respective country will implement rules to protect animals welfare. It is only when there are laws that people will stop such act.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/where-does-leather-come-from.html
 • Samfoonheei
  Friday, Oct 20. 2017 10:04 AM
  Interesting someone like Rob Lowe a famous actor actually told he came face-to-face with Bigfoot was with his two sons .No proof and details given to support his encounter. Whether for publicity his coming show no one knows. He was filming his new paranormal documentary series when he said he saw it. It does not matter at least it helps to raise awareness of that Bigfoot do exist. Good in way more people will come to accept it and will further investigate its existence of Bigfoot. It also encourages people to start thinking broadly of possibilities.
  Thank you Rinpoche for sharing.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/rob-lowe-face-to-face-with-bigfoot.html
 • Samfoonheei
  Friday, Oct 20. 2017 10:03 AM
  Well,I have read news of Bigfoot sightings in the jungles of southern Malaysia before years back. Interesting as our country do have the sighting of Bigfoot too.It seems that Bigfoot can be found anywhere in this world. To many people, Bigfoot is the stuff of nightmarish folklore. Described by hundreds of alleged eyewitnesses as an ape-like creature that stands nearly eight feet tall. There is a number of sighting by the locals and may be linked to environmental changes and the shrinking jungle. This has attracted world attention, having teams from different countries and our local government as well. The research scientists, has been trying to verify Bigfoot’s existence so far none has really performed intensive research on this matter. Historical records show eight claimed sightings of enormous apemen or Bigfoot or oversized apes. Despite numerous sightings, photos and footprints , there has never been conclusive proof that these creatures exist in Malaysia.
  Thank you Rinpoche for sharing these interesting article.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/bigfoot-in-malaysia.html
 • Samfoonheei
  Friday, Oct 20. 2017 10:02 AM
  Alarming height and shocking to know there is microplastic contamination in our drinking water after scientific investigation has discovered that.
  Glad to know scientists are doing more for research on the implications for health. At least we could know more knowledge and more aware of all plastics fibres in our tap water. All this while we have been drinking . Scientists warn microplastics are so small they could penetrate organs. That is bad for our health. Plastic fibres have infiltrated the drinking water of cities and towns all over the world. Our oceans are littered with plastic, which is killing whales and other marine mammals, and contaminating fish. Previous studies have shown when people eat seafood, they are also eating high levels of microplastics, not to mention taking in a lot of mercury as well
  Many people have involved to make a change for a better environment for the generation to come. Educating the people from school children to the people on the streets the safest ways of garbage disposal will be a wonderful start. We should all take responsibility to care for the environment and help raise awareness.
  Thank you Rinpoche for sharing.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/do-you-know-what-you-are-drinking.html
 • Alice Tay
  Friday, Oct 20. 2017 01:51 AM
  In Buddhism, before become an enlightened beings, all living beings have to experience the suffering in taking rebirth for many lifetimes and each of the rebirth, we must have father and mother. It is possible that our previous lifetime’s father and mother have taken rebirth in other forms such as animals, hungry ghosts and etc in this lifetime. Due to this reason, we should love and treat all sentient beings well as everyone might once been our father or mother in the previous life. We owe them kindness and therefore we should practice dharma and help to liberate them from suffering and lead them to enlightenment.

  I am extremely grateful that I meet and learn dharma from Rinpoche. Rinpoche’s skilful means teachings let me understand that I should not only care about myself, my family and friends but to be kind and compassion to everyone around me. Rinpoche reminds and encourage us to do our commitments and daily sadhana. Later, I realized that when we do prayers, sadhana or pujas, we must begin with Taking Refuge in the Three Jewels and followed by recitation of the Four Immeasurables. Through this practice, it is actually to help us to set a good motivation and generate our Bodhicitta for the benefit of all sentient beings.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/five-ways-to-love-more-by-tsem-rinpoche.html
 • Lin Mun
  Thursday, Oct 19. 2017 10:27 PM
  Rinpoche’s blog has so many interesting topics and articles. Be it heavy and technical or light such as traveling tips, all are very useful and informative to the readers. I appreciate Rinpoche and writers team hardwork in giving us vast information and opportunity for us to learn and improve our dharma knowledge.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/i-am-honoured.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Oct 19. 2017 11:04 AM
  Wow …such a unique island called Socotra which i did not know before or come across . Everything from trees to flowers looks so unique. A place home to a panoply of strange plants and animals uniquely which adapted to the hot, harsh, windswept island. The landscape of this remote Socotra Island looks as if it comes from a sci-fi film.
  From what I see through the pictures this Socotra Island, looks more like Alien place. It’s truly unlike any place on earth and is also called the ‘Lost World ‘ to some of the tourist. I did some research on this island .
  It seem over millions of years, the isolated island in the Arabian Sea has cultivated a unique biodiversity unlike anywhere else on Earth. Twisted dragon’s blood trees and bulbous bottle trees have made Socotra a place of legends, feared by sailors throughout history and believed by some to be the site of the original Garden of Eden.
  Now it seem to be a tourist attraction in Yemen after when UNESCO named it as World Natural Heritage Site in 2006. Its wonderful news as UNESCO recognizes the importance of preserving the island.
  Thank you Rinpoche for sharing these unique island with us.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/travel/socotra-island.html#comment-753145
 • Samfoonheei
  Thursday, Oct 19. 2017 11:03 AM
  Beautiful sacred painting by Rinpoche. Amazing to know RInpoche as a small kid is so talented in drawing and painting . Yet after so many years the painting still looks good condition. Such a beautiful White Tara painting and now Rinpoche still paints.
  Wow interesting stories behind the scared painting of the powerful white Tara. When we have trust and faith that’s how these powerful Tara will help us.
  Thank you for sharing with us.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/me/sacred-painting.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Oct 19. 2017 11:02 AM
  The two beautiful Yeti painting comes a long way from Nepal with love to Malaysia .Specially for Rinpoche……such a beautiful gift and unique .. Knowing Rinpoche like Bigfoot so much. Every gift which is given, even though it be small, is in reality great, if it is given with affection. It is not the gift but the thought that counts.
