Food & Recipes

நாவில் சுவையூறும் 25 வகையான மலேசிய உணவுகள்

நாவில் சுவையூறும் 25 வகையான மலேசிய உணவுகள்

Nov 15, 2016 | Views: 263

மலேசியாவில் வாழ்வதற்கோ அல்லது சுற்றிப் பார்ப்பதற்கோ மிகச் சிறந்த விஷயங்களில் ஒன்று அதன் உணவு வகைககள் என்பது பெரும்பாலனோரின் கருத்து. அவை மலிவானதாகவும் பல வகைகளிலும் கிடைக்கப் பெறுகின்றன.

Read more »
25 Makanan Terlazat Di Malaysia

25 Makanan Terlazat Di Malaysia

Nov 15, 2016 | Views: 570

Ramai orang mengatakan bahawa salah satu perkara paling menarik menetap atau berkunjung ke Malaysia adalah juadah makanan tempatan. Ia bukan sahaja murah malah banyak pilihannya. Di sini saya ingin...

Read more »
25 Mouthwatering Dishes Of Malaysia

25 Mouthwatering Dishes Of Malaysia

Nov 15, 2016 | Views: 1,006

One of the best things about living in or visiting Malaysia is the food everyone says. It is cheap and plentiful. I wanted to share with all of you some...

Read more »
Mrs Patel’s Pav Bhaji

Mrs Patel’s Pav Bhaji

Sep 28, 2016 | Views: 1,068

Pav bhaji is one of my favorite fast food Indian dishes. This vegetarian dish comes from Maharashtra in India and it consists of a thick vegetable curry usually prepared...

Read more »
Top Reasons to Take Warm Turmeric Water in the Morning

Top Reasons to Take Warm Turmeric Water in the Morning

Jun 25, 2016 | Views: 1,969

Dear friends, Another wonderful post on something healing that might be very useful for all of us. I do hope you will include this wonderful spice that enhances your...

Read more »
Pine Needle Syrup For Lung Inflammation, Bronchitis and Respiratory Ailments

Pine Needle Syrup For Lung Inflammation, Bronchitis and Respiratory Ailments

Apr 10, 2016 | Views: 145

Dear friends around the world,  I’ve always liked natural remedies for our health as much as possible. Unfortunately I don’t always have the time and resources to engage in...

Read more »
Fermented Foods

Fermented Foods

Feb 10, 2016 | Views: 1,877

Pickled vegetables have always been one of my favorite foods but it was only recently that I found out how beneficial these fermented vegetables are. In fact, fermented food...

Read more »
Nice Indian Food

Nice Indian Food

Oct 24, 2015 | Views: 892

Dear friends around the world, When I first arrived in India back in 1987, I had never had Indian food in my life. Being in India initially I could...

Read more »
Tantras, Vases, Finances, Meat & Thoughts…..

Tantras, Vases, Finances, Meat & Thoughts…..

Oct 1, 2015 | Views: 1,584

  In the tantras such as Tara, White Tara, Vajrapani, Manjushri, Saraswati, Tsongkapa, Dukkar, Avalokitesvara, Oserchenma, Maitreya, etc, it is highly recommended you do not eat meat/eggs when you...

Read more »
You want to be fooled?

You want to be fooled?

Sep 15, 2015 | Views: 871

Dear friends around the world, Food is sustenance. Food can be enjoyment. Food can be symbolic, bonding, a sort of expressing care and also cultural, but one thing food...

Read more »
Can you make this?

Can you make this?

Aug 30, 2015 | Views: 763

Dear Friends, These are some delicious Tibetan favorites of many. What is wonderful is that they are vegetarian. So they taste good and  harm no one. I am not...

Read more »
20 Pounds of Poison

20 Pounds of Poison

Aug 6, 2015 | Views: 679

I found this illuminating article explaining how much ‘poison’ we actually store in our bodies because we don’t consume the right foods or drinks to cleanse it! If you...

Read more »
My favorite!

My favorite!

Jun 25, 2015 | Views: 242

I thought I would share the beautiful burst of colors, health and good things for your body and health. One of my all time favorite is tomato. I can have...

Read more »
What is 200 Calories?

What is 200 Calories?

Dec 3, 2014 | Views: 295

As society becomes increasingly more health conscious, many people count the number of calories in their food.  Below is a fun pictorial example of what 200 calories look like...

Read more »
This can help you!

This can help you!

Sep 30, 2014 | Views: 726

I’ve always liked natural or home ingredients to bring closure to some illness, problematic symptoms or discomfort. This article struck a chord. and I wanted to share with you....

Read more »
Dr Jiang’s DELICIOUS HEALTHY RECIPES/videos

Dr Jiang’s DELICIOUS HEALTHY RECIPES/videos

Aug 21, 2014 | Views: 4,543

Dr Jiang   Dr Jiang has shared his knowledge of very healthy food that I would like to share with everyone. These recipes can make a radical boost to...

Read more »
Borscht Soup

Borscht Soup

Jun 30, 2014 | Views: 356

Dear friends, When I was younger and didn’t really care much about this food or that food, I didn’t realize what a spectacular cook my Mom was. She can...

Read more »
The Restaurant

The Restaurant

Mar 19, 2014 | Views: 1,790

  Or view the video on the server at: http://video.tsemtulku.com/videos/TsemRinpocheSavingLivesAtARestaurant.flv Nice video of our little mission of saving the lives of fishes, eels and frogs destined to end up...

Read more »
Saffron

Saffron

Mar 16, 2014 | Views: 703

  Saffron is a medicinal spice that contains several carotenoid compounds which have potent anti-depressant, anti-oxidant, and anti-cancer properties. Saffron is also a good source of minerals and vitamins...

Read more »
We learned from the best!

We learned from the best!

Jan 13, 2014 | Views: 781

Everyone knows that I am a big fan of Indian food. I started to like Indian food when I first went to India in 1987.

Read more »
Got something good for you!

Got something good for you!

Jan 13, 2014 | Views: 904

I came across this vegan website that shares a whole variety of Burger recipes that look really delicious!

Read more »
Recipe: Bone Nourishing Soup

Recipe: Bone Nourishing Soup

Sep 1, 2013 | Views: 2,095

Dear students and friends, I would like to share with everyone another great recipe that Mrs Chuah (fondly known as Madam Chuah) taught the Ladrang kitchen to make. It is...

Read more »
What’s purple and good for you?

What’s purple and good for you?

Jul 26, 2013 | Views: 751

      15 Health Benefits of Grapes Juice..!!! 1) Flavonoids found in grape juice raise the level of HDL (good) cholesterol. This prevents blockage of arteries and the...

Read more »
Poori

Poori

Jul 10, 2013 | Views: 1,022

One of my favorite food is Poori, an India style bread that is commonly eaten for breakfast along with other vegetarian side dishes.

Read more »
Making Nepali Momos

Making Nepali Momos

Jun 25, 2013 | Views: 2,447

I want to share with you a healthy and delicious recipe for everyone to try out themselves. I really enjoy eating momos, and one of our kitchen helper in...

Read more »
Easy way to clean your kidneys

Easy way to clean your kidneys

May 4, 2013 | Views: 28,056

    CLEAN YOUR KIDNEYS Years pass by and our kidneys are filtering the blood by removing salt, poison and any unwanted entering our body. With time, the salt...

Read more »
Vegetarian Tomato Stew with “Meatballs”

Vegetarian Tomato Stew with “Meatballs”

Mar 19, 2013 | Views: 601

Recently, Datin Jennifer has been coming to the Haven (my residence) once a week to cook lunch for me and my Ladrang staff.

Read more »
Natural flavored water

Natural flavored water

Jan 7, 2013 | Views: 38,080

This morning, I came across this wonderful website that teaches you how to make flavored water using fruits and herbs. I thought that I'd give it a try... The...

Read more »
Can you make some of these for me?

Can you make some of these for me?

Dec 29, 2012 | Views: 699

A while back, I came across this website called Post Punk Kitchen. It was started in 2003 by a lady named Isa Chandra Moskowitz from Brooklyn, New York. I...

Read more »
Baking to enlightenment!!!

Baking to enlightenment!!!

May 5, 2012 | Views: 636

While she was at it, a group of my younger students decided to help her out...did they really help her out or mess things out? hehe watch the video...

Read more »
This is something you have to read!

This is something you have to read!

