Should Tibetans use Chinese flag?

Oct 11, 2017 | Views: 447
Share this article
Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

 

I love Tibet

ཪང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་སྲིད་དབང་ཟེར་བ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་གི་ནང་ལ་གནས་པ་གང་ཞིག་ལ་སོ་སོའི་རང་ངོས་ནས་གཞུང་སྐྱོང་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཡོད་པའི་མངའ་སྡེ་འམ་ཞིང་ཆེན་ཞིག་ལ་ཟེར། ཡིན་ནའང་དེ་ཉིད་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་གཞུང་ཞིག་གི་རྣམ་པ་མེད་པ་དང་། རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་མི་ཆོག འོན་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དང་དེའི་ནང་ལ་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་འཛིན་སྐྱོང་ག་རེ་བྱེད་ཀྱང་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མངའ་སྡེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཁྲིམས་གཞིར་གཞག་ཐོག་བསྐྱོད་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ནང་གི་ཐོབ་ཐང་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཆོག་པ་དང་།

དེ་ག་ནང་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འཆར་དགོས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) ནི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་ཡོད་མཁན་གྱི་གཞུང་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཧོང་ཀོང་དེ་ཉིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆ་ཤསཡིན་པས་ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) རང་གི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་མི་ཆོག་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་བྱེད་དགོས་པ་བཞིན་ནོ།།

༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་དེ་ཉིད་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ལ་མི་གནས་པར་དབུ་མའི་ལམ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་འོག་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་མངའ་སྡེ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད་པས། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེས་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མས་འགྲུབ་པར་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་དང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་ཞི་ཐབས་བྱེད་འདོད་ཡོད་ན་བོད་དེ་ཉིད་དངོས་འབྲེལ་དྲང་འབྲེལ་གྱི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོངགི་སྲིད་དབང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོས་ནས་འགྲིག་འཇགས་གནང་དགོས། དེའི་ཕྱིར་བོད་པའི་གནད་དོན་དེ་ཞི་འགྲིགས་ཡོང་བར་ཁོང་ཚོས་གང་བྱེད་དགོས་ཞེ་ན། བོད་པའི་དར་ཆ་སྒྲེང་འཛུག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལམ་སང་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། དེ་མིན་འགལ་ཟླ་ཡོང་གི་རེད། ཁོང་ཚོས་རྡ་སར་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་སོགས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་དར་ཆ་དེ་སྒྲེང་འཛུགས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེར་དངོས་འབྲེལ་དྲང་འབྲེལ་གྱི་རང་སྐྱོང་སྲིད་དབང་འདོད་ཕྱིར་བོད་མི་ཡོངས་ནས་ད་ལྟ་ནས་དེ་འདྲ་གནང་དགོས་པར་མཁྱེན་དགོས།

རྒྱ་ནག་དང་བོད་གཉིས་བར་ལ་མཐུན་ལམ་ཡག་པོ་ཡོང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀའི་མི་མང་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཤིན་ཏུ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ཞིང་། ང་རང་ཚོའི་འཛམ་གླིང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རོགས་རམས་ལྟ་བུ་དེའི་མདུན་ལམ་ཐམས་ཅད་བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད།

ང་རང་ཚོ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་མཁན་མི་མང་ཚང་མས་༧གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཆོག་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མས་༧གོང་ས་མཆོག་དུས་རྟག་ཏུ་དྲན་ཞིང་དགའ་མོས་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོར་ཆོས་དད་ལ་མི་ལྟོས་པར་བོད་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངོས་ལེན་དང་མཐུན་སྒྲིལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ༧གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ཡུན་རིང་དུ་བརྟན་ཞིང་ཁོང་གི་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་རླབས་སྩོལ་བའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད། བདག་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བཞིན་ཡོད།

གུས་པ་ཚེམས་རིན་པོ་ཆེ་ནས།

http://www.tsemrinpoche.com

 

I love Tibet

An autonomous state means a state or province that exists within a country, that is allowed to govern itself. However it does not have its own international identity, nor can it conduct independent relationships as an independent nation-state but willingly embraces the global identity of the country it exist within.

So you can have autonomy as a state but you still belong to a country and must conform to its rules and share the collective interest of the nation. Hong Kong is autonomous but it is still a part of China and accordingly it does not fly a Hong Kong flag but the national flag of China to show it is are part of China.

His Holiness the Dalai Lama does not want Tibet to be an independent country but an autonomous state of China (the Middle Way). We should fulfill the will of His Holiness the Dalai Lama. So if the Dalai Lama and Central Tibetan Government (CTA) want to placate China so that China will resume negotiations for Tibet to be a genuine autonomy, hence settling the Tibet issue, one of the things they should do is stop flying the Tibetan flag immediately. Otherwise it is a contradiction. They should hoist and fly the Chinese flag within their government offices in Dharamsala and all Tibetans should use this from now on as a start to show they are genuine about wanting autonomy.

I wish China and Tibet to be friends. I wish the people of both nations to be happy and prosper. I wish China to further grow and fulfill it’s destiny of contributing to the betterment of our Earth. I wish His Holiness the Dalai Lama would allow all of us Dorje Shugden people to meet him and enjoy his blessings. We miss him and love him. Please accept us because regardless of our religion we are still Tibetans. Please unite us. I wish His Holiness the Dalai Lama a long life and to bless us with his wisdom. I prostrate to His Holiness the Dalai Lama always,

Tsem Rinpoche

http://www.tsemrinpoche.com

 
自治区意味着一州或一省处在一国的领土内且享有自治权。然而,它并不享有国际地位,也没有作为一个民族国家独立邦交的权利。自治区接受它所处国家领土的国际身份。

在承认自己属于某个国家,遵守其法规并且享有共同目标的前提下,你拥有作为一个区域的自治权。香港是一个自治区但它仍是中国的一部分,于是香港悬挂的不是香港旗帜,而是中国国旗以示自己是中国的一部分。

至尊嘉瓦仁波切无意让西藏作为一个独立的国家,而是隶属中国的自治区(中间道路)。我们应该达成至尊嘉瓦仁波切的意愿。

若嘉瓦仁波切及藏人行政中央有意向中国表示友好,借以促进中国恢复落实西藏成为一个真正自治区的对话,继而解决西藏问题,那么他们该做的其中一件事,就是立即停止悬挂西藏旗帜,否则这就与他们的意愿背道而驰。

他们应该在自己位于达兰萨拉的行政办公室挂起中国国旗,所有藏人也应该从即刻起这么做,因为这是他们真心追求自治所踏出的第一步。

我希望中国和西藏关系融洽和谐。我希望中国及西藏的每个人都享有喜乐和繁荣。我希望中国继续发展、达致为世界进步做出贡献的目标。我希望至尊嘉瓦仁波切有朝一日会允许我们这些信仰多杰雄登的人与他见面、接受他的加持,因为我们敬爱他。请接受我们,因为不管我们的宗教信仰是什么,我们都还是藏人。请让我们团结一致。我祈愿至尊嘉瓦仁波切长寿,并以智慧加持我们。我长时向嘉瓦仁波切顶礼。

詹杜固仁波切
 

Tags: , , , , , , , ,

Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:

If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team

Share this article

15 Responses to Should Tibetans use Chinese flag?

DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW

Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.

We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party, individual or their beliefs or to contravene any laws.

 1. Pastor Adeline Woon on Jan 30, 2018 at 1:26 am

  This video condensed and made simple the history of the Dorje Shugden ban and the sufferings Dorje Shugden people experienced and continue to experience for 20 years. The video also laid out and reveal the truth and facts that Dorje Shugden was the Protector who advised His Holiness the Dalai Lama to flee to India and hence His Holiness’ life is saved. There is no religious freedom for the Dorje Shugden people worldwide because of the Dorje Shugden ban executed by the Central Tibetan Administration. We are, until today being discriminated and persecuted for simply practising our choice of religion and this is the truth.

  https://www.youtube.com/watch?v=gis2vaURT40

 2. yinping on Nov 14, 2017 at 11:02 pm

  His Holiness the Dalai Lama does not want Tibet to be an independent country. His Holiness the Middle-Way Approach is to resolve the issue of Tibet, achieve genuine autonomy with China.