  Rejoice for Mitra Poudel and Khom Thapa
  Thank you Rinpoche for sharing these beautiful paintings.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/yeti-bigfoot-sasquatch/from-nepal.html

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: http://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Writer: Pastor Loh Seng Piow
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
Download for free this high res photo of Lord Shugden: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/downloads/buddha-images.html
4 hours ago
Download for free this high res photo of Lord Shugden: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/downloads/buddha-images.html
Whatever we can do to spread the teachings of our Guru, we should do so.
4 hours ago
Whatever we can do to spread the teachings of our Guru, we should do so.
 These three (Dharma, Oser and Mumu) are super adorable.
yesterday
These three (Dharma, Oser and Mumu) are super adorable.
Beautiful Vajra Yogini print.
yesterday
Beautiful Vajra Yogini print.
Beautiful and holy new statues arrived to Kechara Forest Retreat. Please enjoy the pictures: http://www.tsemrinpoche.com/?p=146950
yesterday
Beautiful and holy new statues arrived to Kechara Forest Retreat. Please enjoy the pictures: http://www.tsemrinpoche.com/?p=146950
Beautiful old thangka of Buddha Nageshvaraja
yesterday
Beautiful old thangka of Buddha Nageshvaraja
Dear friends, This meme is powerful. Who you hang around with and the types of attitude they have is who you will be influenced by many times and who you will become in the future. Look at your friends and the people that always surround you to know who you will become. Tsem Rinpoche
3 days ago
Dear friends, This meme is powerful. Who you hang around with and the types of attitude they have is who you will be influenced by many times and who you will become in the future. Look at your friends and the people that always surround you to know who you will become. Tsem Rinpoche
October 2017, His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal graciously reading our Kechara album and updates as presented by Beng Kooi and Martin. He was very pleased with our progress and offers his blessings. Tsem Rinpoche
4 days ago
October 2017, His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal graciously reading our Kechara album and updates as presented by Beng Kooi and Martin. He was very pleased with our progress and offers his blessings. Tsem Rinpoche
His Holiness Gaden Trisur Rinpoche grants audience to Beng Kooi and Martin in France. Read more on His Holiness Gaden Trisur Rinpoche: http://bit.ly/1PlaNNS
4 days ago
His Holiness Gaden Trisur Rinpoche grants audience to Beng Kooi and Martin in France. Read more on His Holiness Gaden Trisur Rinpoche: http://bit.ly/1PlaNNS
Recently Beng Kooi and Martin on behalf of myself and Kechara was lucky to have audience with His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal of Gaden Shartse Monastery. He lives in around Paris, France. His Holiness is 91 years old and very healthy and alert. He was the 101st throne holder for Tsongkapa and was the head of the Gelugpa school of Buddhism and was very successful during his tenure. He is a strong practitioner of both Sutra and Tantra of Je Tsongkapa\'s tradition and a master of all Buddhist knowledge. He holds steadfast to his protector Dorje Shugden very strongly. So we can see even the highest throneholders who are masters of Sutra and Tantra also practices Dorje Shugden knowing the benefits.

Beng Kooi and Martin brought photo albums of Kechara Forest Retreat/Kechara and updates on Kechara and our works. His Holiness was very pleased to listen and offered some gifts back. 

This is a beautiful picture and the great blessings bestowed on us from His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal.

Humbly, Tsem Rinpoche 
Read more on His Holiness Gaden Trisur Rinpoche: http://bit.ly/1PlaNNS
4 days ago
Recently Beng Kooi and Martin on behalf of myself and Kechara was lucky to have audience with His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal of Gaden Shartse Monastery. He lives in around Paris, France. His Holiness is 91 years old and very healthy and alert. He was the 101st throne holder for Tsongkapa and was the head of the Gelugpa school of Buddhism and was very successful during his tenure. He is a strong practitioner of both Sutra and Tantra of Je Tsongkapa's tradition and a master of all Buddhist knowledge. He holds steadfast to his protector Dorje Shugden very strongly. So we can see even the highest throneholders who are masters of Sutra and Tantra also practices Dorje Shugden knowing the benefits. Beng Kooi and Martin brought photo albums of Kechara Forest Retreat/Kechara and updates on Kechara and our works. His Holiness was very pleased to listen and offered some gifts back. This is a beautiful picture and the great blessings bestowed on us from His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal. Humbly, Tsem Rinpoche Read more on His Holiness Gaden Trisur Rinpoche: http://bit.ly/1PlaNNS
The meaning and origins of Halloween: http://bit.ly/2egnVrp
*****and****
My Halloween in Salem: http://bit.ly/2zwq6li

Fantastic Reads!!
5 days ago
The meaning and origins of Halloween: http://bit.ly/2egnVrp *****and**** My Halloween in Salem: http://bit.ly/2zwq6li Fantastic Reads!!
The meaning and origins of Halloween: http://bit.ly/2egnVrp
*****and****
My Halloween in Salem: http://bit.ly/2zwq6li
5 days ago
The meaning and origins of Halloween: http://bit.ly/2egnVrp *****and**** My Halloween in Salem: http://bit.ly/2zwq6li
This is so powerful. It is a must read and must share.
5 days ago
This is so powerful. It is a must read and must share.
Beng Kooi meeting with the scholar and teacher Geshe Konchok Gyeltsen lak. Geshe Konchok Gyeltsen has been very active and you can see his youtubes in Tibetan speaking about the benefits of Dorje Shugden practice. He is a direct student of Trijang Rinpoche and Zong Rinpoche.
6 days ago
Beng Kooi meeting with the scholar and teacher Geshe Konchok Gyeltsen lak. Geshe Konchok Gyeltsen has been very active and you can see his youtubes in Tibetan speaking about the benefits of Dorje Shugden practice. He is a direct student of Trijang Rinpoche and Zong Rinpoche.
Martin meeting with Gen Tashi. Gen Tashi is a very devoted and committed activist of Dorje Shugden\'s cause. He is tireless in speaking for the truth. They enjoyed sharing some time together.
6 days ago
Martin meeting with Gen Tashi. Gen Tashi is a very devoted and committed activist of Dorje Shugden's cause. He is tireless in speaking for the truth. They enjoyed sharing some time together.
