Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche on Guru Devotion | 向巴恩珠上师(旺秋喇嘛)讲解依师法 | བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་བོ་ཆེ་ནས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་གྱི་སྐོར།

Sep 20, 2017 | Views: 1,089
Share this article

(中文请往下阅读)
Lama Jampa Ngodup Wangchuk
Dear friends around the world,

The erudite master, teacher, scholar and compassionate spiritual friend Jetsun Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche is one of the greatest teachers in Tibet today. He is learned, very practiced and commands thousands of people to his teachings. He is a highly sought after teacher and requested to travel all over Tibet and China to give teachings. His teachings are direct, practical, to the point and this master does not believe in kowtowing to name, position, wealth, status or people sitting on high thrones. He is very practical in that one should be very devoted to one’s guru no matter what. He feels today many people chase after lamas who sit on high thrones, with big titles and big estates and forget the heart of the practice. The heart of the practice is not whether your guru is famous or not, but if your guru has given you precious teachings that help control your mind and if that is the case, you should be devoted to them loyally. No other teacher, no matter how high ranking should take you away from your teacher or should be allowed to create doubt in your teacher. After all your spiritual attainments and elevating the mind to higher levels only depends on your devotion and clean samaya to your teacher whether he is a simple monk or a high ranking teacher. Your attainments depends on your loyalty, samaya and devotion to your teacher and not rank.

Jetsun Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche has taught tens and thousands of his disciples in Tibet that one should have strong guru devotion to one’s guru. This is the pith of Mahayana and Vajrayana teachings. Going against one’s guru will invite much negative karma as in the 50 verses of Guru devotion. Do not follow a guru because they are high ranking or famous. In your mind, the advice of a famous lama should never override the advice from your personal lama. Do not abandon that practice given to you by your teacher even if another famous teacher tells you it’s wrong. You should not listen to any teacher because they are famous or for any other reason, but you should follow your own teacher sincerely from your heart and from this, many attainments will grow. You should keep your samaya with your teacher clean and never to breach it. You should never entertain or spread or contemplate negative thoughts on one’s guru, but be grateful for the teachings he compassionately gave you. One should never go against one’s guru. Keep that relationship or samaya very clean with your teacher at all costs.

Jetsun Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche follows the traditional and true thought of Buddhism from India and Tibet in which one is to respect one’s teacher no matter happens firmly, follow through the teachings you have received, be grateful and transform the mind. This is the essence of Tsongkapa’s unerring path. This will be the cause for you to gain higher attainments.

Tsem Rinpoche

 


 

至世界各地的朋友们:

尊贵的向巴恩珠仁波切是当今西藏最伟大的上师之一。他不仅是一位出色的上师、导师、学者与善友,也是一位学识渊博,具修行成就,且极富影响力的上师。每逢开示总吸引成千上万人前来听法。他是众人请法的对象,常应邀到西藏和中国各处教授佛法。他的教诲直接、实事求是、重点突出,而他本身不仅不追崇名利、地位、财富、头衔,也从不盲目向身居崇高法座者低头。他作风务实,认为修行者必须全心全意依止上师。他觉得当今许多人都一窝蜂追随身居高座、头衔大,且物业丰厚的上师,却本末倒置地忘了修行的核心。修行的核心是只要你的上师能传授你修心的珍贵教诲,无论他是否具有名望,你就应忠心依止他们。无论是地位多么崇高的大师,都不应把你从你的上师处带走,或让你对你的上师生起怀疑。毕竟,你的修行成就和心识的提升,仅源自你对你上师的依止心和清净的三昧耶,无论他是一位淳朴的僧人或地位崇高的上师。你的成就取决于你对上师的忠诚、清净的三昧耶和依止心,而不是他的地位。

尊贵的向巴恩珠仁波切在西藏给成千上万的弟子说修行人应该对自己的上师有强烈的依止心。这是大乘和金刚乘教诲的核心。根据《事师五十颂》,违抗上师的意愿只会给人招来更多的恶业。千万不要因为上师的地位或名声而选择跟随他。在你的心中,一位有名望的上师给予的忠告决不能取代你上师给予你的忠告。纵使有名望的上师跟你说那是错的,你也千万不能放弃你上师给你的修行方法。你不应基于某位上师极具声望或出于任何原因,就随便听从他们的告诫;你必须真心跟随自己的上师,这样修行成就才能不断地增长。你应该保持对上师的清净三昧耶,而且永不违背它。你不应理会、散播或思维对上师的邪见,而是要感激他慈悲给予你的教诲。修行者永不应该违背自己的上师。不管任何时候,都必须保持与上师清净的关系和三昧耶。

尊贵的向巴恩珠仁波切根据印度和西藏传统和正确的佛教思想,教导他人无论如何都要坚定地尊敬自己的上师,贯彻上师所传授的法教,常怀感激之心,并转化心识。这是宗喀巴大师无垢教法的核心教诲,也将会是你证得更高成就的因。

詹杜固仁波切

 


 

བརྩེ་བའི་བསྐུར་འོས་གུས་ཞབས་ལྡན་པའི་གྲོགས་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་ཞུ།

མཁས་ཆེན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཡོན་ཏན་བླ་ན་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཆོས་གྲོགས་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་དེང་སང་བོད་ནང་གི་བླ་མ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ཁོང་མཁས་ཞིང་གྲུབ་ཆེན་ཅན་དང་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ཆོས་ལ་དད་ལྡན་མི་སྟོང་ཁྲག་ནས་སྟོང་ཁྲག་མང་པོ་ལ་ཆོས་གསུང་གི་ཡོད། ཁོང་དོན་དུ་གཉེར་བའི་བླ་མ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ཡོངས་རྫོགས་སུ་གསུང་ཆོས་གནང་བར་ཕེབས་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུ་མཁན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད། ཁོང་གི་གསུང་ཆོས་གནང་དུས་དངོས་སུ་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག དོན་དང་ལྡན་པ་དང་། མཚན་སྙན་གྲགས་སམ་མིང་ལ་མགོ་དུད། འགོ་ས། རྒྱུ་དཔལ་འབྱོར། གནས་བབས་སོགས་དང་། ཡང་ན་བཞུགས་ཁྲི་མཐོ་བོར་གནས་པ་སོགས་རྩ་བ་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་གི་མ་རེད། དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཕྲད་ཀྱང་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་བསྟེན་དགོས་པ་དང་སོ་སོའི་བླ་མའི་བཀའ་སྲུང་སྤྱི་གྲུབ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཁོང་གི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུངས། དེ་རིང་ཁ་སང་མི་མང་ཆེ་བ་བླ་མ་བཞུགས་ཁྲི་མཐོ་བོར་བཞུགས་མཁན། མཚན་སྙན་གྲགས་ཡོད་མཁན། གོ་གནས་ཐོ་བོ་ཡོད་མཁན་གྱི་བླ་མའི་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་གང་ཞིག་ལ་ཆོས་མཉམ་ལེན་གནང་པར་བརྗེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཆོས་མཉམ་སུ་ལེན་པའི་དོན་ནི་སོ་སོའི་བླ་མ་སྙན་གྲགས་ཅན་ཡིན་མིན་གྱི་དོན་མིན། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་བླ་མས་ཁྱོད་ལ་ཆོས་ཡང་དག་པར་གསུངས་ཏེ་དེའི་མཉམ་ལེན་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བློ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་བླ་མ་དེ་ཉིད་ལ་མོས་གུས་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བླ་མ་གཞན་ཞིག་གོ་གནས་མཐོ་བོ་གང་འདྲ་ཡིན་ཡང་ཁོང་གིས་བདག་ལ་སོ་སོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་འབྲེལ་ཐག་གཅོད་མི་རུང་བ་མ་ཟད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་ཐེ་ཚོམས་སྐྱེད་པར་བྱེད་མི་རུང་། སོ་སོའི་བླ་མ་གོ་གནས་མཐོ་བོ་ཡང་ན་དགེ་སྦྱོང་སྙེམ་ཆུང་ཞིག་གང་ཡིན་ཡང་། ཁོང་དང་དམ་ཚིག་གཙང་མ་ཉར་ཏེ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ཡག་དག་པར་བསྟེན་པས་ན་རྟོགས་པ་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་དང་རང་བློ་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཐེ་ཚོམས་མེད། མཐར་པ་ཐོབ་པར་སོ་སོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཙང་མ་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རེད་མ་ཏོགས་གོ་གནས་ལ་རག་མི་ལས།

རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེས་སོ་སོའི་འདུལ་བྱ་སྟོང་ཕྲག་ནས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ལ་སོ་སོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་དང་དམ་ཚིག་གཙང་མ་འཛིན་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་གསུངས། འདི་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོས་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡིན། སོ་སོའི་བླ་མ་དང་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་འགལ་ན་ལས་ངན་ཆེན་པོ་བསག་པ་ནི་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ནང་གསལ། བླ་མ་མཚན་སྙན་གྲགས་ཅན་ཡིན་པ་དང་གོ་གནས་མཐོ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་རྟེན་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་རྒྱུ་མེད་རེད། བླ་མ་སྙན་གྲགས་ཅན་ཞིག་གིས་བཀའ་སློབ་ལ་རྟེན་ནས་སོ་སོའི་དགེ་རྒན་གྱི་བཀའ་སློབ་ལ་སེམས་ནང་མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་བྱེད་དུ་མི་རུང་། སོ་སོའི་བླ་མས་གནང་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་མཉམ་ལེན་དེ་བླ་མ་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་མཉམ་ལེན་དེ་བྱེད་རྒྱུ་མེད་རེད་ཞེས་གསུང་ནའང་སོ་སོའི་མཉམ་ལེན་དེ་འདོར་རྒྱུ་མེད། དགེ་རྒན་སྙན་གྲགས་ཅན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་ལ་རྟེན་ནས་བླ་མ་དེའི་རྗེས་སུ་བཟུང་མི་རུང་། དེ་ལས་སོ་སོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཐག་ཅིག་ཏུ་རྗེས་སུ་བཟུང་ན་དེར་རྟེན་རྟོགས་པ་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཐག་གཅོད། ཁྱེད་རང་སོ་སོའི་བླ་མ་དང་དམ་ཚིག་གཙང་མ་ཉར་དགོས་པ་དང་དུས་ནམ་ཡང་འགལ་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། སོ་སོའི་བླ་མ་ལ་དུས་ནམ་ཡང་བསམ་པ་ངན་པ་དང་ལྟ་བ་ལོག་པ་འཛིན་མི་ཆོག་པ་དང་བླ་མའི་སྐོར་སྐད་ཆ་ལོག་པ་ཁྱབ་གདལ་བྱེད་མི་ཆོག ། དེ་ལས་སོ་སོའི་བླ་མས་བྱམས་རྩེའི་ཐོག་ནས་གནང་པའི་ཆོས་དེ་ཐོབ་པ་རེད་ཞེས་དགའ་བ་སྒོམ་དགོས། དེར་གང་ཡིན་ཡང་སོ་སོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཉམ་དུ་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཙང་མ་འཛིན་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།

སོ་སོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་དད་གུས་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་པའི་བོད་དང་རྒྱ་གར་ནས་འབྱུང་བའི་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་རྒྱུད་སྲོལ་དངོས་འདི་ཉིད་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེས་རྗེས་སུ་བཟུང་གིན་ཡོད་པ་དང་། ཚང་མའི་སོ་སོའི་བླ་མའི་བཀའ་རྗེས་སུ་བཟུང་དགོས་ཅིང་། དེར་སོ་སོའི་ངོས་ནས་ཡང་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་བྱེད་དགོས་པ་དང་སེམས་བརྒྱུད་སྒྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པ་དགོས། འདི་ནི་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡིན། དེར་རྟེན་རྟོགས་པ་ཡོན་ཏན་བརྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གསལ།

ཚེམས་སྤྲུལ་སྐུས།།

Or view the video on the server at:
http://video.tsemtulku.com/videos/LamaWangchukGuruDevotion.mp4

 

Transcript: English Translation

We must not forget this kindness. [What constitutes] the so-called “breach of guru devotion”? Does it mean you have to grab the teacher by his collar and slap the teacher on the face [to such a physical level] for it to be considered a breach? It doesn’t necessarily have to be like this. Does it have to be like the public humiliation sessions carried out during Cultural Revolution [where you condemn the teacher]? It doesn’t have to be so harsh like that to be considered a breach. If anyone proclaims that my teacher practices the Protector [Dorje Shugden], and I do not practice it, this is [sufficient to be] considered a breach, and indeed this is already a breach of guru devotion. [A real disciple] should follow in the footsteps of the teacher, never to let even a moment of negative view [of doubting the teacher’s practice] to arise. Never to let even a moment of negative view about the teacher to arise means that we should not have any negative view about the actions of the teacher, we should not have even a single negative view. The moment a negative view arises, it is [sufficient to be] considered a breach of guru devotion. Most people do not understand this concept these days. People like to listen to teachers who have big names, and if the advice comes from a low-profile teacher, even if he was qualified to pass on an authentic oral transmission, nobody cares [because he is not famous]. What is the point of pursuing teachers with fame and big names? The one who can really save you is your root teacher, it has nothing to do with fame at all.

Do not breach the instructions of one’s root teacher. There are huge obstacles if you want to preserve the teachings with pure deeds and views. Why is that so? For example, if there is a precious item in one’s home that will get the attention of thieves and bad guys. Thieves from one’s family and thieves from outside will make plans to steal the item. If you do not guard it well, it is difficult to keep the precious item. If it is something worthless, when you throw it outside, only a dog will come to sniff it, nobody will pay attention it. In the same way, because the auspicious teachings of the Gelug school are likened to precious treasures, for the preservation and growth of the teachings, there will be great obstacles. Human and non-human harm and all types of obstacles. In order to prevent these obstacles, there is a need for a protector of great ability. In the past, the Bodhisattva Manjushri made the great aspiration to become a protector. The Bodhisattva Manjushri was the root teacher of Buddha Shakyamuni. Buddha Shakyamuni became enlightened by his devotion to Manjushri. Thus, it is said that Manjushri is the father of all Buddhas. After Buddha Shakyamuni attained enlightenment, Manjushri manifested as a student of Buddha Shakyamuni. What aspirational vow did he make? He promised and vowed that he would not become enlightened before all sentient beings themselves become fully enlightened.

