Food & Recipes

நாவில் சுவையூறும் 25 வகையான மலேசிய உணவுகள்

நாவில் சுவையூறும் 25 வகையான மலேசிய உணவுகள்

Nov 15, 2016 | Views: 187

மலேசியாவில் வாழ்வதற்கோ அல்லது சுற்றிப் பார்ப்பதற்கோ மிகச் சிறந்த விஷயங்களில் ஒன்று அதன் உணவு வகைககள் என்பது பெரும்பாலனோரின் கருத்து. அவை மலிவானதாகவும் பல வகைகளிலும் கிடைக்கப் பெறுகின்றன.

Read more »
25 Makanan Terlazat Di Malaysia

25 Makanan Terlazat Di Malaysia

Nov 15, 2016 | Views: 395

Ramai orang mengatakan bahawa salah satu perkara paling menarik menetap atau berkunjung ke Malaysia adalah juadah makanan tempatan. Ia bukan sahaja murah malah banyak pilihannya. Di sini saya ingin...

Read more »
25 Mouthwatering Dishes Of Malaysia

25 Mouthwatering Dishes Of Malaysia

Nov 15, 2016 | Views: 943

One of the best things about living in or visiting Malaysia is the food everyone says. It is cheap and plentiful. I wanted to share with all of you some...

Read more »
Mrs Patel’s Pav Bhaji

Mrs Patel’s Pav Bhaji

Sep 28, 2016 | Views: 1,056

Pav bhaji is one of my favorite fast food Indian dishes. This vegetarian dish comes from Maharashtra in India and it consists of a thick vegetable curry usually prepared...

Read more »
Top Reasons to Take Warm Turmeric Water in the Morning

Top Reasons to Take Warm Turmeric Water in the Morning

Jun 25, 2016 | Views: 1,932

Dear friends, Another wonderful post on something healing that might be very useful for all of us. I do hope you will include this wonderful spice that enhances your...

Read more »
Pine Needle Syrup For Lung Inflammation, Bronchitis and Respiratory Ailments

Pine Needle Syrup For Lung Inflammation, Bronchitis and Respiratory Ailments

Apr 10, 2016 | Views: 142

Dear friends around the world,  I’ve always liked natural remedies for our health as much as possible. Unfortunately I don’t always have the time and resources to engage in...

Read more »
Fermented Foods

Fermented Foods

Feb 10, 2016 | Views: 1,869

Pickled vegetables have always been one of my favorite foods but it was only recently that I found out how beneficial these fermented vegetables are. In fact, fermented food...

Read more »
Nice Indian Food

Nice Indian Food

Oct 24, 2015 | Views: 883

Dear friends around the world, When I first arrived in India back in 1987, I had never had Indian food in my life. Being in India initially I could...

Read more »
Tantras, Vases, Finances, Meat & Thoughts…..

Tantras, Vases, Finances, Meat & Thoughts…..

Oct 1, 2015 | Views: 1,580

  In the tantras such as Tara, White Tara, Vajrapani, Manjushri, Saraswati, Tsongkapa, Dukkar, Avalokitesvara, Oserchenma, Maitreya, etc, it is highly recommended you do not eat meat/eggs when you...

Read more »
You want to be fooled?

You want to be fooled?

Sep 15, 2015 | Views: 866

Dear friends around the world, Food is sustenance. Food can be enjoyment. Food can be symbolic, bonding, a sort of expressing care and also cultural, but one thing food...

Read more »
Can you make this?

Can you make this?

Aug 30, 2015 | Views: 754

Dear Friends, These are some delicious Tibetan favorites of many. What is wonderful is that they are vegetarian. So they taste good and  harm no one. I am not...

Read more »
20 Pounds of Poison

20 Pounds of Poison

Aug 6, 2015 | Views: 675

I found this illuminating article explaining how much ‘poison’ we actually store in our bodies because we don’t consume the right foods or drinks to cleanse it! If you...

Read more »
My favorite!

My favorite!

Jun 25, 2015 | Views: 238

I thought I would share the beautiful burst of colors, health and good things for your body and health. One of my all time favorite is tomato. I can have...

Read more »
What is 200 Calories?

What is 200 Calories?

Dec 3, 2014 | Views: 291

As society becomes increasingly more health conscious, many people count the number of calories in their food.  Below is a fun pictorial example of what 200 calories look like...

Read more »
This can help you!

This can help you!

Sep 30, 2014 | Views: 718

I’ve always liked natural or home ingredients to bring closure to some illness, problematic symptoms or discomfort. This article struck a chord. and I wanted to share with you....

Read more »
Dr Jiang’s DELICIOUS HEALTHY RECIPES/videos

Dr Jiang’s DELICIOUS HEALTHY RECIPES/videos

Aug 21, 2014 | Views: 4,530

Dr Jiang   Dr Jiang has shared his knowledge of very healthy food that I would like to share with everyone. These recipes can make a radical boost to...

Read more »
Borscht Soup

Borscht Soup

Jun 30, 2014 | Views: 341

Dear friends, When I was younger and didn’t really care much about this food or that food, I didn’t realize what a spectacular cook my Mom was. She can...

Read more »
The Restaurant

The Restaurant

Mar 19, 2014 | Views: 1,783

  Or view the video on the server at: http://video.tsemtulku.com/videos/TsemRinpocheSavingLivesAtARestaurant.flv Nice video of our little mission of saving the lives of fishes, eels and frogs destined to end up...

Read more »
Saffron

Saffron

Mar 16, 2014 | Views: 688

  Saffron is a medicinal spice that contains several carotenoid compounds which have potent anti-depressant, anti-oxidant, and anti-cancer properties. Saffron is also a good source of minerals and vitamins...

Read more »
We learned from the best!

We learned from the best!

Jan 13, 2014 | Views: 774

Everyone knows that I am a big fan of Indian food. I started to like Indian food when I first went to India in 1987.

Read more »
Got something good for you!

Got something good for you!

Jan 13, 2014 | Views: 895

I came across this vegan website that shares a whole variety of Burger recipes that look really delicious!

Read more »
Recipe: Bone Nourishing Soup

Recipe: Bone Nourishing Soup

Sep 1, 2013 | Views: 2,074

Dear students and friends, I would like to share with everyone another great recipe that Mrs Chuah (fondly known as Madam Chuah) taught the Ladrang kitchen to make. It is...

Read more »
What’s purple and good for you?

What’s purple and good for you?