Martin meeting with the well known strong and devoted Dorje Shugden activist and scholar Geshe Konchok Gyeltsen lak. Geshe lak was very happy to meet Martin and shared so much wonderful information. Beautiful meeting.
6 days ago
Martin meeting with the well known strong and devoted Dorje Shugden activist and scholar Geshe Konchok Gyeltsen lak. Geshe lak was very happy to meet Martin and shared so much wonderful information. Beautiful meeting.
Beng Kooi meeting with friend and strong and devoted Dorje Shugden activist Gen Tashi
6 days ago
Beng Kooi meeting with friend and strong and devoted Dorje Shugden activist Gen Tashi
Another stunning digital print art of Dorje Shugden from an artist in Peru. Tsem Rinpoche
2 weeks ago
Another stunning digital print art of Dorje Shugden from an artist in Peru. Tsem Rinpoche
This beautiful Dorje Shugden is from an artist in the Ukraine. Tsem Rinpoche
2 weeks ago
This beautiful Dorje Shugden is from an artist in the Ukraine. Tsem Rinpoche
Please never get tired of speaking for those who do not have a voice. If we can alleviate their pain or try our best, why not? Thank you all so much. Tsem Rinpoche
2 weeks ago
Please never get tired of speaking for those who do not have a voice. If we can alleviate their pain or try our best, why not? Thank you all so much. Tsem Rinpoche
Pastor Antoinette of Kechara arranged a Malaysian artist to paint this special Dorje Shugden painting conceptualized by myself. She oversaw the process and completed it. Wonderful beautiful Dorje Shugden Malaysian style by Malaysian artist. Tsem Rinpoche
2 weeks ago
Pastor Antoinette of Kechara arranged a Malaysian artist to paint this special Dorje Shugden painting conceptualized by myself. She oversaw the process and completed it. Wonderful beautiful Dorje Shugden Malaysian style by Malaysian artist. Tsem Rinpoche
Sometimes after my prayers, reading on sasquatch is relaxing. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
Sometimes after my prayers, reading on sasquatch is relaxing. Tsem Rinpoche
This gorgeous outdoor bronze Buddha is in Korea. Would be lovely to pay homage to Him there.
3 weeks ago
This gorgeous outdoor bronze Buddha is in Korea. Would be lovely to pay homage to Him there.
Beautiful old vintage photo of Kamakura Buddha in Japan. I had the good fortune to visit this holy Buddha a few years back. I do hope I can go again with some students. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
Beautiful old vintage photo of Kamakura Buddha in Japan. I had the good fortune to visit this holy Buddha a few years back. I do hope I can go again with some students. Tsem Rinpoche
Tsem Rinpoche with Kyabje Gangchen Rinpoche in Kuala Lumpur, Malaysia during the Medicine Buddha festival.
3 weeks ago
Tsem Rinpoche with Kyabje Gangchen Rinpoche in Kuala Lumpur, Malaysia during the Medicine Buddha festival.
This is a unique thangka of Pelden Hlamo with Dorje Shugden and Setrap and Nechung. Of course they all get along unlike what Tibetan leadership likes to say they don\'t get along. All enlightened beings get along with other enlightened beings and unenlightened beings. Enlightened beings have no karma to not get along with others. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
This is a unique thangka of Pelden Hlamo with Dorje Shugden and Setrap and Nechung. Of course they all get along unlike what Tibetan leadership likes to say they don't get along. All enlightened beings get along with other enlightened beings and unenlightened beings. Enlightened beings have no karma to not get along with others. Tsem Rinpoche
I love this picture. I wish it will all settle down soon.
3 weeks ago
I love this picture. I wish it will all settle down soon.
 I love this picture of Mumu peeking through the screen and window to see what is going on. He is always been very busy body and active. He has to know what is going on. I love you Mumu.
3 weeks ago
I love this picture of Mumu peeking through the screen and window to see what is going on. He is always been very busy body and active. He has to know what is going on. I love you Mumu.
How would you like to get one piece of this beautiful piece of art?
3 weeks ago
How would you like to get one piece of this beautiful piece of art?
First time PM Tenpa Yarphel speaks up against Nechung. It has created a huge stir. Must read: http://www.tsemrinpoche.com/?p=144220
3 weeks ago
First time PM Tenpa Yarphel speaks up against Nechung. It has created a huge stir. Must read: http://www.tsemrinpoche.com/?p=144220
I always like my rooms to smell clean, fresh, woodsy and a bit like the forest. my favorite types of essential oils to burn daily or as an offering to the Buddhas are Juniper, Cypress, Black Spruce, Peppermint and sometimes Rosemary. I like the smell of the forest, woods and wooded areas very much. I\'ve been using essential oils in my rooms for years. I don\'t necessarily purchase the brand you see in the picture as I buy any brand as long as it\'s made naturally. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
I always like my rooms to smell clean, fresh, woodsy and a bit like the forest. my favorite types of essential oils to burn daily or as an offering to the Buddhas are Juniper, Cypress, Black Spruce, Peppermint and sometimes Rosemary. I like the smell of the forest, woods and wooded areas very much. I've been using essential oils in my rooms for years. I don't necessarily purchase the brand you see in the picture as I buy any brand as long as it's made naturally. Tsem Rinpoche
In the bitter coldness of Yachen Gar, Tibet, several nuns are practicing meditation. You can see many small single \'huts\' in the background. They do this yearly and throughout the year. It is very inspiring to see people practice even under extreme conditions because they realize how samsara is so full of deceptions. Praise to the Dharma that liberates us with truth and practice. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
In the bitter coldness of Yachen Gar, Tibet, several nuns are practicing meditation. You can see many small single 'huts' in the background. They do this yearly and throughout the year. It is very inspiring to see people practice even under extreme conditions because they realize how samsara is so full of deceptions. Praise to the Dharma that liberates us with truth and practice. Tsem Rinpoche
More than you have....
3 weeks ago
More than you have....
