འབྲུག་གི་ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན།

Jun 9, 2018 | Views: 9,519
Share this article
An 18th century mural of Zhabdrung Ngawang Namgyal (1594-1651), considered the founding father of Bhutan. Surrounding him are his two attendants, while above are the two manifestations of the bodhisattva of compassion, Avalokiteshvara, and the Buddha of long life, Amitayus. Below are two forms of Tara and a Drukpa Kagyu Lama. Click on image to enlarge.

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ ༼༡༥༩༤-༡༦༥༡༽ ནི་འབྲུག་པའི་ཡུལ་སྲོལ་གཏོད་མཁན་གྱི་མེས་པོ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དོལ་རྒྱལ་ཤུགས་ལྡན་དཔྱད་ཞིབ་ཚོགས་པ་ནས། ཁོང་དང་ཁོང་གི་ཞབས་ཕྱི་གཉིས་གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་པའི་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ལྡེབས་རིས་ཞིག་རེད། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

འབྲུག་ཞེས་པའི་མིང་སྟོན་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཚོས་ས་ཐག་རིང་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཧི་མ་ལ་ཡའི་ནང་ཚན་ཞིག་ཡིན་པ། རྫོང་ཆེན་པོ་རྙིང་པ་དཀར་པོ་ཡོད་པ། ཤིང་ནགས་གཙང་མ་སུ་ཞིག་ཀྱང་འགྲོ་མ་མྱོང་བའི་འཁོར་གཡུག་ཡག་པོ་ཡོད་པ། རི་མང་པོ་ཡོད་ས། ནང་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅན་གྱི་རིག་གཞུང་ཡོད་པ། ཡུལ་མི་ཚོ་སམས་པ་བཟང་པོ་དང་གཞན་ལ་རོགས་པ་ཕན་ཐོགས་བྱེད་མཁན། དྲང་པོ། ཞི་བདེ་དང་བདེ་སྐྱིད་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་འཛིན་ཅིང་། རྒྱུ་དཔལ་འབྱོར་ལ་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་མ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

Map of Bhutan, click on image to enlarge.

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁྲ། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

འབྲུག་ནང་གི་མི་མང་ཆེ་བ་ནང་པ་ཡིན་པ་དང་། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་ནས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཐོག་མ་ནས་རང་དབང་གཙང་མ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་པས་སྤོབས་པ་ཆེན་པོ་བྱེད། རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་གནས་ཀྱང་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་གནས་ཡོད་པ་དང་། ད་དུང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་ས་མཚམས་ཀྱི་སྐོར་རྩོད་རྙོག་བྱུང་ཀྱང་དེ་ཚོས་ས་མཚམས་མཐུན་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་དུ་སྤྱོད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ད་དུང་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་དབང་དུ་བསྒྱུར་མེད་ཅིང་། མི་འགས་བཤད་སྲོལ་ལ་གང་ཡོད་ཅེ་ན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱལ་པོས་འཆར་གཞི་གདིང་མཁས་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ཆབ་ཅིག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་མཁས་པ་དང་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཉམས་ལེན་ཆ་ཚང་ཞིག་གནས་ཡོད་པའི་གོང་འཕེལ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཏུ་གྲགས་སོ།།

ཐོག་མར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའམ་སློབ་དཔོན་པདྨ་སཾ་བྷ་བས་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལ་དབུ་བཙུགས་པ་རེད། དུས་རབས་སྔ་མ་དེར་རྙིང་མའི་ལུགས་ཡོངས་གྲགས་སུ་དར་སྲོལ་ཡོད་ཀྱང་ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་མང་བ་དར་བ་ནི་གཤམ་གསལ་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་།

 • དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་གྱི་ནང་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ནས་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་འབྲུག་ནང་ལ་སྲོལ་གཏོད་པ་རེད།
 • དུས་རབ་བཅོ་ལྔའི་ནང་བྱུང་བའི་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ནི་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་གཞན་དང་མི་མཐུན་པའི་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་གྲུབ་ཆེན་ཞིག་རེད། ཚང་མས་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་བྱེད་སའི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཞིག་རེད།
 • དུས་རབས་བཅུ་བདུན་ནང་ལ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ནས་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་འབྲུག་པ་ཡོངས་རྫོགས་འབྲུག་ཞེས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་བ་རེད།
Phajo Drukgom Shigpo

བླ་མ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོས་འབྲུག་རྒྱབ་ཁབ་ནང་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སྲོལ་གཏོད་པ་ཡིན།

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ནི་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞིའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། ད་བར་དུ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ནི་འབྲུག་གི་གཞུང་གི་ཆོས་ལུགས་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་སང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་གཙོ་བོ་ནི་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་དེ་ཧ་ཅང་གི་བརྟན་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ནི་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཆེ་བཞིའི་ནང་ནས་གཅིག་རེད། ལོ་མང་པོའི་རྗེས་ལ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ནི་གཞུང་དེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ལུགས་ཞིག་ཆགས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནི་དེང་གི་སྐབས་སུ་ཡུལ་དེར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལུགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཡུལ་ཆགས་པ་རེད། གནས་ཚུལ་བདེན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་མི་ཚོས་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་དེ་ཚོས་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་པ་དང་། ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་ནི་མང་པོས་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་རེད། འབྲུག་པའི་བླ་མ་ཆེན་པོ་སོ་སོའི་གསུང་འབུམ་ནང་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོ་དང་། འཕྲིན་བཅོལ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་སྐྱོང་གི་བསྐང་གསོ་དང་འཕྲིན་བཅོལ་བརྩམས་གནང་མཁན་གྱི་བླ་མ་དེ་ཚོ་ནི་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་རབས་དང་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཆུ་དང་འོ་མ་བཞིན་ཁ་བྲལ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། དེ་ནས་གྲུབ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་ནི་དྲེའུ་ལྷས་ཡང་སྲིད་ཡིན་པ་དང་། དེ་དང་ལྷན་དུ་བླ་མ་གཞན་ཞིག་གིས་བརྩམས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐངས་གསོ་ཡོད། དེའི་མཚན་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གྱི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་འདོད་འཇོ། ཅེས་གསལ་ཡོད། ཕྱག་དཔེ་དེ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བེའུ་འབུམ་ནང་བཞུགས་ཡོད།

དེ་ག་ནང་བཞིན་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ནི། ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་གསུང་འབུམ་ནང་བསྐང་གསོ་དང་འཕྲིན་བཅོལ་ཁག་གཉིས་ཡོད།

 • བཀའ་གཏེར་བསྲུང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་ཅིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་རིམ་པ་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོས་པའི་གད་རྒྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་ཞེས་ཁྱོན་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ཡོད།
 • རྒྱལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གྱི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་མྱུར་གྲུབ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་ཞེས་པ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཡོད།
Place actual Jigme Norbu painting here. Click on image to enlarge.

ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་ཐང་ཞིག   སྤྲུལ་སྐུ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་འཕྲིན་མཛད་ནས་འབྲུག་མི་རྣམས་ལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་རེད། ཁོང་གི་སྟེང་ཕྱོགས་སུ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་པ་དང་། ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ནི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པར་གྲགས། གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩེ་མོར་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་སམྦྷ་བ་དང་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་གདན་ས་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་བཅས་ཡོད་པས། ཁོང་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ནི་ཞལ་ཐང་དུ་བོད་ཡིག་ཤླཽཀ་གཅིག་གི་ནང་འོག་ཏུ་གསལ་ཡོད་པ་རེད།
ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ།།
སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་སྣ་ཚོགས་དང་།།
ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ཡིས།།
རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་འཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་མཛད།།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་དེས་འབྲུག་པའི་མི་མང་དང་མི་གཞན་རྣམས། དེང་སང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ཐོག་ལ་བྱུང་བའི་རྩོད་པའི་རྩ་བར་གྱུར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལོག་བཤད་དེ་ཚོ་རྣམས་མི་འོས་ཤིང་ནོར་བ་དང་། དེ་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། འདི་ལ་རྟེན་ནས་ལོག་བཤད་དེ་ཚོ་བསལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་དགེ་ལུགས་པ་ཁོ་ནའི་སྲུང་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་བདེན་པ་མིན་པར་ཤེས་ཐུབ། ཕྱག་དཔེ་དེ་ཚོ་དང་། བསྐང་གསོ་དེ་དག་གིས་ཆོས་ལུགས་བཀའ་བརྒྱུད་དང་ས་སྐྱ་རྙིང་མ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུའང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

གཞན་ཡང་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ལྟ་བུ་བླ་མ་ཡང་སྲིད་རྩ་ཆེན་དེ་དག་གི་སྐུ་སྐྱེས་ཚོས་བསྟེན་གསོལ་གནང་བས་དེ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་དེ་ཉིད་ངེས་དོན་དུ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་ངོ་བོ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྲུང་མ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་ང་ཚོས་དོགས་པ་བྱེད་དགོས་མེད་པ་དང་དེ་ཚོ་ནི་བོད་གཞུང་གིས་གང་བཤད་པ་དེ་ལས་ལྡོག་པའོ།། དེ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་པ་ནི་ཁུངས་ལུང་ལྡན་པ་དང་ཕན་ཐོགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཚོས་བསྟེན་གསོལ་གནང་བ་རེད། དེ་བཞིན་ཆེ་མཐོང་ཅན་གྱི་བླ་མ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་སྐྱེ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་། འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟེན་པ་ལྟར་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐྱེ་ཆེན་དམ་པ་དེ་དག་ནས་ངོས་འཛིན་ཇི་ལྟར་ཞུས་པ་དེ་ཚོས་བཙན་འབྱོལ་བོད་གཞུང་གི་མཛད་གཙོ་ཚོས་མཁྱེན་པ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

བོད་པའི་དབུ་འཁྲིད་ཚོས་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་དང་ནོར་བ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ཁོང་ཚོས་དངོས་སུ་བཤད་ཡ་ལ་དམངས་གཙོ་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་ཚོ་བདེན་པ་མ་རེད། ༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ངས་བོད་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་དེ་མེད་གསུང་གི་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱབ་ནས་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་དང་སྟངས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད།

འབྲུག་གཞུང་ལ་ཆ་བཞག་ན་བོད་གཞུང་གི་བྱེད་སྟངས་དང་འགལ་བ་རྟག་རྟག་རེད་དེ་ཡོད་པ་རེད། འབྲུག་རྒྱལ་པོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་མི་དམངས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བོད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོར་འབྲུག་རྒྱལ་འཇིགས་མེད་གེ་གསར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་དྭང་བླངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་འོས་བསྡུས་ལམ་ནས་མི་དམངས་ནས་བདམ་པའི་སྲིད་བློན་ཡོད་པ་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དེ་སྤྲད་ཡོད་པ་དང་། བོད་གཞུང་དེ་དང་རྟག་རྟག་འགལ་བ་རེད། མི་དམངས་སོ་སོས་ལྷ་གང་བསྟེན་རང་དབང་མེད།

King Jigme Khesar Namgyal Wangchuck

འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡང་སྲིད་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། དེང་སང་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁ་ཤས་ནས་སྲུང་མ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་ཆོག་གི་མ་རེད་ཟེར་བ་དེའི་ལན་ལས་སླ་པོ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེ་ཚོ་བོད་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་པ་དང་། བོད་གཞུང་ནས་སྔ་ཕྱི་མང་པོར་འབྲུག་གཞུང་དང་མི་མང་ལ་གནོད་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

འབྲུག་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས། བོད་གཞུང་ནས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཁོང་ཚོའི་ལུང་པའི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་སྤྲོད་ཀྱི་རེད་བསམ་པའི་ཞེ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ལོར་ཡིན་པ་འདྲ། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མཆེད་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་གྲོས་ངན་བྱེད་ནས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་པོ་བསད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བྱེད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་གནས་ཚུལ་འབྲུག་གཞུང་དང་མི་མང་ནས་འབྲུག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲུག་ཟིང་ལངས་ནས་དེ་ཚོའི་དབང་ཆ་ཕྲོག་རྒྱུའི་ལས་འཆར་བྱས་པ་དེ། ག་ལེར་དེ་གསལ་པོ་ཧ་གོ་ནས་བོད་པ་མང་པོ་ཞིག་འབྲུག་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་དགོས་བྱུང་བ་རེད།

དེ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་གཞུང་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་རྙོག་ཁྲ་དེ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་བཏང་བ་ནང་བཞིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུའང་དེ་འདྲ་བྱེད་རྩིས་ཀྱི་འཆར་གཞི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འབྲུག་པས་ཤེས་ནས་ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་དག་ཆབ་སྲིད་ཐོག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་ཞེ་སྣང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བྱེད་ན་འབྲུག་པའི་མི་དམངས་དང་། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བར་ལ་འབྲེལ་བ་ཆུ་དང་འོ་མ་འདྲེས་པ་ལྟ་བུའི་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་དེའི་ནང་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ཐོག་ལ་རྙོག་ཁྲ་བཟོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འབྲུག་པས་ཤེས་ཞིང་དེའི་ཐོག་ལ་ལག་པ་འཆང་འདོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།

The book 'Dolgyal Shugden: A History' also acknowledges that both Zhabdrung Jigme Norbu and Drubwang Tenzin Zangpo composed propitiation texts to Dorje Shugden.

༼དོལ་རྒྱལ་ཤུགས་ལྡན༽་ཞེས་པའི་དོལ་རྒྱལ་ལམ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་པ་ནས་སྟོན་པའི་དེབ་འདིའི་ནང་། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་། གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོ་རྩོམ་པ་ཡང་བྱུང་རབས་གནང་གསལ་འདུག   ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་ནོན་རོགས་གནང་།

བོད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་གཙོ་བོ་དེ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པ་དང་། རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་རྒྱུའི་རྙོག་ཁྲ་དེ་བོད་ནང་དུའང་བཟོས་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་མང་པོས་མཐོང་གི་ཡོད་པ་དང་འབྲུག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་བཟོ་ཡོང་བསམ་ནས་ཧ་ཅང་གི་བོད་པར་ཟབ་ཟབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བྱས་ན། བོད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་ག་བ་ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་བཟོས་བཞིན་ཡོད། དེ་ཚོ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱིས་བཟོས་པ་མ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཧ་ཅང་གི་ཡར་རྒྱས་ཆེ་བ་དང་། མི་མང་རྣམས་མཐུན་ལམ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་དེ་ལས་ལྡོག་ཏེ་མི་མང་ནས་དབུ་ཁྲིད་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་འཐབ་རྩོད་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་འགོ་ཁྲིད་ནས་མི་དམངས་ལ་བལྟ་སྐྱོངས་ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ་མེད་པའི་རྟགས་མཚན་གསལ་པོ་རེད།

An old thangka painting of Dorje Shugden, atop sits Guru Rinpoche or Padmasambhava. This shows that what people say about Dorje Shugden being sectarian is not true. Click on image to enlarge.

འོག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དང་། སྟེང་དུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འམ་སློབ་དཔོན་པདྨ་སམྦྷ་བ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ཞལ་ཐང་རྙིང་པ་ཞིག   འགའ་ཤས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་ཆོས་བརྒྱུད་ཕྱོགས་རིས་འཛིན་མཁན་ཞིག་རེད་ཟེར་བ་ནི་བདེན་པ་མིན་པ་འདིས་སྟོན། ཞལ་ཐང་འདིའི་ནང་ཆོས་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལྷ་སྲུང་མ་སོགས་བསྡུས་ཡོད་པས། དཔེ་རིས་ཀྱི་ལམ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚང་མ་ལ་གྲོགས་འཕྲིན་ལས་རྩོལ་གྱི་ཡོད་པ་སྟོན། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་། ལྷ་སྲུང་མ་སྐོར་ཤེས་ཆེད་དུ་འདིར་ནོན་རོགས།

བོད་དེ་ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཤོར་བ་རེད། ད་ལྟ་བོད་དེ་སོ་སོའི་ལག་པར་མ་རག་པར་བྱས་ནས་བསྡད་དེ་ཡོད་པ་རེད། བཤད་ཡ་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་རྒྱུ་བཞག་པ་ཡིན་ན་བོད་རང་བཙན་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་ཀྱང་། ད་ག་རེ་བྱས་པ་རེད། བོད་དེ་དབུ་ཁྲིད་སྐྱོ་དྲགས་ནས་སོ་སོའི་ལུང་པ་ཤོར་བ་རེད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་ནས་བོད་ཀྱི་ལུང་པ་ཤོར་བ་མ་རེད། འགན་འཛིན་བྱེད་མཁན་སྐྱོ་དྲག་ནས་ཤོར་བ་རེད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་གཞག་བྱེད་པ་དེས་ཀྱང་བོད་རང་བཙན་ཐོབ་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡང་མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་པ་དེས་ཆོས་ལུགས་ཕྱོགས་རིས་ཡིན་པར་བཤད་པ་ནི་ཧ་ཅང་གི་ཧམ་པ་དང་གནོད་འཚེ་ཅན་གྱིས་སྐད་ཆ་ཞིག་རེད། བོད་གཞུང་ནས་རྟག་པར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ཁ་གཏད་དུ་ལོག་བཤད་ཤ་རྟག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ངས་འོག་ཏུ་རྣམ་པ་ཚོར་དཔང་རྟགས་དེ་ཚོ་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དང་འབྲུག་པའི་བར་ལ་འབྲེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་བསྟན་གྱི་ཡིན།

