Food & Recipes

நாவில் சுவையூறும் 25 வகையான மலேசிய உணவுகள்

நாவில் சுவையூறும் 25 வகையான மலேசிய உணவுகள்

Nov 15, 2016 | Views: 119

மலேசியாவில் வாழ்வதற்கோ அல்லது சுற்றிப் பார்ப்பதற்கோ மிகச் சிறந்த விஷயங்களில் ஒன்று அதன் உணவு வகைககள் என்பது பெரும்பாலனோரின் கருத்து. அவை மலிவானதாகவும் பல வகைகளிலும் கிடைக்கப் பெறுகின்றன.

Read more »
25 Makanan Terlazat Di Malaysia

25 Makanan Terlazat Di Malaysia

Nov 15, 2016 | Views: 251

Ramai orang mengatakan bahawa salah satu perkara paling menarik menetap atau berkunjung ke Malaysia adalah juadah makanan tempatan. Ia bukan sahaja murah malah banyak pilihannya. Di sini saya ingin...

Read more »
25 Mouthwatering Dishes Of Malaysia

25 Mouthwatering Dishes Of Malaysia

Nov 15, 2016 | Views: 849

One of the best things about living in or visiting Malaysia is the food everyone says. It is cheap and plentiful. I wanted to share with all of you some...

Read more »
Mrs Patel’s Pav Bhaji

Mrs Patel’s Pav Bhaji

Sep 28, 2016 | Views: 1,041

Pav bhaji is one of my favorite fast food Indian dishes. This vegetarian dish comes from Maharashtra in India and it consists of a thick vegetable curry usually prepared...

Read more »
Top Reasons to Take Warm Turmeric Water in the Morning

Top Reasons to Take Warm Turmeric Water in the Morning

Jun 25, 2016 | Views: 1,893

Dear friends, Another wonderful post on something healing that might be very useful for all of us. I do hope you will include this wonderful spice that enhances your...

Read more »
Pine Needle Syrup For Lung Inflammation, Bronchitis and Respiratory Ailments

Pine Needle Syrup For Lung Inflammation, Bronchitis and Respiratory Ailments

Apr 10, 2016 | Views: 135

Dear friends around the world,  I’ve always liked natural remedies for our health as much as possible. Unfortunately I don’t always have the time and resources to engage in...

Read more »
Fermented Foods

Fermented Foods

Feb 10, 2016 | Views: 1,862

Pickled vegetables have always been one of my favorite foods but it was only recently that I found out how beneficial these fermented vegetables are. In fact, fermented food...

Read more »
Nice Indian Food

Nice Indian Food

Oct 24, 2015 | Views: 868

Dear friends around the world, When I first arrived in India back in 1987, I had never had Indian food in my life. Being in India initially I could...

Read more »
Tantras, Vases, Finances, Meat & Thoughts…..

Tantras, Vases, Finances, Meat & Thoughts…..

Oct 1, 2015 | Views: 1,571

  In the tantras such as Tara, White Tara, Vajrapani, Manjushri, Saraswati, Tsongkapa, Dukkar, Avalokitesvara, Oserchenma, Maitreya, etc, it is highly recommended you do not eat meat/eggs when you...

Read more »
You want to be fooled?

You want to be fooled?

Sep 15, 2015 | Views: 857

Dear friends around the world, Food is sustenance. Food can be enjoyment. Food can be symbolic, bonding, a sort of expressing care and also cultural, but one thing food...

Read more »
Can you make this?

Can you make this?

Aug 30, 2015 | Views: 749

Dear Friends, These are some delicious Tibetan favorites of many. What is wonderful is that they are vegetarian. So they taste good and  harm no one. I am not...

Read more »
20 Pounds of Poison

20 Pounds of Poison

Aug 6, 2015 | Views: 658

I found this illuminating article explaining how much ‘poison’ we actually store in our bodies because we don’t consume the right foods or drinks to cleanse it! If you...

Read more »
My favorite!

My favorite!

Jun 25, 2015 | Views: 235

I thought I would share the beautiful burst of colors, health and good things for your body and health. One of my all time favorite is tomato. I can have...

Read more »
What is 200 Calories?

What is 200 Calories?

Dec 3, 2014 | Views: 286

As society becomes increasingly more health conscious, many people count the number of calories in their food.  Below is a fun pictorial example of what 200 calories look like...

Read more »
This can help you!

This can help you!

Sep 30, 2014 | Views: 716

I’ve always liked natural or home ingredients to bring closure to some illness, problematic symptoms or discomfort. This article struck a chord. and I wanted to share with you....

Read more »
Dr Jiang’s DELICIOUS HEALTHY RECIPES/videos

Dr Jiang’s DELICIOUS HEALTHY RECIPES/videos

Aug 21, 2014 | Views: 4,510

Dr Jiang   Dr Jiang has shared his knowledge of very healthy food that I would like to share with everyone. These recipes can make a radical boost to...

Read more »
Borscht Soup

Borscht Soup

Jun 30, 2014 | Views: 327

Dear friends, When I was younger and didn’t really care much about this food or that food, I didn’t realize what a spectacular cook my Mom was. She can...

Read more »
The Restaurant

The Restaurant

Mar 19, 2014 | Views: 1,782

  Or view the video on the server at: http://video.tsemtulku.com/videos/TsemRinpocheSavingLivesAtARestaurant.flv Nice video of our little mission of saving the lives of fishes, eels and frogs destined to end up...

Read more »
Saffron

Saffron

Mar 16, 2014 | Views: 673

  Saffron is a medicinal spice that contains several carotenoid compounds which have potent anti-depressant, anti-oxidant, and anti-cancer properties. Saffron is also a good source of minerals and vitamins...

Read more »
We learned from the best!

We learned from the best!

Jan 13, 2014 | Views: 759

Everyone knows that I am a big fan of Indian food. I started to like Indian food when I first went to India in 1987.

Read more »
Got something good for you!

Got something good for you!

Jan 13, 2014 | Views: 880

I came across this vegan website that shares a whole variety of Burger recipes that look really delicious!

Read more »
Recipe: Bone Nourishing Soup

Recipe: Bone Nourishing Soup

Sep 1, 2013 | Views: 2,033

Dear students and friends, I would like to share with everyone another great recipe that Mrs Chuah (fondly known as Madam Chuah) taught the Ladrang kitchen to make. It is...

Read more »
What’s purple and good for you?

What’s purple and good for you?

Jul 26, 2013 | Views: 729

      15 Health Benefits of Grapes Juice..!!! 1) Flavonoids found in grape juice raise the level of HDL (good) cholesterol. This prevents blockage of arteries and the...