The holiest place for the spiritual seeker is where our guru abides. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
The holiest place for the spiritual seeker is where our guru abides. Tsem Rinpoche
Beautiful flowers offered on my shrine to Sacred Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
Beautiful flowers offered on my shrine to Sacred Vajra Yogini. Tsem Rinpoche
This is my favorite image of Lord Manjusri. I had this exact same image as a kid in the 1980\'s and treasured it very much. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
This is my favorite image of Lord Manjusri. I had this exact same image as a kid in the 1980's and treasured it very much. Tsem Rinpoche
I love this idyllic painting of a beautiful Buddhist temple in a small town with foliage, natural, blue skies and country living. I can definitely live in this type of environment any time. I love living near nature. I wish I can go inside this picture to start living there now. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
I love this idyllic painting of a beautiful Buddhist temple in a small town with foliage, natural, blue skies and country living. I can definitely live in this type of environment any time. I love living near nature. I wish I can go inside this picture to start living there now. Tsem Rinpoche
Another gorgeous Byzantine style painting. As the crowd is lead to the hill of light, atop the hill is St. Dorje Shugden ready to give rest to the weary. And hope to the hopeless and help to the helpless. Tsem Rinpoche
4 weeks ago
Another gorgeous Byzantine style painting. As the crowd is lead to the hill of light, atop the hill is St. Dorje Shugden ready to give rest to the weary. And hope to the hopeless and help to the helpless. Tsem Rinpoche
Ms Gerbrick was a very special person in my childhood. When I finally found her again, I had lost her - http://www.tsemrinpoche.com/?p=144296
4 weeks ago
Ms Gerbrick was a very special person in my childhood. When I finally found her again, I had lost her - http://www.tsemrinpoche.com/?p=144296
I just did another one. See how it\'s done-
 http://www.tsemrinpoche.com/?p=144259
4 weeks ago
I just did another one. See how it's done- http://www.tsemrinpoche.com/?p=144259
I like this sketch I just did. Tsem Rinpoche
1 month ago
I like this sketch I just did. Tsem Rinpoche
One of my sketches just finished. Tsem Rinpoche
1 month ago
One of my sketches just finished. Tsem Rinpoche
More of my drawings. Tsem Rinpoche
1 month ago
More of my drawings. Tsem Rinpoche
See what Linus has to say to Charlie Brown: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/category/dorje-shugden
1 month ago
Plse click on this and read and share. Important thoughts regarding our teacher. Tsem Rinpoche
1 month ago
Plse click on this and read and share. Important thoughts regarding our teacher. Tsem Rinpoche
The stupa dedicated to the great Changkya Rolpai Dorje in 5 peaks of Manjushri - China. Changkya Rolpai Dorje was one of the previous life of His Holiness Pabongka Rinpoche. In that life, he was the imperial tutor to the Emperor of China. Photo from Karen Chong
1 month ago
The stupa dedicated to the great Changkya Rolpai Dorje in 5 peaks of Manjushri - China. Changkya Rolpai Dorje was one of the previous life of His Holiness Pabongka Rinpoche. In that life, he was the imperial tutor to the Emperor of China. Photo from Karen Chong
Please click on this picture and see what the adorable boy is doing.
1 month ago
Please click on this picture and see what the adorable boy is doing.
Learn a new word and see what Fauvism means here: http://www.tsemrinpoche.com/?p=143633
1 month ago
Learn a new word and see what Fauvism means here: http://www.tsemrinpoche.com/?p=143633
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  yesterday
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  3 days ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  4 days ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  4 days ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  1 week ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  1 week ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  1 week ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  1 week ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  1 week ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  3 weeks ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.
 • Fishes circumambulate around the sacred Manjushri image at Kechara Forest Retreat-Malaysia.
  3 weeks ago
  Fishes circumambulate around the sacred Manjushri image at Kechara Forest Retreat-Malaysia.
 • Dr Jordan B Peterson reveals this shift in mindset that will make you seize every opportunity.
  4 weeks ago
  Dr Jordan B Peterson reveals this shift in mindset that will make you seize every opportunity.
 • Look what China is doing about meat-eating!
  4 weeks ago
  Look what China is doing about meat-eating!
 • Must watch this brain video... very interesting
  4 weeks ago
  Must watch this brain video... very interesting
 • Beautiful Buddha being sculpted from clay.
  4 weeks ago
  Beautiful Buddha being sculpted from clay.
 • After a while, you are are numb and you just keep doing it. You don’t know what you are doing and you don’t see it for what it really is. Tsem Rinpoche
  4 weeks ago
  After a while, you are are numb and you just keep doing it. You don’t know what you are doing and you don’t see it for what it really is. Tsem Rinpoche
  Please share this as much as possible. Please care. Please help: http://www.patreon.com/weanimals
 • OSER GIRL IS SO SMART AND CUTE AND EVERYONE LOVES HER
  4 weeks ago
  OSER GIRL IS SO SMART AND CUTE AND EVERYONE LOVES HER
 • It is a very painful process before the animals are finally dead.
  1 month ago
  It is a very painful process before the animals are finally dead.
 • After a while, you are are numb and you just keep doing it.
  1 month ago
  After a while, you are are numb and you just keep doing it.
  You don't know what you are doing and you don't see it for what it really is. Tsem Rinpoche Please share this as much as possible. Please care. Please help: http://www.patreon.com/weanimals
 • If slaughterhouses had glass walls, everyone would be a vegetarian.
  1 month ago
  If slaughterhouses had glass walls, everyone would be a vegetarian.
 • Take a look at what singer Nicki Minaj did.
  1 month ago
  Take a look at what singer Nicki Minaj did.
 • Animals are enslaved to do a human’s job, this must stop.
  1 month ago
  Animals are enslaved to do a human’s job, this must stop.
 • This is how the chickens are killed in the farm, they die a very horrible death.
  1 month ago
  This is how the chickens are killed in the farm, they die a very horrible death.
 • America likes to police the world but their own record of civil rights is not on track. Watch this video from people of color in the US.
  1 month ago
  America likes to police the world but their own record of civil rights is not on track. Watch this video from people of color in the US.
 • Important video to watch and learn.
  1 month ago
  Important video to watch and learn.
 • Bigfoot’s voice captured on tape.
  1 month ago
  Bigfoot’s voice captured on tape.