[Manjushri vowed that] when sentient beings need him as a teacher, he will manifest as a teacher “When they need a meditation deity [yidam], I will manifest as a yidam. When they need a protector, I will manifest as a protector. When they need students, I will manifest as students.” [For example:] one who manifested as a teacher was the famous Je Tsongkhapa, one who manifested as a yidam was Vajrabhairava [Yamantaka], one who manifested as a protector was Kalarupa, as well as Protector Dorje Shugden. There were many manifestations [of Manjushri] as students also. [Manjushri] made such promises. Later on when Tsongkhapa was at Gaden Monastery, the Holder of the Vinaya [Dulzin] Drakpa Gyeltsen [manifestation of Manjushri] again made such an aspiration.

Part 2: 中文文稿 >>

Back to Tabs

中文文稿

此恩绝不能忘。所谓的“违犯依师法”是一定要揪住上师的衣领,煽几下巴掌才算吗? 根本不需要这样。就像文革一样批斗才算吗?根本不需要。若有人宣布说:我的上师是供奉护法的,我却不供奉,这样就已经违犯了,确实已经违犯了依师法。愿与吉祥上师行,不生刹那之邪见,是说对上师的行为不生刹那的邪见,不能生起一点邪见的。生起刹那的邪见,就已经违犯了依师法。现在却不是这样啊。人们喜欢听从名声大的上师之话,如果是一个低调的上师,就算他真正传了一个实用的口诀,也不理睬,追求名气、名声大有什么用啊,真正来救护自己的,是自己的根本上师,与名声大小根本不是一回事呀。

不要违犯了自己根本上师的教导。如果想以清净的见行来保持教法,则会出现很大的障碍。为什么会有障碍呢?比如一家人有一个宝贝,就会引起小偷和坏人的注意。家贼外贼都会来打主意。不好好保管着,很难看住。如果是不值钱的东西,你扔在外面,只会有狗来嗅一下,没人来理睬。同样的道理,我们吉祥格鲁派的教法,因为是无比很贵的大宝贝,要继续保护和发展,有很大的障碍。人与非人之害,各种障碍, 为了防护这些障碍,非得需要有一个具有大能力的护法神。从前文殊菩萨曾发过这样的大心。文殊菩萨本来是我佛释迦的根本上师。释迦牟尼是依止文殊而成佛的。故说:文殊菩萨是诸佛之父。释迦成佛之后,文殊化现成释加的弟子。他是怎样发誓的呢?说:直到众生成佛之前,我誓不成佛。

众生需要我是上师,我就现上师相;需要是本尊,就现本尊相;需要是护法,就现护法相;需要是弟子,就现弟子相。现为上师的,是著名的宗喀巴大师;现为本尊的,是大威德;现为护法的,是具誓阎魔敌护法,以及嘉钦多杰雄登大护法,化现成弟子的也很多。他有如此誓言。后来宗大师罗桑扎巴在甘丹寺时,持律师扎巴降参大师再次发心。

Part 3: Tibetan Transcript >>

Back to Tabs

བོད་ཡིག་ཐོག །

བླ་མ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་འགལ་ཟེར་དུས་ཡིན་ཅི་མིན་ཅི་བླ་མའི་སྐེ་སྒྲོག་འཇུ་སྟེ་འགྲམ་ལྕག་གཞུ་དགོས་པ་རེད་ཡས། དགོས་མ་རེད། རྩ་བ་ཉིད་ནས་དགོས་མ་རེད། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོ་ནང་བཞིན་བྱུང་དགོས་རེད་པས། དེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་དགོས་མ་རེད། ངའི་བླ་མའི་ཆོས་སྐྱོང་བསྟེན་པ་རེད། ངས་བསྟེན་གྱི་མེད་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཁོས་དངོས་གནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་འགལ་ཚར་རེད་གང་ལྟར། ཏན་ཏན་འགལ་ཚར་རེད། དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ། སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལོག་ལྟ་མི་སྐྱེད་ཞིང་། རྣམ་མིན་གྱི་རྣམ་ཐར་དེ་ལ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལོག་ལྟ་མི་སྐྱེས་ཞེས། ལོག་ལྟ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་སྐྱེས་རྒྱུ་མེད་རེད། སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱི་ལོག་ལྟ་སྐྱེས་སོང་ན། དེ་ནས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་འགལ་འགྲོའི་རེད། དེང་སང་དེ་འདྲ་མ་རེད་བ། བླ་མ་སྐད་གྲགས་ག་ཆེར་ཆེར་དེའི་བཀའ་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱིས། བླ་མ་སྙོམ་ཆུང་ཞིག་གིས་བཀའ་ཕན་ཐོག་ཅན་གསུང་ནའང་ཅི་མེད་གཏོང་བ་དང་། སྐད་གྲགས་ཆེ་ན་ཕན་ཐོག་གི་ཡོད་མ་རེད། རང་དངོས་གནས་སྐྱབས་མཁན་འདི་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མའི་སྐྱབས་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་སྐད་གྲགས་ཆེ་ཆུང་བཤད་ས་རག་གི་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ལས་ང་རང་ཚོ་རང་རང་སོ་སོའི་རྩ་བའི་བླ་མའི་བཀའ་དགོངས་མ་འགལ་པ་འཆི། ལྟ་གྲུབ་གཙང་མར་བསྟན་པ་སྐྱོང་བར་འཛིན་པ་ནང་ནས། དངོས་གནས་འདྲ་ནས་བསྟན་པ་སྐྱོང་བ་ལ་བར་ཆད་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། བར་ཆད་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་རེད། འདུ་ཁང་གཅིག་ལ་ཅ་ལག་ཡག་པོ་གཅིག་ཡོད་ན། ཅ་ལག་ཡག་པོ་དེ་ལ་རྐུན་མ་ཤོར་གྱི་ཡོད་རེད། ཇག་པ་ཤོར་གྱི་ཡོད་རེད། ནང་ལོར་རྐུན་མ་ཤོར་གྱི་རེད། ཕྱི་ལོག་ལ་རྐྱུན་མ་ཤོར་གྱི་རེད། བདག་པོ་ཡག་པོ་མ་རྒྱག་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་རེད། ཅ་ལག་སྡུག་པོ་ཞིག་ཕྱི་ལོར་བཞག་ན་ཁྱིས་ཟ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་སྐྱོན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེེད། བདག་པོ་འཛིན་མཁན་ཡོད་མ་རེད། དཔེར་དེ་བཞིན་དུ། ང་རང་ཚོའི་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པ་དེ་བསྟན་པ་དེ་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ་ནོར་བུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་ཐག་བཅོད་རེད། འདི་འཛིན་སྐྱོང་དཔལ་སྲུང་བྱེད་པ་ལ་བར་ཆད་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་མི་དང་མི་མིན་གྱི་བར་ཆད། སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བར་ཆད་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། བར་ཆད་དེ་འདྲ་ཡོད་ཚར་དུས་ལ་བར་ཆད་དེ་སྲུང་མཁན་ཡིན་ཅི་མིན་ཅི་སྲུང་མ་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མེད་མི་ཆོག་རེད། དེ་བྱེད་ནས་སྔོན་མ་དངོས་ཀྱི་དམ་བཅའ་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་དམ་བཅའ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་གང་འདྲ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། སྤྱིར་བཏང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དེ་ཇོ་བོ་ཡིད་ཤེས་ནོར་བུ་བདག་ཅག་སྟོན་པ་ཁོང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་རེད། བདག་ཅག་སྟོན་པ་ཤ་ཀྱ་ཐུབ་པ་འདི་ཡང་ཁོང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་རྟེན་ནས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་གསུང་པ་རེད། འདི་ཡིན་དུས་ལས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡབ་གཅིག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཞེས་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་རེད། རྗེས་མ་བདག་ཅག་སྟོན་པ་ཤ་ཀྱ་ཐུབ་པ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་སྐབས་སུ་ལ་ཡང་ཁོང་སློབ་མའི་ཚུལ་དུ་བྱེད་པ་རེད། ཁོང་དམ་བཅའ་གང་འདྲ་འཇོག་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་མ་ཐུབ་ཀྱི་བར་དུ་ང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མེད་ཞེས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ངག་གི་དམ་བཅའ་འཇོག་པ་རེད། ཁོད་བླ་མ་དགོས་སར་བླ་མ་སྤྲུལ་གྱི་ཡིན། ཡིད་དམ་དགོས་སར་ཡིད་དམ་སྤྲུལ་གྱི་ཡིན། སྲུང་མ་དགོས་སར་སྲུང་མ་སྤྲུལ་གྱི་ཡིན། སློབ་མ་དགོས་སར་སློབ་མ་སྤྲུལ་གྱི་ཡིན་གསུངས་ཡོད་རེད། དོན་དངོས་ནས་ལ་གནས་པ་རེད། བླ་མ་སྤྲུལ་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་རེད། ཡིད་དམ་སྤྲུལ་པ་དེ་འཇིགས་བྱེད་རེད། སྲུང་མ་སྤྲུལ་པ་དེ་དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དེ་འདྲ་རེད། དེ་འདྲ་སློབ་པ་སྤྲུལ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་རེད། ཁོང་གིས་དེ་འདྲ་སྤྲུལ་གྱི་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅའ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། ཕྱི་སུ་རྗེ་བླ་མ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་དེ་ནི་དགའ་ལྡན་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐབས་དེ་དུས་ལའང་ཚུལ་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་རེད།

Back to Tabs

Go to top

 

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche with The 101st Gaden Tripa H.H. Gaden Trisur Rinpoche Lungrik Namgyal. 尊贵的向巴恩珠仁波切与第101任甘丹赤巴法王,甘丹赤苏仁波切龙日南杰。

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche with the 101st Gaden Tripa H.H. Gaden Trisur Rinpoche Lungrik Namgyal.
尊贵的向巴恩珠仁波切与第101任甘丹赤巴法王——甘丹赤苏仁波切龙日南杰。
དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བརྒྱ་དང་དང་པོ་ཁྲི་ཟུར་༧རྗེ་བཙུན་ལུང་རིག་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་དང་བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྣམ་པ་ཉིད།

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche with the abbot of Serpom Monastery, Kyabje Yongyal Rinpoche. 尊贵的向巴恩珠仁波切与色邦闻思宝洲寺住持,嘉杰永嘉仁波切。

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche with the abbot of Serpom Monastery, Kyabje Yongyal Rinpoche.
尊贵的向巴恩珠仁波切与色邦闻思宝洲寺住持,嘉杰永嘉仁波切。
སེར་སྤོམ་ཐོས་བསམ་ནོར་གླིང་གྲྭ་ཚང་མཁན་པོ་༧སྐྱབས་རྗེ་ཡོང་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྣམ་པ་ཉིད།

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche giving blessing after an initiation. 尊贵的向巴恩珠仁波切在灌顶之后给予大众加持。

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche giving blessing after an initiation.
尊贵的向巴恩珠仁波切在灌顶之后给予大众加持。
རྗེས་གནང་རྗེས་སུ་བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་བཞིན་པ།

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche giving teaching and a Manjushri initiation in Markham, Tibet. 尊贵的向巴恩珠仁波切在西藏芒康给予开示与文殊灌顶。

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche giving teaching and a Manjushri initiation in Markham, Tibet.
尊贵的向巴恩珠仁波切在西藏芒康给予开示与文殊灌顶。
བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བོད་སྨར་ཁམས་དུ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་དང་གསུང་ཆོས་གནང་བཞིན་པ།

The devotees receiving teaching and a Manjushri initiation in Markham, Tibet. 信徒们在西藏芒康接受法教与文殊灌顶。

The devotees receiving teaching and a Manjushri initiation in Markham, Tibet.
信徒们在西藏芒康接受法教与文殊灌顶。
བོད་སྨར་ཁམས་དུ་མོས་གུས་བྱེད་མི་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ཐོབ་པ་དང་གསུང་ཆོས་ཞུ་བཞིན་པ།

A big crowd of ordained sangha and lay devotees attended Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche's teaching and initiation. 尊贵的向巴恩珠仁波切的开示与灌顶都有大群的出家众与在家众出席。

A big crowd of ordained sangha and lay devotees attended Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche’s teaching and initiation.
尊贵的向巴恩珠仁波切的开示与灌顶吸引了大批僧、俗群众出席。
དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དང་དད་ལྡན་མི་སྐྱ་འདུས་ཚོགས་བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཆོས་དང་དབང་ཞུས་སར་བཅར།

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche giving blessing to monks during one of his many public teachings in Tibet. 尊贵向巴恩珠仁波切在其众多开示之中加持出家众。

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche giving blessing to monks during one of his many public teachings in Tibet.
尊贵的向巴恩珠仁波切在其中一个开示中加持出家众。
བོད་ན་བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཆོས་མང་པོའི་ནང་ནས་གསུང་ཆོས་ཞིག་གི་ནང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གྲྭ་མང་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་བཞིན་པ།

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche is highly sought after and travels all over Tibet and China to give teachings. 尊贵的向巴恩珠仁波切常应邀到西藏中国各处教授佛法,是众人请法的对象。

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche is highly sought after and travels all over Tibet and China to give teachings.
尊贵的向巴恩珠仁波切常应邀到西藏和中国各处教授佛法,是众人请法的对象。
བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཁོང་རྒྱ་ནང་དང་བོད་གང་སར་གསུང་ཆོས་གནང་བར་ཕེབས།

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche being received in Lithang, Tibet. 尊贵的向巴恩珠仁波切在西藏理塘受到拥护者的欢迎。

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche being received in Lithang, Tibet.
尊贵的向巴恩珠仁波切在西藏理塘受到信众的欢迎。
བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བོད་ལི་ཐང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ།

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche giving teachings in Switzerland. 尊贵的向巴恩珠仁波切在瑞士给予开示。

Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche giving teachings in Switzerland.
尊贵的向巴恩珠仁波切在瑞士给予开示。
བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྭ་ཛར་ལན་ཌར་གསུང་ཆོས་གནང་བཞིན་པ།

 
For more interesting information:

 

Tags: , , , ,

Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:

If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team

Share this article

37 Responses to Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche on Guru Devotion | 向巴恩珠上师(旺秋喇嘛)讲解依师法 | བླ་མ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རིན་བོ་ཆེ་ནས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་གྱི་སྐོར།

DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW

Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.

We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party, individual or their beliefs or to contravene any laws.

 1. Beatrix Ooi on Aug 10, 2018 at 7:38 am

  For the first time available, Dorje Shugden and his entourage of 32 asssistants of his mandala.