Jul 26, 2013 | Views: 748

      15 Health Benefits of Grapes Juice..!!! 1) Flavonoids found in grape juice raise the level of HDL (good) cholesterol. This prevents blockage of arteries and the...

Read more »
Poori

Poori

Jul 10, 2013 | Views: 1,016

One of my favorite food is Poori, an India style bread that is commonly eaten for breakfast along with other vegetarian side dishes.

Read more »
Making Nepali Momos

Making Nepali Momos

Jun 25, 2013 | Views: 2,428

I want to share with you a healthy and delicious recipe for everyone to try out themselves. I really enjoy eating momos, and one of our kitchen helper in...

Read more »
Easy way to clean your kidneys

Easy way to clean your kidneys

May 4, 2013 | Views: 28,035

    CLEAN YOUR KIDNEYS Years pass by and our kidneys are filtering the blood by removing salt, poison and any unwanted entering our body. With time, the salt...

Read more »
Vegetarian Tomato Stew with “Meatballs”

Vegetarian Tomato Stew with “Meatballs”

Mar 19, 2013 | Views: 597

Recently, Datin Jennifer has been coming to the Haven (my residence) once a week to cook lunch for me and my Ladrang staff.

Read more »
Natural flavored water

Natural flavored water

Jan 7, 2013 | Views: 37,980

This morning, I came across this wonderful website that teaches you how to make flavored water using fruits and herbs. I thought that I'd give it a try... The...

Read more »
Can you make some of these for me?

Can you make some of these for me?

Dec 29, 2012 | Views: 698

A while back, I came across this website called Post Punk Kitchen. It was started in 2003 by a lady named Isa Chandra Moskowitz from Brooklyn, New York. I...

Read more »
Baking to enlightenment!!!

Baking to enlightenment!!!

May 5, 2012 | Views: 635

While she was at it, a group of my younger students decided to help her out...did they really help her out or mess things out? hehe watch the video...

Read more »
This is something you have to read!

This is something you have to read!

Mar 18, 2012 | Views: 958

When I am healthy, I can do more Dharma to serve others. By cutting down on meat, we will also be able to save many animals from being slaughtered...

Read more »
CANCER FOR BREAKFAST?

CANCER FOR BREAKFAST?

Jan 16, 2012 | Views: 1,072

A research was recently done by the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden, and they have found that eating 50 grams of processed meat a day can increase the risk...

Read more »
Top 50 Breakfasts From Around The World

Top 50 Breakfasts From Around The World

Dec 28, 2011 | Views: 1,679

Every morning, we all get up and eat the breakfast that we’re most accustomed to. Most of us in the “Western” world wake up to toast and cereal. To...

Read more »
Recipes: Dessert

Recipes: Dessert

Sep 28, 2011 | Views: 869

Dessert (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/desserts) Index Cherry Chocolate Chunk Mini Loaves Raspberry Truffle Brownies Pumpkin Cheesecake with Pecan Crunch Topping Marbled Banana Bread Peanut Butter Caramel Apples Chocolate Pumpkin Loaf Old Fashioned...

Read more »
Recipes: Stews

Recipes: Stews

Sep 27, 2011 | Views: 838

Stews (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/stew) Index: Seitan Porcine Beef Stew Eggplant & Black Eyed Pea Curry Dilly Stew with Rosemary Dumplings Mushroom Hot Pot Okra Gumbo with Chickpeas & Kidney Beans Chana...

Read more »
Recipe: Sauces

Recipe: Sauces

Sep 25, 2011 | Views: 267

Sauces (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/sauces) Index Roasty Soba Bowl with Miso Tahini Sunflower Mac Bestest Pesto Cashew Queso Spaghetti Pomodoro with Grilled Tempeh Romesco Pizza with Caramelized Onion & Squash Sanctuary Dip...

Read more »
Recipe: Sandwich

Recipe: Sandwich

Sep 10, 2011 | Views: 473

Sandwich (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/sandwich/) Index: Flatbreads with Creamy Red Pepper Scallion Spread Jerk Sloppy Joes with Coconut Creamed Spinach Quarter Pounder Beet Burger Carefree Curry Burgers Cucumber Avocado Tea Sandwiches with...

Read more »
Our 1st Tea House in Shanghai!!!!

Our 1st Tea House in Shanghai!!!!

Sep 8, 2011 | Views: 2,943

On 27 August 2011, Kechara Tea House (KTH) officially opened in Shanghai!! The official opening was spread over two days: a cocktail party on 27 August and a brunch...

Read more »
Recipes: Cookies

Recipes: Cookies

Sep 5, 2011 | Views: 157

Cookies (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/cookie) Index: Chocolate Pumpkin Loaf Orange Cranberry Muffins The Best Pumpkin Muffins Brown Sugar Peach Muffins Mocha Chip Muffins Marionberry Lavender Scones 1. Chocolate Pumpkin Loaf   Recipe:...

Read more »
Recipe: Gluten Free

Recipe: Gluten Free

Sep 2, 2011 | Views: 467

Gluten Free (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/gluten-free) Index Tamale Shepherd’s Pie Pesto Risotto With Roasted Zucchini Roasty Soba Bowl With Miso Tahini Mango Fried Rice Sunflower Mac Scallion Mashed Potatoes Caramelized Beets...

Read more »
Recipe: Soups

Recipe: Soups

Sep 2, 2011 | Views: 522

Soups (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/soups-recipe/) Index: Roasted Potato & Fennel Soup Alphabet Soup Okra Gumbo with Chickpeas & Kidney Beans Mushroom Barley Soup with Fresh Herbs Pesto Soup with Gnocchi, Beans &...

Read more »
Recipe: Muffins

Recipe: Muffins

Sep 2, 2011 | Views: 126

Muffins (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/muffins/) Index: Orange Cranberry Muffin The Best Pumpkin Muffin Brown Sugar Peach Muffin Mocha Chip Muffin Marionberry Lavender Scones   1. Orange Cranberry Muffin Recipe: 2 cups all...

Read more »
Recipes: Breakfast

Recipes: Breakfast

Sep 1, 2011 | Views: 438

Breakfast (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/breakfast) Index Puffy Pillow Pancakes Marbled Banana Bread Apple Pie Pancakes Blackened Scrambled Tofu & Garlicky grits Smoky Maple Sausages Fresh Corn Johnnycakes Raspberry Jam Swirl Crumbcake Cinnamon...