Read more »
Poori

Poori

Jul 10, 2013 | Views: 1,007

One of my favorite food is Poori, an India style bread that is commonly eaten for breakfast along with other vegetarian side dishes.

Read more »
Making Nepali Momos

Making Nepali Momos

Jun 25, 2013 | Views: 2,406

I want to share with you a healthy and delicious recipe for everyone to try out themselves. I really enjoy eating momos, and one of our kitchen helper in...

Read more »
Easy way to clean your kidneys

Easy way to clean your kidneys

May 4, 2013 | Views: 27,974

    CLEAN YOUR KIDNEYS Years pass by and our kidneys are filtering the blood by removing salt, poison and any unwanted entering our body. With time, the salt...

Read more »
Vegetarian Tomato Stew with “Meatballs”

Vegetarian Tomato Stew with “Meatballs”

Mar 19, 2013 | Views: 595

Recently, Datin Jennifer has been coming to the Haven (my residence) once a week to cook lunch for me and my Ladrang staff.

Read more »
Natural flavored water

Natural flavored water

Jan 7, 2013 | Views: 37,915

This morning, I came across this wonderful website that teaches you how to make flavored water using fruits and herbs. I thought that I'd give it a try... The...

Read more »
Can you make some of these for me?

Can you make some of these for me?

Dec 29, 2012 | Views: 698

A while back, I came across this website called Post Punk Kitchen. It was started in 2003 by a lady named Isa Chandra Moskowitz from Brooklyn, New York. I...

Read more »
Baking to enlightenment!!!

Baking to enlightenment!!!

May 5, 2012 | Views: 632

While she was at it, a group of my younger students decided to help her out...did they really help her out or mess things out? hehe watch the video...

Read more »
This is something you have to read!

This is something you have to read!

Mar 18, 2012 | Views: 957

When I am healthy, I can do more Dharma to serve others. By cutting down on meat, we will also be able to save many animals from being slaughtered...

Read more »
CANCER FOR BREAKFAST?

CANCER FOR BREAKFAST?

Jan 16, 2012 | Views: 1,043

A research was recently done by the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden, and they have found that eating 50 grams of processed meat a day can increase the risk...

Read more »
Top 50 Breakfasts From Around The World

Top 50 Breakfasts From Around The World

Dec 28, 2011 | Views: 1,664

Every morning, we all get up and eat the breakfast that we’re most accustomed to. Most of us in the “Western” world wake up to toast and cereal. To...

Read more »
Recipes: Dessert

Recipes: Dessert

Sep 28, 2011 | Views: 867

Dessert (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/desserts) Index Cherry Chocolate Chunk Mini Loaves Raspberry Truffle Brownies Pumpkin Cheesecake with Pecan Crunch Topping Marbled Banana Bread Peanut Butter Caramel Apples Chocolate Pumpkin Loaf Old Fashioned...

Read more »
Recipes: Stews

Recipes: Stews

Sep 27, 2011 | Views: 818

Stews (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/stew) Index: Seitan Porcine Beef Stew Eggplant & Black Eyed Pea Curry Dilly Stew with Rosemary Dumplings Mushroom Hot Pot Okra Gumbo with Chickpeas & Kidney Beans Chana...

Read more »
Recipe: Sauces

Recipe: Sauces

Sep 25, 2011 | Views: 262

Sauces (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/sauces) Index Roasty Soba Bowl with Miso Tahini Sunflower Mac Bestest Pesto Cashew Queso Spaghetti Pomodoro with Grilled Tempeh Romesco Pizza with Caramelized Onion & Squash Sanctuary Dip...

Read more »
Recipe: Sandwich

Recipe: Sandwich

Sep 10, 2011 | Views: 467

Sandwich (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/sandwich/) Index: Flatbreads with Creamy Red Pepper Scallion Spread Jerk Sloppy Joes with Coconut Creamed Spinach Quarter Pounder Beet Burger Carefree Curry Burgers Cucumber Avocado Tea Sandwiches with...

Read more »
Our 1st Tea House in Shanghai!!!!

Our 1st Tea House in Shanghai!!!!

Sep 8, 2011 | Views: 2,936

On 27 August 2011, Kechara Tea House (KTH) officially opened in Shanghai!! The official opening was spread over two days: a cocktail party on 27 August and a brunch...

Read more »
Recipes: Cookies

Recipes: Cookies

Sep 5, 2011 | Views: 155

Cookies (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/cookie) Index: Chocolate Pumpkin Loaf Orange Cranberry Muffins The Best Pumpkin Muffins Brown Sugar Peach Muffins Mocha Chip Muffins Marionberry Lavender Scones 1. Chocolate Pumpkin Loaf   Recipe:...

Read more »
Recipe: Gluten Free

Recipe: Gluten Free

Sep 2, 2011 | Views: 455

Gluten Free (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/gluten-free) Index Tamale Shepherd’s Pie Pesto Risotto With Roasted Zucchini Roasty Soba Bowl With Miso Tahini Mango Fried Rice Sunflower Mac Scallion Mashed Potatoes Caramelized Beets...

Read more »
Recipe: Soups

Recipe: Soups

Sep 2, 2011 | Views: 517

Soups (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/soups-recipe/) Index: Roasted Potato & Fennel Soup Alphabet Soup Okra Gumbo with Chickpeas & Kidney Beans Mushroom Barley Soup with Fresh Herbs Pesto Soup with Gnocchi, Beans &...

Read more »
Recipe: Muffins

Recipe: Muffins

Sep 2, 2011 | Views: 125

Muffins (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/muffins/) Index: Orange Cranberry Muffin The Best Pumpkin Muffin Brown Sugar Peach Muffin Mocha Chip Muffin Marionberry Lavender Scones   1. Orange Cranberry Muffin Recipe: 2 cups all...

Read more »
Recipes: Breakfast

Recipes: Breakfast

Sep 1, 2011 | Views: 435

Breakfast (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/breakfast) Index Puffy Pillow Pancakes Marbled Banana Bread Apple Pie Pancakes Blackened Scrambled Tofu & Garlicky grits Smoky Maple Sausages Fresh Corn Johnnycakes Raspberry Jam Swirl Crumbcake Cinnamon...

Read more »
Recipes: Entree

Recipes: Entree

Aug 15, 2011 | Views: 437

Entree (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/entrees) Index Summer Seitan Saute with Cilantro & Lime Flatbreads with Creamy Red Pepper Scallion Spread Jerk Sloppy Joes with Coconut Creamed Spinach Tamale Shepherd’s Pie Pesto Risotto...