Mar 18, 2012 | Views: 959

When I am healthy, I can do more Dharma to serve others. By cutting down on meat, we will also be able to save many animals from being slaughtered...

Read more »
CANCER FOR BREAKFAST?

CANCER FOR BREAKFAST?

Jan 16, 2012 | Views: 1,080

A research was recently done by the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden, and they have found that eating 50 grams of processed meat a day can increase the risk...

Read more »
Top 50 Breakfasts From Around The World

Top 50 Breakfasts From Around The World

Dec 28, 2011 | Views: 1,681

Every morning, we all get up and eat the breakfast that we’re most accustomed to. Most of us in the “Western” world wake up to toast and cereal. To...

Read more »
Recipes: Dessert

Recipes: Dessert

Sep 28, 2011 | Views: 878

Dessert (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/desserts) Index Cherry Chocolate Chunk Mini Loaves Raspberry Truffle Brownies Pumpkin Cheesecake with Pecan Crunch Topping Marbled Banana Bread Peanut Butter Caramel Apples Chocolate Pumpkin Loaf Old Fashioned...

Read more »
Recipes: Stews

Recipes: Stews

Sep 27, 2011 | Views: 842

Stews (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/stew) Index: Seitan Porcine Beef Stew Eggplant & Black Eyed Pea Curry Dilly Stew with Rosemary Dumplings Mushroom Hot Pot Okra Gumbo with Chickpeas & Kidney Beans Chana...

Read more »
Recipe: Sauces

Recipe: Sauces

Sep 25, 2011 | Views: 269

Sauces (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/sauces) Index Roasty Soba Bowl with Miso Tahini Sunflower Mac Bestest Pesto Cashew Queso Spaghetti Pomodoro with Grilled Tempeh Romesco Pizza with Caramelized Onion & Squash Sanctuary Dip...

Read more »
Recipe: Sandwich

Recipe: Sandwich

Sep 10, 2011 | Views: 475

Sandwich (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/sandwich/) Index: Flatbreads with Creamy Red Pepper Scallion Spread Jerk Sloppy Joes with Coconut Creamed Spinach Quarter Pounder Beet Burger Carefree Curry Burgers Cucumber Avocado Tea Sandwiches with...

Read more »
Our 1st Tea House in Shanghai!!!!

Our 1st Tea House in Shanghai!!!!

Sep 8, 2011 | Views: 2,947

On 27 August 2011, Kechara Tea House (KTH) officially opened in Shanghai!! The official opening was spread over two days: a cocktail party on 27 August and a brunch...

Read more »
Recipes: Cookies

Recipes: Cookies

Sep 5, 2011 | Views: 157

Cookies (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/cookie) Index: Chocolate Pumpkin Loaf Orange Cranberry Muffins The Best Pumpkin Muffins Brown Sugar Peach Muffins Mocha Chip Muffins Marionberry Lavender Scones 1. Chocolate Pumpkin Loaf   Recipe:...

Read more »
Recipe: Gluten Free

Recipe: Gluten Free

Sep 2, 2011 | Views: 476

Gluten Free (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/gluten-free) Index Tamale Shepherd’s Pie Pesto Risotto With Roasted Zucchini Roasty Soba Bowl With Miso Tahini Mango Fried Rice Sunflower Mac Scallion Mashed Potatoes Caramelized Beets...

Read more »
Recipe: Soups

Recipe: Soups

Sep 2, 2011 | Views: 525

Soups (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/soups-recipe/) Index: Roasted Potato & Fennel Soup Alphabet Soup Okra Gumbo with Chickpeas & Kidney Beans Mushroom Barley Soup with Fresh Herbs Pesto Soup with Gnocchi, Beans &...

Read more »
Recipe: Muffins

Recipe: Muffins

Sep 2, 2011 | Views: 127

Muffins (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/muffins/) Index: Orange Cranberry Muffin The Best Pumpkin Muffin Brown Sugar Peach Muffin Mocha Chip Muffin Marionberry Lavender Scones   1. Orange Cranberry Muffin Recipe: 2 cups all...

Read more »
Recipes: Breakfast

Recipes: Breakfast

Sep 1, 2011 | Views: 440

Breakfast (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/breakfast) Index Puffy Pillow Pancakes Marbled Banana Bread Apple Pie Pancakes Blackened Scrambled Tofu & Garlicky grits Smoky Maple Sausages Fresh Corn Johnnycakes Raspberry Jam Swirl Crumbcake Cinnamon...

Read more »
Recipes: Entree

Recipes: Entree

Aug 15, 2011 | Views: 442

Entree (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/entrees) Index Summer Seitan Saute with Cilantro & Lime Flatbreads with Creamy Red Pepper Scallion Spread Jerk Sloppy Joes with Coconut Creamed Spinach Tamale Shepherd’s Pie Pesto Risotto...

Read more »
Recipes: Low Fat

Recipes: Low Fat

Aug 14, 2011 | Views: 269

Low Fat (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/low-fat/) Index Roasty Soba Bowl with Miso Tahini Cherry Chocolate Chunk Mini Loaves Seitan Porcine Beef Stew Raspberry Truffle Brownies Hottie Black Eyed Peas with Ginger Mashed...

Read more »
Recipes: Appetizers

Recipes: Appetizers

Jul 19, 2011 | Views: 275

Appetizers (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/appetizer) Index Baked Garlic Curry Fries Simple Italian Sausages Cashew Queso Scalloped Potatoes and Eggplant Bacon Eggplant Bacon Cucumber Avocado Tea Sandwiches with Dill & Mint Portland Porch...

Read more »
QUINOA – A Super Grain I like!!

QUINOA – A Super Grain I like!!

Jul 3, 2011 | Views: 1,490

I found Quinoa posted on facebook. Read more on it…I am so amazed that this is such good substitute for rice, which I like, but the best part is...

Read more »
Recipes: Curry

Recipes: Curry

Jul 1, 2011 | Views: 317

Curry (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/curry) Index Eggplant & Black Eyed Pea Curry Carefree Curry Burgers Mushroom Hot Pot Chana Masala Red Curry Soup with Rice & Purple Kale Broccoli Curry Udon Red...

Read more »
My favourite vegetables & fruits

My favourite vegetables & fruits

Jun 20, 2011 | Views: 1,754

I have consulted a few doctors (Chinese and Western) and they have advised me to lose some weight, through both exercise and my diet. I have tried going on...

Read more »
What is a Steamboat?

What is a Steamboat?

Jun 7, 2011 | Views: 4,794

Steamboat, or hotpot, is essentially a big pot that is kept at a constant hot temperature. The pot contains a soup stock that is prepared before-hand...

Read more »
Another Kechara Vegetarian Restaurant Opens (Viva Mall)

Another Kechara Vegetarian Restaurant Opens (Viva Mall)

May 15, 2011 | Views: 1,321

When I first requested Liaison Irene Lim, who is one of my oldest students and a friend for 19 years now, to open up a Vegetarian restaurant for Kechara,...

Read more »
Kechara Oasis Chefs in Action!

Kechara Oasis Chefs in Action!

May 15, 2011 | Views: 338

Irene has been a long time student, friend and assistant for me for over 19 years. I have met her for the first time in Kuala Lumpur when I gave...

Read more »
Kechara Vegetarian Express!

Kechara Vegetarian Express!

Mar 21, 2011 | Views: 634

I received the good news  of the opening of Kechara Vegetarian Express today at our hub in Sunwaymas. Kechara Vegetarian Express (KVE) is a new express lunch take-away stall by...

Read more »
Thanks Martin Bosnev (aminos)

Thanks Martin Bosnev (aminos)

Mar 15, 2011 | Views: 193

2011/03/15 at 3:10 am Dear Rinpoche, I want to share my very little experience with vegetarianism. I found that eating mock meat or soya meat is crucial for me...

Read more »
Vegetarian Hotdogs by ‘Master Chef’ Sengpiow

Vegetarian Hotdogs by ‘Master Chef’ Sengpiow

Mar 13, 2011 | Views: 667

I woke up this morning and guess what? Sengpiow made me vegetarian hot dogs American style! What a nice surprise! Yes the ‘meat’ is made from Vegetables!!  It tastes...

Read more »
Great Vegetarian restaurant – Anada Bhavan in Singapore!

Great Vegetarian restaurant – Anada Bhavan in Singapore!