Read more »
Recipes: Entree

Recipes: Entree

Aug 15, 2011 | Views: 441

Entree (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/entrees) Index Summer Seitan Saute with Cilantro & Lime Flatbreads with Creamy Red Pepper Scallion Spread Jerk Sloppy Joes with Coconut Creamed Spinach Tamale Shepherd’s Pie Pesto Risotto...

Read more »
Recipes: Low Fat

Recipes: Low Fat

Aug 14, 2011 | Views: 268

Low Fat (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/low-fat/) Index Roasty Soba Bowl with Miso Tahini Cherry Chocolate Chunk Mini Loaves Seitan Porcine Beef Stew Raspberry Truffle Brownies Hottie Black Eyed Peas with Ginger Mashed...

Read more »
Recipes: Appetizers

Recipes: Appetizers

Jul 19, 2011 | Views: 273

Appetizers (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/appetizer) Index Baked Garlic Curry Fries Simple Italian Sausages Cashew Queso Scalloped Potatoes and Eggplant Bacon Eggplant Bacon Cucumber Avocado Tea Sandwiches with Dill & Mint Portland Porch...

Read more »
QUINOA – A Super Grain I like!!

QUINOA – A Super Grain I like!!

Jul 3, 2011 | Views: 1,488

I found Quinoa posted on facebook. Read more on it…I am so amazed that this is such good substitute for rice, which I like, but the best part is...

Read more »
Recipes: Curry

Recipes: Curry

Jul 1, 2011 | Views: 315

Curry (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/curry) Index Eggplant & Black Eyed Pea Curry Carefree Curry Burgers Mushroom Hot Pot Chana Masala Red Curry Soup with Rice & Purple Kale Broccoli Curry Udon Red...

Read more »
My favourite vegetables & fruits

My favourite vegetables & fruits

Jun 20, 2011 | Views: 1,739

I have consulted a few doctors (Chinese and Western) and they have advised me to lose some weight, through both exercise and my diet. I have tried going on...

Read more »
What is a Steamboat?

What is a Steamboat?

Jun 7, 2011 | Views: 4,703

Steamboat, or hotpot, is essentially a big pot that is kept at a constant hot temperature. The pot contains a soup stock that is prepared before-hand...

Read more »
Another Kechara Vegetarian Restaurant Opens (Viva Mall)

Another Kechara Vegetarian Restaurant Opens (Viva Mall)

May 15, 2011 | Views: 1,317

When I first requested Liaison Irene Lim, who is one of my oldest students and a friend for 19 years now, to open up a Vegetarian restaurant for Kechara,...

Read more »
Kechara Oasis Chefs in Action!

Kechara Oasis Chefs in Action!

May 15, 2011 | Views: 334

Irene has been a long time student, friend and assistant for me for over 19 years. I have met her for the first time in Kuala Lumpur when I gave...

Read more »
Kechara Vegetarian Express!

Kechara Vegetarian Express!

Mar 21, 2011 | Views: 618

I received the good news  of the opening of Kechara Vegetarian Express today at our hub in Sunwaymas. Kechara Vegetarian Express (KVE) is a new express lunch take-away stall by...

Read more »
Thanks Martin Bosnev (aminos)

Thanks Martin Bosnev (aminos)

Mar 15, 2011 | Views: 187

2011/03/15 at 3:10 am Dear Rinpoche, I want to share my very little experience with vegetarianism. I found that eating mock meat or soya meat is crucial for me...

Read more »
Vegetarian Hotdogs by ‘Master Chef’ Sengpiow

Vegetarian Hotdogs by ‘Master Chef’ Sengpiow

Mar 13, 2011 | Views: 661

I woke up this morning and guess what? Sengpiow made me vegetarian hot dogs American style! What a nice surprise! Yes the ‘meat’ is made from Vegetables!!  It tastes...

Read more »
Great Vegetarian restaurant – Anada Bhavan in Singapore!

Great Vegetarian restaurant – Anada Bhavan in Singapore!

Feb 7, 2011 | Views: 949

There is one opposite Mustafa Centre, Serangoon (Little India). Whenever I visit Singapore, I visit Mustafa’s. You can find almost anything inside and open 24 hours. Can you imagine...

Read more »
Sandwiches for Kecharian Staff!

Sandwiches for Kecharian Staff!

Jan 9, 2011 | Views: 187

The people in Kechara work very hard.  Most people don’t see what goes behind the scenes, but most of them work till late with the sole motivation to spread...

Read more »
Khukri and ‘Nepal’ Street

Khukri and ‘Nepal’ Street

Jan 8, 2011 | Views: 779

  KB recommended a wonderful Nepalese restaurant in downtown KL. Yesterday I had to get somethings in that area and went with a group to THE KHUKRI  to try....

Read more »
Recipes: Grilling

Recipes: Grilling

Jan 3, 2011 | Views: 98

Grilling (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/grilling) Index Flatbreads with Creamy Red Pepper Scallion Spread Spaghetti Pomodoro with Grilled Tempeh Grilled Peaches with Ginger Coconut Caramel Ancho Lentil Soup with Grilled Pineapple Perfect Grilled...

Read more »
Recipes: Cupcakes

Recipes: Cupcakes

Jan 1, 2011 | Views: 179

Cupcakes (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/cupcakes-recipe) Index 1. Vanilla Bean Cupcakes With Chocolate Ganache 2. Green Tea Cupcakes with Almond Flowers 3. Chocolate Mousse Cupcakes Vanilla Bean Cupcakes With Chocolate Ganache    ...

Read more »
roasted beetroot

Recipes: Christmas

Jan 1, 2011 | Views: 113

Christmas (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/christmas) Index 1. Wild Rice Salad With Oranges & Roasted Beets 2. Chocolate Pumpkin Loaf 3. Cornbread Stuffing With Pears And Pecans Wild Rice Salad With Oranges &...

Read more »
Madam Chua’s DELICIOUS HEALTHY RECIPES/videos

Madam Chua’s DELICIOUS HEALTHY RECIPES/videos

Dec 16, 2010 | Views: 3,067

The lovely Mdme Chua on the left who is a lady that’s very caring, very helpful and quietly feeds everyone….I’ve known her for 18 years now. She is pictured...

Read more »
Aunt Matza teaches Bortsik & Perisiki

Aunt Matza teaches Bortsik & Perisiki

Dec 15, 2010 | Views: 459

Watch the video… I haven’t seen my lovely Aunt Matza in nearly 30 years. I had the pleasure of her company recently where she flew in to join in...