  The CTA should listen and obey to His Holiness the Dalai Lama wishes. All false allegations about Dorje Shugden issue where CTA claimed Dorje Shugden practitioners are Chinese spy or agents of Chinese have to be stopped. It is time for CTA to reach out and make friend with China sincerely wanting autonomy by raising China flags started from their governance office in Dharamsala. The Tibetan deserved their freedom, peace and harmony.

 3. Joy on Oct 29, 2017 at 3:23 am

  It is really up to the Tibetan exile government to play their cards right. It is in their hands. The future of Tibet and His Holiness’s return to Tibet is in their hands. If they want autonomy like what His Holiness is asking for, then the logical thing to do is to stop irritate China. Of course, you would be raising the country you wish to be in, flag and in this case, China.

  At the moment everything they say and do is a total opposite and the results they are getting is, of course, more cold shoulder from China and more mistrust. What do you expect when you have a group of people who are in the parliament who does the opposite? The hypocrisy is unbelievable in Tibetan leadership, they say one thing and do another. The worst part is the pretend to the victims, using the refugee status to seek for funds. Very sad indeed. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

 4. Valentina Suhendra on Oct 19, 2017 at 10:12 pm

  We should fulfil the will of His Holiness the Dalai Lama for an autonomous Tibetan state.

  3d2e2d3d-4daf-4db8-8215-c05d582f0b04

  3d929c9b-8d33-42ff-ab27-640c45ba1139

  6b852cf2-f1cf-4605-934f-eb2cd1d6b59e

  7aece914-b64c-41e4-93b3-2cf0096b25f7

  ff628aeb-4dff-4bbb-bc2f-17ba128af47f

 5. Valentina Suhendra on Oct 19, 2017 at 9:06 pm

  Dear friends,

  This meme is powerful. Who you hang around with and the types of attitude they have is who you will be influenced by many times and who you will become in the future. Look at your friends and the people that always surround you to know who you will become.

  Tsem Rinpoche

  d96b47a2-387a-4d07-8ae1-6b4ad910aed2

 6. wan wai meng on Oct 19, 2017 at 8:14 pm

  I agree with the message on this article, if Tibetans in exile are really genuine for autonomy and that is the message of Umaylam and also His Holiness the Dalai lama then, they should adhere o such a direction.

  I hope the Dalai Lama can return to Tibet the soonest possible.

 7. Pastor Shin Tan on Oct 19, 2017 at 5:28 pm

  Recently Beng Kooi and Martin on behalf of myself and Kechara was lucky to have audience with His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal of Gaden Shartse Monastery. He lives in around Paris, France. His Holiness is 91 years old and very healthy and alert. He was the 101st throne holder for Tsongkapa and was the head of the Gelugpa school of Buddhism and was very successful during his tenure. He is a strong practitioner of both Sutra and Tantra of Je Tsongkapa’s tradition and a master of all Buddhist knowledge. He holds steadfast to his protector Dorje Shugden very strongly. So we can see even the highest throneholders who are masters of Sutra and Tantra also practices Dorje Shugden knowing the benefits.

  Beng Kooi and Martin brought photo albums of Kechara Forest Retreat/Kechara and updates on Kechara and our works. His Holiness was very pleased to listen and offered some gifts back.

  This is a beautiful picture and the great blessings bestowed on us from His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal.

  Humbly,
  Tsem Rinpoche

  GadenTri1

  GadenTri2

  gaden trisur kechara

 8. Lew on Oct 14, 2017 at 5:09 pm

  Is the Tibetan in Exile government really serious about implementing the HH Dalai Lama’s Middle Way approach to obtain autonomous from China? Do they have any bargaining power with China at all? If they don’t, is it time to start saving for some chips for bargaining? If CTA keep spreading hatred towards China, why would China want to give them the autonomous power?

  That’s why I said CTA is never serious about getting autonomous from China. Ministers in CTA is just milking the western countries in the name of democracy, and benefit their own self. And for the rest of the Tibetans in exile, it is a “good luck” to them, unless they start voicing out their dissatisfaction.

  By the way, for Tibetans who are are really not happy with your current situation, we Dorje Shugden practitioners are not your enemy. Your real enemy is certain ministers in CTA. Calling us “Chinese dogs” will not help your situation. Voicing out to your CTA is the first step in solving your issues. Good luck.

 9. Sharon Ong on Oct 14, 2017 at 10:12 am

  His Holiness the 14th Dalai Lama is known to be the emanation of Chenrezig and as the emanation of Buddha of Compassion, am sure that His Holiness has the wisdom and clairvoyance to advise on the best way forward for the Tibetans. His Holiness’ Middle Way (Umayalam) approach makes sense as CTA and Tibetans are far from ready or are anywhere near equipped to run their own country independently.

  Logically, CTA should follow His Holiness’ advice and strive towards autonomy as am sure His Holiness has Tibet and Tibetans’ best interests at heart. So Tibetans should fly the Chinese flag for now, perfect the machinery of running a good government and establish Tibet once again. Perhaps once good governance and economic stability are achieved, Tibetans can then eventually seek independence.

 10. Pastor Antoinette on Oct 13, 2017 at 6:56 am

  It has been a long fight for the Tibetans who have lost their country 60 years ago. I think there need to be a solution for the refugees as the situation remains painful for them. Tibetans are living in many countries such as India, Nepal, and in many parts of the world. The Tibetans need to move on and make peace with what happened and make the best of it.

  HH the Dalai Lama is requesting autonomy within China. This would mean that the Tibetans must use the Chinese flag. I hope that the Tibetan Government in Exile supports the request of the Dalai Lama for the benefit of all Tibetans.

 11. Valentina Suhendra on Oct 12, 2017 at 9:20 pm

  Great message every Tibetan especially must read!

  99db7720-bb39-46d3-bd93-3e2ca0f6ed7c

  bb270277-6912-4e9e-ad1e-0da94bb74dba

  e60b9b05-2f2f-4133-940e-c7eb068a18f6

  e620014f-0cf8-44d2-945e-61f6141a58ee

  ef0d99f0-b31d-4337-aa46-066f75a4aa5c

 12. StephanieGan on Oct 12, 2017 at 4:31 pm

  Independence would require readiness, much like a child would be independent when he or she can be responsible and independent for his or her wellbeing. A large part of success for the latter requires a huge amount of prep by the parents, guardian or the community depending on their tradition, if any. If not well prepared for adulthood, there is bound to be unnecessary and untold suffering from trial and error. For a nation to endure that would be disastrous.

  The feudalistic society weakened self governance to the extent that neighbours will invade. Had it not been China, it would have been its other neighbours. I am not for aggression, but looking at the present Chinese governance compared to other possible invaders, in my view, better China than any other. The area referred to as Tibet is vast, one could not draw a map of it, thanks to Genghiz Khan and Kublai Khan.

  The Buddhists understand that nothing is permanent. More so for China, the mightiest dynasties did not last more than 600 years. However, for the Tibetans, spread so far and wide from Yunnan, Szechuan, Xinjiang, Qinghai, Xian and Tibet as has been called, it is not fathomable which part of Tibet needs to be independent without a thought of moving its people humanely on a scale one cannot imagine. Is it possible for the China government to consider it at all? I think not. We can only hope for benevolence from the China government for now.

  Except for Xian and Tibet, I have met Tibetans from the other Provinces. Life is no bed of roses for anyone. Life is hard and weather is harsh but it goes on. I am no historian, but I believe in good governance for the good of its people. Suddenly and quite fortunately, it appears that President Xi has shown a report card that is worth waiting for. I am also not for independence for now. Therefore the Chinese Flag has to fly.

  While taking a view on the issue above, I have to concentrate in making a positive contribution to my community in our not so ideal Malaysia.

  May I wish to Rinpoche good health and long life and for DS to be reconciled with the Dalai Lama.

 13. Umaylam on Oct 12, 2017 at 3:28 pm

  I don’t understand why after so many, many, many years of His Holiness Dalai Lama saying very clearly that His Holiness is for Umaylam or the Middle Way Approach which is about autonomy not independence, the Tibetans in exile are still hoisting the Tibetan snow lion flag which is actually a flag from the time the 13th Dalai Lama declared independence from China in 1916. At that time, the new snow lion flag was adopted by the 13th Dalai Lama and all ARMY regiments were ordered to carry the flag and it was displayed on public buildings of the Ganden Phodrang government.

