Food & Recipes

நாவில் சுவையூறும் 25 வகையான மலேசிய உணவுகள்

நாவில் சுவையூறும் 25 வகையான மலேசிய உணவுகள்

Jan 13, 2017 | Views: 15

மலேசியாவில் வாழ்வதற்கோ அல்லது சுற்றிப் பார்ப்பதற்கோ மிகச் சிறந்த விஷயங்களில் ஒன்று அதன் உணவு வகைககள் என்பது பெரும்பாலனோரின் கருத்து. அவை மலிவானதாகவும் பல வகைகளிலும் கிடைக்கப் பெறுகின்றன.

Read more »
25 Makanan Terlazat Di Malaysia

25 Makanan Terlazat Di Malaysia

Jan 12, 2017 | Views: 129

Ramai orang mengatakan bahawa salah satu perkara paling menarik menetap atau berkunjung ke Malaysia adalah juadah makanan tempatan. Ia bukan sahaja murah malah banyak pilihannya. Di sini saya ingin...

Read more »
25 Mouthwatering Dishes Of Malaysia

25 Mouthwatering Dishes Of Malaysia

Nov 15, 2016 | Views: 793

One of the best things about living in or visiting Malaysia is the food everyone says. It is cheap and plentiful. I wanted to share with all of you some...

Read more »
Mrs Patel’s Pav Bhaji

Mrs Patel’s Pav Bhaji

Sep 28, 2016 | Views: 1,032

Pav bhaji is one of my favorite fast food Indian dishes. This vegetarian dish comes from Maharashtra in India and it consists of a thick vegetable curry usually prepared...

Read more »
Top Reasons to Take Warm Turmeric Water in the Morning

Top Reasons to Take Warm Turmeric Water in the Morning

Jun 25, 2016 | Views: 1,868

Dear friends, Another wonderful post on something healing that might be very useful for all of us. I do hope you will include this wonderful spice that enhances your...

Read more »
Pine Needle Syrup For Lung Inflammation, Bronchitis and Respiratory Ailments

Pine Needle Syrup For Lung Inflammation, Bronchitis and Respiratory Ailments

Apr 10, 2016 | Views: 135

Dear friends around the world,  I’ve always liked natural remedies for our health as much as possible. Unfortunately I don’t always have the time and resources to engage in...

Read more »
Fermented Foods

Fermented Foods

Feb 10, 2016 | Views: 1,854

Pickled vegetables have always been one of my favorite foods but it was only recently that I found out how beneficial these fermented vegetables are. In fact, fermented food...

Read more »
Nice Indian Food

Nice Indian Food

Oct 24, 2015 | Views: 857

Dear friends around the world, When I first arrived in India back in 1987, I had never had Indian food in my life. Being in India initially I could...

Read more »
Tantras, Vases, Finances, Meat & Thoughts…..

Tantras, Vases, Finances, Meat & Thoughts…..

Oct 1, 2015 | Views: 1,565

  In the tantras such as Tara, White Tara, Vajrapani, Manjushri, Saraswati, Tsongkapa, Dukkar, Avalokitesvara, Oserchenma, Maitreya, etc, it is highly recommended you do not eat meat/eggs when you...

Read more »
You want to be fooled?

You want to be fooled?

Sep 15, 2015 | Views: 856

Dear friends around the world, Food is sustenance. Food can be enjoyment. Food can be symbolic, bonding, a sort of expressing care and also cultural, but one thing food...

Read more »
Can you make this?

Can you make this?

Aug 30, 2015 | Views: 748

Dear Friends, These are some delicious Tibetan favorites of many. What is wonderful is that they are vegetarian. So they taste good and  harm no one. I am not...

Read more »
20 Pounds of Poison

20 Pounds of Poison

Aug 6, 2015 | Views: 642

I found this illuminating article explaining how much ‘poison’ we actually store in our bodies because we don’t consume the right foods or drinks to cleanse it! If you...

Read more »
My favorite!

My favorite!

Jun 25, 2015 | Views: 232

I thought I would share the beautiful burst of colors, health and good things for your body and health. One of my all time favorite is tomato. I can have...

Read more »
What is 200 Calories?

What is 200 Calories?

Dec 3, 2014 | Views: 283

As society becomes increasingly more health conscious, many people count the number of calories in their food.  Below is a fun pictorial example of what 200 calories look like...

Read more »
This can help you!

This can help you!

Sep 30, 2014 | Views: 706

I’ve always liked natural or home ingredients to bring closure to some illness, problematic symptoms or discomfort. This article struck a chord. and I wanted to share with you....

Read more »
Dr Jiang’s DELICIOUS HEALTHY RECIPES/videos

Dr Jiang’s DELICIOUS HEALTHY RECIPES/videos

Aug 21, 2014 | Views: 4,482

Dr Jiang   Dr Jiang has shared his knowledge of very healthy food that I would like to share with everyone. These recipes can make a radical boost to...

Read more »
Borscht Soup

Borscht Soup

Jun 30, 2014 | Views: 320

Dear friends, When I was younger and didn’t really care much about this food or that food, I didn’t realize what a spectacular cook my Mom was. She can...

Read more »
The Restaurant

The Restaurant

Mar 19, 2014 | Views: 1,779

  Or view the video on the server at: http://video.tsemtulku.com/videos/TsemRinpocheSavingLivesAtARestaurant.flv Nice video of our little mission of saving the lives of fishes, eels and frogs destined to end up...

Read more »
Saffron

Saffron

Mar 16, 2014 | Views: 636

  Saffron is a medicinal spice that contains several carotenoid compounds which have potent anti-depressant, anti-oxidant, and anti-cancer properties. Saffron is also a good source of minerals and vitamins...

Read more »
We learned from the best!

We learned from the best!

Jan 13, 2014 | Views: 758

Everyone knows that I am a big fan of Indian food. I started to like Indian food when I first went to India in 1987.

Read more »
Got something good for you!

Got something good for you!

Jan 13, 2014 | Views: 879

I came across this vegan website that shares a whole variety of Burger recipes that look really delicious!

Read more »
Recipe: Bone Nourishing Soup

Recipe: Bone Nourishing Soup

Sep 1, 2013 | Views: 2,013

Dear students and friends, I would like to share with everyone another great recipe that Mrs Chuah (fondly known as Madam Chuah) taught the Ladrang kitchen to make. It is...

Read more »
What’s purple and good for you?

What’s purple and good for you?

Jul 26, 2013 | Views: 704

      15 Health Benefits of Grapes Juice..!!! 1) Flavonoids found in grape juice raise the level of HDL (good) cholesterol. This prevents blockage of arteries and the...

Read more »
Poori

Poori

Jul 10, 2013 | Views: 993

One of my favorite food is Poori, an India style bread that is commonly eaten for breakfast along with other vegetarian side dishes.