Read more »
Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
5 - 6AM (PST)
星期五
9 - 10PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SATURDAY
11AM - 12PM (GMT +8)
FRIDAY 7 - 8PM (PST)
SUNDAY
9:30 - 10PM (GMT +8)
4:30 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR MARCH / 三月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at [email protected] and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Alice Tay
  Friday, Mar 24. 2017 10:05 PM
  Many companies especially in overseas are very considerate and allow their employees to bring their dogs to work. I personally think that this is a very good practice where the employees no longer have to worry about leaving pets at home alone. The work environments that cultivate loving kindness, caring and compassion create a much more positive and productive place to work. Besides, it may influence everyone especially those who do not have pet to be more kind to the animals.

  Nevertheless, the employer and employees may have to work together to maintain the safe and cleanliness work place such as reduce odour, provide clean air and many others.

  Thank you for this interesting article as a reminder to us to love and be kind to animals no matter where we are.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/inside-the-worlds-most-dog-friendly-office.html
 • Lin Mun
  Friday, Mar 24. 2017 07:06 PM
  Superb idea and very creative. Home farming in the cities ! Appreciate all the hardwork and ideas to produce Growroom. It’s just like putting a big puzzle and making the whole process so much easier to plant in cities where we always have limited spaces.

  We should support more people to come up with such ideas so we can eat our own food and cultivate self sustainability.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/build-your-own-growroom.html
 • Pastor Shin Tan
  Friday, Mar 24. 2017 01:40 PM
  When on the hospital bed nearing our last breath, nothing matters except for the practice and transformation we have done in dharma in our lifetime.

  Our money, wishes, houses, clothes, jewelry, reputation, spouses, desires, dreams, greed, anger, possessions, explanations will be of no use at all. It will in fact even be a hindrance scratching at our mind’s energy to let go and we cannot.

  Since they are no use at that momentous event, we should continue that thought now and understand what we should truly cultivate now. This thought must translate into action not just scholastic thoughts and meanderings of the mind for self deception or imitation spiritual satisfaction. This is what I think daily and everyday as part of my meditations on death and impermanence according to first chapter of Lam Rim.
  ~H.E. Tsem Tulku Rinpoche

  Learn more here: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/the-dying-process.html
 • Samfoonheei
  Friday, Mar 24. 2017 12:11 PM
  Amazing and very creative architecture designed space for our home grown foods.It is a good idea for those living in the cities.The Growroom is beautifully produced made it convenience which enables people to connect with nature surrounding with plants. The smell of herbs and plants makes cities dwellers to live in happiness and healthy.
  Its takes alot of effort and determination for anyone to build a growroom.Well they can do it,if they have the will power….hoping someday KFR will have one too.
  Thank you Rinpoche for sharing.
  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/build-your-own-growroom.html
 • nut
  Friday, Mar 24. 2017 01:39 AM
  Lazynnes ,negative karma!and mends samajas …ITS very very , inderdependent motivations lewwels of awareness Teacher’Quality &sangha quantity ,first when samajas ARE pure Empowerment full blessings later?so give less Empowerment ITS OK.ccTR IS Wise.
  [no sender]
 • nut
  Friday, Mar 24. 2017 01:32 AM
  http://www.aikidosydneycity.com/interview-with-takeda-shihan-by-aikikai-hombu-dojo/ yes yes sumikiri!i m sure HE practice martial arts in many previous lives AS well AS have family’karma conected with ai!ki flow,,,so NEUTRAL his re:for attacks ARE.,above normal fighter skills!___and i m skull in maya astro,fine and wanth share:#####paranormalTSEMsection on:::: antarctica aliens& JFK ,Peru as egg skulls.________________have a good day&nice PRactICE.____THE LIGHT be?or just show options that can be used.
  [no sender]
 • nut
  Friday, Mar 24. 2017 01:23 AM
  For example B_LOCK can be neutral karma ,butRE_PLAY reactions can make diferent results in second person?
  [no sender]
 • nut
  Friday, Mar 24. 2017 01:22 AM
  NEUTRAL karma not make good ,not bad result!but ITS STill karma so IS not done from lewwels of acomplishment where IS NO NEW karma acumulations.
  [no sender]
 • nut
  Friday, Mar 24. 2017 01:16 AM
 • Lin Mun
  Thursday, Mar 23. 2017 04:54 PM
  This is a very informative articles on dogs in monasteries and Tibetan breed. Gonsar Rinpoche explained it very clearly on the different breeds and how dogs are taken care and live in monasteries. We should also take good care of the dogs as they are living being in different form. Hence we should take care of their food and their well beings and not treat them like an ‘item’ to reject or discard them when our selfish mind arise.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/dogs-in-tibetan-monasteries.html
 • Lin Mun
  Thursday, Mar 23. 2017 04:13 PM
  Thank you Datuk May for sharing this article. I do know some people who will only give when they have extra or only if they do not need the items. There are some who would keep giving even if they do not have much because they understand that his gift (whether it is time, resource, material, knowledge and etc) is for the benefit of others.

  I think it all comes from each individual generousity, compassion and kindness. I believe all these good values can be practised and we can be better each day. We should not give up but be aware of our weakness and keep transforming to be better.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/students-friends/generosity-giving-gifts.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Mar 23. 2017 12:56 PM
  Wonderful news to note that EU authorities have finally taken steps to stop online abused.Well with these cut less misused of online disharmony and hate by some undisciplined individual.Nowadays there were too many fraud and scams going on social medias.Hence EU companies are trying to deal to solve fraud and scams,as well as user protection on their websites.
  Our Precious Guru and many Dorje Shugden Practitioners was bullied on social medias too.Do hope with the tightenings of law will help to stop online bullies.
  Thank you, Rinpoche for sharing .
  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/victory-over-online-hate.html
 • Pastor Shin Tan
  Thursday, Mar 23. 2017 08:33 AM
  “Somehow, Rinpoche knew I did not believe in Buddhism and so he used a skillful way to give me a teaching. He said that even though I can’t see the Buddha, that does not mean that the Buddha does not exist. This is just like electricity; we can’t see electricity but when we see the lights are turned on, it proves electricity does exist. Similarly, when we see the growing Sangha community and the temples, it proves the existence of Buddha, because without electricity, there would be no light and without the Buddha, there would be no Sangha. After listening to that sound logic, I was still stuck on the need for more proof that the Buddha existed. But it made me think deeper because what Rinpoche said made a lot of sense.” – Pastor Albert Rachaga

  From a Free Thinker to a Buddhist, http://www.tsemrinpoche.com/?p=118312
 • Lin Mun
  Wednesday, Mar 22. 2017 08:22 PM
  We definitely would love to read more stories like this. It is so heart warming to know that people do not care if it is an animal or human but extend their assistance to save the horse. What makes me surprise was the guy who was captured by Officer Frank Pomodoro came to help the horse too.