བོད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དེ་དགེ་ལུགས་པ་གཅིག་པུའི་སྲུང་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རྫུན་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པའི་དཔང་རྟགས་གཅིག་རེད། དགེ་ལུགས་པ་ཁོ་ནའི་སྲུང་མ་རེད་ཟེར་བ་དང་། ཁོས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་བདེན་པ་མིན་པ་གསལ་པོ་རེད། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ནང་ལའང་བསྟེན་མཁན་ཡོད་པ་དེས་ཁོང་ཚོས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་རྫུན་མ་ཡིན་པའི་དཔང་རྟགས་རེད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དེ་ཕྱོགས་རིས་ཅན་གྱི་སྲུང་མ་ཡིན་ན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཚོས་གང་བྱས་ནས་བསྟེན་གྱི་ཡོད་རེད། གང་བྱས་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་བྱས་ནས་བསྐང་གསོ་དང་འཕྲིན་བཅོལ་བརྩམས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཚོ་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་ན་ཁོང་ཚོས་ནམ་ཡང་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་དུས་གནོད་པ་ཅན་ཞིག་མིན་པ་གསལ་པོ་ཤེས་ཐུབ། ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ན་སོ་སོ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་མི་རིགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་གྲོགས་འཕྲིན་ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་བོད་གཞུང་ནས་འབྲུག་ནང་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པའི་སྲུང་མ་ཞིག་ལ་ཁ་བཏང་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་དེ་འབྲུག་པ་མི་མང་ལ་དམའ་འབེབས་བྱེད་པ་རེད། བོད་གཞུང་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་ནི། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་འབྲུག་པའི་བླ་མ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་དམའ་འབེབས་དང་ཐུབ་ཚོད་བཏང་བ་རེད། བོད་གཞུང་གཅིག་པུ་ཞིག་འགྲིགས་བསྡད་པ་དང་གཞན་པ་ཚོ་ནོར་བ་རེད་ཟེར་བ་ནི། ཧ་ཅང་གི་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་རེད། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ནི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་ཞིག་གི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པ་དང་། དེས་བསྟེན་པའི་སྲུང་མ་ཞིག་ལ་ལྡོག་ཕྱོགས་ནས་ཚིག་ངན་སྣ་ཚོགས་ཟེར་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་མི་འོས་པའི་གཏམ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།

Zhabdrung Ngawang Namgyal

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་འདྲ་སྐུ་དེ་འབྲུག་གི་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་ཁྱིམ་སོགས་ནང་མཇལ་ཐུབ།

ངས་ད་ལྟ་ཁྱེད་རྣམ་པར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་ཞབས་དྲུང་ཆེན་པོ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་སྤྲུལ་བཞི་པ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་བརྩམས་པའི་རྩོམས་དེ་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་གི་དགའ་པོ་བྱུང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན། འབྲུག་ནང་གི་བླ་མ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་དང་། འབྲུག་ནང་གི་མི་མང་ཚང་མས་ནང་ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་དང་སྐུ་དཔར་ཐང་ཀ་སོ་སོའི་ནང་ལ་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་གི་དད་མོས་ཆེན་པོ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོ་དང་འཕྲིན་བཅོལ་བརྩམས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཕྱོགས་རིས་ཅན་མིན་པ་དང་། བསྟེན་གསོལ་བྱེད་པ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་པ་རེད། མི་དབང་ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་མཆོག་ནི་རྟོགས་པ་མཐོ་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཐོག་ལ་ནོར་འཁྲུལ་དེ་དག་བྱུང་མི་སྲིད། ཁོང་གིས་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རང་བཞིན་དེ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་ནི་མ་འོངས་མངོན་མཁྱེན་གྱིས་ད་ལྟའི་དུས་སུ་དཀའ་ངལ་དེ་དག་བསལ་ཆེད་གསུངས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།

མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཧ་མ་གོ་བའི་འབྲུག་གི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་གཞུང་དེ་དག་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་པས་ང་རང་ཞེ་དྲགས་དགའ་པོ་བྱུང་དང་དེ་ལ་བརྟེན་བོད་གཞུང་གི་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་བྱེད་པ་དེ་ཚོ་བྱ་མ་རླུང་གིས་འཁྱེར་བ་བཞིན་ཆགས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་བཞིན་འབྲུག་གི་རིག་གཞུང་དེ་དག་འབྲེལ་བ་སྐྱར་གསོ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་རེད། ངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་གེ་གསར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཉེ་འབྲེལ་རྣམས་དང་། གང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲིས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མི་དབང་མཆོག་གིས་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དོན་མཐའ་དག་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། འབངས་མི་སེར་རྣམས་ཀྱང་བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོང་བའི་སྨོན་ལམ་དུས་རྟག་ཏུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ཚེམས་རིན་པོ་ཆེ་ནས།


 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བལྟ་བ།

copy

སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་ནི་འབྲུག་ནང་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་སམྦྷ་བ་སྟག་དང་མཉམ་དུ་ནམ་མཁར་འཕུར་ནས་གནས་འདིར་བྱོན་ནས་ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་མཚམས་ལ་བཞུགས་གནང་བ་རེད།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ལུང་པ་ཡོངས་རྫོགས་ནགས་ཚལ་དང་སྐམ་ས་ཆེན་པོས་བསྐོར་ནས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། འདི་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་། ཕྱོགས་དེ་ལ་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ཡང་ཟེར། འདིའི་ས་མཚམས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་འཁེལ་བ་དང་། རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ་སི་ཀིམ་མམ་སྒང་ཏོག་དང་། བོད་ཀྱི་ཆུ་འབི་ལུང་པའི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་འཁེལ། དེར་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་ཨ་རུ་ན་ཅལ་དང་ཨ་སམ་གཉིས་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་འཁེལ་ཅིང་། བྱང་བེང་གལ་དེ་ཉིད་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འཁེལ། ཐིམ་པུ་ནི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་དང་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན། ཕུན་ཚོགས་གླིང་ནི་དངུལ་འབབ་ཀྱི་བསྟི་གནས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆག་གི་ཡོད།

དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་འབྲུག་ཡུལ་ཞེས་གཞུང་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་། འབྲུག་ཡུལ་ཞེས་པའི་དོན་ནི། འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་ས་ཆ་དང་འབྲུག་པ་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྗོད། ལུང་པ་དེའི་ཆོས་དང་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་པོ་དེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་སྡང་ཟུག་ཅན་གྱི་ས་བདག་སོགས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བ་དང་། གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་དབང་དུ་བསྒྱུར་མཁན་དེ་ནང་པའི་སློབ་དཔོན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྗོད།

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་ལས་འདས་རྗེས་ཁོང་གི་དབང་བསྒྱུར་ལམ་ལུགས་དེ་ཉིད་ཉམས་ནས་དུས་རབས་བཅུ་དགུར་རྒྱབ་ཁབ་ནང་འཁྲུག་བྱུང་། མངའ་རིས་དེ་དག་ནང་ནས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དེ་དབང་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དང་ལྡན་མཁན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་ཆགས་ནས། ཕྱི་ལོ་༡༩༠༧ནང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱིས་གཞུང་འཛིན་པ་འགོ་འཛུགས་པ་ཡིན་པས་ད་བར་རྒྱལ་བརྒྱུད་འདིའི་གཞུང་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། འབྲུག་རྒྱལ་པོ་དང་པོ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གིས་ཨིན་ཇི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བ་ཉེ་པོ་བཟོས་པ་ཡིན་པས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཤེས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཉིད་ཡང་ཨིན་ཡུལ་རྒྱ་གར་དང་བོད་བར་གྱི་བར་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡོང་བ་ཞེས་རེ་འདུན་འཆར་འགོད་མཛད་དོ།།

Ugyen Wangchuk, the 1st King of Bhutan.

འབྲུག་གི་རྒྱལ་པོ་དང་པོ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག

འབྲུག་རྒྱལ་པོ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གིས་གསར་དུ་བཞེས་པའི་རྒྱ་གར་དམངས་གཙོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བ་སོར་གནས་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་བའི་ཆེད་དུ་ཁོང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རག་ལུས་པ་དང་། སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་བདག་ཏུ་བཟུང་། འབྲུག་རྒྱལ་པོ་གསུམ་པ་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་དོན་གཅོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཟབ་པར་བཏང་པས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ལ་དུས་འགྱུར་སྐབས་ད་དུང་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁོང་ཚོས་འབྲེལ་བ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་དང་བརྟན་ཚུགས་ནས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཉིད་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་ཇུས་དེ་དང་འབྲེལ།

འབྲུག་རྒྱལ་པོ་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་གིས་རྒྱལ་སྲིད་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་ཇུས་ཐོག་འགྱུར་བ་ཐེབས། རྒྱལ་ཁམས་ནང་དེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་འབད་བརྩོན་བྱེད་པ་སོགས་འབྱུང་བ་དང་། དམངས་གཙོ་གཞུང་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་སོགས་བྱུང་། འབྲུག་རྒྱལ་པོ་འཇིགས་མེད་གེ་གསར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་སྐབས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནང་རྒྱལ་པོའི་སྲིད་དབང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་མང་གཙོ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བས་ལོ་འདིའི་ནང་ཁོང་ཚོས་མི་མང་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་དང་པོ་འཚོག་པ་རེད།

 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ནང་པའི་ཆོས་དང་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་བྱུང་ཚུལ།

Tibetan King Songtsen Gampo

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ནང་པའི་ལྷ་ཁང་དང་པོ་བཞེངས་པ།

རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེབ་གཞིར་བཟུང་བྱེད་ན། དུས་རབས་བདུན་པར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་འབྲུག་པའི་ཡུལ་དུ་ནང་ཆོས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། ཁོང་གིས་འབྲུག་ནང་ནང་པའི་ལྷ་ཁང་དང་པོ་དེ་བཞེངས།

འབྲུག་བུམ་ཐང་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སི་དྷུ་ར་ཇ་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས་སྐབས་ནང་ཆོས་དར་ཞིང་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། ས་གནས་ཀྱི་གཞི་བདག་མ་དགའ་བ་བྱེད་པ་ལ་རྟེན་ནས་རྒྱལ་པོ་འདི་ཉིད་སྐུ་སྙུང་བས། ཁོང་གི་ཆེད་དུ་ཞབས་བརྟན་སྒྲུབ་པར་ནང་པའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་རྒྱལ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས། སྐབས་དེ་དུས་དང་ཕྱིས་སུ་ཐེངས་གཉིས་འབྲུག་རྒྱལ་དུ་ཕེབས་པས། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་ཡུལ་གནས་ས་ཆ་མང་པོར་མཚམས་དུ་བཞུགས་པ་དང་། མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བའི་རྗེས་སུ་ནང་ཆོས་རྙིང་མ་རུ་གྲགས། དེང་དུས་རྙིང་ལུགས་དེ་ལུང་པ་གང་སར་ཆོས་ལུགས་ཁྱབ་ཆེ་བ་ཆགས།

དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ནི། བོད་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་སྲོལ་གཏོད་མཁན་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་བོད་རྭ་ལུང་དུ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཞིག་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་བ་དང་། གདན་ས་དེ་ཉིད་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་རྣམས་ཀྱི་གཏན་གནས་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། གཙང་པ་རྒྱ་རེ་ནི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་དང་པོ་ཡིན།

དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་མཐར། ༧རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་བཞི་པ་ཀུན་མཁན་པདྨ་དཀར་པོ་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་རྗེས་སུ། ཁོང་གི་གོ་གནས་ལ་ཐོབ་དབང་རྩོད་ལེན་བྱེད་མཁན་ཁག་གཉིས་བྱུང་། གཙང་པ་རྒྱལ་པོས་མི་དབང་དཔག་བསམ་དབང་པོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པས། ཐ་མར་ཁོང་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་ལྔ་པར་ཁྲི་འདོན་ཞུས། གཙང་གི་རྒྱལ་པོས་དབང་འཛིན་གྱིས་སྡུག་སྦྱོང་ལས་ཐར་བའི་ཆེད་དུ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དེ་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་། ཁོང་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་རྟགས་མཚན་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷོ་འབྲུག་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས། དེར་ཁོང་གིས་ལུང་པ་མང་པོ་དབང་དུ་འདུས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བ་དང་། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རྩ་འཛུགས་བྱས་པས་དེ་ནས་བཟུང་ནང་ཆོས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡུལ་འདིར་ཆགས།

A statue of Zhabrung Ngawang Namgyel is enshrined at Simtokha Dzong

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་ཞིག་གསུམ་མདོ་ཁ་རྫོངས་ཀྱི་མཆོད་ཁང་དུ་བཞུགས་ཡོད།

དུས་དེ་ནས་བཟུང་འབྲུག་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་གྱེས་བས། བྱང་འབྲུག་སྡེ་ཚན་དེ་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པའི་བོད་དུ་འགོ་འཁྲིད་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། འབྲུག་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ལྷོ་འབྲུག་སྡེ་ཚན་དེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་བརྒྱུད་ཀྱིས་འགོ་འཁྲིད་བྱས། ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ནས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་འགན་དེ་རྗེ་མཁན་པོས་གནང་རྒྱུའི་ལུགས་སྲོལ་གཏན་འབེབས་གནང་།

སྔོན་གྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ལ་ལྟ་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དེ་ཉིད་བར་འབྲེལ་བ་ཟབ་པོ་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། དེ་ལྟར་བྱུང་རབས་ཀྱི་འགོ་ནས་མཇུག་བར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་སོ་སོའི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ལ་རག་ལས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ནས་འདི་གཉིས་ལ་ཁྱད་མེད་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་རྣམས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཡོད་མཁན་ཡིན་པས། དེ་དག་གིས་བརྩོམ་གནང་བའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོ་རྣམས་ལ་ཡང་གུས་བཀུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

 

ཞབས་དྲུང་སྐུ་སྐྱེ་རིམ་པ།

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། ༼༡༥༩༤ – ༡༦༥༡༽

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དེ་སྲོལ་གཏོད་མཁན་གྱི་མེས་པོ།

A statue of Zhabdrung Ngawang Namgyal is kept in Nangkor Lhakhang as a relic. There is a small stupa to the left and a pair of trumpet  to the right of the statue.

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་ཞིག་ནང་བསྐོར་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བ།

འབྲུག་ཡུལ་གྱི་གནད་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐུ་སྐྱེ་རིམ་པའི་སྐོར་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ཆག་གི་ཡོད་པ་དང་། ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་མ་བརྗོད་པར་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་བྱུང་རབས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཁག་པོ་ཡིན། ཡབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་བརྩི་བའི་རྭ་ལུང་ཁྲི་འཛིན་ ༡༨ པ་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་སྲས་ནི། ༧རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་དང་པོ་གཙང་པ་རྒྱ་རེ་དེའི་རྒྱལ་པོ་སྐྱོང་བའི་རིགས་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་པ་ཡིན། ༧རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་དང་པོ་དེ་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་ལྷ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཞིག་ཡིན་པར་བདེན་པར་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་སྐུ་སྐྱེ་གོང་མ་གྲགས་ཅན་ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང་། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རལ་པའི་ཐུགས་སྲས་རྗེ་སྒམ་པོ་པ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་སོགས་བྱུང་ཡོད།

A statue of Mipham Tenpai Nyima

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡབ་མི་ཕམ་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

སྔོན་མ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ནི་༧རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་ཁྲི་འཛིན་གྱི་འོས་དམིགས་དུ་ཞུགས་ཡོད་པས། གཙང་རྒྱལ་པོས་ཁོང་འཇུ་བར་སླེབས་སྐབས་ཆོས་སྐྱོང་མ་ཧ་ཀ་ལ་བྱ་རོག་གི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ནས་འབྲུག་གི་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་དགོས་པར་རྟགས་མཚན་སྟོན་ནས་ཁོང་འབྲུག་ཡུལ་དུ་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས། ཁོང་དུས་དེ་འདྲ་ཞིག་ན་ཕེབས་ཞེས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་བསྟན་ཡང་བྱུང་བ་རེད། ཁོང་ནི་འབྲུག་ཡུལ་ནང་ཁུལ་གཅིག་གྱུར་བཟོས་མཁན་དང་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ནི་དེང་རབས་ཀྱི་འབྲུག་པའི་ཡུལ་གྱི་སྲོལ་འབྱེད་ཡིན་པ་ཚང་མས་བསམ་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་གིས་ལོ་༣༥རིང་གར་འབྲུག་ནང་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་དབུ་ཁྲིད་འགན་འཁུར་བཞེས་པ་དང་། འབྲུག་ནང་ཁོང་གི་གོ་གནས་དང་དབང་ཆ་ནི་བོད་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་གོ་གནས་དབང་ཆ་དང་འདྲ་བ་ཡོད།

གཙང་གི་རྒྱལ་པོས་འབྲུག་ཡུལ་གློ་བུར་དུ་བཙན་རྒོལ་བྱེད་པར་བོད་པའི་དམག་མི་གཏོང་བ་དང་། འབྲུག་ཡུལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཁོང་ནས་འབྲུག་པའི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་གཏོར་བཅོམ་མི་ཡོང་བའི་དོན་དུ་རྫོངས་གང་མང་བཞེངས་ཡོད་པ་རེད། རྗེས་སུ་༧རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་དམག་མི་བཏང་ཡོད་པ་རེད། རྫོངས་དེ་དག་ད་ལྟའི་དུས་ན་ཆོས་ཕྱོགས་དང་སྲིད་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟི་གནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

A statue of Zhabdrung Ngawang Namgyal

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་ཞིག །

དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་བཅའ་ཡིག་ཆེན་མོ་གསར་གཏོད་བྱེད་ནས་ཡུལ་ལྗོངས་གང་སར་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་ནས། ས་གནས་ཁག་གི་དམག་དཔོན་སོགས་གཞུང་འཛིན་གྱི་འོག་ཏུ་སླེབས་པ་དང་། དེ་ནས་གཞུང་གི་དབང་ཆ་དེ་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བས། གཞུང་གི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་སྡེ་སྲིད་དང་། དགོན་པ་དང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་མཁན་དེ་རྗེ་མཁན་པོ་སོགས་གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་གནང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༧ ན་སྡེ་སྲིད་བཀོད་ཁྱབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ནི་འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་སྲིད་དབང་དུ་འགྱུར་བ་རེད།

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ནི་འབྲུག་མི་མང་གི་ངོར་སྙན་གྲགས་ཅན་ཡིན་པས། ཁོང་སྐུ་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསང་བ་བྱས་ནས་ཉར་བ་རེད། ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༥༡ ལོར་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་རྗེས་སུ། ཁོང་གསང་བའི་སྒོ་ནས་མཚམས་བཞུགས་ཡོད་ཅེས་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཅིང་། འབྲུག་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་བཀའ་ཤོག་གནང་བ་དེ་དག་ཁོང་གི་མིང་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༠༥ བར་སྟངས་འཛིན་བྱས། ད་ལྟ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་ཉིན་དེར་རྒྱལ་ཁབ་ཆ་ཚང་གུང་སེང་བཏང་གི་ཡོད་པ་དང་། དུས་ཆེན་དེ་འབྲུག་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་ལ་ཁེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

Simtokha Dzong, legend has it that the site was inhabited by demons therefore Zhabdrung subdued one particular demon and enclosed it in a rock. The dzong was built over this rock thus deriving the name sinmo (demon), do (stomach), and kha (on) – the dzong on top of the demon’s stomach. It was built in 1629.