Feb 7, 2011 | Views: 956

There is one opposite Mustafa Centre, Serangoon (Little India). Whenever I visit Singapore, I visit Mustafa’s. You can find almost anything inside and open 24 hours. Can you imagine...

Read more »
Sandwiches for Kecharian Staff!

Sandwiches for Kecharian Staff!

Jan 9, 2011 | Views: 191

The people in Kechara work very hard.  Most people don’t see what goes behind the scenes, but most of them work till late with the sole motivation to spread...

Read more »
Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
5 - 6AM (PST)
星期五
9 - 10PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SATURDAY
11AM - 12PM (GMT +8)
FRIDAY 7 - 8PM (PST)
SUNDAY
9:30 - 10PM (GMT +8)
4:30 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR APRIL / 四月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at [email protected] and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Jason
  Thursday, Apr 27. 2017 03:07 AM
  This year Wesak Day fall on 10 of May. This day is very special and meaningful to me because I will visit Kechara Forest Retreat(KFR) to join some meritorious event there.
  For me, Wesak is a day to commemorate Buddha Sakyamuni in three aspect( Birth , Enlightened, Nirwana).
  While we celebrate Wesak, we must remind ourselves to learn from Buddha teachings and practice it in order to gain attainment.
  Thanks Rinpoche and Pastor Seng Piow for sharing in order to create more understanding on Wesak Day.

  Jason

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/wesak-day-special-on-rtm-2.html
 • Stella Cheang
  Wednesday, Apr 26. 2017 06:10 PM
  OMG! This is very touching. To see a doggie who never left go of his owner in spite of death. Way more powerful than many who proclaimed “till death do us part.” Just like the human, not all doggies are as loyal as this tear-jerking pet, but I truly believe almost all doggies offer unconditional love to the person who feeds and cares for them. Even when they are stray animals. There was a stray dog who will run two streets from the entrance of the “Taman” until the car stops in front of the house, just to greet me. You can imagine the warm and conviction in my heart that these beings are more than capable of loving than many of us, human! Thank you for this lovely sharing. I miss my doggie, Sherab.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/faithful-dog-chases-deceased-owner.html
 • Stella Cheang
  Wednesday, Apr 26. 2017 06:00 PM
  Thank you, Pastor Seng Piow, for this amazing sharing. There is no doubt about the ability of our Guru, His Eminence the 25th Tsem Tulku Rinpoche. His incarnations have been compassionate and taken rebirth to return and spread the dharma so that sentient beings can benefit and learn some dharma in our short life.

  We shall never doubt our Guru; but must see that He is one with our Yidam and Protector, an attained being. Even if our Guru does not demonstrate clairvoyance abilities, we must never contest our Guru, for he holds the key (dharma) that can liberate us from eternal suffering in samsara.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/personal-attendant/the-miracles-of-tsem-rinpoche-true-story-1-2.html
 • Stella Cheang
  Wednesday, Apr 26. 2017 05:50 PM
  Thank you, Pastor Seng Piow, for the illustrated miracle story on how Rinpoche guided Cynthia and Marici away from danger through protector’s practice. The unseen exist, whether we like it or not. Some of them are malicious and have the affinity or karma with some of us. Hence they can cause harm and disturbance. By engaging in Protectors’ practice like Dorje Shugden and Setrap that have been practiced by the high lamas of the Gelug school of Tibetan Buddhism, we are protected and guarded against harm.

  Rinpoche is compassionate and only want the best for us. His teachings are not meant to show off the power of the divines but offer us a way out from our desperate samsara conundrum that binds us from engaging in deeper spiritual practice. Rinpoche always teaches us to focus on mind transformation and Tsongkhapa practice. How fortunate we are to have met Rinpoche in this lifetime. We must not let this rare and precious opportunity go to waste.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/personal-attendant/the-miracles-of-tsem-rinpoche-true-story-12.html
 • Samfoonheei
  Wednesday, Apr 26. 2017 04:30 PM
  Miracles do happen,when we have faith and trust in our Guru.What is important is to follow Rinpoche’s advice and do as instructed by our Guru to clear the osbtacles all the way.Angie and Herry were so fortunate to have meet Rinpoche.Its because of Rinpoche ‘s compassion and caring for his student Angie’s life was saved.Infact Rinpoche has helped many people through his intervention, advice and instructions.
  Thank you Rinpoche and Pastor Loh Seng Piow for sharing miracles stories which i enjoyed reading.
  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/personal-attendant/the-miracles-of-tsem-rinpoche-true-story-2.html
 • Samfoonheei
  Wednesday, Apr 26. 2017 02:45 PM
  WOW….interesting a miracles true story. Thank you Rinpoche and Pastor Loh Seng Piow for sharing.Reciting mantras by family members and doing 20 pujas done at the monastery to help the baby. These proved that pujas, which have been done for hundreds of years in the monasteries are very powerful methods for us to overcome difficulties, create huge amounts of merit and for protection, good health and long life.This show us how powerful pujas can help us when we have trust and faith in our Guru.And with Rinpoche divination,the baby was born and now a healthy boy.
  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/personal-attendant/the-miracles-of-tsem-rinpoche-true-story-1-2.html
 • Samfoonheei
  Wednesday, Apr 26. 2017 12:47 PM
  Thank you Rinpoche for sharing these powerful teachings.Its a privilege
  to do Dharma work to benefits other,do it with motivation and a good attitude when engaging ourselves It will be guide line for me.When we serve others to do Dharma work together at Kechara Forest Retreat ,we will improve ourself , purify our negative karma and to benefit others too.I will be sponsoring to the healings bricks soon and i will cherish every moment in supporting KFR.
  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/me/dharma-work-attitude-tdl.html
 • Lin Mun
  Wednesday, Apr 26. 2017 11:06 AM
  Bigfoot is just another beings living in this world although not commonly seen and live in the deep jungle in high mountains. There were many evidences that people from many parts of the world sighted this beings. Whatever shape they are I think importantly we are all sharing this world and therefore need to have mutual respect and not intervene each others.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/science-mysteries/its-in-the-scriptures-they-exist.html
 • Alice Tay
  Tuesday, Apr 25. 2017 04:26 PM
  Thank you Rinpoche and Pastor Adeline sharing this interesting post about Bodhidharma, a great master favoured meditation and introduced the Lankavatara Sutra to Chinese Buddhism.

  Here are a few points I have learned from this post:
  1. Bodhidharma had strong imprints of Dharma from the past and therefore he is interested in Buddha’s teachings and show his great wisdom. at a very young age.
  2. His strong guru devotion and determination in learning and spreading the dharma based on meditation though he confronted with difficulties such as Emperor Wu Di was not impressed by his teachings, being ostracized and rejected and lived as a beggar for many months. Notwithstanding, he continued and never give up to practice meditation in complete silence for nine years in cave wall when he was not accepted by Shaolin Monastery at the beginning .
  3. When Bodhidharma was allowed enter to the monastery, he had put a lot of efforts to help the monks in improving their physical body as well as their mind through the meditation. Then, Bodhidharma continued to develop a system of 18 dynamic tension exercises which were printed as Yi Gin Ching (Changing Muscle/Tendon Classic) in 550 CE. It is known as the Luohan (arhat) 18 Hand Movements today which serves as the basis of both Chinese Temple Boxing and the Shaolin Martial Arts.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/bodhidharma-the-founder-of-gongfu.html
 • Stella Cheang
  Tuesday, Apr 25. 2017 04:10 PM
  Thank you, Grace, for sharing with us the many tips on how to care for and maintain our hair. Personal grooming is important because when we care for our appearance, we are respecting the people who have to deal with us. Caring for our hair, making sure that it is neat and clean should be something we need to take care of since young as it is part of personal grooming. The key is not to be attached to our body and outer-images, that results in spending much time and resources just to make ourselves look good.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/guest-contributors/how-much-do-you-know-about-hair.html
 • Alice Tay
  Tuesday, Apr 25. 2017 03:00 PM
  Thank you for sharing these wonderful and significant photos showed that Kechara Pastors’ tireless efforts to bring dharma to many others and do the blessings whenever is necessary.