  It is true that everyone has a Bodhi mind and compassion. We just need to practise and express it.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/we-need-more-stories-like-this.html
 • Alice Tay
  Tuesday, Mar 21. 2017 11:41 PM
  马来西亚被公认为一个非常独特的国家。它是一个拥有多元种族、宗教和文化的国家。截至2016年7月,马来西亚共有大约31億人口,而其中印裔只占少数的6.7%,相等于约200万人。虽然如此,马来西亚各族人民依然可以和睦相处。从这篇博文,我们可以看到印度文化对马来西亚其他种族文化存有一定的影响,尤其是语文和美食方面。此外,马来西亚可称为一个民主国家,因此这里来自不同种族和宗教信仰的人民都可以各自举办庆典活动。

  感谢仁波切分享这篇有趣的博文。

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/malaysia/indians-in-malaysia-chinese.html

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Writer: Pastor Loh Seng Piow
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
Click on picture to enlarge and see what Milarepa says. Profound.
5 days ago
Click on picture to enlarge and see what Milarepa says. Profound.
We are always trying to get somewhere, try something new, find some friends, get some entertainment and in the end we end up in the same place. Time to really practice Dharma seriously and stop wasting time we don\'t have. ~Tsem Rinpoche
5 days ago
We are always trying to get somewhere, try something new, find some friends, get some entertainment and in the end we end up in the same place. Time to really practice Dharma seriously and stop wasting time we don't have. ~Tsem Rinpoche
March 20, 2017-Mumu is just so adorable with his bright eyes.
5 days ago
March 20, 2017-Mumu is just so adorable with his bright eyes.
More and more people inviting Lord Dorje Shugden home to connect with on their shrines. I am so happy to see this as it will benefit them and their families so much. That is the purpose to be alive which is to benefit others as much as possible. Tsem Rinpoche
6 days ago
More and more people inviting Lord Dorje Shugden home to connect with on their shrines. I am so happy to see this as it will benefit them and their families so much. That is the purpose to be alive which is to benefit others as much as possible. Tsem Rinpoche
His Eminence Tsem Rinpoche is a good sport watching his students do Halloween drag costumes for a charity show. Funny!
1 week ago
His Eminence Tsem Rinpoche is a good sport watching his students do Halloween drag costumes for a charity show. Funny!
His Eminence Tsem Rinpoche is a good sport watching his students do Halloween drag costumes for a charity show. Funny!
1 week ago
His Eminence Tsem Rinpoche is a good sport watching his students do Halloween drag costumes for a charity show. Funny!
The Japanese are very innovative. Tsem Rinpoche
1 week ago
The Japanese are very innovative. Tsem Rinpoche
Read this as it will be interesting
1 week ago
Read this as it will be interesting
Recite this before any meal or drinks for blessings of abundance. Tsem Rinpoche
1 week ago
Recite this before any meal or drinks for blessings of abundance. Tsem Rinpoche
This sacred statue of Buddha is in Nepal brought originally from Tibet and has spoken on many occasions. Very blessed to see this holy image and keep a picture...bless you always. Tsem Rinpoche
1 week ago
This sacred statue of Buddha is in Nepal brought originally from Tibet and has spoken on many occasions. Very blessed to see this holy image and keep a picture...bless you always. Tsem Rinpoche
I love Mumu boy tremendously. We went through so much together for so many years. You are a great being to be with. Tsem Rinpoche
1 week ago
I love Mumu boy tremendously. We went through so much together for so many years. You are a great being to be with. Tsem Rinpoche
Dear everyone, I am sharing this beautiful and modern altar to Dorje Shugden in Malaysia. I am glad to see more and more people creating sacred spaces. Tsem Rinpoche
1 week ago
Dear everyone, I am sharing this beautiful and modern altar to Dorje Shugden in Malaysia. I am glad to see more and more people creating sacred spaces. Tsem Rinpoche
Lhamo Karmo, a female buddha form visualized above the crown of one\'s head at the time of death, to encourage consciousness to leave the body via the crown aperture. From my book \"The Female Buddhas.\"- Glenn Mullin
2 weeks ago
Lhamo Karmo, a female buddha form visualized above the crown of one's head at the time of death, to encourage consciousness to leave the body via the crown aperture. From my book "The Female Buddhas."- Glenn Mullin
The Tibetan female tulku Dorje Pakmo, from a fresco on the wall of the Dorje Pakmo monastery (Samding) in Tibet, near the Turquoise Lake. In Tibet the Dorje Pakmo was ranked with the Dalai Lama, Panchen Lama and Sakya Trizin as the four highest lamas in the country.-from Glenn Mullin
2 weeks ago
The Tibetan female tulku Dorje Pakmo, from a fresco on the wall of the Dorje Pakmo monastery (Samding) in Tibet, near the Turquoise Lake. In Tibet the Dorje Pakmo was ranked with the Dalai Lama, Panchen Lama and Sakya Trizin as the four highest lamas in the country.-from Glenn Mullin
Dharma boy, Mumu boy and Oser girl checking out the scene..cute
4 weeks ago
Dharma boy, Mumu boy and Oser girl checking out the scene..cute
My Dharma boy has such a cute expression here. He is a good boy!
4 weeks ago
My Dharma boy has such a cute expression here. He is a good boy!
February 9,2017-My Mumu boy and Oser girl are just relaxing together..super cute
1 month ago
February 9,2017-My Mumu boy and Oser girl are just relaxing together..super cute
Click on the picture to enlarge and see what Suzy from Hawaii commented on the Dorje Shugden issue after much research. She is very candid and honest. Refreshing. Original is posted here: https://www.youtube.com/watch?v=Vl-4lIwxph4
1 month ago
Click on the picture to enlarge and see what Suzy from Hawaii commented on the Dorje Shugden issue after much research. She is very candid and honest. Refreshing. Original is posted here: https://www.youtube.com/watch?v=Vl-4lIwxph4
This is a good one to read
2 months ago
This is a good one to read
Mumu is silly and cute and funny
2 months ago
Mumu is silly and cute and funny
Mumu\'s hair is messy and he looks funny
2 months ago
Mumu's hair is messy and he looks funny
I am in the process of creating beautiful Dorje Shugden and Kechara Forest Retreat watches at this time. So we can take precious protector and Kechara Forest Retreat wherever we go and be blessed everytime we see what time it is. 
I am perfecting the designs with a great team and will update when done but these are just some samples that arrived. 
Feast your eyes! 