ཐིམ་པུ་གསུམ་མདོ་ཁ་རྫོངས་དུ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ས་གནས་ཞིག་ནང་སྡོད་མཁན་འདྲེ་ཞིག་དབང་དུ་འདུས་ནས་བྲག་ཞིག་གི་ནང་དུ་འཇུག་པ་ཡིན། རྫོངས་འདི་ནི་བྲག་དེའི་སྒང་དུ་བཞེངས་ཡོད། འདིའི་མིང་ལ་གཤིན་མོ་༼འདྲེ༽ ལྟོ་ ༼གྲོད་པ་༽ ཁ་ ༼སྒང་༽ ཡིན་པས། གཤིན་འདྲེའི་ལྟོ་བ་སྒང་དུ་ཡོད་པའི་རྫོངས་ཞེས། འདི་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༢༩ ལོར་བཞེངས་པ་ཡིན།

Chagri Dorjeden Monastery or also known as Cheri Monastery, is a hermitage and monastery in the Upper Thimphu valley in Bhutan. It was built in 1619 by Zhabdrung Ngawang Namgyel as his first monastery in Bhutan, where he established the first monastic body.

ཕྱག་རི་རྡོ་རྗེ་གདན་གྲྭ་ཚང་ངམ་ཕྱག་རི་དགོན་པ་དེ་ཉིད་རི་ཁྲོད་དང་གྲྭ་ཚང་ཡིན་པའི་འབྲུག་གོང་མར་ཐིམ་ཕུ་ལུང་པར་ཡོད་པ་དང་། གྲྭ་ཚང་དེ་ཉིད་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༡༩ ནང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བཞེངས་པའི་གྲྭ་ཚང་དང་པོ་དེ་ཡིན། ཁོང་གིས་ཕྱག་བཏབ་གདན་ས་དང་པོ་དེ་ཡིན།

A mural painting of Zhabdrung Ngawang Namgyal

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ལྡེབས་རིས།

རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུད།

Pg 319, click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༡༩ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Pg 320, click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༠ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Pg 321, click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༡ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Pg 322, click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༢ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

ཞབས་དྲུང་གི་ཡང་སྲིད་དེ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཕེབས་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲགས་རེད། སྔར་གྱི་ལུགས་སྲོལ་གཞིར་བཟུང་བྱེད་པ་ཡིན་ན། ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དེ་ཉིད་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡང་སྲིད་ངོ་མ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ནི་ཡང་སྲིད་གཙོ་བོ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་གཙོ་བོ་རུ་ངོས་འཛིན་ཅིང་། ཡིན་ན་ཡང་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་ནང་ཁོང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོར་མི་བརྩི་ཞིང་། ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པ་ཞེས་པའི་བརྩི་ཚུལ་ནི། ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྗེས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད།

ཞབས་དྲུང་སྐུ་སྐྱེ་རིམ་པ། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

ཞབས་དྲུང་སྐུ་སྐྱེ་རིམ་པ། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

 

ཞབས་དྲུང་དང་པོ་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ། ༼༡༧༢༤ – ༡༧༦༡༽

ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་དང་པོ།

རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུད།

Source: Jewel Treasure of Elegant Writings: Biography of Saint-Scholars of the Drukpa Lineage Volume-1, pg 325. Click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༥ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Source: Jewel Treasure of Elegant Writings: Biography of Saint-Scholars of the Drukpa Lineage Volume-1, pg 326. Click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༦ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

 

ཞབས་དྲུང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། ༼༡༧༦༢ – ༡༧༨༨༽

ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་གཉིས་པ།

རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུད།

Source: Jewel Treasure of Elegant Writings: Biography of Saint-Scholars of the Drukpa Lineage Volume-1, pg 326. Click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༦ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

 

ཞབས་དྲུང་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་།

ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་གསུམ་པ།

རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུད།

Source: Jewel Treasure of Elegant Writings: Biography of Saint-Scholars of the Drukpa Lineage Volume-1, pg 326. Click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༦ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Source: Jewel Treasure of Elegant Writings: Biography of Saint-Scholars of the Drukpa Lineage Volume-1, pg 327. Click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༧ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ། ༼༡༨༣༡–༡༨༦༡༽

ཞབས་དྲུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ།

Zhabdrung Jigme Norbu

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ།

སྤྱི་ལོ་ ༡༨༣༡ ལྕགས་ཡོས་ལོར་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྦྲ་མིའི་རྩེརུ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ཡབ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་དང་ཡུམ་འབྲུག་རྒྱལ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཡབ་ཀྱི་སྐུ་བརྒྱུད་ནས་བྱེད་ན། ཁོང་སྔོན་སྙིང་མའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་པདྨ་གླིང་པའི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གདུང་སྲས་རིན་པ་ལས་བྱོན།

གཞོན་ནུ་སྐབས་ཁོང་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་པ་དང་། ཁོང་ཞབས་དྲུང་ཆེན་པོ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡང་སྲིད་བཞི་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ། ཁོང་རྒྱལ་སར་གདན་དྲངས་ཏེ་ཁྲིར་འདོན་གནང་།

Jampel Sherab Gyaltsen, one of Zhabdrung Jigme Norbu's main teachers and the 25th Je Khenpo of Bhutan.

འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ནི་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་ཡོངས་འཛིན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་རྗེ་མཁན་པོ་ཉེར་ལྔ་པ་ཡང་ཡིན།

རྗེ་མཁན་པོ་༢༥འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དང་རྗེ་མཁན་པོ་ ༣༡ ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་གཉིས་ནས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་དུ་འགོད་པར་བྱེད་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཞུས། འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་མདུན་ནས་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་ཞུས། པདྨ་བཟང་པོ་དང་རྗེ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ་སོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་བསྟེན། པདྨ་མ་བཟང་པོ་ནི། རྗེ་མཁན་པོ་༢༧དང་༢༩ཁྲིད་འཛིན་པ་ཡིན་ཅིང་། རྗེ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་རྗེ་མཁན་པོ་༣༠ཁྲིད་འཛིན་གནང་།

གཞུང་གྲྭ་ཚང་ནས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་ལྟར་ ༡༨༥༠ དབྱར་ཁར་ཐིམ་ཕུར་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིར་བཀོད། ཁོང་ནས་རའི་རྫི་བོ་མི་འོངས་བཞིན་དུ་རྟ་རྫི་བྱེད་པ་གཉིས་མེད་སེངྒེའི་དཔེ་ལྟར་གསུངས་ཀྱང་གོ་ས་དེ་ཉིད་བདག་ཏུ་འཛིན་པར་བྱས་སོ།།

ཁོང་སྡེ་སྲིད་གོ་གནས་འཛིན་པའི་སྐབས་ཞིག་ལ་ཁོང་གི་གཏོར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་སུ། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་འཁོན་པའི་ཚབས་ཆེན་པོ་ན་བ་རེད། གང་ལྟར་ཡང་། ཁོང་གི་ཆེད་དུ་ཆོ་ག་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་ནས་གེགས་ལས་གྲོལ། མི་རིང་བར་བཀྲས་རྫོང་གི་གཟིམ་ཁང་ཐོག་གི་རྡོ་གཞོང་ཆེན་པོ་གཅིག་དང་མཉམ་དུ་ཟགས་པའི། དེ་རིང་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྣང་བ་ནུབ་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་བླ་མ་ཡིད་ལ་དྲན་པར་བྱས། གང་ལྟར་ཁོང་གིས་ང་གསོན་པོར་གནས་པ་ནི་ཡ་མཚན་དགོས་པ་དང་རྐང་པ་གཡས་ཀྱི་སྤྱི་མགོ་བརྡུང་ཙམ་ལས་རྐྱེན་གཞན་མ་བྱུང་།

Tashichho Dzong

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོངས་ནི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ལ་བཞེངས་པའི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཟིག་ཆགས་ཡོད།

གནས་ཚུལ་དེ་དག་གིས་གཞོན་ནུ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་སེམས་ཤིན་ཏུ་དཀྲོག་ཡོད་པས། དགུང་ལོ་༢༡ཙམ་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཁོང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་སོ་སོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གཉིས་དང་སྦྱིན་བདག་ལྔ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་སྐུ་གཤེགས་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགན་འཛིན་དང་སེམས་ངལ་དེ་དག་ལ་རྟེན་ནས་ཁོང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་དེ་དག་ལས་བྲལ་ནས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་ཁོ་ནར་བཞུགས་པར་འདོད། ཁོང་གི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་གི་ནང་འདི་ལྟར་བྲིས་ཡོད།

ང་སྐྱེས་ནས་བཟུང་ད་བར་དུ་ལོ་ཉི་ཤུ་ཕྱིན་པས།།
གཞན་གྱི་དཀའ་ངལ་བརྒྱ་དང་ངའི་དཀའ་ངལ་གཅིག་འགྲན་ཟླ་མི་ཐུབ།།
ང་ལ་བྱུང་བའི་བྱུས་ངན་དེ་དག་གཞན་ལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན།།
ལུས་དེ་ཉིད་ཐལ་བའི་ངོ་བོ་འགྱུར་གྱི་རེད།།

གང་ལྟར་ཡང་། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་གོ་གནས་ཡུན་རིང་དུ་མི་འཛིན་པ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། སྐབས་དེ་དུས་འབྲུག་ནང་ཐིམ་ཕུ་དང་སྤུངས་ཁའི་ཤོག་ཁག་གཉིས་བར་ནང་འཁྲུག་ཤོར་བའི་རྐྱེན་གྱི་ཡིན། ལོ་གཅིག་རྗེས་ ༡༨༥༢ ནང་དམག་མིའི་གྱེན་ལངས་ཏེ་ཁོང་ལ་སྡེ་སྲིད་རྩ་དགོངས་ཞུ་བར་བཙན་བསྐུལ་བྱས།

ཁོང་རང་སྤྱིར་མི་སྐྱ་བོ་བྱེད་ནས་ཆོས་བྱེད་འདོད་པ་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པར། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བཞག་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་དེ་གསང་ཡུམ་བླངས། ཁོང་གི་ཆུང་མ་བདེ་ཆེན་འཚོ་མོ་དང་བུ་མོ་རིན་ཆེན་འཚོ་མོ་ཡོད་པ་རེད། བློ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་དེང་དུས་ཀྱི་འབྲུག་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་མི་དགའ་བ་བྱས།

Talo Sangngak Choling, where Jigme Norbu's traditional seat was.

རྟ་ལོ་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ནི་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ།

ཁོང་གི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་གོ་གནས་ཉམས་པར་གྱུར་བ་དང་དངུལ་རྩིས་རྒྱབ་སྐྱོར་སོགས་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། ཁོང་སོ་སོའི་གདན་ས་རྟ་ལོ་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དེ་ནས་ཐོན་འགྲོ་བ་ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ་བོད་དུ་གནས་མཇལ་དུ་ཕེབས། ཁོང་གི་བྲིས་པ་ནི།

གཡོ་སྒྱུའི་ངག་གིས་ཐོག་ནས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས།།
བདག་ལ་དབང་བའི་ས་ཞིང་མཁར་དབང་དེ་དག །
ཁྲེལ་མེད་ཅན་གྱིས་དབང་མེད་དུ་འཕྲོག་ནས།
ང་གྲུབ་ཐོབ་དམའ་ས་འཛིན་མཁན།
ངོ་ཚ་ཁྲེལ་མེད་ཅན་གྱི་གང་བའི་གནས་དེར་སྡོད་པ་ལས།
ས་གནས་རྩ་ཆེན་གཞན་དུ་འགྲོ་ན་མི་དགའ་སམ།

Emperor Xianfeng

མ་ཆུའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞིང་ཕེང་།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ལྷ་སར་ཉིན་འགའ་ཤས་གནས་པས་རེ་སྒྲེང་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས་མགྲོན་བསུ་ཧ་ལས་པ་ཡག་པོ་གནང་། ཁོང་ནི་༧གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་༡༢པ་ཆེན་པོ་གཞོན་ནུའི་སྐབས་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞེངས། ཁོང་ལ་སྨན་ཆུའི་བཙན་པོ་སེང་ཕེང་ནས་འབྲུག་པ་ཨིར་ཏི་ནི་ཞེས་གོ་གནས་ཡང་ཐོབ།

བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་སྐབས་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་སོ་སོའི་ཇ་ཕོར་ནང་དུ་རྩམ་པའི་སྤུ་ན་ཁ་རྫོངས་འདྲ་བ་ཞིག་བཞེངས་ནས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་འདིར་ཇ་སྲུབ་མ་བླུག་སྟེ། བདག་གིས་འདོད་ན་སྤུ་ན་ཁ་རྫོངས་འདི་ལྟར་ཆུས་འདེད་ཐུབ་ཞེས་རྟགས་མཚན་སྟོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༨༦༣ ནང་སྤུ་ན་ཁ་རྫོངས་ཆ་ཙམ་ཆུ་ལོག་ཆེན་པོའི་འདེད་འཁྱེར་བ་རེད།

རྗེས་སུ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་རང་གི་ཡོངས་འཛིན་འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གདན་ས་སྤ་རོ་གོ་རི་ན་རུ་ལོག   དེར་ཁོང་༡༨༦༡ལྕགས་བྱ་ལོར་འཆི་བོ་འོད་གསལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་རེད། དེ་དུས་ཁོང་དགུང་ལོ་སུམ་བཅུ་ཙམ་རེད།

རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུད།

Source: Jewel Treasure of Elegant Writings: Biography of Saint-Scholars of the Drukpa Lineage Volume-1, pg 327. Click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༧ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Source: Jewel Treasure of Elegant Writings: Biography of Saint-Scholars of the Drukpa Lineage Volume-1, pg 328. Click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༨ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོ།

A mural painting of Jigme Norbu

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བའི་ལྡེབས་རིས།

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་སྤྲུལ་ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ་ཁྱོན་སྡོམ་ཤོག་གྲངས་ ༡༠༧༡ ཡོད་པ་དེ་དག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་ཡོད། གསུང་འབུམ་འདིའི་ནང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐང་གསོ་དང་འཕྲིན་བཅོལ་ཁག་གཉིས་ཡོད།

ཆོ་ག་དང་པོ་དེ་གསུང་འབུམ་༼ ན ༽པའི་ཤོག་གྲངས་ ༧༣༥ ནས་ ༧༨༥ བར་ལ་ཡོད། འདིའི་མཚན་བྱང་དུ་”བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་ཅིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་རིམ་པ་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོས་པའི་གད་རྒྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།” ཞེས་གསལ་ཡོད། བསྐང་གསོ་རྒྱས་པ་འདིའི་ནང་གྱི་ལེའུ་དང་པོ་ཤོག་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ནང་།

Click on image to enlarge

བཀའ་གཏེར་བསྲུང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་ཅིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་རིམ་པ་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོས་པའི་གད་རྒྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དང་དཔལ་མགོན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བསྐང་གསོའི་ཆོ་ག) ཞེས་ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་མཛད་པ། གསུང་འབུམ་པོད་ ༼ ན ༽ པའི་ནང་ཤོག་གྲངས་ ༥༠ ཙམ་ཡོད་པའི་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་ཕྱག་དཔེ་ཞིག་ཡོད། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

དེ་ཁྱོན་སྡོམ་ཤོག་གྲངས་ ༥༠ ལྷག་ཡོད་པ་དང་འདིའི་ནང་། ཆོས་སྐྱོང་མི་འདྲ་བ་མགོན་པོ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ། ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ། གཟའ་བདུད་ཆེན་པོ། ཞིང་སྐྱོང་མ། ཕ་མ་བུ་གསུམ། ཙིའུ་དམར་པོ། བྱ་ཁྲིད་བཙན་རྒོད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། ཇག་པ་མེ་ལེན་བཅས་ཆོས་སྐྱོང་དེ་ཚོའི་གསོལ་མཆོད་བཞུགས་ཡོད།

མཇུག་བྱང་དུ་མི་ཕམ་འཆི་མེད་དབང་ཕྱུག་ཟིལ་གནོན་པདྨ་དབང་དྲག་རྩལ་ཞེས་པ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཞིག་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། བསྡུས་ན། (འཆི་མེད་དབང་ཕྱུག་) ཞེས་པས། བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཁང་ནས་མཚན་འདི་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དུ་བཀོད་འདུག ། ཁོང་གིས་རང་ལོ་ཉེར་བདུན་ཕེབས་སྐབས་སྔན་ལུང་གསང་བ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་གི་མཆོད་ཁང་ཆེན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བདེ་འཁྱིལ་དུ་བྲིས་པའོ།

Click on image to enlarge

བསྐང་གསོ་དེ་རྩོམ་པ་པོ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་། ཁོང་གི་མཚན་གཞན་འཆི་མེད་དབང་ཕྱུག་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Volume ན includes prayers to Dorje Shugden and authorship is clearly attributed to Zhabdrung Jigme Norbu under his alias Dorje Chechog Düpa Tsel. Click on image to enlarge

བསྐང་གསོ་དེ་ལེའུ་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ལེའུ་གཉིས་པའི་རྩོམ་པ་པོ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་། ཁོང་གི་མཚན་གཞན་རྡོ་རྗེ་ཆེ་མཆོག་འདུས་པ་རྩལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Dorje Chechog Düpa Tsel is listed as one of Jigme Norbu's known aliases in the Buddhist Digital Resource Center website. Click on image to enlarge.

འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་མཚན་གཞན་རྡོ་རྗེ་ཆེ་མཆོག་འདུས་པ་རྩལ་དང་འཆི་མེད་དབང་ཕྱུག་ཞེས་པ་ཁོང་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པ་བོད་ཀྱི་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་དྲ་རྒྱའི་རེའུ་མིག་ནང་བཀོད་ཡོད་འདུག ། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

ཕྱག་དཔེ་དེའི་འཇུག་བྱང་དུ་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་ཆེ་མཆོག་འདུས་པ་རྩལ་ཞེས་པ་དེ་ཡང་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པ། བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཁང་ནས་མཚན་འདི་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དུ་བཀོད་འདུག   བདག་མོ་སྐལ་བཟང་ཀརྨ་མཚོ་མོས་ཆོས་སྐྱོང་དེ་དག་ལ་དད་ཅིང་འཕྲིན་བཅོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་བསྐང་གསོ་བསྡུས་པ་འདི་འདྲ་ཞིག་བརྩོམས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ལ་བཀའ་རྩོམ་གནང་དགོས་རེ་བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་མཛད།

པོད་ ༼ ན ༽ ནང་ལོར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་དོན་ཚན་ཞིག་དེ། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་ལངྐའི་གྲོང་དང་ལྷ་ལྡན་(ལྷ་ས་)ནས་སྤྱན་འདྲེན་བྱས་པ་དང་། ཟུར་དུ་ལངྐ་ཞེས་པ་མཚན་འབོད་དུས་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་གཞན་ཞིག་ནས་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་བརྩམས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་འཕྲིན་བཅོལ་དེ་གཞིར་བྱས་ནས་ཁུངས་གཏུགས་པ་གནང་། ངོ་སྤྲོད་ནང་པདྨ་སམྦྷ་ཝའི་རྣམ་རོལ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་། རྙིང་མའི་གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ། དེའི་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་གཞན་དང་དེ་ཚོའི་སྲུང་མའི་སྐོར་ལ་བཤད་འདུག །

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་གསུང་འབུམ་ནང་ཡོད་པའི་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོ་གཞན་ཞིག་ནི་དེའི་གསུང་འབུམ་པོད་༼ ཕ ༽པའི་ཤོག་གྲངས་ ༩༡༠–༩༣༠ ནང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། ཕྱག་དཔེ་དེའི་མཚན་ལ་ “རྒྱལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གྱི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།” ཞེས་པ་དང་། དེའི་ནང་ལ་བསྐང་གསོ་སྤྱི་འགྲོ་ལྟར། མངོན་རྟོགས་སྤྱན་འདྲེན། གཏོར་འབུལ། བཤགས་པ། བསྐང་བ། བསྟོད་པ། མངའ་གསོལ་རྣམས་ཡོད།

Click on image to enlarge

པོད་ ༼ ཕ ༽ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་མཛད་པའི་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་། འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་ཆོ་ག ། ཤོག་གྲངས་ ༢༡ ཙམ་ཡོད། དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གཅིག་པུའི་བསྐང་གསོ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

གཞན་ཡང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། རྒྱལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གྱི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ཀྱི་ནང་། ཤློཀ་དང་པོ་དེ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་སམ་བྷ་བའི་བསྟོད་ཕྱག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་འདི་ལྟར། “དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་གཟུགས་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞབས་ལ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།” ཞེས་བྱུང་། དེའི་ནང་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་སམ་བྷ་བའི་མཚན་ཚར་ཁ་ཤས་ཞིག་ཐོན་གྱི་འདུག   སྤྱིར་སྟངས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་ནང་ནས་རྙིང་མ་དང་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་བསྟེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོ་དང་འཕྲིན་བཅོལ་ནང་སློབ་དཔོན་པདྨ་སམ་བྷ་བའི་མཚན་ཐོན་པ་དེས། གལ་ཏེ་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་ཕྱོགས་རིས་ཅན་གྱི་སྲུང་མ་ཡིན་པ་དང་རྙིང་མ་དང་རྒྱབ་འགལ་ཅན་རེད་ཅེས་ན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདེན་མིན་དང་རྫུན་མ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད།

Padmasambhava in the form of Guru Pema Thotreng Tsel. In his writings, Zhabdrung Jigme Norbu praises both Padmasambhava and Dorje Shugden, and even requests Dorje Shugden to protect the doctrine of Padmasambhava.

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཞེས་པ་དང་། ཁོང་གིས་གསོལ་འདེབས་རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གཉིས་ཀ་ལ་བསྟོད་ཕྱག་གསོལ་འདེབས་དང་། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་བསྟན་པ་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་གཉེར་གཏད་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་གནང་འདུག །

གལ་སྲིད་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཕྱོགས་རིས་ཅན་དང་གནོད་པ་ཅན་གདོན་འདྲེ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཆེན་པོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོའི་གསུང་འབུམ་ཁག་ནང་གསོལ་འདེབས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ་སྙམ་པས་ཁོ་བོ་ནི་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ཏོ།། བསྟོད་པ་གཅིག་གི་ནང་དུ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གཉིས་ཀ་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ་ནས། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟན་པ་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་འཁོད་འདུག་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་འབྲེལ་བ་དེ་མིག་ཕྱེ་སྟེ་ཟབ་ཟབ་བྱེད་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་གི་འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་མཐོང་ཐུབ་པ་དང་དེ་ལ་དགོས་དོན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་གསལ་ལོ།།

དཔེར་མཚོན་ན།

ཀྱེ༑ ཁྲག་འཐུང་ཧེ་རུ་ཀ་དང་ཐོད་འཕྲེང་རྩལ།།
པདྨ་དབང་དང་འཇམ་དབྱངས་ཡབ་སྲས་ཀྱིས།།
སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་བཀའ་སྒོས་པ།།
རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་འཁོར་བཅས་བདག་ལ་དགོངས།།

Pg 925, click on image to enlarge.

བོད་ཡིག་ཏུ་གནས་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཚིག་བཅད་ཞིག   ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་ལ་གནན་རོགས།

ཞེས་དང་།

འཆི་མེད་རིག་འཛིན་པདྨ་ཐོད་འཕྲེང་གིས།།
བཀའ་རྟགས་རྡོ་རྗེ་མངོན་པར་དབང་སྐུར་བས།།
སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་བསྲུང་མཛད་པའི།།
ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་ལོ།།
ཞེས་གསུང་ངོ་།།

Click on image to enlarge

བོད་ཡིག་ཏུ་གནས་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཚིག་བཅད་ཞིག   ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་ལ་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

བོད་ཡིག་ཏུ་གནས་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཚིག་བཅད་ཞིག   ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་ལ་གནན་རོགས།

གཞན་ཡང་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་མཆོག་གིས་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནུས་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དེ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་ངོ་བོ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཡིན་པ་ལ་རྩོད་པ་མེད་པ་ཡིན་པར་བཞེད། བོད་གཞུང་ནས་གདོན་འདྲེ་ཡིན་པར་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་རྒྱབ་པ་དེ་དག་རྫུན་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་གོང་གི་ཚིག་འདི་དག་ལས་ཤེས་ཐུབ།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སྐྱེ་འམ་ཡང་སྲིད་དེ་ཚོ་ནི་འབྲུག་ནང་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ནི། ཁོང་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་དང་སྐུ་པར་ཞལ་ཐང་སོགས་འབྲུག་པའི་མི་ཚང་ཚང་མའི་ནང་ལ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྲེང་དེ་དག་ཚང་མ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པ་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་པས། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་སྐོར་ལ་ནོར་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད། བོད་གཞུང་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་དགེ་ལུགས་ཁོ་ན་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས། འདི་ལ་ཁོང་གིས་འབྲུག་ནང་དེའི་མི་མང་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་གནང་ནས་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ནོར་འཁྲུལ་གནང་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད། འདིས་གང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ན། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ནི་གང་ཟག་སོ་སོ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་མི་རིགས་སོགས་གང་ཡིན་ན་ཡང་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པར་གསོལ་བ་བཏབ་ན་གྲོགས་འཕྲིན་ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་ཐུབ།

Chenrezig

ཞབས་དྲུང་སྐུ་སྐྱེ་རྣམས་དང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་སྐྱེ་རྣམས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པ་ཚང་མས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་གཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞེས་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་དང་། གཞན་གྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དེ་གནོད་སེམས་ཅན་གྱི་འདྲེ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་ཐུབ་བམ།

བཤད་དགོས་རྒྱུའི་གནད་དོན་གཞན་འགའ་ཞིག་ནི། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་མཛད་པའི་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོའི་དབུ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོའི་གསུང་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ཤིང་ཁ་བསྒྱུར་བ་ཉུང་ཙམ་ཡོད་པ་མཐོང་། གོང་གི་གསོལ་འདེབས་དེ་ཚོ་འབྲུག་པའི་བླ་མ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་བརྒྱུད་ནས་གཅིག་ལ་ཁྱབ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་གསལ་པོར་སྟོན།

དེ་ག་ནང་བཞིན་བདག་མོ་སྐལ་བཟང་ཀརྨ་མཚོ་མོ་ནི། ཕྱིའི་སྣང་ཚུལ་ལྟར་ན་མི་སྐྱུ་མ་ཞིག་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་ཡང་། དོན་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་གསོལ་མཆོད་བརྩོམས་པར་བསྐུལ་བས་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་མི་མང་དང་བླ་ཆེན་མང་པོས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་བསྟེན་གསོལ་གནང་གི་ཡོད་པའི་དཔང་རྟགས་གསལ་པོ་འདུག་དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། དགེ་ལུགས་པ་གཅིག་པུས་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་དག་ནི་རྫུན་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་མཁྱེན་དགོས། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཚོ་དང་མི་མང་ཚང་མའི་ནང་དུ་བསྟེན་གསོལ་དེ་སིམ་ནས་ཁྱབ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་གསུང་འབུམ་ནས་ལུང་འདྲེན་པ།

 

པོད། ༼ ན ༽

གསུང་འབུམ་པོད་ ༼ ན ༽ ནང་། མགོན་པོ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ། ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་དཔལ་མགོན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བསྐང་གསོའི་ཆོ་ག ། ཞེས་ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་མཛད་པ་དང་། ཆོ་ག་འདིའི་ནང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཡང་སྲུང་མ་དེ་དག་གི་ནང་བཅུག་ཡོད། ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་མཛད་པའི་ཤོག་གྲངས་ ༥༠ ཙམ་ཡོད་པའི་བསྐང་གསོ།

པོད་ ༼ ན ༽ འཐེན་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Volume ན includes prayers to Dorje Shugden and authorship is clearly attributed to Zhabdrung Jigme Norbu under his alias Dorje Chechog Düpa Tsel. Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

པོད་ ༼ ན ༽ འཐེན་པར་འདིར་གནན་རོགས།

 

པོད། ༼ ཕ ༽

གསུང་འབུམ་པོད་ ༼ ཕ ༽ པའི་ནང་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ ༢༥ ལས་ལྷག་པ་དེ་དག་ལ་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ཆོ་ག་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞིག་མཛད་ཡོད་པ་དང་། འཕྲིན་བཅོལ་གྱི་ཆོ་ག་འདི་དག་ནང་། ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་རང་ཉིད་ནས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གཅིག་པུའི་བསྐང་གསོ་ཞིག་ཀྱང་དམིགས་བསལ་གྱི་མཛད་ཡོད།

པོད་ ༼ ཕ ༽ འཐེན་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

པོད་ ༼ ཕ ༽ འཐེན་པར་འདིར་གནན་རོགས།

 

ཐོན་ཁུངས། ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས།

Bibliographic, click on image to enlarge.

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་གསུང་འབུམ་དེ་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཁང་དྲ་མཛོད་ནང་ཡོད་པ་དང་། ཨ་རིར་དེབ་སྐྱེས་བྱས་པའི་ཁེ་མེད་ཚོགས་པས་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ཉར་སྲུང་དང་ཁྱབ་སྤེལ་ཁོངས་སུ་བཞག་ཡོད། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་ལ་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཔེ་མཐོ་དེ་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་དྲ་རྒྱ་ནང་ཡོད་པ། པར་རིས་ཆེར་གཏོང་བར་འདིར་གནན་རོགས

Dorje Chechog Düpa Tsel is listed as one of Jigme Norbu's known aliases in the Buddhist Digital Resource Center website. Click on image to enlarge.

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ནང་ཡོད་པའི་ཡོངས་གྲགས་མཚན་གཞན་གྱི་མཐོ། པར་རིས་ཆེར་གཏོང་བར་འདིར་གནོན་རོགས།

 

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། སྟོད་ཆ།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Content page, click on image to enlarge.

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

རྩེ་མོར་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

 


 

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་༼ མཚན་གཞན་དྲེའུ་ལྷས ༽་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པ།

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་༼༡༤༥༥ – ༡༥༢༩༽

ལྷ་བཙུན་གྱི་ཐུགས་སྲས་འབྲུག་སྨྱོན་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ།

A depiction of Drukpa Kunley, click on image to enlarge.

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་མཚོན་དོན། པར་རིས་ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདིར་ནོན་ཞིག

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ནི་གྲུབ་ཐོབ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་དང་། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཚང་མས་དགའ་མོས་བྱེད་སའི་ནང་པའི་སློབ་དཔོན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ནི། བུད་མེད་སྐྱེས་འཕེལ་གྱི་ནུས་པ་མེད་པ་དེ་དག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད། ཁོང་ནི་ཡ་མཚན་པོ་ཆོས་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ནི་གྲུབ་ཐོབ་ཤཱ་ཝ་རི་པའི་སྐུ་སྐྱེ་ཞིག་ཡིན་པར་གྲགས།

ཆོས་པ་སྨྱོན་པ་ལྟ་བུ་འདི་ཉིད་ཀྱི་དཀྲོག་གཏམ་ཚ་པོ་བྱས་རྗེས་ལ་མི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་དང་ར་བཟིའི་སྐོར་ཡོང་གི་ཡོད་པས། ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་དང་ཚང་མས་མོས་པོ་ཡང་བྱེད། ཁོང་གི་ཆོ་ག་མང་པོའི་ནང་མི་ཚངས་སྤྱོད་སྐོར་དང་འཇིག་རྟེན་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཚིག་བཙོག་པའི་རིགས་དེ་ཚོ་བད་སྤྱོད་བཏང་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། སྤྱིར་ལྷ་ཁང་སོགས་ནང་ཡང་དེ་འདྲ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། སྤུ་ན་ཁ་ལུང་པའི་འཆི་མེད་ལྷ་ཁང་ནི་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་ནུས་པ་མེད་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཀྱི་ཡོད།

Drukpa Kunley

གྲུབ་ཆེན་ཤ་བ་རི་པའི་རྣམ་སྤྲུལ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་མདའ་དང་གཞུ་ཕྱག་ཏུ་འཛིན་ནས་རྔོན་ཁྱི་ཁྲིད་པའི་མཚོན་དོན།

ཁོང་གིས་འདྲེ་དང་འདྲེ་མོ་སོགས་དབང་དུ་འདུས་བ་དང་། དེ་དག་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་དང་། བུད་མེད་ཡིད་དུ་འོང་བ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་འདོད་པ་སྤྱོད་དེ་ཁོང་ཚོ་ཆོས་ཀྱི་ལམ་དུ་བཞུགས་པ་བྱེད་པ་དང་། བཟའ་ཆས་ཆེད་དུ་སེམས་ཅན་སོགས་གསོད་ནས་ཡང་སླར་གསོ་བྱེད་པ་དང་། མི་ཚང་གི་བྱ་སྤྱོད་བཟང་ངན་དེ་དང་བསྟུན་ནས་བྱིན་རླབས་དང་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་དང་། མཚན་མའི་རི་མོ་དང་སྣང་བརྙན་སོགས་བཟོ་བར་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་། ཁོང་གི་བརྩོམ་པའི་སྔགས་དེ་འདྲ་ནང་ཚིག་ཐ་མལ་ཡོད་པས། དེས་ལག་ལེན་པ་རྣམས་ལ་འཐོབ་བྱ་མཐོ་བོ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་དང་། གཙེར་བུའི་ངང་ཚུལ་དང་ཞལ་ཐང་སོགས་ལ་གཅིན་པ་གཏོང་བ་སོགས་ཡང་བྱེད་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་རྩོད་རྙོག་དང་སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་དེ་དག་ཡོད། མཐར་ཐུག་ཁོང་དང་འཕྲད་པའི་ཆོས་པ་ཚོས་ཁོང་ལ་དད་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

སྤྱིར་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ནི་ད་ལྟའང་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་། སོ་སོའི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཉིད་ལྷ་ས་ཇོ་ཁང་དུ་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲའི་ནང་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པའི་དུས་ལ་བབས་པར་སྒུག་བཞིན་ཡོད་པར་ཚང་མས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

Chimi Lhakhang

འཆི་མེད་ལྷ་ཁང་། འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས། སྐྱེ་འཕེལ་ནུས་མེད་ཅན་གྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་གནས་དེ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན།

Another depiction of Drukpa Kunley

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་མཚོན་དོན་གཞན་ཞིག

The Tsari region of Tibet

བོད་ཀྱི་ཙ་རི་ལུང་པ།

རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུད།

Pg 273, click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༢༧༣ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Pg 274, click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༢༧༤ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Pg 275, click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༢༧༥ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Pg 276, click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྟོད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༢༧༦ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ།

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ ༼དྲེའུ་ལྷས༽ སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ།

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་སྐུ་སྐྱེ་རིམ་པ། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་སྐུ་སྐྱེ་རིམ་པ། ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

caption here

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་། ༼དབུས་སུ༽ གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ། ༼རྩེ་གཡོན།༽ རྫེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ། ༼རྩ་ེགཡས།༽ འོག་གི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ནི། ༼གཡོན་ནས་གཡས།༽ མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པ། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ། རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད། པར་རིས་སྤུས་དག་ཞིག་ཕབས་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག །

རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུད།

Source: Jewel Treasure of Elegant Writings: Biography of Saint-Scholars of the Drukpa Lineage Volume-2. Click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྨད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༥༤༤ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Content page, click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྨད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༥༤༥ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

Source: Jewel Treasure of Elegant Writings: Biography of Saint-Scholars of the Drukpa Lineage Volume-2. Click on image to enlarge.