Read more »
Recipes: Low Fat

Recipes: Low Fat

Aug 14, 2011 | Views: 258

Low Fat (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/low-fat/) Index Roasty Soba Bowl with Miso Tahini Cherry Chocolate Chunk Mini Loaves Seitan Porcine Beef Stew Raspberry Truffle Brownies Hottie Black Eyed Peas with Ginger Mashed...

Read more »
Recipes: Appetizers

Recipes: Appetizers

Jul 19, 2011 | Views: 271

Appetizers (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/appetizer) Index Baked Garlic Curry Fries Simple Italian Sausages Cashew Queso Scalloped Potatoes and Eggplant Bacon Eggplant Bacon Cucumber Avocado Tea Sandwiches with Dill & Mint Portland Porch...

Read more »
QUINOA – A Super Grain I like!!

QUINOA – A Super Grain I like!!

Jul 3, 2011 | Views: 1,479

I found Quinoa posted on facebook. Read more on it…I am so amazed that this is such good substitute for rice, which I like, but the best part is...

Read more »
Recipes: Curry

Recipes: Curry

Jul 1, 2011 | Views: 299

Curry (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/curry) Index Eggplant & Black Eyed Pea Curry Carefree Curry Burgers Mushroom Hot Pot Chana Masala Red Curry Soup with Rice & Purple Kale Broccoli Curry Udon Red...

Read more »
My favourite vegetables & fruits

My favourite vegetables & fruits

Jun 20, 2011 | Views: 1,725

I have consulted a few doctors (Chinese and Western) and they have advised me to lose some weight, through both exercise and my diet. I have tried going on...

Read more »
What is a Steamboat?

What is a Steamboat?

Jun 7, 2011 | Views: 4,575

Steamboat, or hotpot, is essentially a big pot that is kept at a constant hot temperature. The pot contains a soup stock that is prepared before-hand...

Read more »
Another Kechara Vegetarian Restaurant Opens (Viva Mall)

Another Kechara Vegetarian Restaurant Opens (Viva Mall)

May 15, 2011 | Views: 1,314

When I first requested Liaison Irene Lim, who is one of my oldest students and a friend for 19 years now, to open up a Vegetarian restaurant for Kechara,...

Read more »
Kechara Oasis Chefs in Action!

Kechara Oasis Chefs in Action!

May 15, 2011 | Views: 331

Irene has been a long time student, friend and assistant for me for over 19 years. I have met her for the first time in Kuala Lumpur when I gave...

Read more »
Kechara Vegetarian Express!

Kechara Vegetarian Express!

Mar 21, 2011 | Views: 616

I received the good news  of the opening of Kechara Vegetarian Express today at our hub in Sunwaymas. Kechara Vegetarian Express (KVE) is a new express lunch take-away stall by...

Read more »
Thanks Martin Bosnev (aminos)

Thanks Martin Bosnev (aminos)

Mar 15, 2011 | Views: 186

2011/03/15 at 3:10 am Dear Rinpoche, I want to share my very little experience with vegetarianism. I found that eating mock meat or soya meat is crucial for me...

Read more »
Vegetarian Hotdogs by ‘Master Chef’ Sengpiow

Vegetarian Hotdogs by ‘Master Chef’ Sengpiow

Mar 13, 2011 | Views: 659

I woke up this morning and guess what? Sengpiow made me vegetarian hot dogs American style! What a nice surprise! Yes the ‘meat’ is made from Vegetables!!  It tastes...

Read more »
Great Vegetarian restaurant – Anada Bhavan in Singapore!

Great Vegetarian restaurant – Anada Bhavan in Singapore!

Feb 7, 2011 | Views: 948

There is one opposite Mustafa Centre, Serangoon (Little India). Whenever I visit Singapore, I visit Mustafa’s. You can find almost anything inside and open 24 hours. Can you imagine...

Read more »
Sandwiches for Kecharian Staff!

Sandwiches for Kecharian Staff!

Jan 9, 2011 | Views: 185

The people in Kechara work very hard.  Most people don’t see what goes behind the scenes, but most of them work till late with the sole motivation to spread...

Read more »
Khukri and ‘Nepal’ Street

Khukri and ‘Nepal’ Street

Jan 8, 2011 | Views: 779

  KB recommended a wonderful Nepalese restaurant in downtown KL. Yesterday I had to get somethings in that area and went with a group to THE KHUKRI  to try....

Read more »
Recipes: Grilling

Recipes: Grilling

Jan 3, 2011 | Views: 96

Grilling (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/grilling) Index Flatbreads with Creamy Red Pepper Scallion Spread Spaghetti Pomodoro with Grilled Tempeh Grilled Peaches with Ginger Coconut Caramel Ancho Lentil Soup with Grilled Pineapple Perfect Grilled...

Read more »
Recipes: Cupcakes

Recipes: Cupcakes

Jan 1, 2011 | Views: 177

Cupcakes (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/cupcakes-recipe) Index 1. Vanilla Bean Cupcakes With Chocolate Ganache 2. Green Tea Cupcakes with Almond Flowers 3. Chocolate Mousse Cupcakes Vanilla Bean Cupcakes With Chocolate Ganache    ...

Read more »
roasted beetroot

Recipes: Christmas

Jan 1, 2011 | Views: 112

Christmas (Source: http://www.theppk.com/category/recipe/christmas) Index 1. Wild Rice Salad With Oranges & Roasted Beets 2. Chocolate Pumpkin Loaf 3. Cornbread Stuffing With Pears And Pecans Wild Rice Salad With Oranges &...

Read more »
Madam Chua’s DELICIOUS HEALTHY RECIPES/videos

Madam Chua’s DELICIOUS HEALTHY RECIPES/videos

Dec 16, 2010 | Views: 3,030

The lovely Mdme Chua on the left who is a lady that’s very caring, very helpful and quietly feeds everyone….I’ve known her for 18 years now. She is pictured...

Read more »
Aunt Matza teaches Bortsik & Perisiki

Aunt Matza teaches Bortsik & Perisiki

Dec 15, 2010 | Views: 442

Watch the video… I haven’t seen my lovely Aunt Matza in nearly 30 years. I had the pleasure of her company recently where she flew in to join in...

Read more »
Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
5 - 6AM (PST)
星期五
9 - 10PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SATURDAY
11AM - 12PM (GMT +8)
FRIDAY 7 - 8PM (PST)
SUNDAY
9:30 - 10PM (GMT +8)
4:30 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR FEBRUARY / 二月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Jason
  Monday, Feb 20. 2017 02:46 AM
  Before this, I really doubt on reincarnation but after I watched the video above, it make me believe on reincarnation stuff which is happen to many high Lama. Reincarnation can’t totally explain by scientists but it reallly exists in this world.
  Thanks Rinpoche for sharing this and it open up my view on reincarnation topic.