  By hoisting the snow lion flag, the Tibetans in exile in general and the CTA in particular are showing disobedience to His Holiness. Not only that, how can you point your middle finger at China while at the same time talk about autonomy? I hope Tibetans will show obedience to His Holiness and stop hoisting the snow lion flag and extend an olive branch and show that they really want peace and autonomy.

 14. Irene Lim on Oct 12, 2017 at 11:13 am

  It is obvious Tibetans should hoist and fly the Chinese flag within their CTA offices in Dharamsala and all Tibetans should use Chinese flag to indicate they are serious about wanting autonomy. But would they do this is another matter. I believe the majority would say you are a traitor by hoisting the Chinese flag. I would not think is doable this life time. I pray the Tibetans will see the light soon and be friends with the Chinese.

 15. Anne Ong on Oct 11, 2017 at 11:31 pm

  Why not use a chinese flag and be autonomous state of China (the Middle Way), if this is what His Holiness the Dalai Lama wants. As long it will bring peace and unite the Tibetans and most of all DS practitioners to have religious freedom to practice. Thank you very much Rinpoche for this post and latest memes . Hopefully His Holiness the Dalai Lama would quickly make a decision to lift the ban soon! 🙏😍

Leave a Reply

Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: jpg, jpeg, gif, png

 

Maximum file size: 50MB
Allowed file type: mp4
Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: pdf, docx

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
5 - 6AM (PST)
星期五
9 - 10PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SATURDAY
11AM - 12PM (GMT +8)
FRIDAY 7 - 8PM (PST)
SUNDAY
9:30 - 10PM (GMT +8)
4:30 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR JUN / 六月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Tsem Rinpoche
  Saturday, Jun 23. 2018 04:57 AM
  Dear friends,


  For those who were available and here, around 17 of us, I was very fortunate to share a section of teachings from His Holiness the 13th Dalai Lama’s teachings from the book THE PATH OF THE BODHISATTVA WARRIOR.

  The subject matter was offerings.

  I shared from the text the benefits of making offerings. The source for these teachings on offerings. The reason for offerings. What types of offerings to make. What are faultless offerings. What are incorrect offerings. What to think when making offerings. The benefits of long term offerings on our shrines. Inner and outer offerings. How offerings are an integral part of the path.The correct motivation behind offerings. How merits increase material properity and dispells obastcles. How making offerings is pivotal in gaining merits to realizing higher teachings.

  We also discussed according to Je Tsongkapa why some us may think offerings are not important and that they prefer to rely on study, meditation or practice alone is faulty. We discussed what are the faults of not making offerings.

  The text we used was easy to read, easy to understand and I recommend it very much. The attendees were focused shared they learned the benefits of offerings in a simple yet profound manner.

  Since we are going to do our 1st “Pilgrimage Day” today at Kechara Forest Retreat with the residents, I thought this teaching will help them very much.

  It was a great joy for me to share these teachings as it refreshes my own memory. Humbly, Tsem Rinpoche
 • Alice Tay
  Saturday, Jun 23. 2018 04:45 AM
  I rejoice to hear that Ramesh has faith and trust in Dorje Shugden and never scared about the spirit will harm him in this holy land of Kechara Forest Retreat. This is very inspiring and it is without doubt that Dorje Shugden will bless and protect everyone because he is no different than the Wisdom Buddha Manjushri.

  Thank you for sharing this nice story of Ramesh.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/kechara-13-depts/the-ghosts-on-jalan-chamang-road-in-bentong.html
 • Samfoonheei
  Friday, Jun 22. 2018 04:12 PM
  Prince Charles speaks wonderfully of an advice to cut down on steaks during a visit to the US. American consumes more meat than nearly any other citizen of the world. Now, an increasing number of Americans are choosing to go vegetarian to help the planet. That’s right choice . A vegetarian diet has a much smaller eco-footprint than meat and more healthy. They have been cutting trees, clearing lands to make pasture land for cows which is bad for the environment. Reducing meat and dairy consumption is an urgent and necessary steps toward achieving a better future. Changing diets , changing farming practices and policies will definitely help to save land , water, killing of animals for meat and so forth.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/prince-charles-tells-america-to-cut-down-on-steaks-for-the-sake-of-the-world.html
 • Samfoonheei
  Friday, Jun 22. 2018 04:11 PM
  Well, I am glad to come across this old post through Lin Mun’s comment. Wonderful to know of this method which I have no knowledge at all. Having feeling negative emotions is bad and never allows it to control of our life . Releasing negative emotions through the simple and easy method as mentioned is good and refocusing our attention too will surely helps.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/a-method-to-release-anger.html
 • Lin Mun
  Thursday, Jun 21. 2018 09:41 PM
  It’s true that we destroy our earth just to satisfy our taste bud and killing so many animals. So glad that Prince Charles warned and educate the public openly that the whole ecosystem is affected now and that the earth can’t afford to cater to the fast changing demand. All of us have responsibility to the environment and should do something about it. Stop eating meat and it will directly help the world to save water, land, weather and importantly reduce killing and suffering on animals.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/prince-charles-tells-america-to-cut-down-on-steaks-for-the-sake-of-the-world.html
 • Tsem Rinpoche
  Thursday, Jun 21. 2018 04:11 PM
  Trode Khangsar – A 400 year old Chapel in Lhasa | 拉萨400年历史的多杰雄登护法殿—布旦康萨- https://bit.ly/2JNsyN9
 • Samfoonheei
  Thursday, Jun 21. 2018 03:24 PM
  Thank you Rinpoche for this sharing. A beautiful and meaningful song invoking blessings by Lama Gyalwa Kalzang Gyatso, the 7th Dalai Lama. Reading through it I do feel a sense of happiness, and peacefulness surrounding. It’s a beautiful blessing and it paints a thousand powerful , meaningful words of inspirational.
  Wow…… stunning Holy pictures for us to download . Thanks again.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/tsongkhapa/easy-and-effective.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Jun 21. 2018 03:23 PM
  Great teachings to catch up, I still have a lot to learn . After reading through the question and answers, I have learned quite a bit of knowledge and will read again over time to get a better understanding of Tsongkhapa. Plenty to absorb especially the names. But glad to come across this post. I am very fortunate to be able to learn and practice from all those wonderful articles online .
  Thank you Rinpoche and team with folded hands.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/exciting-information-on-tsongkapa.html
 • Lin Mun
  Wednesday, Jun 20. 2018 09:19 PM
  A very easy way to release anger. It is also to shift our mind to focus on other movements instead of thinking about what makes us angry. I think the tapping will release the tense muscles on the face. Nevertheless, thank you Rinpoche for sharing this natural and easy method.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/a-method-to-release-anger.html
 • Samfoonheei
  Wednesday, Jun 20. 2018 03:22 PM
  Thank you Rinpoche for sharing the profound teachings. I am glad I found and read this article of how our mind works and transformation of our mind to determine in our next reincarnation. At least from now I could understand a little bit more about the true nature of our minds. Rinpoche has given a very clear teachings, explanation yet powerful knowledge for us to ponder our mind and thoughts. Through the learning and practice of
  Lama Tsongkhapa we can gain many benefits. Rinpoche’s blog online have benefited me and many others tremendously . I have bookmarked this article so I could revisit it time to time.
  Thank you again Rinpoche with folded hands .