ཐོན་ཁུངས། དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༼སྨད་ཆ་༽ ཤོག་གྲངས་ ༥༤༦ ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས་གནང་།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་འཕྲིན་བཅོལ།

གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་མཛད་པའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གྱི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་འདོད་འཇོ་ཞེས་པ་འདི། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བེའུ་འབུམ་པོད་ཀ་པའི་༼ཤོ་གྲངས་ ༢༨༣ ནས་ ༢༩༦༽ནང་བཞུགས་ཡོད། འཕྲིན་བཅོལ་འདི་སྔ་ཤོས་གྲགས་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བླ་མ་རྩ་ཆེན་གཉིས་ཏེ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་དང་། ས་སྐྱའི་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྨོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་གཉིས་ནས་རྩོམས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།

Click on image to enlarge

ཤོག་གྲངས་བཅུ་བཞི་བྱེད་པ་”རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གྱི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་འདོད་འཇོ་ཞེས་པ“། ཕྱག་དཔེ་དེ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་དང་། ས་སྐྱའི་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྨོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་གཉིས་ནས་རྩོམས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། འདི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བེའུ་འབུམ་པོད་༼ ཀ ༽་པའི་ནང་བཞུགས་ཡོད། དཔར་རིས་ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདིར་ནོན་ཞིག

རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་གྱི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་འདོད་འཇོ་ཞེས་པ། ཕྱག་དཔེ་འདིའི་མཛད་པ་པོ་ནི་དྲེའུ་ལྷས་༼གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ༽་དང་རྨོན་ཆེན་༼རྨོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ༽་ཡོན་ཏན་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད། དཔར་རིས་ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདིར་ནོན་ཞིག

གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་མཛད་པའི་འཕྲིན་བཅོལ་དེའི་ནང་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ངོ་བོ་འམ་ངེས་པའི་དོན་ལ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྲུང་མ་ཞིག་ཡིན་པར་གསུངས་ཡོད། ཆོ་ག་དེ་འགོ་བཙུགས་དུས་དེ་ལྟར་གསུངས་ཡོད། དཔེར་ན།

དེ་དང་དེའི་སྣང་བ་ལྟར་འཆར་བའི་གནས་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབུས་སུ་ཙ་ལས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཐུ་དང་རྩལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆ་བྱད་ཅན།

ཞེས་སོགས་དང་།

Click on image to enlarge

བོད་ཡིག་ཏུ་གནས་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཚིག་བཅད་ཞིག   ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་ལ་གནན་རོགས།

དེ་ནས་སྤྱན་འདྲེན་སྐབས་སུ་འདི་ལྟར་གསུངས་ཡོད།

ཀྱེེ༑ ངོས་གཟུང་བྲལ་བ་ཀ་དག་གདོད་མའི་གཤིས།།
འགག་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ནས་མ་བཅོས་པར།།
མཉམ་ཉིད་བདེ་ཆེན་ཡངས་པའི་ཀློང་ཡངས་ནས།།
གཅིག་ཉིད་ཆུ་ཟླའི་གར་གྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ།།

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེའི་གདུལ་བྱའི་ཞིང་།།
འཇིགས་རུང་གདོང་དམར་ལངྒ་སྲིན་པའི་ཡུལ།།
གནས་དང་ཆོས་འཁོར་གཙུག་ལག་སྐྱོང་མཛད་པའི།།
སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ།།

མཐུ་རྩལ་སྟོབས་ཀྱིས་དགྲ་བགེགས་དཔུང་འཇོམས་ཤིང་།།
སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་དེ་འཛིན་སྐྱེས་བུ་དང་།།
ལྷག་པར་གསང་ཆེན་རྒྱུད་སྡེ་འཛིན་པའི་སྡེ།།
ཆོས་སྲིད་མངའ་ཐང་སྤེལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ།།

ས་ཆེན་རྡུལ་དང་རབ་ཏུ་མཉམ་པ་ཡི།།
རུ་འདྲེན་ཆེན་པོ་སྡེ་བཞིའི་སྤྲུལ་པ་དང་།།
ཡང་སྤྲུལ་མི་སྡུག་གཟུགས་དགུར་བསྒྱུར་བ་ཡི།།
སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ།།

ཞེས་དང་།

Click on image to enlarge

བོད་ཡིག་ཏུ་གནས་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཚིག་བཅད་ཞིག   ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་ལ་གནན་རོགས།

དེ་ག་ནང་བཞིན་བསྟོད་པའི་སྐབས་སུ་འདི་ལྟར་ཡོད།

ཀྱེེ༑ མཐུ་རྩལ་མྱུར་མགྱོགས་སངས་རྒྱས་བསྟན་བསྲུང་ཆེ།།
རབ་འཇིགས་ལྟ་བར་མི་བཟོད་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར།།
བྱུ་རུའི་ལྷུན་པོར་བཅུ་གཉིས་བདག་པོ་ཡིས།།
འཁྱུད་འདྲའི་གཟི་འབར་རབ་བྱུང་ཆ་ལུགས་ཅན།།
ཞལ་གཅིག་ཁྲོ་ལ་རབ་ཏུ་དཀར་བ་ཡི།།

ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན།།

Click on image to enlarge

བོད་ཡིག་ཏུ་གནས་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཚིག་བཅད་ཞིག   ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་ལ་གནན་རོགས།

འདི་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་ནི། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀྱི་བླ་མ་རྩ་ཆེན་གཉིས་ནས་མཉམ་དུ་མཛད་པའི་དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་བསྐང་གསོ་འམ་འཕྲིན་བཅོལ་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཞིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་གསོལ་ཁ་བརྩམས་པ་དང་པོ་རེད། ཕྱོགས་གཞན་ནི་དེ་སྐབས་སུ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་དེ་དག་ས་སྐྱར་སྔ་མ་ནས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་ས་སྐྱའི་རྒྱལ་པོ་གསུམ་ཞེས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་བསེ་ཁྲབ། ཙིའུ་དམར་པོ་དེ་གསུམ་ལ་རྒྱལ་པོ་གསུམ་ཞེས་གསོལ་མཆོད་གནང་གི་ཡོད།

ས་སྐྱའི་རྒྱལ་པོ་གསུམ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། ཙིའུ་དམར་པོ། ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་བསེ་ཁྲབ་བཅས་དེ་གསུམ་ཡིན་ནོ།། ཆོས་སྐྱོང་གསུམ་པོ་དེ་དག་ནི་དེང་སང་དགེ་ལུགས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ནང་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་དགེ་ལུགས་པའི་བླ་མ་ཆེན་པོ་གསེར་སྐོང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་གོང་གི་བླ་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ལྗགས་བརྩོམ་གནང་བའི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འཕྲིན་བཅོལ་ལ་གཞི་བཟུང་ནས་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོ་རྒྱས་པ་ཞིག་མཛད་པ་དང་བླ་མ་གཉིས་པོ་དེའི་མཚན་དང་གསོལ་ཁའི་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། བླ་ཆེན་དེ་གཉིས་ནི་ཧ་ཅང་རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་སུ་ཞིག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མི་རུང་བ་ཞིག་རེད། ཕྱག་དཔེ་དེའི་ནང་ངོ་བོ་དང་བྱིན་རླབས་ཁྱད་པར་ཅན་ལྡན་པ། ཕྱག་དཔེ་དེའི་མཚན་ལ་ཆོས་སྐྱོང་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་ཆོག་རྒྱས་པ་ཞེས་ཟེར་གྱི་ཡོད།

Trode Khangsar

ལྷ་ས་སྤྲོ་བདེ་ཁང་གསར་ནི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྟེན་ཁང་ཐོག་མ་དེ་རེད།

གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་མཛད་པའི་འཕྲིན་བཅོལ་དེ་ལྷ་སར་༧རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་མཛད་པའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྟེན་ཁང་ཐོག་མ་སྤྲོ་བདེ་ཁང་གསར་ལ་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཡར་ཀླུང་རི་བོ་ཆོས་གླིང་བཅས་སུ་འདོན་གྱི་ཡོད།

Lobsang Tamdin

སོག་པོའི་མཁས་དབང་བློ་བཟང་རྟ་མགྲིན་མཆོག་གིས་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོའི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་གསོ་དང་འཕྲིན་བཅོལ་དེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བེའུ་འབུམ་ནང་བཞུགས་ཡོད་རེད།

སོག་ཡུལ་དུ་ཆོས་སྐྱོང་བསེ་ཁྲབ་ཀྱིས་སྐུ་གསོལ་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་མཛད་པའི་འཕྲིན་བཅོལ་དེ་འདོན་དགོས་ཚུལ་གྲྭ་བ་ཞིག་ལ་བཀའ་གནང་བ་རེད་གསུང་བ་དང་། དེ་ནས་བཟུང་སོག་ཡུལ་དུ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཁྱབ་སྤེལ་དེ་དག་བྱུང་བ་རེད། དེ་རྗེས་སོག་པོའི་བླ་མ་བློ་བཟང་རྟ་མགྲིན་ནས་དེའི་སྐབས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ཆོ་ག་གང་ཡོད་པ་རྣམས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུ་ནས་བེའུ་འབུམ་དེ་བཟོ་བ་གནང་རེད།

གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོའི་མཛད་པའི་འཕྲིན་བཅོལ་དེ་མཇལ་དུས། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་དེ་ཕན་ཐོག་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ཚོར་གྱི་ཡོད། འཕྲིན་བཅོལ་དེ་བོད། སོག་པོ། འབྲུག་ཡུལ་སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཚང་མར་ཁྱབ་པ་རེད། འཔྲིན་བཅོལ་དེ་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོས་ཚད་ལྡན་དུ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ༧རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་སྤྲོ་བདེ་ཁང་གསར་ལ་འཕྲིན་བཅོལ་དེ་འདོན་བཅུག་པ་རེད། ཆོས་སྐྱོང་བསེ་ཁྲབ་ནས་ཀྱང་འཕྲིན་བཅོལ་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བརྒྱུད། ས་སྐྱ་དང་དགེ་ལུགས་ནས་ཡིན་པའི་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དེ་ཚོས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད། བླ་མ་རྩ་ཆེན་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཕྱོགས་ཆོས་བརྒྱུད་ཚད་མཐོ་ཡིན་པས་བླ་མས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་ནས་འདི་འདྲ་བ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད། ས་སྐྱའི་བླ་ཆེན་རྨོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་ལྷུན་འགྲུབ་དང་གསེར་ཀོང་རྡོ་རྗེ་འཆང་སོགས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ག་འདྲ་སེ་ནོར་སྲིད་ཀྱི་རེད། ངེས་དོན་གྱིས་དབང་དུ་བྱས་ན། ངོ་བོ་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་སྲུང་མ་མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་དང་། བསེ་ཁྲབ་སོགས་ཀྱིས་མ་གཟིགས་པ་ཞིག་བོད་གཞུང་གིས་སྡུག་ཅག་ཡིན་པ་ག་འདྲ་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། རྟེན་རྟེན་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་ནི། དམིགས་ཡུལ་ཞིག་དང་གསང་བའི་ལས་འཆར་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་སོགས་རྒྱབ་པ་ནི་ཧ་ཅང་གི་སྤྱི་ཚོགས་དང་མི་མང་ལ་གནོད་འཚེ་ཅན་ཞིག་རེད།

Serkong Dorje Chang

གསེར་ཀོང་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བསྐང་ཆོག་རྒྱས་པ་མཛད་དུས། གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ཕྱག་དཔེ་གཞིར་བཟུང་པ་རེད།

དེར་མ་ཟད། དེ་རྗེས་ཀྱི་བླ་མ་གསེར་ཀོང་རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་སོག་པོ་བློ་བཟང་རྟ་མགྲིན་དང་ཛ་ཡ་པཎྜིཏ་སོགས་ཀྱིས་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་བརྩམས་པའི་འཔྲིན་བཅོལ་གྱི་ཕྱག་དཔེ་དེ་དེའི་སྐབས་ཀྱི་གྲྭ་ཚང་དང་། བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དང་། སེར་སྐྱ་མི་མང་སོགས་ཀྱི་བསྟེན་གསོལ་དང་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་མཁྱེན་གསལ་རེད། དེ་ནས་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་བལྟ་དུས། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་བསྟེན་གསོལ་དེ་ཁྱབ་ཚད་གང་འདྲ་ཡོད་པ་དང་བསྟེན་གསོལ་དེ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཇི་ལྟར་ཆགས་ཡོད་མེད། གལ་སྲིད་ཁྱོད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ཁོ་ནར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁྱོད་ཀྱིས་ད་དུང་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་དེ་དག་དང་བསྟེན་གསོལ་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་མཁན་དང་། ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་མཁན། གསུང་ཆོས་གནང་མཁན། བློ་སྟོབས་སྤེལ་མཁན་བླ་ཆེན་རྣམས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ག་ནང་བཞིན་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་ནི། ས་སྐྱ་བཀའ་བརྒྱུད་དགེ་ལུགས་སོགས་ཀྱི་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚང་མ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་རེད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་། དཔེར་ན་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་དང་། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་སོགས་མི་རབས་སྔ་མ་རྣམས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་རེད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཕྱོགས་རིས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་སྐྱེ་ཕྲེང་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོས་འཕྲིན་བཅོལ་དེ་འདྲ་ཞིག་བརྩམས་སྲིད་ཀྱི་རེད། གྲུབ་ཆེན་དེའི་ཡང་སྲིད་དེ་ཉིད་ལྟ་བུས་འབྲུག་མི་མང་ལ་འདི་འདྲ་བ་གནོད་པ་ཅན་གྱི་གདོན་འདྲེ་ལ་གསོལ་མཆོད་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་དེ་ཇིལྟར་ཡོང་སྲིད་དམ། འདི་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད།

གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་དང་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་བསྐང་འཕྲིན་དེ་དཔང་རྟགས་ཡག་ཤོས་ཞིག་རེད། དེ་ཚོ་དངོས་སུ་མཐོང་ཡོང་དུས་ཁྱེད་རང་ཚོས་བཤད་ཡ་གཅིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། བཤད་རྒྱུ་གཅིག་དེ་ནི་སྐྱག་རྫུན་བཤད་རྒྱུ་རེད། རྡོ་རྗེ་ཤགས་ལྡན་ནི་ངོ་བོ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཡིན་པ་ལ་རྩོད་པ་མེད་པ་རེད། ཁོང་གིས་ཆོས་བརྒྱུད་དང་རིགས་རུས་སོགས་གང་ལ་ཡང་མ་གཟིགས་པར་སོ་སོས་ཀུན་སློང་བཟང་པོའི་ཐོག་ནས་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཐུབ་ན་གྲོགས་འཕྲིན་ལས་གནང་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་དགོས་པ་མ་རེད། གནང་གི་རེད་དོ།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བེའུ་འབུམ་ནས་དྲངས།

 

པོད། ༼ ཀ ༽

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག །

 

དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། སྟོད་ཆ།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Content page, click on image to enlarge.

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

 

དོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། སྨད་ཆ།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

རྩེ་མོར་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

 


 

ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་ཤེས་དགོས་ན།

དཀར་ཆག་རེའུ་མིག

 (རིན་མེད་འཕྲུལ་དེབ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག)

 

༼ ཀ ༽ རིག་པ་འཛིན་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་གསལ་བར་བརྗོད་པའི་གཏམ་ཐར་འདོད་ཡིད་ཀྱི་གདུང་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགསོ།། ཨེ་ཝཾ་ཤུ་བྷཾ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ཀ ༽

 

༼ ཁ ༽ དཔལ་འབྲུག་པའི་གདམས་ངག་སྡོང་པོ་གསུམ་འདྲིལ་གྱིས་གཙོས་པའི་ཟབ་ཆོས་རྣམས་ཇི་ཞུས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་གསལ་བའི་སྒྲིན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགསོ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ཁ ༽

 

༼ ག ༽ ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རིམ་པ་འཐོར་བུ་རྣམས་གཆིག་ཏུ་སྒྲིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ག ༽

 

༼ ང ༽ ཆབ་ཤོག་ཞལ་གདམས་སྣ་ཚོགས་དང་གསུང་མགུར་ཟབ་མོ་ཆབ་ཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ང ༽

 

༼ ཅ ༽ སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེར་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཀུན་བཟང་གྲོང་དུ་བགྲོད་པའི་ཉེ་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ཅ ༽

 

༼ ཆ ༽ བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་ཆ་ལག་རབ་གནས་དོན་གསལ་མེ་ལོང་གི་ཆོག་ཁྲིགས་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རབ་གསལ་སྣང་བའི་མུ་ཁྱུད་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ཆ ༽

 

༼ ཇ ༽ རྗེ་བླ་མ་རང་གྲོལ་བློ་བདེའི་དག་སྣང་གཉིས་པ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་དབང་བསྐུར་ཚུལ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་བཅུད་བུམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ཤུ་བྷཾ་མེསྟུ་ཛཱ་གཏཱཾ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ཇ ༽

 

༼ ཉ ༽ ཀློང་གསལ་ཌཱཀྐི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཞབས་བརྟན་ཚེ་དབང་འབུལ་བའི་རིམ་པ་འཆི་མེད་རྒྱུན་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ཤུ་བྷཾ་མསྟུ་སརྦ་ཛཱ་ག་ཏཱཾ།། ཧེ་ཧེ་འཕེལ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ཉ ༽

 

༼ ཏ ༽ པད་གླིང་གཏེར་བྱོན་གུར་དྲག་དམར་ཆེན་མེ་ལྕེའི་འཕྲེང་བའི་དྲག་པོ་ཟོར་གྱི་ལས་མཐའི་མན་ངག་ཐུན་མོང་བ་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར་བཞུགས་སོ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ཏ ༽

 

༼ ད ༽ ལྷ་སྨན་རྒྱལ་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མའི་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་བསམ་འཕེལ་འདོད་འཇོའི་སྙིང་པོ་བཞུགས།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ད ༽

 

༼ ན ༽ བཀའ་གཏེར་བསྲུང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་ཅིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་རིམ་པ་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོས་པའི་གད་རྒྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

དཀར་ཆག་སྙིང་བསྡུས། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་རྣམས་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་མཆོད་ཅིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་ཆོ་ག་བཞུགས་སོ།།

 • ཤོག་གྲངས། ༧༣༨ – ༧༤༡: མངོན་རྟོགས།
 • ཤོག་གྲངས། ༧༤༢ – ༧༤༧: སྤྱན་འདྲེན།
 • ཤོག་གྲངས། ༧༤༨ – ༧༥༢: མཆོད་པ་འབུལ་བ།
 • ཤོག་གྲངས། ༧༥༢ – ༧༥༧: གཏོར་མ་བསྔོ་བ།
 • ཤོག་གྲངས། ༧༥༧ – ༧༦༥: བསྟོད་པ།
 • ཤོག་གྲངས། ༧༦༥ – ༧༧༢: བསྐང་བ།
 • ཤོག་གྲངས། ༧༧༢ – ༧༧༤: བཤགས་པ།
 • ཤོག་གྲངས། ༧༧༦ – ༧༨༥: དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་རྒྱུན་གཏོར་བསྔོ་བའི་ཆོ་ག་མཛད་མེད་ཀུན་བཟང་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ན ༽