  Basically, the pastorship role was conceptualized by our precious guru, H.E. Tsem Tulku Rinpoche, to preserve the Dharma and to give laypeople an opportunity to commit to benefiting others. Kechara Pastors are fully dedicated and selflessly serving others especially in spiritual growth and therefore this is good for us to support the Pastors so that they can focus and spend more of their time and effort to serve others and most importantly Buddhist teachings can be spread and shared to many others. The supports to Pastors including food, lodging, transportation, items necessary for their work, such as ritual items or spiritual gifts for those in need and many others. (If you are interested to know more about Kechara Pastors, please have a good read at http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/kechara-13-depts/support-the-kechara-pastors.html)

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/10-amazing-house-blessings-by-kechara-pastors.html
 • Samfoonheei
  Tuesday, Apr 25. 2017 02:13 PM
  Its such a great blessing for all of us to hear the holy voice recordings of H.H Kyabje Zong Rinpoche a great master..His profound teachings ,got to take seroiusly,more as an important advice on Dorje Shugden’s practice.H.H Kyabje Zong Rinpoche’s explaination was very clear before any of the practitioner’s commitment and receive sogtae.They must keep the lineage practice and teachings no matter what ever happen.
  Thank you Rinpoche for sharing with us on the important advice by a great master.
  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/kyabje-zong-rinpoches-advice-on-dorje-shugdens-practice.html
 • Lin Mun
  Tuesday, Apr 25. 2017 11:50 AM
  Thank you Pastor Han Nee for your sharing your thoughts and review about the book “Be Happy” written by Rinpoche. It is indeed not easy to be happy as we all have various expectation in every situation and people.

  We may think having a big house, lots of cash and good career is happiness but this is the wrong perception. Being happy is not about material and everything about ourselves. It is only when we can do more for others and focus out that we gain happiness. I never realised this until I joined Kechara. I think we have such a fixed mindset of what happiness is and when our expectation is not met, we are unhappy.

  Rinpoche has pointed out many ways for us to rectify our thoughts and methods to be happy. Now it is for us to take initiative to change and transform our mind if we want to be happy.

  Thank you Rinpoche and Pastor Han Nee for this article.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/be-happy.html
 • Lin Mun
  Monday, Apr 24. 2017 12:30 PM
  Many people do not believe in reincarnation and only relates it to certain religion such as Hinduism and Buddhism. However, there were many instances and signs that proven reincarnation exist. As Buddhist we will believe in reincarnation and karma. It is by understanding that everything has its cause and effect that we should learn to live life in the correct attitude and mindset. Thank you Rinpoche for sharing this interesting articles to remind us of karma and the importance of doing dharma practise.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/science-mysteries/interesting-signs-of-reincarnation.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Apr 23. 2017 08:29 PM
  Thank you Rinpoche for your teachings.
  Always be generous and kind in what ever we could do even its little help.It’s the little things in life that bring the greatest happiness. Its between us and our Buddha ,so we would not bother what the receipient thinks and say of us. What ever was said ,should not deter our motivation to do Dharma work.
  (It will change people’s lives in one way or another. It will change your life for the better.)….well said by Rinpoche.
  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/its-not-between-you-and-the-recipient.html