Tsem Rinpoche
2 months ago
I am in the process of creating beautiful Dorje Shugden and Kechara Forest Retreat watches at this time. So we can take precious protector and Kechara Forest Retreat wherever we go and be blessed everytime we see what time it is. I am perfecting the designs with a great team and will update when done but these are just some samples that arrived. Feast your eyes! Tsem Rinpoche
            Pick the practice, devotion and precepts of Vajra Yogini\'s path over everything and anything in samsara. Samsara has nothing of value and nothing lasting to offer. You are born in suffering, live in suffering, die in suffering and enter bardo and future lives expecting more sufferings. This is not a negative way of looking at things but the truth. If the truth is negative, so it is the truth. Devote oneself to the guru, dharma work, dharma practice and bringing dharma to others compassionately. Choose to practice Vajra Yogini now with the preliminaries. You can start right now: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/starting-on-vajra-yogini-now.html Much care, Tsem Rinpoche
3 months ago
Pick the practice, devotion and precepts of Vajra Yogini's path over everything and anything in samsara. Samsara has nothing of value and nothing lasting to offer. You are born in suffering, live in suffering, die in suffering and enter bardo and future lives expecting more sufferings. This is not a negative way of looking at things but the truth. If the truth is negative, so it is the truth. Devote oneself to the guru, dharma work, dharma practice and bringing dharma to others compassionately. Choose to practice Vajra Yogini now with the preliminaries. You can start right now: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/starting-on-vajra-yogini-now.html Much care, Tsem Rinpoche
Message to Tibetans in English
3 months ago
Message to Tibetans in English
Message to the Tibetans
3 months ago
Message to the Tibetans
Left to right: Kensur Jampa Yeshe Rinpoche, Sharpa Choeje Jetsun Lobsang Nyima, Kyabje Zemey Rinpoche, Kyabje Lati Rinpoche, 101st Gaden Tripa Jetsun Lungrik Namgyal. Great lamas of Gaden Shartse Monastery
3 months ago
Left to right: Kensur Jampa Yeshe Rinpoche, Sharpa Choeje Jetsun Lobsang Nyima, Kyabje Zemey Rinpoche, Kyabje Lati Rinpoche, 101st Gaden Tripa Jetsun Lungrik Namgyal. Great lamas of Gaden Shartse Monastery
A beautiful Indian rendition of Gyenze Dorje Shugden manifesting in wealth form
3 months ago
A beautiful Indian rendition of Gyenze Dorje Shugden manifesting in wealth form
This is my thoughts and determination to share with you. Please open and read. Thank you for your time. Tsem Rinpoche
3 months ago
This is my thoughts and determination to share with you. Please open and read. Thank you for your time. Tsem Rinpoche
Nepalese King Birendra receives His Holiness Panchen Rinpoche in Nepal
3 months ago
Nepalese King Birendra receives His Holiness Panchen Rinpoche in Nepal
Guess what Zava Damdin Rinpoche did in Mongolia recently with 7,800 people??? Very interesting and it is a must read:  http://www.tsemrinpoche.com/?p=116206
3 months ago
Guess what Zava Damdin Rinpoche did in Mongolia recently with 7,800 people??? Very interesting and it is a must read:  http://www.tsemrinpoche.com/?p=116206
This huge Buddha in Korea is magnificent
4 months ago
This huge Buddha in Korea is magnificent
The very first oracle of Dorje Shugden in trance statue. I have commissioned this.
4 months ago
The very first oracle of Dorje Shugden in trance statue. I have commissioned this.
Such a old and ancient thangka painting of Dorje Shugden. He has been around in Tibet practiced for hundreds of years.
4 months ago
Such a old and ancient thangka painting of Dorje Shugden. He has been around in Tibet practiced for hundreds of years.
One of the "Four Exalted Brothers" Avalokiteshvara statues, Phagpa Wati of Kyirong, which is now with H.H. the Dalai Lama in Dharamsala.
4 months ago
One of the "Four Exalted Brothers" Avalokiteshvara statues, Phagpa Wati of Kyirong, which is now with H.H. the Dalai Lama in Dharamsala.
Kyabje Zemey, Kyabje Zong Rinpoche and Kyabje Pabongka Choktrul Rinpoche
4 months ago
Kyabje Zemey, Kyabje Zong Rinpoche and Kyabje Pabongka Choktrul Rinpoche
My Oser girl and Mumu boy are so adorable
4 months ago
My Oser girl and Mumu boy are so adorable
Wow this meditator in his cave in front of a painting of Yamantaka draped with a white khata of respect. He sits among bones to remind him of impermanence and our future. The bones inspire him strongly to let go of all attachments in this life and focus on dharma, meditation and liberation and he is doing so. Very beautiful and inspirational. Tsem Rinpoche
4 months ago
Wow this meditator in his cave in front of a painting of Yamantaka draped with a white khata of respect. He sits among bones to remind him of impermanence and our future. The bones inspire him strongly to let go of all attachments in this life and focus on dharma, meditation and liberation and he is doing so. Very beautiful and inspirational. Tsem Rinpoche
Tenzing Norgay found this in Nepal. Guess what it is?
5 months ago
Tenzing Norgay found this in Nepal. Guess what it is?
Sir Edmund Hillary
5 months ago
Sir Edmund Hillary
Halloween is my favorite holiday. Wild natural plants and flowers are my favorite offering. Buddha\'s teachings on meditation and Yidam practice bring the ultimate results and happiness. ~Tsem Rinpoche
5 months ago
Halloween is my favorite holiday. Wild natural plants and flowers are my favorite offering. Buddha's teachings on meditation and Yidam practice bring the ultimate results and happiness. ~Tsem Rinpoche