Read more »
Making Nepali Momos

Making Nepali Momos

Jun 25, 2013 | Views: 2,377

I want to share with you a healthy and delicious recipe for everyone to try out themselves. I really enjoy eating momos, and one of our kitchen helper in...

Read more »
Easy way to clean your kidneys

Easy way to clean your kidneys

May 4, 2013 | Views: 27,875

    CLEAN YOUR KIDNEYS Years pass by and our kidneys are filtering the blood by removing salt, poison and any unwanted entering our body. With time, the salt...

Read more »
Vegetarian Tomato Stew with “Meatballs”

Vegetarian Tomato Stew with “Meatballs”

Mar 19, 2013 | Views: 588

Recently, Datin Jennifer has been coming to the Haven (my residence) once a week to cook lunch for me and my Ladrang staff.

Read more »
Natural flavored water

Natural flavored water

Jan 7, 2013 | Views: 37,788

This morning, I came across this wonderful website that teaches you how to make flavored water using fruits and herbs. I thought that I'd give it a try... The...

Read more »
Can you make some of these for me?

Can you make some of these for me?

Dec 29, 2012 | Views: 698

A while back, I came across this website called Post Punk Kitchen. It was started in 2003 by a lady named Isa Chandra Moskowitz from Brooklyn, New York. I...

Read more »
Baking to enlightenment!!!

Baking to enlightenment!!!

May 5, 2012 | Views: 632

While she was at it, a group of my younger students decided to help her out...did they really help her out or mess things out? hehe watch the video...

Read more »
This is something you have to read!

This is something you have to read!

Mar 18, 2012 | Views: 956

When I am healthy, I can do more Dharma to serve others. By cutting down on meat, we will also be able to save many animals from being slaughtered...

Read more »
CANCER FOR BREAKFAST?

CANCER FOR BREAKFAST?

Jan 16, 2012 | Views: 1,043

A research was recently done by the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden, and they have found that eating 50 grams of processed meat a day can increase the risk...

Read more »
Top 50 Breakfasts From Around The World

Top 50 Breakfasts From Around The World

Dec 28, 2011 | Views: 1,662

Every morning, we all get up and eat the breakfast that we’re most accustomed to. Most of us in the “Western” world wake up to toast and cereal. To...

Read more »
Recipes: Dessert

Recipes: Dessert

Sep 28, 2011 | Views: 866

Dessert (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/desserts) Index Cherry Chocolate Chunk Mini Loaves Raspberry Truffle Brownies Pumpkin Cheesecake with Pecan Crunch Topping Marbled Banana Bread Peanut Butter Caramel Apples Chocolate Pumpkin Loaf Old Fashioned...

Read more »
Recipes: Stews

Recipes: Stews

Sep 27, 2011 | Views: 811

Stews (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/stew) Index: Seitan Porcine Beef Stew Eggplant & Black Eyed Pea Curry Dilly Stew with Rosemary Dumplings Mushroom Hot Pot Okra Gumbo with Chickpeas & Kidney Beans Chana...

Read more »
Recipe: Sauces

Recipe: Sauces

Sep 25, 2011 | Views: 259

Sauces (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/sauces) Index Roasty Soba Bowl with Miso Tahini Sunflower Mac Bestest Pesto Cashew Queso Spaghetti Pomodoro with Grilled Tempeh Romesco Pizza with Caramelized Onion & Squash Sanctuary Dip...

Read more »
Recipe: Sandwich

Recipe: Sandwich

Sep 10, 2011 | Views: 466

Sandwich (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/sandwich/) Index: Flatbreads with Creamy Red Pepper Scallion Spread Jerk Sloppy Joes with Coconut Creamed Spinach Quarter Pounder Beet Burger Carefree Curry Burgers Cucumber Avocado Tea Sandwiches with...

Read more »
Our 1st Tea House in Shanghai!!!!

Our 1st Tea House in Shanghai!!!!

Sep 8, 2011 | Views: 2,934

On 27 August 2011, Kechara Tea House (KTH) officially opened in Shanghai!! The official opening was spread over two days: a cocktail party on 27 August and a brunch...

Read more »
Recipes: Cookies

Recipes: Cookies

Sep 5, 2011 | Views: 154

Cookies (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/cookie) Index: Chocolate Pumpkin Loaf Orange Cranberry Muffins The Best Pumpkin Muffins Brown Sugar Peach Muffins Mocha Chip Muffins Marionberry Lavender Scones 1. Chocolate Pumpkin Loaf   Recipe:...

Read more »
Recipe: Gluten Free

Recipe: Gluten Free

Sep 2, 2011 | Views: 449

Gluten Free (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/gluten-free) Index Tamale Shepherd’s Pie Pesto Risotto With Roasted Zucchini Roasty Soba Bowl With Miso Tahini Mango Fried Rice Sunflower Mac Scallion Mashed Potatoes Caramelized Beets...

Read more »
Recipe: Soups

Recipe: Soups

Sep 2, 2011 | Views: 514

Soups (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/soups-recipe/) Index: Roasted Potato & Fennel Soup Alphabet Soup Okra Gumbo with Chickpeas & Kidney Beans Mushroom Barley Soup with Fresh Herbs Pesto Soup with Gnocchi, Beans &...

Read more »
Recipe: Muffins

Recipe: Muffins

Sep 2, 2011 | Views: 121

Muffins (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/muffins/) Index: Orange Cranberry Muffin The Best Pumpkin Muffin Brown Sugar Peach Muffin Mocha Chip Muffin Marionberry Lavender Scones   1. Orange Cranberry Muffin Recipe: 2 cups all...

Read more »
Recipes: Breakfast

Recipes: Breakfast

Sep 1, 2011 | Views: 432

Breakfast (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/breakfast) Index Puffy Pillow Pancakes Marbled Banana Bread Apple Pie Pancakes Blackened Scrambled Tofu & Garlicky grits Smoky Maple Sausages Fresh Corn Johnnycakes Raspberry Jam Swirl Crumbcake Cinnamon...

Read more »
Recipes: Entree

Recipes: Entree

Aug 15, 2011 | Views: 436

Entree (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/entrees) Index Summer Seitan Saute with Cilantro & Lime Flatbreads with Creamy Red Pepper Scallion Spread Jerk Sloppy Joes with Coconut Creamed Spinach Tamale Shepherd’s Pie Pesto Risotto...

Read more »
Recipes: Low Fat

Recipes: Low Fat

Aug 14, 2011 | Views: 257

Low Fat (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/low-fat/) Index Roasty Soba Bowl with Miso Tahini Cherry Chocolate Chunk Mini Loaves Seitan Porcine Beef Stew Raspberry Truffle Brownies Hottie Black Eyed Peas with Ginger Mashed...