 

༼ པ ༽ རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་རྒྱུན་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ པ ༽

 

༼ ཕ ༽ དཔལ་ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་སྲོག་བདུད་ནག་པོ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཉམས་པ་ཚར་གཅོད་དཔའ་བོའི་འཇིགས་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

དཀར་ཆག་སྙིང་བསྡུས། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་རྣམས་དང་དཔའ་བོ་འཇིགས་ཀླུ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་མཆོད་ཅིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་ཆོ་ག་བཞུགས་སོ།།

 • ཤོག་གྲངས། ༨༠༧-༨༣༠ ༼ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༨༣༠-༨༥༡ ༼དམ་ཅན་སྡེ་གསུམ་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༨༥༣-༨༦༧ ༼བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༨༦༨-༨༧༧ ༼བསྟན་བསྲུང་བྱ་རོ་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༨༧༧-༨༨༥ ༼ལས་མཁན་ཙི་མ་ར་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༨༨༥-༨༨༨ ༼རྡོ་རྗེ་གཟི་ལྡན་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༨༨༩-༨༩༧ ༼ལྷ་བཙན་ཞི་དྲག་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༨༩༧-༩༠༣ ༼དྲག་པོ་མེ་ལྕེ་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༠༣-༩༠༨ ༼གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ།༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༠༨-༩༡༠ ༼རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གྱི་མངའ་གསོལ།༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༡༠-༩༣༠ ༼རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༣༠-༩༣༨ ༼དགོན་སྡེ་མ་ལག་གི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༣༩-༩༤༤ གཞི་བདག་ཕ་རིའི་བྲག་བཙན་དང་ཤིང་དཀར་བཙན་གྱི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༤༤-༩༤༩ ༼ཇོ་བོ་རི་བསྲུང་འཁོར་བཅས་ལ་མཆོད་འབུལ་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༥༠-༩༥༤ ༼གཞི་བདག་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ལ་མཆོད་འབུལ་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༥༤-༩༥༧ ༼ལྷ་བཙན་རྡོ་རྗེ་གཟི་འབར་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༥༨-༩༦༢ ༼མཙོ་སྨན་བདུད་སྡེ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༦༤-༩༦༩ ༼རྡོ་རྗེ་བྲག་བཙན་མངའ་གསོལ་གྱི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༦༩-༩༧༣ ༼དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་པདྨ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༧༤-༩༨༠ ༼དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་གེ་སར་གྱི་མཆོད་འབུལ་གྱི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༨༡-༩༨༥ ༼དབྱར་སའི་གཞི་བདག་གི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༨༥-༩༩༢ ༼སྒྲུབ་སྡེ་གསར་འདེབས་ལ་མཆོད་ཅིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༩༩༣-༡༠༠༤ ༼ཀླུ་སྨན་བདེ་ཆེན་བཟང་མོའི་མཆོག་འབུལ་གྱི་ཆོ་ག །
 • ཤོག་གྲངས། ༡༠༠༥-༡༠༡༨ ༼གཞི་བདག་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༡༠༡༩-༡༠༢༩ ༼གསང་སྔགས་རིག་འཛིན་དགའ་ཚལ་གྱི་གཞིའི་བདག་གི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༡༠༣༡-༡༠༣༨ ༼ཝང་འདུལ་དགྲ་ལྷའི་མཆོད་འབུལ་གྱི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༡༠༣༩-༡༠༤༦ ༼གཞི་བདག་སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་གྱི་མཆོད་འབུལ་གྱི་ཆོ་ག །༽
 • ཤོག་གྲངས། ༡༠༤༧-༡༠༥༨ ༼བསྟན་བསྲུང་སྨན་མོ་རི་བཙན་གྱི་ཆོ་ག །༽

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ ཕ ༽

 

༼ བ ༽ འཁྲུལ་ཉམས་རྨི་ལམ་སྣང་བར་ཅི་ཤར་དྲན་གསོར་འགོད་པ་ལྗོན་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཤུ་བྷཾ་མསྟུ་ཛ་ག་ཏཾ།།

ཕབ་ལེན་དུ་འདིར་ནོན་ཞིག   པོད། ༼ བ ༽

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ཕྱོག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་རང་རྣམ་བཞུགས་སོ།

 

པོད། ཀ

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

Click on image to enlargeཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

Click on image to enlarge

ཆེ་རུ་གཏོང་བར་འདྲ་པར་འདིར་གནན་རོགས།

པོད་ ༼ ཀ ༽ འཐེན་པར་འདིར་གནན་རོགས།

གོང་གི་བརྗོད་དོན་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

རྩེ་མོར་འགྲོ་བར་གནོན་རོགས།

 

དེ་མིན་གསར་འགྱུར་གཞན་ཁག །

 

Tags: , , , , ,

Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:

If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team

Share this article

7 Responses to འབྲུག་གི་ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན།

DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW

Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.

We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party, individual or their beliefs or to contravene any laws.

 1. Thimphu boy on Jun 20, 2018 at 3:33 am

  I am surprised Dzongsar Kyents e Rinpoche behave and act liek this. Can high lama act like this? Will our Je Khenpo accept this in Bhutan?
  http://video.tsemtulku.com/videouploads/comment-1529436813.mp4


 2. Pema Karzi on Jun 15, 2018 at 7:47 am

  Respected Buddhist teacher under house arrest in Bhutan
  Did you know the 10th Zhabdrung Jigdrel Ngawang Namgyal was arrested as a child and has not been seen since 2014? Click on picture of article to read more. http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=40,3674,0,0,1,0#.WyK4w1Uzayp

  10thzhabdrung

  BuddhistChannel

 3. Tsem Rinpoche on Jun 14, 2018 at 7:47 am

  Beautiful thangka of Dorje Drolod, Guru Rinpoche and Dorje Shugden with Ekazati. Such beautiful artwork. More here for free download- https://www.tsemrinpoche.com/?p=62528

  Sri Natha Arya Nagarjuna 2006A

 4. བླ་མ on Jun 12, 2018 at 2:55 pm

  སྔོན་མ་ག་རེ་ཡིན་ན་ཡིན། དེང་སང་ཚང་མ་དོལ་རྒྱལ་མི་རུང་བ་ཡིན་པ་ཚོར་བ་རེད། མཁས་པའི་སྔ་མའི་གསུང་ལས་ཕྱི་མའི་གསུང་སྤུས་གཙང་ཡོད་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན། དེས་ན་སྔ་མའི་མཁས་པ་ལས་དེང་སང་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ལ་མཐོང་ཆ་བཞག་དགོས་རེད།

 5. སྒྲིབ་སེལ on Jun 12, 2018 at 10:59 am

  ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་མཁྱེན་ནོ།།

 6. Tsem Rinpoche on Jun 12, 2018 at 9:48 am

  Beautiful painting of Guru Rinpoche and many other related artworks free for download. May you be blessed: https://www.tsemrinpoche.com/?p=62528

  gururinpochebuddha2

  gururinpochegreentara2

  gururinpochemedicinebuddha2

  solo4a

  gurutrio002

  solo11

  solo10

  solo12

 7. K.Palden on Jun 9, 2018 at 10:02 pm

  ལོ་རྒྱུས་འདི་དངོས་གནས་ཧང་སང་ཡ་རེད་འདུག དེ་ནས་འབྲུག་གི་བླ་མ་ཆེན་པོ་དེ་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཧ་གོ་མ་སོང་། གནས་ལྟང་འདི་ལ་ལྟ་ནས་ང་ཞེ་དྲགས་ཀྱི་དགའ་པོ་བྱུང་། ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དེ་འཛམ་གླིང་གང་སར་ཁྱབ་བསྡད་འདུག ལོ་རྒྱུས་འདི་ཀློག་ནས་ཞེ་དྲགས་དགའ་པོ་བྱུང་། རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་གནང་།🙏🙏🙏

Leave a Reply

Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: jpg, jpeg, gif, png

 

Maximum file size: 50MB
Allowed file type: mp4
Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: pdf, docx

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
5 - 6AM (PST)
星期五
9 - 10PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SATURDAY
11AM - 12PM (GMT +8)
FRIDAY 7 - 8PM (PST)
SUNDAY
9:30 - 10PM (GMT +8)
4:30 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR JUN / 六月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Samfoonheei
  Friday, Jun 22. 2018 04:12 PM
  Prince Charles speaks wonderfully of an advice to cut down on steaks during a visit to the US. American consumes more meat than nearly any other citizen of the world. Now, an increasing number of Americans are choosing to go vegetarian to help the planet. That’s right choice . A vegetarian diet has a much smaller eco-footprint than meat and more healthy. They have been cutting trees, clearing lands to make pasture land for cows which is bad for the environment. Reducing meat and dairy consumption is an urgent and necessary steps toward achieving a better future. Changing diets , changing farming practices and policies will definitely help to save land , water, killing of animals for meat and so forth.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/prince-charles-tells-america-to-cut-down-on-steaks-for-the-sake-of-the-world.html
 • Samfoonheei
  Friday, Jun 22. 2018 04:11 PM
  Well, I am glad to come across this old post through Lin Mun’s comment. Wonderful to know of this method which I have no knowledge at all. Having feeling negative emotions is bad and never allows it to control of our life . Releasing negative emotions through the simple and easy method as mentioned is good and refocusing our attention too will surely helps.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/a-method-to-release-anger.html
 • Lin Mun
  Thursday, Jun 21. 2018 09:41 PM
  It’s true that we destroy our earth just to satisfy our taste bud and killing so many animals. So glad that Prince Charles warned and educate the public openly that the whole ecosystem is affected now and that the earth can’t afford to cater to the fast changing demand. All of us have responsibility to the environment and should do something about it. Stop eating meat and it will directly help the world to save water, land, weather and importantly reduce killing and suffering on animals.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/animals-vegetarianism/prince-charles-tells-america-to-cut-down-on-steaks-for-the-sake-of-the-world.html
 • Tsem Rinpoche
  Thursday, Jun 21. 2018 04:11 PM
  Trode Khangsar – A 400 year old Chapel in Lhasa | 拉萨400年历史的多杰雄登护法殿—布旦康萨- https://bit.ly/2JNsyN9
 • Samfoonheei
  Thursday, Jun 21. 2018 03:24 PM
  Thank you Rinpoche for this sharing. A beautiful and meaningful song invoking blessings by Lama Gyalwa Kalzang Gyatso, the 7th Dalai Lama. Reading through it I do feel a sense of happiness, and peacefulness surrounding. It’s a beautiful blessing and it paints a thousand powerful , meaningful words of inspirational.
  Wow…… stunning Holy pictures for us to download . Thanks again.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/tsongkhapa/easy-and-effective.html
 • Samfoonheei
  Thursday, Jun 21. 2018 03:23 PM
  Great teachings to catch up, I still have a lot to learn . After reading through the question and answers, I have learned quite a bit of knowledge and will read again over time to get a better understanding of Tsongkhapa. Plenty to absorb especially the names. But glad to come across this post. I am very fortunate to be able to learn and practice from all those wonderful articles online .
  Thank you Rinpoche and team with folded hands.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/exciting-information-on-tsongkapa.html
 • Lin Mun
  Wednesday, Jun 20. 2018 09:19 PM
  A very easy way to release anger. It is also to shift our mind to focus on other movements instead of thinking about what makes us angry. I think the tapping will release the tense muscles on the face. Nevertheless, thank you Rinpoche for sharing this natural and easy method.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/a-method-to-release-anger.html
 • Samfoonheei
  Wednesday, Jun 20. 2018 03:22 PM
  Thank you Rinpoche for sharing the profound teachings. I am glad I found and read this article of how our mind works and transformation of our mind to determine in our next reincarnation. At least from now I could understand a little bit more about the true nature of our minds. Rinpoche has given a very clear teachings, explanation yet powerful knowledge for us to ponder our mind and thoughts. Through the learning and practice of
  Lama Tsongkhapa we can gain many benefits. Rinpoche’s blog online have benefited me and many others tremendously . I have bookmarked this article so I could revisit it time to time.
  Thank you again Rinpoche with folded hands .

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/the-mind-and-lama-tsongkhapa.html
 • Samfoonheei
  Wednesday, Jun 20. 2018 03:21 PM
  Dorje Shugden is emanation of Buddha Manjushri but as claimed by the Tibetan leadership (CTA ) is an evil. With more and more people speaking up against the behaviour and aware of the Tibetan leadership (CTA ) false claims. As they realised there is no religious freedom or true democracy within their communities. We all need to respect people of different races as well as people of different faiths and religions. Responsibility and respect of others and their religious beliefs are also part of freedom.
  James Yoshida, and many more people, who does not agree with the Dalai Lama , it does not mean they are bad and they are all Chinese spies as claimed by some individual. James Yoshida wrote an interesting comment on blog speaking from his heart about facts I do agree with James Yoshida view. Human rights and individual liberties, including religious freedom, should be allow for each individual regardless of race and faith.
  The Tibetan leadership (CTA )were given many opportunities yet after all these years they still can’t make it on its own. Instead, they have spent millions on campaigns, websites, and so forth against Dorje Shugden. One example is the tibet.net’s page, how those article going against other religious faith. Everyone should be given freedom to choose what we practice and what we pray to.
  As time past by, more people are aware of the Dorje Shugden controversy and are speaking up on the unfairness , discrimination and sufferings caused by the CTA.
  May the ban against Dorje Shugden practitioners end soon .
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/guest-contributors/just-because-i-dont-agree-with-the-dalai-lama-does-not-make-me-a-bad-person.html
 • Tsem Rinpoche
  Wednesday, Jun 20. 2018 02:47 PM
  https://www.youtube.com/watch?v=n3SC6xUBKl8

  47 List of tallest statues in the world

  47 Lord Murugan Statue 室建陀神像
  46 Kailashnath Mahadev Statue, Nepal
  45 Phra Puttamingmongkol Akenakkiri Buddha, Phuket
  44 Virgen del Socavón, Bolivia
  43 Jixiang Dafo, 雲南西雙版納吉祥大佛
  42 Nossa Senhora de Fátima, Brazil. 花地瑪聖母
  41 Statue of Liberty 自由女神
  40 Monumento a la Virgen de la Paz, Venezuela
  39 Fo Guang Big Buddha 佛光大佛
  38 Ten Directions Samantabhadra Bodhisattva峨眉山金頂十方普賢
  37 Jinding Dafo 金鼎大佛
  36 Donglin Dafo 廬山東林大佛
  35 Dai Kannon of Kamaishi 斧石大觀音
  34 Samadhi Buddha, Sri Lanka 三莫地菩薩
  33 African Renaissance Monument 非洲復興紀念碑
  32 Guerrero Chimalli (Chimalli Warrior) 奇馬利戰士
  31 Taiwan Chengte Dafo 正德大佛
  30 Sodoshima Dai-Kannon 小豆島大觀音
  29 Usami Dai-Kannon 宇佐美觀音
  28 Buddha Dordenma statue, Bhutan 舵登瑪大佛
  27 Tokyo Wan Kannon 東京灣觀音
  26 Aizu Jibo Dai-Kannon 會津慈母大觀音
  25 Zheng Chenggong Dashenxiang 鄭成功大神像
  24 Great Standing Maitreya Buddha 峨嵋湖彌勒大佛
  23 Luangpho Yai, Thailand
  22 Guan Yu of Yuncheng 山西運城關羽像
  21 Guanyin of Mount Xiqiao 西樵山觀音像
  20 Guze Jibo Daikannon 救世慈母大觀音
  19 The Motherland Monument 祖國母親紀念碑
  18 Son Tra Quan Am, Vietnam 山茶觀音菩薩像
  17 Leshan Giant Buddha 樂山大佛
  16 Confucius of Mount Ni 尼山孔夫子銅像
  15 Kaga Kannon 加賀觀音
  14 Guanyin statue in Tsz Shan Monastery 大埔慈山寺觀音
  13 Bronze statue of Dizang at Mount Jiuhua 九華山地藏王菩薩銅像
  12 Guanyin of Nanshan 海南島南山海上觀音聖像
  11 Awaji Kannon 淡路島世界平和大觀音
  10 The Motherland Calls 俄羅斯祖國母親在召喚
  9 Grand Buddha at Ling Shan 靈山大佛
  8 Yang’asha of Guizhou 貴州仰阿莎雕像
  7 Dai Kannon of Kita no Miyako park 北海道大観音
  6 Great Buddha of Thailand 泰國大佛像
  5 Sendai Daikannon 仙台大観音
  4 The sculptures of the Emperors Yan & Huang炎黄二帝巨型塑像
  3 Ushiku Daibutsu 牛久大仏
  2 Laykyun Sekkya, Myanmar 緬甸大佛
  1 Spring Temple Buddha 中原大佛
 • Tsem Rinpoche
  Wednesday, Jun 20. 2018 02:19 PM
  Shugden is not sectarian. Guru Rinpoche is not sectarian. Dorje Drolod is not sectarian. Jesus is not sectarian. Krishna is not sectarian. Kali is not sectarian. God is not sectarian. Tsongkapa is not sectarian. Kuan Kong is not sectarian. From the point of view of the divinities, they help, love, care, bless and assist all those who call upon them. To Shugden, Guru Rinpoche, Dorje Drolod, Jesus, Krishna, Kali, God, Tsongkapa, Kuan Kong we are all the same and they accept us openly, lovingly, caringly and without barriers and borders. Without conditions. Without labels. Without man made barriers. We are the same in their eyes. But some humans are sectarian and ascribe sectarian views and outlook to the divinities. In each religion, in each sect and in each doctrine, you have people who are sectarian and you have people who are not. Do not put everyone into one category. Dorje Shugden is Manjushri who is a fully enlightened Buddha and He has no sectarian views, actions and results. Rise above the small views and broaden our minds to the higher view. All forms of the divine has no sectarianism. Give Peace a chance. Tsem Rinpoche
 • Lin Mun
  Tuesday, Jun 19. 2018 09:25 PM
  Thank you Rinpoche for your kindness in giving us this precious and powerful teaching of Loma Gyonma. Rinpoche not only provide us the prayers but also the opportunity to see the beautiful statue in Kechara Forest Retreat in Bentong. May those who are sick or family members who are not well start reciting her mantra and help lessen the suffering/pain.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/loma-gyonma.html
 • Samfoonheei
  Tuesday, Jun 19. 2018 12:54 PM
  Beautiful life story of the great Buddhist master, since more than 950 years after his passing, Atisha’s life story still continues to inspire many Buddhists. He was a Buddhist Bengali religious leader and master. He was one of the major figures in the spreading of 11th-century Mahayana and Vajrayana Buddhism in Asia. Atisha left a legacy of precious teachings which were passed down to many generations to come. Wonderful advice from Atisha’s heart which we should ponder in our daily lives. I do enjoyed and learned some teachings and still reading this blog at time of commenting. I have booked marking so that I could read it from tIme to time and set a reminder for myself.
  Thank you Rinpoche and writers team for this insight article of Atisha’s teachings, on various advice, short video of the Srivijaya Empire and Atisha in Tibet Part I & Part 2 which I truly enjoyed listening and looking at those rare beautiful images of Atisha.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/dipamkara-shrijnana-atisha-the-master-who-revived-buddhism-in-india-and-tibet.html
 • Samfoonheei
  Tuesday, Jun 19. 2018 12:53 PM
  Jalal ad-Din Muhammad Rumi, a Persian poet and Sufi master born 807 years ago yet his popularity remains till today. He was the most popular poet in the US and even globally. Amazing…. his poet have been widely translated into various languages in the world in various forms. It is recited, chanted, set to music and used as inspiration for novels, poems , music and so forth. He was a influential figure in all cultures, truly admired and inspired by many for his ecstatic poems. His combination of mystical richness and bold adaptations of poetic forms is the key to his popularity. His poems been sold millions of copies cross the globe. His poems is simply amazing, meaningful and inspiring.
  Thank you Rinpoche for this inspiring post .