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/the-mind-and-lama-tsongkhapa.html
 • Samfoonheei
  Wednesday, Jun 20. 2018 03:21 PM
  Dorje Shugden is emanation of Buddha Manjushri but as claimed by the Tibetan leadership (CTA ) is an evil. With more and more people speaking up against the behaviour and aware of the Tibetan leadership (CTA ) false claims. As they realised there is no religious freedom or true democracy within their communities. We all need to respect people of different races as well as people of different faiths and religions. Responsibility and respect of others and their religious beliefs are also part of freedom.
  James Yoshida, and many more people, who does not agree with the Dalai Lama , it does not mean they are bad and they are all Chinese spies as claimed by some individual. James Yoshida wrote an interesting comment on blog speaking from his heart about facts I do agree with James Yoshida view. Human rights and individual liberties, including religious freedom, should be allow for each individual regardless of race and faith.
  The Tibetan leadership (CTA )were given many opportunities yet after all these years they still can’t make it on its own. Instead, they have spent millions on campaigns, websites, and so forth against Dorje Shugden. One example is the tibet.net’s page, how those article going against other religious faith. Everyone should be given freedom to choose what we practice and what we pray to.
  As time past by, more people are aware of the Dorje Shugden controversy and are speaking up on the unfairness , discrimination and sufferings caused by the CTA.
  May the ban against Dorje Shugden practitioners end soon .
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/guest-contributors/just-because-i-dont-agree-with-the-dalai-lama-does-not-make-me-a-bad-person.html
 • Tsem Rinpoche
  Wednesday, Jun 20. 2018 02:47 PM
  https://www.youtube.com/watch?v=n3SC6xUBKl8

  47 List of tallest statues in the world

  47 Lord Murugan Statue 室建陀神像
  46 Kailashnath Mahadev Statue, Nepal
  45 Phra Puttamingmongkol Akenakkiri Buddha, Phuket
  44 Virgen del Socavón, Bolivia
  43 Jixiang Dafo, 雲南西雙版納吉祥大佛
  42 Nossa Senhora de Fátima, Brazil. 花地瑪聖母
  41 Statue of Liberty 自由女神
  40 Monumento a la Virgen de la Paz, Venezuela
  39 Fo Guang Big Buddha 佛光大佛
  38 Ten Directions Samantabhadra Bodhisattva峨眉山金頂十方普賢
  37 Jinding Dafo 金鼎大佛
  36 Donglin Dafo 廬山東林大佛
  35 Dai Kannon of Kamaishi 斧石大觀音
  34 Samadhi Buddha, Sri Lanka 三莫地菩薩
  33 African Renaissance Monument 非洲復興紀念碑
  32 Guerrero Chimalli (Chimalli Warrior) 奇馬利戰士
  31 Taiwan Chengte Dafo 正德大佛
  30 Sodoshima Dai-Kannon 小豆島大觀音
  29 Usami Dai-Kannon 宇佐美觀音
  28 Buddha Dordenma statue, Bhutan 舵登瑪大佛
  27 Tokyo Wan Kannon 東京灣觀音
  26 Aizu Jibo Dai-Kannon 會津慈母大觀音
  25 Zheng Chenggong Dashenxiang 鄭成功大神像
  24 Great Standing Maitreya Buddha 峨嵋湖彌勒大佛
  23 Luangpho Yai, Thailand
  22 Guan Yu of Yuncheng 山西運城關羽像
  21 Guanyin of Mount Xiqiao 西樵山觀音像
  20 Guze Jibo Daikannon 救世慈母大觀音
  19 The Motherland Monument 祖國母親紀念碑
  18 Son Tra Quan Am, Vietnam 山茶觀音菩薩像
  17 Leshan Giant Buddha 樂山大佛
  16 Confucius of Mount Ni 尼山孔夫子銅像
  15 Kaga Kannon 加賀觀音
  14 Guanyin statue in Tsz Shan Monastery 大埔慈山寺觀音
  13 Bronze statue of Dizang at Mount Jiuhua 九華山地藏王菩薩銅像
  12 Guanyin of Nanshan 海南島南山海上觀音聖像
  11 Awaji Kannon 淡路島世界平和大觀音
  10 The Motherland Calls 俄羅斯祖國母親在召喚
  9 Grand Buddha at Ling Shan 靈山大佛
  8 Yang’asha of Guizhou 貴州仰阿莎雕像
  7 Dai Kannon of Kita no Miyako park 北海道大観音
  6 Great Buddha of Thailand 泰國大佛像
  5 Sendai Daikannon 仙台大観音
  4 The sculptures of the Emperors Yan & Huang炎黄二帝巨型塑像
  3 Ushiku Daibutsu 牛久大仏
  2 Laykyun Sekkya, Myanmar 緬甸大佛
  1 Spring Temple Buddha 中原大佛
 • Tsem Rinpoche
  Wednesday, Jun 20. 2018 02:19 PM
  Shugden is not sectarian. Guru Rinpoche is not sectarian. Dorje Drolod is not sectarian. Jesus is not sectarian. Krishna is not sectarian. Kali is not sectarian. God is not sectarian. Tsongkapa is not sectarian. Kuan Kong is not sectarian. From the point of view of the divinities, they help, love, care, bless and assist all those who call upon them. To Shugden, Guru Rinpoche, Dorje Drolod, Jesus, Krishna, Kali, God, Tsongkapa, Kuan Kong we are all the same and they accept us openly, lovingly, caringly and without barriers and borders. Without conditions. Without labels. Without man made barriers. We are the same in their eyes. But some humans are sectarian and ascribe sectarian views and outlook to the divinities. In each religion, in each sect and in each doctrine, you have people who are sectarian and you have people who are not. Do not put everyone into one category. Dorje Shugden is Manjushri who is a fully enlightened Buddha and He has no sectarian views, actions and results. Rise above the small views and broaden our minds to the higher view. All forms of the divine has no sectarianism. Give Peace a chance. Tsem Rinpoche
 • Lin Mun
  Tuesday, Jun 19. 2018 09:25 PM
  Thank you Rinpoche for your kindness in giving us this precious and powerful teaching of Loma Gyonma. Rinpoche not only provide us the prayers but also the opportunity to see the beautiful statue in Kechara Forest Retreat in Bentong. May those who are sick or family members who are not well start reciting her mantra and help lessen the suffering/pain.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/loma-gyonma.html
 • Samfoonheei
  Tuesday, Jun 19. 2018 12:54 PM
  Beautiful life story of the great Buddhist master, since more than 950 years after his passing, Atisha’s life story still continues to inspire many Buddhists. He was a Buddhist Bengali religious leader and master. He was one of the major figures in the spreading of 11th-century Mahayana and Vajrayana Buddhism in Asia. Atisha left a legacy of precious teachings which were passed down to many generations to come. Wonderful advice from Atisha’s heart which we should ponder in our daily lives. I do enjoyed and learned some teachings and still reading this blog at time of commenting. I have booked marking so that I could read it from tIme to time and set a reminder for myself.
  Thank you Rinpoche and writers team for this insight article of Atisha’s teachings, on various advice, short video of the Srivijaya Empire and Atisha in Tibet Part I & Part 2 which I truly enjoyed listening and looking at those rare beautiful images of Atisha.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/dipamkara-shrijnana-atisha-the-master-who-revived-buddhism-in-india-and-tibet.html