  Jason

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/film-tv-music/reincarnation-true-or-false.html
 • Stella Cheang
  Sunday, Feb 19. 2017 09:10 PM
  At this day and age, it is indeed surprising for leaders of faith to apply a heavy-handed technique to oppress nonbeliever or the deviant. It is hard to accept because we have been educated by the history of painful examples where discrimination and persecution were usually man-made because of intolerance, lack of acceptance and ignorance. I wish the Baha’i faith grow and shine, and may harmony and love pervades the community.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/art-architecture/sanctuary-for-a-persecuted-faith.html
 • Stella Cheang
  Sunday, Feb 19. 2017 08:46 PM
  Thank you, Rinpoche for sharing with us here online the very rare and holy image of Pabongka Rinpoche in Tantric dress. He is the lineage master of Tibetan Buddhism that His Holiness Dalai Lama is teaching today. I am very fortunate to be able to meet with Tsem Rinpoche whose teaching traced back to Pabongka Rinpoche unbroken. May more people realize the weight of unbroken lineage in Buddhism and hence see the importance of Guru Devotion, which is the cornerstone of pure lineage in many ways.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/kyabje-pabongka-rinpoche-in-tantric-dress.html
 • Stella Cheang
  Sunday, Feb 19. 2017 08:34 PM
  Thank you, Rinpoche for the interesting article. We get to learn more about preventing snakes the natural way. It ‘s nice to know that we can rely on plants to repel snakes, and some of these plants are suitable to be planted in Malaysia. Garlic paste sounds not trying to make and a natural way to repel snakes. I wonder if it works to keep lizards away too?

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/how-to-prevent-snakes-in-your-backyard.html
 • Stella Cheang
  Sunday, Feb 19. 2017 08:22 PM
  This is a very nice sharing by Cindy Dinh. Rejoice to your keen interest in Buddhism in spite of being at an age where spirituality is not a common topic of interest. Please continue to explore the many teachings and topics here on the blog. And thank you, Cindy for writing to show your appreciation. It is a great testimony to the good work by Rinpoche and the team and will be a motivation for the rest of us too.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/etc/thanks-cindy.html
 • Stella Cheang
  Sunday, Feb 19. 2017 08:07 PM
  Thank you, Rinpoche for this advice, which gives depth to what it means by living with parents versus living on our own. The key takeaway is taking responsibility for our own life hence making our own destiny. Camping in our comfort zone for too long will not fuel us to do better or be stronger and more independent. At the end of the day, our attitude determines our actions, and our actions determine our success. Go for it, everyone! You never try, you never know. ��

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/students-friends/living-at-home-the-real-reasons.html
 • Lin Mun
  Sunday, Feb 19. 2017 08:03 PM
  This is a very beatiful Buddha Manjushri painting. Rejoice for Wylfred and team for taking effort to making this painting and offered it to Rinpoche.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/students-friends/look-what-the-postman-brought.html
 • Stella Cheang
  Sunday, Feb 19. 2017 07:41 PM
  Brown is an example of knowing the purpose of his life and actually doing it. I can imagine his passion and drive in growing food to feed the poor. Money is not everything in life. I wish Brown’s example will be the inspiration to more people who will focus more on serving the needs of others and less on self. May Brown continues to be the beacon for the less fortunate. Thank you, Rinpoche for this sharing.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/he-rejected-the-37-million-contract-to-do-what.html
 • Joy Kam
  Sunday, Feb 19. 2017 12:55 PM
  What’s Next…

  Dharma Protector practices are regarded as essential does not negate the importance of other practices. It certainly does not suggest that Dharma Protector practices can or should be practised in isolation to replace all of the Sutric and Tantric systems of Buddhism. Why? Because the ultimate protection comes in the form of extinguishing all our karma. When we have extinguished all our karma, we no longer possess the causes to be harmed or affected by negative beings and interferences. In relying upon the stainless Sutric and Tantric systems of Buddhism, we can accomplish this extinguishment of our karma…learn more >>> http://www.dorjeshugden.org/practice/whats-next
 • Joy Kam
  Sunday, Feb 19. 2017 12:20 PM
  Did you know that you can “Request A Prayer” here http://www.dorjeshugden.org/request-a-prayer

  It is a section where you can make a special request prayer to make someone’s life better by including them in our this request a prayer section. Someone will include them in their daily sadhana (prayer) when you request. Just fill in the form in this section. You will know when someone has prayed on your behalf as it will be indicated at the bottom. DO CHECK this Interesting feature on dorjeshugden.org out and help someone in need.
 • Lin Mun
  Saturday, Feb 18. 2017 11:25 PM
  This is a very interesting article. We are know that pollution is bad but not to the effect that it affect dementia too. Many of us may not know or experience the effect as it will only comes in later in our life. While some occupation would require us to live in the city and expose ourself to polluted environment, this is a good study to help the government and project developer to plan the township in order to alleviate such incident in the future.

  I also feel happy for success of the Hen project. It does gives the elderly a chance to utilise their time beneficially and to get to know their neighbourhood. May there be more such interesting project for the elderly.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/does-living-near-busy-roads-develop-dementia.html
 • Samfoonheei
  Saturday, Feb 18. 2017 01:41 PM
  Thank%20you%2C%20Rinpoche%2C%20for%20this%20profound%20%2C%20precious%20teachings.%0ANever%20deceive%20our%20Guru%2C%20have%20trust%20an%20faith%20always%20in%20our%20Guru%20to%20be%20blessed%20and%20protected.%20Practicing%20the%20Dharma%20and%20transforming%20ourselves%20to%20be%20a%20better%20person.%0AThanks%20for%20sharing%20the%20video
  [no sender]
 • Samfoonheei
  Saturday, Feb 18. 2017 01:41 PM
  Thank you, Rinpoche, for this profound , precious teachings.
  Never deceive our Guru, have trust an faith always in our Guru to be blessed and protected. Practicing the Dharma and transforming ourselves to be a better person.
  Thanks for sharing the video…a good watch to understand better
  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/deceiving-our-guru.html
 • Lin Mun
  Friday, Feb 17. 2017 09:26 PM
  This is a very interesting article and for me to learn the history of my own culture. Chinese in Malaysia indeed have gone through many different phases of colonisation by various government to be who they are today. The cultures of Malaysian are very rich and unique. For example Chinese in different state of Malaysia have different cultures and language.