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/rumi-the-legendary-sufi-poet.html
 • Tsem Rinpoche
  Tuesday, Jun 19. 2018 07:17 AM
  Dear friends,

  May I invite you to listen to these two songs which bring us to another level of inspiration:

  1. Mere Vich Na Guruji Gun Koi
  https://vimeo.com/274281986

  2. Likhan Valya Tu Hoke
  https://vimeo.com/274281836

  The person who inspired these songs is considered a saint. You can read more here when you are ready to be moved: https://bit.ly/2xQYhr8

  May your spiritual journey reach fruition no matter what path you choose, Tsem Rinpoche

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: http://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Writer: Pastor Loh Seng Piow
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
Sacred Vajra Yogini made in Qing dynasty Between 1644-1911). It is housed in Sichuan Museum, Chengdu. Just to gaze at Her holy form is to realize there is a different place we can go to that has no suffering. She is the doorway and all we have to do is leave our projections and enter. May all ascend to Kechara Paradise. Namo guru Vajra Yogini lah Chak Tsel Lo! Tsem Rinpoche
2 days ago
Sacred Vajra Yogini made in Qing dynasty Between 1644-1911). It is housed in Sichuan Museum, Chengdu. Just to gaze at Her holy form is to realize there is a different place we can go to that has no suffering. She is the doorway and all we have to do is leave our projections and enter. May all ascend to Kechara Paradise. Namo guru Vajra Yogini lah Chak Tsel Lo! Tsem Rinpoche
Rumi: Legendary Sufi Poet whose mystical works transcend space and time. It\'s beneficial to enhance our knowledge of other traditions & cultures: https://bit.ly/2lh9cRO
4 days ago
Rumi: Legendary Sufi Poet whose mystical works transcend space and time. It's beneficial to enhance our knowledge of other traditions & cultures: https://bit.ly/2lh9cRO
His Holiness Gaden Tripa Jetsun Lungrik Namgyal, Kyabe Zong Rinpoche and Tsem Rinpoche in Gaden Shartse Monastery doing puja.
6 days ago
His Holiness Gaden Tripa Jetsun Lungrik Namgyal, Kyabe Zong Rinpoche and Tsem Rinpoche in Gaden Shartse Monastery doing puja.
Old Tsui Marpo thangka with his other 6 brothers. So it\'s the 7 blazing Tsen brothers. Beautiful.
6 days ago
Old Tsui Marpo thangka with his other 6 brothers. So it's the 7 blazing Tsen brothers. Beautiful.
Protector Tsui Marpo in Danji Ling in Lhasa. Striking image.
6 days ago
Protector Tsui Marpo in Danji Ling in Lhasa. Striking image.
Tsem Rinpoche in Gaden Monastery in 2006
6 days ago
Tsem Rinpoche in Gaden Monastery in 2006
My doggies and I-June 2018
6 days ago
My doggies and I-June 2018
Megnath and myself June 2018
6 days ago
Megnath and myself June 2018
Stunning Guru Rinpoche thangka. Please download and save. Click on picture to enlarge.
6 days ago
Stunning Guru Rinpoche thangka. Please download and save. Click on picture to enlarge.
This incredible White Tara was discovered in Indonesia. It is said to be 800 years old and made by Nagarjuna. A local person Mr. Supriyono dreamed of a bluish red dragon surrounding the village and splashing down into the well before finding Her. This beautiful White Tara was discovered in Indonesia. See video: - https://www.youtube.com/watch?v=96dW0Ms1oR0&feature=youtu.be
7 days ago
This incredible White Tara was discovered in Indonesia. It is said to be 800 years old and made by Nagarjuna. A local person Mr. Supriyono dreamed of a bluish red dragon surrounding the village and splashing down into the well before finding Her. This beautiful White Tara was discovered in Indonesia. See video: - https://www.youtube.com/watch?v=96dW0Ms1oR0&feature=youtu.be
Beautiful thangka of Dorje Drolod, Guru Rinpoche and Dorje Shugden with Ekazati. Such beautiful artwork. More here for free download- https://www.tsemrinpoche.com/?p=62528
1 week ago
Beautiful thangka of Dorje Drolod, Guru Rinpoche and Dorje Shugden with Ekazati. Such beautiful artwork. More here for free download- https://www.tsemrinpoche.com/?p=62528
དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བརྒྱ་དང་གཅིག་རྗེ་བཙུན་ལུང་རིག་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གི་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བཀའ་ཁྲིད་དང་ཕྱག་དཔེ།- https://bit.ly/2JvLG22
1 week ago
དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བརྒྱ་དང་གཅིག་རྗེ་བཙུན་ལུང་རིག་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གི་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བཀའ་ཁྲིད་དང་ཕྱག་དཔེ།- https://bit.ly/2JvLG22
What we get without effort, is more of a curse than a blessing.
2 weeks ago
What we get without effort, is more of a curse than a blessing.
Mother Tara, Dorje Shugden and Gonpo Tramsuk
2 weeks ago
Mother Tara, Dorje Shugden and Gonpo Tramsuk
འབྲུག་གི་ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན།
http://www.tsemrinpoche.com/?p=161821
2 weeks ago
འབྲུག་གི་ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། http://www.tsemrinpoche.com/?p=161821
A thangka of Yudroma Goddess that was in the house of the lady oracle to this Goddess. When I went to consult the goddess via the oracle, I took this picture of the thangka in her house. Tsem Rinpoche
2 weeks ago
A thangka of Yudroma Goddess that was in the house of the lady oracle to this Goddess. When I went to consult the goddess via the oracle, I took this picture of the thangka in her house. Tsem Rinpoche
NEW! The Promise – Tsem Rinpoche’s inspiring biography now in ebook format!- https://bit.ly/2sPGFpJ
2 weeks ago
NEW! The Promise – Tsem Rinpoche’s inspiring biography now in ebook format!- https://bit.ly/2sPGFpJ
Drashi Lhamo: The Protectress with the Rolled Out Tongue- 
 http://www.tsemrinpoche.com/?p=162307
2 weeks ago
Drashi Lhamo: The Protectress with the Rolled Out Tongue- http://www.tsemrinpoche.com/?p=162307
Beautiful Buddha and Dorje Shugden thangka for free download here: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/downloads/buddha-images.html
2 weeks ago
Beautiful Buddha and Dorje Shugden thangka for free download here: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/downloads/buddha-images.html
Bodhgaya Tara which is suppose to have spoken to Atisha.
2 weeks ago
Bodhgaya Tara which is suppose to have spoken to Atisha.
Very inspiring story about a Sikh master and Saint. I really enjoyed learning about this master. I wanted to share with you- http://www.tsemrinpoche.com/?p=161053
2 weeks ago
Very inspiring story about a Sikh master and Saint. I really enjoyed learning about this master. I wanted to share with you- http://www.tsemrinpoche.com/?p=161053
Very interesting read about the Sacred Yamdrok Yumtso Lake: The Abode of Goddess Dorje Geg Kyi Tso- http://www.tsemrinpoche.com/?p=161876
2 weeks ago
Very interesting read about the Sacred Yamdrok Yumtso Lake: The Abode of Goddess Dorje Geg Kyi Tso- http://www.tsemrinpoche.com/?p=161876
The 4th Zhabdrung Rinpoche of Bhutan and Dorje Shugden- http://www.tsemrinpoche.com/?p=160863
2 weeks ago
The 4th Zhabdrung Rinpoche of Bhutan and Dorje Shugden- http://www.tsemrinpoche.com/?p=160863
Beautiful 2018 Wesak Day gift of a Vietnamese style Dorje Shugden. Absolutely beautiful. Free download here:http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/art-architecture/which-dorje-shugden-style-is-your-favourite.html
3 weeks ago
Beautiful 2018 Wesak Day gift of a Vietnamese style Dorje Shugden. Absolutely beautiful. Free download here:http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/art-architecture/which-dorje-shugden-style-is-your-favourite.html
It is important to merge our minds with the Buddha\'s mind. Start by letting go of saying Dharma is hard. Dharma seen as hard is a concept we hold onto in order to excuse ourselves to improve our minds. Dharma is not hard, but samsara is hard. See the truth in this before time runs out. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
It is important to merge our minds with the Buddha's mind. Start by letting go of saying Dharma is hard. Dharma seen as hard is a concept we hold onto in order to excuse ourselves to improve our minds. Dharma is not hard, but samsara is hard. See the truth in this before time runs out. Tsem Rinpoche
This Flying Vajra Yogini artwork is framed and over the doorway of a Vajra Yogini chapel in Nepal. The Chapel is dedicated towards the Flying Vajra Yogini. Beautiful.
3 weeks ago
This Flying Vajra Yogini artwork is framed and over the doorway of a Vajra Yogini chapel in Nepal. The Chapel is dedicated towards the Flying Vajra Yogini. Beautiful.
རུའི་ཊར་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ནས་ངས་ཤར་གླིང་ཨེ་ཤི་ཡ་ཡི་ཆེད་དུ་འགྲིགས་འཇགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་སྐོར་དེ་དཔར་སྐྲུན་བྱེད་འདུག - http://www.tsemrinpoche.com/?p=160706
4 weeks ago
རུའི་ཊར་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ནས་ངས་ཤར་གླིང་ཨེ་ཤི་ཡ་ཡི་ཆེད་དུ་འགྲིགས་འཇགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་སྐོར་དེ་དཔར་སྐྲུན་བྱེད་འདུག - http://www.tsemrinpoche.com/?p=160706
There are many very interesting articles on Bigfoot/yeti/sasquatch as well as videos. Please enjoy yourselves: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/category/yeti-bigfoot-sasquatch
1 month ago
There are many very interesting articles on Bigfoot/yeti/sasquatch as well as videos. Please enjoy yourselves: http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/category/yeti-bigfoot-sasquatch
Environment is stronger because when you are in a spiritual environment with other spiritual brothers and sisters, the chance to learn and transform is much higher. If we rely on our own willpower and go at it alone to practice spirituality, very small chance we can succeed. Because most of the time we don\'t have the willpower and our willpower does not sustain us. That is why we have monasteries where clusers of people live together spiritually to enhance each other and the whole for thousands of years. That is why we have spiritual communities like Findhorn and Kechara Forest Retreat so that we are in a spiritual environment and being in this type of environment encourages us to grow inwardly. It gives us strength and support and in turn we give others strength and support. Tsem Rinpoche
1 month ago
Environment is stronger because when you are in a spiritual environment with other spiritual brothers and sisters, the chance to learn and transform is much higher. If we rely on our own willpower and go at it alone to practice spirituality, very small chance we can succeed. Because most of the time we don't have the willpower and our willpower does not sustain us. That is why we have monasteries where clusers of people live together spiritually to enhance each other and the whole for thousands of years. That is why we have spiritual communities like Findhorn and Kechara Forest Retreat so that we are in a spiritual environment and being in this type of environment encourages us to grow inwardly. It gives us strength and support and in turn we give others strength and support. Tsem Rinpoche
I like this White Tara image. It is very basic but has an appeal in this style of art.
1 month ago
I like this White Tara image. It is very basic but has an appeal in this style of art.
He was so excited to bring this sacred statue home to install in his family shrine.......
1 month ago
He was so excited to bring this sacred statue home to install in his family shrine.......
Daily do your prayers/mantra to Lord Manjushri as it\'s a powerful blessing on a daily basis. It is so important to have sharp mind, good memory and quick wisdom and Manjushri can bestow this. I have heard many tell me that Manjushri\'s practice is very effective. We must also do Manjushri\'s intensive retreats at least twice a year. It would be very beneficial. Sacred mantra of Manjushri: Om Ah-Ra Ba-za Na-Dhi
1 month ago
Daily do your prayers/mantra to Lord Manjushri as it's a powerful blessing on a daily basis. It is so important to have sharp mind, good memory and quick wisdom and Manjushri can bestow this. I have heard many tell me that Manjushri's practice is very effective. We must also do Manjushri's intensive retreats at least twice a year. It would be very beneficial. Sacred mantra of Manjushri: Om Ah-Ra Ba-za Na-Dhi
It is nice to see a friend in Nepal receiving a beautiful Bhagwan Dorje Shugden gift from myself. I wish him well always. Tsem Rinpoche
1 month ago
It is nice to see a friend in Nepal receiving a beautiful Bhagwan Dorje Shugden gift from myself. I wish him well always. Tsem Rinpoche
What my mom shared with me as a young boy that I carry with me till now. She was very caring and giving when she was well: http://www.tsemrinpoche.com/?p=160069
1 month ago
What my mom shared with me as a young boy that I carry with me till now. She was very caring and giving when she was well: http://www.tsemrinpoche.com/?p=160069
A beautiful painting of the enlightened protector Dorje Shugden in the very rich tradition of Aztec art of South America. I wanted to commission something in this rich tradition which is filled with spiritual journeys into other worlds, magic, purification, the supernatural, astral visitations, gods and other dimensions and it has manifested. I have successfully combined the divinity of Tibet with the rich artistic tradition of the Aztecs. The artist we had is amazing. We have many more beautiful art pieces here for you to enjoy and download: http://www.tsemrinpoche.com/?p=144924