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: http://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Writer: Pastor Loh Seng Piow
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
Holy Lady Buddha Vajra Yogini\'s blessing can be found when we decide to focus out to others instead of in to only ourselves.
~ Tsem Tulku Rinpoche
2 weeks ago
Holy Lady Buddha Vajra Yogini's blessing can be found when we decide to focus out to others instead of in to only ourselves. ~ Tsem Tulku Rinpoche
His Holiness Vajradhara Kyabje Zong Rinpoche of Gaden Monastery who is the refuge of countless, gives a clear explanation of Dorje Shugden. One is able to hear his holy voice and translation by Geshe Tsultrim Gyeltsen! Please see here and share: http://www.tsemrinpoche.com/?p=122352
2 weeks ago
His Holiness Vajradhara Kyabje Zong Rinpoche of Gaden Monastery who is the refuge of countless, gives a clear explanation of Dorje Shugden. One is able to hear his holy voice and translation by Geshe Tsultrim Gyeltsen! Please see here and share: http://www.tsemrinpoche.com/?p=122352
: This picture says it all. Click on it to enlarge and read and please share.
2 weeks ago
: This picture says it all. Click on it to enlarge and read and please share.
This is a simple chart showing the three main psychic channels used in tantric meditations to control the winds, raise tummo (fire energy), gain higher consciousness and insight and also for gaining siddhis. These channels are used in meditations for controlling the mind, when the mind ejects from the body (phowa) and one\'s death. These three channels are very important. Tsem Rinpoche
2 weeks ago
This is a simple chart showing the three main psychic channels used in tantric meditations to control the winds, raise tummo (fire energy), gain higher consciousness and insight and also for gaining siddhis. These channels are used in meditations for controlling the mind, when the mind ejects from the body (phowa) and one's death. These three channels are very important. Tsem Rinpoche
I think my cute doggie Oser is actually Tintin\'s dog Snowy!
3 weeks ago
I think my cute doggie Oser is actually Tintin's dog Snowy!
Great Masters of Gaden Shartse Monastery. From left to right: His Eminence Kensur Jampa Yeshe Rinpoche, His Holiness Sharpa Choeje Jetsun Lobsang Nyima, H.E. Kyabje Zemey Rinpoche, H.E. Kyabje Lati Rinpoche, His Holiness 101st Gaden Tripa throne holder Jetsun Lungrik Namgyal.
3 weeks ago
Great Masters of Gaden Shartse Monastery. From left to right: His Eminence Kensur Jampa Yeshe Rinpoche, His Holiness Sharpa Choeje Jetsun Lobsang Nyima, H.E. Kyabje Zemey Rinpoche, H.E. Kyabje Lati Rinpoche, His Holiness 101st Gaden Tripa throne holder Jetsun Lungrik Namgyal.
 Left to right: Dharma boy, Mumu boy and Oser girl. The three of them are my beautiful and loved Schnauzer dogs. They loved looking through the window to see traffic, people and movement. They loved the smells that drifted through their little noses. I love seeing the three of them together like this. I love them. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
Left to right: Dharma boy, Mumu boy and Oser girl. The three of them are my beautiful and loved Schnauzer dogs. They loved looking through the window to see traffic, people and movement. They loved the smells that drifted through their little noses. I love seeing the three of them together like this. I love them. Tsem Rinpoche
Little Mumu boy...he loved balloons. When he saw them, he wanted to get close and perhaps bite them. Cute. I love this picture of Mumu reaching for the balloons. He was young and healthy! This picture captures his energy, enthusiasm, curiosity and high energy. I love this picture of him chasing the balloons. His pictures are always so nice....He was not a pet but family to me. I love him tremendously and always will. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
Little Mumu boy...he loved balloons. When he saw them, he wanted to get close and perhaps bite them. Cute. I love this picture of Mumu reaching for the balloons. He was young and healthy! This picture captures his energy, enthusiasm, curiosity and high energy. I love this picture of him chasing the balloons. His pictures are always so nice....He was not a pet but family to me. I love him tremendously and always will. Tsem Rinpoche
Little Mumu boy and myself.. He was not a pet but family to me. I love him tremendously and always will. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
Little Mumu boy and myself.. He was not a pet but family to me. I love him tremendously and always will. Tsem Rinpoche
2017-His Holiness the 101st Gaden Tripa, Jetsun Lungrik Namgyal is doing well and 90 years old. His Holiness Lungrik Namgyal is a powerful master of sutra and tantra and practitioner of Dorje Shugden. Currently residing in France.
3 weeks ago
2017-His Holiness the 101st Gaden Tripa, Jetsun Lungrik Namgyal is doing well and 90 years old. His Holiness Lungrik Namgyal is a powerful master of sutra and tantra and practitioner of Dorje Shugden. Currently residing in France.
One of the most sacred statues of Avalokitesvara made of sandalwood housed in Lhasa, Tibet. He has shown miracles also. Every pilgrim wishes to make offerings to this Lord of Compassion.
3 weeks ago
One of the most sacred statues of Avalokitesvara made of sandalwood housed in Lhasa, Tibet. He has shown miracles also. Every pilgrim wishes to make offerings to this Lord of Compassion.
 Sacred Avalokitesvara statue in Nepal. Thousands come to worship this special Buddha as it has conferred wishes in the past.
3 weeks ago
Sacred Avalokitesvara statue in Nepal. Thousands come to worship this special Buddha as it has conferred wishes in the past.
Tsem Rinpoche\'s Vajra Yogini statue and offerings
3 weeks ago
Tsem Rinpoche's Vajra Yogini statue and offerings
Two of my teachers from Gaden Shartse Monastery in South India. Left side is Most Venerable Geshe Tsultrim Gyeltsen whom I lived with for 8 years in Los Angeles where his centre Thubten Dhargye Ling is located. On the right is the abbot emeritus H.E. Kyabje Lati Rinpoche the scholar and yogi. I was very fortunate to have them in my life and learn so much dharma from them. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
Two of my teachers from Gaden Shartse Monastery in South India. Left side is Most Venerable Geshe Tsultrim Gyeltsen whom I lived with for 8 years in Los Angeles where his centre Thubten Dhargye Ling is located. On the right is the abbot emeritus H.E. Kyabje Lati Rinpoche the scholar and yogi. I was very fortunate to have them in my life and learn so much dharma from them. Tsem Rinpoche
 It is so wonderful to be kind to people, be caring, feed them, make sure they are healthy and share dharma if they are interested with them for their future. But simply to be nice to others is worth getting up and being alive...otherwise why be alive to hurt/use/distrust and hate others? No point living that way..must change that..... It is nice to live our lives to benefit others and be patient even if we have been hurt before because by caring we can heal the hurt and \'defeat\' the ones that hurt us because we don\'t become bitter..... Tsem Rinpoche
3 weeks ago
It is so wonderful to be kind to people, be caring, feed them, make sure they are healthy and share dharma if they are interested with them for their future. But simply to be nice to others is worth getting up and being alive...otherwise why be alive to hurt/use/distrust and hate others? No point living that way..must change that..... It is nice to live our lives to benefit others and be patient even if we have been hurt before because by caring we can heal the hurt and 'defeat' the ones that hurt us because we don't become bitter..... Tsem Rinpoche
Tsem Rinpoche\'s heritage in China. Must read: http://www.tsemrinpoche.com/?p=120499
3 weeks ago
Tsem Rinpoche's heritage in China. Must read: http://www.tsemrinpoche.com/?p=120499
Thank you Buddhist Pastor Chia for sharing your story on how you met His Eminence Tsem Rinpoche over 20 years ago. We can learn much from your story.~Admin Please read: http://www.tsemrinpoche.com/?p=116928
3 weeks ago
Thank you Buddhist Pastor Chia for sharing your story on how you met His Eminence Tsem Rinpoche over 20 years ago. We can learn much from your story.~Admin Please read: http://www.tsemrinpoche.com/?p=116928
Mumu boy is incredibly photogenic. He is beyond cute. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
Mumu boy is incredibly photogenic. He is beyond cute. Tsem Rinpoche
 (left to right) Rabten Tulku, Gonsar Rinpoche, Gyume Kensur Rinpoche, Trijang Rinpoche, H.H. Gaden Trisur Rinpoche (France)
4 weeks ago
(left to right) Rabten Tulku, Gonsar Rinpoche, Gyume Kensur Rinpoche, Trijang Rinpoche, H.H. Gaden Trisur Rinpoche (France)
Beautiful 200 roses arrived today for me as a gift from Su Ming. Very kind and thoughtful of her as usual. Tsem Rinpoche
4 weeks ago
Beautiful 200 roses arrived today for me as a gift from Su Ming. Very kind and thoughtful of her as usual. Tsem Rinpoche
It\'s good to be with kind and sincere people.
4 weeks ago
It's good to be with kind and sincere people.
If we are kind, we lose less of ourselves-Tsem Rinpoche
4 weeks ago
If we are kind, we lose less of ourselves-Tsem Rinpoche