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: http://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Writer: Pastor Loh Seng Piow
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
Sacred Vajra Yogini made in Qing dynasty Between 1644-1911). It is housed in Sichuan Museum, Chengdu. Just to gaze at Her holy form is to realize there is a different place we can go to that has no suffering. She is the doorway and all we have to do is leave our projections and enter. May all ascend to Kechara Paradise. Namo guru Vajra Yogini lah Chak Tsel Lo! Tsem Rinpoche
3 days ago
Sacred Vajra Yogini made in Qing dynasty Between 1644-1911). It is housed in Sichuan Museum, Chengdu. Just to gaze at Her holy form is to realize there is a different place we can go to that has no suffering. She is the doorway and all we have to do is leave our projections and enter. May all ascend to Kechara Paradise. Namo guru Vajra Yogini lah Chak Tsel Lo! Tsem Rinpoche
Rumi: Legendary Sufi Poet whose mystical works transcend space and time. It\'s beneficial to enhance our knowledge of other traditions & cultures: https://bit.ly/2lh9cRO
5 days ago
Rumi: Legendary Sufi Poet whose mystical works transcend space and time. It's beneficial to enhance our knowledge of other traditions & cultures: https://bit.ly/2lh9cRO
His Holiness Gaden Tripa Jetsun Lungrik Namgyal, Kyabe Zong Rinpoche and Tsem Rinpoche in Gaden Shartse Monastery doing puja.
6 days ago
His Holiness Gaden Tripa Jetsun Lungrik Namgyal, Kyabe Zong Rinpoche and Tsem Rinpoche in Gaden Shartse Monastery doing puja.
Old Tsui Marpo thangka with his other 6 brothers. So it\'s the 7 blazing Tsen brothers. Beautiful.
6 days ago
Old Tsui Marpo thangka with his other 6 brothers. So it's the 7 blazing Tsen brothers. Beautiful.
Protector Tsui Marpo in Danji Ling in Lhasa. Striking image.
6 days ago
Protector Tsui Marpo in Danji Ling in Lhasa. Striking image.
Tsem Rinpoche in Gaden Monastery in 2006
7 days ago
Tsem Rinpoche in Gaden Monastery in 2006
My doggies and I-June 2018
1 week ago
My doggies and I-June 2018
Megnath and myself June 2018
1 week ago
Megnath and myself June 2018
Stunning Guru Rinpoche thangka. Please download and save. Click on picture to enlarge.
1 week ago
Stunning Guru Rinpoche thangka. Please download and save. Click on picture to enlarge.
This incredible White Tara was discovered in Indonesia. It is said to be 800 years old and made by Nagarjuna. A local person Mr. Supriyono dreamed of a bluish red dragon surrounding the village and splashing down into the well before finding Her. This beautiful White Tara was discovered in Indonesia. See video: - https://www.youtube.com/watch?v=96dW0Ms1oR0&feature=youtu.be
1 week ago
This incredible White Tara was discovered in Indonesia. It is said to be 800 years old and made by Nagarjuna. A local person Mr. Supriyono dreamed of a bluish red dragon surrounding the village and splashing down into the well before finding Her. This beautiful White Tara was discovered in Indonesia. See video: - https://www.youtube.com/watch?v=96dW0Ms1oR0&feature=youtu.be
Beautiful thangka of Dorje Drolod, Guru Rinpoche and Dorje Shugden with Ekazati. Such beautiful artwork. More here for free download- https://www.tsemrinpoche.com/?p=62528
1 week ago
Beautiful thangka of Dorje Drolod, Guru Rinpoche and Dorje Shugden with Ekazati. Such beautiful artwork. More here for free download- https://www.tsemrinpoche.com/?p=62528
དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བརྒྱ་དང་གཅིག་རྗེ་བཙུན་ལུང་རིག་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གི་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བཀའ་ཁྲིད་དང་ཕྱག་དཔེ།- https://bit.ly/2JvLG22
1 week ago
དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བརྒྱ་དང་གཅིག་རྗེ་བཙུན་ལུང་རིག་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གི་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བཀའ་ཁྲིད་དང་ཕྱག་དཔེ།- https://bit.ly/2JvLG22
What we get without effort, is more of a curse than a blessing.
2 weeks ago
What we get without effort, is more of a curse than a blessing.
Mother Tara, Dorje Shugden and Gonpo Tramsuk
2 weeks ago
Mother Tara, Dorje Shugden and Gonpo Tramsuk
འབྲུག་གི་ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན།
http://www.tsemrinpoche.com/?p=161821
2 weeks ago
འབྲུག་གི་ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། http://www.tsemrinpoche.com/?p=161821
A thangka of Yudroma Goddess that was in the house of the lady oracle to this Goddess. When I went to consult the goddess via the oracle, I took this picture of the thangka in her house. Tsem Rinpoche
2 weeks ago
A thangka of Yudroma Goddess that was in the house of the lady oracle to this Goddess. When I went to consult the goddess via the oracle, I took this picture of the thangka in her house. Tsem Rinpoche
NEW! The Promise – Tsem Rinpoche’s inspiring biography now in ebook format!- https://bit.ly/2sPGFpJ
2 weeks ago
NEW! The Promise – Tsem Rinpoche’s inspiring biography now in ebook format!- https://bit.ly/2sPGFpJ
Drashi Lhamo: The Protectress with the Rolled Out Tongue- 
 http://www.tsemrinpoche.com/?p=162307
2 weeks ago
Drashi Lhamo: The Protectress with the Rolled Out Tongue- http://www.tsemrinpoche.com/?p=162307
Beautiful Buddha and Dorje Shugden thangka for free download here: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/downloads/buddha-images.html
2 weeks ago
Beautiful Buddha and Dorje Shugden thangka for free download here: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/downloads/buddha-images.html
Bodhgaya Tara which is suppose to have spoken to Atisha.
2 weeks ago
Bodhgaya Tara which is suppose to have spoken to Atisha.
Very inspiring story about a Sikh master and Saint. I really enjoyed learning about this master. I wanted to share with you- http://www.tsemrinpoche.com/?p=161053
2 weeks ago
Very inspiring story about a Sikh master and Saint. I really enjoyed learning about this master. I wanted to share with you- http://www.tsemrinpoche.com/?p=161053
Very interesting read about the Sacred Yamdrok Yumtso Lake: The Abode of Goddess Dorje Geg Kyi Tso- http://www.tsemrinpoche.com/?p=161876
2 weeks ago
Very interesting read about the Sacred Yamdrok Yumtso Lake: The Abode of Goddess Dorje Geg Kyi Tso- http://www.tsemrinpoche.com/?p=161876
The 4th Zhabdrung Rinpoche of Bhutan and Dorje Shugden- http://www.tsemrinpoche.com/?p=160863
3 weeks ago
The 4th Zhabdrung Rinpoche of Bhutan and Dorje Shugden- http://www.tsemrinpoche.com/?p=160863
Beautiful 2018 Wesak Day gift of a Vietnamese style Dorje Shugden. Absolutely beautiful. Free download here:http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/art-architecture/which-dorje-shugden-style-is-your-favourite.html
3 weeks ago
Beautiful 2018 Wesak Day gift of a Vietnamese style Dorje Shugden. Absolutely beautiful. Free download here:http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/art-architecture/which-dorje-shugden-style-is-your-favourite.html
It is important to merge our minds with the Buddha\'s mind. Start by letting go of saying Dharma is hard. Dharma seen as hard is a concept we hold onto in order to excuse ourselves to improve our minds. Dharma is not hard, but samsara is hard. See the truth in this before time runs out. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
It is important to merge our minds with the Buddha's mind. Start by letting go of saying Dharma is hard. Dharma seen as hard is a concept we hold onto in order to excuse ourselves to improve our minds. Dharma is not hard, but samsara is hard. See the truth in this before time runs out. Tsem Rinpoche
This Flying Vajra Yogini artwork is framed and over the doorway of a Vajra Yogini chapel in Nepal. The Chapel is dedicated towards the Flying Vajra Yogini. Beautiful.
4 weeks ago
This Flying Vajra Yogini artwork is framed and over the doorway of a Vajra Yogini chapel in Nepal. The Chapel is dedicated towards the Flying Vajra Yogini. Beautiful.
རུའི་ཊར་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ནས་ངས་ཤར་གླིང་ཨེ་ཤི་ཡ་ཡི་ཆེད་དུ་འགྲིགས་འཇགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་སྐོར་དེ་དཔར་སྐྲུན་བྱེད་འདུག - http://www.tsemrinpoche.com/?p=160706
4 weeks ago
རུའི་ཊར་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ནས་ངས་ཤར་གླིང་ཨེ་ཤི་ཡ་ཡི་ཆེད་དུ་འགྲིགས་འཇགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་སྐོར་དེ་དཔར་སྐྲུན་བྱེད་འདུག - http://www.tsemrinpoche.com/?p=160706
There are many very interesting articles on Bigfoot/yeti/sasquatch as well as videos. Please enjoy yourselves: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/category/yeti-bigfoot-sasquatch
1 month ago
There are many very interesting articles on Bigfoot/yeti/sasquatch as well as videos. Please enjoy yourselves: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/category/yeti-bigfoot-sasquatch
Environment is stronger because when you are in a spiritual environment with other spiritual brothers and sisters, the chance to learn and transform is much higher. If we rely on our own willpower and go at it alone to practice spirituality, very small chance we can succeed. Because most of the time we don\'t have the willpower and our willpower does not sustain us. That is why we have monasteries where clusers of people live together spiritually to enhance each other and the whole for thousands of years. That is why we have spiritual communities like Findhorn and Kechara Forest Retreat so that we are in a spiritual environment and being in this type of environment encourages us to grow inwardly. It gives us strength and support and in turn we give others strength and support. Tsem Rinpoche
1 month ago
Environment is stronger because when you are in a spiritual environment with other spiritual brothers and sisters, the chance to learn and transform is much higher. If we rely on our own willpower and go at it alone to practice spirituality, very small chance we can succeed. Because most of the time we don't have the willpower and our willpower does not sustain us. That is why we have monasteries where clusers of people live together spiritually to enhance each other and the whole for thousands of years. That is why we have spiritual communities like Findhorn and Kechara Forest Retreat so that we are in a spiritual environment and being in this type of environment encourages us to grow inwardly. It gives us strength and support and in turn we give others strength and support. Tsem Rinpoche
I like this White Tara image. It is very basic but has an appeal in this style of art.
1 month ago
I like this White Tara image. It is very basic but has an appeal in this style of art.
He was so excited to bring this sacred statue home to install in his family shrine.......
1 month ago
He was so excited to bring this sacred statue home to install in his family shrine.......
Daily do your prayers/mantra to Lord Manjushri as it\'s a powerful blessing on a daily basis. It is so important to have sharp mind, good memory and quick wisdom and Manjushri can bestow this. I have heard many tell me that Manjushri\'s practice is very effective. We must also do Manjushri\'s intensive retreats at least twice a year. It would be very beneficial. Sacred mantra of Manjushri: Om Ah-Ra Ba-za Na-Dhi
1 month ago
Daily do your prayers/mantra to Lord Manjushri as it's a powerful blessing on a daily basis. It is so important to have sharp mind, good memory and quick wisdom and Manjushri can bestow this. I have heard many tell me that Manjushri's practice is very effective. We must also do Manjushri's intensive retreats at least twice a year. It would be very beneficial. Sacred mantra of Manjushri: Om Ah-Ra Ba-za Na-Dhi
It is nice to see a friend in Nepal receiving a beautiful Bhagwan Dorje Shugden gift from myself. I wish him well always. Tsem Rinpoche
1 month ago
It is nice to see a friend in Nepal receiving a beautiful Bhagwan Dorje Shugden gift from myself. I wish him well always. Tsem Rinpoche
What my mom shared with me as a young boy that I carry with me till now. She was very caring and giving when she was well: http://www.tsemrinpoche.com/?p=160069
1 month ago
What my mom shared with me as a young boy that I carry with me till now. She was very caring and giving when she was well: http://www.tsemrinpoche.com/?p=160069
A beautiful painting of the enlightened protector Dorje Shugden in the very rich tradition of Aztec art of South America. I wanted to commission something in this rich tradition which is filled with spiritual journeys into other worlds, magic, purification, the supernatural, astral visitations, gods and other dimensions and it has manifested. I have successfully combined the divinity of Tibet with the rich artistic tradition of the Aztecs. The artist we had is amazing. We have many more beautiful art pieces here for you to enjoy and download: http://www.tsemrinpoche.com/?p=144924