Read more »
Recipes: Appetizers

Recipes: Appetizers

Jul 19, 2011 | Views: 271

Appetizers (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/appetizer) Index Baked Garlic Curry Fries Simple Italian Sausages Cashew Queso Scalloped Potatoes and Eggplant Bacon Eggplant Bacon Cucumber Avocado Tea Sandwiches with Dill & Mint Portland Porch...

Read more »
QUINOA – A Super Grain I like!!

QUINOA – A Super Grain I like!!

Jul 3, 2011 | Views: 1,475

I found Quinoa posted on facebook. Read more on it…I am so amazed that this is such good substitute for rice, which I like, but the best part is...

Read more »
Recipes: Curry

Recipes: Curry

Jul 1, 2011 | Views: 290

Curry (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/curry) Index Eggplant & Black Eyed Pea Curry Carefree Curry Burgers Mushroom Hot Pot Chana Masala Red Curry Soup with Rice & Purple Kale Broccoli Curry Udon Red...

Read more »
My favourite vegetables & fruits

My favourite vegetables & fruits

Jun 20, 2011 | Views: 1,705

I have consulted a few doctors (Chinese and Western) and they have advised me to lose some weight, through both exercise and my diet. I have tried going on...

Read more »
What is a Steamboat?

What is a Steamboat?

Jun 7, 2011 | Views: 4,379

Steamboat, or hotpot, is essentially a big pot that is kept at a constant hot temperature. The pot contains a soup stock that is prepared before-hand...

Read more »
Another Kechara Vegetarian Restaurant Opens (Viva Mall)

Another Kechara Vegetarian Restaurant Opens (Viva Mall)

May 15, 2011 | Views: 1,311

When I first requested Liaison Irene Lim, who is one of my oldest students and a friend for 19 years now, to open up a Vegetarian restaurant for Kechara,...

Read more »
Kechara Oasis Chefs in Action!

Kechara Oasis Chefs in Action!

May 15, 2011 | Views: 330

Irene has been a long time student, friend and assistant for me for over 19 years. I have met her for the first time in Kuala Lumpur when I gave...

Read more »
Kechara Vegetarian Express!

Kechara Vegetarian Express!

Mar 21, 2011 | Views: 613

I received the good news  of the opening of Kechara Vegetarian Express today at our hub in Sunwaymas. Kechara Vegetarian Express (KVE) is a new express lunch take-away stall by...

Read more »
Thanks Martin Bosnev (aminos)

Thanks Martin Bosnev (aminos)

Mar 15, 2011 | Views: 186

2011/03/15 at 3:10 am Dear Rinpoche, I want to share my very little experience with vegetarianism. I found that eating mock meat or soya meat is crucial for me...

Read more »
Vegetarian Hotdogs by ‘Master Chef’ Sengpiow

Vegetarian Hotdogs by ‘Master Chef’ Sengpiow

Mar 13, 2011 | Views: 657

I woke up this morning and guess what? Sengpiow made me vegetarian hot dogs American style! What a nice surprise! Yes the ‘meat’ is made from Vegetables!!  It tastes...

Read more »
Great Vegetarian restaurant – Anada Bhavan in Singapore!

Great Vegetarian restaurant – Anada Bhavan in Singapore!

Feb 7, 2011 | Views: 947

There is one opposite Mustafa Centre, Serangoon (Little India). Whenever I visit Singapore, I visit Mustafa’s. You can find almost anything inside and open 24 hours. Can you imagine...

Read more »
Sandwiches for Kecharian Staff!

Sandwiches for Kecharian Staff!

Jan 9, 2011 | Views: 183

The people in Kechara work very hard.  Most people don’t see what goes behind the scenes, but most of them work till late with the sole motivation to spread...

Read more »
Khukri and ‘Nepal’ Street

Khukri and ‘Nepal’ Street

Jan 8, 2011 | Views: 768

  KB recommended a wonderful Nepalese restaurant in downtown KL. Yesterday I had to get somethings in that area and went with a group to THE KHUKRI  to try....

Read more »
Recipes: Grilling

Recipes: Grilling

Jan 3, 2011 | Views: 92

Grilling (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/grilling) Index Flatbreads with Creamy Red Pepper Scallion Spread Spaghetti Pomodoro with Grilled Tempeh Grilled Peaches with Ginger Coconut Caramel Ancho Lentil Soup with Grilled Pineapple Perfect Grilled...

Read more »
Recipes: Cupcakes

Recipes: Cupcakes

Jan 1, 2011 | Views: 177

Cupcakes (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/cupcakes-recipe) Index 1. Vanilla Bean Cupcakes With Chocolate Ganache 2. Green Tea Cupcakes with Almond Flowers 3. Chocolate Mousse Cupcakes Vanilla Bean Cupcakes With Chocolate Ganache    ...

Read more »
roasted beetroot

Recipes: Christmas

Jan 1, 2011 | Views: 110

Christmas (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/christmas) Index 1. Wild Rice Salad With Oranges & Roasted Beets 2. Chocolate Pumpkin Loaf 3. Cornbread Stuffing With Pears And Pecans Wild Rice Salad With Oranges &...

Read more »
Madam Chua’s DELICIOUS HEALTHY RECIPES/videos

Madam Chua’s DELICIOUS HEALTHY RECIPES/videos

Dec 16, 2010 | Views: 3,005

The lovely Mdme Chua on the left who is a lady that’s very caring, very helpful and quietly feeds everyone….I’ve known her for 18 years now. She is pictured...

Read more »
Aunt Matza teaches Bortsik & Perisiki

Aunt Matza teaches Bortsik & Perisiki

Dec 15, 2010 | Views: 442

Watch the video… I haven’t seen my lovely Aunt Matza in nearly 30 years. I had the pleasure of her company recently where she flew in to join in...