 • Amazing video that you will not regret watching.
  1 month ago
  Amazing video that you will not regret watching.
 • Norma Jean
  2 months ago
  Norma Jean
  These are the heartbreaking scenes we see over and over again, that we share in the hopes of telling the stories of those who otherwise would have suffered and vanished from this earth without a trace. This is Norma Jean. Free for a little over five months, she knew more happiness than millions of her sisters ever will. But she couldn’t escape the fate genetically programmed into her as an egg producing machine. She seemed more lethargic than usual this morning, so we brought her inside to administer fluids and antibiotics in the hopes of pulling her through until we could get her in to see our vet. She couldn’t hang on. She died this evening shortly after this video was taken, severely infected from the rotting egg yolk adhered to various organs throughout her abdominal cavity. Like virtually every single one of her sisters, caged or free range, rescued or not, she paid the ultimate price for eggs (from FB)
 • If you want to change the world, start of by making your bed
  2 months ago
  If you want to change the world, start of by making your bed
  If you want to change the world, measure a person by the size of their heart
 • Canadian PM Justin Trudeau visits a Hindu mandir (temple)
  2 months ago
  Canadian PM Justin Trudeau visits a Hindu mandir (temple)
  While on a visit to a Hindu mandir (temple), Canadian Prime Minister Justin Trudeau speaks on diversity as Canada's strength.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

 • October 18, 2017 23:32
  Yen asked: Dear pastor, I am married but have not been blessed with a kid after several years. How can I overcome the pain I am going through? I also like to ask u for guidance to help someone dear to me who have met with an accident and in vegetative state. How do I help the friend suffer less? What can I do to help her overcome this obstacle in life even when doctor seems to have given up hope?
  Pastor Niral Patel answered: Dear Yen, Thank you for your question. I am very sorry to hear of your situation and that of your friend. One thing we need to remember is that the Buddha explained to us how karma works. Everything we experience in life, whether good or bad is due to our actions previously in this life and previous lifetimes. While this may sound unfair in that we need to experience the results of something that we do not remember doing, this is the way samsara exists. They only way to be free of this type of suffering is to attain enlightenment, the state of a Buddha. That being said, we all need help in our daily life, and that is where deity practice can help us. In order to overcome the pain you are going through, may I suggest that you engage in the Guru Yoga of Lama Tsongkhapa. You can find an excellent commentary by His Eminence the 25th Tsem Rinpoche here: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/me/tsongkapas-daily-practice-video-commentary.html. You can find the prayers to recite here: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/prayers-and-sadhanas/sadhana-prayers.html#19. There is also a practice box set dedicate to Lama Tsongkhapa, which you can order online here if you wish: https://www.vajrasecrets.com/tsongkhapa-boxset-english Lama Tsongkhapa is the emanation of Manjushri, the Buddha of wisdom; Chenrezig, the Buddha of compassion; and Vajrapani, the Buddha of skilful means. As such the practice is extremely powerful and is well-known to help people heal psychical pain, but more importantly the sufferings felt in the mind. You can concentrate on the recitation of the Mig Tse Ma mantra and beseech Lama Tsongkhapa to help ease your suffering. He will surely help. His practice is known for relieving anxiety and even depression. In regards to your friend, on a practical level you can research about your friend’s specific state and see if there are any treatments available that can be effective if you have not done so already. In any case what you can do is to engage in prayers or pujas and dedicate the merits generated to your friend. For example, you can engage in the practice of Medicine Buddha, available here: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/prayers-and-sadhanas/medicine-buddha-practice.html, or alternative have Medicine Buddha pujas sponsored here: https://www.vajrasecrets.com/medicine-buddha-puja-fund. Medicine Buddha is excellent at healing on all levels, and provide us with soothing and beneficial energy. Another method that you can use to help your friend is to generate as much merit for her as possible. A vast amount of merit and purification of karma can help even the direst of circumstances. Such activities could involve releasing animals from slaughter or deplorable conditions, feeding the homeless and less fortunate and providing for them, and making vast amounts of offerings to the Buddhas and enlightened beings. If done with a good motivation, and dedicated towards your friend, she will benefit from the virtuous actions, even if you cannot see the benefits at the moment. Coupled with this you can engage in the practice of a Dharma protector such as a Dorje Shugden. You can find the prayers here if you wish to engage in them yourself: http://www.dorjeshugden.org/practice/diamond-path-a-daily-sadhana-of-dorje-shugden, alternatively you can have Dorje Shugden pujas sponsored here: https://www.vajrasecrets.com/dorje-shugden-wishfulfilling-puja-fund. Dharma protectors help to overcome obstacles and conditions that we wish to arise. I understand that it is a difficult situation, but you should maintain your faith in the Buddhas and enlightened beings, and they will definitely help. I hope this helps. Thank you
 • October 14, 2017 13:27
  Ling asked: I have been practising chakrasamvara for over 2 years now and recently during my meditation I feel that during the deity meditation portion that it feel like my entire body is under a heavy water fall. My heart and limbs also feel like flowing water and there is some crawling sensations. What could this be
  Pastor Niral Patel answered: Dear Ling, Thank you for your question. I rejoice to read that you are practising Chakrasamvara for over two years now. This is very good, you should keep the practice steady, keep the vows and commitments well and you will progress on your spiritual evolution. Generally speaking when you engage in higher tantric yoga meditation, the meditations include movement of your psychic winds. Therefore sometimes people will experience strange feelings in the body. When this happens, once should ease off the concentration on that particular visualisation when engaging in the practice. What you can do to lessen these feelings is to engage in purification practices such as the 35 Confessional Buddhas, which you can find here: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/the-35-confessional-buddhas.html. Alternatively if you have the appropriate initiation, you can engage in the practice of Heruka Vajrasattva, which would be included in your sadhana text. Engaging in the purification practices would lessen these sensations when you practice, as everything we experience is due to our karma. What I would advise the most, however, is to consult the guru that gave you the empowerment of Chakrasamvara practice. Your guru would be able to better advise you in addition to the above, the methods you can use to minimise the physical effects if they are due to the actual practice. I hope this helps. Thank you
 • October 13, 2017 11:15
  Fearful asked: What does violent shaking all of the sudden and "shrinking" feeling of the head mean during practice mean? I've been practicing the dharmapalas, and this is happening. What does it mean?