  Dorje Shugden is a powerful protector deity who is also an emanation of Manjushri, a wisdom bestowing Buddha. Therefore, he has great ability to help us to progress further on the spiritual path. He does this by helping us to overcome obstacles and problems for the modern individual.

  Due to his enlightened nature, Dorje Shugden is able to manifest 32 deities and within the same abode resides Setrap and Kache Marpo:-

  1. 5 Dorje Shugden families or emanations. They consists of the following:-

  – Dulzin Dorje Shugden, which performs activities to eliminate inner and outer obstacles.
  – Shize, which performs activities to pacify all illnesses and disease.
  – Gyenze, which performs activities to increase all desirable material and spiritual wealth.
  – Wangze, which performs activities to control difficult people and circumstances.
  – Trakze, which performs activities to wrathfully eliminate all insurmountable obstacles and life-threatening situations.

  2. 9 Mothers. They represent protection of the five senses and developing control of the four elements. These are all attributes that signify their ability to assist tantric practitioners with their higher meditations.

  3. 8 Guiding Monks. They represent the Eight Great Bodhisattvas (Avalokitesvara, Manjushri, Vajrapani, Samantabhadra, Maitreya, Kshitigarbha, Akashagarbha, Sarva-nivarana-viskambini) and they bring about the growth of the Dharma, through the Sangha, Dharma practitioners and Dharma establishments.

  4. 10 Youthful & Wrathful Attendants. They represent the ten wrathful attendants to avert inner and outer obstacles. They are beings who are from Mongolia, China, Kashmir, India, Bengali, etc.

  5. Setrap. He is a senior Dharma Protector from India and an emanation of Amitabha Buddha. He had enthroned Dorje Shugden as an authentic Dharma Protector. Therefore, he also resides within the same mandala of Dorje Shugden.

  6. Kache Marpo. He is not an emanation of Dorje Shugden but he is still an enlightened Dharma Protector in his own right. He was originally known as Tsiu Marpo of Samye Monastery. However, he has placed himself under the service of Dorje Shugden as his chief minister, performing many activities in order to protect and benefit practitioners. Therefore, he stands guard at the main entrance of Dorje Shugden’s mandala. He often takes trance of qualified mediums to speak.

  7. Namkar Barzin. He is the reincarnation of an old Mongolian monk and when he passed away in Phari area of Tibet, his spirit was placed as a powerful assistant of Dorje Shugden. He guards and protects buildings and great institutions especially those that benefit others. He rides on a mythical Gyaling animal that resembles a goat but with scales.

  These sacred images are available on *Vajrasecrets. They are made of high quality alloy and are one of a kind. They are based on the lineage of His Holiness Panchen Rinpoche’s monastery, Tashilhunpo in Shigatse, Tibet. In fact, the iconography of these statues are based on detailed photographs taken by H. E. Tsem Rinpoche during a trip to Tashilhunpo’s protector chapel. These are based exactly as the 10th Panchen Lama’s personal collection.

  Dorje Shugden mandala: http://www.tsemrinpoche.com/?p=131570

  Dorje Shugden’s benefit and practice: http://www.tsemrinpoche.com/?p=62422

  Dorje Shugden’s origins: http://www.tsemrinpoche.com/?p=106424

  Dorje Shugden chapel in His Holiness Panchen Rinpoche’s Tashilhunpo Monastery in Tibet: http://www.tsemrinpoche.com/?p=68698

  *Stand not included

  000

  001

  002

  003

  005

  006

  004

  007

 2. Valentina Suhendra on Aug 7, 2018 at 9:49 pm

  His Holiness the 10th Panchen Lama

  Tibetans commonly refer to His Holiness the 14th Dalai Lama and His Holiness 10th Panchen Lama as the “sun and moon” of Tibetan Buddhism. They are the center of Tibetan Buddhist civilization, which draws to its sphere of influence millions of non-Tibetan practitioners. The Panchen Lama’s incarnation line began with the 16th abbot of Tashi Lhunpo Monastery, Lobsang Chokyi Gyeltsen (1570 – 1662). He was bestowed the title of Panchen Lama by His Holiness the 5th Dalai Lama after being declared as an emanation of Amitabha.

  After being given the title, his three previous incarnations were posthumously also bestowed the title, making Lobsang Chokyi Gyeltsen the 4th Panchen Lama. He became a teacher to many Tibetans, Bhutanese and Mongolian religious figures, including His Holiness the 4th and 5th Dalai Lamas, and the 1st Jetsun Dampa of Mongolia. A prolific author, Chokyi Gyeltsen is credited with over a hundred compositions, including a number of commentaries and ritual texts that remain central in the Gelukpa tradition today. Along with his role as a teacher of the Dharma, the Panchen Lamas are usually responsible for the recognition of the rebirths of the Dalai Lamas, and vice versa.

  The 10th Panchen Lama, Lobsang Trinley Lhundrub Chokyi Gyeltsen (19 February 1938 – 28 January 1989) continued both the spiritual and political roles of his predecessors. His Holiness the 14th Dalai Lama, his contemporary, was even heard to say and echo the Panchen Lama’s own words that the Dalai Lama would safeguard Tibet from the outside while the Panchen Lama would safeguard Tibet from the inside, as he never left Tibet after the political troubles of 1959. He was truly loved by the Tibetans, all the way until his passing. When he taught, thousands of people would attend, not only from his own Gelug lineage, but masters and practitioners from all traditions of Tibetan Buddhism.

  At his sprawling monastery of Tashi Lhunpo, he has a special chapel specifically dedicated to Dorje Shugden, where prayers and rituals are performed on a daily basis. In his great omniscience the Panchen Lama held Dorje Shugden as the principal Dharma protector of the monastery. He also personally propitiated Dorje Shugden among other Dharma protectors, and even wrote extensive prayers and rituals to Dorje Shugden. These rituals and prayers are contained within his ‘sung bum’ or collected works, which are provided here. As such a great lama, with an erudite and clear understanding of the Buddhist scriptures, a teacher to millions in both Tibet and China, from an established incarnation line and an emanation of the Buddha Amitabha, he could not be mistaken about his practice of Dorje Shugden.

  His Holiness 10th Panchen Lama is known for his composition of commentaries and practice texts that are still in use by contemporary Buddhist practitioners both in Tibet and across the world. One of these is a powerful ritual composition propitiating the compassionate Dorje Shugden.

  Upon the request by Acharya Lobsang Jangchub to compose a shorter version of the prayer (sadhana) for the exhortation of activities of Dorje Shugden, Panchen Lama immediately composed an abbreviate form of Dorje Shugden’s Kangsol. This text is entitled “Manjunatha’s (Tsongkapa) Lineage protector Dorje Shugden and five forms wrathful propitiations and confessional prayers and fulfilment of activities rites” or “Melodious sound of Accomplishment of the Four Activities” for short. Once the prayers were completed, he had signs and strong feelings that Dorje Shugden has been working hard to protect the Buddhadharma in general and the lineage of Lama Tsongkhapa specifically.

  Mirroring the abilities of one of his earlier incarnations, Khedrub Je, a disciple of Lama Tsongkhapa and master of both sutra and tantra, the Panchen Lama used his compositional skill and poetic prowess to create a masterful sadhana. Worthy of note is a praise in which the first letter of each verse is a Tibetan vowel. Such compositions are rarely seen, and have historically only been used when propitiating senior Dharma protectors such as Palden Lhamo and Kalarupa.

  The Panchen Lama also stated that while composing the Dorje Shugden sadhana (prayers) he was filled with a sense of happiness and bliss. He ends the composition with not only his official title but his ordination name, Tenzin Trinley Jigme Choje Wangchuk, endorsing the validity of his work. He composed the sadhana in his own Tashi Lhunpo monastery while in the Hall of Clear Light and Bliss.

  See the Panchen Lama’s writings and download: https://bit.ly/2KIfeXb

 3. Pastor Shin Tan on Aug 3, 2018 at 3:19 am

  This elderly & innocent monk in India was brutally attacked, find out why. Shocking – http://www.tsemrinpoche.com/?p=163953

 4. Made in Japan on Aug 1, 2018 at 5:43 am

  “If the Dalai Lama, if His Holiness the Dalai Lama can be harmed by Dorje Shugden, then we might as well not practice Buddhism anymore. If His Holiness the Dalai Lama can have his life shortened by a so-called evil spirit, any evil spirit, then can he be Avalokiteshvara? So on one hand you say, we say, I say, everybody says, he is Avalokiteshvara; on the other hand you’re saying that he can be harmed by an evil spirit… Which one is it? Can he be harmed by an evil spirit or is he Avalokiteshvara? Do you think Avalokiteshvara, Manjushri, Vajrapani, Tara all take refuge in something else to protect themselves from Dorje Shugden? How illogical is that? How illogical of people to say His Holiness the Dalai Lama can be harmed by an evil spirit, any evil spirit or “Dorje Shugden” evil spirit. How is that possible?” – Tsem Tulku Rinpoche

  Photo: His Holiness the Dalai Lama, young Tsem Tulku Rinpoche and Tsem Tulku Rinpoche’s tutor Kensur Rinpoche Jampa Yeshe

 5. Pastor Adeline Woon on Jul 29, 2018 at 6:58 pm

  DON’T MISS THIS! FANTASTIC NEW GREAT STUFF! High quality videos redressing the misinformation about Dorje Shugden practice and people and the current sad Tibetan situation and why they are losing ground in the world. Powerful and truthful – CLEAR VIDEOS – https://bit.ly/2LJbo35

 6. Pastor Adeline Woon on Jul 25, 2018 at 2:17 am

  Sakya tradition’s thangka of Dorje Shugden sitting on a throne within his palace with his four emanations and high Sakya Lamas nearby. Tsem Rinpoche

 7. Joy Kam on Jul 25, 2018 at 2:06 am

  Amazing post!!!!!

  Dear friends, For months we have been working on this BEAUTIFUL and meaningful mural in Kathmandu, Nepal. Please click here to enjoy the many stunning pictures of this mural: https://bit.ly/2LgOj8J

  Tsem Rinpoche

 8. Joy Kam on Jul 21, 2018 at 1:32 pm

  Antique Pelden Lhamo thangka with sacred Dorje Shugden at the bottom right. Can see Tsongkapa and Guru Rinpoche on the top also. Beautiful and holy.

 9. Valentina Suhendra on Oct 19, 2017 at 10:22 pm

  We should fulfil the will of His Holiness the Dalai Lama for an autonomous Tibetan state.

  3d2e2d3d-4daf-4db8-8215-c05d582f0b04

  3d929c9b-8d33-42ff-ab27-640c45ba1139

  6b852cf2-f1cf-4605-934f-eb2cd1d6b59e

  7aece914-b64c-41e4-93b3-2cf0096b25f7

  ff628aeb-4dff-4bbb-bc2f-17ba128af47f

 10. Valentina Suhendra on Oct 19, 2017 at 9:17 pm

  Dear friends,

  This meme is powerful. Who you hang around with and the types of attitude they have is who you will be influenced by many times and who you will become in the future. Look at your friends and the people that always surround you to know who you will become.

  Tsem Rinpoche

  d96b47a2-387a-4d07-8ae1-6b4ad910aed2

 11. Pastor Shin Tan on Oct 19, 2017 at 5:32 pm

  Recently Beng Kooi and Martin on behalf of myself and Kechara was lucky to have audience with His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal of Gaden Shartse Monastery. He lives in around Paris, France. His Holiness is 91 years old and very healthy and alert. He was the 101st throne holder for Tsongkapa and was the head of the Gelugpa school of Buddhism and was very successful during his tenure. He is a strong practitioner of both Sutra and Tantra of Je Tsongkapa’s tradition and a master of all Buddhist knowledge. He holds steadfast to his protector Dorje Shugden very strongly. So we can see even the highest throneholders who are masters of Sutra and Tantra also practices Dorje Shugden knowing the benefits.

  Beng Kooi and Martin brought photo albums of Kechara Forest Retreat/Kechara and updates on Kechara and our works. His Holiness was very pleased to listen and offered some gifts back.

  This is a beautiful picture and the great blessings bestowed on us from His Holiness Gaden Trisur Rinpoche Jetsun Lungrik Namgyal.

  Humbly,
  Tsem Rinpoche

  GadenTri1

  GadenTri2

  gaden trisur kechara

 12. Valentina Suhendra on Oct 13, 2017 at 12:53 am

  Great message every Tibetan especially must read!

  99db7720-bb39-46d3-bd93-3e2ca0f6ed7c

  bb270277-6912-4e9e-ad1e-0da94bb74dba

  e60b9b05-2f2f-4133-940e-c7eb068a18f6

  e620014f-0cf8-44d2-945e-61f6141a58ee

  ef0d99f0-b31d-4337-aa46-066f75a4aa5c

 13. Alice Tay on Oct 11, 2017 at 1:10 pm

  Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche is one of the great masters who has achieved renunciation and very devoted to his guru and fearlessly spreading the teachings of Dorje Shugden.
  “The one who can really save you is your root teacher, it has nothing to do with fame at all.”
  Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche advised us that we should not follow the teacher who is famous, wealth, status or have many followers. We should not only focus on these external attraction but the most important thing to look into is the guru’s teachings. However, we should aspire to have a qualified guru able to help us to control our mind and follow by mind transformation. In 50 Verses Of Guru Devotion, it is stated clearly that:
  Vajradhara said, “Enlightenment cannot be found anywhere. Only by practicing the methods taught by the guru, purifying your mind and accumulating merit can you find enlightenment.”
  Without the guru, we will not know the dharma and 4 Noble Truths. Without the guru, we will not have any oral transmission and any blessings from the guru. Without the guru, we will not understand Lamrin, sunyata and bodhicitta well. Without the guru, we will have the opportunity to receive any initiation for the higher tantric practice towards enlightenment path. In short, our attainments depends on our loyalty, samaya and devotion to our guru. We can practice and cultivate guru devotion through the daily recitation of The Nine Attitudes of Devotion to the Guru and 50 Verses Of Guru Devotion.

  Thank you Rinpoche for sharing this inspirational article of Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche.

 14. wan wai meng on Oct 9, 2017 at 1:42 am

  Lama Jampa Ngodup is supremely compassionate and kind, to share the dharma with multitudes in Tibet. He is also very humble but he speaks clearly and with power,
  I thank Lama Jampa for sharing the dharma especially on the topic of guru devotion.

  The topic on guru devotion is taught as the first chapter within the Lamrim, before even topics of the small scope, that is how important guru devotion is for the growth of our spiritual path.