Read more »
Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
5 - 6AM (PST)
星期五
9 - 10PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SATURDAY
11AM - 12PM (GMT +8)
FRIDAY 7 - 8PM (PST)
SUNDAY
9:30 - 10PM (GMT +8)
4:30 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR JANUARY / 一月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at [email protected] and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Samfoonheei
  Wednesday, Jan 18. 2017 03:34 PM
  Wonderful….can try this method to repel insects in our house using peppermint plants. I did not know much benefits of peppermint till i read this article.Its really good way to repel insects other then using the ingredient in our kitchen.Keeping the garden and surroundings clean to reduce opportunity for insects too.
  Thank you Rinpoche for sharing this easy and harmless ways to keep insects away.
  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/try-this-to-repel-insects-in-your-house.html
 • Lin Mun
  Tuesday, Jan 17. 2017 08:31 PM
  If it is not Guru’s compassion and kindness we would not have the chance to learn and practise dharma in Kechara. Guru is very important because he is a person who will guide and lead us to enlightenment. He choose to be with us so we can transform our mind. Hence we must always appreciate our Guru and change our mind to be better.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/choose-your-guru-always.html
 • Stella Cheang
  Tuesday, Jan 17. 2017 01:07 PM
  We are the only family to the senior pets, how cruel it is to abandon them when they are old and helpless. It is a time our pet needs us most because they are in pain or suffering from discomfort, and we should be more sensitive to their needs. Very heartwarming to read a list of ideas to shower the raging pets with some tender loving care. Thank you Rinpoche.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/dont-abandon-senior-pets.html
 • Stella Cheang
  Tuesday, Jan 17. 2017 01:02 PM
  Thank you Rinpoche for this sharing. Every time I read story of incredible loyalty shown by animals, I’d be marvelled at how more faithful, loyal, humane and selfless they are compared to us. Captain put us to shame. Many of us cannot even be faithful and loyal to the person sharing the same bed, let alone a dead someone… for six years! May we be inspired to be loyal and faithful to people who matter to us and who had benefitted, like our guru and our parents.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/loyal-dog-guards-his-owners-grave-for-6-years.html
 • Lin Mun
  Monday, Jan 16. 2017 09:49 PM
  Wow the 3 places are so beautiful. Very nice scenic, clean and so natural. Really wish I can visit Japan and any one of the places above. So calm to be able to live there.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/art-architecture/3-amazingly-attractive-villages-in-japan.html
 • Samfoonheei
  Monday, Jan 16. 2017 04:57 PM
  Beautiful and powerful short prayer to Dorje Shugden composed by Rinpoche. This prayer is short yet very powerful and easy to understand, visualize suitable for all us and for those who are new to Tibetan Buddhism.Thank you Rinpoche for this beautiful and powerful prayer.May Rinpoche always healthy to continue teachings and guiding us all.
  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/a-short-prayer-to-dorje-shugden.html
 • Stella Cheang
  Monday, Jan 16. 2017 01:56 PM
  Thank you Rinpoche for sharing with us this very beautifully composed prayer to Dorje Shugden. The prayer abridge the complete path to enlightenment complete with the powerful holy mantra Om Benza Wiki Bitana Soha. May Datin MJ and everyone who recites this daily be blessed on their spiritual journey and their faith in Dorje Shugden grow forever more.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/a-short-prayer-to-dorje-shugden.html#comments
 • Stella Cheang
  Monday, Jan 16. 2017 01:32 PM
  Thank you Rinpoche for this very important teaching. It is simple logic; working on our mind will last us in our future life (long term investment) while focusing on our body only last us as far as this lifetime (short term investment and often time without return), if the body does not already give way part by part, prematurely. Therefore, utilise our precious time on earth to invest in our mind. Every pleasure that derives through this body is short-lived anyway.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/stop-dancing-with-the-corpse.html
 • Lin Mun
  Sunday, Jan 15. 2017 09:33 PM
  This is very sad. In the new modern business environment I am shock that this is happening in India. This brick kiln management has clearly abuse the labour and has no qualm in admitting that they are treating the labour as slave.

  How can the worker work for 12 to 18 hours in this harsh place. Furthermore, they were not provided any safety gear and have to endure the heat in the kiln. The more scary thing is that they allow children in this dangerous work place.

  Thankfully, the United Nations and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has taken steps in providing new guidelines. I hope the multinational companies there will adhere to the regulations and guidelines to stop this abuse.

  Thank you Rinpoche for sharing this article and a reminder that how fortunate are we living in much better condition.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/you-have-to-see-this.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Jan 15. 2017 01:53 PM
  Dementia is a general term for loss of memory and other mental abilities severe enough to interfere with our daily life. It is caused by physical changes in the brain.So scientists did discovered that people living near busy roads have a higher chance of developing dementia.Its the air-pollutants can get into the brain via the blood and which lead to neurological problems.
  Elderly monks live a very quiet life in the monastery, far away from the city do not develop dementia as Rinpoche noticed.The air is clean and healthy that leads them to live longer.
  Rinpoche have made a good choice to have KFR at Bentong in a natural forest environment. Whereby all of us can have a healthy.quiet and peaceful mind to do meditation,learn and practice Dharma.
  Thank you Rinpoche for sharing
  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/does-living-near-busy-roads-develop-dementia.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Jan 14. 2017 08:23 PM
  Learn and practice Dharma,work for Dharma before its too late.Try not waste our precious time ,as we won’t know what will happens next. So wasting time on samsaric activities that bring comfort and pleasure to the body is of no use .what will benefit us now and at the time of death is to cultivate our mind with dharma and dharma activities. Stay healthy have a healthy body , mind and have Dharma close to us .
  Thank you Rinpoche for sharing this powerful teachings
  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/stop-dancing-with-the-corpse.html
 • Lin Mun
  Saturday, Jan 14. 2017 05:24 PM
  This is a good article on Serkym offering and Kawang. Earlier when I just joined Kechara I do not understand why we have this rituals and why some of the offering materials are so expensive. Now I understand that we are making offering to the enlightened beings so we should offer the best.

  Thank you Bradley for your sharing.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/students-friends/bradley-kassian-share-on-kawang-and-serkym.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Jan 14. 2017 03:06 PM
  Malaysia is a beautiful multi-racial country with beautiful traditional clothes each different race and culture.That i am proud of it as i love our traditional chinese cheongsum and nyonya kebaya.There are many different cultures in Sarawak too with many variations of tribal dress in different styles. Many of these groups have their own style and colour which caught my eyes by looking at those beautiful pictures shared. Here we can live happily with many different groups and can have religious freedom.But not so lucky for others whereby they attacked .injured each other like the Dorje Shugden issue in Tibet.I do hope the ban on Dorje Shugden will be lifted soon.
  Thank you Rinpoche for sharing this article.
  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/art-architecture/traditional-clothes-of-malaysia.html
 • Stella Cheang
  Saturday, Jan 14. 2017 01:35 PM
  Without a doubt, it is the miraculous power of the enlightened Dharmapala, Dorje Shugden, who worked this magic and saved life. The deep faith in Dorje Shugden let the young Chin Wei suffered only minor injuries despite the collisions resulting in severe damage to the car. May Chin Wei recover swiftly and may his faith in Dorje Shugden be forever strong. Thank you Pastor Seng Piow for sharing this with us.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/personal-attendant/saved-by-dorje-shugden-多杰雄登保佑!.html
 • Victor.Choi
  Saturday, Jan 14. 2017 11:07 AM
  Good Morning Rinpoche, Moderator,Pastors and everyone in the chatroom. 🙂

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Writer: Pastor Loh Seng Piow
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
I am in the process of creating beautiful Dorje Shugden and Kechara Forest Retreat watches at this time. So we can take precious protector and Kechara Forest Retreat wherever we go and be blessed everytime we see what time it is. 
I am perfecting the designs with a great team and will update when done but these are just some samples that arrived. 
Feast your eyes! 