My Mumu boy didn\'t want to eat. Eating is not one of his favorite activities throughout his life. So I talked to him to let him know why he needs to eat and keep his strength up when this photo was taken. He was listening intently and after my talk with him, he ate. Tsem Rinpoche
4 weeks ago
My Mumu boy didn't want to eat. Eating is not one of his favorite activities throughout his life. So I talked to him to let him know why he needs to eat and keep his strength up when this photo was taken. He was listening intently and after my talk with him, he ate. Tsem Rinpoche
This is so true. Click to enlarge and understand more about unpleasant people.
4 weeks ago
This is so true. Click to enlarge and understand more about unpleasant people.
This mahasiddha Kukkuripa is easy to identify as he is accompanied by a small dog whom he loved very much.
1 month ago
This mahasiddha Kukkuripa is easy to identify as he is accompanied by a small dog whom he loved very much.
Mumu taking a rest in the turquoise room. Over the years, I always feel very satisfied when I see him covered with a blanket, safe and sleeping. I always wanted to make sure he was safe from harm, illness and distress. I wanted him to have a happy and loved life. Tsem Rinpoche
1 month ago
Mumu taking a rest in the turquoise room. Over the years, I always feel very satisfied when I see him covered with a blanket, safe and sleeping. I always wanted to make sure he was safe from harm, illness and distress. I wanted him to have a happy and loved life. Tsem Rinpoche
I wrapped my little Mumu boy up in my blanket and propped him up on my bed. He didn\'t move or wiggle and just looked at me. He is one funny entertaining little guy. Tsem Rinpoche
1 month ago
I wrapped my little Mumu boy up in my blanket and propped him up on my bed. He didn't move or wiggle and just looked at me. He is one funny entertaining little guy. Tsem Rinpoche
March 2017-Coaxing my little Mumu boy to eat his meal. He was not well and therefore not hungry. Tsem Rinpoche
1 month ago
March 2017-Coaxing my little Mumu boy to eat his meal. He was not well and therefore not hungry. Tsem Rinpoche
Click on picture to enlarge and see what Milarepa says. Profound.
1 month ago
Click on picture to enlarge and see what Milarepa says. Profound.
We are always trying to get somewhere, try something new, find some friends, get some entertainment and in the end we end up in the same place. Time to really practice Dharma seriously and stop wasting time we don\'t have. ~Tsem Rinpoche
1 month ago
We are always trying to get somewhere, try something new, find some friends, get some entertainment and in the end we end up in the same place. Time to really practice Dharma seriously and stop wasting time we don't have. ~Tsem Rinpoche
March 20, 2017-Mumu is just so adorable with his bright eyes.
1 month ago
March 20, 2017-Mumu is just so adorable with his bright eyes.
More and more people inviting Lord Dorje Shugden home to connect with on their shrines. I am so happy to see this as it will benefit them and their families so much. That is the purpose to be alive which is to benefit others as much as possible. Tsem Rinpoche
1 month ago
More and more people inviting Lord Dorje Shugden home to connect with on their shrines. I am so happy to see this as it will benefit them and their families so much. That is the purpose to be alive which is to benefit others as much as possible. Tsem Rinpoche
His Eminence Tsem Rinpoche is a good sport watching his students do Halloween drag costumes for a charity show. Funny!
1 month ago
His Eminence Tsem Rinpoche is a good sport watching his students do Halloween drag costumes for a charity show. Funny!
His Eminence Tsem Rinpoche is a good sport watching his students do Halloween drag costumes for a charity show. Funny!
1 month ago
His Eminence Tsem Rinpoche is a good sport watching his students do Halloween drag costumes for a charity show. Funny!
The Japanese are very innovative. Tsem Rinpoche
1 month ago
The Japanese are very innovative. Tsem Rinpoche
Read this as it will be interesting
1 month ago
Read this as it will be interesting
Recite this before any meal or drinks for blessings of abundance. Tsem Rinpoche
1 month ago
Recite this before any meal or drinks for blessings of abundance. Tsem Rinpoche
This sacred statue of Buddha is in Nepal brought originally from Tibet and has spoken on many occasions. Very blessed to see this holy image and keep a picture...bless you always. Tsem Rinpoche
1 month ago
This sacred statue of Buddha is in Nepal brought originally from Tibet and has spoken on many occasions. Very blessed to see this holy image and keep a picture...bless you always. Tsem Rinpoche
I love Mumu boy tremendously. We went through so much together for so many years. You are a great being to be with. Tsem Rinpoche
1 month ago
I love Mumu boy tremendously. We went through so much together for so many years. You are a great being to be with. Tsem Rinpoche
Dear everyone, I am sharing this beautiful and modern altar to Dorje Shugden in Malaysia. I am glad to see more and more people creating sacred spaces. Tsem Rinpoche
1 month ago
Dear everyone, I am sharing this beautiful and modern altar to Dorje Shugden in Malaysia. I am glad to see more and more people creating sacred spaces. Tsem Rinpoche
Lhamo Karmo, a female buddha form visualized above the crown of one\'s head at the time of death, to encourage consciousness to leave the body via the crown aperture. From my book \"The Female Buddhas.\"- Glenn Mullin
2 months ago
Lhamo Karmo, a female buddha form visualized above the crown of one's head at the time of death, to encourage consciousness to leave the body via the crown aperture. From my book "The Female Buddhas."- Glenn Mullin
The Tibetan female tulku Dorje Pakmo, from a fresco on the wall of the Dorje Pakmo monastery (Samding) in Tibet, near the Turquoise Lake. In Tibet the Dorje Pakmo was ranked with the Dalai Lama, Panchen Lama and Sakya Trizin as the four highest lamas in the country.-from Glenn Mullin
2 months ago
The Tibetan female tulku Dorje Pakmo, from a fresco on the wall of the Dorje Pakmo monastery (Samding) in Tibet, near the Turquoise Lake. In Tibet the Dorje Pakmo was ranked with the Dalai Lama, Panchen Lama and Sakya Trizin as the four highest lamas in the country.-from Glenn Mullin
Dharma boy, Mumu boy and Oser girl checking out the scene..cute
2 months ago
Dharma boy, Mumu boy and Oser girl checking out the scene..cute
My Dharma boy has such a cute expression here. He is a good boy!
2 months ago
My Dharma boy has such a cute expression here. He is a good boy!
February 9,2017-My Mumu boy and Oser girl are just relaxing together..super cute
3 months ago
February 9,2017-My Mumu boy and Oser girl are just relaxing together..super cute
Click on the picture to enlarge and see what Suzy from Hawaii commented on the Dorje Shugden issue after much research. She is very candid and honest. Refreshing. Original is posted here: https://www.youtube.com/watch?v=Vl-4lIwxph4
3 months ago
Click on the picture to enlarge and see what Suzy from Hawaii commented on the Dorje Shugden issue after much research. She is very candid and honest. Refreshing. Original is posted here: https://www.youtube.com/watch?v=Vl-4lIwxph4
This is a good one to read
3 months ago
This is a good one to read
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Heartbreaking, must watch
  2 weeks ago
  Heartbreaking, must watch
 • Mongolian pop group singing hauntingly in Mongolian
  2 weeks ago
  Mongolian pop group singing hauntingly in Mongolian
 • Nice treats for your dogs
  2 weeks ago
  Nice treats for your dogs
 • Mumu did his best to recover. He never cried but was valiant to accept treatments by the vet.
  3 weeks ago
  Mumu did his best to recover. He never cried but was valiant to accept treatments by the vet.
 • 98 year-old Ben Ferencz, the last surviving prosecutor from the Nuremberg trials. Powerful advice.
  3 weeks ago
  98 year-old Ben Ferencz, the last surviving prosecutor from the Nuremberg trials. Powerful advice.
 • Decide for yourself what's beautiful.
  3 weeks ago
  Decide for yourself what's beautiful.
 • Tsem Rinpoche's Vajra Yogini statue and offerings.
  3 weeks ago
  Tsem Rinpoche's Vajra Yogini statue and offerings.
 • If you say,
  3 weeks ago
  If you say, "You wanna go bye bye" to Mumu, he will be excited. He loves to go for rides.
 • Snake begs for water.
  3 weeks ago
  Snake begs for water.
 • Tsem Rinpoche's beautiful Vajra Yogini shrine which is a portal to Kechara.
  3 weeks ago
  Tsem Rinpoche's beautiful Vajra Yogini shrine which is a portal to Kechara.
 • This is a great way to grow food with minimal space and water.
  3 weeks ago
  This is a great way to grow food with minimal space and water.
 • This penguin swims 5,000 miles every year to visit the man who saved his life.
  3 weeks ago
  This penguin swims 5,000 miles every year to visit the man who saved his life.
 • Denma Gonsa Rinpoche on guru devotion and Dorje Shugden
  3 weeks ago
  Denma Gonsa Rinpoche on guru devotion and Dorje Shugden
  His Eminence Kyabje Denma Gonsa Rinpoche the mahasiddha speaks clearly about guru devotion and Dorje Shugden
 • Beautiful turtle returning to the sea to be free and happy. Amazing sight.
  4 weeks ago
  Beautiful turtle returning to the sea to be free and happy. Amazing sight.
 • Japan's greatest modern day artist, Yayoi Kusama
  4 weeks ago
  Japan's greatest modern day artist, Yayoi Kusama