Remember those wonderful Carlos Castaneda books? I use to read them many years back in my room back in New Jersey as a kid. His learning journey with Don Juan was amazing! Those books inspired my commissioning of this beautiful Aztec Dorje Shugden. May you be blessed. Tsem Rinpoche
1 month ago
A beautiful painting of the enlightened protector Dorje Shugden in the very rich tradition of Aztec art of South America. I wanted to commission something in this rich tradition which is filled with spiritual journeys into other worlds, magic, purification, the supernatural, astral visitations, gods and other dimensions and it has manifested. I have successfully combined the divinity of Tibet with the rich artistic tradition of the Aztecs. The artist we had is amazing. We have many more beautiful art pieces here for you to enjoy and download: http://www.tsemrinpoche.com/?p=144924 Remember those wonderful Carlos Castaneda books? I use to read them many years back in my room back in New Jersey as a kid. His learning journey with Don Juan was amazing! Those books inspired my commissioning of this beautiful Aztec Dorje Shugden. May you be blessed. Tsem Rinpoche
H.H. the Dalai Lama’s sudden change of mind about China-backed Panchen Lama is incredible and stunning. His Holiness\'s new stance will bring more harmony, peace and understanding. I thank His Holiness the Dalai Lama very much for this. Humbly, Tsem Rinpoche (Please read here: http://www.tsemrinpoche.com/?p=159261)
2 months ago
H.H. the Dalai Lama’s sudden change of mind about China-backed Panchen Lama is incredible and stunning. His Holiness's new stance will bring more harmony, peace and understanding. I thank His Holiness the Dalai Lama very much for this. Humbly, Tsem Rinpoche (Please read here: http://www.tsemrinpoche.com/?p=159261)
Sculpture demigoddesses Singhini (lioness goddess) on the upper terrace in front of Nyatapola temple in Bhaktapur, Nepal.
2 months ago
Sculpture demigoddesses Singhini (lioness goddess) on the upper terrace in front of Nyatapola temple in Bhaktapur, Nepal.
How fortunate I am to be sitting in my room, with a rosary in my hand reciting the mantra given to me by my compassionate guru and to meditate in developing a compassionate heart and purifying my karmas. How fortunate I am to be able to spend my time in such a meaningful manner. Tsem Rinpoche
3 months ago
How fortunate I am to be sitting in my room, with a rosary in my hand reciting the mantra given to me by my compassionate guru and to meditate in developing a compassionate heart and purifying my karmas. How fortunate I am to be able to spend my time in such a meaningful manner. Tsem Rinpoche
Comic drawn by Tendor, a prominent Free Tibet activist-Every Tibetan knows that although His Holiness the Dalai Lama says he is retired from politics, he is in full control of the Tibetan government in exile. No member of the government will dare carry out any decisions without His Holiness\' approval. He is retired for the sake of the west so he does not look like a dictator.~Tenzin Damchoe
4 months ago
Comic drawn by Tendor, a prominent Free Tibet activist-Every Tibetan knows that although His Holiness the Dalai Lama says he is retired from politics, he is in full control of the Tibetan government in exile. No member of the government will dare carry out any decisions without His Holiness' approval. He is retired for the sake of the west so he does not look like a dictator.~Tenzin Damchoe
It would be wonderful if everyone can recite these two mantras 100k each focusing on Shakyamuni Buddha and His powerful healing energies. Not collectively but each person 100k each of each mantra. Praise to Shakyamuni the Sage who showed us a permanent way to bliss.
4 months ago
It would be wonderful if everyone can recite these two mantras 100k each focusing on Shakyamuni Buddha and His powerful healing energies. Not collectively but each person 100k each of each mantra. Praise to Shakyamuni the Sage who showed us a permanent way to bliss.
In Tibet Shannan area Riwoche Ling Monastery, devotees are putting Tsem Rinpoche\'s photo inside the cabinet together with the Buddha he loves - Dorje Shugden
在西藏山南日乌曲林寺,信徒们把詹杜固仁波切的法照和他最敬爱的多杰雄登护法像摆在一起
4 months ago
In Tibet Shannan area Riwoche Ling Monastery, devotees are putting Tsem Rinpoche's photo inside the cabinet together with the Buddha he loves - Dorje Shugden 在西藏山南日乌曲林寺,信徒们把詹杜固仁波切的法照和他最敬爱的多杰雄登护法像摆在一起
Please read this..thank you.
4 months ago
Please read this..thank you.
A beautiful Dorje Shugden depicted in Druid and newage style. There are many more here and free downloads in high file: http://www.tsemrinpoche.com/?p=144924
4 months ago
A beautiful Dorje Shugden depicted in Druid and newage style. There are many more here and free downloads in high file: http://www.tsemrinpoche.com/?p=144924
Here, His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche (left), one of the tutors of His Holiness the Dalai Lama, confers one of the many countless tantric initiations on the Dalai Lama (right). You can see a young Dalai Lama bowing in this picture with Trijang Rinpoche blessing him. Trijang Rinpoche is therefore undoubtedly the Dalai Lama’s tantric master. A great master at that. Tsem Rinpoche
5 months ago
Here, His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche (left), one of the tutors of His Holiness the Dalai Lama, confers one of the many countless tantric initiations on the Dalai Lama (right). You can see a young Dalai Lama bowing in this picture with Trijang Rinpoche blessing him. Trijang Rinpoche is therefore undoubtedly the Dalai Lama’s tantric master. A great master at that. Tsem Rinpoche
This is a very sacred statue of Buddha Chenresig (Avalokitesvara/Kuan Yin) that manifested many miracles in North India. Read and see more pictures and understand the background here: http://www.tsemrinpoche.com/?p=153802
5 months ago
This is a very sacred statue of Buddha Chenresig (Avalokitesvara/Kuan Yin) that manifested many miracles in North India. Read and see more pictures and understand the background here: http://www.tsemrinpoche.com/?p=153802
Wonderful updated version of The Promise book is out! Please get your copy. Much more new information included.
5 months ago
Wonderful updated version of The Promise book is out! Please get your copy. Much more new information included.
\"Bhagavani, source of all wonders, Vasudhara, Goddess of splendour and fortune, bestower of auspicious mental desires; homage to the Goddess Wish-fulfilling Wheel.\" (Sakya liturgical verse).
5 months ago
"Bhagavani, source of all wonders, Vasudhara, Goddess of splendour and fortune, bestower of auspicious mental desires; homage to the Goddess Wish-fulfilling Wheel." (Sakya liturgical verse).
Beautiful and sacred Vajra Yogini in Pharping, Nepal. The caretaker said it was owned by the Great Marpa the translator who was the guru of Milarepa. Wow.
5 months ago
Beautiful and sacred Vajra Yogini in Pharping, Nepal. The caretaker said it was owned by the Great Marpa the translator who was the guru of Milarepa. Wow.
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Megnath outside the Chabahil Dorje Shugden Chapel in Kathmandu passing out Dorje Shugden brochures and booklets to the local people.
  3 days ago
  Megnath outside the Chabahil Dorje Shugden Chapel in Kathmandu passing out Dorje Shugden brochures and booklets to the local people.
 • Megnath walking around the Bodha stupa in Kathmandu and his uncle holding image of Dorje Shugden as he was just gifted with it.
  3 days ago
  Megnath walking around the Bodha stupa in Kathmandu and his uncle holding image of Dorje Shugden as he was just gifted with it.
 • Oser and Dharma vying for a snack! Cute
  6 days ago
  Oser and Dharma vying for a snack! Cute
 • A devotional song by Mary Fewel Tulin from the Radhasoami of Baba Sawan Singh. In it she praises the guru’s ability to evoke love and compassion within a practitioners heart.
  2 weeks ago
  A devotional song by Mary Fewel Tulin from the Radhasoami of Baba Sawan Singh. In it she praises the guru’s ability to evoke love and compassion within a practitioners heart.