  Although Malaysia have so many races, religion and cultures. I think it is by understanding each other that we can all come together to live in a peace and harmony environment. Irregardless whether we are Malays, Chinese, Indian, Kadazan, or Iban, we are all Malaysian and therefore should live in harmony and be united.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/art-architecture/chinese-in-malaysia.html
 • Samfoonheei
  Friday, Feb 17. 2017 04:32 PM
  Thank you Rinpoche for sharing this beautiful article and story of the uneducated farmer having recited mantra devotedly to achieve an astounding level of realiz.ation. Its a inspiration to all of us ,and encouraging .We can recited any mantra thoroughly,sincerely and devotedly and it will bear great results
  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/a-true-account-of-an-accomplished-practitioner-of-the-vajra-guru-mantra-in-recent-times.html

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Writer: Pastor Loh Seng Piow
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
February 9,2017-My Mumu boy and Oser girl are just relaxing together..super cute
2 weeks ago
February 9,2017-My Mumu boy and Oser girl are just relaxing together..super cute
Click on the picture to enlarge and see what Suzy from Hawaii commented on the Dorje Shugden issue after much research. She is very candid and honest. Refreshing. Original is posted here: https://www.youtube.com/watch?v=Vl-4lIwxph4
2 weeks ago
Click on the picture to enlarge and see what Suzy from Hawaii commented on the Dorje Shugden issue after much research. She is very candid and honest. Refreshing. Original is posted here: https://www.youtube.com/watch?v=Vl-4lIwxph4
This is a good one to read
3 weeks ago
This is a good one to read
Mumu is silly and cute and funny
3 weeks ago
Mumu is silly and cute and funny
Mumu\'s hair is messy and he looks funny
3 weeks ago
Mumu's hair is messy and he looks funny
I am in the process of creating beautiful Dorje Shugden and Kechara Forest Retreat watches at this time. So we can take precious protector and Kechara Forest Retreat wherever we go and be blessed everytime we see what time it is. 
I am perfecting the designs with a great team and will update when done but these are just some samples that arrived. 
Feast your eyes! 