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

 • April 20, 2017 10:45
  Ronnie asked: Dear Rinpoche and Pastors, I'm studying abroad and very far away from home, seeking guidance and advice as I have no one else I can talk to about this. Please read with an open mind, I don't know where else to go for help. I'm pregnant and it's an unplanned pregnancy. I'm stuck between keeping it or letting it go. I'm young and having a child at my age in the society we live in now would be considered taboo. The father of the child thinks I should let it go because it may cause a setback to both our careers and cause major family issues. He thinks we aren't ready to raise a child especially since we're both still in university and his parents think badly of me even though they've never met me or tried to get to know me. I'm sure no one would ever have the heart to take away a heartbeat but it seems like it isn't the right time to have a child now and if we did go through with it, the child probably won't be able to have the best things life can offer looking at where we are now in terms of finance and maturity. I'm lost, confused and unsure what the right thing to do is now. Any advice at all would be helpful right now. Thank you so very much for taking time to read my story.
  pastor answered: Dear Ronnie, I’m sorry to read that you are going through this situation. I can understand that this situation is tough to go through. You are always more than welcome to come here to ask questions. May I suggest that you talk to either someone in your family or your friends to help you come to an appropriate solution? This is because, what you feel, what you are going through, will change from time to time and you would need someone to talk to, someone that you can lean on through this situation you are facing. Depending on where you are in the world, professional help can also be sought to help you make a decision, which will be the best option for you seeking help. From a Buddhist perspective, the taking of a life is not considered a positive act, therefore those on the Buddhist path, would normally abstain taking a life if possible. However, that being said, one must always weigh the decision oneself. Everything we do in life, necessarily involves karma both positive and negative. That is why Buddhists try to overcome samsara in general. Your situation is complicated because you are abroad, but if possible you should really open up to someone you are close to in order to help you through making this decision on a personal basis. When you talk to someone, whom you are able to express yourself more, you may able to come to better decision that is right for you. There may be other options open to you if you seek help. I personally know women who have been in similar situations. One of these women, let the child go and the other went through the pregnancy and then gave the child up for adoption. You may or may not have thought of this option, but it is one that could be open to you, depending on where in the world you are. Any decision we make in life, however big or small it may seem, has far reaching consequences whether in this life, or in future lives. This is just a part and parcel of life within samsara. However, we should weigh the decisions we make clearly given the situation we are in. We cannot always do this weighing ourselves, but need to talk about our options with others we can rely on such a friends, family or professionals. You should consider doing this, which will help you greatly emotionally, and may give you the grounding you need to make the correct decision for you. I hope this helps.
 • April 19, 2017 04:57
  Dongho asked: What is a nyung ne practice? According to Lama Zopa Rinpoche, it's a purification sadhana. However, what are the instructions for this? I'm guessing it's to Chenrezig, but how does it work? Also, from what I have read, Vajrasattva practice is only for broken vows while Akshobhya is for regular misdeeds. Does that mean one has to take the Akshobhya practice to purify bad karma from this life and previous instead of Vajrasattva? As for the purification practices, are some like Vajrasattva and Chenrezig only to purify the bad karma and let it come quickly or is it to prevent it from coming? I am confused in it. As for signs, I recited a mantra of White Yangchenma that a Sakya lama, Lama Kunga Thartse Rinpoche, gave me with the Sakya visualizations I read on, and after one mala, I heard some lady call my Korean name even though no one in my neighborhood knows of my name and my family members weren't in the area. What does this mean?
  pastor answered: Dear Dongho, Thank you for your questions, it’s nice to see you back here again. Nyung Ne practice is a purification practice that centres around Chenrezig. It is a very beneficial practice that stems from a holy nun named Gelong-ma Palmo. It is a two and a half day practice that can be repeated many times over and over again to intensify the purification and build a closer relationship with Chenrezig. As well as its purification aspect, the practice is known to generate vast amount of merit, and also compassion, as the practice centres around Chenrezig, the Buddha of compassion. The practice involves taking the eight Mahayana precepts for the duration, fasting, meditating, prostrating and praying. The practice usually entails empowerment into the practice of Chenrezig, therefore the exact meditations, prayers can only be explained to those who have the empowerment. Vajrasattva practice is not necessarily only for repairing broken vows, etc. That’s why it is advised that you engage in the practice at the end of the day, to repair any vows that you may have broken during that day, as well as stopping any negative karma you created that day from multiplying. This would entail reciting the mantra 21 times, together with the four opponent powers. However, if you engage in this practice more intensely, it definitely has the capability to purify all sorts of karma. That is the reason why in Ngondro, or preliminary practices one engages in before tantra, the practice of 100,000 Vajrasattva mantra recitation is an integral part. You can read more about Vajrasattva and his practice here: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/prayers-and-sadhanas/an-important-purification-practice.html. Within purification practices, some of the karma will be purified completely, so you do not feel its effects at all, but when purifying other karma you will need to feel its effects somehow. For example if you have the karma to be in a car accident and get seriously injured, and you are engaging in any practice, but especially the purification practice, since you have purified most of the karma, you will only experience being in a very minor car accident, with only very superficial injuries. Therefore, in this case, the karma has been purified to the extent that it does not affect you as much, but you still need to feel part of its effect. In regards to any signs that you receive which engaging in the practices given to you by one of your specific gurus, you should report the happenings to that particular guru. He will be able to give you more of an accurate answer, as it may be related to the particular practice that he gave to you. I hope this helps. Thank you.
 • April 17, 2017 07:06
  Thomas asked: Dear Pastors, When a serkyem set has been used so much and one is ready to get rid of it and replace it with a new one. What is a respecful mode of disposal?
  pastor answered: Dear Thomas, Thank you for your question. Your question shows that you have a lot of respect for offering items, which is very good. If possible, you should try to repair the item if within your means, and doing so make embellishments to make it a better offering item, which can still be used. If this is not possible, then you should dispose of the item with a good motivation. You should think that this item has been used to make offerings to the enlightened beings, but now that it is broken or unusable, you are going to dispose of it, and replace it with a new one. Since it itself is not a receptacle of energies of the enlightened beings, such as a statue, tsa tsa or thangka, it does not require a special dissolution before being disposed of. However since it was used to make offerings, it still requires some form of respect when disposing, and this comes from one’s motivation and the way in which you dispose of it. Usually, when disposing of items in this way, make the motivation that you have used it and that it is now time to dispose of it, and replace it with a new one. When you do this you can dispose of it in a respectful manner. For example, if you are going to throw it away, you do not simply open the trash can and throw it in. You wrap it up in something, like a bag or newspaper and dispose of it respectfully. Another method you can dispose of it is to recycle the object, if the material it is made from can be recycled. That way you are more conscious of the environment as well. I hope this explanation helps. Thank you.
 • April 16, 2017 22:38
  Curious asked: Dear pastors In a recent youtube video something like paying respect to deceased ones, pastor Nirel Patel explained that merits are like the interest and good karma is like the principal sum. So merits always regenerate themselves and hence do not get used up but good karma is like the principal sum so it gets used up. So my question is what are practices that generate merit? And can we turn a mundane daily activity into a meritorious one? Maybe can you provide an example?
  pastor answered: Dear Curious, Thank you for your question. First, to clarify a point, in regards to good karma, you are right, it is like a principal sum in a bank account, but you take away from it when you experience something good in your life, and you add to it when you do good deeds. Merit on the other hand, once accrued never diminishes, therefore when something is based on merit, it is based on the energies of this never diminishing sum, which you could say is like interest. In short, the principal sum when talking about karma is always added to and subtracted from. However, when talking about merit, once you have it, there is no way to destroy it, you will always benefit from it. There are various ways to explain how to generate merit. I will explain a way that I find easiest to understand. In normal life, when we go about performing any sort of activity, be it ‘good’ or ‘bad’ we do so out of ignorance of the true nature of existence, and it is usually self-motivated. For example, we work our entire lives to generate monetary income, so that we have enough money, resources, and materials goods to be comfortable. This is self-motivated, but it is the accepted way the world works these days, and is part and parcel of being bound to samsaric life. On the other hand, the act of merit making can be categorised into three parts: i) motivation, ii) the act itself, and iii) dedication. Let’s start with motivation, when engaging in various virtuous acts, we should have the motivation that by engaging in the act, we have the motivation to alleviate the suffering of someone else, and that may we gain enlightenment so that we can benefit them in the future. The second is the act itself. The third is to dedicate the energy of the virtuous act to gaining enlightenment. These three are what make merit. This may be a little confusing, so let me give an example: giving help to a homeless person. Whereas in ordinary life, this is something praised as a very good deed, it does not create merit without motivation and dedication. In order for this to become merit, one must set the motivation that one is giving help to the homeless free of the eight worldly concerns, to alleviate their suffering and also making the motivation that you will achieve enlightenment for the sake of the person or people you are helping. Then after you have helped them, you dedicate the energy created to the spiritual journey towards full enlightenment to help all sentient beings, while at the same time benefiting as many sentient beings as possible on the way there. This transforms the act into not only a virtuous action but also one that generates merit. On the other hand, if you were to help the homeless without these, you are creating good karma, which although beneficial, keeps you bound to existence within samsara. As it is the goal of Buddhist practice to overcome the cycle of samsara, a Buddhist would want to generate merit instead of good karma. I hope this explanation helps. Thank you.
 • April 13, 2017 11:38
  D.A. asked: If Begtse Chan is not from Mongolia, what are his real origins or story exactly? And which lamas offer his empowerment? As for Manjushri Nagarakshasa, which lamas specifically offer his empowerment and practice?
  pastor answered: Dear D.A. Thank you for your question. Begtse, is also known as Chamsing, or Jamsaran in Mongolian. As mentioned in an earlier sharing with someone who also asked a question about Begtse, the practiced was introduced to Tibet from India by the translator Nyen Lotsawa, and is considered one of the main protectors of the Hayagriva cycle of tantras. According to the scriptures that derive from the Sakya tradition, who incorporated the practice from the translators, and in which tradition Begtse became a very important protector, Begtse in a previous life was born many eons ago. In that particular life, he was born as the younger prince in a royal family. His name was Drag Gye, and his older brother’s name was Drag Den. Over time both princes developed differing religious beliefs, to the point where they could not get along with each as they both held their own religious views strongly. As was the custom during that time, they decided to settle their differences through logical debate, with the loser having to convert to the winner’s religion. This custom was also prevalent in ancient India, and there are many stories of such debates occurring between the great masters of the past and those of other faiths. Drag Gye lost the various debates, but ran away instead of converting to his older brother’s religion. Drag Den caught him, and tried to punish him for breaking the rules of debate and going back on his promise. Drag Gye told his brother that even if he was killed he would not give up his religion, however if Drag Den let him go, that in the future when Drag Den became enlightened, he would protect his teachings. With that Drag Den let him go, and gave him a set of copper armour, a stick, and a bow and arrow. Drag Den also gave Drag Gye a new name: Sog Dag Yam Shi Mar Po. After this incident the two brothers never saw each other again in that lifetime. Many lives after that Drag Den was reborn as Prince Siddharta, who eventually became enlightened and is now known as Buddha Shakyamuni. Drag Gye, or Sog Dag Yam Shi Mar Po, was reborn in a cemetery in the North West direction. His parents gave birth to two eggs, one was a coral-like colour and the other was an agate-like colour. These two eggs flew high into the sky and reached the heavenly realms, there they subdued the gods. Then flying back down to earth, they subdued many nagas. Eventually they even came to threaten their own parents. The parents petitioned the Dharma protector Ekajati for her help, who threw her own staff (khatvanga) at the eggs, and broke them apart. From the coral-like coloured egg came a ferocious man with yellow hair, he proclaimed that his name was ‘Sog Dag Yam Shi Mar Po’. When he emerged he was wearing a set of copper armour, wielding a stick, copper sword, and a bow and arrow. From the agate-like coloured egg came a female who was blue in colour, her teeth were like shells, she had turquoise eyebrows, and her hair was made of fire. She emerged wielding a copper knife, ritual dagger (phurba), rode a terrifying bear and wore an intricate necklace made of agate and lapis lazuli. It was then that Ekajati once again took action, and subdued them, after which they became Dharma protectors. The male figure became known as Begtse, and the female as his sister. When you propitiate Begtse, his sister is automatically included and aids practitioners as well. As for which lama offer his practice and empowerment, most lamas do not advertise which teachings or practice they hold. Therefore you should respectfully approach lamas and ask them if they have the practice and can bestow it, or if they know of any lamas that have the practice, depending on how much you want to practice Begtse. Similarly, this applies to those lamas who have the practice of Manjushri Nagarakshasa. However, this practice is included in the Rinjung Gyatsa series of empowerments. This unique cycle of teachings, includes all 4 classes of tantric practices, and includes the practice of Manjushri Nagarakshasa. Therefore those lamas who have received the complete transmission, and have kept their commitments for this practice, are qualified to pass this on to others. I hope this explanation helps. Thank you.
View All Questions