 • Another devotional song in the Radhasoami tradition of Baba Sawan Singh. In this song she sings about the qualities of the guru.
  2 weeks ago
  Another devotional song in the Radhasoami tradition of Baba Sawan Singh. In this song she sings about the qualities of the guru.
 • On June 1, 2018, His Holiness the 10st Gaden Tripa Jetsun Lungrik Namgyal starting giving teachings on Vajra Yogini in France.
  3 weeks ago
  On June 1, 2018, His Holiness the 10st Gaden Tripa Jetsun Lungrik Namgyal starting giving teachings on Vajra Yogini in France.
 • His Holiness the 101st Gaden Tripa Jetsun Lungrik Namgyal Rinpoche at 91 years old is healthy and very strong. We are blessed to see him. Tsem Rinpoche
  3 weeks ago
  His Holiness the 101st Gaden Tripa Jetsun Lungrik Namgyal Rinpoche at 91 years old is healthy and very strong. We are blessed to see him. Tsem Rinpoche
 • Monthly Dorje Shugden Puja Performed at Nagu Monastery, Dechen, Yunnan, China for Tsem Rinpoche
  1 month ago
  Monthly Dorje Shugden Puja Performed at Nagu Monastery, Dechen, Yunnan, China for Tsem Rinpoche
 • His Holiness Kyabje Zong Rinpoche with his student Venerable Geshe Kelsang Gyatso
  3 months ago
  His Holiness Kyabje Zong Rinpoche with his student Venerable Geshe Kelsang Gyatso
  His Holiness Kyabje Zong Rinpoche of Gaden Shartse Monastery was one of the teachers of Venerable Geshe Kelsang Gyatso. Here in this beautiful video is Geshe Kelsang Gyatso showing his centre to Kyabje Zong Rinpoche, then proceeding to sit down to receive teachings. For more information, please go to http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/category/kyabje-zong-rinpoche
 • Super neat footage of Patty the Bigfoot!
  3 months ago
  Super neat footage of Patty the Bigfoot!
  In 1967, Bob Gimlin and Roger Patterson stumbled across an incredible sight whilst out in Bluff Creek, in the California wilderness. At a creek which had been freshly washed-out by recent floods, they witnessed a female Bigfoot swiftly traverse the rugged landscape. Since their filmed encounter with the Bigfoot, who has since been nicknamed Patty, many have disputed the authenticity of their recording but no one has been able to successfully prove that it is a fake. Credits for this video goes to entirely to windvale for the original footage.
 • Adorable Tibetan kids wishing Happy New Year 2018
  4 months ago
  Adorable Tibetan kids wishing Happy New Year 2018
  The children and their little well-wishing voices are adorable!! It is a must listen. They recite prayers to Dorje Shugden to invoke blessings for everyone for the New Year 2018! At one point, they sprinkle some of the drink into the air as per tradition as an offering to Dorje Shugden. Shugden's practice in Tibet has been strong for four hundred years and is continuing to grow. Happy New Year (Losar) to everyone. May everyone have peace. Sarva Mangalam!
 • Dogs are super intelligent. This dog was trained as a service dog to help his owner who suffers from seizures. It even goes to the extent whereby he will lie under her head when she has a seizure, to protect her head from banging on the floor.
  4 months ago
  Dogs are super intelligent. This dog was trained as a service dog to help his owner who suffers from seizures. It even goes to the extent whereby he will lie under her head when she has a seizure, to protect her head from banging on the floor.
 • Beautiful Tibetan children wishing Happy New Year!
  4 months ago
  Beautiful Tibetan children wishing Happy New Year!
 • Ven Lobsang Jigme of Tsem Monastery in Yara, Tibet is passing out pictures of Tsem Rinpoche to the locals.
  4 months ago
  Ven Lobsang Jigme of Tsem Monastery in Yara, Tibet is passing out pictures of Tsem Rinpoche to the locals.
 • (3) Khenpo Lobdroe blessing the public at Magon Monastery in Drayab.
  4 months ago
  (3) Khenpo Lobdroe blessing the public at Magon Monastery in Drayab.
 • (2) The trance took place in Drayab Magon Monastery.
  4 months ago
  (2) The trance took place in Drayab Magon Monastery.
 • (1) Young monk taking trance of Dorje Shugden in Drayab, Chamdo Tibet.
  4 months ago
  (1) Young monk taking trance of Dorje Shugden in Drayab, Chamdo Tibet.
 • A new megastar in Bollywood! Must see!!
  4 months ago
  A new megastar in Bollywood! Must see!!
 • This is very inspirational
  6 months ago
  This is very inspirational
 • A Mother’s Love
  7 months ago
  A Mother’s Love
  A mother's love is made up of a deep sense of care, of sacrifice and pain as a mother's heart is always with her children. Watch this touching video.
 • Dorje Shugden & Ministers
  7 months ago
  Dorje Shugden & Ministers
  Dorje Shugden and his two ministers, Kache Marpo and Namka Barzin. Vajrasecrets.com
 • Cham Dance
  7 months ago
  Cham Dance
  Cham is sacred dance. A dance that enacts the life story of a holy being. By participating in Cham, one is blessed to see the sacred life story of a being celebrated. This is a cham on Dorje Shugden. It\\\'s a short clip but interesting none-the-less. Tsem Rinpoche
 • The great Gautama Siddhartha meditating intensely is protected by the King of Nagas during heavy rains
  7 months ago
  The great Gautama Siddhartha meditating intensely is protected by the King of Nagas during heavy rains
  The King of Nagas knows this great being Siddhartha will soon become the Buddha. By offering his own body as shelter to the Buddha to be, he honours the state of enlightenment which will be won and gains merit for himself for his future lives although he is a naga now. The pre-eminent Buddha is an object of perfect offering gaining great merits for all beings. Tsem Rinpoche
 • This topic is so hot in many circles right now.
  8 months ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  8 months ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  8 months ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  8 months ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  8 months ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  8 months ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  8 months ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  8 months ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  8 months ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  8 months ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  8 months ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  8 months ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  8 months ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  8 months ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  9 months ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.
 • Beautiful Buddha being sculpted from clay.
  9 months ago
  Beautiful Buddha being sculpted from clay.
 • After a while, you are are numb and you just keep doing it. You don’t know what you are doing and you don’t see it for what it really is. Tsem Rinpoche
  9 months ago
  After a while, you are are numb and you just keep doing it. You don’t know what you are doing and you don’t see it for what it really is. Tsem Rinpoche
  Please share this as much as possible. Please care. Please help: http://www.patreon.com/weanimals
 • OSER GIRL IS SO SMART AND CUTE AND EVERYONE LOVES HER
  9 months ago
  OSER GIRL IS SO SMART AND CUTE AND EVERYONE LOVES HER
 • It is a very painful process before the animals are finally dead.
  9 months ago
  It is a very painful process before the animals are finally dead.
 • If slaughterhouses had glass walls, everyone would be a vegetarian.
  9 months ago
  If slaughterhouses had glass walls, everyone would be a vegetarian.
 • Take a look at what singer Nicki Minaj did.
  9 months ago
  Take a look at what singer Nicki Minaj did.
 • Animals are enslaved to do a human’s job, this must stop.
  9 months ago
  Animals are enslaved to do a human’s job, this must stop.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions
Today's quota for questions has been filled. Please come back tomorrow to re-submit your question