Remember those wonderful Carlos Castaneda books? I use to read them many years back in my room back in New Jersey as a kid. His learning journey with Don Juan was amazing! Those books inspired my commissioning of this beautiful Aztec Dorje Shugden. May you be blessed. Tsem Rinpoche
1 month ago
A beautiful painting of the enlightened protector Dorje Shugden in the very rich tradition of Aztec art of South America. I wanted to commission something in this rich tradition which is filled with spiritual journeys into other worlds, magic, purification, the supernatural, astral visitations, gods and other dimensions and it has manifested. I have successfully combined the divinity of Tibet with the rich artistic tradition of the Aztecs. The artist we had is amazing. We have many more beautiful art pieces here for you to enjoy and download: http://www.tsemrinpoche.com/?p=144924 Remember those wonderful Carlos Castaneda books? I use to read them many years back in my room back in New Jersey as a kid. His learning journey with Don Juan was amazing! Those books inspired my commissioning of this beautiful Aztec Dorje Shugden. May you be blessed. Tsem Rinpoche
H.H. the Dalai Lama’s sudden change of mind about China-backed Panchen Lama is incredible and stunning. His Holiness\'s new stance will bring more harmony, peace and understanding. I thank His Holiness the Dalai Lama very much for this. Humbly, Tsem Rinpoche (Please read here: http://www.tsemrinpoche.com/?p=159261)
2 months ago
H.H. the Dalai Lama’s sudden change of mind about China-backed Panchen Lama is incredible and stunning. His Holiness's new stance will bring more harmony, peace and understanding. I thank His Holiness the Dalai Lama very much for this. Humbly, Tsem Rinpoche (Please read here: http://www.tsemrinpoche.com/?p=159261)
Sculpture demigoddesses Singhini (lioness goddess) on the upper terrace in front of Nyatapola temple in Bhaktapur, Nepal.
2 months ago
Sculpture demigoddesses Singhini (lioness goddess) on the upper terrace in front of Nyatapola temple in Bhaktapur, Nepal.
How fortunate I am to be sitting in my room, with a rosary in my hand reciting the mantra given to me by my compassionate guru and to meditate in developing a compassionate heart and purifying my karmas. How fortunate I am to be able to spend my time in such a meaningful manner. Tsem Rinpoche
3 months ago
How fortunate I am to be sitting in my room, with a rosary in my hand reciting the mantra given to me by my compassionate guru and to meditate in developing a compassionate heart and purifying my karmas. How fortunate I am to be able to spend my time in such a meaningful manner. Tsem Rinpoche
Comic drawn by Tendor, a prominent Free Tibet activist-Every Tibetan knows that although His Holiness the Dalai Lama says he is retired from politics, he is in full control of the Tibetan government in exile. No member of the government will dare carry out any decisions without His Holiness\' approval. He is retired for the sake of the west so he does not look like a dictator.~Tenzin Damchoe
4 months ago
Comic drawn by Tendor, a prominent Free Tibet activist-Every Tibetan knows that although His Holiness the Dalai Lama says he is retired from politics, he is in full control of the Tibetan government in exile. No member of the government will dare carry out any decisions without His Holiness' approval. He is retired for the sake of the west so he does not look like a dictator.~Tenzin Damchoe
It would be wonderful if everyone can recite these two mantras 100k each focusing on Shakyamuni Buddha and His powerful healing energies. Not collectively but each person 100k each of each mantra. Praise to Shakyamuni the Sage who showed us a permanent way to bliss.
4 months ago
It would be wonderful if everyone can recite these two mantras 100k each focusing on Shakyamuni Buddha and His powerful healing energies. Not collectively but each person 100k each of each mantra. Praise to Shakyamuni the Sage who showed us a permanent way to bliss.
In Tibet Shannan area Riwoche Ling Monastery, devotees are putting Tsem Rinpoche\'s photo inside the cabinet together with the Buddha he loves - Dorje Shugden
在西藏山南日乌曲林寺,信徒们把詹杜固仁波切的法照和他最敬爱的多杰雄登护法像摆在一起
4 months ago
In Tibet Shannan area Riwoche Ling Monastery, devotees are putting Tsem Rinpoche's photo inside the cabinet together with the Buddha he loves - Dorje Shugden 在西藏山南日乌曲林寺,信徒们把詹杜固仁波切的法照和他最敬爱的多杰雄登护法像摆在一起
Please read this..thank you.
4 months ago
Please read this..thank you.
A beautiful Dorje Shugden depicted in Druid and newage style. There are many more here and free downloads in high file: http://www.tsemrinpoche.com/?p=144924
4 months ago
A beautiful Dorje Shugden depicted in Druid and newage style. There are many more here and free downloads in high file: http://www.tsemrinpoche.com/?p=144924
Here, His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche (left), one of the tutors of His Holiness the Dalai Lama, confers one of the many countless tantric initiations on the Dalai Lama (right). You can see a young Dalai Lama bowing in this picture with Trijang Rinpoche blessing him. Trijang Rinpoche is therefore undoubtedly the Dalai Lama’s tantric master. A great master at that. Tsem Rinpoche
5 months ago
Here, His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche (left), one of the tutors of His Holiness the Dalai Lama, confers one of the many countless tantric initiations on the Dalai Lama (right). You can see a young Dalai Lama bowing in this picture with Trijang Rinpoche blessing him. Trijang Rinpoche is therefore undoubtedly the Dalai Lama’s tantric master. A great master at that. Tsem Rinpoche
This is a very sacred statue of Buddha Chenresig (Avalokitesvara/Kuan Yin) that manifested many miracles in North India. Read and see more pictures and understand the background here: http://www.tsemrinpoche.com/?p=153802
5 months ago
This is a very sacred statue of Buddha Chenresig (Avalokitesvara/Kuan Yin) that manifested many miracles in North India. Read and see more pictures and understand the background here: http://www.tsemrinpoche.com/?p=153802
Wonderful updated version of The Promise book is out! Please get your copy. Much more new information included.
5 months ago
Wonderful updated version of The Promise book is out! Please get your copy. Much more new information included.
\"Bhagavani, source of all wonders, Vasudhara, Goddess of splendour and fortune, bestower of auspicious mental desires; homage to the Goddess Wish-fulfilling Wheel.\" (Sakya liturgical verse).
5 months ago
"Bhagavani, source of all wonders, Vasudhara, Goddess of splendour and fortune, bestower of auspicious mental desires; homage to the Goddess Wish-fulfilling Wheel." (Sakya liturgical verse).
Beautiful and sacred Vajra Yogini in Pharping, Nepal. The caretaker said it was owned by the Great Marpa the translator who was the guru of Milarepa. Wow.
5 months ago
Beautiful and sacred Vajra Yogini in Pharping, Nepal. The caretaker said it was owned by the Great Marpa the translator who was the guru of Milarepa. Wow.
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • Megnath outside the Chabahil Dorje Shugden Chapel in Kathmandu passing out Dorje Shugden brochures and booklets to the local people.
  3 days ago
  Megnath outside the Chabahil Dorje Shugden Chapel in Kathmandu passing out Dorje Shugden brochures and booklets to the local people.
 • Megnath walking around the Bodha stupa in Kathmandu and his uncle holding image of Dorje Shugden as he was just gifted with it.
  3 days ago
  Megnath walking around the Bodha stupa in Kathmandu and his uncle holding image of Dorje Shugden as he was just gifted with it.
 • Oser and Dharma vying for a snack! Cute
  5 days ago
  Oser and Dharma vying for a snack! Cute
 • A devotional song by Mary Fewel Tulin from the Radhasoami of Baba Sawan Singh. In it she praises the guru’s ability to evoke love and compassion within a practitioners heart.
  2 weeks ago
  A devotional song by Mary Fewel Tulin from the Radhasoami of Baba Sawan Singh. In it she praises the guru’s ability to evoke love and compassion within a practitioners heart.
 • Another devotional song in the Radhasoami tradition of Baba Sawan Singh. In this song she sings about the qualities of the guru.
  2 weeks ago
  Another devotional song in the Radhasoami tradition of Baba Sawan Singh. In this song she sings about the qualities of the guru.
 • On June 1, 2018, His Holiness the 10st Gaden Tripa Jetsun Lungrik Namgyal starting giving teachings on Vajra Yogini in France.
  3 weeks ago
  On June 1, 2018, His Holiness the 10st Gaden Tripa Jetsun Lungrik Namgyal starting giving teachings on Vajra Yogini in France.
 • His Holiness the 101st Gaden Tripa Jetsun Lungrik Namgyal Rinpoche at 91 years old is healthy and very strong. We are blessed to see him. Tsem Rinpoche
  3 weeks ago
  His Holiness the 101st Gaden Tripa Jetsun Lungrik Namgyal Rinpoche at 91 years old is healthy and very strong. We are blessed to see him. Tsem Rinpoche
 • Monthly Dorje Shugden Puja Performed at Nagu Monastery, Dechen, Yunnan, China for Tsem Rinpoche
  1 month ago
  Monthly Dorje Shugden Puja Performed at Nagu Monastery, Dechen, Yunnan, China for Tsem Rinpoche
 • His Holiness Kyabje Zong Rinpoche with his student Venerable Geshe Kelsang Gyatso
  3 months ago
  His Holiness Kyabje Zong Rinpoche with his student Venerable Geshe Kelsang Gyatso
  His Holiness Kyabje Zong Rinpoche of Gaden Shartse Monastery was one of the teachers of Venerable Geshe Kelsang Gyatso. Here in this beautiful video is Geshe Kelsang Gyatso showing his centre to Kyabje Zong Rinpoche, then proceeding to sit down to receive teachings. For more information, please go to http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/category/kyabje-zong-rinpoche
 • Super neat footage of Patty the Bigfoot!
  3 months ago
  Super neat footage of Patty the Bigfoot!
  In 1967, Bob Gimlin and Roger Patterson stumbled across an incredible sight whilst out in Bluff Creek, in the California wilderness. At a creek which had been freshly washed-out by recent floods, they witnessed a female Bigfoot swiftly traverse the rugged landscape. Since their filmed encounter with the Bigfoot, who has since been nicknamed Patty, many have disputed the authenticity of their recording but no one has been able to successfully prove that it is a fake. Credits for this video goes to entirely to windvale for the original footage.
 • Adorable Tibetan kids wishing Happy New Year 2018
  4 months ago
  Adorable Tibetan kids wishing Happy New Year 2018
  The children and their little well-wishing voices are adorable!! It is a must listen. They recite prayers to Dorje Shugden to invoke blessings for everyone for the New Year 2018! At one point, they sprinkle some of the drink into the air as per tradition as an offering to Dorje Shugden. Shugden's practice in Tibet has been strong for four hundred years and is continuing to grow. Happy New Year (Losar) to everyone. May everyone have peace. Sarva Mangalam!
 • Dogs are super intelligent. This dog was trained as a service dog to help his owner who suffers from seizures. It even goes to the extent whereby he will lie under her head when she has a seizure, to protect her head from banging on the floor.
  4 months ago
  Dogs are super intelligent. This dog was trained as a service dog to help his owner who suffers from seizures. It even goes to the extent whereby he will lie under her head when she has a seizure, to protect her head from banging on the floor.
 • Beautiful Tibetan children wishing Happy New Year!
  4 months ago
  Beautiful Tibetan children wishing Happy New Year!
 • Ven Lobsang Jigme of Tsem Monastery in Yara, Tibet is passing out pictures of Tsem Rinpoche to the locals.
  4 months ago
  Ven Lobsang Jigme of Tsem Monastery in Yara, Tibet is passing out pictures of Tsem Rinpoche to the locals.
 • (3) Khenpo Lobdroe blessing the public at Magon Monastery in Drayab.
  4 months ago
  (3) Khenpo Lobdroe blessing the public at Magon Monastery in Drayab.
 • (2) The trance took place in Drayab Magon Monastery.
  4 months ago
  (2) The trance took place in Drayab Magon Monastery.
 • (1) Young monk taking trance of Dorje Shugden in Drayab, Chamdo Tibet.
  4 months ago
  (1) Young monk taking trance of Dorje Shugden in Drayab, Chamdo Tibet.
 • A new megastar in Bollywood! Must see!!
  4 months ago
  A new megastar in Bollywood! Must see!!
 • This is very inspirational
  6 months ago
  This is very inspirational
 • A Mother’s Love
  7 months ago
  A Mother’s Love
  A mother's love is made up of a deep sense of care, of sacrifice and pain as a mother's heart is always with her children. Watch this touching video.
 • Dorje Shugden & Ministers
  7 months ago
  Dorje Shugden & Ministers
  Dorje Shugden and his two ministers, Kache Marpo and Namka Barzin. Vajrasecrets.com
 • Cham Dance
  7 months ago
  Cham Dance
  Cham is sacred dance. A dance that enacts the life story of a holy being. By participating in Cham, one is blessed to see the sacred life story of a being celebrated. This is a cham on Dorje Shugden. It\\\'s a short clip but interesting none-the-less. Tsem Rinpoche
 • The great Gautama Siddhartha meditating intensely is protected by the King of Nagas during heavy rains
  7 months ago
  The great Gautama Siddhartha meditating intensely is protected by the King of Nagas during heavy rains
  The King of Nagas knows this great being Siddhartha will soon become the Buddha. By offering his own body as shelter to the Buddha to be, he honours the state of enlightenment which will be won and gains merit for himself for his future lives although he is a naga now. The pre-eminent Buddha is an object of perfect offering gaining great merits for all beings. Tsem Rinpoche
 • This topic is so hot in many circles right now.
  8 months ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  8 months ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  8 months ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  8 months ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  8 months ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  8 months ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  8 months ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  8 months ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  8 months ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  8 months ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  8 months ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  8 months ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  8 months ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  8 months ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  9 months ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.
 • Beautiful Buddha being sculpted from clay.
  9 months ago
  Beautiful Buddha being sculpted from clay.
 • After a while, you are are numb and you just keep doing it. You don’t know what you are doing and you don’t see it for what it really is. Tsem Rinpoche
  9 months ago
  After a while, you are are numb and you just keep doing it. You don’t know what you are doing and you don’t see it for what it really is. Tsem Rinpoche
  Please share this as much as possible. Please care. Please help: http://www.patreon.com/weanimals
 • OSER GIRL IS SO SMART AND CUTE AND EVERYONE LOVES HER
  9 months ago
  OSER GIRL IS SO SMART AND CUTE AND EVERYONE LOVES HER
 • It is a very painful process before the animals are finally dead.
  9 months ago
  It is a very painful process before the animals are finally dead.
 • If slaughterhouses had glass walls, everyone would be a vegetarian.
  9 months ago
  If slaughterhouses had glass walls, everyone would be a vegetarian.
 • Take a look at what singer Nicki Minaj did.
  9 months ago
  Take a look at what singer Nicki Minaj did.
 • Animals are enslaved to do a human’s job, this must stop.
  9 months ago
  Animals are enslaved to do a human’s job, this must stop.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions
Today's quota for questions has been filled. Please come back tomorrow to re-submit your question

CHAT PICTURES

Thank you Jenny for the great help to prepare vegetables meant to be cooked for today's serving! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
2 hours ago
Thank you Jenny for the great help to prepare vegetables meant to be cooked for today's serving! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Today's surplus food distribution in PPR Taman Kempas! Thank you very much for the great team effort! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
2 days ago
Today's surplus food distribution in PPR Taman Kempas! Thank you very much for the great team effort! - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
At the entrance to Bigfoot Universe in Jalan Ah Peng in Bentong is Dorje Shugden and Bigfoot.
3 days ago
At the entrance to Bigfoot Universe in Jalan Ah Peng in Bentong is Dorje Shugden and Bigfoot.
Visit Bigfoot in Bentong, Pahang, Malaysia.
3 days ago
Visit Bigfoot in Bentong, Pahang, Malaysia.
Receive manyfold blessings from powerful Protector Dorje Shugden. Visit Bigfoot Universe at Jalan Ah Peng in Bentong.
3 days ago
Receive manyfold blessings from powerful Protector Dorje Shugden. Visit Bigfoot Universe at Jalan Ah Peng in Bentong.
Have you seen Malaysia‘s largest Bigfoot in Bentong? Visit Bigfoot Universe at Jalan Ah Peng.
3 days ago
Have you seen Malaysia‘s largest Bigfoot in Bentong? Visit Bigfoot Universe at Jalan Ah Peng.
May all be blessed by Dorje Shugden, the king Dharma Protectors. Pay a visit to Dorje Shugden in Bentong, at Bigfoot Universe Jalan Ah Peng.
3 days ago
May all be blessed by Dorje Shugden, the king Dharma Protectors. Pay a visit to Dorje Shugden in Bentong, at Bigfoot Universe Jalan Ah Peng.
The boarding between teacher and students KSDS.by Asyley Chia KSDS
4 days ago
The boarding between teacher and students KSDS.by Asyley Chia KSDS
The boarding between teacher and students KSDS.by Asyley Chia KSDS
4 days ago
The boarding between teacher and students KSDS.by Asyley Chia KSDS
KSDS teacher and volunteers on Farm in the City outing.we all have a great time and memorable trip.yeahhh.By Asyley Chia ksds
4 days ago
KSDS teacher and volunteers on Farm in the City outing.we all have a great time and memorable trip.yeahhh.By Asyley Chia ksds
Bye bye Kechara Sunday Dharma School.by Asyley Chia KSDS
4 days ago
Bye bye Kechara Sunday Dharma School.by Asyley Chia KSDS
Thank you teacher Grace carry and take care little Byran whole outing.by Asyley Chia KSDS
4 days ago
Thank you teacher Grace carry and take care little Byran whole outing.by Asyley Chia KSDS
While waiting the bus come.By Asyley Chia KSDS
4 days ago
While waiting the bus come.By Asyley Chia KSDS
While waiting the bus coming. By Asyley Chia KSDS
4 days ago
While waiting the bus coming. By Asyley Chia KSDS
大手拉小手,我们一同去郊游。By Asyley Chia KSDS
4 days ago
大手拉小手,我们一同去郊游。By Asyley Chia KSDS
Thank you Yvonne Jie jie come volunteer take care all the students of KSDS, she is demo how to feed the Bird and the bird stay on her hand.by Asyley Chia KSDS
4 days ago
Thank you Yvonne Jie jie come volunteer take care all the students of KSDS, she is demo how to feed the Bird and the bird stay on her hand.by Asyley Chia KSDS
The lake so big slot of fish and swan here, By Asyley Chia KSDS
4 days ago
The lake so big slot of fish and swan here, By Asyley Chia KSDS
The children are try to catch gold fish in the little pond, but no one catch cos the fish are so smart, when the net near by they quickly swim away. By Asyley Chia KSDS
4 days ago
The children are try to catch gold fish in the little pond, but no one catch cos the fish are so smart, when the net near by they quickly swim away. By Asyley Chia KSDS
A lot of Giant turtle can find here they can live up to 150 years old. The children can feed the giant turtle but watch it finger when u feeding. by Asyley Chia KSDS
4 days ago
A lot of Giant turtle can find here they can live up to 150 years old. The children can feed the giant turtle but watch it finger when u feeding. by Asyley Chia KSDS
Rabbit,Bunny, guinea pig all here, He Wai so happy when stand beside them.by Asyley Chia KSDS
4 days ago
Rabbit,Bunny, guinea pig all here, He Wai so happy when stand beside them.by Asyley Chia KSDS
Children!!! Let's shake hand with raccoon.is OK , dun feel scared teachers hold it hand.By Asyley Chia KSDS
4 days ago
Children!!! Let's shake hand with raccoon.is OK , dun feel scared teachers hold it hand.By Asyley Chia KSDS
Children!!! Let's shake hand with raccoon.is OK , dun feel scared teachers hold it hand.By Asyley Chia KSDS
4 days ago
Children!!! Let's shake hand with raccoon.is OK , dun feel scared teachers hold it hand.By Asyley Chia KSDS
Little Byran said roahhh!!! I'm bigger then u!!!By Asyley Chia KSDS
4 days ago
Little Byran said roahhh!!! I'm bigger then u!!!By Asyley Chia KSDS
Bird show time..we meet Ah boy and Zamyang's relative here lol . By Asyley Chia KSDS
4 days ago
Bird show time..we meet Ah boy and Zamyang's relative here lol . By Asyley Chia KSDS
克切拉周日佛法班假期郊游日,个个笑容满面,photo taken by Jace Chong. by Asyley Chia KSDS
4 days ago
克切拉周日佛法班假期郊游日,个个笑容满面,photo taken by Jace Chong. by Asyley Chia KSDS
The Promise
  These books will change your life
  Tsem Rinpoche's Long Life Prayer by H.H. Trijang Choktrul Rinpoche
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Recent Comments

Archives

YOUR FEEDBACK

Page Views By Country
Malaysia 3,416,607
United States 2,510,376
India 814,745
Singapore 616,174
United Kingdom 487,524
Nepal 444,524
Canada 438,299
Australia 388,858
Bhutan 372,740
Philippines 247,771
Indonesia 164,080
Germany 129,059
Portugal 117,894
Mongolia 108,147
France 96,774
Thailand 96,429
Italy 86,787
Brazil 85,226
Spain 84,339
Netherlands 79,989
Hong Kong 61,275
Taiwan 61,148
South Africa 60,947
New Zealand 60,890
Romania 59,077
Switzerland 55,599
Sri Lanka 51,617
Mexico 44,058
United Arab Emirates 41,348
Myanmar (Burma) 40,891
Egypt 39,900
Japan 38,496
Russia 38,378
Ireland 38,371
Vietnam 36,026
Sweden 35,673
Cambodia 34,730
Greece 32,763
Bangladesh 32,236
Total Pageviews: 12,481,722

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....