Previous lives do resemble current lives especially if they are a recognized incarnation. If notice how similar the previous and current Trijang Rinpoche looks. The eyes, bone structure, expression, long neck, thin and overall look. Beautiful. I\'ve seen this phenomena over and over in many Rinpoche incarnations. Especially when you compare them with pictures of previous and current lives at around the same ages. Something powerfully karmic about this. Tsem Rinpoche
5 months ago
Previous lives do resemble current lives especially if they are a recognized incarnation. If notice how similar the previous and current Trijang Rinpoche looks. The eyes, bone structure, expression, long neck, thin and overall look. Beautiful. I've seen this phenomena over and over in many Rinpoche incarnations. Especially when you compare them with pictures of previous and current lives at around the same ages. Something powerfully karmic about this. Tsem Rinpoche
It\'s nice to have monks visitors and resident monks in Kechara
6 months ago
It's nice to have monks visitors and resident monks in Kechara
             Taken in Lake Champlain in Canada. A huge water monster...neat...
6 months ago
Taken in Lake Champlain in Canada. A huge water monster...neat...
Beautiful! His Holiness Kyabje Trijang Dorje Chang has always been good friends with His Holiness Karmapa. No wonder H.H. Karmapa never spoke against Dorje Shugden. Two reasons perhaps: One is he knows the qualities of Trijang Rinpoche who is a attained being. And Karmapa himself has clairvoyance to perceive the true nature of Dorje Shugden directly. I love to see great beings like this manifesting closeness. When I see, I just want to prostrate to them and thank them for sharing such good examples to someone like me. Praise to the ego-less mind! Tsem Rinpoche
6 months ago
Beautiful! His Holiness Kyabje Trijang Dorje Chang has always been good friends with His Holiness Karmapa. No wonder H.H. Karmapa never spoke against Dorje Shugden. Two reasons perhaps: One is he knows the qualities of Trijang Rinpoche who is a attained being. And Karmapa himself has clairvoyance to perceive the true nature of Dorje Shugden directly. I love to see great beings like this manifesting closeness. When I see, I just want to prostrate to them and thank them for sharing such good examples to someone like me. Praise to the ego-less mind! Tsem Rinpoche
Serkong Dorje Chang on the left and his son Serkong Tsenshab Rinpoche on the right.
6 months ago
Serkong Dorje Chang on the left and his son Serkong Tsenshab Rinpoche on the right.
High lamas in France September 2016
6 months ago
High lamas in France September 2016
༧གོང་ས་ཆེན་པོ་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། - Interesting relationship between 14th Dalai Lama and Dorje Shugden:  http://www.tsemrinpoche.com/?p=109757
6 months ago
༧གོང་ས་ཆེན་པོ་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། - Interesting relationship between 14th Dalai Lama and Dorje Shugden: http://www.tsemrinpoche.com/?p=109757
Dalai Lama Says We Can Practise Dorje Shugden Finally! Read more on this development--- http://www.tsemrinpoche.com/?p=109777
6 months ago
Dalai Lama Says We Can Practise Dorje Shugden Finally! Read more on this development--- http://www.tsemrinpoche.com/?p=109777
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Please watch this video, it's heartbreaking to see how people have to suffer.
  6 days ago
  Please watch this video, it's heartbreaking to see how people have to suffer.
 • Lady saves puppy from potential abuser
  1 week ago
  Lady saves puppy from potential abuser
 • Mr. Denzel Washington is a very intelligent man. Tsem Rinpoche
  2 weeks ago
  Mr. Denzel Washington is a very intelligent man. Tsem Rinpoche
 • Dear friends, please see this educational video on suffering for the sake of others.
  2 weeks ago
  Dear friends, please see this educational video on suffering for the sake of others.
 • A very neat footage of Bigfoot captured by Patterson-Gimlin.
  2 weeks ago
  A very neat footage of Bigfoot captured by Patterson-Gimlin.
 • [11/02/2017] Mumu darling is a very good boy.
  1 month ago
  [11/02/2017] Mumu darling is a very good boy.
 • [11/02/2017] Mumu wants to go bye bye!
  1 month ago
  [11/02/2017] Mumu wants to go bye bye!
 • [11/02/2017] I love you mumu boy
  1 month ago
  [11/02/2017] I love you mumu boy
 • [11/02/2017] Mumu and Oser eating together.
  1 month ago
  [11/02/2017] Mumu and Oser eating together.
 • Great spiritual rock carving in Tibet
  2 months ago
  Great spiritual rock carving in Tibet
 • You will Never be Ready
  3 months ago
  You will Never be Ready
  Dear friends, watch this video and ready, if we keep waiting till we are ready, that day will never come. Tsem Rinpoche
 • Stop asking for Easy
  3 months ago
  Stop asking for Easy
  This video is powerful because it's the truth. It applies to anything. It applies to our dharma practice. Watch the video and share it. Tsem Rinpoche
 • Must Watch this Video!
  4 months ago
  Must Watch this Video!
 • Sacred Tibetan Incense - Nyimo County, Lhasa, Tibet
  5 months ago
  Sacred Tibetan Incense - Nyimo County, Lhasa, Tibet
 • Kyabje Denma Gonsa Rinpoche on Samaya
  5 months ago
  Kyabje Denma Gonsa Rinpoche on Samaya
  ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་སློབ་དོན་སྙིང་དེ།།གང་གི་རྣ་བར་བདུད་རྩི་མོད།།འོན་ཀྱང་འགའ་ཡི་རྣ་ལམ་དུ།། བྲག་ཆ་བཞིན་དུ་འགྱུར་སྲིད་མོད།། ཚང་མས་ཚར་རེ་གཟིགས་རོགས།། Kyabje Denma Gonsa Rinpoche telling people that it is important to have guru samaya. It use to be that way in the great monasteries. We should not create problems and schisms. If we want to practice a protector, then do so, if not it's okay, but don't make trouble. One should just practice the Buddha Dharma well. To do good practice. If you have faith in Dorje Shugden and trust all the way, he will definitely help you. But most important is to practice the dharma. This is his advice in short here. It's good to let more Tibetans hear this holy speech and appeal by this very senior Rinpoche. TR