Tsem Rinpoche
6 days ago
I am in the process of creating beautiful Dorje Shugden and Kechara Forest Retreat watches at this time. So we can take precious protector and Kechara Forest Retreat wherever we go and be blessed everytime we see what time it is. I am perfecting the designs with a great team and will update when done but these are just some samples that arrived. Feast your eyes! Tsem Rinpoche
            Pick the practice, devotion and precepts of Vajra Yogini\'s path over everything and anything in samsara. Samsara has nothing of value and nothing lasting to offer. You are born in suffering, live in suffering, die in suffering and enter bardo and future lives expecting more sufferings. This is not a negative way of looking at things but the truth. If the truth is negative, so it is the truth. Devote oneself to the guru, dharma work, dharma practice and bringing dharma to others compassionately. Choose to practice Vajra Yogini now with the preliminaries. You can start right now: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/starting-on-vajra-yogini-now.html Much care, Tsem Rinpoche
3 weeks ago
Pick the practice, devotion and precepts of Vajra Yogini's path over everything and anything in samsara. Samsara has nothing of value and nothing lasting to offer. You are born in suffering, live in suffering, die in suffering and enter bardo and future lives expecting more sufferings. This is not a negative way of looking at things but the truth. If the truth is negative, so it is the truth. Devote oneself to the guru, dharma work, dharma practice and bringing dharma to others compassionately. Choose to practice Vajra Yogini now with the preliminaries. You can start right now: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/starting-on-vajra-yogini-now.html Much care, Tsem Rinpoche
Message to Tibetans in English
3 weeks ago
Message to Tibetans in English
Message to the Tibetans
3 weeks ago
Message to the Tibetans
Left to right: Kensur Jampa Yeshe Rinpoche, Sharpa Choeje Jetsun Lobsang Nyima, Kyabje Zemey Rinpoche, Kyabje Lati Rinpoche, 101st Gaden Tripa Jetsun Lungrik Namgyal. Great lamas of Gaden Shartse Monastery
3 weeks ago
Left to right: Kensur Jampa Yeshe Rinpoche, Sharpa Choeje Jetsun Lobsang Nyima, Kyabje Zemey Rinpoche, Kyabje Lati Rinpoche, 101st Gaden Tripa Jetsun Lungrik Namgyal. Great lamas of Gaden Shartse Monastery
A beautiful Indian rendition of Gyenze Dorje Shugden manifesting in wealth form
3 weeks ago
A beautiful Indian rendition of Gyenze Dorje Shugden manifesting in wealth form
This is my thoughts and determination to share with you. Please open and read. Thank you for your time. Tsem Rinpoche
1 month ago
This is my thoughts and determination to share with you. Please open and read. Thank you for your time. Tsem Rinpoche
Nepalese King Birendra receives His Holiness Panchen Rinpoche in Nepal
1 month ago
Nepalese King Birendra receives His Holiness Panchen Rinpoche in Nepal
Guess what Zava Damdin Rinpoche did in Mongolia recently with 7,800 people??? Very interesting and it is a must read:  http://www.tsemrinpoche.com/?p=116206
1 month ago
Guess what Zava Damdin Rinpoche did in Mongolia recently with 7,800 people??? Very interesting and it is a must read:  http://www.tsemrinpoche.com/?p=116206
This huge Buddha in Korea is magnificent
2 months ago
This huge Buddha in Korea is magnificent
The very first oracle of Dorje Shugden in trance statue. I have commissioned this.
2 months ago
The very first oracle of Dorje Shugden in trance statue. I have commissioned this.
Such a old and ancient thangka painting of Dorje Shugden. He has been around in Tibet practiced for hundreds of years.
2 months ago
Such a old and ancient thangka painting of Dorje Shugden. He has been around in Tibet practiced for hundreds of years.
One of the "Four Exalted Brothers" Avalokiteshvara statues, Phagpa Wati of Kyirong, which is now with H.H. the Dalai Lama in Dharamsala.
2 months ago
One of the "Four Exalted Brothers" Avalokiteshvara statues, Phagpa Wati of Kyirong, which is now with H.H. the Dalai Lama in Dharamsala.
Kyabje Zemey, Kyabje Zong Rinpoche and Kyabje Pabongka Choktrul Rinpoche
2 months ago
Kyabje Zemey, Kyabje Zong Rinpoche and Kyabje Pabongka Choktrul Rinpoche
My Oser girl and Mumu boy are so adorable
2 months ago
My Oser girl and Mumu boy are so adorable
Wow this meditator in his cave in front of a painting of Yamantaka draped with a white khata of respect. He sits among bones to remind him of impermanence and our future. The bones inspire him strongly to let go of all attachments in this life and focus on dharma, meditation and liberation and he is doing so. Very beautiful and inspirational. Tsem Rinpoche
2 months ago
Wow this meditator in his cave in front of a painting of Yamantaka draped with a white khata of respect. He sits among bones to remind him of impermanence and our future. The bones inspire him strongly to let go of all attachments in this life and focus on dharma, meditation and liberation and he is doing so. Very beautiful and inspirational. Tsem Rinpoche
Tenzing Norgay found this in Nepal. Guess what it is?
3 months ago
Tenzing Norgay found this in Nepal. Guess what it is?
Sir Edmund Hillary
3 months ago
Sir Edmund Hillary
Halloween is my favorite holiday. Wild natural plants and flowers are my favorite offering. Buddha\'s teachings on meditation and Yidam practice bring the ultimate results and happiness. ~Tsem Rinpoche
3 months ago
Halloween is my favorite holiday. Wild natural plants and flowers are my favorite offering. Buddha's teachings on meditation and Yidam practice bring the ultimate results and happiness. ~Tsem Rinpoche
Previous lives do resemble current lives especially if they are a recognized incarnation. If notice how similar the previous and current Trijang Rinpoche looks. The eyes, bone structure, expression, long neck, thin and overall look. Beautiful. I\'ve seen this phenomena over and over in many Rinpoche incarnations. Especially when you compare them with pictures of previous and current lives at around the same ages. Something powerfully karmic about this. Tsem Rinpoche
3 months ago