 15. Carmen Koo on Oct 9, 2017 at 1:40 am

  Your Guru is the one who has tirelessly given everything to you, the most precious one being the Dharma in all forms because that is the one and only thing that will matter in this life and your future lives.

  What Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche taught about guru devotion is the very first thing I learnt after meeting Tsem Rinpoche, And it makes complete sense, because having guru devotion puts your values to the test – from your consistency to determination, to loyalty, to trust, to wisdom, to generosity, to patience, to compassion, to strength – everything the Dharma teaches you to gain enlightenment, If you do not have Guru Devotion, you lack the very fundamentals to any practice, so how would one gain any attainments through their Dharma practice if they do not have Guru Devotion to their root teacher?

  As Kensur Rinpoche once said by trusting your teacher (having Guru Devotion) and Dorje Shugden, everything will be okay,

  Guru Devotion develops you for everything you need in your Dharma practice. Having guru devotion is a complete Dharma practice in itself.

 16. William Chua on Oct 2, 2017 at 7:49 pm

  Lama Wangchuk Rinpoche advice is to always follow the advise of your teacher no matter whether your teacher is famous or not. It is your teacher who has your best interest at heart. To be devoted to your guru and keep your samaya clean will support you in your spiritual growth. Not to look for teachers just because the teacher is famous. Once you have found your root teacher and the teacher accepts you as the student, then this sacred relationship should be preserved.

 17. Wylfred Ng on Oct 2, 2017 at 7:47 pm

  谢谢仁波切的分享。

  尊贵的向巴恩珠仁波切的视频里的开示虽然很短, 却完全表达出依止上师的重要性。 上师依止是佛教里所有成就的根本。尊贵的向巴恩珠仁波切也说 我们跟随上师并不是因为上师的名气, 无论我们的上师是否广为闻之, 或是籍籍无名的上师, 他们都可以给予我们佛法修行上最大的成就。

  最广为人知的例子就是至尊帕绷喀大师的上师塔普仁波切, 塔普仁波切并不是名气非常响亮的上师, 不过至尊帕绷喀大师还是全心全力依止他。 至尊帕绷喀大师也在他身上得到菩提道次第及其他珍贵的教诲。 过后至尊帕绷喀大师也成为当代的一位著名大师。 直到现在很多人还是跟着至尊帕绷喀大师的教诲。

  尊贵的向巴恩珠仁波切在视频也说过文殊菩萨可以因为众生的需求而化身成为不同的形象。 其中一个就是护法多杰雄登。 这也直接说明多护法杰雄登是文殊菩萨的化身, 可以在我们修行上帮助我们。

  愿尊贵的向巴恩珠仁波切可以长寿, 继续转动法轮利益更多人。

  谢谢。

 18. Sock Wan on Oct 2, 2017 at 7:29 pm

  Lama Wangchuk Rinpoche is a very famous DS Lama in China. He has many students and always goes to different monasteries to give teachings. What he said about Guru Devotion is very true, it is what Tsem Rinpoche has been teaching us also. When we have taken refuge in a teacher, we must have done our evaluation on him already. Therefore, we should not have doubts in his attainments or his responsibility as a teacher. Whatever method that is used by our teacher on us is to help us progress spiritually. Because all of us have different karmas so our teacher has to use different methods on different students.

  Don’t take refuge in a teacher if we still have doubts. Only take refuge when we are 100% convinced that the teacher is authentic without faults. The negative karma of having negative views on one’s guru is very heavy.

 19. jerry_sito on Oct 2, 2017 at 7:27 pm

  Without the guru you would never hear the dharma. Without the dharma there is no practice. Without practice there will be no sangha. Without practice there is no Buddhahood. Without Buddhahood there will be no more Buddhas. Therefore without the Guru there is no Buddha, Dharma and sangha. Be loyal, consistent, genuine and caring with your guru. As the guru will be the one who will bestow upon you the most supreme gift of Dharma which leads to enlightenment~ H.E. the 25th Tsem Rinpoche 👉 http://bit.ly/1P2fzDr 💎
  ( Complete Commentary on 50 Verses of Guru Devotion 👉 http://bit.ly/1JMpJis ⚔️ )

 20. jerry_sito on Oct 2, 2017 at 7:26 pm

  感谢仁波切的教诲与分享,

  在藏传佛教中,最根本教法的就是“上师依止心”,现在很多的人普遍上,对于佛法上师的定义是,那里有很有“神通”或是“厉害”的上师,就往哪里去拜见新的上师,然后就开始重新学习不同的佛法的教诲等等,很多时候就会造成了,东学了一部分,南学了一部分,西北也各学了一点,结果到最后,自己都有点不知道真正所修持的“佛法”与“修行”是什么,正在转注的是什么。

  感恩尊贵的向巴恩珠仁波切的教诲,让更多的人明白,有关于上师的依止心的重要心。

  Without the guru you would never hear the dharma. Without the dharma there is no practice. Without practice there will be no sangha. Without practice there is no Buddhahood. Without Buddhahood there will be no more Buddhas. Therefore without the Guru there is no Buddha, Dharma and sangha. Be loyal, consistent, genuine and caring with your guru. As the guru will be the one who will bestow upon you the most supreme gift of Dharma which leads to enlightenment~ H.E. the 25th Tsem Rinpoche 👉 http://bit.ly/1P2fzDr 💎
  ( Complete Commentary on 50 Verses of Guru Devotion 👉 http://bit.ly/1JMpJis ⚔️ )

  j10

 21. Su Ming on Oct 2, 2017 at 7:25 pm

  It is nice to read more about Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche. It is very rare to find lama besides my teacher, Tsem Rinpoche who talks/promote Dorje Shugden through Guru Devotion. Is not often you find a lama to be so vocal about Dorje Shugden in a good light and be in harms way (danger) due to his strong Guru Devotion just like Tsem Rinpoche. I have heard from some of his students that because of his stance on Dorje Shugden, his life has also been threatened. Same as Tsem Rinpoche.

  One of the many reasons, I am with my root and only Lama, Tsem Rinpoche all these years is because of his stance and his devotion towards his teachers. When many abandoned Dorje Shugden, my Lama DID NOT. Instead, Rinpoche relentlessly found many methods to promote Dorje Shugden and put his life in danger for the sake of others. And for that, I am grateful.

 22. Julia Tan on Sep 30, 2017 at 11:03 am

  尊贵的向巴恩珠仁波切是个非常勇敢,直接,不为势力和名誉低头的喇嘛!他的勇气和坚持非常让人敬佩。自从多杰雄登禁令的开始,很多喇嘛在无奈的情况下纷纷放弃护法的修行,一句不提了,向势力低头了,有些甚至反过来指责上师,请问上师依止心还在吗?修法的意义还在吗?

  修行者的基本品德就是上师依止心,这份心没有了,佛法对你来说又有何价值?问问自己修佛最终的目的是什么。

  别人的一句话就足够让你的多年苦修的心动摇,证明了什么?尊贵的向巴恩珠仁波切说得非常实在的一句话:真正来救护自己的是自己的根本上师。

  愿我永远守护着我对上师的依止心,用不舍离我的上师和护法。

 23. Samfoonheei on Sep 28, 2017 at 9:15 pm

  Thank you Rinpoche for sharing and stressed the importance of Guru devotion with us.
  Lama Jampa Ngodrup Wangchuk Rinpoche’s teaching and explanation are very clear and powerful for us to understand that one should have strong guru devotion to one’s guru.
  The kindness of our Guru must be remembered and appreciated.Never abandon our Guru nor matter what happen. Without our Guru i would not be learning Dharma today.
  May Rinpoche be constantly in good health to be able to continue his works of spreading the holy Dharma to benefit all sentient beings.
  Thanks again with folded hands.

 24. Lum Kok Luen on Sep 25, 2017 at 4:38 pm

  Lama Jampa Ngodrup Wangchuk Rinpoche gave a very powerful teaching and solid advise on what constitutes guru devotion. Even a slight or small negative thought can be considered a breach of relationship. This single thought is the root cause for further negative thinking to arise.

  Without a Guru, there is no Dharma,. Without Dharma, there is no Sangha, and without Sangha there is no Buddha. And if there is no Buddha, there is no Guru. This logic flows and therefore, the Guru is the root of all attainments. Without Guru, there can be no Enlightenment. It is just like Buddha Shakyamuni, for without Manjushri, there is no teacher to Shakyamuni.

  I vow to take this to heart and remember this throughout all my lives and will not abandon my Guru whatever the circumstances. May my mind and heart remember and take this deeply.

  Thank you Your Eminence and may you continue to teach the Dharma and be in good health always.

  Humbly yours
  Lum Kok Luen

 25. Fong on Sep 25, 2017 at 2:52 pm

  Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche pointed out that it does not need big actions to cause a breach of Guru Devotion, all it takes is a negative thought. Therefore, it is of utmost importance to be able to stand firm and be able to control one’s thoughts. After all, when we chose the Guru, we should have check the Guru out for his qualities as a dharma teacher and not as a celebrity.

  He also stated that Manjushri will manifest in a form that is required during the times may it be as a teacher (Je Tsongkhapa), yidam {Yamantaka) or Protector (Kalarupa and Dorje Shugden). as “He (Manjushri) promised and vowed that he would not become enlightened before all sentient beings themselves become fully enlightened.”

  So, there should be no doubt as to the qualities of Dorje Shugden and so should not abandon the practice just because someone else ask you to.

 26. Cc on Sep 24, 2017 at 9:20 pm

  Thank you Rinpoche for sharing.
  Guru devotion is very important. We must remember the thoughts and kindness of our Guru and how much have we gained. We should be devoted loyally and have no doubt in the teachings.🙏🙏🙏

 27. Datuk May on Sep 24, 2017 at 4:40 pm

  Namo Guru Beh, Namo Buddha Ya, Namo Dharma Ya, Namo Sangha Ya. Is the refuge vow of Vajrayana Buddhists of the Gelug tradition.

  Such being the case, it is always to remember that it is our Guru that we make our first reverence to. The reason is very clear, if not for our Guru, how can we even understand the Dharma and with His guidance to practise Buddhism.

  I thank Lama Jampa Ngodup Wangchuk for his clear teaching why Guru devotion is so important for us to succeed in our spiritual path and the ways whereby we can disparage our Guru and break our samaya with Guru that will lead us to great negativities.

  Without my Guru, I have no comprehension of the Dharma and no attainments nor success along my spiritual path.

  Most of all I thank my Root Guru, H.E the 25th Tsem Rinpoche for always having the patience to care for my well being and progress in life to overcome my acute negativities.

 28. Pastor David Lai on Sep 23, 2017 at 5:00 am

  I have heard of his name again and again on the Internet and I really like how he champions Dorje Shugden practice in the name of pure Dharma and of Guru devotion. Lama Jampa Ngodrub is not a big name himself and all I know about him is what I can read online about him. I like that because it shows that even an ordinary monk with the Gelug tradition can gain great devotion and popularity if one’s practice is sincere and samaya is intact.

  From this little translation blurb I can see that he is down-to-earth, practical and no-nonsense lama. Just the type of lama that will lead his students well and to carry own the lineage with his pure and unbroken lineage of teachings. I realize that Dorje Shugden lamas that dare to go against mainstream thought about the practice is very courageous and have tremendous blessings of the lineage. I rejoice and I hope to see and hear more about this lama and wish he has a long life to proliferate the lineage, blessings and teachings.

 29. Irene Lim on Sep 21, 2017 at 10:14 pm

  It is heartwarming to see Shugden Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche is upholding the Lama Tsongkhapa teaching steadfastly and spreading across Tibet. I believe this certainly contribute to the growth and flourishing of Dharma into the ten directions.

  Long Live Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche!

 30. Anne Ong on Sep 21, 2017 at 9:26 pm

  The guru is everything. From guru devotion, you achieve everything; therefore we should carry out his instructions, and go all the way. Nothing is achieved if we don’t put in the time, sweat, effort and sometimes tears into it. All success, achieving all realizations, depends on correctly devoting to the guru. The guru is Manjushri to achieve wisdom; the guru is the yidam, from which through prayers one achieves attainments; the guru is also the protector from whom you receive protection. From my personal experience, Rinpoche has shown me patience, kindness, support, lead me to face and overcome challenges in my dharma work and life. I have learnt to be more sharp,alert by doing dharma work. I realised that i have found true happiness ,and hope I am able to have my devotion to my perfect guru until my future lives.🙏😍

 31. Lim Han Nee on Sep 21, 2017 at 8:47 pm

  Lama Jampa Ngodrup Wangchuk Rinpoche gives very powerful advice on real Guru Devotion. Clearly, as he puts it, the heart of practice is not whether our Guru is famous or not, but it is that if our Guru has given us teachings which have helped us to control our mind, we should be devoted and loyal to him , no matter what. Indeed , all our spiritual attainments and progress to high levels depend on our devotion and clean samaya with our Guru.Thus he says if we follow out Guru sincerely from out heart, we will grow many attainments.

  He further emphasises that no advice from a high-ranking Lama should ever override our personal Lama’s. We should never abandon any practice given by our Guru even if another famous guru tells us it is wrong.Never should we entertain negative thoughts or doubts about our Guru even for a moment. This itself is already a breach of Guru Devotion.

  Again he reminds us to be grateful to our Guru for all the teachings he has so compassionately given us to transform our minds.Jetsun Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche has taught tens and thousands of his disciples in Tibet that one should have strong guru devotion to one’s guru. It is in essence the pith of th Mahayana path and the Vajrayana path of practice.

  Thank you Rinpoche for sharing this powerful teaching of one of the greatest teachers of Tibet, Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche, who is direct and precise in enunciating every point he makes.

 32. graceleong on Sep 21, 2017 at 12:21 pm

  Thank you Rinpoche for sharing another precious teaching on Guru Devotion.
  One must be very mindful to realise how easy a student can breach Guru devotion; there is no need for any harsh words or actions, just a simple negative view of the Guru is sufficient to breach Guru devotion. This applies to ALL students no matter how famous or popular their names may be.
  This teaching reminds me of another teaching given by another High Lama – H.H Dilgo Kyentse (http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/golden-words-by-h-h-dilgo-kyentse.html). It is said in this sharing that :-
  Even if famous or well known people criticize your practice/lineage/lama, you have to take a step back and not be fazed by their fame but think to yourself:

  **Has your lama benefitted you, loved you and gave you precious dharma? Being loyal to your lama is necessary.
  **Has your practice helped you? Have you seen some changes in your mind? Even a little is a good sign.
  **Has your lama encouraged you to be kind, hold your vows and develop higher states of consciousness? If so, your teacher is sincere.
  **Has your lineage/Yidam/Deity blessed you with help, hope and blessings? Then continue and be firm.
  **Has the teachings been given to you from pure motivation? Then appreciate it from the core by practising.