CHAT PICTURES

Ryan tried to hold a pythons. A non poisonous snake. Lin Mun KSDS
3 hours ago
Ryan tried to hold a pythons. A non poisonous snake. Lin Mun KSDS
Children get to play on this swing which many have not seen before. Lin Mun KSDS
3 hours ago
Children get to play on this swing which many have not seen before. Lin Mun KSDS
Yay, we can fly. The children and teachers were having so much fun during the Farm in The City outing. Lin Mun KSDS
3 hours ago
Yay, we can fly. The children and teachers were having so much fun during the Farm in The City outing. Lin Mun KSDS
Zoey is so brave, touching an iguana. Lin Mun KSDS
3 hours ago
Zoey is so brave, touching an iguana. Lin Mun KSDS
Finally the children getting some rest on some rattan chairs after few hours of connecting with nature and animals. Lin Mun KSDS
3 hours ago
Finally the children getting some rest on some rattan chairs after few hours of connecting with nature and animals. Lin Mun KSDS
Janelle holding the little chicks. They love the session with all the animals. Lin Mun KSDS
3 hours ago
Janelle holding the little chicks. They love the session with all the animals. Lin Mun KSDS
Thank you Jenny for the great help to prepare vegetables meant to be cooked for today's serving! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
17 hours ago
Thank you Jenny for the great help to prepare vegetables meant to be cooked for today's serving! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Today's surplus food distribution in PPR Taman Kempas! Thank you very much for the great team effort! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
3 days ago
Today's surplus food distribution in PPR Taman Kempas! Thank you very much for the great team effort! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
At the entrance to Bigfoot Universe in Jalan Ah Peng in Bentong is Dorje Shugden and Bigfoot.
4 days ago
At the entrance to Bigfoot Universe in Jalan Ah Peng in Bentong is Dorje Shugden and Bigfoot.
Visit Bigfoot in Bentong, Pahang, Malaysia.
4 days ago
Visit Bigfoot in Bentong, Pahang, Malaysia.
Receive manyfold blessings from powerful Protector Dorje Shugden. Visit Bigfoot Universe at Jalan Ah Peng in Bentong.
4 days ago
Receive manyfold blessings from powerful Protector Dorje Shugden. Visit Bigfoot Universe at Jalan Ah Peng in Bentong.
Have you seen Malaysia‘s largest Bigfoot in Bentong? Visit Bigfoot Universe at Jalan Ah Peng.
4 days ago
Have you seen Malaysia‘s largest Bigfoot in Bentong? Visit Bigfoot Universe at Jalan Ah Peng.
May all be blessed by Dorje Shugden, the king Dharma Protectors. Pay a visit to Dorje Shugden in Bentong, at Bigfoot Universe Jalan Ah Peng.
4 days ago
May all be blessed by Dorje Shugden, the king Dharma Protectors. Pay a visit to Dorje Shugden in Bentong, at Bigfoot Universe Jalan Ah Peng.
The boarding between teacher and students KSDS.by Asyley Chia KSDS
5 days ago
The boarding between teacher and students KSDS.by Asyley Chia KSDS
The boarding between teacher and students KSDS.by Asyley Chia KSDS
5 days ago
The boarding between teacher and students KSDS.by Asyley Chia KSDS
KSDS teacher and volunteers on Farm in the City outing.we all have a great time and memorable trip.yeahhh.By Asyley Chia ksds
5 days ago
KSDS teacher and volunteers on Farm in the City outing.we all have a great time and memorable trip.yeahhh.By Asyley Chia ksds
Bye bye Kechara Sunday Dharma School.by Asyley Chia KSDS
5 days ago
Bye bye Kechara Sunday Dharma School.by Asyley Chia KSDS
Thank you teacher Grace carry and take care little Byran whole outing.by Asyley Chia KSDS
5 days ago
Thank you teacher Grace carry and take care little Byran whole outing.by Asyley Chia KSDS
While waiting the bus come.By Asyley Chia KSDS
5 days ago
While waiting the bus come.By Asyley Chia KSDS
While waiting the bus coming. By Asyley Chia KSDS
5 days ago
While waiting the bus coming. By Asyley Chia KSDS
大手拉小手,我们一同去郊游。By Asyley Chia KSDS
5 days ago
大手拉小手,我们一同去郊游。By Asyley Chia KSDS
Thank you Yvonne Jie jie come volunteer take care all the students of KSDS, she is demo how to feed the Bird and the bird stay on her hand.by Asyley Chia KSDS
5 days ago
Thank you Yvonne Jie jie come volunteer take care all the students of KSDS, she is demo how to feed the Bird and the bird stay on her hand.by Asyley Chia KSDS
The lake so big slot of fish and swan here, By Asyley Chia KSDS
5 days ago
The lake so big slot of fish and swan here, By Asyley Chia KSDS
The children are try to catch gold fish in the little pond, but no one catch cos the fish are so smart, when the net near by they quickly swim away. By Asyley Chia KSDS
5 days ago
The children are try to catch gold fish in the little pond, but no one catch cos the fish are so smart, when the net near by they quickly swim away. By Asyley Chia KSDS
A lot of Giant turtle can find here they can live up to 150 years old. The children can feed the giant turtle but watch it finger when u feeding. by Asyley Chia KSDS
5 days ago
A lot of Giant turtle can find here they can live up to 150 years old. The children can feed the giant turtle but watch it finger when u feeding. by Asyley Chia KSDS
The Promise
  These books will change your life
  Tsem Rinpoche's Long Life Prayer by H.H. Trijang Choktrul Rinpoche
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Recent Comments

Archives

YOUR FEEDBACK

Page Views By Country
Malaysia 3,417,219
United States 2,510,864
India 816,373
Singapore 616,242
United Kingdom 487,618
Nepal 444,972
Canada 438,361
Australia 388,956
Bhutan 373,366
Philippines 247,808
Indonesia 164,103
Germany 129,085
Portugal 117,897
Mongolia 108,175
France 96,786
Thailand 96,434
Italy 86,811
Brazil 85,230
Spain 84,349
Netherlands 80,016
Hong Kong 61,292
Taiwan 61,171
South Africa 60,964
New Zealand 60,891
Romania 59,088
Switzerland 55,614
Sri Lanka 51,653
Mexico 44,063
United Arab Emirates 41,353
Myanmar (Burma) 40,931
Egypt 39,907
Japan 38,498
Russia 38,382
Ireland 38,375
Vietnam 36,044
Sweden 35,686
Cambodia 34,743
Greece 32,764
Bangladesh 32,249
Total Pageviews: 12,486,513

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....