Previous lives do resemble current lives especially if they are a recognized incarnation. If notice how similar the previous and current Trijang Rinpoche looks. The eyes, bone structure, expression, long neck, thin and overall look. Beautiful. I've seen this phenomena over and over in many Rinpoche incarnations. Especially when you compare them with pictures of previous and current lives at around the same ages. Something powerfully karmic about this. Tsem Rinpoche
It\'s nice to have monks visitors and resident monks in Kechara
3 months ago
It's nice to have monks visitors and resident monks in Kechara
             Taken in Lake Champlain in Canada. A huge water monster...neat...
3 months ago
Taken in Lake Champlain in Canada. A huge water monster...neat...
Beautiful! His Holiness Kyabje Trijang Dorje Chang has always been good friends with His Holiness Karmapa. No wonder H.H. Karmapa never spoke against Dorje Shugden. Two reasons perhaps: One is he knows the qualities of Trijang Rinpoche who is a attained being. And Karmapa himself has clairvoyance to perceive the true nature of Dorje Shugden directly. I love to see great beings like this manifesting closeness. When I see, I just want to prostrate to them and thank them for sharing such good examples to someone like me. Praise to the ego-less mind! Tsem Rinpoche
3 months ago
Beautiful! His Holiness Kyabje Trijang Dorje Chang has always been good friends with His Holiness Karmapa. No wonder H.H. Karmapa never spoke against Dorje Shugden. Two reasons perhaps: One is he knows the qualities of Trijang Rinpoche who is a attained being. And Karmapa himself has clairvoyance to perceive the true nature of Dorje Shugden directly. I love to see great beings like this manifesting closeness. When I see, I just want to prostrate to them and thank them for sharing such good examples to someone like me. Praise to the ego-less mind! Tsem Rinpoche
Serkong Dorje Chang on the left and his son Serkong Tsenshab Rinpoche on the right.
4 months ago
Serkong Dorje Chang on the left and his son Serkong Tsenshab Rinpoche on the right.
High lamas in France September 2016
4 months ago
High lamas in France September 2016
༧གོང་ས་ཆེན་པོ་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། - Interesting relationship between 14th Dalai Lama and Dorje Shugden:  http://www.tsemrinpoche.com/?p=109757
4 months ago
༧གོང་ས་ཆེན་པོ་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། - Interesting relationship between 14th Dalai Lama and Dorje Shugden: http://www.tsemrinpoche.com/?p=109757
Dalai Lama Says We Can Practise Dorje Shugden Finally! Read more on this development--- http://www.tsemrinpoche.com/?p=109777
4 months ago
Dalai Lama Says We Can Practise Dorje Shugden Finally! Read more on this development--- http://www.tsemrinpoche.com/?p=109777
More time spent in dharma work is more karma collected to be happy and more time spent in non-dharma works is more karma collected to be unhappy.~Tsem Rinpoche
4 months ago
More time spent in dharma work is more karma collected to be happy and more time spent in non-dharma works is more karma collected to be unhappy.~Tsem Rinpoche
All Dorje Shugden prophesizes will come to pass,
 Those who generate refuge and merits will trust, 
 By trusting one will see the good results of his pronouncements,
 By seeing the good results, one\'s path becomes more clear, 
 The path of practice, purification and siddhic results, 
 This would eliminate the samsara within our minds.
 ~Tsem Rinpoche
4 months ago
All Dorje Shugden prophesizes will come to pass, Those who generate refuge and merits will trust, By trusting one will see the good results of his pronouncements, By seeing the good results, one's path becomes more clear, The path of practice, purification and siddhic results, This would eliminate the samsara within our minds. ~Tsem Rinpoche
Large Dorje Shugden statue built by the 5th Dalai Lama and housed in Trode Khangsar. Sock Wand and Mdm Chuah took this picture in Lhasa, Tibet 2016
4 months ago
Large Dorje Shugden statue built by the 5th Dalai Lama and housed in Trode Khangsar. Sock Wand and Mdm Chuah took this picture in Lhasa, Tibet 2016
Our own Kecharian Mdm. Chua with the oracle of Dorje Shugden Gen Tenzin Tsultrim in Lhasa, Tibet 2016
4 months ago
Our own Kecharian Mdm. Chua with the oracle of Dorje Shugden Gen Tenzin Tsultrim in Lhasa, Tibet 2016
Our very own Kecharian Mdm Chua standing in front of holy Trode Khangsar-the Chapel to Dorje Shugden built 400 years ago by the Great 5th Dalai Lama-Tibet 2016
4 months ago
Our very own Kecharian Mdm Chua standing in front of holy Trode Khangsar-the Chapel to Dorje Shugden built 400 years ago by the Great 5th Dalai Lama-Tibet 2016
Our very own Kecharian Mdm Chua standing in front of holy Gaden Monastery, Tibet 2016
4 months ago
Our very own Kecharian Mdm Chua standing in front of holy Gaden Monastery, Tibet 2016
             This is the oracle of Dorje Shugden in Lhasa, Tibet. His name is Gen Tenzin Tsultrim of Sera Monastery in Tibet.
4 months ago
This is the oracle of Dorje Shugden in Lhasa, Tibet. His name is Gen Tenzin Tsultrim of Sera Monastery in Tibet.
Ms. Sock Wan, Oracle of Dorje Shugden in Tibet Gen Tenzin Tsultrim, Mdm Chuah and Mr. Tashi in Tibet 2016
4 months ago
Ms. Sock Wan, Oracle of Dorje Shugden in Tibet Gen Tenzin Tsultrim, Mdm Chuah and Mr. Tashi in Tibet 2016
Mahasiddha Kyabje Gangchen Rinpoche, H.H. Kyabje Trijang Rinpoche and Ven. Rabten Choktrul Rinpoche 2016
4 months ago
Mahasiddha Kyabje Gangchen Rinpoche, H.H. Kyabje Trijang Rinpoche and Ven. Rabten Choktrul Rinpoche 2016
His Eminence Mahasiddha Gangchen Rinpoche and the official oracle of Dorje Shugden Panglung Kuten Choji lah in Italy together September 2016
4 months ago
His Eminence Mahasiddha Gangchen Rinpoche and the official oracle of Dorje Shugden Panglung Kuten Choji lah in Italy together September 2016
My thoughts on Malaysia. Thank you. Tsem Rinpoche
4 months ago
My thoughts on Malaysia. Thank you. Tsem Rinpoche
Beautiful thangka of Vajra Yogini. Look at the details where she appears in visions and also takes people to Kechara.
4 months ago
Beautiful thangka of Vajra Yogini. Look at the details where she appears in visions and also takes people to Kechara.
Left to right:

His Holiness the Gaden Throne holder Jetsun Lungrik Namgyal, His Holiness Kyabje Zong Rinpoche (very young) and His Eminence Tsem Rinpoche in Gaden Shartse Prayer Hall during prayers.
4 months ago
Left to right: His Holiness the Gaden Throne holder Jetsun Lungrik Namgyal, His Holiness Kyabje Zong Rinpoche (very young) and His Eminence Tsem Rinpoche in Gaden Shartse Prayer Hall during prayers.
 It\'s nice when families support the spiritual journeys of their children. This is one beautiful family of Pastor Niral of Kechara
4 months ago
It's nice when families support the spiritual journeys of their children. This is one beautiful family of Pastor Niral of Kechara
Jog Falls a power place of Vajra Yogini and Heruka: http://www.tsemrinpoche.com/?p=108652
4 months ago
Jog Falls a power place of Vajra Yogini and Heruka: http://www.tsemrinpoche.com/?p=108652
Don\'t wait for the perfect group. Don\'t wait for the perfect person. Don\'t wait for the perfect situation. Don\'t expect yourself to be perfect. Don\'t even look for perfection at least in our realm as it does not exist or time will run out. Just get going and keep doing good. It\'s between you and yourself. Tsem Rinpoche
4 months ago
Don't wait for the perfect group. Don't wait for the perfect person. Don't wait for the perfect situation. Don't expect yourself to be perfect. Don't even look for perfection at least in our realm as it does not exist or time will run out. Just get going and keep doing good. It's between you and yourself. Tsem Rinpoche
Kind people are to be treasured. They make life worth living. ~Tsem Rinpoche
4 months ago
Kind people are to be treasured. They make life worth living. ~Tsem Rinpoche
Don\'t you love her bag? She\'s stylish and at one with the universe. OM Shanti. ~Tsem Rinpoche
4 months ago
Don't you love her bag? She's stylish and at one with the universe. OM Shanti. ~Tsem Rinpoche
Beautiful Manjushri carved in China
4 months ago
Beautiful Manjushri carved in China
Sent from Samsung tablet.
5 months ago
Sent from Samsung tablet.
We must loyal to our guru. How to be loyal? To always do the teachings and practice he gave us and to conquer our laziness. We must make our gurus more important than our ego. So it is important to always let our guru win and not our ego. If our ego wins, many will suffer and we will suffer. If our guru wins, temporarily we suffer, but long term we will be happy and many around us will be happy. You see, the guru is always on the look out to give us methods and teachings that we can engage in to bring us happiness. The biggest happiness is overcoming our ego and it\'s traces and the guru always directly and indirectly focuses on that. Our guru will always love and help us, but we must meet our guru half way too. Tsem Rinpoche
5 months ago
We must loyal to our guru. How to be loyal? To always do the teachings and practice he gave us and to conquer our laziness. We must make our gurus more important than our ego. So it is important to always let our guru win and not our ego. If our ego wins, many will suffer and we will suffer. If our guru wins, temporarily we suffer, but long term we will be happy and many around us will be happy. You see, the guru is always on the look out to give us methods and teachings that we can engage in to bring us happiness. The biggest happiness is overcoming our ego and it's traces and the guru always directly and indirectly focuses on that. Our guru will always love and help us, but we must meet our guru half way too. Tsem Rinpoche
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • You will Never be Ready
  4 weeks ago
  You will Never be Ready
  Dear friends, watch this video and ready, if we keep waiting till we are ready, that day will never come. Tsem Rinpoche
 • Stop asking for Easy
  4 weeks ago
  Stop asking for Easy
  This video is powerful because it's the truth. It applies to anything. It applies to our dharma practice. Watch the video and share it. Tsem Rinpoche
 • Must Watch this Video!
  2 months ago
  Must Watch this Video!
 • Sacred Tibetan Incense - Nyimo County, Lhasa, Tibet
  3 months ago
  Sacred Tibetan Incense - Nyimo County, Lhasa, Tibet
 • Kyabje Denma Gonsa Rinpoche on Samaya
  3 months ago
  Kyabje Denma Gonsa Rinpoche on Samaya
  ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་སློབ་དོན་སྙིང་དེ།།གང་གི་རྣ་བར་བདུད་རྩི་མོད།།འོན་ཀྱང་འགའ་ཡི་རྣ་ལམ་དུ།། བྲག་ཆ་བཞིན་དུ་འགྱུར་སྲིད་མོད།། ཚང་མས་ཚར་རེ་གཟིགས་རོགས།། Kyabje Denma Gonsa Rinpoche telling people that it is important to have guru samaya. It use to be that way in the great monasteries. We should not create problems and schisms. If we want to practice a protector, then do so, if not it's okay, but don't make trouble. One should just practice the Buddha Dharma well. To do good practice. If you have faith in Dorje Shugden and trust all the way, he will definitely help you. But most important is to practice the dharma. This is his advice in short here. It's good to let more Tibetans hear this holy speech and appeal by this very senior Rinpoche. TR
 • His Holiness the Dalai Lama on Propitiating Protectors & Oracles
  3 months ago
  His Holiness the Dalai Lama on Propitiating Protectors & Oracles
  This was on FB and I came across it. His Holiness said in Tibetan institutions there is a lot of propitiating protector/oracles and this is not what Buddhism is about. So they are putting Nechung/Tema oracles within the video to say what is he talking about when he does it himself. This is confusing is the message to his people. TR
 • -
  3 months ago
  Look how this crab eats a cherry.. Incredible and cute... Never seen this before. They have feelings too. Tsem Rinpoche
 • This is Sarah. Do you have 30 seconds for her? Her life in just 30 seconds!
  4 months ago
  This is Sarah. Do you have 30 seconds for her? Her life in just 30 seconds!
 • See what is your fortune today!
  4 months ago
  See what is your fortune today!
 • Kyabje Trijang Rinpoche recites offering stanza to Dorje Shugden Septemeber 2016
  4 months ago
  Kyabje Trijang Rinpoche recites offering stanza to Dorje Shugden Septemeber 2016
 • Flying the flag proudly
  4 months ago
  Flying the flag proudly
  Just like the rays of the sun, Dorje Shugden's blessings shines on all
 • These skydivers have a little surprise...
  4 months ago
  These skydivers have a little surprise...
  Let them spell it out for you
 • Taking to the skies
  4 months ago
  Taking to the skies
  The sky's the limit for TsemRinpoche.com!
 • What you need to wake you up on your morning commute
  4 months ago
  What you need to wake you up on your morning commute
  Make your commutes a little more interesting with an article from TsemRinpoche.com
 • The blog that gets you addicted in a good way
  4 months ago
  The blog that gets you addicted in a good way
  There's something for everyone, any time of the day at TsemRinpoche.com