  For a deluded student like me, the above questions and answers should constantly be revisited when in doubt; never to allow negativity to arise but instead always keep in mind how precious my Guru is !! I may not at this point understand completely the tenets or methods or controversies that surface in the Buddha Dharma world, but the gratitude towards all that I have received so far should be transformed to benefit others around me, consistently.
  Thank you Rinpoche and may you live long in good health to continue to share Dharma to benefit many beings !!

 33. italychampatogme on Sep 20, 2017 at 6:19 pm

  Tx to publish such deeply inspiring speech of Lama Jampa Ngodrup,Guru Devotion is the seed the sprout the tree and fruit of Enlightenment.italychampatogme

 34. claudio on Sep 20, 2017 at 5:47 pm

  Tx for the Golden advices of Lama Jampa Ngodrub.

 35. Jacinta Goh on Sep 20, 2017 at 8:36 am

  Dear Rinpoche,

  Recently, I’ve read about this Lama Jampa Ngodup Rinpoche here http://www.dorjeshugden.org/lamas/lama-jampa-ngodup From that article, I realised that He is a Great Lamrim Master. Although it’s a bit difficult for me to comprehend on how His Guru transmitted the oral transmission to Him through dreams, but I do know everything it is possible. It can be transmitted through visions. On the other hand, in this article, I realised that the root teacher for Buddha Shakyamuni was Buddha Manjushri and due to Buddha Manjushri’s vows, Buddha Manjushri appears as teachers, students and Dharma Protectors in these days. Again, we cannot confirmed this through our own perception 😅… but I know Buddha can manifests in every ways, shapes or forms. I am just using my ordinary view to perceive things.

  In the video, I’ve learnt that we have to follow our teacher’s guidance. Once we have committed to a Guru, we should submit and follow all the way. Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche sternly advised us in the video( from His tone of voice), it showed how important it is to follow a Master in a correct way. Besides, Lama Jampa Ngodup Wangchuk Rinpoche also reaffirmed the lineage of Dharma Protector Dorje Shugden and Protector Dorje Shugden is none other than Lord Manjushri Himself. Thank you Rinpoche for this article as I’ve learnt a bit more about this great master.

 36. Bradley Kassian on Sep 20, 2017 at 8:30 am

  All success, achieving all realizations, depends on correctly devoting to the guru. The guru is kinder than the Buddha’s for they give us the food and nectar of the teachings during times of famine, well Buddha’s do so during times of plenty. We have the good fortune to encounter a Guru who can teach us, instruct us, and change the course of our future. We should not squander the opportunity. We should devote ourselves correctly for the guru is White Tara for long life; the guru is Manjushri to achieve wisdom; the guru is the yidam, from which through prayers one achieves attainments; the guru is also the protector from whom you receive protection. The guru is also Dzambala, from whom with devotion, seeing him as the Buddha and correctly devoting oneself, then one gets all wealth, all prosperity, for one’s own conditions needed to help other sentient beings. The guru helps you to control your mind, the delusions, and to achieve enlightenment. The guru is everything. From guru devotion, you achieve everything; therefore we should carry out his instructions, and go all the way. Nothing is achieved if we don’t put in the time, sweat, effort and sometimes tears into it.

  • Jacinta Goh on Sep 20, 2017 at 8:39 am

   Dear Bradley,

   Just saw your comment and I’ve learnt more especially this:

   We should devote ourselves correctly for the guru is White Tara for long life; the guru is Manjushri to achieve wisdom; the guru is the yidam, from which through prayers one achieves attainments; the guru is also the protector from whom you receive protection. The guru is also Dzambala, from whom with devotion, seeing him as the Buddha and correctly devoting oneself, then one gets all wealth, all prosperity, for one’s own conditions needed to help other sentient beings.

   Thank you for this perspective.

Leave a Reply

Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: jpg, jpeg, gif, png

 

Maximum file size: 50MB
Allowed file type: mp4
Maximum file size: 15MB each
Allowed file types: pdf, docx

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog Chat

BLOG CHAT

Dear blog friends,

I’ve created this section for all of you to share your opinions, thoughts and feelings about whatever interests you.

Everyone has a different perspective, so this section is for you.

Tsem Rinpoche


SCHEDULED CHAT SESSIONS / 中文聊天室时间表

THURSDAY
10 - 11PM (GMT +8)
5 - 6AM (PST)
星期五
9 - 10PM (GMT +8)
4 - 5AM (PST)
(除了每个月的第一个星期五)
SATURDAY
11AM - 12PM (GMT +8)
FRIDAY 7 - 8PM (PST)
SUNDAY
9:30 - 10PM (GMT +8)
4:30 - 5AM (PST)

UPCOMING TOPICS FOR AUG / 八月份讨论主题

Please come and join in the chat for a fun time and support. See you all there.


Blog Chat Etiquette

These are some simple guidelines to make the blog chat room a positive, enjoyable and enlightening experience for everyone. Please note that as this is a chat room, we chat! Do not flood the chat room, or post without interacting with others.

EXPAND
Be friendly

Remember that these are real people you are chatting with. They may have different opinions to you and come from different cultures. Treat them as you would face to face, and respect their opinions, and they will treat you the same.

Be Patient

Give the room a chance to answer you. Patience is a virtue. And if after awhile, people don't respond, perhaps they don't know the answer or they did not see your question. Do ask again or address someone directly. Do not be offended if people do not or are unable to respond to you.

Be Relevant

This is the blog of H.E. Tsem Rinpoche. Please respect this space. We request that all participants here are respectful of H.E. Tsem Rinpoche and his organisation, Kechara.

Be polite

Avoid the use of language or attitudes which may be offensive to others. If someone is disrespectful to you, ignore them instead of arguing with them.

Please be advised that anyone who contravenes these guidelines may be banned from the chatroom. Banning is at the complete discretion of the administrator of this blog. Should anyone wish to make an appeal or complaint about the behaviour of someone in the chatroom, please copy paste the relevant chat in an email to us at care@kechara.com and state the date and time of the respective conversation.

Please let this be a conducive space for discussions, both light and profound.

KECHARA FOREST RETREAT PROGRESS UPDATES

Here is the latest news and pictorial updates, as it happens, of our upcoming forest retreat project.

The Kechara Forest Retreat is a unique holistic retreat centre focused on the total wellness of body, mind and spirit. This is a place where families and individuals will find peace, nourishment and inspiration in a natural forest environment. At Kechara Forest Retreat, we are committed to give back to society through instilling the next generation with universal positive values such as kindness and compassion.

For more information, please read here (english), here (chinese), or the official site: retreat.kechara.com.

Noticeboard

Name: Email:
For:  
Mail will not be published
 • Samfoonheei
  Monday, Aug 20. 2018 12:36 PM
  Interesting biography of Gendun Drub who was identified as an emanation of bodhisattva of compassion. He was born the son of a nomadic farmers and there’s a legend about his birth where a large black raven protect him from intruders, crows and wild vultures. The black raven an emanation of Mahakala was told . He lived the life of a shepherd until the age of seven showing early inclination for a religious life. He was sent to the monastery and studied under many great famous scholars and was a student of the Je Tsongkhapa . He was posthumously given the title of First Dalai lama. He remained the abbot of Tashilhunpo Monastery until his death.
  Thank you Rinpoche for this sharing.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/the-first-dalai-lama-gendun-drub.html
 • Samfoonheei
  Monday, Aug 20. 2018 12:36 PM
  Thank you Rinpoche for sharing this short biography of Pakpa Lodro Gyeltsen. Amazing… Pakpa Lodro Gyeltsen has a very good memory as he can mastered eight volumes of works that he taught and has given oral texts commentary. He would recite the mantras of Avalokitesvara and Manjushri thousands of times each day. He did serve as a teacher to numerous abbots of Gelug monasteries in Lhasa too. Inspiring post of a great master.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/pakpa-lodro-gyeltsen.html
 • Yee Yin
  Monday, Aug 20. 2018 01:22 AM
  Thank you Tsem Rinpoche for sharing such a beautiful Buddha image and prayer. There are many stories about practitioners who have very strong faith in what they practice and ultimately, they gain attainments from that single practice. The nun was very kind to write this prayer and give us the opportunity to practice so we can be benefited from it as well. Her result proved that prayer and mantra are powerful, but we must have faith.

  https://www.facebook.com/TsemTulkuRinpoche/photos/a.10150226829158785/10155808993073785/?type=3&theater
  [no sender]
 • Yee Yin
  Monday, Aug 20. 2018 01:17 AM
  While we are still alive, we should be preparing for our death. Accumulate good karmas and merits which we can bring with us to our next life. Good food, good car, big house, nice handbags are things we enjoy now but cannot bring with us when we die.

  https://www.tsemrinpoche.com/wp-content/gallery/photos-on-the-go/photo_180811135916_0.jpg
  [no sender]
 • Yee Yin
  Monday, Aug 20. 2018 01:12 AM
  How often do we do something virtuous? When we are free, we like to go shopping, meeting up with friends, eating, drinking, doing sports or traveling. All these activities don’t bring us long-term benefits, the benefits we enjoy after we are dead.

  For Malaysians, due to Tsem Rinpoche’s kindness, we are very fortunate to have a holy and beautiful Kechara Forest Retreat (KFR) in Bentong to let us accumulate merit and purify our negative Karma. These people gathered in KFR to do something virtuous together, how wonderful!

  https://www.tsemrinpoche.com/wp-content/gallery/kfr-updates/tblogpics-m9cqihn5l2.jpg
  [no sender]
 • Lin Mun
  Sunday, Aug 19. 2018 10:03 PM


  Thank you Rinpoche for sharing the info and benefit of the above plants. My office used to have plants but no enough as suggested by the article. With this knowledge I hope more will get at least some small plants to put on the working table. We need fresh air and more greens in the office to keep the environment fresh.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/making-air-fresh-in-your-house.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Aug 19. 2018 11:33 AM
  Padampa Sangye was an Indian yogi and spiritual master from southern India. He was well known for bringing Indian Buddhist teachings to China and Tibet and has travelling extensively his whole life throughout in India, Tibet, and China. He is counted as a lineage guru by all schools of Tibetan Buddhism , well known teacher and many prominent figures came to receive teachings from him. Wow …he was at Wutaisan too meditating ,teaching and in retreat until his death. He is well remembered for his support of women practitioners. That’s great.
  Thank you Rinpoche for this sharing of a great master.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/padampa-sanggye.html
 • Samfoonheei
  Sunday, Aug 19. 2018 11:32 AM
  Interesting article …..Professor Reginald Ray shares about the importance and impact rituals mainly for westerners or non believer or non Buddhist. For many Westerners , they tend to view unseen beings as superstition . I do believe of that unseen beings do exist. They are always around us and we should keep in mind that as long as we do not disturb them , respect them they will do no harm in return. Ritual is a way of communicating with beings who really are out there . In Tibetan Buddhism, ritual is used in relation both to the seen and the unseen worlds. Buddhism is a path of mind transformation., meditation, visualization and so forth.
  Professor Reginald Ray explained a very deep insight of Tibet Buddhism , the traditional Tibetans and Western cultures.
  Well I have still lot more to learn from this post and I will read again to understand better.
  Thank you Rinpoche for sharing this sums up the core concepts of Tibetan Buddhism.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/on-the-importance-of-relating-to-unseen-beings.html
 • Yee Yin
  Sunday, Aug 19. 2018 01:17 AM
  Malaysia is a multi-racial, multi-religion and multi-cultural country. However, everyone here lives in harmony and respects each other’s differences. All of us celebrate the festivals together.
  There are many festivals of different cultures being celebrated in Malaysia. For examples, the Indian festival Thaipusam, Chinese New Year, Muslim Hari Raya, to name a few.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/travel/top-ten-events-and-festivals-to-visit-in-malaysia.html
  [no sender]
 • Yee Yin
  Sunday, Aug 19. 2018 01:15 AM
  The more we are developed and advanced, the more we are exposed to harmful elements. For examples, the radiation from the technology devices, dust, carbon monoxide, chemicals found in the household products, etc. Fortunately, there are ways to get rid of these harmful elements naturally without using chemicals. Plants like English Ivy, Bamboo Palm, Ficus and many more are good to purify our living environment. Some of then can be put indoor, some are planted outdoor. These plants are ideal to green up our environment and at the same time serve as a purifier.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/10-houseplants-that-can-purify-the-air-in-your-house.html
  [no sender]
 • Yee Yin
  Sunday, Aug 19. 2018 01:12 AM
  This is a great news! New Zealand has officially made it illegal to use animals in research and testing, people who are involved in animal cruelty cases will be prosecuted. This new law is passed on the basis that animals can experience positive and negative emotions too. Even though animals can’t talk but they can feel the pain, they have fear in them too.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/current-affairs/new-zealand-officially-recognizes-all-animals-as-sentient-beings.html
  [no sender]
 • Tsem Rinpoche
  Saturday, Aug 18. 2018 12:01 PM
  Kechara Forest Retreat doing the extended puja of Dorje Shugden and Tsem Rinpoche attends the 2nd half. Good video to download: https://www.youtube.com/watch?v=R-an_NAH6Mk
 • Tsem Rinpoche
  Saturday, Aug 18. 2018 05:11 AM
  Praise to Avalokitesvara (Chenrezig)

  This is the famous praise to Avalokitesvara (Chenrezig) written by the realised Nun Palmo who attained Buddhahood and cured herself of leprosy through her austere practices based on Avalokitesvara and Nyung Nay (fasting retreat). This prayer is filled with great blessings. Below that is the long dharani (mantra) of Avalokitesvara which is good to do. Basically there are four things that happens for a person who practises this mantra constantly:

  1. At time of death, one will behold Buddhas
  2. One will not take rebirth into three lower realms
  3. Accidental death or premature death
  4. After death, will be reborn in Amitabha’s pureland


  Begin:

  NAMO MAN-JU-SHRI-YE NAMO SU-SHRI-YE NAMO UT-TA-MA SHRI-YE SOHA

  OM JIG TEN GON PO LA CHAG TSAL LO
  I bow to the Protector of the world.

  JIG TEN LA MA SRID PA SUM GYI TO PA PO
  Everyone in the three world praises and celebrate the Lama.