  Pastor Niral Patel answered: Dear Fearful, Thank you for your question. There could be any number of reasons for this to be occurring. What you can do when this starts to happen is to stop what you are doing, and take deep breaths, and concentrate on your breath. As you concentrate on your breath, this will have a calming effect on both your body and mind, which should stop the involuntary shaking and strange feelings. In fact focusing on the breath is one of the best known methods of developing a focused, concentrated, yet calm Your practice of the Dharmapalas should begin with either Guru Yoga or deity practice, therefore I would suggest that you engage in these practices more before you begin the actually Dharma protector practice. One of the best practices is the Guru Yoga of Lama Tsongkhapa. This practice is well known for its healing ability on for both the body and the mind. Over time, you should see such occurrences lessen. If this shaking happens regularly and also when you are not practicing, you should consider visiting a qualified health professional just to rule out anything untoward. I hope this helps. Thank you
 • October 8, 2017 20:48
  John asked: Dear pastors, When reciting mantras we are instructed to visualize the deity. However I realize that my visualization is very very fuzzy and very very ever-changing. It is not a still image, there is like thick clouds moving and blocking the visualization then they would clear and block again and clear again and the deity would even change shape. The round part would be more oval one moment and more circle the next etc. In fact, I don't even know if the picture that ends up appearing in my mind is really looking like the deity or not. What if I end up visualizing a monster without knowing it since it's so fuzzy? Is there danger if that happens? What do you advice me to do?
  Pastor Niral Patel answered: Dear John, Thank you for your question. This is a question that people actually ask a lot, but there is no need to worry, especially if we do not have tantric initiation. In fact, the more we practice getting our visualisation stabilised now, the better we will be able to practice tantra when we eventually receive tantric initiation. The issue you are having maintain a steady visualisation is not an uncommon one. This is because we actually have to train our mind to concentrate on what we are doing. One of the major facets of Buddhist meditation is concentration, and this is something we need to develop. We might think that we have a good ability to concentrate, but what the Buddha and the great masters have taught is that we actually do not, but we can obviously develop it. Visualisation itself is a form of concentration meditation, therefore until we achieve a good level of concentration, things like this will happen as we train our minds. What we can do is to focus on a particular aspect of the visualisation, such as the face of the deity, and once that is stable and focused, we can continue onto other parts of the deity’s body, and then the various other aspects of the visualisation. That way, we train ourselves little by little to have a complete visualisation. No in regards to your question about their being danger if something goes wrong or if we make a mistake during our visualisation, this cannot be at our stage of practice. This is because the visualisation is engaged in during the mantra recitation section. Mantras themselves are the Buddhas and enlightened beings in the form of sound. Therefore when we recite mantras we are invoking the holy energies of the Buddhas, which naturally guide and protect us from any harm. The fact that you are facing this issue is in fact a good sign. It shows that are trying to concentrate on the visualisation, but that your mind has not reached a level of concentration powerful enough to maintain the stability of the visualisation. The antidote to this is simple, keep practising. As you continue to practice, you will notice that your visualisation becomes stronger and stronger. If however, you are still worried, you can end your recitation sessions with the prayer dedicated to a Dharma protector to any obstacles, and end with a completion dedication. I hope this helps. Thank you
 • October 6, 2017 22:31
  Wong asked: Hi, i would like to ask about jhana which is the last factor of the eightfold path. How is it being practised?
  Pastor Niral Patel answered: Dear Wong, Thank you for your question. The last factor of the eightfold noble path is called jhana in the Pali language. In the Sanskrit language it is called dyana. This is a state of meditative absorption which culminates in the understanding of emptiness and is the pathway that leads us to attain liberation. Generally this state is achieved through the practice of single-pointed concentration meditation. But within the Tibetan Buddhist tradition once you have achieved stabilised single-pointed meditation, you progress onto the path of special insight meditation. It is at this stage, that one is able to concentrate completely on understanding emptiness and therefore attain enlightenment. This topic is somewhat outside of the scope of this section of the blog. However, Pabongkha Rinpoche in his excellent Lam Rim text, titled “Liberation in the Palm of Your Hand” gives a very concise yet thorough introduction to the topic of meditation. Pabongkha Rinpoche addresses the path to enlightenment, not through the eightfold noble path however, but through the six perfections of a bodhisattva. In essence although on the surface the two ways of structuring the path to enlightenment may seem different, they are actually both the same if one analyses them carefully. If you read “Liberation in the Palm of Your Hand” you will understand how the two structures are interlinked if you have an understanding of the eightfold noble path. You can order a copy of the book here: https://www.vajrasecrets.com/lamrim-liberation-in-the-palm-of-your-hand and the book is also available at Kechara Paradise outlets. Alternatively, you can ask your local book store to order the book in for you if they have that service. I hope this helps. Thank you
 • October 3, 2017 04:11
  jason asked: i have been practicing higher yoga tantra for over two year now and recently i started to get nightmares for three continuous nights now and i think it will continue, What is happening ? did i do something wrong? The first nightmare was me being cut in to numerous pieces , the second was me being visited by a greyish blue female old female ghost with no eyes in eye sockets, and the third was a giant dark brown black centipede encased in a white translucent sac exploding out of my thigh and crawling/ rolling away in to darkness. Im quite worried that i may have done something wrong even though i think i have not.