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions

CHAT PICTURES

Pastor Gim Lee perform prayers for a sponsor during her beloved pet dog's funeral. Lucy Yap
7 hours ago
Pastor Gim Lee perform prayers for a sponsor during her beloved pet dog's funeral. Lucy Yap
Make lots of merits for the Year ahead! Join our Grand Dorje Shugden Pujas next 3. & 4. February 2017 with many Highlights!
10 hours ago
Make lots of merits for the Year ahead! Join our Grand Dorje Shugden Pujas next 3. & 4. February 2017 with many Highlights!
Pet Funeral services provided by Heavenly Gate Memorial Service Sdn Bhd, Bentong , Malaysia. YEO KWAI GIN ( KKSG )
16 hours ago
Pet Funeral services provided by Heavenly Gate Memorial Service Sdn Bhd, Bentong , Malaysia. YEO KWAI GIN ( KKSG )
Visitors visited Mother Tara and pay respects. YEO KWAI GIN ( KKSG )
16 hours ago
Visitors visited Mother Tara and pay respects. YEO KWAI GIN ( KKSG )
Another New Dorje Shugden Chapel at Bentong. YEO KWAI GIN ( KKSG )
16 hours ago
Another New Dorje Shugden Chapel at Bentong. YEO KWAI GIN ( KKSG )
Treat others like the way you wish to be treated. YEO KWAI GIN ( KKSG )
16 hours ago
Treat others like the way you wish to be treated. YEO KWAI GIN ( KKSG )
热烈欢迎大家到来参与 ! YEO KWAI GIN ( KKSG )
17 hours ago
热烈欢迎大家到来参与 ! YEO KWAI GIN ( KKSG )
放生可以培养慈悲心, 爱护生命 ! YEO KWAI GIN ( KKSG )
17 hours ago
放生可以培养慈悲心, 爱护生命 ! YEO KWAI GIN ( KKSG )
Whet your appetite with our light bites ~ Mandala of Five Prosperity 五福曼陀罗 ~ kecharaoasis.com ~ Guat Hee
2 days ago
Whet your appetite with our light bites ~ Mandala of Five Prosperity 五福曼陀罗 ~ kecharaoasis.com ~ Guat Hee
Lotus Root with Asparagus in Yam Basket is available in CNY 2017 set menu ~ kecharaoasis.com ~ Guat Hee
2 days ago
Lotus Root with Asparagus in Yam Basket is available in CNY 2017 set menu ~ kecharaoasis.com ~ Guat Hee
Jian dui (煎堆) is a type of fried Chinese pastry made from glutinous rice flour ~ kecharaoasis.com ~ Guat Hee
2 days ago
Jian dui (煎堆) is a type of fried Chinese pastry made from glutinous rice flour ~ kecharaoasis.com ~ Guat Hee
Penang team after food distribution. P.Patsy
3 days ago
Penang team after food distribution. P.Patsy
Preloved clothing for our homeless clients. P.Patsy
3 days ago
Preloved clothing for our homeless clients. P.Patsy
Penang team food distribution tonight. P.Patsy
3 days ago
Penang team food distribution tonight. P.Patsy
Getting ready for food distribution. P.Patsy
3 days ago
Getting ready for food distribution. P.Patsy
Chinese Lunar New Year is around the corner! Enjoy the yummy Vegetarian New Year Menu with the finest ingredients at Kechara Oasis!
3 days ago
Chinese Lunar New Year is around the corner! Enjoy the yummy Vegetarian New Year Menu with the finest ingredients at Kechara Oasis!
Teacher Alice's sharing with the class in Mandarin on January 15, 2017. Stella, KSDS
3 days ago
Teacher Alice's sharing with the class in Mandarin on January 15, 2017. Stella, KSDS
Teacher Victoria's sharing with the class on January 15, 2017. Stella, KSDS
3 days ago
Teacher Victoria's sharing with the class on January 15, 2017. Stella, KSDS
Presentation by the students is an active way to engage the young minds with Dharma. Stella, KSDS
3 days ago
Presentation by the students is an active way to engage the young minds with Dharma. Stella, KSDS
Kechara Sunday Dharma School 's first class for 2017. Here're the teacher & students for class 13-14yo. Stella, KSDS
3 days ago
Kechara Sunday Dharma School 's first class for 2017. Here're the teacher & students for class 13-14yo. Stella, KSDS
Kechara Sunday Dharma School 's class for 2017, here're teachers Kien and Jenni with atudents of 7-8yo. Stella, KSDS
3 days ago
Kechara Sunday Dharma School 's class for 2017, here're teachers Kien and Jenni with atudents of 7-8yo. Stella, KSDS
Dato' Colin Tan shared yesterday his secrets to success in a talk entitled Inviting Wealth and Good Fortune in Kechara Forest Retreat - picture by Li Kim Phng
4 days ago
Dato' Colin Tan shared yesterday his secrets to success in a talk entitled Inviting Wealth and Good Fortune in Kechara Forest Retreat - picture by Li Kim Phng
Kenny Loh has blessed the catfish after the Medicine Buddha and Rinpoche's long life mantra recitations in Gunung Lang, Ipoh today. So Kin Hoe (KISG)
4 days ago
Kenny Loh has blessed the catfish after the Medicine Buddha and Rinpoche's long life mantra recitations in Gunung Lang, Ipoh today. So Kin Hoe (KISG)
Through the blessings from Rinpoche, Kechara Ipoh Study Group has completed our monthly animals liberation activity in Ipoh today. So Kin Hoe (KISG)
4 days ago
Through the blessings from Rinpoche, Kechara Ipoh Study Group has completed our monthly animals liberation activity in Ipoh today. So Kin Hoe (KISG)
Eight members of the puja team conducted a #MedicineBuddha puja at Kechara. Lucy yap
5 days ago
Eight members of the puja team conducted a #MedicineBuddha puja at Kechara. Lucy yap
The Promise
  These books will change your life
  Tsem Rinpoche's Long Life Prayer by H.H. Trijang Choktrul Rinpoche
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Page Views By Country
United States 1,948,114
Malaysia 2,777,998
Singapore 542,486
United Kingdom 389,765
India 300,773
Canada 358,369
Australia 320,113
Nepal 201,456
Philippines 170,547
Portugal 96,692
Bhutan 107,820
Indonesia 122,214
Thailand 84,554
Germany 94,322
Mongolia 63,019
Italy 68,300
Spain 64,328
France 67,809
Netherlands 64,228
Brazil 55,922
New Zealand 50,365
Hong Kong 50,330
Taiwan 47,497
United Arab Emirates 32,490
Mexico 33,236
Romania 38,127
South Africa 30,189
Switzerland 43,225
Ireland 28,022
Japan 30,015
Vietnam 26,691
Sweden 29,654
Saudi Arabia 19,705
Russia 26,968
Sri Lanka 19,544
Greece 22,716
Belgium 21,685
Poland 22,849
Hungary 20,663
Total Pageviews: 8,956,355

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....