CHAT PICTURES

Art expression using chalks and papers is an avenue for young children to cultivate positive perspective of life and connect with their artistic or creative side. Stella, KSDS
2 days ago
Art expression using chalks and papers is an avenue for young children to cultivate positive perspective of life and connect with their artistic or creative side. Stella, KSDS
Children as long as 2 years old are ready to learn up skills and attitude that will help them shape their life. When else will be best to instil them with good Dharma values if not since young? Stella, KSDS
2 days ago
Children as long as 2 years old are ready to learn up skills and attitude that will help them shape their life. When else will be best to instil them with good Dharma values if not since young? Stella, KSDS
Senior students of the children class of Kechara Sunday Dharma School had their class in the ghompa every Sunday. Stella, KSDS
2 days ago
Senior students of the children class of Kechara Sunday Dharma School had their class in the ghompa every Sunday. Stella, KSDS
Besides young Karlson and Ern Ern, there are new faces in Kechara Sunday Dharma School 2-4 years old. Stella, KSDS
2 days ago
Besides young Karlson and Ern Ern, there are new faces in Kechara Sunday Dharma School 2-4 years old. Stella, KSDS
Kechara Sunday Dharma School students 5-6 years old making prostration to Lama Tsongkhapa at the beginning of the class every Sunday. Stella,KSDS
2 days ago
Kechara Sunday Dharma School students 5-6 years old making prostration to Lama Tsongkhapa at the beginning of the class every Sunday. Stella,KSDS
@KecharaHouse tonite, 48 puja attendees filled the air with a loud chorus of prayer n mantra 2 Dorje Shugden n Setrap! PHNee
3 days ago
@KecharaHouse tonite, 48 puja attendees filled the air with a loud chorus of prayer n mantra 2 Dorje Shugden n Setrap! PHNee
A big Thank You to the kind volunteers and to Jace Chong!
3 days ago
A big Thank You to the kind volunteers and to Jace Chong!
Make your weekend meaningful! Contact Jace Chong to volunteer in Kechara Forest Retreat for the aviaries.
3 days ago
Make your weekend meaningful! Contact Jace Chong to volunteer in Kechara Forest Retreat for the aviaries.
Thank you to our young volunteer to improve the life of the birds in our aviary!
3 days ago
Thank you to our young volunteer to improve the life of the birds in our aviary!
English Level 2 Dharma Class, Pastor Han Nee started the Day 5 Lamrim, which is the Seven-Limbed Prayer with Homage and Prostration( 35 Confessional Buddha ) was extensively covered. - Yew Seng
3 days ago
English Level 2 Dharma Class, Pastor Han Nee started the Day 5 Lamrim, which is the Seven-Limbed Prayer with Homage and Prostration( 35 Confessional Buddha ) was extensively covered. - Yew Seng
Sunday Dharma class kids learning to take refuge with teacher Alice. Lucy Yap
3 days ago
Sunday Dharma class kids learning to take refuge with teacher Alice. Lucy Yap
One of the outdoor activities for KSDS students is to exercise the drawing that near to the nature. Alice Tay, KSDS
5 days ago
One of the outdoor activities for KSDS students is to exercise the drawing that near to the nature. Alice Tay, KSDS
Teacher Jesvin explained the camp rules and regulations to the camper. Alice Tay, KSDS
5 days ago
Teacher Jesvin explained the camp rules and regulations to the camper. Alice Tay, KSDS
KSDS teachers and the young participants of WOAH Camp played & have fun together for this game, Self defense and attack. Alice Tay, KSDS
5 days ago
KSDS teachers and the young participants of WOAH Camp played & have fun together for this game, Self defense and attack. Alice Tay, KSDS
The younger group of KSDS were happy because they're given chance to feel,touch and play the slime. Alice Tay, KSDS
5 days ago
The younger group of KSDS were happy because they're given chance to feel,touch and play the slime. Alice Tay, KSDS
Teacher Laura guided the students do meditation. Alice Tay, KSDS
5 days ago
Teacher Laura guided the students do meditation. Alice Tay, KSDS
Day break at Kechara Forest Retreat! Sunrise meditation during Inner Reflection Retreat, April 2017
5 days ago
Day break at Kechara Forest Retreat! Sunrise meditation during Inner Reflection Retreat, April 2017
Inner Reflection in April 2017 with guests from USA, Singapore, China and UK! Join our upcoming meditation programs!
5 days ago
Inner Reflection in April 2017 with guests from USA, Singapore, China and UK! Join our upcoming meditation programs!
Visitors in Kechara Forest Retreat, circumambulating the holy Vajra Yogini Stupa. Picture credit Pastor Gimlee
5 days ago
Visitors in Kechara Forest Retreat, circumambulating the holy Vajra Yogini Stupa. Picture credit Pastor Gimlee
Students are getting ready to do prostration in Gompa following a Teacher Kien and Teacher Zhi Yan instruction. Lin Mun KSDS
5 days ago
Students are getting ready to do prostration in Gompa following a Teacher Kien and Teacher Zhi Yan instruction. Lin Mun KSDS
Teacher Callista & Teacher Irene were sharing with children on the topic of courage. It is good to instil dharma knowledge from young. Lin Mun KSDS
5 days ago
Teacher Callista & Teacher Irene were sharing with children on the topic of courage. It is good to instil dharma knowledge from young. Lin Mun KSDS
Children are learning how to recite mantra from teacher Alice and teacher Laura. Lin Mun KSDS
5 days ago
Children are learning how to recite mantra from teacher Alice and teacher Laura. Lin Mun KSDS
Students were all so excited listening to the process of making slime as they are going to make one themselves. Lin Mun KSDS
5 days ago
Students were all so excited listening to the process of making slime as they are going to make one themselves. Lin Mun KSDS
Robey, Natalie and Lauren doing sharing on how to make slime. A great exercise for them to learn leadership & public speaking. Lin Mun KSDS
5 days ago
Robey, Natalie and Lauren doing sharing on how to make slime. A great exercise for them to learn leadership & public speaking. Lin Mun KSDS
Beautiful tormas was offered during Gyenze Puja at Kechara Forest Retreat. Lucy Yap
5 days ago
Beautiful tormas was offered during Gyenze Puja at Kechara Forest Retreat. Lucy Yap
The Promise
  These books will change your life
  Tsem Rinpoche's Long Life Prayer by H.H. Trijang Choktrul Rinpoche
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Page Views By Country
United States 2,146,469
Malaysia 2,893,896
Singapore 560,859
United Kingdom 417,362
India 341,781
Canada 379,853
Australia 338,245
Nepal 245,784
Philippines 182,995
Bhutan 124,652
Portugal 102,471
Indonesia 130,426
Germany 112,842
Mongolia 74,543
Thailand 87,249
France 84,381
Brazil 74,695
Italy 74,630
Spain 73,594
Netherlands 70,185
New Zealand 52,732
Hong Kong 52,597
Taiwan 49,436
Mexico 37,806
Romania 43,251
United Arab Emirates 34,798
South Africa 33,905
Switzerland 46,151
Ireland 32,115
Japan 31,921
Vietnam 29,063
Russia 34,249
Sweden 31,248
Saudi Arabia 20,983
Sri Lanka 21,475
Turkey 23,541
Greece 24,451
Poland 25,592
Belgium 23,821
Total Pageviews: 9,739,972

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....