Tsem Rinpoche
1 month ago
I am in the process of creating beautiful Dorje Shugden and Kechara Forest Retreat watches at this time. So we can take precious protector and Kechara Forest Retreat wherever we go and be blessed everytime we see what time it is. I am perfecting the designs with a great team and will update when done but these are just some samples that arrived. Feast your eyes! Tsem Rinpoche
            Pick the practice, devotion and precepts of Vajra Yogini\'s path over everything and anything in samsara. Samsara has nothing of value and nothing lasting to offer. You are born in suffering, live in suffering, die in suffering and enter bardo and future lives expecting more sufferings. This is not a negative way of looking at things but the truth. If the truth is negative, so it is the truth. Devote oneself to the guru, dharma work, dharma practice and bringing dharma to others compassionately. Choose to practice Vajra Yogini now with the preliminaries. You can start right now: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/starting-on-vajra-yogini-now.html Much care, Tsem Rinpoche
2 months ago
Pick the practice, devotion and precepts of Vajra Yogini's path over everything and anything in samsara. Samsara has nothing of value and nothing lasting to offer. You are born in suffering, live in suffering, die in suffering and enter bardo and future lives expecting more sufferings. This is not a negative way of looking at things but the truth. If the truth is negative, so it is the truth. Devote oneself to the guru, dharma work, dharma practice and bringing dharma to others compassionately. Choose to practice Vajra Yogini now with the preliminaries. You can start right now: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/starting-on-vajra-yogini-now.html Much care, Tsem Rinpoche
Message to Tibetans in English
2 months ago
Message to Tibetans in English
Message to the Tibetans
2 months ago
Message to the Tibetans
Left to right: Kensur Jampa Yeshe Rinpoche, Sharpa Choeje Jetsun Lobsang Nyima, Kyabje Zemey Rinpoche, Kyabje Lati Rinpoche, 101st Gaden Tripa Jetsun Lungrik Namgyal. Great lamas of Gaden Shartse Monastery
2 months ago
Left to right: Kensur Jampa Yeshe Rinpoche, Sharpa Choeje Jetsun Lobsang Nyima, Kyabje Zemey Rinpoche, Kyabje Lati Rinpoche, 101st Gaden Tripa Jetsun Lungrik Namgyal. Great lamas of Gaden Shartse Monastery
A beautiful Indian rendition of Gyenze Dorje Shugden manifesting in wealth form
2 months ago
A beautiful Indian rendition of Gyenze Dorje Shugden manifesting in wealth form
This is my thoughts and determination to share with you. Please open and read. Thank you for your time. Tsem Rinpoche
2 months ago
This is my thoughts and determination to share with you. Please open and read. Thank you for your time. Tsem Rinpoche
Nepalese King Birendra receives His Holiness Panchen Rinpoche in Nepal
2 months ago
Nepalese King Birendra receives His Holiness Panchen Rinpoche in Nepal
Guess what Zava Damdin Rinpoche did in Mongolia recently with 7,800 people??? Very interesting and it is a must read:  http://www.tsemrinpoche.com/?p=116206
2 months ago
Guess what Zava Damdin Rinpoche did in Mongolia recently with 7,800 people??? Very interesting and it is a must read:  http://www.tsemrinpoche.com/?p=116206
This huge Buddha in Korea is magnificent
3 months ago
This huge Buddha in Korea is magnificent
The very first oracle of Dorje Shugden in trance statue. I have commissioned this.
3 months ago
The very first oracle of Dorje Shugden in trance statue. I have commissioned this.
Such a old and ancient thangka painting of Dorje Shugden. He has been around in Tibet practiced for hundreds of years.
3 months ago
Such a old and ancient thangka painting of Dorje Shugden. He has been around in Tibet practiced for hundreds of years.
One of the "Four Exalted Brothers" Avalokiteshvara statues, Phagpa Wati of Kyirong, which is now with H.H. the Dalai Lama in Dharamsala.
3 months ago
One of the "Four Exalted Brothers" Avalokiteshvara statues, Phagpa Wati of Kyirong, which is now with H.H. the Dalai Lama in Dharamsala.
Kyabje Zemey, Kyabje Zong Rinpoche and Kyabje Pabongka Choktrul Rinpoche
3 months ago
Kyabje Zemey, Kyabje Zong Rinpoche and Kyabje Pabongka Choktrul Rinpoche
My Oser girl and Mumu boy are so adorable
3 months ago
My Oser girl and Mumu boy are so adorable
Wow this meditator in his cave in front of a painting of Yamantaka draped with a white khata of respect. He sits among bones to remind him of impermanence and our future. The bones inspire him strongly to let go of all attachments in this life and focus on dharma, meditation and liberation and he is doing so. Very beautiful and inspirational. Tsem Rinpoche
3 months ago
Wow this meditator in his cave in front of a painting of Yamantaka draped with a white khata of respect. He sits among bones to remind him of impermanence and our future. The bones inspire him strongly to let go of all attachments in this life and focus on dharma, meditation and liberation and he is doing so. Very beautiful and inspirational. Tsem Rinpoche
Tenzing Norgay found this in Nepal. Guess what it is?
4 months ago
Tenzing Norgay found this in Nepal. Guess what it is?
Sir Edmund Hillary
4 months ago
Sir Edmund Hillary
Halloween is my favorite holiday. Wild natural plants and flowers are my favorite offering. Buddha\'s teachings on meditation and Yidam practice bring the ultimate results and happiness. ~Tsem Rinpoche
4 months ago
Halloween is my favorite holiday. Wild natural plants and flowers are my favorite offering. Buddha's teachings on meditation and Yidam practice bring the ultimate results and happiness. ~Tsem Rinpoche
Previous lives do resemble current lives especially if they are a recognized incarnation. If notice how similar the previous and current Trijang Rinpoche looks. The eyes, bone structure, expression, long neck, thin and overall look. Beautiful. I\'ve seen this phenomena over and over in many Rinpoche incarnations. Especially when you compare them with pictures of previous and current lives at around the same ages. Something powerfully karmic about this. Tsem Rinpoche
4 months ago
Previous lives do resemble current lives especially if they are a recognized incarnation. If notice how similar the previous and current Trijang Rinpoche looks. The eyes, bone structure, expression, long neck, thin and overall look. Beautiful. I've seen this phenomena over and over in many Rinpoche incarnations. Especially when you compare them with pictures of previous and current lives at around the same ages. Something powerfully karmic about this. Tsem Rinpoche
It\'s nice to have monks visitors and resident monks in Kechara
4 months ago
It's nice to have monks visitors and resident monks in Kechara
             Taken in Lake Champlain in Canada. A huge water monster...neat...
4 months ago
Taken in Lake Champlain in Canada. A huge water monster...neat...
Beautiful! His Holiness Kyabje Trijang Dorje Chang has always been good friends with His Holiness Karmapa. No wonder H.H. Karmapa never spoke against Dorje Shugden. Two reasons perhaps: One is he knows the qualities of Trijang Rinpoche who is a attained being. And Karmapa himself has clairvoyance to perceive the true nature of Dorje Shugden directly. I love to see great beings like this manifesting closeness. When I see, I just want to prostrate to them and thank them for sharing such good examples to someone like me. Praise to the ego-less mind! Tsem Rinpoche
4 months ago
Beautiful! His Holiness Kyabje Trijang Dorje Chang has always been good friends with His Holiness Karmapa. No wonder H.H. Karmapa never spoke against Dorje Shugden. Two reasons perhaps: One is he knows the qualities of Trijang Rinpoche who is a attained being. And Karmapa himself has clairvoyance to perceive the true nature of Dorje Shugden directly. I love to see great beings like this manifesting closeness. When I see, I just want to prostrate to them and thank them for sharing such good examples to someone like me. Praise to the ego-less mind! Tsem Rinpoche
Serkong Dorje Chang on the left and his son Serkong Tsenshab Rinpoche on the right.
5 months ago
Serkong Dorje Chang on the left and his son Serkong Tsenshab Rinpoche on the right.
High lamas in France September 2016
5 months ago
High lamas in France September 2016
༧གོང་ས་ཆེན་པོ་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། - Interesting relationship between 14th Dalai Lama and Dorje Shugden:  http://www.tsemrinpoche.com/?p=109757
5 months ago
༧གོང་ས་ཆེན་པོ་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། - Interesting relationship between 14th Dalai Lama and Dorje Shugden: http://www.tsemrinpoche.com/?p=109757
Dalai Lama Says We Can Practise Dorje Shugden Finally! Read more on this development--- http://www.tsemrinpoche.com/?p=109777
5 months ago
Dalai Lama Says We Can Practise Dorje Shugden Finally! Read more on this development--- http://www.tsemrinpoche.com/?p=109777
More time spent in dharma work is more karma collected to be happy and more time spent in non-dharma works is more karma collected to be unhappy.~Tsem Rinpoche
5 months ago
More time spent in dharma work is more karma collected to be happy and more time spent in non-dharma works is more karma collected to be unhappy.~Tsem Rinpoche
All Dorje Shugden prophesizes will come to pass,
 Those who generate refuge and merits will trust, 
 By trusting one will see the good results of his pronouncements,
 By seeing the good results, one\'s path becomes more clear, 
 The path of practice, purification and siddhic results, 
 This would eliminate the samsara within our minds.
 ~Tsem Rinpoche
5 months ago
All Dorje Shugden prophesizes will come to pass, Those who generate refuge and merits will trust, By trusting one will see the good results of his pronouncements, By seeing the good results, one's path becomes more clear, The path of practice, purification and siddhic results, This would eliminate the samsara within our minds. ~Tsem Rinpoche
Large Dorje Shugden statue built by the 5th Dalai Lama and housed in Trode Khangsar. Sock Wand and Mdm Chuah took this picture in Lhasa, Tibet 2016
5 months ago
Large Dorje Shugden statue built by the 5th Dalai Lama and housed in Trode Khangsar. Sock Wand and Mdm Chuah took this picture in Lhasa, Tibet 2016
Our own Kecharian Mdm. Chua with the oracle of Dorje Shugden Gen Tenzin Tsultrim in Lhasa, Tibet 2016
5 months ago
Our own Kecharian Mdm. Chua with the oracle of Dorje Shugden Gen Tenzin Tsultrim in Lhasa, Tibet 2016
Our very own Kecharian Mdm Chua standing in front of holy Trode Khangsar-the Chapel to Dorje Shugden built 400 years ago by the Great 5th Dalai Lama-Tibet 2016
5 months ago
Our very own Kecharian Mdm Chua standing in front of holy Trode Khangsar-the Chapel to Dorje Shugden built 400 years ago by the Great 5th Dalai Lama-Tibet 2016
Our very own Kecharian Mdm Chua standing in front of holy Gaden Monastery, Tibet 2016
5 months ago
Our very own Kecharian Mdm Chua standing in front of holy Gaden Monastery, Tibet 2016
             This is the oracle of Dorje Shugden in Lhasa, Tibet. His name is Gen Tenzin Tsultrim of Sera Monastery in Tibet.
5 months ago
This is the oracle of Dorje Shugden in Lhasa, Tibet. His name is Gen Tenzin Tsultrim of Sera Monastery in Tibet.
Ms. Sock Wan, Oracle of Dorje Shugden in Tibet Gen Tenzin Tsultrim, Mdm Chuah and Mr. Tashi in Tibet 2016
5 months ago
Ms. Sock Wan, Oracle of Dorje Shugden in Tibet Gen Tenzin Tsultrim, Mdm Chuah and Mr. Tashi in Tibet 2016
Mahasiddha Kyabje Gangchen Rinpoche, H.H. Kyabje Trijang Rinpoche and Ven. Rabten Choktrul Rinpoche 2016
5 months ago
Mahasiddha Kyabje Gangchen Rinpoche, H.H. Kyabje Trijang Rinpoche and Ven. Rabten Choktrul Rinpoche 2016
His Eminence Mahasiddha Gangchen Rinpoche and the official oracle of Dorje Shugden Panglung Kuten Choji lah in Italy together September 2016
5 months ago
His Eminence Mahasiddha Gangchen Rinpoche and the official oracle of Dorje Shugden Panglung Kuten Choji lah in Italy together September 2016
My thoughts on Malaysia. Thank you. Tsem Rinpoche
5 months ago
My thoughts on Malaysia. Thank you. Tsem Rinpoche
Beautiful thangka of Vajra Yogini. Look at the details where she appears in visions and also takes people to Kechara.
5 months ago
Beautiful thangka of Vajra Yogini. Look at the details where she appears in visions and also takes people to Kechara.
Left to right:

His Holiness the Gaden Throne holder Jetsun Lungrik Namgyal, His Holiness Kyabje Zong Rinpoche (very young) and His Eminence Tsem Rinpoche in Gaden Shartse Prayer Hall during prayers.
5 months ago
Left to right: His Holiness the Gaden Throne holder Jetsun Lungrik Namgyal, His Holiness Kyabje Zong Rinpoche (very young) and His Eminence Tsem Rinpoche in Gaden Shartse Prayer Hall during prayers.
 It\'s nice when families support the spiritual journeys of their children. This is one beautiful family of Pastor Niral of Kechara
5 months ago
It's nice when families support the spiritual journeys of their children. This is one beautiful family of Pastor Niral of Kechara
Jog Falls a power place of Vajra Yogini and Heruka: http://www.tsemrinpoche.com/?p=108652
5 months ago
Jog Falls a power place of Vajra Yogini and Heruka: http://www.tsemrinpoche.com/?p=108652
Don\'t wait for the perfect group. Don\'t wait for the perfect person. Don\'t wait for the perfect situation. Don\'t expect yourself to be perfect. Don\'t even look for perfection at least in our realm as it does not exist or time will run out. Just get going and keep doing good. It\'s between you and yourself. Tsem Rinpoche
5 months ago
Don't wait for the perfect group. Don't wait for the perfect person. Don't wait for the perfect situation. Don't expect yourself to be perfect. Don't even look for perfection at least in our realm as it does not exist or time will run out. Just get going and keep doing good. It's between you and yourself. Tsem Rinpoche
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • [11/02/2017] Mumu darling is a very good boy.
  1 week ago
  [11/02/2017] Mumu darling is a very good boy.
 • [11/02/2017] Mumu wants to go bye bye!
  1 week ago
  [11/02/2017] Mumu wants to go bye bye!
 • [11/02/2017] I love you mumu boy
  1 week ago
  [11/02/2017] I love you mumu boy
 • [11/02/2017] Mumu and Oser eating together.
  1 week ago
  [11/02/2017] Mumu and Oser eating together.
 • Great spiritual rock carving in Tibet
  4 weeks ago
  Great spiritual rock carving in Tibet
 • You will Never be Ready
  2 months ago
  You will Never be Ready
  Dear friends, watch this video and ready, if we keep waiting till we are ready, that day will never come. Tsem Rinpoche
 • Stop asking for Easy
  2 months ago
  Stop asking for Easy
  This video is powerful because it's the truth. It applies to anything. It applies to our dharma practice. Watch the video and share it. Tsem Rinpoche
 • Must Watch this Video!
  3 months ago
  Must Watch this Video!
 • Sacred Tibetan Incense - Nyimo County, Lhasa, Tibet
  4 months ago
  Sacred Tibetan Incense - Nyimo County, Lhasa, Tibet
 • Kyabje Denma Gonsa Rinpoche on Samaya
  4 months ago
  Kyabje Denma Gonsa Rinpoche on Samaya
  ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་སློབ་དོན་སྙིང་དེ།།གང་གི་རྣ་བར་བདུད་རྩི་མོད།།འོན་ཀྱང་འགའ་ཡི་རྣ་ལམ་དུ།། བྲག་ཆ་བཞིན་དུ་འགྱུར་སྲིད་མོད།། ཚང་མས་ཚར་རེ་གཟིགས་རོགས།། Kyabje Denma Gonsa Rinpoche telling people that it is important to have guru samaya. It use to be that way in the great monasteries. We should not create problems and schisms. If we want to practice a protector, then do so, if not it's okay, but don't make trouble. One should just practice the Buddha Dharma well. To do good practice. If you have faith in Dorje Shugden and trust all the way, he will definitely help you. But most important is to practice the dharma. This is his advice in short here. It's good to let more Tibetans hear this holy speech and appeal by this very senior Rinpoche. TR
 • His Holiness the Dalai Lama on Propitiating Protectors & Oracles
  4 months ago
  His Holiness the Dalai Lama on Propitiating Protectors & Oracles
  This was on FB and I came across it. His Holiness said in Tibetan institutions there is a lot of propitiating protector/oracles and this is not what Buddhism is about. So they are putting Nechung/Tema oracles within the video to say what is he talking about when he does it himself. This is confusing is the message to his people. TR
 • -
  4 months ago
  Look how this crab eats a cherry.. Incredible and cute... Never seen this before. They have feelings too. Tsem Rinpoche
 • This is Sarah. Do you have 30 seconds for her? Her life in just 30 seconds!
  5 months ago
  This is Sarah. Do you have 30 seconds for her? Her life in just 30 seconds!
 • See what is your fortune today!
  5 months ago
  See what is your fortune today!
 • Kyabje Trijang Rinpoche recites offering stanza to Dorje Shugden Septemeber 2016
  5 months ago
  Kyabje Trijang Rinpoche recites offering stanza to Dorje Shugden Septemeber 2016