  pastor answered: Dear Jason, Thank you for your question. I am glad to hear that you have been practising Higher Yoga Tantra for over two years. You should keep your samaya with your Guru pure and intact, as well as keeping the vows and commitments that you would have taken during the empowerment into the practice. If you do this then you will see a definite transformation of your mind and circumstances for the better, which is after all what Buddhist practice is all about. In regards to your nightmares I do not think that you have done anything wrong per se. In this case it could be due to two possible reasons, the first is that your negative karma is arising in your dreams and the second is that you are being afflicted by a spirit. In the first case, when we practice Higher Yoga Tantra properly and sincerely, it purifies a lot of negative karma. As when engaging in any practice that purifies negative karma, this karma can open and manifest under control situations. For example you the karma manifests are nightmares or scary figures or feelings, rather than physically, which would come about through uncontrollable causes and conditions. When karma is purified it manifests in its most mild form, and for you in this case, it could manifest in the form of nightmares. Therefore if we are engaging in powerful practices, or when we concentrate on these practices, such things can occur. Some people may find this sort of situation bad. But this is not correct, because due to the nature of samsara, we are affected by karma in some form or another. What matters here is that karma is purified so that we can progress on our spiritual journey. When you face such difficulties, the key here is continue with your practice strongly and not give up. In this manner, the karma which causes such situations to occur is purified quicker and then we are no longer affected by it. Therefore you should wholeheartedly engage in primary sadhana of your meditational deity. On the other hand, it could be that you are being affected by a spirit or spirits. In this case there are methods of protection that you can engage in which should be included in your Higher Yoga Tantra practice. If you are unsure of what these could be, please humbly approach your initiating guru for more guidance. Another way that can help solve this problem is to engage in the practice of a Dharma protector such as Dorje Shugden. Since you are already practising a Highest Yoga Tantra, you can ask your guru about the particular Dharma protectors associated with the practice. Each of the major tantric practice has certain Dharma protectors associated with it that aid practitioners to clear obstacles and create conducive conditions for practice. You can actually engage in any Dharma protector practice, but it would be best for you to consult your guru as he or she may assign you a specific Dharma protector to practice. Whatever the case may be, it comes down to karma. The Higher Yoga Tantra you are practising should include a purification practice such as Vajrasattva. For example if you practice the Heruka Chakrasamvara tantra, and have received the appropriate empowerment, you can practice Heruka Vajrasattva. You then concentrate on the practice of Vajrasattva to purify the negative karma causing the situation, and over time you will see the situation get better. If you are not sure of the purification aspect of your daily practice, you can recite the 35 Confessional Buddhas. All of these can help, however I strongly advise you to humbly approach your guru and ask for further advice and instruction, as he or she may assign you other practices or even ask you concentrate on specific sections of the sadhana that they passed to you, to help you overcome these problems. I hope this helps. Thank you.
 • September 30, 2017 22:31
  kevin asked: hi pastor, I've been very problematic lately and depressed. My plans seem to be always out of place. I read from an article that some problems are caused by negative karma from the previous and present life. I want to know if there is anything that I can do to drain my negative karma. Im very wary now on my actions to others so not to add to my existing karma. Can you suggest a mantra which I can recite and reflect on everyday to help alleviate my problems and drain my negative karma. Thank you very much. Bless you.
  pastor answered: Dear Kevin, Thank you for your question. Yes, according to Buddhist thought everything we go through in life is caused by karma. This can be either good or bad, so difficulties we face in life are indeed due to our karma. Now, one thing about karma that people often forget is that it can be purified. There are many methods within Tibetan Buddhism that are used for the purification of karma. In fact all practices necessarily involve the purification of negative karma and the generation of merit. The most effective of these are known as purification practices, which have the specific benefits of helping us to purify negative karma which leads to all kinds of problems within in our lives. These include Vajrasattva practice, which can be found here: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/prayers-and-sadhanas/an-important-purification-practice.html and the practice of the 35 Confessional Buddhas, which can be found here: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/the-35-confessional-buddhas.html. You can read more about these practices by clicking on the respective links. These are two very powerful methods of purifying negative karma and have been relied upon by countless practitioners and masters to progress on the spiritual path. They are two very extremely effective methods used within Tibetan Buddhism. Since you are going through many problems, however, you can engage in the practice of a Dharma protector who can help alleviate the obstacles you are facing and at the same provide conditions that are suitable for you. One such Dharma protector is Dorje Shugden, you can read more about his practice here, and his daily prayers here: http://www.dorjeshugden.org/practice/diamond-path-a-daily-sadhana-of-dorje-shugden. The website also has a lot of information about the practice and how it can benefit you in daily life. While it may seem daunting that you have negative karma, you should not be disheartened because negative karma can be overcome by purifying it. What you said is right, you should be wary of creating more negative karma. In fact that is one of the main points a Buddhist lives by, which is not creating more negative karma. People often wonder why Buddhists take vows and precepts, this is actually to stop the accumulation of negative karma. For example a Buddhist takes the vow not to kill, this obviously stops the Buddhist from creating the negative karma of killing because they consciously remember that they should not kill in whatever situation they are in. So it is very good that are checking your actions to make sure that you do not add to the negative karma. I hope this helps. Thank you.
 • September 28, 2017 13:18
  Nepal asked: I've noticed that in Nepal, Shugden and his retinue are forms of the worldly protector Za Rahula, or that's what the lamas and sadhanas say. Wouldn't that make Shugden dangerous or wouldn't that make Manjushri a worldly deity or one that is dangerous?
  pastor answered: Dear Nepal, Thank you for your question. Dorje Shugden is an emanation of Manjushri, that is what the high lamas and masters have taught and explained using Buddhist logic. Dorje Shugden as an enlightened being has been practiced by all major schools of Tibetan Buddhism, and was first practiced within the holy Sakya tradition. Similarly, Manjushri is an enlightened being. In fact all Tibetan Buddhist schools and Vajrayana traditions, including those in Nepal, say that Manjushri is an enlightened being, the Buddha of wisdom. Rahula on the other hand is a worldly deity who was bound by oath to protect Buddhism and Buddhism practitioners. You can read more about him here: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/dharma-protectors-of-tibetan-buddhism.html#tabs-1. All Tibetan Buddhist schools similarly agree to this point. Therefore to equate Dorje Shugden as a form of Za Rahula would logically mean that Manjushri is not a Buddha. This cannot be since hundreds of thousands of holy masters have relied on Manjushri and gained enlightenment through such beliefs and practices associated with Manjushri. Since from a logical perspective this cannot be the case, and Dorje Shugden is an emanation of Manjushri, it is safe to say that Dorje Shugden is not a form of Za Rahula. You can read more about Dorje Shugden, his history, lineage of practice and benefits here: http://www.dorjeshugden.org. I hope this helps. Thank you.