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions

CHAT PICTURES

Happy visitor invited Dorje Shugden back home.
2 days ago
Happy visitor invited Dorje Shugden back home.
3 days ago
Join our Meditate in Nature Programme 2017! Here are the Dates:
3 days ago
Join our Meditate in Nature Programme 2017! Here are the Dates:
When we love others without projections, we truly LOVE. ~ Tsem Rinpoche . YEO KWAI GIN ( KKSG )
5 days ago
When we love others without projections, we truly LOVE. ~ Tsem Rinpoche . YEO KWAI GIN ( KKSG )
True Love Is Simple Because It's SELFLESS ~ Tsem Rinpoche. YEO KWAI GIN ( KKSG ) .
5 days ago
True Love Is Simple Because It's SELFLESS ~ Tsem Rinpoche. YEO KWAI GIN ( KKSG ) .
Powerful Quote ! www.TsemRinpoche.com . YEO KWAI GIN ( KKSG )
5 days ago
Powerful Quote ! http://www.TsemRinpoche.com . YEO KWAI GIN ( KKSG )
Pastor Yek Yee blessed a sponsor during Dorje Shugden puja at a outcall house blessing recently. www.kechara.com
5 days ago
Pastor Yek Yee blessed a sponsor during Dorje Shugden puja at a outcall house blessing recently. http://www.kechara.com
DORJE SHUGDEN STATUE, 2.75 INCHES, more info about this beautiful Statue, pls visit www.vajrasecrets.com.  YEO KWAI GIN ( KKSG )
5 days ago
DORJE SHUGDEN STATUE, 2.75 INCHES, more info about this beautiful Statue, pls visit http://www.vajrasecrets.com. YEO KWAI GIN ( KKSG )
Bigfoot Fleamarket in Bentong on Saturday evenings!
5 days ago
Bigfoot Fleamarket in Bentong on Saturday evenings!
Pastor Gim Lee gave blessings to our new member, Pui Leng in Kechara Ipoh chapel today. So Kin Hoe (KISG)
6 days ago
Pastor Gim Lee gave blessings to our new member, Pui Leng in Kechara Ipoh chapel today. So Kin Hoe (KISG)
Our new member, Pui Leng has offered lights and incense prior to our short Mother Tara retreat today in Ipoh. So Kin Hoe (KISG)
6 days ago
Our new member, Pui Leng has offered lights and incense prior to our short Mother Tara retreat today in Ipoh. So Kin Hoe (KISG)
Pastor Gim Lee and Chin Yong came to Kechara Ipoh Study Group and lead us in our short Mother Tara retreat today. So Kin Hoe (KISG)
6 days ago
Pastor Gim Lee and Chin Yong came to Kechara Ipoh Study Group and lead us in our short Mother Tara retreat today. So Kin Hoe (KISG)
Teacher When Yee demonstrated to the students of KSDS class 2-4 years old on how to build the tallest tower using wooded bricks. Stella, KSDS
6 days ago
Teacher When Yee demonstrated to the students of KSDS class 2-4 years old on how to build the tallest tower using wooded bricks. Stella, KSDS
Carlson Teoh is the youngest student of Kechara Sunday Dharma School. Enrolment open for students from 2 years old and above. Stella, KSDS
6 days ago
Carlson Teoh is the youngest student of Kechara Sunday Dharma School. Enrolment open for students from 2 years old and above. Stella, KSDS
Teacher Alice always patiently guiding the young students of KSDS Class 5-6 years old in their mannerism to cultivate good behaviour. Stella, KSDS
6 days ago
Teacher Alice always patiently guiding the young students of KSDS Class 5-6 years old in their mannerism to cultivate good behaviour. Stella, KSDS
Teacher Victoria and Teacher Grace listening attentively to students of KSDS class 7-8 years old. Stella, KSDS
6 days ago
Teacher Victoria and Teacher Grace listening attentively to students of KSDS class 7-8 years old. Stella, KSDS
KSDS Class 5-6 years old held hands and formed a circle before the lesson started. Jarrett was looking very cheerful! Stella, KSDS
6 days ago
KSDS Class 5-6 years old held hands and formed a circle before the lesson started. Jarrett was looking very cheerful! Stella, KSDS
Jace Chong and happy Mario!
6 days ago
Jace Chong and happy Mario!
Give love and kindness to everyone~artwork done by KSDS age group 2-4 years old. Alice Tay, KSDS
7 days ago
Give love and kindness to everyone~artwork done by KSDS age group 2-4 years old. Alice Tay, KSDS
A young and beautiful teenager, Laura Yee, helped to take care KSDS group age 5-6 years old. Alice Tay, KSDS
7 days ago
A young and beautiful teenager, Laura Yee, helped to take care KSDS group age 5-6 years old. Alice Tay, KSDS
Nice interaction between KSDS teachers and young participants of WOAH Camp 2016. Alice Tay, KSDS
7 days ago
Nice interaction between KSDS teachers and young participants of WOAH Camp 2016. Alice Tay, KSDS
KSDS students awarded with certificate by Kechara Sunday Dharma School. Alice Tay, KSDS
7 days ago
KSDS students awarded with certificate by Kechara Sunday Dharma School. Alice Tay, KSDS
Teamwork is important for a success event~Lantern Charity Bazaar organised by KSDS. Alice Tay, KSDS
7 days ago
Teamwork is important for a success event~Lantern Charity Bazaar organised by KSDS. Alice Tay, KSDS
@XHNews Humanity left China/Korea long ago. Both protect #DogMeatTrade where dogs are boiled/skinned alive so little men can feel big. Disgraceful. Four photos here- Please share and create awareness. So much suffering.
7 days ago
@XHNews Humanity left China/Korea long ago. Both protect #DogMeatTrade where dogs are boiled/skinned alive so little men can feel big. Disgraceful. Four photos here- Please share and create awareness. So much suffering.
@XHNews Humanity left China/Korea long ago. Both protect #DogMeatTrade where dogs are boiled/skinned alive so little men can feel big. Disgraceful. Four photos here- Please share and create awareness. So much suffering.
7 days ago
@XHNews Humanity left China/Korea long ago. Both protect #DogMeatTrade where dogs are boiled/skinned alive so little men can feel big. Disgraceful. Four photos here- Please share and create awareness. So much suffering.
The Promise
  These books will change your life
  Tsem Rinpoche's Long Life Prayer by H.H. Trijang Choktrul Rinpoche
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Page Views By Country
United States 2,085,093
Malaysia 2,851,540
Singapore 555,482
United Kingdom 409,643
India 320,606
Canada 372,915
Australia 333,806
Nepal 226,862
Philippines 180,525
Bhutan 118,239
Portugal 101,273
Indonesia 127,852
Germany 107,435
Thailand 86,466
Mongolia 69,894
France 79,508
Italy 72,898
Spain 70,772
Brazil 70,051
Netherlands 68,246
New Zealand 52,092
Hong Kong 51,992
Taiwan 48,661
Mexico 36,164
United Arab Emirates 34,125
Romania 41,795
South Africa 32,091
Switzerland 44,839
Ireland 31,497
Japan 31,237
Vietnam 28,441
Russia 31,883
Sweden 30,781
Saudi Arabia 20,579
Sri Lanka 20,748
Greece 23,795
Belgium 23,265
Poland 24,570
Turkey 19,983
Total Pageviews: 9,466,372

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....