  LHA YI TSO WO DUD DANG TSHANG PAY TOD PA PO
  Even the gods and Brahma celebrate and praise Lord Chenrezig

  THUB PAY GYAL CHOG TOD PAY DRUB PAR DZAD PA PO
  One who wishes to attain buddhahood praises the lord who delivers such accomplisment.

  JIG TEN SUM GYI GON PO CHOG LA CHAG TSAL LO
  I bow to the supreme protector of the three world.

  DE SHEG PAG ME KU TE KU ZANG DZIN PA PO
  Holder of a noble form body, filled with infinite tathagathas,

  DE SHEG NANG WA THA YE U GYAN DZIN PA PO
  You are crowned by Buddha Amitabha.

  CHAG YE CHOG JIN YI DOG TRE KOM SEL WA PO
  Your supremely bountiful right hand dispels the suffering of pretas;

  CHAG YON SER GYI PAD MAY NAM PAR GYAN PA PO
  Your left hand hold a golden lotus.

  DRI ZHIM RAL PAY THRENG WA MAR SER KHYUG PA PO
  Your sweetly scented red and yellow hair sparkles like necklaces.

  ZHAL RAY GYE PA DA WA TA BUR DZE PA PO
  The expanse of your face is lovely as full moon.

  CHEN GYI PAD MA CHOG TU ZANG ZHING YANG PA PO
  Like the sublimely supreme lotus, your eyes are beautifully wide.

  KHA WA DUNG TAR NAM KAR DRI NGAD DAN PA PO
  Your sweet-smelling form is like a snow-white conch shell.

  DRI MED OD CHAG MU TIG TSHOM BU DZIN PA PO
  You hold a mala of stainless, glowing pearls,

  DZE PAY OD ZER KYA RENG MAR PO GYAN PA PO
  And radiate stunning beams of light, red as dawn.

  PAD MAY TSHO TAR CHAG NI NGAR WA JE PA PO
  Your body is like a lake; from it, hands, like lotuses are perfectly arranged.

  TON KAY TRIN GYI DOG DANG DEN ZHING ZHON PA PO
  They are youthful and like autumn clouds, white and bright and clear.

  RIN CHEN MANG PO PUNG PA NYI NI GYAN PA PO
  Both shoulders are adorned with many precious jewels.

  LO MAY CHOG TAR CHAG THIL ZHON ZHING JAM PA PO
  Your youthful palms are soft like the most supreme leaves.

  RI DOG PAG PAY NU MA YON PA KAB PA PO
  Your left breast is covered with a tenasera skin.

  NYEN CHA DU BU GEG CHING GYAN NAM CHANG WA PO
  Precious earrings and other ornaments gracefully adorn you.

  DRI MA MED PAY PAD MAY CHOG LA NAY PA PO
  You dwell up on a supreme and unblemished lotus.

  TE WAY NGO NI PAD MAY DAB TAR JAM PA PO
  Your navel’s surface is as soft as lotus petal.

  SER GYI KA RAG CHOG LA NOR BU TRE PA PO
  Your belt is of the finest jewel-encrusted gold.

  TA ZUR TRI PAY RE ZANG SHAM THAB DZIN PA PO
  Your lower robe wraps your hips in the noblest cloth.

  THUB PAY KHYEN CHOG TSHO CHEN PHA ROL CHIN PA PO
  Gone to the other shore of the great ocean, you have supreme knowledge and capability.

  CHOG NYE SOD NAM MANG PO NYE WAR SAG PA PO
  You, who properly gathered so much virtue, received the supreme state of being.

  TAG TU DE WAY JUNG NE GA NAD SEL WA PO
  Dispeller of the misery of old age and illness, you are the permanent source of joy.

  SUM THAR DZAD CHING KHA CHOD CHOD PA TON PA PO
  You act to liberate beings from the three lower realms, and show and perform equally for space dwellers.

  LU CHEN CHOG TE DUD PUNG THRUG LAY GYAL WA PO
  Supreme among beings, you are victorious in battle over hosts of demons.

  SER GYI KANG DUB DRA YI ZHAB YID ONG WA PO
  Your feet tinkle with the pleasing sound of golden anklets;

  TSHANG PAY NAY PA ZHI YI WEN PAR DZAD PA PO
  And you create the four silences, which are the cause of Brahmahood.

  NGANG PAY DRO DRA LANG CHEN DREG TAR SHEG PA PO
  You walk with the grace of a swan and the dignity of an elephant.

  TSHOG KUN NYE WAR SAG SHING TEN PA NYER WA PO
  Provider of the doctrine, who has completely and properly accumulated,

  O MAY TSHO DANG CHU YI TSHO LAY DROL WA PO
  You liberate from the ocean of milk and the ocean of water.

  GANG ZHIG TAG TU THO RANG LANG NAY GU PA YI
  Whoever will rise with respect at dawn,

  CHEN RE ZIG KYI WANG PO YID LA SEM JED CHING
  Thinking in their mind of powerful Chenrezig,

  TOD PAY CHOG DI DAG CHING SAL WAR TOD JED NA
  To purely and clearly extol this supreme praise,

  DE NI KYE PA AM NI BUD MED YIN KYANG RUNG
  Whatever they are male or female,

  JIG TEN DI AM MA ONG KYE WA THAM CHAD DU
  In this life and all future lives,

  JIG TEN JIG TEN LAY DE GO PA KUN DRUB SHOG
  In this world and the world beyond, all their purposes will be accomplished.
  Long Chenrezig Dharani (Long mantra):

  NA-MO RAT-NA TRA-YA-YA / NA-MA AR-YA JHA-NA / SA-GA-RA BE-RO-TSA-NA BA-YU-HA RA-DZA-YA/ TA-THA-GA-TA-YA / AR-HA-TE SAM-YAK-SAM BUD-DHA-YA / NA-MA SAR-WA TA-THA-GA-TE-BHE / AR-HA-TE-BHE / SAM-YAK-SAM BUD-DHE-BHE / NA-MA AR-YA A-WA-LO-KI-TE-SHVA-RA-YA / BO-DHI-SA-TO-YA / MA-HA-SA-TO-YA / MA-HA-KA-RU-NI-KA-YA / TAD-YA-THA / OM DHA-RA DHA-RA / DHI-RI DHI-RI / DHU-RU DHU-RU / IT-TE WIT-TE / TSA-LE TSA-LE / PRA-TSA-LE PRA-TSA-LE / KU-SU-ME KU-SU-MA-WA-RE / I-LI-MI-LI TSI-TI DZO-LA MA-PA-NA-YA SO-HA

  Short mantra: OM MA NI PAD ME HUNG

  Dedication Prayer

  TEN PA TEN DZIN YUN RING NAY PA DANG
  May the Buddhadharma and its lineage-holders remain long,

  DAG SOG DRO NAM JANG CHUB SEM JONG SHING
  May I and all sentient beings practice the Bodhichitta mind

  ZHI LHAG ZUNG DREL TING DZIN RAB THOB NAY
  Having obtained the perfect state of samadhi, union of shamatha and insight

  KUN KHYEN SHE RAB TOG PAR JIN GYI LOB
  please bless that omniscient wisdom is realised.

  http://www.tsemrinpoche.com
 • Yee Yin
  Friday, Aug 17. 2018 09:59 PM
  Knowledge can strengthen our faith. It is very important to know and understand what we are practicing so when people criticise us, we will be firm and no doubt will Knowledge can strengthen our faith. It is very important to know and understand what we are practicing so when people criticise us, we will be firm and no doubt will arise. Many people say bad things about Dorje Shugden, but do you really know who Dorje Shugden is? Read the comic book to know more about him.arise. Many people say bad things about Dorje Shugden, but do you really know who Dorje Shugden is? Read the comic book to know more about him.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/dorje-shugden-graphic-novels.html
  [no sender]
 • Yee Yin
  Friday, Aug 17. 2018 09:49 PM
  In Tibetan Buddhism, Dharma protector practice is very common in different lineages. A very unique thing in Tibetan Buddhism is the oracle tradition. An oracle is able to take trance of a Dharma protector and give advice to us. If you don’t have the opportunity to meet the oracle, you can go to Kechara Forest Retreat to pay homage to the world’s first Dorje Shugden oracle statue.

  http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/great-lamas-masters/unique-dorje-shugden-oracle-statue-in-kechara-forest-retreat.html
  [no sender]

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · »

Messages from Rinpoche

Scroll down within the box to view more messages from Rinpoche. Click on the images to enlarge. Click on 'older messages' to view archived messages. Use 'prev' and 'next' links to navigate between pages

Use this URL to link to this section directly: http://www.tsemrinpoche.com/#messages-from-rinpoche

Previous Live Videos

MORE VIDEOS

Shugdenpas Speaking Up Across The Globe

From Europe Shugden Association:


MORE VIDEOS

From Tibetan Public Talk:


MORE VIDEOS

CREDITS

Concept: Tsem Rinpoche
Technical: Lew Kwan Leng, Justin Ripley, Yong Swee Keong
Design: Justin Ripley, Cynthia Lee
Content: Tsem Rinpoche, Justin Ripley, Pastor Shin Tan, Sarah Yap
Writer: Pastor Loh Seng Piow
Admin: Pastor Loh Seng Piow, Beng Kooi

I must thank my dharma blog team who are great assets to me, Kechara and growth of dharma in this wonderful region. I am honoured and thrilled to work with them. I really am. Maybe I don't say it enough to them, but I am saying it now. I APPRECIATE THESE GUYS VERY MUCH!

Tsem Rinpoche

What Am I Writing Now

Facebook Fans Youtube Views Blog Views
Animal Care Fund
  Bigfoot, Yeti, Sasquatch

The Unknown

The Known and unknown are both feared,
Known is being comfortable and stagnant,
The unknown may be growth and opportunities,
One shall never know if one fears the unknown more than the known.
Who says the unknown would be worse than the known?
But then again, the unknown is sometimes worse than the known. In the end nothing is known unless we endeavour,
So go pursue all the way with the unknown,
because all unknown with familiarity becomes the known.
~Tsem Rinpoche

Photos On The Go

Click on the images to view the bigger version. And scroll down and click on "View All Photos" to view more images.
Wrathful Dakini Ucchusma-In the form of wrathful dakini, Ucchusma has 3 eyes; with both hands holding a vase with nectar at her heart level, her hair loose, and no ornaments. She wears a garment of black silk, with two legs, feet together, standing on a lotus and sun disc. This deity functions to remove negative energy and pollutions from body, speech and mind. The practice was conferred by a Dakini to Drupangsa. -Mantra: Om ar-kham zir-kam bu-ma-na-se ou-cus-ha-ma ma-ha tro-da hung phet
16 hours ago
Wrathful Dakini Ucchusma-In the form of wrathful dakini, Ucchusma has 3 eyes; with both hands holding a vase with nectar at her heart level, her hair loose, and no ornaments. She wears a garment of black silk, with two legs, feet together, standing on a lotus and sun disc. This deity functions to remove negative energy and pollutions from body, speech and mind. The practice was conferred by a Dakini to Drupangsa. -Mantra: Om ar-kham zir-kam bu-ma-na-se ou-cus-ha-ma ma-ha tro-da hung phet
Tibetan Painted Scrolls Volumes 1-3 in original print is something very rare and expensive to come by. I really like these very much from what I can see.
2 days ago
Tibetan Painted Scrolls Volumes 1-3 in original print is something very rare and expensive to come by. I really like these very much from what I can see.
Kechara Forest Retreat doing the extended puja of Dorje Shugden and Tsem Rinpoche attends the 2nd half. Good video to download: https://www.youtube.com/watch?v=R-an_NAH6Mk
2 days ago
Kechara Forest Retreat doing the extended puja of Dorje Shugden and Tsem Rinpoche attends the 2nd half. Good video to download: https://www.youtube.com/watch?v=R-an_NAH6Mk
A powerful meme to share.
3 days ago
A powerful meme to share.
Beautiful Avalokitesvara scroll painting.
3 days ago
Beautiful Avalokitesvara scroll painting.
Black Garuda. 18th century. U (Central Tibet). Tradition Gelug
3 days ago
Black Garuda. 18th century. U (Central Tibet). Tradition Gelug
Palden Lhamo. 18th century. Tibet. Tradition: Gelug
3 days ago
Palden Lhamo. 18th century. Tibet. Tradition: Gelug
Dorje Jigje. 15th century. Narthang, Tsang (South-Central Tibet). Tradition: Sakya
3 days ago
Dorje Jigje. 15th century. Narthang, Tsang (South-Central Tibet). Tradition: Sakya
The oracle of Dorje Shugden in Dungkar Monastery in Tibet. Very old vintage photo from 1923 by an English Earl Lord Ronaldshay in his book, \"Land Of The Thunderbolt Sikkim, Chunbi & Bhutan\". This Lord met up with Dorje Shugden via the oracle. He devotes a chapter in his book about this oracle and encounter.
6 days ago
The oracle of Dorje Shugden in Dungkar Monastery in Tibet. Very old vintage photo from 1923 by an English Earl Lord Ronaldshay in his book, "Land Of The Thunderbolt Sikkim, Chunbi & Bhutan". This Lord met up with Dorje Shugden via the oracle. He devotes a chapter in his book about this oracle and encounter.
Beautiful old photograph of the Kamakura Buddha in Japan.
6 days ago
Beautiful old photograph of the Kamakura Buddha in Japan.
Never before seen footage of Tsem Rinpoche with various oracles- https://bit.ly/292jMaG
1 week ago
Never before seen footage of Tsem Rinpoche with various oracles- https://bit.ly/292jMaG
In around 2 weeks, there are over 30k views already! Videos are great! Must watch!- https://bit.ly/2K0gNhB
1 week ago
In around 2 weeks, there are over 30k views already! Videos are great! Must watch!- https://bit.ly/2K0gNhB
Click on the picture to enlarge and contemplate the message please. Something to share.
1 week ago
Click on the picture to enlarge and contemplate the message please. Something to share.
Click on the picture to enlarge and contemplate the message please
1 week ago
Click on the picture to enlarge and contemplate the message please
This sacred Tara at Phelgyeling Monastery in Nepal has spoken several times the monks said.
1 week ago
This sacred Tara at Phelgyeling Monastery in Nepal has spoken several times the monks said.
Beautiful ancient Tibetan scroll paintings for your viewing pleasure. Many more antique paintings for you to see and be blessed here- https://bit.ly/2vz18RX
1 week ago
Beautiful ancient Tibetan scroll paintings for your viewing pleasure. Many more antique paintings for you to see and be blessed here- https://bit.ly/2vz18RX
Nice handsome picture of my Dharma boy. Tsem Rinpoche
1 week ago
Nice handsome picture of my Dharma boy. Tsem Rinpoche
Four Sacred Sites of Vajra Yogini in Nepal which you must know about and one day pay homage in person. These places are highly sacred and holy and I want to share them with you. Happy enlightenment to you! :) - https://bit.ly/2vshj3r
2 weeks ago
Four Sacred Sites of Vajra Yogini in Nepal which you must know about and one day pay homage in person. These places are highly sacred and holy and I want to share them with you. Happy enlightenment to you! :) - https://bit.ly/2vshj3r
Tsangpa Karpo-Protector of the line of Panchen Lama incarnations. They can take trance in certain oracles and speak.
2 weeks ago
Tsangpa Karpo-Protector of the line of Panchen Lama incarnations. They can take trance in certain oracles and speak.
Mahakala Tramsuk centre figure. Bottom left, Gonpo Gur and bottom right Dorje Shugden
2 weeks ago
Mahakala Tramsuk centre figure. Bottom left, Gonpo Gur and bottom right Dorje Shugden
Snow mountains in the distance, green mountains in the foreground, trees, temple and blue skies..this is where I would love to live. Where I dream of living. TR
2 weeks ago
Snow mountains in the distance, green mountains in the foreground, trees, temple and blue skies..this is where I would love to live. Where I dream of living. TR
I like this very adorable picture of Dharma boy.
2 weeks ago
I like this very adorable picture of Dharma boy.
I like this particular print of Vajra Yogini
2 weeks ago
I like this particular print of Vajra Yogini
नेपालको काठमाडौँमा दोर्जे शुग्देनको अद्भुत भित्तेचित्र! --- https://bit.ly/2n4XbQd