View All Questions

CHAT PICTURES

Happy Kecharians pose with the Buddha Nageshvaraja, a very powerful deity for purification of negative karma
9 hours ago
Happy Kecharians pose with the Buddha Nageshvaraja, a very powerful deity for purification of negative karma
We are honoured to welcome beautiful and majestic Buddha Nageshvaraja in Kechara Forest Retreat!
9 hours ago
We are honoured to welcome beautiful and majestic Buddha Nageshvaraja in Kechara Forest Retreat!
Teacher Grace guided the elder group of KSDS students to do the simple Halloween Finger Cookies. Alice Tay, KSDS
yesterday
Teacher Grace guided the elder group of KSDS students to do the simple Halloween Finger Cookies. Alice Tay, KSDS
Halloween artwork done by KSDS students. Alice Tay, KSDS
yesterday
Halloween artwork done by KSDS students. Alice Tay, KSDS
KSDS younger group joined for the Nagomi Art session. Alice Tay, KSDS
yesterday
KSDS younger group joined for the Nagomi Art session. Alice Tay, KSDS
Teacher Laura guided the students to recite Migtsema mantra. Alice Tay, KSDS
yesterday
Teacher Laura guided the students to recite Migtsema mantra. Alice Tay, KSDS
KSDS students have the opportunity to learn new words during the day care session. Alice Tay, KSDS
yesterday
KSDS students have the opportunity to learn new words during the day care session. Alice Tay, KSDS
Decoration wedding dishes #creative #art #tomato #vegetarian ~ kecharaoasis.com ~ Guat Hee
2 days ago
Decoration wedding dishes #creative #art #tomato #vegetarian ~ kecharaoasis.com ~ Guat Hee
#Vegetarian char siew #BBQ #travel #dinein #cucumber #thaisauce ~ Guat Hee
2 days ago
#Vegetarian char siew #BBQ #travel #dinein #cucumber #thaisauce ~ Guat Hee
Shabaley filling #potato #carrot #herd #Nepalese #pancake #vegetarian ~ Guat Hee
2 days ago
Shabaley filling #potato #carrot #herd #Nepalese #pancake #vegetarian ~ Guat Hee
Petai Fried Rice #Malaysian #favorite #vegetarian ~ kecharaoasis.com ~ Guat Hee
2 days ago
Petai Fried Rice #Malaysian #favorite #vegetarian ~ kecharaoasis.com ~ Guat Hee
The making of shabaley skin @ kecharaoasis.com ~ Guat Hee
2 days ago
The making of shabaley skin @ kecharaoasis.com ~ Guat Hee
Take away #delivery #klangvalley #vegetarian #food #newage #delicious #wedding #catering #birthday ~ Guat Hee
2 days ago
Take away #delivery #klangvalley #vegetarian #food #newage #delicious #wedding #catering #birthday ~ Guat Hee
Self defense class by Master Sim during one of the Sunday Dharma class. Lin Mun KSDS
2 days ago
Self defense class by Master Sim during one of the Sunday Dharma class. Lin Mun KSDS
Children do prayer & set the right motivation before the start of dharma class. Lin Mun KSDS
2 days ago
Children do prayer & set the right motivation before the start of dharma class. Lin Mun KSDS
This is my Byzantine Dorje Shugden bookmark. Lin Mun KSDS
2 days ago
This is my Byzantine Dorje Shugden bookmark. Lin Mun KSDS
Children trying to express their thoughts into painting using Nagomi Art method. Lin Mun KSDS
2 days ago
Children trying to express their thoughts into painting using Nagomi Art method. Lin Mun KSDS
Artwork - paper ghost in conjunction with Halloween. Lin Mun KSDS
2 days ago
Artwork - paper ghost in conjunction with Halloween. Lin Mun KSDS
Halloween is around the corner at Kechara Sunday Dharma School. Stella Cheang
5 days ago
Halloween is around the corner at Kechara Sunday Dharma School. Stella Cheang
Art section during Kechara Sunday Dharma School, Sunday morning. Stella Cheang
5 days ago
Art section during Kechara Sunday Dharma School, Sunday morning. Stella Cheang
Kechara Sunday Dharma School students at Kechara Ghompa learning together. Stella Cheang
5 days ago
Kechara Sunday Dharma School students at Kechara Ghompa learning together. Stella Cheang
Teacher Laura and Kechara Sunday Dharma School students 4-6 years old. Stella Cheang
5 days ago
Teacher Laura and Kechara Sunday Dharma School students 4-6 years old. Stella Cheang
Kechara Sunday Dharma School in Kechara House, SunwayMas every Sunday morning. Stella Cheang
5 days ago
Kechara Sunday Dharma School in Kechara House, SunwayMas every Sunday morning. Stella Cheang
Sharing with others may bring happiness to everyone. Alice Tay, KSDS
1 week ago
Sharing with others may bring happiness to everyone. Alice Tay, KSDS
Teamwork and work in harmony is important for a success event. Alice Tay, KSDS
1 week ago
Teamwork and work in harmony is important for a success event. Alice Tay, KSDS
The Promise
  These books will change your life
  Tsem Rinpoche's Long Life Prayer by H.H. Trijang Choktrul Rinpoche
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Page Views By Country
Malaysia 3,131,475
United States 2,304,741
Singapore 587,297
India 545,389
United Kingdom 447,730
Canada 405,558
Australia 359,962
Nepal 290,512
Philippines 227,301
Bhutan 164,256
Indonesia 151,263
Germany 119,932
Portugal 113,466
Mongolia 94,161
Thailand 90,865
France 90,029
Italy 81,577
Spain 80,215
Brazil 79,452
Netherlands 74,851
New Zealand 56,315
Hong Kong 56,281
Romania 55,908
South Africa 54,557
Taiwan 54,200
Switzerland 50,710
Mexico 40,948
United Arab Emirates 37,858
Russia 36,281
Ireland 35,743
Japan 34,782
Sweden 33,361
Vietnam 31,364
Greece 29,927
Poland 28,425
Sri Lanka 27,762
Belgium 27,588
Turkey 25,097
Saudi Arabia 23,933
Total Pageviews: 10,874,700

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....