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions

CHAT PICTURES

On Sunday morning, we had an animal liberation event , in which we will save the lives of birds. Pastor Han Nee led a beautiful prayer before the birds were released. bit.ly/2ahl6Yv Lucy Yap
7 hours ago
On Sunday morning, we had an animal liberation event , in which we will save the lives of birds. Pastor Han Nee led a beautiful prayer before the birds were released. bit.ly/2ahl6Yv Lucy Yap
Kenny Loh from Ipoh has offered lights and incense on behalf of KISG before the start of our short Mother Tara retreat. So Kin Hoe (KISG)
17 hours ago
Kenny Loh from Ipoh has offered lights and incense on behalf of KISG before the start of our short Mother Tara retreat. So Kin Hoe (KISG)
Through the blessings from Rinpoche, KISG has completed our short Mother Tara retreat today in Ipoh. So Kin Hoe (KISG)
17 hours ago
Through the blessings from Rinpoche, KISG has completed our short Mother Tara retreat today in Ipoh. So Kin Hoe (KISG)
Join Self Defense Classes in Kechara Forest Retreat on Saturdays
yesterday
Join Self Defense Classes in Kechara Forest Retreat on Saturdays
Lantern Festival Bazaar was one of the event organised by KSDS. Alice Tay, KSDS
yesterday
Lantern Festival Bazaar was one of the event organised by KSDS. Alice Tay, KSDS
Light offering to Lama Tsongkhapa by the WOAH Campers. Alice Tay, KSDS
yesterday
Light offering to Lama Tsongkhapa by the WOAH Campers. Alice Tay, KSDS
Teachers and children are enjoyed for being stayed together for 2D1N of WOAH Camp 2016. Alice Tay, KSDS.
yesterday
Teachers and children are enjoyed for being stayed together for 2D1N of WOAH Camp 2016. Alice Tay, KSDS.
KSDS students were taken refuge before the lesson start. Alice Tay, KSDS
yesterday
KSDS students were taken refuge before the lesson start. Alice Tay, KSDS
Fun time in self-defense section during Woah Camp 2016. Alice Tay, KSDS
yesterday
Fun time in self-defense section during Woah Camp 2016. Alice Tay, KSDS
Dharma sharing with Pastor David Lai about the Secret of Relationships i Wisdom Hall
2 days ago
Dharma sharing with Pastor David Lai about the Secret of Relationships i Wisdom Hall
Group picture of KSDS team upon completion of Graduation 2016. Lin Mun KSDS
2 days ago
Group picture of KSDS team upon completion of Graduation 2016. Lin Mun KSDS
Students from SRJK (C) Bukit Tinggi making khata offering to Rinpoche in KFR. Lin Mun KSDS
2 days ago
Students from SRJK (C) Bukit Tinggi making khata offering to Rinpoche in KFR. Lin Mun KSDS
Winners of the Riddles contest part 1 during the recent Grand Dorje Shugden Puja. Lin Mun KSDS
2 days ago
Winners of the Riddles contest part 1 during the recent Grand Dorje Shugden Puja. Lin Mun KSDS
Teacher Kien and teacher Jenni leading the Mitsegma recitation before the start of Sunday Dharma class. Lin Mun KSDS
2 days ago
Teacher Kien and teacher Jenni leading the Mitsegma recitation before the start of Sunday Dharma class. Lin Mun KSDS
Teacher Grace briefing the students on the activity during WOAH camp 2016. Lin Mun KSDS
2 days ago
Teacher Grace briefing the students on the activity during WOAH camp 2016. Lin Mun KSDS
Dharma Talk tomorrow Saturday in Kechara Forest Retreat with Pastor David Lai - join us!
3 days ago
Dharma Talk tomorrow Saturday in Kechara Forest Retreat with Pastor David Lai - join us!
May the students of Kechara Sunday Dharma School be equipped with Buddha Dharma that can guide them through the manmade world and be protected by the Three Jewels always. Stella, KSDS
6 days ago
May the students of Kechara Sunday Dharma School be equipped with Buddha Dharma that can guide them through the manmade world and be protected by the Three Jewels always. Stella, KSDS
Teacher Jayce leading the mantra chanting for KSDS senior student class. Stella, KSDS
6 days ago
Teacher Jayce leading the mantra chanting for KSDS senior student class. Stella, KSDS
Kechara Sunday Dharma School focuses on giving bite size dharma to children and young adults. Stella, KSDS
6 days ago
Kechara Sunday Dharma School focuses on giving bite size dharma to children and young adults. Stella, KSDS
KSDS senior students listening patiently to Dharma sharing by Teacher Lin Mun. Stella, KSDS
6 days ago
KSDS senior students listening patiently to Dharma sharing by Teacher Lin Mun. Stella, KSDS
Kechara Sunday Dharma School youngest class led by Teacher Zhen Yue. Stella, KSDS
6 days ago
Kechara Sunday Dharma School youngest class led by Teacher Zhen Yue. Stella, KSDS
Yr 2 Lamrim class in session in Kechara House, sharing on the greatness of the Dharma that is the Lamrim.PHanNee
1 week ago
Yr 2 Lamrim class in session in Kechara House, sharing on the greatness of the Dharma that is the Lamrim.PHanNee
Brochures of Dorje Shugden were distributed to Ms. Kiang's family for blessing and protection. So Kin Hoe (KISG)
1 week ago
Brochures of Dorje Shugden were distributed to Ms. Kiang's family for blessing and protection. So Kin Hoe (KISG)
Ms. Kiang's brothers and her son were here at Gunung Lang, Ipoh for the animals liberation activity today. So Kin Hoe (KISG)
1 week ago
Ms. Kiang's brothers and her son were here at Gunung Lang, Ipoh for the animals liberation activity today. So Kin Hoe (KISG)
Ms. Kiang & her family came all the way from Taiping to join us for the animals liberation activity at Gunung Lang, Ipoh. So Kin Hoe (KISG)
1 week ago
Ms. Kiang & her family came all the way from Taiping to join us for the animals liberation activity at Gunung Lang, Ipoh. So Kin Hoe (KISG)
The Promise
  These books will change your life
  Tsem Rinpoche's Long Life Prayer by H.H. Trijang Choktrul Rinpoche
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Archives

YOUR FEEDBACK

Page Views By Country
United States 2,008,872
Malaysia 2,810,693
Singapore 549,915
United Kingdom 400,635
India 308,780
Canada 366,957
Australia 328,124
Nepal 206,683
Philippines 176,322
Portugal 98,927
Bhutan 111,526
Indonesia 124,156
Germany 98,931
Thailand 85,544
Mongolia 67,090
Italy 70,092
France 71,707
Spain 66,644
Brazil 63,082
Netherlands 65,931
New Zealand 51,347
Hong Kong 51,047
Taiwan 47,874
United Arab Emirates 33,266
Mexico 34,252
Romania 39,778
South Africa 31,261
Switzerland 43,987
Ireland 30,121
Japan 30,543
Vietnam 27,057
Sweden 30,229
Russia 28,145
Saudi Arabia 20,007
Sri Lanka 20,067
Greece 23,251
Belgium 22,573
Poland 23,608
Hungary 21,045
Total Pageviews: 9,173,025

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....