.
2 weeks ago
नेपालको काठमाडौँमा दोर्जे शुग्देनको अद्भुत भित्तेचित्र! --- https://bit.ly/2n4XbQd .
Stunning photo of offerings on my shrine photographed by Victor Choi. The lighting is beautiful. Offerings of food, fruits, drinks, flowers and incense are made on my shrine daily. For me the shrine is a portal to the Enlightened Beings and connecting to their blessings. Blessings to accomplish positive things in my life for others and myself. We do need this connection very much in our unpredictable lives where can experience so much anxiety, pain and a feeling of senselessness. We should never lose our connection to the Enlightened Beings and be firm about it. We will eventually need them no matter how \'good\' things seem now. Today this photograph taken is beautiful and I wanted to share it. 

May everyone who visit my page here be blessed, your obstacles cleared, be healthy and have a long life.~Tsem Rinpoche

(photograph- statues- Left Manjushri, centre Dorje Shugden bust and left Kache Marpo)
3 weeks ago
Stunning photo of offerings on my shrine photographed by Victor Choi. The lighting is beautiful. Offerings of food, fruits, drinks, flowers and incense are made on my shrine daily. For me the shrine is a portal to the Enlightened Beings and connecting to their blessings. Blessings to accomplish positive things in my life for others and myself. We do need this connection very much in our unpredictable lives where can experience so much anxiety, pain and a feeling of senselessness. We should never lose our connection to the Enlightened Beings and be firm about it. We will eventually need them no matter how 'good' things seem now. Today this photograph taken is beautiful and I wanted to share it. May everyone who visit my page here be blessed, your obstacles cleared, be healthy and have a long life.~Tsem Rinpoche (photograph- statues- Left Manjushri, centre Dorje Shugden bust and left Kache Marpo)
This lady in Tibet loves her wonderful gift. I am happy for her. Tsem Rinpoche
3 weeks ago
This lady in Tibet loves her wonderful gift. I am happy for her. Tsem Rinpoche
Click on the blue picture to read about the inspirational Tsawa Pulthok Rinpoche
3 weeks ago
Click on the blue picture to read about the inspirational Tsawa Pulthok Rinpoche
Tsem Rinpoche\'s grandmother on the right. Middle is a family friend. Left is Tsem Rinpoche\'s mother as a young girl.
3 weeks ago
Tsem Rinpoche's grandmother on the right. Middle is a family friend. Left is Tsem Rinpoche's mother as a young girl.
Great Panchen Rinpoche who is no other than Amitabah Buddha, you continuously purposely take rebirths in order to bring countless beings to liberation. 

-The sungbum of His Holiness the 10th Panchen Rinpoche the Great- https://bit.ly/2vmAwT0
3 weeks ago
Great Panchen Rinpoche who is no other than Amitabah Buddha, you continuously purposely take rebirths in order to bring countless beings to liberation. -The sungbum of His Holiness the 10th Panchen Rinpoche the Great- https://bit.ly/2vmAwT0
May I always be in the presence of His Holiness Panchen Rinpoche in this and future lives. 

-The sungbum of His Holiness the 10th Panchen Rinpoche the Great- https://bit.ly/2vmAwT0
3 weeks ago
May I always be in the presence of His Holiness Panchen Rinpoche in this and future lives. -The sungbum of His Holiness the 10th Panchen Rinpoche the Great- https://bit.ly/2vmAwT0
Your deeds, actions, skillful means and great compassion makes you stand different than ordinary beings. In you we take supreme faith. You are our infallible spiritual guide, teacher and leader. 

-The sungbum of His Holiness the 10th Panchen Rinpoche the Great- https://bit.ly/2vmAwT0
3 weeks ago
Your deeds, actions, skillful means and great compassion makes you stand different than ordinary beings. In you we take supreme faith. You are our infallible spiritual guide, teacher and leader. -The sungbum of His Holiness the 10th Panchen Rinpoche the Great- https://bit.ly/2vmAwT0
For countless lifetimes you have manifested in varied bodies to benefit the sufferings of sentient beings. You are a supreme teacher and refuge. 

The sungbum of His Holiness the 10th Panchen Rinpoche the Great- https://bit.ly/2vmAwT0
3 weeks ago
For countless lifetimes you have manifested in varied bodies to benefit the sufferings of sentient beings. You are a supreme teacher and refuge. The sungbum of His Holiness the 10th Panchen Rinpoche the Great- https://bit.ly/2vmAwT0
We have to discipline ourselves in order that our mind can allow the Buddha Dharma to take root. When it takes root, our lives will change for the better. What we perceive in the world around us is dependent on the attitude within us. Never give up improving on ourselves because that is the true road to peace and happiness. We are worth it. Others are worth seeing us in our best.~ Tsem Rinpoche
3 weeks ago
We have to discipline ourselves in order that our mind can allow the Buddha Dharma to take root. When it takes root, our lives will change for the better. What we perceive in the world around us is dependent on the attitude within us. Never give up improving on ourselves because that is the true road to peace and happiness. We are worth it. Others are worth seeing us in our best.~ Tsem Rinpoche
This eldery and innocent monk was brutally attacked, find out why. Shocking- http://www.tsemrinpoche.com/?p=163953
3 weeks ago
This eldery and innocent monk was brutally attacked, find out why. Shocking- http://www.tsemrinpoche.com/?p=163953
Fotomat and me. My first job in Los Angeles at 16- http://www.tsemrinpoche.com/?p=144024
3 weeks ago
Fotomat and me. My first job in Los Angeles at 16- http://www.tsemrinpoche.com/?p=144024
See how my Schnauzers enjoy the playhouse! So much fun!- https://www.youtube.com/watch?v=l2dp8Fm87CQ
3 weeks ago
See how my Schnauzers enjoy the playhouse! So much fun!- https://www.youtube.com/watch?v=l2dp8Fm87CQ
I am in love with only you my Adamantine Lady of Coral hue. I am in love of liberation, freedom and wisdom I seek in you. Even to whisper your name Vajra Yogini excites me to the core of my soul. I have been away for so long and I wonder when I can join my supreme mother in Akanishta. My love for you has no end and it only grows. My mind is focused on you daily and my heart only awaits for you to place sindura on my crown soon. Nothing I have seen or experienced in this deceitful world can remotely compare with you my dear wisdom lady. Please with supreme sound of damarus, cymbals, incense and voices of sunyata, embrace me to ascend amidst rainbow lights effortlessly to my home. My true home where you will bring me. Bring me home soon. In my heart only lies you. In your heart I know I am existent also. We are one.~ Tsem Rinpoche
3 weeks ago
I am in love with only you my Adamantine Lady of Coral hue. I am in love of liberation, freedom and wisdom I seek in you. Even to whisper your name Vajra Yogini excites me to the core of my soul. I have been away for so long and I wonder when I can join my supreme mother in Akanishta. My love for you has no end and it only grows. My mind is focused on you daily and my heart only awaits for you to place sindura on my crown soon. Nothing I have seen or experienced in this deceitful world can remotely compare with you my dear wisdom lady. Please with supreme sound of damarus, cymbals, incense and voices of sunyata, embrace me to ascend amidst rainbow lights effortlessly to my home. My true home where you will bring me. Bring me home soon. In my heart only lies you. In your heart I know I am existent also. We are one.~ Tsem Rinpoche
Samsara has never been genuine. I will not be deceived by it again. Infallible Diamond Lady in red, I will only serve you.~Tsem Rinpoche
3 weeks ago
Samsara has never been genuine. I will not be deceived by it again. Infallible Diamond Lady in red, I will only serve you.~Tsem Rinpoche
Mother Lady so red and brilliant, as you hold my hand tightly and we look towards the west, I know I am free finally.~Tsem Rinpoche
3 weeks ago
Mother Lady so red and brilliant, as you hold my hand tightly and we look towards the west, I know I am free finally.~Tsem Rinpoche
Mother lady of noble origins, enchantress Vajra Yogini, you say I am you and you are me? I have to embrace this truth and I will be free? Tsem Rinpoche
3 weeks ago
Mother lady of noble origins, enchantress Vajra Yogini, you say I am you and you are me? I have to embrace this truth and I will be free? Tsem Rinpoche
Through my tears I can see your orange darting eyes so tenderly look at me as we start to ascend.~Tsem Rinpoche
3 weeks ago
Through my tears I can see your orange darting eyes so tenderly look at me as we start to ascend.~Tsem Rinpoche
Mother, Adamantine mother with coral hue aglow with light that I can hardly look upon you as you are blazing...can I give my last words to some close ones before we ascend? Can I bring them with us?~ Tsem Rinpoche
3 weeks ago
Mother, Adamantine mother with coral hue aglow with light that I can hardly look upon you as you are blazing...can I give my last words to some close ones before we ascend? Can I bring them with us?~ Tsem Rinpoche
You wipe my tears, embracing me with your coral hued arms and with a motherly tender smile I feel we are lifting off the ground. To go home. I feel light after you embraced me and my body is becoming rainbow-like.~Tsem Rinpoche
3 weeks ago
You wipe my tears, embracing me with your coral hued arms and with a motherly tender smile I feel we are lifting off the ground. To go home. I feel light after you embraced me and my body is becoming rainbow-like.~Tsem Rinpoche
I hear the gentle tinkling of anklets as if someone is walking towards me although I am in my room alone..I opened my eyes first towards the floor in the dimly lit room and I see red coral ankles surrounded by rainbows heading my direction...my heart jumps for joy and gasping....Tsem Rinpoche
3 weeks ago
I hear the gentle tinkling of anklets as if someone is walking towards me although I am in my room alone..I opened my eyes first towards the floor in the dimly lit room and I see red coral ankles surrounded by rainbows heading my direction...my heart jumps for joy and gasping....Tsem Rinpoche
The Sacred Vajrayogini of Ratsag Monastery is a very interesting read- http://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/the-sacred-vajrayogini-of-ratsag-monastery.html
3 weeks ago
Excellent well thought out comment by Mr. Bradley Kassian. It is a must read. He has commented on a recent blog post, \"Videos Redressing the Misinformation About Dorje Shugden and the Tibetan Situation\" and the link is- https://bit.ly/2K0gNhB

We appreciate his sincere thoughts. Admin
3 weeks ago
Excellent well thought out comment by Mr. Bradley Kassian. It is a must read. He has commented on a recent blog post, "Videos Redressing the Misinformation About Dorje Shugden and the Tibetan Situation" and the link is- https://bit.ly/2K0gNhB We appreciate his sincere thoughts. Admin
A BEAUTIFUL MEME WITH A POEM
3 weeks ago
A BEAUTIFUL MEME WITH A POEM
A short poem-Tsem Rinpoche
3 weeks ago
A short poem-Tsem Rinpoche
Click on "View All Photos" above to view more images

Videos On The Go

Please click on the images to watch video
 • It is Tsunmo Nunnery in Tibet. This nunnery all practise Dorje Shugden.
  5 days ago
  It is Tsunmo Nunnery in Tibet. This nunnery all practise Dorje Shugden.
 • Light offerings to the outdoor Buddha Tara shrine in Kechara Forest Retreat, Malaysia at night. Beautiful.
  1 week ago
  Light offerings to the outdoor Buddha Tara shrine in Kechara Forest Retreat, Malaysia at night. Beautiful.
 • Interesting new interview of Boy George where he mentions about his practicing Buddhism- See the clip I snagged for you above. It’s beautiful to see him chanting. Tsem Rinpoche
  3 weeks ago
  Interesting new interview of Boy George where he mentions about his practicing Buddhism- See the clip I snagged for you above. It’s beautiful to see him chanting. Tsem Rinpoche
 • Dharma boy is always mooching for a free snack! As shown in the video, Dharma gave up real fast and is waiting anxiously for a free snack!
  3 weeks ago
  Dharma boy is always mooching for a free snack! As shown in the video, Dharma gave up real fast and is waiting anxiously for a free snack!
 • Oser girl is very determined to get the snacks out! Look at how her cute little hands hold onto the ball.
  3 weeks ago
  Oser girl is very determined to get the snacks out! Look at how her cute little hands hold onto the ball.
 • Yudroma takes trance at Gyuto
  3 weeks ago
  Yudroma takes trance at Gyuto
  In Dharamsala there is a famous oracle to the Goddess Yudroma. She is the protector of Gyuto Tantric Monastic College. Many monks consult her for guidance. Here she is attending a puja session at Gyuto Tantric Monastic College where she is pleased with the people helping the monastery and takes trance spontaneously to express this. Tsem Rinpoche
 • The Simpsons: Lisa becomes a Buddhist
  3 weeks ago
  The Simpsons: Lisa becomes a Buddhist
 • Considering getting a tattoo of a Buddha image? Watch this video.
  1 month ago
  Considering getting a tattoo of a Buddha image? Watch this video.
 • Tsem Rinpoche’s personal shrine. May everyone who view the shrine be blessed and have peace.
  1 month ago
  Tsem Rinpoche’s personal shrine. May everyone who view the shrine be blessed and have peace.
 • Very powerful and heartwarming short video about love. A must watch and a must share. Tsem Rinpoche
  1 month ago
  Very powerful and heartwarming short video about love. A must watch and a must share. Tsem Rinpoche
 • Megnath is such a devotee of Bhagawan Dorje Shugden where he brought this protector to many people. Must watch this short video of him with the school kids. Lovely. Tsem Rinpoche
  1 month ago
  Megnath is such a devotee of Bhagawan Dorje Shugden where he brought this protector to many people. Must watch this short video of him with the school kids. Lovely. Tsem Rinpoche
 • My super adorable Oser girl Schnauzer reaching for a carrot on a chair. Her face looks like a stuffed animal toy. Tsem Rinpoche
  1 month ago
  My super adorable Oser girl Schnauzer reaching for a carrot on a chair. Her face looks like a stuffed animal toy. Tsem Rinpoche
 • This is the shrine next to my working table where I sit daily. Tsem Rinpoche
  1 month ago
  This is the shrine next to my working table where I sit daily. Tsem Rinpoche
 • Who is that?? Wow Wow
  1 month ago
  Who is that?? Wow Wow
  Tsem Rinpoche's pet Schnauzers Oser & Dharma trying to get attention of the life-like statue of Rinpoche's guru Kyabje Zong Rinpoche which was offered by the students
 • Nothing Stops Me from Getting the Snack!
  1 month ago
  Nothing Stops Me from Getting the Snack!
  Tsem Rinpoche's pet Schnauzer Oser got the snack from the ball!
 • I must get the snack!
  1 month ago
  I must get the snack!
  Tsem Rinpoche's pet Schnauzer Oser trying hard to get her snack out of the ball!
 • I love this green snack munch munch munch
  1 month ago
  I love this green snack munch munch munch
  Tsem Rinpoche's pet Schnauzer Oser enjoying her green snack!
 • ‘Ahm-ahm’ video part 3: Starring the two silly doggie clowns doing jumps for carrot tidbits. Teehee
  2 months ago
  ‘Ahm-ahm’ video part 3: Starring the two silly doggie clowns doing jumps for carrot tidbits. Teehee
 • ‘Ahm-ahm’ video part 2: Starring the mega monsters Oser and Dharma. Teehee
  2 months ago
  ‘Ahm-ahm’ video part 2: Starring the mega monsters Oser and Dharma. Teehee
 • ‘Ahm-ahm’ video part 1: Guess what are the two monsters looking for??? Teehee…cute
  2 months ago
  ‘Ahm-ahm’ video part 1: Guess what are the two monsters looking for??? Teehee…cute
 • A Dorje Shugden puja was performed by H.E. Tsem Rinpoche’s students in Wisdom Hall at Kechara Forest Retreat (KFR). KFR’s land is extremely blessed and energised, all beings who enter the land will be blessed.
  2 months ago
  A Dorje Shugden puja was performed by H.E. Tsem Rinpoche’s students in Wisdom Hall at Kechara Forest Retreat (KFR). KFR’s land is extremely blessed and energised, all beings who enter the land will be blessed.
 • A Dorje Shugden puja was performed by H.E. Tsem Rinpoche’s students in Wisdom Hall at Kechara Forest Retreat (KFR). KFR’s land is extremely blessed and energised, all beings who enter the land will be blessed.
  2 months ago
  A Dorje Shugden puja was performed by H.E. Tsem Rinpoche’s students in Wisdom Hall at Kechara Forest Retreat (KFR). KFR’s land is extremely blessed and energised, all beings who enter the land will be blessed.
 • A Dorje Shugden puja was performed by H.E. Tsem Rinpoche’s students in Wisdom Hall at Kechara Forest Retreat (KFR). KFR’s land is extremely blessed and energised, all beings who enter the land will be blessed.
  2 months ago
  A Dorje Shugden puja was performed by H.E. Tsem Rinpoche’s students in Wisdom Hall at Kechara Forest Retreat (KFR). KFR’s land is extremely blessed and energised, all beings who enter the land will be blessed.
 • A Dorje Shugden puja was performed by H.E. Tsem Rinpoche’s students in Wisdom Hall at Kechara Forest Retreat (KFR). KFR’s land is extremely blessed and energised, all beings who enter the land will be blessed.
  2 months ago
  A Dorje Shugden puja was performed by H.E. Tsem Rinpoche’s students in Wisdom Hall at Kechara Forest Retreat (KFR). KFR’s land is extremely blessed and energised, all beings who enter the land will be blessed.
 • Bigfoot Sign Arrives in Betong
  2 months ago
  Bigfoot Sign Arrives in Betong
  The town's filled with excitement as Kechara Bigfoot gets a new sign.
 • Visiting senior citizen homes who happily receive Dorje Shugden’s blessings.
  2 months ago
  Visiting senior citizen homes who happily receive Dorje Shugden’s blessings.
 • Visiting a senior citizens home and sharing Dorje Shugden with them.
  2 months ago
  Visiting a senior citizens home and sharing Dorje Shugden with them.
 • Megnath outside the Chabahil Dorje Shugden Chapel in Kathmandu passing out Dorje Shugden brochures and booklets to the local people.
  2 months ago
  Megnath outside the Chabahil Dorje Shugden Chapel in Kathmandu passing out Dorje Shugden brochures and booklets to the local people.
 • Megnath walking around the Bodha stupa in Kathmandu and his uncle holding image of Dorje Shugden as he was just gifted with it.
  2 months ago
  Megnath walking around the Bodha stupa in Kathmandu and his uncle holding image of Dorje Shugden as he was just gifted with it.
 • Oser and Dharma vying for a snack! Cute
  2 months ago
  Oser and Dharma vying for a snack! Cute
 • This topic is so hot in many circles right now.
  10 months ago
  This topic is so hot in many circles right now.
  This video is thought-provoking and very interesting. Watch! Thanks so much to our friends at LIVEKINDLY.
 • Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
  10 months ago
  Chiropractic CHANGES LIFE for teenager with acute PAIN & DEAD LEG.
 • BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
  10 months ago
  BEAUTIFUL PLACE IN NEW YORK STATE-AMAZING.
 • Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
  10 months ago
  Leonardo DiCaprio takes on the meat Industry with real action.
 • Do psychic mediums have messages from beyond?
  10 months ago
  Do psychic mediums have messages from beyond?
 • Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
  10 months ago
  Lovely gift for my 52nd Birthday. Tsem Rinpoche
 • This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  10 months ago
  This 59-year-old chimpanzee was refusing food and ready to die until...
  she received “one last visit from an old friend” 💔💔
 • Bigfoot sighted again and made it to the news.
  10 months ago
  Bigfoot sighted again and made it to the news.
 • Casper is such a cute and adorable. I like him.
  10 months ago
  Casper is such a cute and adorable. I like him.
 • Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
  10 months ago
  Dorje Shugden Monastery Amarbayasgalant Mongolia's Ancient Hidden Gem
 • Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
  10 months ago
  Don't you love Hamburgers? See how 'delicious' it is here!
 • Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
  10 months ago
  Such a beautiful and powerful message from a person who knows the meaning of life. Tsem Rinpoche
 • What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  10 months ago
  What the meat industry figured out is that you don't need healthy animals to make a profit.
  Sick animals are more profitable... farms calculate how close to death they can keep animals without killing them. That's the business model. How quickly they can be made to grow, how tightly they can be packed, how much or how little can they eat, how sick they can get without dying... We live in a world in which it's conventional to treat an animal like a block of wood. ~ Jonathan Safran Foer
 • This video went viral and it's a must watch!!
  10 months ago
  This video went viral and it's a must watch!!
 • SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  11 months ago
  SEE HOW THIS ANIMAL SERIAL KILLER HAS NO ISSUE BLUDGEONING THIS DEFENSELESS BEING.
  This happens daily in slaughterhouse so you can get your pork and Bak ku teh. Stop eating meat.

ASK A PASTOR


Ask the Pastors

A section for you to clarify your Dharma questions with Kechara’s esteemed pastors.

Just post your name and your question below and one of our pastors will provide you with an answer.

Scroll down and click on "View All Questions" to view archived questions.

View All Questions
Today's quota for questions has been filled. Please come back tomorrow to re-submit your question

CHAT PICTURES

Thank you to staffs from Motorola Solutions for helping to deliver basic groceries to some needy families. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
16 hours ago
Thank you to staffs from Motorola Solutions for helping to deliver basic groceries to some needy families. - Vivian @ Kechara Soup Kitchen
Precious opportunity in Kechara Forest Retreat! "As Kechara Forest Retreat is a sacred land, filled with holy and blessed statues and many holy items, His Eminence the 25th Tsem Rinpoche encouraged Kecharians living and working in Kechara Forest Retreat to embark on a spiritual pilgrimage of its holy sites." ~Tsem Rinpoche
yesterday
Precious opportunity in Kechara Forest Retreat! "As Kechara Forest Retreat is a sacred land, filled with holy and blessed statues and many holy items, His Eminence the 25th Tsem Rinpoche encouraged Kecharians living and working in Kechara Forest Retreat to embark on a spiritual pilgrimage of its holy sites." ~Tsem Rinpoche
We have many outdoor sacred images of various Buddhas. The ones that were visited were Tsongkapa, Nageshvaraja, Loma Gyoma, Tara, Nagarakshasa and then back to Tsongkapa. At each location circumambulations and lamp offerings were done. We walked the vast land while chanting Migtseyma mantras. The very elderly followed to each location in cars. Kechara Forest retreat is 70 acres of land located in rural Bentong, one hour from the capital city of Kuala Lumpur. ~Tsem Rinpoche For more information: www.tsemrinpoche.com
yesterday
We have many outdoor sacred images of various Buddhas. The ones that were visited were Tsongkapa, Nageshvaraja, Loma Gyoma, Tara, Nagarakshasa and then back to Tsongkapa. At each location circumambulations and lamp offerings were done. We walked the vast land while chanting Migtseyma mantras. The very elderly followed to each location in cars. Kechara Forest retreat is 70 acres of land located in rural Bentong, one hour from the capital city of Kuala Lumpur. ~Tsem Rinpoche For more information: http://www.tsemrinpoche.com
They started on August 18, 2018 at 6:00AM till 9:00AM. With strong aspirations, Kecharians generate merits by reciting mantras and circumambulate the images of the enlightened beings, especially to clear obstacles related to our good health and that of others. We have many outdoor sacred images of various Buddhas... ~Tsem Rinpoche
yesterday
They started on August 18, 2018 at 6:00AM till 9:00AM. With strong aspirations, Kecharians generate merits by reciting mantras and circumambulate the images of the enlightened beings, especially to clear obstacles related to our good health and that of others. We have many outdoor sacred images of various Buddhas... ~Tsem Rinpoche
Pilgrimage is an intrinsic part of Buddhist life and creates strong Dharma imprints in our mind streams and opens up positive karma and merits that we need to live a successful life. As Kechara Forest Retreat is a sacred land, filled with holy and blessed statues and many holy items, His Eminence the 25th Tsem Rinpoche encouraged Kecharians living and working in Kechara Forest Retreat to embark on a spiritual pilgrimage of its holy sites...~ Tsem Rinpoche
yesterday
Pilgrimage is an intrinsic part of Buddhist life and creates strong Dharma imprints in our mind streams and opens up positive karma and merits that we need to live a successful life. As Kechara Forest Retreat is a sacred land, filled with holy and blessed statues and many holy items, His Eminence the 25th Tsem Rinpoche encouraged Kecharians living and working in Kechara Forest Retreat to embark on a spiritual pilgrimage of its holy sites...~ Tsem Rinpoche
Priceless to see the happy faces of these 2 brothers. They are in the youngest dharma class. Lin Mun KSDS
2 days ago
Priceless to see the happy faces of these 2 brothers. They are in the youngest dharma class. Lin Mun KSDS
So glad that we have parents & students to participate in the animal liberation every month in Kechara House. Lin Mun KSDS
2 days ago
So glad that we have parents & students to participate in the animal liberation every month in Kechara House. Lin Mun KSDS
Children were very attentive when doing prayer before the start of Sunday dharma class. Lin Mun KSDS
2 days ago
Children were very attentive when doing prayer before the start of Sunday dharma class. Lin Mun KSDS
He is young but already very good in using mala when reciting mantra. Rejoice:) Lin Mun KSDS
2 days ago
He is young but already very good in using mala when reciting mantra. Rejoice:) Lin Mun KSDS
Children were so excited with the art & craft exercise. Lin Mun KSDS
2 days ago
Children were so excited with the art & craft exercise. Lin Mun KSDS
Teacher Grace explaining to children the method to make chef hat. Lin Mun KSDS
2 days ago
Teacher Grace explaining to children the method to make chef hat. Lin Mun KSDS
4 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
The Promise
  These books will change your life
  Tsem Rinpoche's Long Life Prayer by H.H. Trijang Choktrul Rinpoche
  Support Blog Team
Lamps For Life
  Robe Offerings
  Vajrayogini Stupa Fund
  White Tara Mantra Bank Project
  Rinpoche's Medical Fund
  Dana Offerings
  Soup Kitchen Project
 
Zong Rinpoche

Recent Comments

Archives

YOUR FEEDBACK

Live Visitors Counter
Page Views By Country
Malaysia 3,506,178
United States 2,556,115
India 926,382
Singapore 622,364
Nepal 497,659
United Kingdom 495,174
Canada 445,404
Bhutan 423,363
Australia 395,265
Philippines 254,508
Indonesia 168,972
Germany 131,303
Portugal 118,305
Mongolia 114,340
France 98,354
Thailand 97,508
Italy 88,228
Brazil 87,329
Spain 85,598
Netherlands 80,975
Taiwan 69,595
Hong Kong 62,675
South Africa 62,629
New Zealand 61,647
Romania 59,753
Sri Lanka 57,298
Switzerland 56,664
Myanmar (Burma) 45,344
Mexico 44,840
United Arab Emirates 41,946
Egypt 40,089
Japan 39,181
Russia 38,852
Ireland 38,765
Vietnam 37,984
Cambodia 37,045
Sweden 36,124
Bangladesh 33,906
Greece 33,210
Total Pageviews: 12,940,245

Login

Dorje Shugden
Click to watch my talk about Dorje Shugden....